Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/548522

İhale No: 2016/548522
DİKKAT!

Bu ihale için 20 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 443 Kalem İlaç ve Serum Alımı
 • İhale No 2016/548522
 • Şehir ޞanlıurfa
 • İhale Tarihi 11.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 14.12.2016 04:09
 • Telefon 4143182499
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye/ŞANLIURFA
 • İşin Yeri 1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi 2- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 4-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, 5-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 6-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 7-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, 8-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 10-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi, 12-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 13-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi, 14-Şanlıurfa Siverek Ağız ve Diş Hastanesi, 15-Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi.
 • Kurum Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Üst İdare Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 443 Kalem İlaç ve Serum Alımı
İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/548522
1-İdarenin
a) Adresi:Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası:4143182499-2423-2456 - 4143182420
c) Elektronik Posta Adresi:malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi 2- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 4-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, 5-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 6-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 7-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, 8-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 10-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi, 12-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 13-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi, 14-Şanlıurfa Siverek Ağız ve Diş Hastanesi, 15-Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanıp, sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde ilgili ilaç deposuna(Raf Teslimi olacak şekilde) teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati:11.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi, İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış imalatçı belgesi vermek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi /Haliliye- Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Haliliye/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı 443 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 770.500
2 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 431.200
3 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 250 ML TORBA (SETSİZ) adet 123.500
4 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 3000 ML TORBA (SETSİZ) adet 26.600
5 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 464.400
6 % 0,9 SODYUM KLORÜR 1000 ML (İRRİGASYON SOLÜSYONU VİDALI KAPAK) adet 73.000
7 % 10 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 34.590
8 % 20 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 14.400
9 % 20 MANNİTOL 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 27.090
10 % 20 SODYUM KLORÜR 10 ML AMPUL adet 36.450
11 % 3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR 150 ML TORBA (SETSİZ) adet 24.860
12 % 5 DEKSTROZ + % 0,2 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 33.100
13 % 5 DEKSTROZ + % 0,45 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 45.500
14 % 5 DEKSTROZ 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 39.100
15 % 5 DEKSTROZ 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 69.500
16 % 5 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 117.124
17 % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 51.850
18 % 5 MANNİTOL 3000 ML TORBA (SETSİZ) adet 7.100
19 % 6 HİDROKSİETİL NİŞASTA (HES 130/0.4) İV İNFÜZYON İÇİN 500 ML SOLÜSYON adet 5.780
20 % 80 ZEYTİNYAĞI + % 20 SOYA YAĞI İÇEREN LİPİD EMÜLSİYONU % 20 İNFÜZYON TORBA 500 ML adet 5.000
21 %10 AMİNOASİT SOLÜSYONU 250 ML adet 5.100
22 %10 PROTEİN(2.6 G) + %41 KARBONHİDRAT(10.3 G) + %48 YAĞ (5.4 G) + %1.1 DİYET LİFİ (0.6 G) + VİTAMİN + MİNERAL İÇEREN 101 KCAL ENERJİ İÇERİKLİ 100 ML MAMA adet 113.000
23 1/3 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 285.800
24 1/4 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 30.020
25 ABSİKSİMAB 10 MG/ML FLAKON adet 400
26 ADENOZİN 5 MG/ML 2 ML FLAKON adet 5.440
27 ADRENALİN 0,5 MG/ML AMPUL adet 162.750
28 AKTİF KÖMÜR 50 G 240 ML SÜSPANSİYON adet 5.540
29 ALANİN GLUTAMİN 200 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU 100 ML adet 7.350
30 ALLOPURİNOL 300 MG TABLET adet 1.000
31 ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET adet 9.900
32 ALPROSTADİL 500 MCG/ML AMPUL adet 2.300
33 ALTEPLAZ 10 MG FLAKON adet 50
34 ALTEPLAZ 50 MG FLAKON adet 122
35 AMİKASİN SÜLFAT 100 MG/2 ML FLAKON adet 57.850
36 AMİKASİN SÜLFAT 500 MG/2 ML FLAKON adet 29.275
37 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1440 ML adet 8.250
38 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML adet 13.750
39 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1026 ML adet 1.100
40 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML adet 1.450
41 AMİNOFİLİN 240 MG AMPUL adet 9.100
42 AMİODARON HCL 50 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 12.420
43 AMLODİPİN 10 MG TABLET adet 31.250
44 AMLODİPİN 5 MG TABLET adet 15.610
45 AMOKSİSİLİN 875 MG + KLAVULANİK ASİT 125 MG TABLET adet 18.700
46 AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 200 MG/28,5 MG (70 ML) SÜSPANSİYON adet 3.600
47 AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 400 MG/57 MG (70 ML) SÜSPANSİYON adet 5.050
48 AMPİSİLİN 1000 MG - SULBAKTAM 500 MG İM/İV FLAKON adet 231.000
49 AMPİSİLİN 500 MG - SULBAKTAM 250 MG İM/İV FLAKON adet 148.300
50 AMPİSİLİN SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 22.700
51 AMPİSİLİN SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 69.900
52 ANİDULAFUNGİN 100 MG İV FLAKON adet 1.700
53 ANTİ POTASYUM GRANÜL (POLİSTREN SÜLFONAT KALSİYUM TUZU) adet 4.020
54 ANTİ RHO (D) IG (HUMAN) 300 MCG FLAKON adet 6.850
55 ARTİKAİN 80 MG + EPİNEFRİN 0,01 MG AMPUL adet 107.000
56 ASETAZOLAMİD 250 MG TABLET adet 6.950
57 ASETİLSALİSİLİK ASİT 100 MG ENTERİK KAPLI TABLET adet 55.330
58 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG ENTERİK KAPLI TABLET adet 36.500
59 ASETİLSİSTEİN 100 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 274.000
60 ASETİLSİSTEİN 200 MG/5 ML (150) ML ŞURUP adet 7.770
61 ASETİLSİSTEİN 600 MG ŞASE-EFERVESAN TABLET adet 17.400
62 ASİKLOVİR SODYUM 250 MG FLAKON adet 7.700
63 ATORVASTATİN 40 MG TABLET adet 17.350
64 ATROPİN SÜLFAT 0,5 MG/ML AMPUL adet 55.100
65 AZASİTİDİN 100 MG FLAKON adet 10
66 B VİTAMİN KOMPLEKSİ 2 ML AMPUL adet 52.400
67 B12 VİTAMİNİ 1000 MCG/ML (1 ML) AMPUL adet 11.800
68 BAKLOFEN 10 MG TABLET adet 7.000
69 BALIK YAĞI 100 MG/ML+ GLİSEROL 25 MG/ML+ 2 MG/ML FOSFATEDİLKOLİN 12 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 6.250
70 BASİTRASİN 500 IU/G + NEOMİSİN SÜLFAT 5 MG/G GÖZ POMADI 5 G TÜP adet 29.200
71 ADENOZİN 5 MG/ML (10 ML) FLAKON adet 6.000
72 ADRENALİN 1 MG/ML AMPUL adet 30.000
73 BERAKTANT 25 MG/ML FLAKON adet 1.535
74 BETAMETAZON SODYUM FOSFAT 3 MG AMPUL adet 15.750
75 BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (4 ML) FLAKON adet 40
76 BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (16 ML) FLAKON adet 30
77 BİPERİDEN LAKTAT 5 MG/ML AMPUL adet 8.210
78 BİSOPROLOL FUMARAT 5 MG TABLET adet 3.000
79 BLEOMİSİN 15 MG FLAKON adet 1.000
80 CLOSTRİDİUM BOTULİNUM TOKSİN TİP A 100 IU FLAKON adet 200
81 BUDESONİD 0,5 MG/ML (2 ML) NEBULİZER SÜSPANSİYON adet 480.000
82 BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (4 ML) AMPUL adet 35.425
83 BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (20 ML) FLAKON adet 9.825
84 CENTELLA ASİATİCA EKSTRESİ %1 (40 G) POMAD adet 8.750
85 ÇİNKO SÜLFAT 15 MG/5 ML (100 ML) ŞİŞE adet 3.000
86 DAKARBAZİN 200 MG İV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON adet 200
87 VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 50000 IU/15 ML DAMLA adet 250
88 DAPTOMİSİN 500 MG FLAKON adet 4.100
89 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT % 0,1 (5 ML) GÖZ/KULAK DAMLASI adet 2.655
90 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 4 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 285.250
91 DEKSKETOPROFEN 50 MG/2 ML AMPUL adet 110.500
92 DEKSPANTENOL % 5 (30 G) POMAD adet 22.900
93 DEKSTRAN 40 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 2.150
94 DİAZEPAM DESİTİN 5 MG REKTAL TÜP adet 350
95 DESFLURAN 240 ML SOLÜSYON adet 2.750
96 DİAZEPAM 5 MG TABLET adet 4.000
97 DİAZEPAM 5 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 15.750
98 DİGOKSİN 0,25 MG TABLET adet 8.400
99 DİGOKSİN 0,5 MG AMPUL adet 5.980
100 DİGOKSİN 0,5 MG/ML (30 ML) DAMLA adet 1.290
101 DİKLOFENAK SODYUM 100 MG TABLET adet 56.000
102 DİKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL adet 811.150
103 DİLTİAZEM HCL 25 MG AMPUL adet 7.500
104 DİLTİAZEM HCL 60 MG TABLET adet 23.900
105 DİMENHİDRİNAT 50 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 75.000
106 DİNOPROSTON 10 MG OVÜL adet 5.225
107 VİTAMİN A 30000 IU KAPSÜL adet 1.300
108 DOBUTAMİN HCL 250 MG/20 ML FLAKON adet 9.905
109 DOKSAZOSİN MEZİLAT 4 MG TABLET adet 18.650
110 DOKSORUBİSİN HCL 10 MG FLAKON adet 300
111 DOKSORUBİSİN HCL 50 MG FLAKON adet 300
112 DOMPERİDON 1 MG/1 ML (200 ML) SÜSPANSİYON adet 1.600
113 DOPAMİN HCL 200 MG/5 ML AMPUL adet 61.670
114 DORZOLAMİD 20 MG/ML + TİMOLOL 5 MG/ML (5 ML) OFTALMİK SOLÜSYON adet 1.565
115 DOSETAKSEL 20 MG FLAKON adet 20
116 DOSETAKSEL 80 MG FLAKON adet 20
117 EFEDRİN HCL 50MG/ML (1ML) AMPUL adet 12.460
118 ENALAPRİL MALEAT 5 MG TABLET adet 10.050
119 ENOKSAPARİN SODYUM 40 MG/0.4 ML (0.4 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 104.600
120 ENOKSAPARİN SODYUM 60 MG/0.6 ML (0.6 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 101.860
121 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU DİABETİK FORM 200-250 ML adet 14.650
122 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU LİF KATKILI 200-250 ML adet 26.000
123 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU PEDİATRİK FORM 200-250 ML (KAKAO VEYA ÇİLEK AROMALI) adet 25.250
124 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU STANDART FORM 500 ML adet 35.250
125 ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ YÜKSEK LİFLİ 500 ML adet 5.000
126 EOPROTİN 3 G + PROTEİN 0,6 G (ANNE SÜTÜ ZENGİNLEŞTİRİCİ) 200 G MAMA adet 5.020
127 EPA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK PROTEİN İÇEREN YÜKSEK ENERJİLİ TAM VE DENGELİ BESLENME 1,25 KCAL/ML 237-240 ML MAMA adet 2.750
128 DİPİRİDAMOL 75 MG TABLET adet 3.600
129 DOĞAL DOMUZ AKCİĞER SURFAKTANI FLAKON adet 2.000
130 EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 2 MG FLAKON adet 250
131 ERTAPENEM 1000 MG FLAKON adet 9.700
132 ESMOLOL HCL 2500 MG/250 ML SOLÜSYON adet 1.262
133 ETOPOSİD 100 MG 1 FLAKON adet 300
134 ETOPOSİD 50 MG 1 FLAKON adet 300
135 FAKTÖR IX 1000 IU FLAKON adet 400
136 FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 500 IU FLAKON adet 700
137 FANTOMALT 400 G MAMA adet 10
138 FENİLEFRİN HCL % 2,5 25 MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI adet 2.255
139 FENİRAMİN HİDROJEN MALEAT 22,75 MG/ML (2ML) AMPUL adet 537.250
140 FENİTOİN SODYUM 50 MG/ML (5ML) AMPUL adet 42.220
141 FENOBARBİTAL 15 MG TABLET adet 64.280
142 FENTANİL SİTRAT 0,1 MG/2 ML AMPUL 2 ML adet 4.150
143 FENTANİL SİTRAT 0,5 MG/10 ML AMPUL 10 ML adet 19.350
144 FERRİ HİDROKSİT SAKKOROZ KOMPLEKSİ 540 MG/ML (5ML) AMPUL adet 17.010
145 FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICI SET 2+2 ML VEYA 3+3 ML adet 2.548
146 FİBRİNOJEN HUMAN PASTÖRİZE 1 G FLAKON adet 90
147 FİLGRASTİM 30 MIU/0,5 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 3.200
148 FLUDARABİN 50 MG İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 50
149 FLUKONAZOL 2 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 9.300
150 FLUMAZENİL 0.1 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 1.375
151 FLUORESEİN SODYUM % 10 FLAKON adet 1.250
152 DOKSİSİKLİN HİKLAT 100 MG KAPSÜL adet 1.000
153 DORNAZ ALFA 2,5 MG/2,5 ML NEBUL adet 210
154 EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 1 MG FLAKON adet 1.000
155 FUROSEMİD 10 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 194.900
156 FUROSEMİD 40 MG TABLET adet 6.550
157 FUSİDİK ASİT % 1 GÖZ DAMLASI adet 1.050
158 GABAPENTİN 600 MG TABLET adet 15.200
159 GEMSİTABİN İV FLAKON 1000 MG/25 ML (25 ML) FLAKON adet 20
160 GEMSİTABİN İV FLAKON 200 MG/5 ML (5 ML) FLAKON adet 20
161 GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL adet 24.600
162 GENTAMİSİN SÜLFAT 80 MG AMPUL adet 37.900
163 GLİSERİL TRİNİTRAT 1 MG/ML (10 ML) AMPUL adet 33.000
164 GLUKAGON HİDROKLORÜR 1 MG FLAKON adet 530
165 GLUTAMİN İÇEREN POŞET TOZ adet 8.200
166 ERİTROPOİETİN ALFA 2000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 1.200
167 ERİTROPOİETİN ALFA 3000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 300
168 GRANİSETRON 3 MG FLAKON adet 5.000
169 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (400 G) KREM adet 17.950
170 HALOPERİDOL 5 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 10.320
171 HEPARİN SODYUM 5000 IU/ML (5 ML) FLAKON adet 33.400
172 HEPATİT B İMMUNGLOBULİN 200 IU/ML (5 ML) FLAKON adet 1.610
173 HİDROKLOROTİAZİD 25 MG + SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET adet 6.600
174 HİDROKSİ PROGESTERON KAPROAT 500 MG/2 ML AMPUL adet 2.500
175 HİDROKSİZİN HCL 2 MG/ML (200 ML) ŞURUP adet 1.320
176 HUMAN ALBUMİN % 20 50 ML FLAKON adet 4.450
177 HUMAN ALBUMİN % 20 100 ML FLAKON adet 11.400
178 HYOSIN-N-BUTİLBROMÜR 20 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 550.000
179 İBANDRONİK ASİT 1 MG/ML 6 ML İV FLAKON adet 100
180 İBUPROFEN 20 MG/ML (100 ML) SÜSPANSİYON adet 14.700
181 İBUPROFEN AMPUL adet 50
182 İFOSFAMİD 1 G 1 FLAKON adet 700
183 İFOSFAMİD 2 G 1 FLAKON adet 700
184 İFOSFAMİD 500 MG 1 FLAKON adet 300
185 İLOPROST 20 MCG/ML AMPUL adet 3.050
186 İMİPENEM 500 MG - SİLASTATİN 500 MG İV İNFÜZYON FLAKON adet 14.950
187 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 50 MG/ML (100 ML) FLAKON adet 250
188 İMMUNGLOBULİN İV (IgM,IgA,IgG) 2500 MG FLAKON adet 120
189 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 4.000
190 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (100 ML) FLAKON adet 870
191 İNDOMETAZİN SUPP. adet 3.200
192 ERİTROPOİETİN ALFA 4000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 300
193 İNSÜLİN ASPART HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KALEM adet 3.940
194 İNSÜLİN GLARJİN UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML 3 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ adet 3.285
195 İNSÜLİN LİSPRO HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KARTUŞ adet 1.490
196 İNSÜLİN NPH (İNSAN) %100 FLAKON adet 1.220
197 İNSÜLİN REGÜLER MONOKOMPONENT İNSAN İNSÜLİNİ %100 FLAKON adet 2.895
198 İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 100 MG 5 ML FLAKON adet 200
199 İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 40 MG 2 ML FLAkON adet 200
200 İSOLYTE-İZOLEN 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 40.000
201 İSOLYTE-İZOLEN 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 25.750
202 İSOLYTE-M İZOLEN-M VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 7.520
203 İSOLYTE-P İZOLEN-P VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 9.000
204 İSOLYTE-S 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 1.850
205 İZOSORBİD DİNİDRAT 5 MG SUBLİNGUAL TABLET adet 2.300
206 İZOSORBİD MONOHİDRAT 20 MG TABLET adet 3.700
207 FAKTÖR IX 500 IU FLAKON adet 200
208 KAFEİN SİTRAT 20 MG/ML AMPUL adet 24.550
209 KALSİYUM FOLİNAT 100 MG/10 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON adet 300
210 FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 1000 IU FLAKON adet 200
211 KALSİYUM FOLİNAT 50 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON adet 1.000
212 KALSİYUM GLUKONAT 22,5 MG/ML + KALSİYUM LEVÜLİNAT DİHİDRAT 57,2 MG /ML (10 ML) AMPUL adet 30.950
213 KALSİYUM KARBONAT 16 MG/ML + SODYUM ALJİNAT 50 MG/ML + SODYUM BİKARBONAT 26,7 MG/ML (200 ML) ŞURUP adet 7.825
214 KAPTOPRİL 25 MG TABLET adet 113.950
215 KARBAKOL 0,1 MG/ML (1,5 ML) STERİL İNTRAOKÜLER SOLÜSYON adet 1.530
216 KARBAMAZEPİN % 2 100 MG SÜSPANSİYON adet 250
217 KARBOPLATİN İV FLAKON 150 MG/15 ML (15 ML) FLAKON adet 200
218 KARBOPLATİN İV FLAKON 450 MG/45 ML 1×45 ML FLAKON adet 200
219 KARBOPLATİN İV FLAKON 50 MG/5 ML 1×5 ML FLAKON adet 100
220 KARVEDİLOL 12.5 MG TABLET adet 11.340
221 KASPOFUNGİN 50 MG FLAKON adet 3.400
222 KETAMİN HCL 50 MG/ML FLAKON adet 7.320
223 KETİAPİN FUMARAT 100 MG TABLET adet 5.800
224 KETİAPİN FUMARAT 25 MG TABLET adet 5.750
225 KLARİTROMİSİN 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet 3.180
226 KLARİTROMİSİN 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet 1.050
227 KLARİTROMİSİN 500 MG TABLET adet 16.080
228 KLARİTROMİSİN İV 500 MG 1 FLAKON adet 23.700
229 KLİNDAMİSİN 300 MG/2 ML (2 ML) AMPUL adet 11.300
230 KLİNDAMİSİN 600 MG/4 ML (4 ML) AMPUL adet 12.700
231 KLONAZEPAM 2,5 MG/ML DAMLA adet 1.240
232 KLOPİDOGREL HİDROJEN SÜLFAT 75 MG TABLET adet 64.180
233 KLORPROMAZİN HCL 5 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 3.570
234 KOLİSTİMETAT SODYUM 150 MG FLAKON adet 14.900
235 KOMBİNE KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ IX,II,VII VE X 500 IU FLAKON adet 30
236 LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 48.770
237 LAKTÜLOZ 670 MG/ML ŞURUP adet 8.675
238 LANSOPRAZOL 30 MG KAPSÜL (BLİSTER FORM) adet 48.200
239 L-ARGİNİN , OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ , RNA , ORAL BESLENME ÜRÜNÜ 200-250 ML adet 3.000
240 FAKTÖR VIII 500 IU + VON WİLLEBRAND FAKTÖRÜ 1200 IU FLAKON adet 400
241 FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR BAYPAS AKTİVİTESİ 500 IU FLAKON adet 200
242 LEVETİRASETAM 100 MG/ML 300 ML SOLÜSYON adet 2.000
243 LEVETİRASETAM 500 MG FLAKON adet 28.720
244 LEVOFLAKSASİN 5 MG/ML (100 ML) İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ adet 27.900
245 LEVONORGESTREL 52 MG VAJİNAL/İNTRAUTERİN adet 270
246 LEVOSİMENDAN 2,5 MG/ML (5 ML) FLAKON adet 100
247 LİDOKAİN %10 50 ML SPREY adet 3.470
248 LİDOKAİN %5 30 G POMAD adet 15.730
249 LİDOKAİN HCL (%2) 100 MG 5 ML AMPUL adet 25.065
250 LİDOKAİN HCL 3.33 MG/ML + RİFAMİSİN SV SODYUM 83.33 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 124.700
251 LİDOKAİN HCL 40 MG/2 ML+ ADRENALİN 0.025 MG/2 ML AMPUL adet 1.194.000
252 LİNEZOLİD 2 MG/ML (300 ML) İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 4.255
253 LİNEZOLİD 600 MG TABLET adet 1.500
254 LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B 50 MG FLAKON adet 6.030
255 FLUTİKAZON PROPİYONAT 2 MG NEBUL adet 30.000
256 LİYOFİLİZE MULTİVİTAMİN KOMPLEKSİ İÇEREN İM/İV AMPUL adet 13.100
257 LORAZEPAM 1 MG TABLET adet 6.020
258 L-ORNİTİN-L-ASPARTAT 5 G/10 ML (10 ML) AMPUL adet 300
259 MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE KULLANILAN KONTRAST MADDE 15 ML adet 4.030
260 MAGNEZYUM SÜLFAT % 15 10 ML İV AMPUL adet 46.780
261 MEROPENEM TRİHİDRAT 0,5 G İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 35.260
262 MEROPENEM TRİHİDRAT 1000 MG İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 47.950
263 MESNA 400 MG 15 AMPUL adet 1.000
264 METAMİZOL SODYUM 500 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 428.200
265 METFORMİN HCL 850 MG TABLET adet 15.700
266 METİL DOPA 250 MG TABLET adet 5.300
267 METİLERGOMETRİN MALEAT 0,2 MG AMPUL adet 80.390
268 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 20 MG AMPUL adet 49.350
269 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 250 MG AMPUL adet 24.550
270 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 40 MG AMPUL adet 211.200
271 METOKLOPRAMİD HCL 5 MG/ ML (2 ML) AMPUL adet 537.150
272 METOPROLOL SÜKSİNAT 50 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ adet 34.100
273 METOPROLOL TARTARAT 1 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 6.820
274 METOTREKSAT 50 MG/2 ML (2 ML) ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 500
275 METOTREKSAT 500 MG/20 ML (20 ML) ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 100
276 METRONİDAZOL 5 MG/ML 100 ML SOLÜSYONU TORBA (SETSİZ) adet 159.000
277 METRONİDAZOL 500 MG TABLET adet 10.000
278 METRONİDAZOL BENZOAT 200 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON adet 1.150
279 MİDAZOLAM 15 MG/3 ML (3 ML) AMPUL adet 55.070
280 MİDAZOLAM 5 MG/5 ML (5 ML) AMPUL adet 64.520
281 MİDAZOLAM 50 MG/10 ML (10 ML) AMPUL adet 27.270
282 MİLRİNON 10 MG/10 ML AMPUL adet 300
283 MİSOPROSTOL 200 MCG TABLET adet 99.250
284 MİTOKSANTRON 20 MG FLAKON adet 100
285 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (40 G) KREM adet 1.200
286 MOKSİFLOKSASİN HCL % 0,5 OFTALMİK DAMLA adet 6.150
287 MOKSİFLOKSASİN HCL 1.6 MG/ML (250 ML) İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 30.950
288 MORFİN HCL 10 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 2.525
289 MULTİVİTAMİN 100 ML ŞURUP adet 2.000
290 MUPİROSİN %2 15 G POMAD adet 19.200
291 NEOSTİGMİN METİLSÜLFAT 0,5 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 67.550
292 NETİLMİSİN SÜLFAT 5 ML OFTALMİK SOLÜSYON adet 4.250
293 NİFEDİPİN 10 MG TABLET adet 34.640
294 NİSTATİN 100000 IU/ML ORAL SÜSPANSİYON adet 7.370
295 NİTROFURAZON % 0,2 (56 G) POMAT adet 43.050
296 NON İYONİK KONTRAST MADDE 300-370 MGI/ML 100 ML FLAKON adet 36.600
297 NOREPİNEFRİN BİTARTARAT 4 MG 4 ML AMPUL adet 28.770
298 NORETİSTERON ENANTAT 50 MG + ESTRADİOL VALERAT 5 MG 1 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 500
299 OKSALİPLATİN 200 MG/40 ML KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 20
300 OKSALİPLATİN İV FLAKON 100 MG/20 ML (20 ML) FLAKON adet 20
301 OKSALİPLATİN İV FLAKON 50 MG/10 ML (10 ML) FLAKON adet 20
302 OKSİTOSİN 5 IU AMPUL adet 639.800
303 OKSOLAMİN FOSFAT 50 MG ŞURUP adet 3.400
304 OKTREOTİD 0,1 MG/ML AMPUL adet 200
305 KALSİTRİOL 1 MCG/ML (1 ML) AMPUL adet 5.000
306 L-ASPARAGİNAZ 10.000 IU FLAKON adet 500
307 OLANZAPİN 10 MG AĞIZDA DAĞILABİLİR TABLET adet 4.200
308 ONDANSETRON HCL 8 MG 4 ML AMPUL adet 68.450
309 ORNİDAZOL 500 MG AMPUL adet 21.700
310 MERKAPTOPURİN 50 MG TABLET adet 5.000
311 PAKLİTAKSEL 150 MG/25 ML (25 ML) İV FLAKON adet 10
312 METOTREKSAT 5000 MG/50 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 1.000
313 PALİPERİDON PALMİTAT 100 MG/ML (1 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 200
314 PALİPERİDON PALMİTAT 100 MG/ML (1.5 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 200
315 PANTOPROZOL SODYUM 40 MG FLAKON adet 270.500
316 PAPAVERİN HCL 50 MG/2 ML AMPUL adet 1.155
317 PARASETAMOL 1000 MG/100 ML İNFÜZYON SOLÜSYONU (İnfüzyon askılı) adet 290.000
318 PARASETAMOL 120 MG + FENOBARBİTAL 15 MG SUPPOZİTUVAR adet 103.700
319 PARASETAMOL 120 MG/5 ML 100 -150 ML ŞURUP adet 8.800
320 PARASETAMOL 500 MG TABLET adet 72.550
321 PROPRANOLOL HCL 40 MG TABLET adet 1.000
322 PEGİLE LİPOZOMAL DOKSORUBUSİN HCL 20 MG 1 FLAKON adet 100
323 RİFAMPİSİN 150 MG KAPSÜL adet 1.250
324 SODYUM GLİSEROFOSFAT 216 MG/ML (20 ML) FLAKON adet 200
325 PENTOKSİFİLİN 100 MG/5 ML AMPUL adet 2.650
326 PERİNDOPRİL ARGİNİN 5 MG TABLET adet 7.000
327 PETİDİN HCL 50 MG/ML (2ML) AMPUL adet 14.930
328 PİPERASİLİN 2000 MG - TAZOBAKTAM 250 MG İV FLAKON 2,25 G adet 24.250
329 PİPERASİLİN 4000 MG - TAZOBAKTAM 500 MG İV FLAKON 4,5 G adet 55.350
330 PİRASETAM 1 G/5 ML (5 ML) AMPUL adet 152.050
331 PİRASETAM 800 MG TABLET adet 3.050
332 POLİDOKANOL 10 MG/2 ML AMPUL (%0,5'LİK) adet 500
333 POLİDOKANOL 20 MG/2 ML AMPUL (%1'LİK) adet 500
334 POSAKONAZOL 40 MG/ML 105 ML ORAL SÜSPANSİYON adet 800
335 POTASYUM KLORÜR 75 MG/ML (10 ML) AMPUL adet 216.400
336 POTASYUM SİTRAT + POTASYUM BİKARBONAT EFERVESAN TABLET adet 3.000
337 PRALİDOKSİM METİLSÜLFAT FLAKON adet 950
338 PREDNİSOLON ASETAT %1 OFTALMİK DAMLA adet 5.240
339 PREMATURE VE DÜŞÜK DOĞUM AGIRLIKLI BEBEKLER İÇİN 400 G TOZ MAMA adet 1.500
340 PREMATÜRE SIVI MAMA 70 ML adet 165.000
341 PRİLOKAİN HCL 20 MG/ML (20 ML) FLAKON adet 24.000
342 PROGESTERON 100 MG KAPSÜL adet 17.360
343 PROPARAKAİN 15 ML GÖZ DAMLASI adet 4.095
344 PROPOFOL 10 MG/ML (20 ML) İV AMPUL adet 40.250
345 PROTAMİN HCL 5000 İÜ 5 ML AMPUL adet 3.135
346 PROTEİN, KARBONHİDRAT, YAĞ, MİNERAL KOMPLEKSİ-ARGİNİN , OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ, RNA, 500 ML NUTRİSYONEL ÜRÜN adet 12.200
347 PROTİFAR 225 G MAMA adet 10
348 SODYUM HİDROJEN KARBONAT 500 MG KAPSÜL adet 2.000
349 RAMİPRİL 5 MG TABLET adet 5.650
350 RANİTİDİN HCL 50 MG AMPUL adet 780.050
351 REMİFENTANİL HCL 2 MG/5 ML FLAKON adet 550
352 REMİFENTANİL HCL 5 MG/10 ML FLAKON adet 20.500
353 TEMOZOLOMİD 100 MG KAPSÜL adet 1.000
354 RİTUKSİMAB 500 MG/50 ML FLAKON adet 200
355 ROKÜRONYUM BROMÜR 10 MG/ ML (5 ML) FLAKON adet 41.000
356 SACCHAROMYCES BOULARDİİ SAŞE adet 38.000
357 SALBUTAMOL 100 MCG 200 DOZ SPREY adet 310
358 SALBUTAMOL SÜLFAT 1000 Mcg/ML (2.5 ML) + İPRATROPİUM BROMÜR 200 Mcg/ML (2.5 ML) FLAKON adet 461.500
359 SALBUTAMOL SÜLFAT 2,5 MG/2,5 (2,5 ML) NEBUL adet 749.500
360 SEFOPERAZON SODYUM 1000 MG + SULBAKTAM SODYUM 1000MG İM/İV FLAKON adet 53.000
361 SEFAZOLİN SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 324.500
362 SEFAZOLİN SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 21.527
363 SEFEPİM HCL 1 G FLAKON adet 1.000
364 SEFOTAKSİM SODYUM 1000 MG FLAKON adet 15.500
365 SEFOTAKSİM SODYUM 500 MG FLAKON adet 98.800
366 SEFTAZİDİM PENTAHİDRAT 1000 MG FLAKON adet 9.300
367 SEFTAZİDİM PENTAHİDRAT 500 MG FLAKON adet 5.800
368 SEFTRİAKSON SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 313.500
369 SEFTRİAKSON SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 188.000
370 SEFUROKSİM SODYUM 250 MG İM/İV FLAKON adet 10.300
371 SEFUROKSİM SODYUM 750 MG İM/İV FLAKON adet 19.550
372 SERTRALİN 50 MG TABLET/KAPSÜL adet 4.000
373 TEMOZOLOMİD 20 MG KAPSÜL adet 1.000
374 SEVOFLURANE 250 ML LİKİT adet 2.165
375 SIVI MAMA TERM 90 ML adet 145.000
376 SİKLOFOSFAMİD İV FLAKON 1000 MG/50 ML (50 ML) FLAKON adet 700
377 SİKLOFOSFAMİD İV FLAKON 500 MG/25 ML (25 ML) FLAKON adet 700
378 SİKLOPENTOLAT HCL % 1 10 MG/ML (5 ML) GÖZ DAMLASI adet 2.000
379 SİLDENAFİL TABLET adet 1.100
380 SİMETİKON 30 ML DAMLA adet 3.300
381 SİPROFLOKSASİN 200 MG/100 ML İNFÜZYON ŞİŞE 100 ML adet 32.700
382 SİPROFLOKSASİN 400 MG/200 ML İNFÜZYON ŞİŞE 200 ML adet 8.600
383 SİPROFLOKSASİN HCL 750 MG TABLET adet 15.150
384 SİSPLATİN İV FLAKON 10 MG/20 ML (20 ML) FLAKON adet 50
385 SİSPLATİN İV FLAKON 100 MG/100 ML (100 ML) FLAKON adet 200
386 SİSPLATİN İV FLAKON 50 MG/100 ML (100 ML) FLAKON adet 100
387 SİTARABİN 100 MG AMPUL adet 1.000
388 SİTARABİN 1000 MG AMPUL adet 1.000
389 SODYUM ALJİNAT + MAGNEZYUM ALJİNAT ORAL SOLÜSYON İÇİN 30 TOZ POŞET adet 2.000
390 SODYUM BİKARBONAT % 8.4 AMPUL adet 111.550
391 SODYUM DİHİDROJEN FOSFAT 28,5 G + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 10.5 G 210 ML LAVMAN adet 52.350
392 SODYUM NİTROPRUSİYAT 12 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 100
393 SODYUM VALPROAT 200 MG/ML 40 ML SOLÜSYON adet 2.320
394 SODYUM VALPROAT 333 MG + VALPROİK ASİT 145 MG UZUN ETKİLİ 500 MG TABLET adet 3.630
395 SODYUM VALPROAT 400 MG/4ML FLAKON adet 4.330
396 SOMATOSTATİN 3 MG FLAKON adet 1.050
397 SORBİTOL+ GLİSERİN + TRİSODYUM SİTRAT DİHİDRAT 10 G LAVMAN adet 116.150
398 SPİRONOLAKTON 100 MG TABLET adet 2.250
399 SUGAMMADEKS SODYUM 200 MG/2 ML FLAKON adet 4.270
400 SULFAMETOKSAZOL + TRİMETOPRİM 400 + 80 MG AMPUL adet 7.000
401 SUNİ GÖZYAŞI (DEKSTRAN 70 + HİDROKSİPROPİL METİLSELÜLOZ) 0.8 ML GÖZ DAMLASI 32 TÜP adet 12.830
402 SÜKRALFAT 1 G/5 ML 250 ML SÜSPANSİYON adet 3.065
403 TOPİRAMAT 25 MG TABLET adet 2.000
404 SÜKSİNİLE JELATİN SOLÜSYONU 40 MG/ML İNFÜZYON ÇÖZELTİ 500 ML adet 5.500
405 TEİKOPLANİN 200 MG İM/İV FLAKON adet 14.020
406 TEİKOPLANİN 400 MG İM/İV FLAKON adet 10.620
407 TENOKSİKAM 20 MG FLAKON adet 120.700
408 TEOFİLİN ( % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİNDE) 200 MG/ 100 ML İNFÜZYON TORBA (SETSİZ) adet 84.700
409 TİGESİKLİN 50 MG FLAKON adet 4.000
410 TİROFİBAN HİDROKLORÜR MONOHİDRAT 0,25 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 1.300
411 TİYOKOLŞİKOZİT 4 MG TABLET adet 16.050
412 TİYOKOLŞİKOZİT 4 MG/2 ML AMPUL adet 225.000
413 TİYOKONAZOL % 1 KREM 20 G adet 20.000
414 TİYOPENTAL SODYUM 0,5 G FLAKON adet 810
415 TİYOPENTAL SODYUM 1 G FLAKON adet 1.855
416 TOBRAMİSİN GÖZ DAMLASI adet 2.130
417 TOPOTEKAN HCL İV 4 MG 1 FLAKON adet 200
418 TRAMADOL HCL 50 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 91.100
419 TRANEKSAMİK ASİT % 10 AMPUL adet 17.100
420 TRANEKSAMİK ASİT % 5 AMPUL adet 25.150
421 TRİAMSİNOLON ASETONİD 40 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 350
422 TRİMETAZİDİN DİHİDROKLORİD 35 MG TABLET adet 3.480
423 TROPİKAMİD % 1 FORT GÖZ DAMLASI adet 4.390
424 URSODEOKSİKOLİK ASİT 250 MG/5 MG SÜSPANSIYON adet 3.140
425 VALSARTAN 160 MG + HİDROKLOROTİAZİT 12.5 MG TABLET adet 9.100
426 VANKOMİSİN HCL 1000 MG FLAKON adet 12.970
427 VANKOMİSİN HCL 500 MG FLAKON adet 64.050
428 VARFARİN SODYUM 5MG TABLET adet 2.600
429 VEKÜRONYUM BROMÜR 10 MG FLAKON adet 150
430 VENLAFAKSİN HCL 75MG KAPSÜL adet 3.000
431 VİNBLASTİN İV FLAKON 1 MG/ML (10 ML) FLAKON adet 200
432 VİNKRİSTİN İV FLAKON 1 MG/ML (1 ML) FLAKON adet 1.000
433 VİNKRİSTİN İV FLAKON 2 MG/2 ML (2 ML) FLAKON adet 1.000
434 VİNORELBİN 10 MG FLAKON adet 200
435 VİNORELBİN 50 MG FLAKON adet 200
436 VİTAMİN C 500 MG AMPUL adet 11.170
437 VİTAMİN K1 (FİTOMENADİON SODYUM) 2 MG/0,2 ML AMPUL adet 87.700
438 VİTAMİN K1 (FİTOMENADİON SODYUM) 10 MG/ML AMPUL adet 14.950
439 YAĞDA ÇÖZÜNEN MULTİVİTAMİN KOMPLEKS İÇEREN 10 FLAKON/İNFANT adet 3.000
440 YÜKSEK ENERJİLİ PEDİATRİK ORAL MAMA 200- 250 ML (1,5 KCAL/ML) (1-10 YAŞ) adet 110.100
441 ZOLEDRONİK ASİT 4 MG 1 FLAKON adet 400
442 ZUKLOPENTİKSOL ASETAT 50 MG/ML ENJEKTABL SOLÜSYON adet 200
443 ZUKLOPENTİKSOL DEKANOAT 200 MG/ML AMPUL adet 200

İhale Adı 443 Kalem İlaç ve Serum Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi: Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 - HALİLİYE / ŞANLIURFA

c) Telefon numarası: 4143182499-2423-2456

ç) Faks numarası: 4143182420

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İbrahim Halil KURT(Uzman)-Yılmaz TAŞALAN(Tıbbi Sekreter)-Osman MARIK(Tıbbi Sekreter)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler:

1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi
2- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
3- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi,
4-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi,
5-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi,
6-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi,
7-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi,
8-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi,
9-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi,
10-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi,
11-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi,
12-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi,
13-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi,
14-Şanlıurfa Siverek Ağız ve Diş Hastanesi,
15-Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/548522

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Haliliye/ŞANLIURFA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye/ŞANLIURFA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 11.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Haliliye/Şanlıurfa

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi /Haliliye- Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.]

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 25 TRY (Türk Lirası) (yirmi beş Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

d) Hastane Dağılım Listesi

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

İstekliler, Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi, İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış imalatçı belgesi vermek zorundadır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 443 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhalede her bir kalem bir kısımdır. İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. İhtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İstekliler ile üzerinde kalan kısımların tamamı için tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri ile malların sağlık tesislerindeki Eczane ambarına teslim (raf teslimi olarak) edilmesi ile ilgili nakliye ve taşıma giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.06.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi TR300001200132100005100004 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1.

31.08.2013 tarih ve 28751 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2013/5216 Sayılı BKK'ya göre fiyat farkı ödenecektir.
Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
F = (M x B) x [(A2/A1)-1]
F: Fiyat farkı tutarını (TL),
M: İdareye teslim edilen mal kalemi miktarını
B: Sözleşme fiyatını,
A1: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın ihale tarihinde geçerli depocu satış fiyatını,
A2: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın sözleşmeye göre teslim edilmesi gereken tarihte geçerli depocu satış fiyatını

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

Kamu ihale genel tebliği 31. maddesine göre, ihaleye giren tüm isteklilerin yasaklama sorgulaması yapılması gerektiğinden,
a. Şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları vergi no-T.C kimlik no,
b. Teklifi imzalayan vekil ve temsilci (şirket müdürü - şirket müdürleri ile vekalet eden kişilerin) TC. Kimlik noları
isteklinin kendi antetli kağıdında veya A4 kağıdında düzenlenerek verilecektir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 770.500
2 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 431.200
3 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 250 ML TORBA (SETSİZ) adet 123.500
4 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 3000 ML TORBA (SETSİZ) adet 26.600
5 % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 464.400
6 % 0,9 SODYUM KLORÜR 1000 ML (İRRİGASYON SOLÜSYONU VİDALI KAPAK) adet 73.000
7 % 10 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 34.590
8 % 20 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 14.400
9 % 20 MANNİTOL 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 27.090
10 % 20 SODYUM KLORÜR 10 ML AMPUL adet 36.450
11 % 3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR 150 ML TORBA (SETSİZ) adet 24.860
12 % 5 DEKSTROZ + % 0,2 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 33.100
13 % 5 DEKSTROZ + % 0,45 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 45.500
14 % 5 DEKSTROZ 100 ML TORBA (SETSİZ) adet 39.100
15 % 5 DEKSTROZ 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 69.500
16 % 5 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 117.124
17 % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 51.850
18 % 5 MANNİTOL 3000 ML TORBA (SETSİZ) adet 7.100
19 % 6 HİDROKSİETİL NİŞASTA (HES 130/0.4) İV İNFÜZYON İÇİN 500 ML SOLÜSYON adet 5.780
20 % 80 ZEYTİNYAĞI + % 20 SOYA YAĞI İÇEREN LİPİD EMÜLSİYONU % 20 İNFÜZYON TORBA 500 ML adet 5.000
21 %10 AMİNOASİT SOLÜSYONU 250 ML adet 5.100
22 %10 PROTEİN(2.6 G) + %41 KARBONHİDRAT(10.3 G) + %48 YAĞ (5.4 G) + %1.1 DİYET LİFİ (0.6 G) + VİTAMİN + MİNERAL İÇEREN 101 KCAL ENERJİ İÇERİKLİ 100 ML MAMA adet 113.000
23 1/3 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 285.800
24 1/4 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 30.020
25 ABSİKSİMAB 10 MG/ML FLAKON adet 400
26 ADENOZİN 5 MG/ML 2 ML FLAKON adet 5.440
27 ADRENALİN 0,5 MG/ML AMPUL adet 162.750
28 AKTİF KÖMÜR 50 G 240 ML SÜSPANSİYON adet 5.540
29 ALANİN GLUTAMİN 200 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU 100 ML adet 7.350
30 ALLOPURİNOL 300 MG TABLET adet 1.000
31 ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET adet 9.900
32 ALPROSTADİL 500 MCG/ML AMPUL adet 2.300
33 ALTEPLAZ 10 MG FLAKON adet 50
34 ALTEPLAZ 50 MG FLAKON adet 122
35 AMİKASİN SÜLFAT 100 MG/2 ML FLAKON adet 57.850
36 AMİKASİN SÜLFAT 500 MG/2 ML FLAKON adet 29.275
37 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1440 ML adet 8.250
38 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML adet 13.750
39 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1026 ML adet 1.100
40 AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML adet 1.450
41 AMİNOFİLİN 240 MG AMPUL adet 9.100
42 AMİODARON HCL 50 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 12.420
43 AMLODİPİN 10 MG TABLET adet 31.250
44 AMLODİPİN 5 MG TABLET adet 15.610
45 AMOKSİSİLİN 875 MG + KLAVULANİK ASİT 125 MG TABLET adet 18.700
46 AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 200 MG/28,5 MG (70 ML) SÜSPANSİYON adet 3.600
47 AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 400 MG/57 MG (70 ML) SÜSPANSİYON adet 5.050
48 AMPİSİLİN 1000 MG - SULBAKTAM 500 MG İM/İV FLAKON adet 231.000
49 AMPİSİLİN 500 MG - SULBAKTAM 250 MG İM/İV FLAKON adet 148.300
50 AMPİSİLİN SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 22.700
51 AMPİSİLİN SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 69.900
52 ANİDULAFUNGİN 100 MG İV FLAKON adet 1.700
53 ANTİ POTASYUM GRANÜL (POLİSTREN SÜLFONAT KALSİYUM TUZU) adet 4.020
54 ANTİ RHO (D) IG (HUMAN) 300 MCG FLAKON adet 6.850
55 ARTİKAİN 80 MG + EPİNEFRİN 0,01 MG AMPUL adet 107.000
56 ASETAZOLAMİD 250 MG TABLET adet 6.950
57 ASETİLSALİSİLİK ASİT 100 MG ENTERİK KAPLI TABLET adet 55.330
58 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG ENTERİK KAPLI TABLET adet 36.500
59 ASETİLSİSTEİN 100 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 274.000
60 ASETİLSİSTEİN 200 MG/5 ML (150) ML ŞURUP adet 7.770
61 ASETİLSİSTEİN 600 MG ŞASE-EFERVESAN TABLET adet 17.400
62 ASİKLOVİR SODYUM 250 MG FLAKON adet 7.700
63 ATORVASTATİN 40 MG TABLET adet 17.350
64 ATROPİN SÜLFAT 0,5 MG/ML AMPUL adet 55.100
65 AZASİTİDİN 100 MG FLAKON adet 10
66 B VİTAMİN KOMPLEKSİ 2 ML AMPUL adet 52.400
67 B12 VİTAMİNİ 1000 MCG/ML (1 ML) AMPUL adet 11.800
68 BAKLOFEN 10 MG TABLET adet 7.000
69 BALIK YAĞI 100 MG/ML+ GLİSEROL 25 MG/ML+ 2 MG/ML FOSFATEDİLKOLİN 12 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 6.250
70 BASİTRASİN 500 IU/G + NEOMİSİN SÜLFAT 5 MG/G GÖZ POMADI 5 G TÜP adet 29.200
71 ADENOZİN 5 MG/ML (10 ML) FLAKON adet 6.000
72 ADRENALİN 1 MG/ML AMPUL adet 30.000
73 BERAKTANT 25 MG/ML FLAKON adet 1.535
74 BETAMETAZON SODYUM FOSFAT 3 MG AMPUL adet 15.750
75 BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (4 ML) FLAKON adet 40
76 BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (16 ML) FLAKON adet 30
77 BİPERİDEN LAKTAT 5 MG/ML AMPUL adet 8.210
78 BİSOPROLOL FUMARAT 5 MG TABLET adet 3.000
79 BLEOMİSİN 15 MG FLAKON adet 1.000
80 CLOSTRİDİUM BOTULİNUM TOKSİN TİP A 100 IU FLAKON adet 200
81 BUDESONİD 0,5 MG/ML (2 ML) NEBULİZER SÜSPANSİYON adet 480.000
82 BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (4 ML) AMPUL adet 35.425
83 BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (20 ML) FLAKON adet 9.825
84 CENTELLA ASİATİCA EKSTRESİ %1 (40 G) POMAD adet 8.750
85 ÇİNKO SÜLFAT 15 MG/5 ML (100 ML) ŞİŞE adet 3.000
86 DAKARBAZİN 200 MG İV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON adet 200
87 VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 50000 IU/15 ML DAMLA adet 250
88 DAPTOMİSİN 500 MG FLAKON adet 4.100
89 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT % 0,1 (5 ML) GÖZ/KULAK DAMLASI adet 2.655
90 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 4 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 285.250
91 DEKSKETOPROFEN 50 MG/2 ML AMPUL adet 110.500
92 DEKSPANTENOL % 5 (30 G) POMAD adet 22.900
93 DEKSTRAN 40 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 2.150
94 DİAZEPAM DESİTİN 5 MG REKTAL TÜP adet 350
95 DESFLURAN 240 ML SOLÜSYON adet 2.750
96 DİAZEPAM 5 MG TABLET adet 4.000
97 DİAZEPAM 5 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 15.750
98 DİGOKSİN 0,25 MG TABLET adet 8.400
99 DİGOKSİN 0,5 MG AMPUL adet 5.980
100 DİGOKSİN 0,5 MG/ML (30 ML) DAMLA adet 1.290
101 DİKLOFENAK SODYUM 100 MG TABLET adet 56.000
102 DİKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL adet 811.150
103 DİLTİAZEM HCL 25 MG AMPUL adet 7.500
104 DİLTİAZEM HCL 60 MG TABLET adet 23.900
105 DİMENHİDRİNAT 50 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 75.000
106 DİNOPROSTON 10 MG OVÜL adet 5.225
107 VİTAMİN A 30000 IU KAPSÜL adet 1.300
108 DOBUTAMİN HCL 250 MG/20 ML FLAKON adet 9.905
109 DOKSAZOSİN MEZİLAT 4 MG TABLET adet 18.650
110 DOKSORUBİSİN HCL 10 MG FLAKON adet 300
111 DOKSORUBİSİN HCL 50 MG FLAKON adet 300
112 DOMPERİDON 1 MG/1 ML (200 ML) SÜSPANSİYON adet 1.600
113 DOPAMİN HCL 200 MG/5 ML AMPUL adet 61.670
114 DORZOLAMİD 20 MG/ML + TİMOLOL 5 MG/ML (5 ML) OFTALMİK SOLÜSYON adet 1.565
115 DOSETAKSEL 20 MG FLAKON adet 20
116 DOSETAKSEL 80 MG FLAKON adet 20
117 EFEDRİN HCL 50MG/ML (1ML) AMPUL adet 12.460
118 ENALAPRİL MALEAT 5 MG TABLET adet 10.050
119 ENOKSAPARİN SODYUM 40 MG/0.4 ML (0.4 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 104.600
120 ENOKSAPARİN SODYUM 60 MG/0.6 ML (0.6 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 101.860
121 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU DİABETİK FORM 200-250 ML adet 14.650
122 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU LİF KATKILI 200-250 ML adet 26.000
123 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU PEDİATRİK FORM 200-250 ML (KAKAO VEYA ÇİLEK AROMALI) adet 25.250
124 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU STANDART FORM 500 ML adet 35.250
125 ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ YÜKSEK LİFLİ 500 ML adet 5.000
126 EOPROTİN 3 G + PROTEİN 0,6 G (ANNE SÜTÜ ZENGİNLEŞTİRİCİ) 200 G MAMA adet 5.020
127 EPA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK PROTEİN İÇEREN YÜKSEK ENERJİLİ TAM VE DENGELİ BESLENME 1,25 KCAL/ML 237-240 ML MAMA adet 2.750
128 DİPİRİDAMOL 75 MG TABLET adet 3.600
129 DOĞAL DOMUZ AKCİĞER SURFAKTANI FLAKON adet 2.000
130 EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 2 MG FLAKON adet 250
131 ERTAPENEM 1000 MG FLAKON adet 9.700
132 ESMOLOL HCL 2500 MG/250 ML SOLÜSYON adet 1.262
133 ETOPOSİD 100 MG 1 FLAKON adet 300
134 ETOPOSİD 50 MG 1 FLAKON adet 300
135 FAKTÖR IX 1000 IU FLAKON adet 400
136 FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 500 IU FLAKON adet 700
137 FANTOMALT 400 G MAMA adet 10
138 FENİLEFRİN HCL % 2,5 25 MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI adet 2.255
139 FENİRAMİN HİDROJEN MALEAT 22,75 MG/ML (2ML) AMPUL adet 537.250
140 FENİTOİN SODYUM 50 MG/ML (5ML) AMPUL adet 42.220
141 FENOBARBİTAL 15 MG TABLET adet 64.280
142 FENTANİL SİTRAT 0,1 MG/2 ML AMPUL 2 ML adet 4.150
143 FENTANİL SİTRAT 0,5 MG/10 ML AMPUL 10 ML adet 19.350
144 FERRİ HİDROKSİT SAKKOROZ KOMPLEKSİ 540 MG/ML (5ML) AMPUL adet 17.010
145 FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICI SET 2+2 ML VEYA 3+3 ML adet 2.548
146 FİBRİNOJEN HUMAN PASTÖRİZE 1 G FLAKON adet 90
147 FİLGRASTİM 30 MIU/0,5 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 3.200
148 FLUDARABİN 50 MG İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 50
149 FLUKONAZOL 2 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 9.300
150 FLUMAZENİL 0.1 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 1.375
151 FLUORESEİN SODYUM % 10 FLAKON adet 1.250
152 DOKSİSİKLİN HİKLAT 100 MG KAPSÜL adet 1.000
153 DORNAZ ALFA 2,5 MG/2,5 ML NEBUL adet 210
154 EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 1 MG FLAKON adet 1.000
155 FUROSEMİD 10 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 194.900
156 FUROSEMİD 40 MG TABLET adet 6.550
157 FUSİDİK ASİT % 1 GÖZ DAMLASI adet 1.050
158 GABAPENTİN 600 MG TABLET adet 15.200
159 GEMSİTABİN İV FLAKON 1000 MG/25 ML (25 ML) FLAKON adet 20
160 GEMSİTABİN İV FLAKON 200 MG/5 ML (5 ML) FLAKON adet 20
161 GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL adet 24.600
162 GENTAMİSİN SÜLFAT 80 MG AMPUL adet 37.900
163 GLİSERİL TRİNİTRAT 1 MG/ML (10 ML) AMPUL adet 33.000
164 GLUKAGON HİDROKLORÜR 1 MG FLAKON adet 530
165 GLUTAMİN İÇEREN POŞET TOZ adet 8.200
166 ERİTROPOİETİN ALFA 2000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 1.200
167 ERİTROPOİETİN ALFA 3000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 300
168 GRANİSETRON 3 MG FLAKON adet 5.000
169 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (400 G) KREM adet 17.950
170 HALOPERİDOL 5 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 10.320
171 HEPARİN SODYUM 5000 IU/ML (5 ML) FLAKON adet 33.400
172 HEPATİT B İMMUNGLOBULİN 200 IU/ML (5 ML) FLAKON adet 1.610
173 HİDROKLOROTİAZİD 25 MG + SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET adet 6.600
174 HİDROKSİ PROGESTERON KAPROAT 500 MG/2 ML AMPUL adet 2.500
175 HİDROKSİZİN HCL 2 MG/ML (200 ML) ŞURUP adet 1.320
176 HUMAN ALBUMİN % 20 50 ML FLAKON adet 4.450
177 HUMAN ALBUMİN % 20 100 ML FLAKON adet 11.400
178 HYOSIN-N-BUTİLBROMÜR 20 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 550.000
179 İBANDRONİK ASİT 1 MG/ML 6 ML İV FLAKON adet 100
180 İBUPROFEN 20 MG/ML (100 ML) SÜSPANSİYON adet 14.700
181 İBUPROFEN AMPUL adet 50
182 İFOSFAMİD 1 G 1 FLAKON adet 700
183 İFOSFAMİD 2 G 1 FLAKON adet 700
184 İFOSFAMİD 500 MG 1 FLAKON adet 300
185 İLOPROST 20 MCG/ML AMPUL adet 3.050
186 İMİPENEM 500 MG - SİLASTATİN 500 MG İV İNFÜZYON FLAKON adet 14.950
187 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 50 MG/ML (100 ML) FLAKON adet 250
188 İMMUNGLOBULİN İV (IgM,IgA,IgG) 2500 MG FLAKON adet 120
189 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 4.000
190 İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (100 ML) FLAKON adet 870
191 İNDOMETAZİN SUPP. adet 3.200
192 ERİTROPOİETİN ALFA 4000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 300
193 İNSÜLİN ASPART HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KALEM adet 3.940
194 İNSÜLİN GLARJİN UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML 3 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ adet 3.285
195 İNSÜLİN LİSPRO HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KARTUŞ adet 1.490
196 İNSÜLİN NPH (İNSAN) %100 FLAKON adet 1.220
197 İNSÜLİN REGÜLER MONOKOMPONENT İNSAN İNSÜLİNİ %100 FLAKON adet 2.895
198 İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 100 MG 5 ML FLAKON adet 200
199 İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 40 MG 2 ML FLAkON adet 200
200 İSOLYTE-İZOLEN 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 40.000
201 İSOLYTE-İZOLEN 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 25.750
202 İSOLYTE-M İZOLEN-M VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 7.520
203 İSOLYTE-P İZOLEN-P VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) adet 9.000
204 İSOLYTE-S 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 1.850
205 İZOSORBİD DİNİDRAT 5 MG SUBLİNGUAL TABLET adet 2.300
206 İZOSORBİD MONOHİDRAT 20 MG TABLET adet 3.700
207 FAKTÖR IX 500 IU FLAKON adet 200
208 KAFEİN SİTRAT 20 MG/ML AMPUL adet 24.550
209 KALSİYUM FOLİNAT 100 MG/10 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON adet 300
210 FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 1000 IU FLAKON adet 200
211 KALSİYUM FOLİNAT 50 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON adet 1.000
212 KALSİYUM GLUKONAT 22,5 MG/ML + KALSİYUM LEVÜLİNAT DİHİDRAT 57,2 MG /ML (10 ML) AMPUL adet 30.950
213 KALSİYUM KARBONAT 16 MG/ML + SODYUM ALJİNAT 50 MG/ML + SODYUM BİKARBONAT 26,7 MG/ML (200 ML) ŞURUP adet 7.825
214 KAPTOPRİL 25 MG TABLET adet 113.950
215 KARBAKOL 0,1 MG/ML (1,5 ML) STERİL İNTRAOKÜLER SOLÜSYON adet 1.530
216 KARBAMAZEPİN % 2 100 MG SÜSPANSİYON adet 250
217 KARBOPLATİN İV FLAKON 150 MG/15 ML (15 ML) FLAKON adet 200
218 KARBOPLATİN İV FLAKON 450 MG/45 ML 1×45 ML FLAKON adet 200
219 KARBOPLATİN İV FLAKON 50 MG/5 ML 1×5 ML FLAKON adet 100
220 KARVEDİLOL 12.5 MG TABLET adet 11.340
221 KASPOFUNGİN 50 MG FLAKON adet 3.400
222 KETAMİN HCL 50 MG/ML FLAKON adet 7.320
223 KETİAPİN FUMARAT 100 MG TABLET adet 5.800
224 KETİAPİN FUMARAT 25 MG TABLET adet 5.750
225 KLARİTROMİSİN 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet 3.180
226 KLARİTROMİSİN 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet 1.050
227 KLARİTROMİSİN 500 MG TABLET adet 16.080
228 KLARİTROMİSİN İV 500 MG 1 FLAKON adet 23.700
229 KLİNDAMİSİN 300 MG/2 ML (2 ML) AMPUL adet 11.300
230 KLİNDAMİSİN 600 MG/4 ML (4 ML) AMPUL adet 12.700
231 KLONAZEPAM 2,5 MG/ML DAMLA adet 1.240
232 KLOPİDOGREL HİDROJEN SÜLFAT 75 MG TABLET adet 64.180
233 KLORPROMAZİN HCL 5 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 3.570
234 KOLİSTİMETAT SODYUM 150 MG FLAKON adet 14.900
235 KOMBİNE KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ IX,II,VII VE X 500 IU FLAKON adet 30
236 LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) adet 48.770
237 LAKTÜLOZ 670 MG/ML ŞURUP adet 8.675
238 LANSOPRAZOL 30 MG KAPSÜL (BLİSTER FORM) adet 48.200
239 L-ARGİNİN , OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ , RNA , ORAL BESLENME ÜRÜNÜ 200-250 ML adet 3.000
240 FAKTÖR VIII 500 IU + VON WİLLEBRAND FAKTÖRÜ 1200 IU FLAKON adet 400
241 FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR BAYPAS AKTİVİTESİ 500 IU FLAKON adet 200
242 LEVETİRASETAM 100 MG/ML 300 ML SOLÜSYON adet 2.000
243 LEVETİRASETAM 500 MG FLAKON adet 28.720
244 LEVOFLAKSASİN 5 MG/ML (100 ML) İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ adet 27.900
245 LEVONORGESTREL 52 MG VAJİNAL/İNTRAUTERİN adet 270
246 LEVOSİMENDAN 2,5 MG/ML (5 ML) FLAKON adet 100
247 LİDOKAİN %10 50 ML SPREY adet 3.470
248 LİDOKAİN %5 30 G POMAD adet 15.730
249 LİDOKAİN HCL (%2) 100 MG 5 ML AMPUL adet 25.065
250 LİDOKAİN HCL 3.33 MG/ML + RİFAMİSİN SV SODYUM 83.33 MG/ML (3 ML) AMPUL adet 124.700
251 LİDOKAİN HCL 40 MG/2 ML+ ADRENALİN 0.025 MG/2 ML AMPUL adet 1.194.000
252 LİNEZOLİD 2 MG/ML (300 ML) İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 4.255
253 LİNEZOLİD 600 MG TABLET adet 1.500
254 LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B 50 MG FLAKON adet 6.030
255 FLUTİKAZON PROPİYONAT 2 MG NEBUL adet 30.000
256 LİYOFİLİZE MULTİVİTAMİN KOMPLEKSİ İÇEREN İM/İV AMPUL adet 13.100
257 LORAZEPAM 1 MG TABLET adet 6.020
258 L-ORNİTİN-L-ASPARTAT 5 G/10 ML (10 ML) AMPUL adet 300
259 MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE KULLANILAN KONTRAST MADDE 15 ML adet 4.030
260 MAGNEZYUM SÜLFAT % 15 10 ML İV AMPUL adet 46.780
261 MEROPENEM TRİHİDRAT 0,5 G İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 35.260
262 MEROPENEM TRİHİDRAT 1000 MG İV ENJEKSİYONLUK FLAKON adet 47.950
263 MESNA 400 MG 15 AMPUL adet 1.000
264 METAMİZOL SODYUM 500 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 428.200
265 METFORMİN HCL 850 MG TABLET adet 15.700
266 METİL DOPA 250 MG TABLET adet 5.300
267 METİLERGOMETRİN MALEAT 0,2 MG AMPUL adet 80.390
268 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 20 MG AMPUL adet 49.350
269 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 250 MG AMPUL adet 24.550
270 METİLPREDNİSOLON SODYUM SÜKSİNAT 40 MG AMPUL adet 211.200
271 METOKLOPRAMİD HCL 5 MG/ ML (2 ML) AMPUL adet 537.150
272 METOPROLOL SÜKSİNAT 50 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ adet 34.100
273 METOPROLOL TARTARAT 1 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 6.820
274 METOTREKSAT 50 MG/2 ML (2 ML) ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 500
275 METOTREKSAT 500 MG/20 ML (20 ML) ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 100
276 METRONİDAZOL 5 MG/ML 100 ML SOLÜSYONU TORBA (SETSİZ) adet 159.000
277 METRONİDAZOL 500 MG TABLET adet 10.000
278 METRONİDAZOL BENZOAT 200 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON adet 1.150
279 MİDAZOLAM 15 MG/3 ML (3 ML) AMPUL adet 55.070
280 MİDAZOLAM 5 MG/5 ML (5 ML) AMPUL adet 64.520
281 MİDAZOLAM 50 MG/10 ML (10 ML) AMPUL adet 27.270
282 MİLRİNON 10 MG/10 ML AMPUL adet 300
283 MİSOPROSTOL 200 MCG TABLET adet 99.250
284 MİTOKSANTRON 20 MG FLAKON adet 100
285 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (40 G) KREM adet 1.200
286 MOKSİFLOKSASİN HCL % 0,5 OFTALMİK DAMLA adet 6.150
287 MOKSİFLOKSASİN HCL 1.6 MG/ML (250 ML) İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 30.950
288 MORFİN HCL 10 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 2.525
289 MULTİVİTAMİN 100 ML ŞURUP adet 2.000
290 MUPİROSİN %2 15 G POMAD adet 19.200
291 NEOSTİGMİN METİLSÜLFAT 0,5 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 67.550
292 NETİLMİSİN SÜLFAT 5 ML OFTALMİK SOLÜSYON adet 4.250
293 NİFEDİPİN 10 MG TABLET adet 34.640
294 NİSTATİN 100000 IU/ML ORAL SÜSPANSİYON adet 7.370
295 NİTROFURAZON % 0,2 (56 G) POMAT adet 43.050
296 NON İYONİK KONTRAST MADDE 300-370 MGI/ML 100 ML FLAKON adet 36.600
297 NOREPİNEFRİN BİTARTARAT 4 MG 4 ML AMPUL adet 28.770
298 NORETİSTERON ENANTAT 50 MG + ESTRADİOL VALERAT 5 MG 1 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 500
299 OKSALİPLATİN 200 MG/40 ML KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 20
300 OKSALİPLATİN İV FLAKON 100 MG/20 ML (20 ML) FLAKON adet 20
301 OKSALİPLATİN İV FLAKON 50 MG/10 ML (10 ML) FLAKON adet 20
302 OKSİTOSİN 5 IU AMPUL adet 639.800
303 OKSOLAMİN FOSFAT 50 MG ŞURUP adet 3.400
304 OKTREOTİD 0,1 MG/ML AMPUL adet 200
305 KALSİTRİOL 1 MCG/ML (1 ML) AMPUL adet 5.000
306 L-ASPARAGİNAZ 10.000 IU FLAKON adet 500
307 OLANZAPİN 10 MG AĞIZDA DAĞILABİLİR TABLET adet 4.200
308 ONDANSETRON HCL 8 MG 4 ML AMPUL adet 68.450
309 ORNİDAZOL 500 MG AMPUL adet 21.700
310 MERKAPTOPURİN 50 MG TABLET adet 5.000
311 PAKLİTAKSEL 150 MG/25 ML (25 ML) İV FLAKON adet 10
312 METOTREKSAT 5000 MG/50 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON adet 1.000
313 PALİPERİDON PALMİTAT 100 MG/ML (1 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 200
314 PALİPERİDON PALMİTAT 100 MG/ML (1.5 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR adet 200
315 PANTOPROZOL SODYUM 40 MG FLAKON adet 270.500
316 PAPAVERİN HCL 50 MG/2 ML AMPUL adet 1.155
317 PARASETAMOL 1000 MG/100 ML İNFÜZYON SOLÜSYONU (İnfüzyon askılı) adet 290.000
318 PARASETAMOL 120 MG + FENOBARBİTAL 15 MG SUPPOZİTUVAR adet 103.700
319 PARASETAMOL 120 MG/5 ML 100 -150 ML ŞURUP adet 8.800
320 PARASETAMOL 500 MG TABLET adet 72.550
321 PROPRANOLOL HCL 40 MG TABLET adet 1.000
322 PEGİLE LİPOZOMAL DOKSORUBUSİN HCL 20 MG 1 FLAKON adet 100
323 RİFAMPİSİN 150 MG KAPSÜL adet 1.250
324 SODYUM GLİSEROFOSFAT 216 MG/ML (20 ML) FLAKON adet 200
325 PENTOKSİFİLİN 100 MG/5 ML AMPUL adet 2.650
326 PERİNDOPRİL ARGİNİN 5 MG TABLET adet 7.000
327 PETİDİN HCL 50 MG/ML (2ML) AMPUL adet 14.930
328 PİPERASİLİN 2000 MG - TAZOBAKTAM 250 MG İV FLAKON 2,25 G adet 24.250
329 PİPERASİLİN 4000 MG - TAZOBAKTAM 500 MG İV FLAKON 4,5 G adet 55.350
330 PİRASETAM 1 G/5 ML (5 ML) AMPUL adet 152.050
331 PİRASETAM 800 MG TABLET adet 3.050
332 POLİDOKANOL 10 MG/2 ML AMPUL (%0,5'LİK) adet 500
333 POLİDOKANOL 20 MG/2 ML AMPUL (%1'LİK) adet 500
334 POSAKONAZOL 40 MG/ML 105 ML ORAL SÜSPANSİYON adet 800
335 POTASYUM KLORÜR 75 MG/ML (10 ML) AMPUL adet 216.400
336 POTASYUM SİTRAT + POTASYUM BİKARBONAT EFERVESAN TABLET adet 3.000
337 PRALİDOKSİM METİLSÜLFAT FLAKON adet 950
338 PREDNİSOLON ASETAT %1 OFTALMİK DAMLA adet 5.240
339 PREMATURE VE DÜŞÜK DOĞUM AGIRLIKLI BEBEKLER İÇİN 400 G TOZ MAMA adet 1.500
340 PREMATÜRE SIVI MAMA 70 ML adet 165.000
341 PRİLOKAİN HCL 20 MG/ML (20 ML) FLAKON adet 24.000
342 PROGESTERON 100 MG KAPSÜL adet 17.360
343 PROPARAKAİN 15 ML GÖZ DAMLASI adet 4.095
344 PROPOFOL 10 MG/ML (20 ML) İV AMPUL adet 40.250
345 PROTAMİN HCL 5000 İÜ 5 ML AMPUL adet 3.135
346 PROTEİN, KARBONHİDRAT, YAĞ, MİNERAL KOMPLEKSİ-ARGİNİN , OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ, RNA, 500 ML NUTRİSYONEL ÜRÜN adet 12.200
347 PROTİFAR 225 G MAMA adet 10
348 SODYUM HİDROJEN KARBONAT 500 MG KAPSÜL adet 2.000
349 RAMİPRİL 5 MG TABLET adet 5.650
350 RANİTİDİN HCL 50 MG AMPUL adet 780.050
351 REMİFENTANİL HCL 2 MG/5 ML FLAKON adet 550
352 REMİFENTANİL HCL 5 MG/10 ML FLAKON adet 20.500
353 TEMOZOLOMİD 100 MG KAPSÜL adet 1.000
354 RİTUKSİMAB 500 MG/50 ML FLAKON adet 200
355 ROKÜRONYUM BROMÜR 10 MG/ ML (5 ML) FLAKON adet 41.000
356 SACCHAROMYCES BOULARDİİ SAŞE adet 38.000
357 SALBUTAMOL 100 MCG 200 DOZ SPREY adet 310
358 SALBUTAMOL SÜLFAT 1000 Mcg/ML (2.5 ML) + İPRATROPİUM BROMÜR 200 Mcg/ML (2.5 ML) FLAKON adet 461.500
359 SALBUTAMOL SÜLFAT 2,5 MG/2,5 (2,5 ML) NEBUL adet 749.500
360 SEFOPERAZON SODYUM 1000 MG + SULBAKTAM SODYUM 1000MG İM/İV FLAKON adet 53.000
361 SEFAZOLİN SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 324.500
362 SEFAZOLİN SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 21.527
363 SEFEPİM HCL 1 G FLAKON adet 1.000
364 SEFOTAKSİM SODYUM 1000 MG FLAKON adet 15.500
365 SEFOTAKSİM SODYUM 500 MG FLAKON adet 98.800
366 SEFTAZİDİM PENTAHİDRAT 1000 MG FLAKON adet 9.300
367 SEFTAZİDİM PENTAHİDRAT 500 MG FLAKON adet 5.800
368 SEFTRİAKSON SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON adet 313.500
369 SEFTRİAKSON SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON adet 188.000
370 SEFUROKSİM SODYUM 250 MG İM/İV FLAKON adet 10.300
371 SEFUROKSİM SODYUM 750 MG İM/İV FLAKON adet 19.550
372 SERTRALİN 50 MG TABLET/KAPSÜL adet 4.000
373 TEMOZOLOMİD 20 MG KAPSÜL adet 1.000
374 SEVOFLURANE 250 ML LİKİT adet 2.165
375 SIVI MAMA TERM 90 ML adet 145.000
376 SİKLOFOSFAMİD İV FLAKON 1000 MG/50 ML (50 ML) FLAKON adet 700
377 SİKLOFOSFAMİD İV FLAKON 500 MG/25 ML (25 ML) FLAKON adet 700
378 SİKLOPENTOLAT HCL % 1 10 MG/ML (5 ML) GÖZ DAMLASI adet 2.000
379 SİLDENAFİL TABLET adet 1.100
380 SİMETİKON 30 ML DAMLA adet 3.300
381 SİPROFLOKSASİN 200 MG/100 ML İNFÜZYON ŞİŞE 100 ML adet 32.700
382 SİPROFLOKSASİN 400 MG/200 ML İNFÜZYON ŞİŞE 200 ML adet 8.600
383 SİPROFLOKSASİN HCL 750 MG TABLET adet 15.150
384 SİSPLATİN İV FLAKON 10 MG/20 ML (20 ML) FLAKON adet 50
385 SİSPLATİN İV FLAKON 100 MG/100 ML (100 ML) FLAKON adet 200
386 SİSPLATİN İV FLAKON 50 MG/100 ML (100 ML) FLAKON adet 100
387 SİTARABİN 100 MG AMPUL adet 1.000
388 SİTARABİN 1000 MG AMPUL adet 1.000
389 SODYUM ALJİNAT + MAGNEZYUM ALJİNAT ORAL SOLÜSYON İÇİN 30 TOZ POŞET adet 2.000
390 SODYUM BİKARBONAT % 8.4 AMPUL adet 111.550
391 SODYUM DİHİDROJEN FOSFAT 28,5 G + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 10.5 G 210 ML LAVMAN adet 52.350
392 SODYUM NİTROPRUSİYAT 12 MG/ML (5 ML) AMPUL adet 100
393 SODYUM VALPROAT 200 MG/ML 40 ML SOLÜSYON adet 2.320
394 SODYUM VALPROAT 333 MG + VALPROİK ASİT 145 MG UZUN ETKİLİ 500 MG TABLET adet 3.630
395 SODYUM VALPROAT 400 MG/4ML FLAKON adet 4.330
396 SOMATOSTATİN 3 MG FLAKON adet 1.050
397 SORBİTOL+ GLİSERİN + TRİSODYUM SİTRAT DİHİDRAT 10 G LAVMAN adet 116.150
398 SPİRONOLAKTON 100 MG TABLET adet 2.250
399 SUGAMMADEKS SODYUM 200 MG/2 ML FLAKON adet 4.270
400 SULFAMETOKSAZOL + TRİMETOPRİM 400 + 80 MG AMPUL adet 7.000
401 SUNİ GÖZYAŞI (DEKSTRAN 70 + HİDROKSİPROPİL METİLSELÜLOZ) 0.8 ML GÖZ DAMLASI 32 TÜP adet 12.830
402 SÜKRALFAT 1 G/5 ML 250 ML SÜSPANSİYON adet 3.065
403 TOPİRAMAT 25 MG TABLET adet 2.000
404 SÜKSİNİLE JELATİN SOLÜSYONU 40 MG/ML İNFÜZYON ÇÖZELTİ 500 ML adet 5.500
405 TEİKOPLANİN 200 MG İM/İV FLAKON adet 14.020
406 TEİKOPLANİN 400 MG İM/İV FLAKON adet 10.620
407 TENOKSİKAM 20 MG FLAKON adet 120.700
408 TEOFİLİN ( % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİNDE) 200 MG/ 100 ML İNFÜZYON TORBA (SETSİZ) adet 84.700
409 TİGESİKLİN 50 MG FLAKON adet 4.000
410 TİROFİBAN HİDROKLORÜR MONOHİDRAT 0,25 MG/ML (50 ML) FLAKON adet 1.300
411 TİYOKOLŞİKOZİT 4 MG TABLET adet 16.050
412 TİYOKOLŞİKOZİT 4 MG/2 ML AMPUL adet 225.000
413 TİYOKONAZOL % 1 KREM 20 G adet 20.000
414 TİYOPENTAL SODYUM 0,5 G FLAKON adet 810
415 TİYOPENTAL SODYUM 1 G FLAKON adet 1.855
416 TOBRAMİSİN GÖZ DAMLASI adet 2.130
417 TOPOTEKAN HCL İV 4 MG 1 FLAKON adet 200
418 TRAMADOL HCL 50 MG/ML (2 ML) AMPUL adet 91.100
419 TRANEKSAMİK ASİT % 10 AMPUL adet 17.100
420 TRANEKSAMİK ASİT % 5 AMPUL adet 25.150
421 TRİAMSİNOLON ASETONİD 40 MG/ML (1 ML) AMPUL adet 350
422 TRİMETAZİDİN DİHİDROKLORİD 35 MG TABLET adet 3.480
423 TROPİKAMİD % 1 FORT GÖZ DAMLASI adet 4.390
424 URSODEOKSİKOLİK ASİT 250 MG/5 MG SÜSPANSIYON adet 3.140
425 VALSARTAN 160 MG + HİDROKLOROTİAZİT 12.5 MG TABLET adet 9.100
426 VANKOMİSİN HCL 1000 MG FLAKON adet 12.970
427 VANKOMİSİN HCL 500 MG FLAKON adet 64.050
428 VARFARİN SODYUM 5MG TABLET adet 2.600
429 VEKÜRONYUM BROMÜR 10 MG FLAKON adet 150
430 VENLAFAKSİN HCL 75MG KAPSÜL adet 3.000
431 VİNBLASTİN İV FLAKON 1 MG/ML (10 ML) FLAKON adet 200
432 VİNKRİSTİN İV FLAKON 1 MG/ML (1 ML) FLAKON adet 1.000
433 VİNKRİSTİN İV FLAKON 2 MG/2 ML (2 ML) FLAKON adet 1.000
434 VİNORELBİN 10 MG FLAKON adet 200
435 VİNORELBİN 50 MG FLAKON adet 200
436 VİTAMİN C 500 MG AMPUL adet 11.170
437 VİTAMİN K1 (FİTOMENADİON SODYUM) 2 MG/0,2 ML AMPUL adet 87.700
438 VİTAMİN K1 (FİTOMENADİON SODYUM) 10 MG/ML AMPUL adet 14.950
439 YAĞDA ÇÖZÜNEN MULTİVİTAMİN KOMPLEKS İÇEREN 10 FLAKON/İNFANT adet 3.000
440 YÜKSEK ENERJİLİ PEDİATRİK ORAL MAMA 200- 250 ML (1,5 KCAL/ML) (1-10 YAŞ) adet 110.100
441 ZOLEDRONİK ASİT 4 MG 1 FLAKON adet 400
442 ZUKLOPENTİKSOL ASETAT 50 MG/ML ENJEKTABL SOLÜSYON adet 200
443 ZUKLOPENTİKSOL DEKANOAT 200 MG/ML AMPUL adet 200
Okas Kodu Okas Açıklaması
33000000 Tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel bakım ürünleri

< GERİ DÖN