Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/562205

İhale No: 2016/562205
İhale Adı İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi
 • İhale No 2016/562205
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 20.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 16.12.2016 04:31
 • Telefon 4422341624
 • E-Posta isasay@eski.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 Yakutiye/Erzurum
 • İşin Yeri İdare ambarları ve İdarenin uygun göreceği İlçe Şantiyeleri
 • Kurum Erzurum Su Kanal İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sözleşme İmzalanmış
İhale Adı İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi
İÇME SUYU VE PİS SU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM SU KANAL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/562205
1-İdarenin
a) Adresi:Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası:4422341624 - 4422330037
c) Elektronik Posta Adresi:musterihizmetleri@eski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Kısım İçme Suyu borusu ve fittings malzeme, 2. Kısım Korige boru ve fittings malzeme, 3. Kısım Tesisat malzemesi, 4. Kısım Galvanizli boru ve vana, 5. Kısım sferodöküm rogar kapağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :İdare ambarları ve İdarenin uygun göreceği İlçe Şantiyeleri
c) Teslim tarihleri:1. Kısım 75 takvim günü 2. Kısım 90 takvim günü 3. Kısım 60 takvim günü 4. Kısım 60 takvim günü 5. Kısım 60 takvim günü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 Yakutiye/Erzurum
b) Tarihi ve saati:16.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünle ilgili TSE ve ISO belgeleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİ Gen. Müd. Plan Prj. Yat. İnş. D. Bşk. ve EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİ Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Erzurum Su Kanal İdaresi Abone İşleri Daire Başkanlığı
Erzurum Su Kanal İdaresi İçme Suyu Daire Başkanlığı
Erzurum Su Kanal İdaresi İçme Suyu Ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı

İhale Adı İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım İçme Suyu Borusu ve Fittings Malzeme)
1 Ø 20 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 12.000
2 Ø 25 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 12.000
3 Ø 32 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 10.000
4 Ø 40 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 2.000
5 Ø 50 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 6.000
6 Ø 63 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 50.000
7 Ø 63 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
8 Ø 75 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 35.000
9 Ø 75 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
10 Ø 90 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 30.000
11 Ø 90 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
12 Ø 110 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 20.000
13 Ø 125 mm POLİETİLEN BORU 10 ATÜ PE 100 (7mt lik boy) metre 280
14 Ø 160 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 1.080
15 Ø 180 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 135
16 Ø 200 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 270
17 Ø 225 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 1.080
18 Ø 355 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE 100) metre 135
19 Ø 400 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE 100) metre 135
20 Ø 560 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 135
21 Ø 63 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 200
22 Ø 75 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 200
23 Ø140 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 50
24 Ø75 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 50
25 Ø90 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 30
26 Ø90 x 75 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 30
27 Ø110 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 50
28 Ø180 x 160 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
29 Ø200 x 180 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
30 Ø225 x 200 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
31 Ø355 x 315 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 4
32 Ø63 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
33 Ø75 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
34 Ø110 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
35 Ø75 mm POLİETİLEN DİRSEK 90 DERECE 16 ATÜ adet 100
36 Ø140 mm POLİETİLEN DİRSEK 90 DERECE 16 ATÜ adet 20
37 Ø75 mm POLİETİLEN EŞİT TE 16 ATÜ adet 50
38 Ø160 mm POLİETİLEN EŞİT TE 16 ATÜ adet 10
39 Ø110 x 63 mm POLİETİLEN İNEGAL TE 16 ATÜ adet 20
40 Ø160 x 90 mm POLİETİLEN İNEGAL TE 16 ATÜ adet 20
41 Ø63 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 2.000
42 Ø75 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 500
43 Ø90 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 2.000
44 Ø110 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 1.000
45 Ø140 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 50
46 Ø180 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 20
47 Ø200 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 20
2. KISIM (2. Kısım Korige boru ve fittings malzeme)
1 Ø100 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 10.000
2 Ø150 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 80.000
3 Ø200 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 130.000
4 Ø 300 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 10.000
5 Ø150 mm KORUGE EŞİT TE (ENJEKSİYON KALIP -SN 8) adet 300
6 Ø150 x 100 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
7 Ø200 mm KORUGE EŞİT TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
8 Ø200 x100 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 300
9 Ø200 x150 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 300
10 Ø150 x100 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 1.000
11 Ø150 x 150 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 500
12 Ø200 x100 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 2.000
13 Ø200 x 150 mm KORUGE ÇATAL ENJEKSİYON (KALIP SN 8) adet 500
14 Ø200 x 200 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
15 Ø150 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
16 Ø500 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
17 Ø600 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
18 Ø800 mm 90 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
19 Ø800 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
3. KISIM (3. Kısım Tesisat malzemesi)
1 140 LIK PVC BORU 16 ATÜ CONTALI metre 300
2 63 LÜK PPRC BORU metre 1.200
3 50 LİK PPRC BORU metre 1.000
4 40 LIK PPRC BORU metre 1.000
5 32 LİK PPRC BORU metre 3.000
6 25 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 4.000
7 32 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 500
8 50 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 300
9 63 LÜK PPRC KÜRESEL VANA adet 200
10 20 LİK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 200
11 25 LİK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 200
12 40 LIK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 100
13 50 LİK PPRC DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 100
14 50 LİK PPRC İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
15 63 LÜK PPRC İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
16 63 LÜK PPRC DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
17 20 DEN 3/4" E İÇ DİŞLİ REKOR PPRC adet 4.000
18 20 DEN 3/4" E İÇ DİŞLİ DİRSEK PPRC adet 2.000
19 50 LİK PPRC MANŞON adet 500
20 63 LÜK PPRC MANŞON adet 500
21 63 LÜK PPRC İÇ DİŞLİ NİPEL adet 200
22 63 LÜK PPRC DIŞ DİŞLİ NİPEL adet 100
23 50 LİK PPRC 90 DERECE DİRSEK adet 300
24 63 LÜK PPRC 90 DERECE DİRSEK adet 300
25 20 LİK PPRC EŞİT TE adet 2.000
26 20 LİK PPRC İÇ DİŞLİ TE adet 1.000
27 25 LİK PPRC İÇ DİŞLİ TE adet 1.000
28 25 LİK PPRC EŞİT TE adet 1.000
29 50 LİK PPRC EŞİT TE adet 300
30 63 LÜK PPRC EŞİT TE adet 300
31 40 DAN 32 E PPRC REDİKSİYON adet 300
32 63 DEN 32 E A PPRC REDİKSİYON adet 500
33 20 LİK PPRC ORTA AĞZI DIŞ DİŞLİ TE adet 500
34 25 LİK PPRC ORTA AĞZI DIŞ DİŞLİ TE adet 500
35 125 LİK HDPE BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 50
36 125 LİK EF ÇELİK PARÇASI 50 CM UZUNLUĞUNDA adet 20
37 140 LIK GE MUFLU FLANŞ CONTALI GGG 40 adet 15
38 140 LIK GF DÜZ BORULU FLANŞ GGG 40 adet 15
39 20 X 20 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 4.000
40 25 X 25 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 3.000
41 32 X 32 PUŞVİT GEÇME KÜRSEL VANA PN 16 adet 1.000
42 40 X 40 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
43 50 X 50 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
44 63 X 63 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
45 20 X 20 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 8.000
46 25 X 25 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 7.000
47 63 X 63 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN 16 adet 1.000
48 75 X 75 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 500
49 90 X 90 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 100
50 50 DEN 32 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 500
51 50 DEN 40 A PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 500
52 40 DAN 32 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
53 63 DEN 50 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
54 75 DEN 63 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
55 25 DEN 20 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 1.000
56 20 LİK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 500
57 25 LİK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 500
58 40 LIK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 200
59 63 LÜK PUŞVİT 90 DERECE DİRSEK KAPLİN (PN16) adet 50
60 63 LÜK PUŞVİT GEŞME KÖRTAPA (PN16) adet 200
61 63x2" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 500
62 63x2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 500
63 75x 2 1/2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 50
64 75 x 2 1/2" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 100
65 20 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
66 20 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
67 25 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
68 25 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
69 32 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
70 32 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
71 40 LIK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
72 40 LIK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
73 50 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
74 50 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
75 63 LÜK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 100
76 20 x 1/2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
77 25 x 3/4" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
78 32 x 1" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
79 32 x 1" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
80 40 x 1 1/4" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 200
81 90 DAN 63 E PUŞVİT REDİKSİYON KAPLİN (PN16) adet 50
82 90 DAN 75 E PUŞVİT REDİKSİYON KAPLİN (PN16) adet 30
83 175 LİK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
84 200 LÜK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
85 250 LİK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
86 250 LİK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
87 300 LÜK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 10
88 315 LİK POLİETİLEN BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
89 350 LİK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
90 400 LÜK PE BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
91 355 LİK PE BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
92 63 LÜK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 2.000
93 90 LIK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 1.000
94 110 LUK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 1.000
95 110 LUK PİSSU BORU KAYAR MANŞONU 3.2 adet 1.000
96 110 LUK PVC ATIKSU DİRSEĞİ 45 DERECE 3.2 adet 700
97 111 LUK PVC ATIKSU DİRSEĞİ 90 DERECE 3.2 adet 400
98 YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI (PN16 DN80 TAM TAKIM) adet 20
99 63 LÜK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 3/4 ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
100 63 LÜK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 600
101 90 LIK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
102 110 LUK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
103 140 LIK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 200
104 75 DEN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 100
105 90 DAN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 100
106 110 DAN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 50
107 150 lik PVC TÜNEL TİP DRENAJ BORUSU metre 1.000
108 GEOTEKTİL BEZ (TEMİZ SU FLİTRE BEZİ) metrekare 400
109 50-63-75 LİK PUŞVİT MANŞON ADAPTÖR SIKMA ANAHTARI adet 100
110 1'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 50
111 1 1/2 MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 50
112 2'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 20
113 2 1/2'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 10
114 DEMİR TESTERE AĞZI 1. SINIF adet 1.500
115 3 TONLUK 3 METRE SAPAN HALAT adet 100
116 PVC BORU DELME MATKABI (MANUEL KOLLU EL MATKABI) adet 20
117 PAFTA TAKIMI 1. SINIF (1/2"---2'' ARALIĞINDA) takım 10
118 24 X 26 AÇIK ANAHTAR adet 20
119 24 X 26 YILDIZ ANAHTAR adet 20
120 PALA TESTERE(AĞAÇ TESTERESİ) adet 50
121 İKAZ BANDI (E.S.K.İ YAZILI) 200 ER MT LİK SARILI TOP HALİNDE adet 300
122 İÇME SUYU BORU TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE) ARAP SABUNU 5 ER KG LIK TESTİ İÇİNDE( TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN) kilogram 500
123 PPRC BORU KESME MAKASI 1/2---2'' ARASI adet 70
124 PPRC BORU KAYNAK MAKİNASI SETİ (1/2---2'' ) adet 30
4. KISIM (4. Kısım Galvanizli boru ve vana)
1 DN100 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 300
2 DN 200 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 20
3 DN300 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 15
4 1 1/2" KÜRESEL PİRİNÇ VANA PN 25 adet 200
5 3/4" ŞİBER VANA PN 25 adet 5.000
6 1/2" ŞİBER VANA PN 25 adet 4.000
7 3/4" GALVANİZLİ BORU metre 120
8 2'' GALVANİZLİ BORU metre 30
9 2'' GALVANİZLİ MANŞON adet 100
10 1'' GALVANİZLİ MANŞON adet 500
11 3/4" GALVANİZLİ MANŞON adet 1.000
12 1/2" GALVANİZLİ MANŞON adet 1.500
13 2'' DEN 1 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
14 2'' DEN 1 1/4 "E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
15 1 1/4 DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
16 1'' DEN 3/4" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 2.000
17 1'' DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 2.000
18 3/4 DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 4.000
19 3/4" DEN 1/2" E GALVANİZLİ MANŞON REDİKSİYON adet 3.000
20 2 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 10
21 2'' GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
22 1 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
23 1 1/4" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
24 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 2.000
25 1'' GALVANİZLİ DİRSEK adet 2.000
26 1'' GALVANİZLİ NİPEL adet 3.000
27 3/4" GALVANİZLİ NİPEL adet 5.000
28 1/2" GALVANİZLİ NİPEL adet 5.000
29 3/4" SU SAYAÇ REKORU (PRİNÇ MALZ.) çift 7.500
5. KISIM (5. Kısım Sfero döküm kapak)
1 SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI D 400 GGG50 6 DELİKLİ adet 800
2 SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI D 400 GGG50 DELİKSİZ (AÇMA HALKALI) adet 200

İhale Adı İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi

Açık ihale usulü ile ihale edilen İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ERZURUM SU KANAL İDARESİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

b) Adresi: Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 - YAKUTİYE / ERZURUM

c) Telefon numarası: 4422341624

ç) Faks numarası: 4422330037

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İsa Say - Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: İçme Suyu ve Pis Su Malzemesi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

1. Kısım İçme Suyu borusu ve fittings malzeme, 2. Kısım Korige boru ve fittings malzeme, 3. Kısım Tesisat malzemesi, 4. Kısım Galvanizli boru ve vana, 5. Kısım sferodöküm rogar kapağı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: İdare ambarları ve İdarenin uygun göreceği İlçe Şantiyeleri

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/562205

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ESKİ Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu

ç) İhalenin yapılacağı adres: Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad. 25240 Yakutiye/Erzurum

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 20.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ESKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ESKİ Gen. Müd. Plan Prj. Yat. İnş. D. Bşk. ve EKAP

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ESKİ Gen. Müd. Plan Prj. Yat. İnş. D. Bşk. ve EKAP

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250 TRY (Türk Lirası) (iki yüz elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK026.0/M: Banka Referans Mektubu

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

Ürünle ilgili TSE ve ISO belgeleri

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.7.6.2. Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 5 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihale 5 kısımdan oluşmaktadır ve her kısım için ayrı teklif verilebilir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile yapılacak her türlü nakliye, ulaşım, her türlü laboratuvar testlerine ait ücretler, malın muayene ve kabulüne yönelik kabul ve kontrol giderleri teklif fiyata dahildir. İdaremiz, teşvik belgesi olması nedeniyle Katma Değer Vergisinden muaftır.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.05.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

46.2. Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, her türlü güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Bu işlemlerin yürütülmesi ile ilgili tüm giderler yükleniciye aittir. İdarenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapacağı toplantı, tatbikat vb. işlemlerle ilgili çağrılara yüklenicinin kendisi veya yetkili bir kişinin katılması zorunludur. Yasal mevzuata uymamasından kaynaklanabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.
Yüklenici, aynı kanunun ilgili maddeleri gereği Risk Değerlendirmesi yaparak gerekli olan bütün emniyet tedbirlerini aldıktan sonra işe başlayacaktır. İş sırasında olabilecek bütün kazalardan yüklenici sorumlu tutulacaktır.
Yüklenici çalıştıracağı personellerin sigorta sicil girişini, Değişik: RG-18.4.2014-28976 sayılı gazetede yayımlanan değişikliğe göre personelin çalışma alanlarını ve işin niteliklerini göz önünde bulundurarak tehlike sınıfına uygun olacak şekilde açtırmak zorundadır.
İdare, yüklenicinin işlerini işin yürütülmesine ek olarak yasal mevzuata uyup uymadığını denetleyebilecek ve bu hususlarda talimat verebilecektir. Talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici çalıştıracağı personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili eğitimleri, periyodik sağlık kontrolleri vb. işlemleri işe başlamadan önce yaptıracaktır.
46.3. İstekliler teknik şartnamelerde istenilen belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
46.4. Satın alınacak boru veya diğer malzemeler İdarece gerek görülmesi halinde kurulacak komisyon tarafından üretim yerinde teste tabi tutulabilir. Her türlü test, deney ve nakliye masrafları yükleniciye aittir. Komisyon, fabrikada yaptığı testten sonra iş yerine getirilen malzemelerden alacağı numuneleri uluslar arası akreditasyon belgesi almış olan test laboratuvarlarından birine göndererek ayrıca test ettirebilir. Bu test ile ilgili her türlü masraf da yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu durumda standartlara uymayan malzeme veya malzemeler yüklenici tarafından hiçbir hak talebinde bulunmadan değiştirilecek, bunun yerine standartlara uygun malzeme veya malzemeler kullanılacaktır.

 

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır:
İdare Adı : ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Adresi : Üniversite Mah.ESKİ Genel Müdürlüğü Refik Saydam Cad 2 25000
Telefonu : 4422341624
Faksı : 4422330037
E-Posta Adresi : isasay@eski.gov.tr
     
İdare Adı : ERZURUM SU KANAL İDARESİ ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Adresi : YUKARI MUMCU MAHALLESİ YUKARI MUMCU SOKAK ÇAYKARA CADDESİ ÇAYKARA İŞHANI 25100
Telefonu : 4422349864
Faksı : 4422356160
E-Posta Adresi : k_yet@hotmail.com
     
İdare Adı : ERZURUM SU KANAL İDARESİ İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
Adresi : Üniversite Mahallesi Dr.Refik Saydam Caddesi A/Blok 25240
Telefonu : 4422356183
Faksı : 4422330037
E-Posta Adresi : sonumut7@hotmail.com
     
İdare Adı : ERZURUM SU KANAL İDARESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Adresi : Üniversite Mah. Dr. Refik Saydam Cad.
Telefonu : 4422330288
Faksı :  
E-Posta Adresi :  
     

 

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım İçme Suyu Borusu ve Fittings Malzeme)
1 Ø 20 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 12.000
2 Ø 25 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 12.000
3 Ø 32 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 10.000
4 Ø 40 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 2.000
5 Ø 50 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 6.000
6 Ø 63 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 50.000
7 Ø 63 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
8 Ø 75 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 35.000
9 Ø 75 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
10 Ø 90 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 30.000
11 Ø 90 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE100 KANGAL) metre 5.000
12 Ø 110 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE100 KANGAL) metre 20.000
13 Ø 125 mm POLİETİLEN BORU 10 ATÜ PE 100 (7mt lik boy) metre 280
14 Ø 160 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 1.080
15 Ø 180 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 135
16 Ø 200 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 270
17 Ø 225 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 1.080
18 Ø 355 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE 100) metre 135
19 Ø 400 mm POLİETİLEN BORU (16 ATÜ PE 100) metre 135
20 Ø 560 mm POLİETİLEN BORU (10 ATÜ PE 100) metre 135
21 Ø 63 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 200
22 Ø 75 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 200
23 Ø140 mm POLİETİLEN FLANŞLI ADAPTÖR 16 ATÜ adet 50
24 Ø75 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 50
25 Ø90 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 30
26 Ø90 x 75 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 30
27 Ø110 x 63 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 50
28 Ø180 x 160 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
29 Ø200 x 180 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
30 Ø225 x 200 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 5
31 Ø355 x 315 mm POLİETİLEN REDİKSİYON 16 ATÜ adet 4
32 Ø63 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
33 Ø75 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
34 Ø110 mm POLİETİLEN KÖRTAPA 16 ATÜ adet 50
35 Ø75 mm POLİETİLEN DİRSEK 90 DERECE 16 ATÜ adet 100
36 Ø140 mm POLİETİLEN DİRSEK 90 DERECE 16 ATÜ adet 20
37 Ø75 mm POLİETİLEN EŞİT TE 16 ATÜ adet 50
38 Ø160 mm POLİETİLEN EŞİT TE 16 ATÜ adet 10
39 Ø110 x 63 mm POLİETİLEN İNEGAL TE 16 ATÜ adet 20
40 Ø160 x 90 mm POLİETİLEN İNEGAL TE 16 ATÜ adet 20
41 Ø63 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 2.000
42 Ø75 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 500
43 Ø90 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 2.000
44 Ø110 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 1.000
45 Ø140 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 50
46 Ø180 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 20
47 Ø200 mm POLİETİLEN ELEKTRO FİZYON MANŞON 16 ATÜ adet 20
2. KISIM (2. Kısım Korige boru ve fittings malzeme)
1 Ø100 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 10.000
2 Ø150 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 80.000
3 Ø200 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 130.000
4 Ø 300 mm KORUGE BORU (HDPE-SN 8) metre 10.000
5 Ø150 mm KORUGE EŞİT TE (ENJEKSİYON KALIP -SN 8) adet 300
6 Ø150 x 100 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
7 Ø200 mm KORUGE EŞİT TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
8 Ø200 x100 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 300
9 Ø200 x150 mm KORUGE İNEGAL TE (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 300
10 Ø150 x100 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 1.000
11 Ø150 x 150 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 500
12 Ø200 x100 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 2.000
13 Ø200 x 150 mm KORUGE ÇATAL ENJEKSİYON (KALIP SN 8) adet 500
14 Ø200 x 200 mm KORUGE ÇATAL (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
15 Ø150 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (ENJEKSİYON KALIP SN 8) adet 200
16 Ø500 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
17 Ø600 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
18 Ø800 mm 90 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
19 Ø800 mm 45 DERECE KORUGE DİRSEK (HDPE-SN 8) adet 10
3. KISIM (3. Kısım Tesisat malzemesi)
1 140 LIK PVC BORU 16 ATÜ CONTALI metre 300
2 63 LÜK PPRC BORU metre 1.200
3 50 LİK PPRC BORU metre 1.000
4 40 LIK PPRC BORU metre 1.000
5 32 LİK PPRC BORU metre 3.000
6 25 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 4.000
7 32 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 500
8 50 LİK PPRC KÜRESEL VANA adet 300
9 63 LÜK PPRC KÜRESEL VANA adet 200
10 20 LİK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 200
11 25 LİK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 200
12 40 LIK PPRC KAPAMA BAŞLIĞI adet 100
13 50 LİK PPRC DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 100
14 50 LİK PPRC İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
15 63 LÜK PPRC İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
16 63 LÜK PPRC DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞ REKOR adet 200
17 20 DEN 3/4" E İÇ DİŞLİ REKOR PPRC adet 4.000
18 20 DEN 3/4" E İÇ DİŞLİ DİRSEK PPRC adet 2.000
19 50 LİK PPRC MANŞON adet 500
20 63 LÜK PPRC MANŞON adet 500
21 63 LÜK PPRC İÇ DİŞLİ NİPEL adet 200
22 63 LÜK PPRC DIŞ DİŞLİ NİPEL adet 100
23 50 LİK PPRC 90 DERECE DİRSEK adet 300
24 63 LÜK PPRC 90 DERECE DİRSEK adet 300
25 20 LİK PPRC EŞİT TE adet 2.000
26 20 LİK PPRC İÇ DİŞLİ TE adet 1.000
27 25 LİK PPRC İÇ DİŞLİ TE adet 1.000
28 25 LİK PPRC EŞİT TE adet 1.000
29 50 LİK PPRC EŞİT TE adet 300
30 63 LÜK PPRC EŞİT TE adet 300
31 40 DAN 32 E PPRC REDİKSİYON adet 300
32 63 DEN 32 E A PPRC REDİKSİYON adet 500
33 20 LİK PPRC ORTA AĞZI DIŞ DİŞLİ TE adet 500
34 25 LİK PPRC ORTA AĞZI DIŞ DİŞLİ TE adet 500
35 125 LİK HDPE BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 50
36 125 LİK EF ÇELİK PARÇASI 50 CM UZUNLUĞUNDA adet 20
37 140 LIK GE MUFLU FLANŞ CONTALI GGG 40 adet 15
38 140 LIK GF DÜZ BORULU FLANŞ GGG 40 adet 15
39 20 X 20 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 4.000
40 25 X 25 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 3.000
41 32 X 32 PUŞVİT GEÇME KÜRSEL VANA PN 16 adet 1.000
42 40 X 40 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
43 50 X 50 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
44 63 X 63 PUŞVİT GEÇME KÜRESEL VANA PN 16 adet 500
45 20 X 20 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 8.000
46 25 X 25 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 7.000
47 63 X 63 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN 16 adet 1.000
48 75 X 75 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 500
49 90 X 90 PUŞVİT KAPLİN MANŞON PN16 adet 100
50 50 DEN 32 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 500
51 50 DEN 40 A PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 500
52 40 DAN 32 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
53 63 DEN 50 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
54 75 DEN 63 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 300
55 25 DEN 20 E PUŞVİT KAPLİN REDİKSİYON PN 16 adet 1.000
56 20 LİK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 500
57 25 LİK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 500
58 40 LIK PUŞVİT EŞİT TE KAPLİN PN16 adet 200
59 63 LÜK PUŞVİT 90 DERECE DİRSEK KAPLİN (PN16) adet 50
60 63 LÜK PUŞVİT GEŞME KÖRTAPA (PN16) adet 200
61 63x2" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 500
62 63x2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 500
63 75x 2 1/2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 50
64 75 x 2 1/2" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT (PN16) adet 100
65 20 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
66 20 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
67 25 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
68 25 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
69 32 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
70 32 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
71 40 LIK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
72 40 LIK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
73 50 LİK ORTA AĞZI METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
74 50 LİK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 200
75 63 LÜK ORTA AĞZI METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT TE (PN16) adet 100
76 20 x 1/2" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
77 25 x 3/4" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
78 32 x 1" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
79 32 x 1" METAL İÇ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 300
80 40 x 1 1/4" METAL DIŞ DİŞLİ PUŞVİT DİRSEK (PN16) adet 200
81 90 DAN 63 E PUŞVİT REDİKSİYON KAPLİN (PN16) adet 50
82 90 DAN 75 E PUŞVİT REDİKSİYON KAPLİN (PN16) adet 30
83 175 LİK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
84 200 LÜK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
85 250 LİK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
86 250 LİK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
87 300 LÜK PİK BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 10
88 315 LİK POLİETİLEN BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
89 350 LİK 10 ATÜ AÇB BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 30
90 400 LÜK PE BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
91 355 LİK PE BORU İÇİN ÇABUK TAMİR TAKIMI adet 20
92 63 LÜK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 2.000
93 90 LIK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 1.000
94 110 LUK PVC KAYAR MANŞON 16 ATÜ CONTALI adet 1.000
95 110 LUK PİSSU BORU KAYAR MANŞONU 3.2 adet 1.000
96 110 LUK PVC ATIKSU DİRSEĞİ 45 DERECE 3.2 adet 700
97 111 LUK PVC ATIKSU DİRSEĞİ 90 DERECE 3.2 adet 400
98 YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI (PN16 DN80 TAM TAKIM) adet 20
99 63 LÜK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 3/4 ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
100 63 LÜK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 600
101 90 LIK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
102 110 LUK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 400
103 140 LIK PVC BORU İÇİN PİKTEN BAĞLANTI KELEPÇESİ 1'' ÇIKIŞLI GGG 40 adet 200
104 75 DEN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 100
105 90 DAN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 100
106 110 DAN 63 E PVC REDİKSİYON 16 ATÜ CONTALI adet 50
107 150 lik PVC TÜNEL TİP DRENAJ BORUSU metre 1.000
108 GEOTEKTİL BEZ (TEMİZ SU FLİTRE BEZİ) metrekare 400
109 50-63-75 LİK PUŞVİT MANŞON ADAPTÖR SIKMA ANAHTARI adet 100
110 1'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 50
111 1 1/2 MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 50
112 2'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 20
113 2 1/2'' MAŞALI BORU ANAHTARI 1. SINIF adet 10
114 DEMİR TESTERE AĞZI 1. SINIF adet 1.500
115 3 TONLUK 3 METRE SAPAN HALAT adet 100
116 PVC BORU DELME MATKABI (MANUEL KOLLU EL MATKABI) adet 20
117 PAFTA TAKIMI 1. SINIF (1/2"---2'' ARALIĞINDA) takım 10
118 24 X 26 AÇIK ANAHTAR adet 20
119 24 X 26 YILDIZ ANAHTAR adet 20
120 PALA TESTERE(AĞAÇ TESTERESİ) adet 50
121 İKAZ BANDI (E.S.K.İ YAZILI) 200 ER MT LİK SARILI TOP HALİNDE adet 300
122 İÇME SUYU BORU TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE) ARAP SABUNU 5 ER KG LIK TESTİ İÇİNDE( TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN) kilogram 500
123 PPRC BORU KESME MAKASI 1/2---2'' ARASI adet 70
124 PPRC BORU KAYNAK MAKİNASI SETİ (1/2---2'' ) adet 30
4. KISIM (4. Kısım Galvanizli boru ve vana)
1 DN100 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 300
2 DN 200 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 20
3 DN300 VOLANLI SÜRGÜLÜ VANA (GGG 50 PN 16) adet 15
4 1 1/2" KÜRESEL PİRİNÇ VANA PN 25 adet 200
5 3/4" ŞİBER VANA PN 25 adet 5.000
6 1/2" ŞİBER VANA PN 25 adet 4.000
7 3/4" GALVANİZLİ BORU metre 120
8 2'' GALVANİZLİ BORU metre 30
9 2'' GALVANİZLİ MANŞON adet 100
10 1'' GALVANİZLİ MANŞON adet 500
11 3/4" GALVANİZLİ MANŞON adet 1.000
12 1/2" GALVANİZLİ MANŞON adet 1.500
13 2'' DEN 1 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
14 2'' DEN 1 1/4 "E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
15 1 1/4 DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 100
16 1'' DEN 3/4" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 2.000
17 1'' DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 2.000
18 3/4 DEN 1/2" E GALVANİZLİ REDİKSİYON adet 4.000
19 3/4" DEN 1/2" E GALVANİZLİ MANŞON REDİKSİYON adet 3.000
20 2 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 10
21 2'' GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
22 1 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
23 1 1/4" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 50
24 1/2" GALVANİZLİ KÖRTAPA adet 2.000
25 1'' GALVANİZLİ DİRSEK adet 2.000
26 1'' GALVANİZLİ NİPEL adet 3.000
27 3/4" GALVANİZLİ NİPEL adet 5.000
28 1/2" GALVANİZLİ NİPEL adet 5.000
29 3/4" SU SAYAÇ REKORU (PRİNÇ MALZ.) çift 7.500
5. KISIM (5. Kısım Sfero döküm kapak)
1 SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI D 400 GGG50 6 DELİKLİ adet 800
2 SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI D 400 GGG50 DELİKSİZ (AÇMA HALKALI) adet 200
Okas Kodu Okas Açıklaması
44163000 Borular ve bağlantı elemanları
44162100 Boru malzemeleri, boru tesisat malzemeleri
31711400 Vana ve borular
44423740 Rögar kapakları

< GERİ DÖN