Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/558505

İhale No: 2016/558505
DİKKAT!

Bu ihale için 1 Kik Kararı var!

İNCELE
İhale Adı İlçemiz Kent Temizliği, Park ve Bahçelerin Temizliği ve Çeşitli Alanlarda Personel ve Araç Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi
 • İhale No 2016/558505
 • Şehir Kastamonu
 • İhale Tarihi 19.01.2017 14:30
 • Eklenme Tarihi 16.12.2016 04:42
 • Telefon 3664171058
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Harmancık Mah. M.Gazi Cad. No:2 Taşköprü / Kastamonu
 • İşin Yeri Taşköprü Belediyesi Sınırları içerisi ve idarenin görevlendireceği yerler
 • Kurum Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı İlçemiz Kent Temizliği, Park ve Bahçelerin Temizliği ve Çeşitli Alanlarda Personel ve Araç Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi
PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZ KENT TEMİZLİĞİ, PARK VE BAHÇELERİN TEMİZLİĞİ VE ÇEŞİTLİ ALANLARDA PERSONEL VE ARAÇ ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/558505
1-İdarenin
a) Adresi:Harmancık mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası:3664171058 - 3664172621
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, 108 Personel, 1 adet binek araç, 2 adet servis minibüsü, 1 adet Kaldırım Üstü Yol Süpürme Aracı ve 1 adet Çöp Konteyneri Temizleme ve Dezenfekte Aracı Kiralama işi İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Taşköprü Belediyesi Sınırları içerisi ve idarenin görevlendireceği yerler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2017, işin bitiş tarihi 31.08.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Harmancık Mah. M.Gazi Cad. No:2 Taşköprü / Kastamonu
b) Tarihi ve saati:19.01.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu taşıma araçları için Karayolu Kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Ulaştırması Genel Müdürlüğün'den alınmış K1, C1, L1, R1 yetki belgelerinden birini ihale dosyasında sunacakalrdır. Bu belgelerin aslının veya noter tasdikli örneklerinin veya idarece aslı görülmüş örneklerinin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) 1.2 m3 67 hp gücünde Hidrostatik kaldırım üstü Süpürge aracı, en fazla 1 yaşında-1 Adet (kendi malı)

2) En fazla 1600cc, Max Güç: 116-120 Ps aralığında, Max Tork: 240-260 Nm aralığında, Bagaj Hacmi Min:590 Litre, Max: 600 Litre, Dizel yakıtlı, Otomatik Vites, Siyah Kontrol aracı en fazla 1 yaşında -1 Adet (kendi malı)

3) Asgari Koltuk sayısı 16, ayakta yolcu sayısı 6, İç yükseklik asgari 194 cm, Engelli biniş rampası otomatik kumandalı, dizel yakıtlı ve en fazla 2 yaşında Servis Minibüsü -2 adet (kendi malı)

4)Asgari 2 yaşında Çöp Konteyneri ve Dezenfekte Aracı ,Atıksu Geri Dönüşüm Sistemli, Asgari 191 kw, 7.300 cm3 gücünde Katar Ağırlığı 26.000 kg, - 1Adet(kendi malı)

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

TSE 8358 Haşerelerle Mücadele (İlaçlama) Belgesi

TS 13456 Atık ve Su Kanalları Bakım Onarım Hizmet Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesi


Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı gerçekleştirilmiş olan Katı Atık Toplama, Park ve Bahçe Temizliği ile Cadde ve Sokak Süpürme Hizmetleri, temizlik personeli, şoför, iş makinası operatörü  çalıştırma işlerinin tamamını birlikte içeren personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi yapmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşköprü Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı İlçemiz Kent Temizliği, Park ve Bahçelerin Temizliği ve Çeşitli Alanlarda Personel ve Araç Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Engelli İşçi (Brüt asgari ücret) Ay 4,00 30
2 Bahçıvan (Brüt asgari ücret) Ay 9,00 30
3 Bahçıvan Sorumlu Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
4 Zabıta Temizlik Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 22,00 30
5 Şoför(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 12,00 30
6 Şoför(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 2,00 30
7 Kaynakçı (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
8 Operatör(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 1,00 30
9 Elektrik Teknisyeni(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
10 Sıhhi Tesisat Ustası(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 1,00 30
11 Sıhhi Tesisat Ustası(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 30
12 Makine Teknikeri(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
13 Büro Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 6,00 30
14 Marangoz(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
15 Marangoz(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
16 Bekçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
17 Kasap(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
18 Fen İşleri Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3,00 30
19 Çay Ocağı Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
20 Büro Sorumlusu(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 1,00 30
21 Parkmatik Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 13,00 30
22 Otogar Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
23 Arkeolog(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 1,00 30
24 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi(Brüt asgari ücret) Ay 4,00 30
25 İtfaiye Eri (Brüt asgari ücret) Ay 2,00 30
26 İtfaiye Eri (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
27 Zabıta Yardımcısı (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 2,00 30
28 Kalorifer Ateşleyicisi(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 30
29 Çay Ocağı Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
30 Çay Ocağı Elemanı(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 30
31 Boyacı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
32 Aşçı(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 30
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet, En fazla 1600cc, Max Güç: 116-120 Ps aralığında, Max Tork: 240-260 Nm aralığında, Bagaj Hacmi Min:590 Litre, Max: 600 Litre, Dizel yakıtlı, Otomatik Vites, Siyah Kontrol aracı en fazla 1 yaşında adet x ay 30
2 1 Adet,1.2 m3 67 hp gücünde Hidrostatik kaldırım üstü Süpürge aracı, en fazla 1 yaşında adet x ay 30
3 2 adet, Asgari Koltuk sayısı 16, ayakta yolcu sayısı 6, İç yükseklik asgari 194 cm, Engelli biniş rampası otomatik kumandalı, dizel yakıtlı ve en fazla 2 yaşında Servis Minibüsü adet x ay 30
4 1 Adet, Asgari 2 yaşında Çöp Konteyneri ve Dezenfekte Aracı ,Atıksu Geri Dönüşüm Sistemli, Asgari 191 kw, 7.300 cm3 gücünde Katar Ağırlığı 26.000 kg, adet x ay 30
5 Engelli İşçi Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 158
6 Bahçıvan Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 355,5
7 Bahçıvan Sorumlu Personeli, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
8 Zabıta Temizlik Personeli, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 869
9 Büro Sorumlusu,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
10 Sıhhi tesisat ustası,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
11 Sıhhi tesisat ustası, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
12 Makine Teknikeri ,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
13 Otogar Görevlisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
14 Şoför, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 474
15 Şoför, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
16 Elektrik teknisyeni, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
17 Operatör, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
18 Büro Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 237
19 Marangoz, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
20 Marangoz, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
21 Bekçi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
22 Kasap, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
23 Çay Ocağı Sorumlusu, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
24 Arkeolog, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
25 Parkmatik Görevlisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 513,5
26 Fen İşleri Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
27 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 158
28 Kaynakçı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
29 Zabıta Yardımcısı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
30 Boyacı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
31 Çay Ocağı Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
32 Çay Ocağı Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
33 Aşçı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
34 Kalorifer Ateşleyicisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
35 İtfaiye Eri, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
36 İtfaiye Eri, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
37 Engelli İşçi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.700
38 Bahçıvan, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 6.075
39 Bahçıvan Sorumlu Personeli,Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
40 Zabıta Temizlik Personeli, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 14.850
41 Büro Sorumlusu, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
42 Sıhhi Tesisat Ustası,Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
43 Sıhhi Tesisat Ustası, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
44 Makine Teknikeri, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
45 Otogar Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
46 Şoför, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 8.100
47 Şoför, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
48 Elektrik teknisyeni, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
49 Operatör, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
50 Büro Elemanı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 4.050
51 Marangoz, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
52 Marangoz, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
53 Bekçi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
54 Kasap, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
55 Çay Ocağı Sorumlusu, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
56 Arkeolog, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
57 Parkmatik Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 8.775
58 Fen İşleri Elemanı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.025
59 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.700
60 Kaynakçı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
61 Zabıta Yardımcısı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
62 Boyacı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
63 Çay Ocağı Elemanı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 2.025
64 Çay Ocağı Elemanı , Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675
65 Aşçı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675
66 Kalorifer Ateşleyicisi, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 2.025
67 İtfaiye Eri, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
68 İtfaiye Eri, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675

İhale Adı İlçemiz Kent Temizliği, Park ve Bahçelerin Temizliği ve Çeşitli Alanlarda Personel ve Araç Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İLÇEMİZ KENT TEMİZLİĞİ, PARK VE BAHÇELERİN TEMİZLİĞİ VE ÇEŞİTLİ ALANLARDA PERSONEL VE ARAÇ ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü

b) Adresi: Harmancık mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 - TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

c) Telefon numarası: 3664171058

ç) Faks numarası: 3664172621

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hüseyin MOLA, Zabıta Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İLÇEMİZ KENT TEMİZLİĞİ, PARK VE BAHÇELERİN TEMİZLİĞİ VE ÇEŞİTLİ ALANLARDA PERSONEL VE ARAÇ ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, 108 Personel, 1 adet binek araç, 2 adet servis minibüsü, 1 adet Kaldırım Üstü Yol Süpürme Aracı ve 1 adet Çöp Konteyneri Temizleme ve Dezenfekte Aracı Kiralama işi İhalesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Taşköprü Belediyesi Sınırları içerisi ve idarenin görevlendireceği yerler

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2016/558505

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Taşköprü Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Harmancık Mah. M.Gazi Cad. No:2 Taşköprü / Kastamonu

d) İhale tarihi: 19.01.2017

e) İhale saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Taşköprü Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Harmancık Mah. M.Gazi Cad. No:2 Taşköprü/KASTAMONU

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Taşköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250 TRY (Türk Lirası) (iki yüz elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu,

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h)

İhale konusu taşıma araçları için Karayolu Kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Ulaştırması Genel Müdürlüğün'den alınmış K1, C1, L1, R1 yetki belgelerinden birini ihale dosyasında sunacakalrdır. Bu belgelerin aslının veya noter tasdikli örneklerinin veya idarece aslı görülmüş örneklerinin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2.

1) 1.2 m3 67 hp gücünde Hidrostatik kaldırım üstü Süpürge aracı, en fazla 1 yaşında-1 Adet (kendi malı)

2) En fazla 1600cc, Max Güç: 116-120 Ps aralığında, Max Tork: 240-260 Nm aralığında, Bagaj Hacmi Min:590 Litre, Max: 600 Litre, Dizel yakıtlı, Otomatik Vites, Siyah Kontrol aracı en fazla 1 yaşında -1 Adet (kendi malı)

3) Asgari Koltuk sayısı 16, ayakta yolcu sayısı 6, İç yükseklik asgari 194 cm, Engelli biniş rampası otomatik kumandalı, dizel yakıtlı ve en fazla 2 yaşında Servis Minibüsü -2 adet (kendi malı)

4)Asgari 2 yaşında Çöp Konteyneri ve Dezenfekte Aracı ,Atıksu Geri Dönüşüm Sistemli, Asgari 191 kw, 7.300 cm3 gücünde Katar Ağırlığı 26.000 kg, - 1Adet(kendi malı)

7.5.3.

TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

TSE 8358 Haşerelerle Mücadele (İlaçlama) Belgesi

TS 13456 Atık ve Su Kanalları Bakım Onarım Hizmet Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesi

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı gerçekleştirilmiş olan Katı Atık Toplama, Park ve Bahçe Temizliği ile Cadde ve Sokak Süpürme Hizmetleri, temizlik personeli, şoför, iş makinası operatörü  çalıştırma işlerinin tamamını birlikte içeren personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi yapmak.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim sistem Belgesi,TSE 8358 Haşerelerle Mücadele(İlaçlama) Belgesi,TS 13456 Atık ve Su Kanalları Bakım Onarım Hizmet Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.6.3. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, eğitim, nakliye giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1)Engelli İşçi (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                                     4 Adet

2) Bahçıvan  (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                                      9 Adet

3)Bahçıvan Sorumlu Personeli  (brüt asgari ücretin %40 fazlası + Asgari geçim indirimi)       1 Adet

4)Zabıta Temizlik Personeli (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                22 Adet

5) Şoför (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                       12 Adet

6) Şoför  (brüt asgari ücretin %40 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                        2 Adet

7)Kaynakçı (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                    1 Adet

8)Operatör  (brüt asgari ücretin 60 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                       1 Adet

9) Elektrik Teknisyeni (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                     2 Adet

10) Sıhhi Tesisat Ustası (brüt asgari ücretin %70 fazlası + Asgari geçim indirimi)                  1 Adet

11) Sıhhi Tesisat Ustası (brüt asgari ücretin %30 fazlası + Asgari geçim indirimi)                  1 Adet

12) Makine Tek. (brüt asgari ücretin %40 fazlası + Asgari geçim indirimi)                              1 Adet

13) Büro Elemanı  (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                           6 Adet

14) Marangoz  (brüt asgari ücrein %40 fazlası  + Asgari geçim indirimi)                                1 Adet

15) Marangoz (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                 2 Adet

16) Bekçi  (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                      1 Adet

17) Kasap (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                      1 Ade

18)Fen İşleri Elemanı (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                      3 Adet

19) Çay Ocağı Sorumlusu (brüt asgari ücretin %40 fazlası + Asgari geçim indirimi)                1 Adet

 20) Büro Sorumlusu (brüt asgari ücretin %80 fazlası + Asgari geçim indirimi)                        1 Adet

21) Parkmatik Görevlisi (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                   13 Adet

22) Otogar Görevlisi (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                          2 Adet

23)Arkeolog (brüt asgari ücretin %80 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                     1 Adet

24)Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Gör. (brüt asgari ücreti + Asgari geçim indirimi)                       4 Adet

25)İtfaiye Eri (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                                         2 Ade

26) İtfaiye Eri (brüt asgari ücretin %40 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                   1 Ade

27)Zabıta Yardımcısı (brüt asgari ücretin %20 fazlası + Asgari geçim indirimi)                        2 Adet

28)Kalorifer Ateşleyicisi (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                         3 Adet

29) Çay Ocağı Elemanı(brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                      1 Adet

30) Çay Ocağı Elemanı (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                          3 Adet

31) Boyacı (brüt asgari ücretin %10 fazlası + Asgari geçim indirimi)                                        2 Adet

32)Aşçı    (brüt asgari ücret + Asgari geçim indirimi)                                                             1 Adet

25.3.1.2 İhale konusu iş de 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereği resmi, dini bayram ve yılbaşı nedeniyle genel tatil olarak nitelendirilen günlerde yapılacak çalışmalar için öngörülen mesai durumu aşağıdaki gibi olup söz konusu mesailerin altında veya üstünde bir çalışma yapılabilir. (Belirtilen mesai durumlarının altında çalışma yapılması durumunda eksik çalışmalar hakediş raporundan kesilecek) Resmi-dini bayramlar ile yılbaşı nedeniyle çalışması öngörülen her bir personelin bir günlük mesaisinin hesaplanmasında brüt asgari ücretten doğan yevmiye dikkate alınmıştır.  

                                   30 AY RESMİ TATİLLER TOPLAMI = 39.5GÜN

Engelli İşçi                        4 kişix39.5yevmiye  = 158 yevmiye

Bahçıvan                          9 kişix39.5yevmiye  = 355.5 yevmiye

Bahçıvan Sorumlu Per.       1 kişix39.5yevmiye = 39.5 yevmiye

Zabıta Temizlik Personeli   22kişix39.5yevmiye = 869 yevmiye

Büro Sorumlusu                 1 kişix39.5yevmiye = 39.5 yevmiye

Sıhhi tesisat ustası           1 Kişi x39.5yevmiye  =39.5 yevmiye

Sıhhi tesisat ustası           1 Kişix39.5yevmiye  = 39.5 yevmiye

Makine Teknikeri               1 Kişix39.5yevmiye  = 39.5 yevmiye

Otogar Görevlisi                2 Kişix39.5yevmiye = 79 yevmiye

Şoför                              12 kişix39.5yevmiye = 474 yevmiye

Şoför                               2 kişix39.5 yevmiye = 79 yevmiye

Elektrik teknisyeni            2 Kişix39.5 yevmiye = 79 yevmiye

Operatör                          1 Kişi x39.5yevmiye = 39.5 yevmiye

Büro Elemanı                   6 Kişi  x39.5yevmiye = 237 yevmiye

Marangoz                        1 Kişi  x39.5yevmiye = 39.5 yevmiye

Marangoz                         2 Kişi  x39.5yevmiye = 79 yevmiye

Bekçi                              1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Kasap                             1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Çay Ocağı Sorumlusu      1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Arkeolog                         1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Parkmatik Gör.                13 kişi x39.5yevmiye = 513.5 yevmiye

Fen İşleri Elemanı            3 kişi x 39.5 yevmiye = 118.5 yevmiye

Atıksu Arıtma Tes. Gör.    4 kişi x 39.5 yevmiye = 158 yevmiye

Kaynakçı                         1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Zabıta Yardımcısı             2 kişi x 39.5 yevmiye = 79 yevmiye

Boyacı                             2 kişi x 39.5 yevmiye = 79 yevmiye

Çay Ocağı Elemanı           3 kişi x 39.5 yevmiye = 118.5 yevmiye

Çay Ocağı Elemanı           1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Aşçı                                 1 kişi x 39.5 yevmiye = 39.5 yevmiye

Kalorifer Ateşleyicisi          3 kişi x 39.5 yevmiye = 118.5 yevmiye

İtfaiye Eri                          2 kişi x 39.5 yevmiye = 79 yevmiye

İtfaiye Eri                         1 kişi x 39.5yevmiye = 39.5 yevmiye

                                                        TOPLAM : 4266 yevmiye

25.3.1.3. Fazla Mesai Giderleri
İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak fazla mesai süreleri aşağıda çıkarılmıştır;

Engelli İşçi                         4 kişi x 675 saat =2700 saat

Bahçıvan                           9 kişi x 675 saat = 6075 saat

Bahçıvan Sorumlu Per.       1 kişi x 675 saat = 675 saat

Zabıta Temizlik Personeli    22 kişi x 675saat = 14850 saat

Büro Sorumlusu                  1 kişi x 675 saat = 675 saat

Sıhhi Tesisat Ustası            1 kişi x 675 saat = 675 saat

Sıhhi Tesisat Ustası            1 kişi x 675 saat = 675 saat

Makine Teknikeri                1 kişi x 675 saat = 675 saat

Otogar Görevlisi                 2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Şoför                                 12 kişi x 675saat = 8100 saat

Şoför                                 2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Elektrik teknisyeni              2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Operatör                            1 kişi x 675 saat = 675 saat

Büro Elemanı                    6 kişi x 675 saat = 4050 saat

Marangoz                          1 kişi x 675 saat = 675 saat

Marangoz                          2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Bekçi                               1 kişi x 675 saat = 675 saat

Kasap                              1 kişi x 675 saat = 675 saat

Çay Ocağı Sorumlusu       1 kişi x 675 saat = 675 saat

Arkeolog                           1 kişi x 675 saat = 675 saat

Parkmatik Görevlisi           13 kişi x 675saat = 8775 saat

Fen İşleri Elemanı              3 kişi x 675 saat = 2025 saat

Atıksu Arıtma Tes.Bak.Gör. 4 kişi x 675 saat = 2700 saat

Kaynakçı                           1 kişi x 675 saat = 675 saat

Zabıta Yardımcısı               2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Boyacı                               2 kişi x 675 saat = 1350 saat

Çay Ocağı Elemanı            3 kişi x 675 saat = 2025 saat

Çay Ocağı Elemanı            1 kişi x 675 saat = 675 saat

Aşçı                                  1 kişi x 675 saat = 675 saat

Kalorifer Ateşleyicisi           3 kişi x 675 saat = 2025 saat

İtfaiye Eri                           2 kişi x 675 saat = 1350 saat

İtfaiye Eri                           1 kişi x 675 saat = 675 saat

                                                  TOPLAM = 72900 saat

 

 

 

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu iş için; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir,
hükmü gereğince tüm personele verilecek giyim v.b. gider maliyeti yüklenici tarafından %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde ödenecektir. Ayrıca yükleniciye giyim ve malzeme giderleri için bir ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işçilere, mevzuatta belirtilen malzeme, eğitim v.b. her türlü önlem almakla yükümlüdür ve bunun için idareden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

İhale konusu iş için her bir personele ihale boyunca (30 ay) ;
-3’er takım Yazlık İş Elbisesi
-3’er takım Kışlık İş Elbisesi
-3’er adet Yağmurluk
-3’er adet Çizme
-3’er adet kışlık bot
-6’şar adet Yazlık Şapka
-3’er adet Kışlık Bere
-Eldiven (haftada 1 tane olacak şekilde)

Yazlık İş Elbisesi : Lacivert renkte harmandan karışım pantolon ve t-shirtten oluşmaktadır. Pantolon belden lastikli, paçaları 3 sıra reflektörlü olacak. T-shirt forma kumaşından V yaka,5 cm çift sıra göğüste reflektör, lacivert renkte olacaktır. Elbiselerde Taşköprü Belediyesi logosu veya ibaresi olacaktır.
Kışlık İş Elbisesi : Kaban ve pantolondan oluşmaktadır. Kaban, içerisinde çıkarılabilen kabana entegre polar yelek,5 cm çift sıra reflektör, yelekte tek sıra 5 cm reflektör olacaktır. Pantolon 5 cm çift sıra reflektör, içi astarlı, kumaşlar Oxford, lacivert renkte tamamen su geçirmez, kaban ve pantolonun tüm dikişleri kaynak bant ile kapatılmış olacaktır. Elbiselerde Taşköprü Belediyesi logosu veya ibaresi olacaktır.
Yağmurluk : İnterteks kumaştan tek parça, şapkalı olacaktır.
Çizme : PVC kısa konç çizme olacaktır.
Kışlık Bot : Kışlık,PVC, su geçirmez, içi yünlü olacaktır.
Yazlık Şapka : Yazlık pantolon kumaşından, üzeri baskılı olacaktır.
Kışlık Şapka : Polar bere olacaktır.
Eldiven : Su geçirmez, poliüretan malzemeden yapılmış olacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

İhale konusu iş de 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereği resmi, dini bayram ve yılbaşı nedeniyle genel tatil olarak nitelendirilen günlerde yapılacak çalışmalar için öngörülen mesai durumu 25.3.1.2. maddesindeki gibi olup söz konusu mesailerin altında veya üstünde bir çalışma yapılabilir. (Belirtilen mesai durumlarının altında çalışma yapılması durumunda eksik çalışmalar hakediş raporundan kesilecek) Resmi-dini bayramlar ile yılbaşı nedeniyle çalışması öngörülen her bir personelin bir günlük mesaisinin hesaplanmasında brüt asgari ücretten doğan yevmiye dikkate alınmıştır.
Personele çalıştığı her saat için, fazla mesai ücreti verilecektir. Personele verilecek olan fazla mesai yevmiyeleri 25.3.1.3. maddede belirtildiği gibi saatler baz alınarak hesaplanacak olup, çalıştığı her saat için fazla mesai yevmiyesi verilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18.04.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Taşköprü Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31/08/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesine göre fiyat farkı verilecektir.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Engelli İşçi (Brüt asgari ücret) Ay 4,00 30
2 Bahçıvan (Brüt asgari ücret) Ay 9,00 30
3 Bahçıvan Sorumlu Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
4 Zabıta Temizlik Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 22,00 30
5 Şoför(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 12,00 30
6 Şoför(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 2,00 30
7 Kaynakçı (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
8 Operatör(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 1,00 30
9 Elektrik Teknisyeni(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
10 Sıhhi Tesisat Ustası(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 1,00 30
11 Sıhhi Tesisat Ustası(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 30
12 Makine Teknikeri(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
13 Büro Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 6,00 30
14 Marangoz(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
15 Marangoz(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
16 Bekçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
17 Kasap(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
18 Fen İşleri Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3,00 30
19 Çay Ocağı Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
20 Büro Sorumlusu(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 1,00 30
21 Parkmatik Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 13,00 30
22 Otogar Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
23 Arkeolog(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 1,00 30
24 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi(Brüt asgari ücret) Ay 4,00 30
25 İtfaiye Eri (Brüt asgari ücret) Ay 2,00 30
26 İtfaiye Eri (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 30
27 Zabıta Yardımcısı (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 2,00 30
28 Kalorifer Ateşleyicisi(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 30
29 Çay Ocağı Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 30
30 Çay Ocağı Elemanı(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 30
31 Boyacı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 30
32 Aşçı(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 30
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet, En fazla 1600cc, Max Güç: 116-120 Ps aralığında, Max Tork: 240-260 Nm aralığında, Bagaj Hacmi Min:590 Litre, Max: 600 Litre, Dizel yakıtlı, Otomatik Vites, Siyah Kontrol aracı en fazla 1 yaşında adet x ay 30
2 1 Adet,1.2 m3 67 hp gücünde Hidrostatik kaldırım üstü Süpürge aracı, en fazla 1 yaşında adet x ay 30
3 2 adet, Asgari Koltuk sayısı 16, ayakta yolcu sayısı 6, İç yükseklik asgari 194 cm, Engelli biniş rampası otomatik kumandalı, dizel yakıtlı ve en fazla 2 yaşında Servis Minibüsü adet x ay 30
4 1 Adet, Asgari 2 yaşında Çöp Konteyneri ve Dezenfekte Aracı ,Atıksu Geri Dönüşüm Sistemli, Asgari 191 kw, 7.300 cm3 gücünde Katar Ağırlığı 26.000 kg, adet x ay 30
5 Engelli İşçi Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 158
6 Bahçıvan Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 355,5
7 Bahçıvan Sorumlu Personeli, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
8 Zabıta Temizlik Personeli, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 869
9 Büro Sorumlusu,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
10 Sıhhi tesisat ustası,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
11 Sıhhi tesisat ustası, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
12 Makine Teknikeri ,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
13 Otogar Görevlisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
14 Şoför, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 474
15 Şoför, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
16 Elektrik teknisyeni, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
17 Operatör, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
18 Büro Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 237
19 Marangoz, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
20 Marangoz, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
21 Bekçi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
22 Kasap, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
23 Çay Ocağı Sorumlusu, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
24 Arkeolog, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
25 Parkmatik Görevlisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 513,5
26 Fen İşleri Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
27 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi,Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 158
28 Kaynakçı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
29 Zabıta Yardımcısı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
30 Boyacı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
31 Çay Ocağı Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
32 Çay Ocağı Elemanı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
33 Aşçı, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
34 Kalorifer Ateşleyicisi, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 118,5
35 İtfaiye Eri, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 79
36 İtfaiye Eri, Ulusal Bayram, Resmi Tatil Çalışma Günü gün 39,5
37 Engelli İşçi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.700
38 Bahçıvan, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 6.075
39 Bahçıvan Sorumlu Personeli,Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
40 Zabıta Temizlik Personeli, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 14.850
41 Büro Sorumlusu, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
42 Sıhhi Tesisat Ustası,Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
43 Sıhhi Tesisat Ustası, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
44 Makine Teknikeri, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
45 Otogar Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
46 Şoför, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 8.100
47 Şoför, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
48 Elektrik teknisyeni, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
49 Operatör, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
50 Büro Elemanı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 4.050
51 Marangoz, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
52 Marangoz, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 1.350
53 Bekçi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
54 Kasap, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
55 Çay Ocağı Sorumlusu, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
56 Arkeolog, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
57 Parkmatik Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 8.775
58 Fen İşleri Elemanı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.025
59 Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Görevlisi, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 2.700
60 Kaynakçı, Fazla Çalışma Mesai Yevmiyesi saat 675
61 Zabıta Yardımcısı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
62 Boyacı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
63 Çay Ocağı Elemanı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 2.025
64 Çay Ocağı Elemanı , Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675
65 Aşçı, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675
66 Kalorifer Ateşleyicisi, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 2.025
67 İtfaiye Eri, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 1.350
68 İtfaiye Eri, Fazla Mesai Çalışma Yevmiyesi saat 675
Okas Kodu Okas Açıklaması
601700001 Yolcu taşıma araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması
71420000 Peyzaj mimarisi hizmetleri
77231600 Ağaçlandırma hizmetleri
90000000 Kanalizasyon, çöp temizlik ve çevre hizmetleri
90500000 Çöp ve atık ile ilgili hizmetler
905100001 Çöp toplama ve nakli (makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın idare tarafından karşılandığı)

< GERİ DÖN