Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/567640

İhale No: 2016/567640
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Muhtelif Kültür Sanat Etkinlik Organizasyonları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi Organizasyonu Hizmet Alımı İşi
 • İhale No 2016/567640
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 18.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 19.12.2016 03:57
 • Telefon 2124110796
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Küçükçekmece Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu Kat:1 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL )
 • İşin Yeri İSTANBUL İLİ SINIRLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR
 • Kurum Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Muhtelif Kültür Sanat Etkinlik Organizasyonları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi Organizasyonu Hizmet Alımı İşi
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN İŞLETİLMESİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/567640
1-İdarenin
a) Adresi:Turgut Özal Bulvarı No . 10 34295 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124110796 - 2124110797
c) Elektronik Posta Adresi:kultur@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İş toplam 554 kalemden oluşmaktadır. 92 kalem tam zamanlı, 12 kalem part time eğitmen, 4 kalem özel ihtisaslı eğitmen çalıştırılması ve 446 kalemden oluşan ihtiyaç malzemelerinin karşılanması kapsamında yapılacak olan hizmet işini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:İSTANBUL İLİ SINIRLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Küçükçekmece Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu Kat:1 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL )
b) Tarihi ve saati:18.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

a) Kamu veya özelde Kültür ve Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilen kültür sanat organizasyonları ve/veya

b) Kamu veya özelde ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen tören ve etkinlik organizasyonu ve/veya

c)Kamu veya özelde kültür ve sanat merkezleri işletilmesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 10 Kat:4 K.Çekmece/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kat:4 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Muhtelif Kültür Sanat Etkinlik Organizasyonları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi Organizasyonu Hizmet Alımı İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ TEKNİK ŞARTNAMENİN EKİNDE SUNULMUŞTUR. adet 1

İhale Adı Muhtelif Kültür Sanat Etkinlik Organizasyonları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MUHTELİF KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN İŞLETİLMESİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİ

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Turgut Özal Bulvarı No . 10 34295 Halkalı - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2124110796

ç) Faks numarası: 2124110797

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Salih Nurettin ÇEVİK - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MUHTELİF KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN İŞLETİLMESİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

İş toplam 554 kalemden oluşmaktadır. 92 kalem tam zamanlı, 12 kalem part time eğitmen, 4 kalem özel ihtisaslı eğitmen çalıştırılması ve 446 kalemden oluşan ihtiyaç malzemelerinin karşılanması kapsamında yapılacak olan hizmet işini kapsar.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İSTANBUL İLİ SINIRLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2016/567640

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kat:4 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL )

ç) İhalenin yapılacağı adres: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu Kat:1 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL )

d) İhale tarihi: 18.01.2017

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı-Encümen Salonu Kat:1 (Halkalı Merkez mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL )

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 10 Kat:4 K.Çekmece/İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 10 Kat:4 K.Çekmece/İSTANBUL

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu veya özelde Kültür ve Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilen kültür sanat organizasyonları ve/veya

b) Kamu veya özelde ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen tören ve etkinlik organizasyonu ve/veya

c)Kamu veya özelde kültür ve sanat merkezleri işletilmesi

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Her türlü vergi (KDV Hariç), resim, harç, ulaşım ve her türlü sigorta giderleri ile teknik şartnamede belirtilen diğer maliyet unsurları teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Genel Koordinatör,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)268  fazlası

Sanat Danışmanı,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 146  fazlası

Eğitim Koordinatörü,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 197  fazlası

Kültür Merkezleri Sosyal Medya Koordinatörü,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 70 fazlası

Kültür Merkezleri Etkinlikler Sorumlusu,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)87 fazlası

Art Direktör,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)227  fazlası

Web-Master ve Güvenlik Duvarı Yöneticisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)132  fazlası

Kültür Merkezleri Data Toplama ve Arşiv Birimi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)52  fazlası

Bilgi-İşlem Network Personeli,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)124  fazlası

Donanım Personeli,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)79  fazlası

Kültür ve Sanat Merkezinin Genel Yönetimi ile ilgili Yönetici,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)180  fazlası

Kültür ve Sanat Merkezinin Genel Yönetimi ile ilgili Yönetici Yardımcısı,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 121  fazlası

Kültür Merkezleri Öğrenci İşleri,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)57  fazlası

Kültür Merkezleri Sekreter ve Danışma Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Teknik ve Genel Hizmet Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Ses ve Işık Teknisyen Sorumlusu,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 124  fazlası

Kültür Merkezleri Temizlik Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

 Temizlik Görevlisi(Engelli),İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

Kültür Merkezleri Otopark Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

İkram Personeli,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Kültür Merkezleri Depo Sorumlusu,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 65  fazlası

Temizlik Amiri,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Kültür Merkezleri Grafiker,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 141  fazlası

Metin Yazarı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 60  fazlası

Sergi Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)87  fazlası

Sanat Eleştirmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 7 fazlası

Bilgisayar Programcısı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 187  fazlası

YKB Yönetici,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 180  fazlası

YKB Ses ve Işık Teknisyen Sorumlusu,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 124 fazlası

YKB Sekreter ve Danışma Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

YKB Temizlik Personeli,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27  fazlası

YKB Teknik Personel,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)106  fazlası

YKB Otopark Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27  fazlası

Geleneksel Sanatlar Akademisi Yönetici, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 227 fazlası

 Geleneksel Sanatlar Akademisi Yönetici Yardımcısı , İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 106 fazlası

Geleneksel Sanatlar Akademisi Öğrenci İşleri Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 57 fazlası

Geleneksel Sanatlar Akademisi Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

Geleneksel Sanatlar Akademisi Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

Geleneksel Sanatlar Akademisi Halkla İlişkiler Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 132 fazlası

Müzik Akademisi Yönetici, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 180  fazlası

Müzik Akademisi Yönetici Yardımcısı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 106  fazlası

Müzik Akademisi Öğrenci İşleri, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 57  fazlası

Müzik Akademisi Sekreter ve Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

Müzik Akademisi Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

Müzik Akademisi Halkla İlişkiler Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 132 fazlası

İdari İşler Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 171   fazlası

Koordinatörlük Sekreteri ,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 53  fazlası

Gençlik ve Spor Hizmetleri Grafiker, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 142 fazlası

Gençlik ve Spor Hizmetleri Depo Sorumlusu, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

Bilgi Evleri Koordinatörü ,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 197  fazlası

Bilgi Evi Yönetici,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 114  fazlası

Sözel Öğretmeni,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Matematik Öğretmeni,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin   (%) 78  fazlası

Fen ve Teknoloji Öğretmeni,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78 fazlası

İngilizce Öğretmeni,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)78  fazlası

Bilgisayar Öğretmeni,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Rehberlik Uzmanı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Kütüphane Öğretmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin  (%) 78  fazlası

Bilgi Evleri Sekreter ve Danışma Görevlisi,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Bilgi Evleri Temizlik Elemanı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)27  fazlası

Zümre Başkanı,İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)-87  fazlası

Bilgi Evleri Teknik Personel, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 53  fazlası

Çocuk Üniversitesi Yönetici, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 129  fazlası

Atölye Eğitmenleri, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)103  fazlası

Psikolojik Danışman, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%)103  fazlası

Çocuk Üniversitesi Sekreter ve Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36   fazlası

Çocuk Üniversitesi Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27   fazlası

Trafik Eğitim Parkı Teknik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 53 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Sınıf Öğretmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Engelli Eğitmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Anaokulu Öğretmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Sekreter ve Danışma Görevlisi, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27 fazlası

Trafik Eğitim Parkı Sosyal Medya Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 69

Gençlik Hizmetleri Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 129 fazlası

Gençlik Hizmetleri Etkinlik Sorumlusu, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 69 fazlası

Gençlik Hizmetleri Sekreter ve Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36 fazlası

Spor Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 197  fazlası

Spor Eğitim Koordinatörü, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 114  fazlası

Spor Koordinatörü Yardımcısı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 91  fazlası

Spor Salonları Eğitmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Spor Salonları Sekreter ve Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

Spor Salonları Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27  fazlası

Spor Data Toplama ve Arşiv Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Spor Akademileri Eğitmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 114  fazlası

Spor Sahaları Yönetici, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 114  fazlası

Spor Sahaları Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27  fazlası

YKB Spor Merkezi Yönetici, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 114  fazlası

YKB Spor Merkezi Yönetici Yardımcısı, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 69  fazlası

YKB Spor Merkezi Sekreter ve Danışma Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 36  fazlası

YKB Spor Merkezi Temizlik Personeli, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 27  fazlası

YKB Spor Merkezi Tam Zamanlı Branş Eğitmeni, İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Brüt Asgari Ücretin (%) 78  fazlası

Zümre Başkanı kadrosu, personel kalemi değildir. Bilgi evlerinde çalışacak kütüphane personelleri, rehberlik uzmanı veya eğitmenler arasından seçilecek olan personellere verilecek - %87 (eksi yüzde seksenyedi) oranı ek ücreti ifade etmektedir.


- Özel İhtisas Alanlı Usta Öğretici( Kültür ve Sanat Merkezleri): (5510 sayılı kanunun 4.madde 1.fıkrasının c bendinde yer alan sigortalılık statüsünde haftada en fazla 16 saat çalışacak öğreticileri,) İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 212 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek ücret, brüt ders saat ücreti olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel haftada en fazla 16 saat çalıştırılacaktır,

- Özel İhtisas Alanlı Usta Öğretici( Müzik Akademisi): (5510 sayılı kanunun 4.madde 1.fıkrasının c bendinde yer alan sigortalılık statüsünde haftada en fazla 16 saat çalışacak öğreticileri,) İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 310 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek ücret, brüt ders saat ücreti olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel haftada en fazla 16 saat çalıştırılacaktır,

- Özel İhtisas Alanlı Usta Öğretici( Bilgi Evleri): (5510 sayılı kanunun 4.madde 1.fıkrasının c bendinde yer alan sigortalılık statüsünde haftada en fazla 16 saat çalışacak öğreticileri,) İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 212 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek ücret, brüt ders saat ücreti olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel haftada en fazla 16 saat çalıştırılacaktır,

- Özel İhtisas Eğitmen ( Spor Salonları): (5510 sayılı kanunun 4.madde 1.fıkrasının c bendinde yer alan sigortalılık statüsünde haftada en fazla 16 saat çalışacak öğreticileri,) İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 392 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek ücret, brüt ders saat ücreti olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel haftada en fazla 16 saat çalıştırılacaktır,

- Part-Time 1 Usta Öğreticiler (Kültür ve Sanat Merkezi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 265 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.


- Part-Time 2 Usta Öğreticiler (Kültür ve Sanat Merkezi): İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 376 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
 

-Part-Time 1 Usta Öğreticiler (Geleneksel Sanatlar Akademisi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 6271 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 2 Usta Öğreticiler (Geleneksel Sanatlar Akademisi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 946 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 3 Usta Öğreticiler (Geleneksel Sanatlar Akademisi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 510 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 1 Usta Öğreticiler (Müzik Akademisi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 529 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 2 Usta Öğreticiler (Müzik Akademisi)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 376 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 1 Usta Öğreticiler (Bilgi Evleri)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 265 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 2 Usta Öğreticiler (Bilgi Evleri)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 376  fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 1 Eğitmen (Spor Salonları)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 265 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 2 Eğitmen (Spor Salonları)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 424 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

-Part-Time 3 Eğitmen (Spor Salonları)  : İhale Tarihi İtibariyle Yürürlükteki brüt asgari ücretin % 1593 fazlasının, iş kanununa göre aylık çalışma saati olan 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek brüt ders saati ücret ödenir. Bu kapsamda çalıştırılacak olanların ücretleri ay içerisinde çalıştığı saat üzerinden birim fiyatı esas alınarak ödenecek olup çalışma saat ve günleri İdare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak gün-saat ve aldığı ücret karşılığında mevzuat uyarınca sigortalı gösterilecek, ilgili tüm iş ve işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Yılbaşı günü ile resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yapılmayacaktır.

Çalışma gün sayısı 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Kültür ve Sanat Merkezi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Geleneksel Sanatlar Akademisi, Müzik Akademisinde çalışan personel için aşağıda belirtilen iş kıyafetlerinden belirtilen özelliklerde her personel için 10 ayda 2 şer adet idarenin istediği bedenlerde yüklenici firma tarafından temin edilecek ve idareye iş başlangıç ayının sonunda teslim edilecektir. Kıyafetler yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

-Çok Cepli Muhabir Yeleği: Kültür ve Sanat Merkezlerinde çalışan data toplama ve arşiv birimi personellerinin giymesi için çok cepli muhabir yeleği idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Yelekler 67%33 viskon 250 gr’lık kumaştan olacaktır.

-Bol Cepli Pantolon: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan ses ve ışık teknisyen sorumlusu, teknik genel hizmet görevlisi, data toplama ve arşiv birimi personellerinin giymesi için bol cepli pantolon idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Pantolonlar 67%33 Viskon 253 gr’lık kumaştan olacaktır.

-Polo Yaka Tişört: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan ses ve ışık teknisyen sorumlusu, teknik genel hizmet görevlisi personellerinin giymesi için polo yaka tişört idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Tişört %100 pamuklu, 200 gr. pike dış yüzey, çift örme, Model; polo yaka 7 cm. kol yaka ile uyumlu olacaktır.

- Sweat Tişört: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan ses ve ışık teknisyen sorumlusu, teknik genel hizmet görevlisi personellerinin giymesi için sweat tişört idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Tişört %100 pamuklu, 200 gr. pike dış yüzey, çift örme, Model; polo yaka olacaktır.

-Takım Elbise: Kültür ve Sanat Merkezlerinde, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde, Geleneksel Sanatlar Akademisinde, Müzik Akademisinde çalışan sekreter ve danışma görevlileri personellerinin giymesi için takım elbise idarenin istediği bedenlerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Takım elbiseler % 50 yün, % 50 polyester kumaştan olacaktır.

-Gömlek: Kültür ve Sanat Merkezlerinde, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde, Geleneksel Sanatlar Akademisinde, Müzik Akademisinde çalışan sekreter ve danışma personeli, İkram personeli, otopark personellerinin giymesi için gömlek idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Gömlekler % 70 pamuk, % 30 polyester olacaktır.

-Erkek Kazak: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan otopark görevlisi personeller için kazak idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Kazaklar çelik örgü olacaktır.

-Mont: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan otopark görevlisi personellerin giymesi için mont idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Montlar gabardin 65%35 280 gr’lık özelliğinde olacaktır.

-Otoparkçı Pantolonu: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan otopark görevlisi personeller için pantolon idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Pantolonlar 67%33 Viskon 253 gramlık kumaştan olacaktır.

- İkaz Yeleği: Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde çalışan otopark görevlisi personeller için ikaz yeleği idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. İkaz yelekleri reflektörlü %100 polyester kumaştan üretilmiş olacaktır.

-Temizlik Personeli Önlük Takımı: Kültür ve Sanat Merkezlerinde, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde, Geleneksel Sanatlar Akademisinde, Müzik Akademisinde çalışan temizlik personelleri için temizlik önlük takımı (önlük, pantolon) idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Önlük takımının kumaşı %70 Pamuk %30 Polyester olacaktır.

-Terlik: Kültür ve Sanat Merkezlerinde, Yahya Kemal Beyatlı gösteri Merkezinde, Geleneksel Sanatlar Akademisinde, Müzik Akademisinde çalışan temizlik personellerinin kullanması için beyaz terlik idarenin istediği numaralarda her personel için yüklenici tarafından temin edilecektir. Terlikler suni deri olacaktır.

-Önlük: Kültür ve Sanat Merkezlerinde çalışan usta öğreticiler, çalışan her bir usta öğretici için iş önlüğü temin edilecektir. Önlüklerin renkleri ve bedenleri idare tarafından belirlenecektir. Önlükler %70 Pamuk %30 Polyester olacaktır.

-Pantolon: Kültür ve Sanat Merkezlerinde çalışan ikram personeli için pantolon temin edilecektir. Pantolon bedenleri ve renkleri idare tarafından belirlenecektir. Pantolon %60 pamuk %40 polyester olacaktır.

-Yelek: Kültür ve Sanat Merkezlerinde çalışan ikram personel için yelek temin edilecektir. Yelek bedenleri ve renkleri idare tarafından belirlenecektir. Yelek fantezi simli kumam Yaka düz yaka yaldızlı, önden beş adet düğmeli, yanlarda iki adet cep, cep ağızları farklı renkte, ince biyeli arka kısmı astarlı, arkada bir adet kancalı kemerli olacaktır.
Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi ve Trafik Eğitim Parkında çalışan personel için aşağıda belirtilen iş kıyafetlerinden belirtilen özelliklerde her personel için 10 ayda 2 şer adet idarenin istediği bedenlerde yüklenici firma tarafından temin edilecek ve idareye iş başlangıç ayının sonunda teslim edilecektir. Kıyafetler yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

-Takım Elbise: Bilgi Evlerinde, Çocuk Üniversitesi, Trafik Eğitim Parkında çalışan sekreter ve danışma görevlileri personellerinin giymesi için takım elbise idarenin istediği bedenlerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Takım elbiseler % 50 yün, % 50 polyester kumaştan olacaktır.

-Gömlek: Bilgi Evlerinde, Çocuk Üniversitesi ve Trafik Eğitim Parkında çalışan sekreter ve danışma personellerinin giymesi için gömlek idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Gömlekler % 70 pamuk, % 30 polyester olacaktır.

-Temizlik Personeli Önlük Takımı: Bilgi Evlerinde, Çocuk Üniversitesi ve Trafik Eğitim Parkında çalışan temizlik personelleri için temizlik önlük takımı (önlük, pantolon) idarenin istediği bedenlerde ve renklerde yüklenici tarafından temin edilecektir. Önlük takımının kumaşı %70 Pamuk %30 Polyester olacaktır.

-Terlik: Bilgi Evlerinde, Çocuk Üniversitesi ve Trafik Eğitim Parkında, çalışan temizlik personellerinin kullanması için beyaz terlik idarenin istediği numaralarda her personel için yüklenici tarafından temin edilecektir. Terlikler suni deri olacaktır.

-Önlük: Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi çalışan eğitmenler, usta öğreticiler, rehberlik uzmanları, kütüphane personelleri, çalışan her bir usta öğretici için iş önlüğü temin edilecektir. Önlüklerin renkleri ve bedenleri idare tarafından belirlenecektir. Önlükler %70 Pamuk %30 Polyester olacaktır.

Trafik Eğitim Parkı, Spor Salonları, Spor Sahaları, Spor Okulları, Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi, Spor Akademileri Hazırlık Kursu ve Sabah Sporlarında kullanılmak üzere İdarenin onayı ile aşağıda belirtilen kıyafetlerinden belirtilen adetlerde, özelliklerde ve bedenlerde, yüklenici firma tarafından temin edilip dağıtımı yapılacaktır. Alınacak malzemelerin ödemesi aylık kullanılan miktara göre hak edişe yansıtılacaktır.

-Eşofman Takımı: Spor koordinatörüne, spor eğitim koordinatörüne, stad yöneticilerine, YKB spor salonu yöneticisine, spor akademileri eğitmenine, spor salonlarındaki tam zamanlı eğitmenlere, Trafik Eğitim Parkı öğretmenlerine 10 ayda 2 şer adet eşofman verilecektir. Eşofman kumaş Cinsi: Su iticilik özelliği kazandırılmış, mikro fiber kumaş olacaktır. 120-160 gr/m2 (+- %5) olacaktır. Eşofman bir alt ve bir üst olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Eşofman üstü boydan boya fermuarlı olacaktır. Her iki yanda çift filetolu ve fermuarlı cep olacaktır. Etek ucu lastikle ayarlanabilir aparatla toplanabilir şekilde imal edilecektir. Eşofmanın içi % 100 polyester, raşel file kumaşla astarlanacaktır. Eşofmanın sırt kısmına idarece belirlenecek yazı, yazılacaktır. Ön sol göğsünde flok baskıyla Belediye logosu olacaktır. Eşofman altı, beli 4 cm genişliğinde lastikli 4 sıra dikişli, içinde bel ayarlama kordonu olacaktır. Her iki yanda çift filetolu ve fermuarlı cep olacaktır. Eşofmanın altının iç kısmı % 100 polyester raşel file kumaşla astarlanacaktır.

-Kışlık Tişört: Spor koordinatörüne, spor eğitim koordinatörüne, stad yöneticilerine, YKB spor salonu yöneticisine, spor akademileri eğitmenine, spor salonlarındaki tam zamanlı eğitmenlere, Trafik Eğitim Parkı öğretmenlerine 10 ayda 2 şer adet tişört verilecektir. Gömlek yaka uzun kollu tişört olacaktır. Gömlek yaka tişört %100 pamuklu, 200 gr. (+- %5) pike dış yüzey, çift örme, model; gömlek yaka 7 cm. kol yaka ile uyumlu, 4 cm. ribanalı, yaka içi biye ile kapatılmalı, omuz-kol üstten reçmeli, etek iki yanda 4 cm. yırtmaç, 3,5 cm. den reçme ile kıvırma olacak. Sol göğüste nakışlı belediye logosu, en az 2 adet yaka düğmeli olacak. Tişörtün sırt kısmına idarece belirlenecek yazı yazılacak. Tişörtün Etek ve kol çıkmalarında zıt renkte aynı kumaştan 1 cm parça bulunmalıdır. Yaka içi etek ve kol çıkmaları ile aynı renk olmalıdır.

- Yazlık Tişört: Spor koordinatörüne, spor eğitim koordinatörüne, stad yöneticilerine, YKB spor salonu yöneticisine, spor akademileri eğitmenine, spor salonlarındaki tam zamanlı eğitmenlere, Trafik Eğitim Parkı öğretmenlerine 10 ayda 2 şer adet yazlık tişört verilecektir. Gömlek yaka kısa kollu tişört olacaktır. Gömlek yaka tişört %100 pamuklu, 200 gr. (+- %5) pike dış yüzey, çift örme, model; gömlek yaka 7 cm. kol yaka ile uyumlu, 4 cm. ribanalı, yaka içi biye ile kapatılmalı, omuz-kol üstten reçmeli, etek iki yanda 4 cm. yırtmaç, 3,5 cm. den reçme ile kıvırma olacak. Sol göğüste nakışlı belediye logosu, en az 2 adet yaka düğmeli olacak. Tişörtün sırt kısmına idarece belirlenecek yazı yazılacak. Tişörtün Etek ve kol çıkmalarında zıt renkte aynı kumaştan 1 cm parça bulunmalıdır. Yaka içi etek ve kol çıkmaları ile aynı renk olmalıdır.

-Alt Eşofman: Spor koordinatörüne, spor eğitim koordinatörüne, stad yöneticilerine, YKB spor salonu yöneticisine, spor akademileri eğitmenine, spor salonlarındaki tam zamanlı eğitmenlere 10 ayda 2 şer adet alt eşofman verilecektir. Eşofman kumaş Cinsi: Su iticilik özelliği kazandırılmış, mikro fiber kumaş olacaktır. 60 gr/m2 (+- %5) olacaktır. Eşofman altı, beli 4 cm genişliğinde lastikli 4 sıra dikişli, içinde bel ayarlama kordonu olacaktır. Her iki yanda çift filetolu ve fermuarlı cep olacaktır. Eşofmanın altının iç kısmı % 100 polyester raşel file kumaşla astarlanacaktır. Eşofmanın paçaları fermuarlı olacaktır.

-Spor Ayakkabı: Spor koordinatörüne, spor eğitim koordinatörüne, stad yöneticilerine, YKB spor salonu yöneticisine, spor akademileri eğitmenine, spor salonlarındaki tam zamanlı eğitmenlere, Trafik Eğitim Parkı öğretmenlerine 10 ayda 2 şer adet spor ayakkabı verilecektir. Uluslararası marka değeri olan, üst düzeyi deriden, orta ve iç tabanı ortopedik, yastıklamaya uygun, alt tabanı lastik ve kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. Bağcıklı olarak imal edilmiş olmalıdır.

25.3.4. Diğer giderler:

-Hizmet İçi Eğitimler: Çalışan personelin; oryantosyon, bilgi, beceri, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için idarenin onaylayacağı alanında uzman eğitimciler ile hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. Eğitim süresi konusuna göre farklı sürelerde olabilecektir. Hizmet için eğitimlerin toplam süresi 225 saat olacaktır. Hizmet içi eğitimler aşağıdaki konu başlıklarını içerecek olup gerekli hallerde yeni konular idarenin onayı ile ilave edilebilir.
Ortak Seminerler:
• İş verimliliği
• Kurumsal aidiyet
• Sosyal ilişkiler
• Doğal Afet (Deprem-sel)
• İlk yardım
• Yangın eğitimi
İş Gurubuna Göre Seminerler:
• Yöneticiler
• Eğitmenler
• Temizlik Personeli
• Büro çalışanları
• Teknik personel
Gruplarına kendi alanları ile ilgili eğitimler konunun uzmanları tarafından verilecek olup idare tarafından belirlenecek periyotlarda tekrarlanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu ihalede kısa vadeli sigorta pirim oranı % 2 (yüzde iki) olarak uygulanacaktır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.05.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 (rakam ve yazıyla) ONBEŞ oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31/08/2013 tarihli 28571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların 6. maddesi çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

- Bu ihalede; standart formlar içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli kullanılmayacaktır. Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli kullanılacaktır. 

- Bu işe ilişkin hakkedişler aylık olarak düzenlenecektir. Aylık hakkedişler ise;  Birim fiyat teklif cetvelinde belirlenecek olan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü ilgilendiren kalemler üzerinden, bahsi geçen müdürlüklerce ayrı hak ediş hazırlanarak, ayrı faturalandırılacaktır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ TEKNİK ŞARTNAMENİN EKİNDE SUNULMUŞTUR. adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
79952100 Kültürel etkinlik organizasyon hizmetleri
80500000 Eğitim hizmetleri
92622000 Spor-etkinlik organizasyon hizmetleri

< GERİ DÖN