Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/553461

İhale No: 2016/553461
DİKKAT!

Bu ihale için 11 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı
 • İhale No 2016/553461
 • Şehir Malatya
 • İhale Tarihi 11.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 19.12.2016 04:29
 • Telefon 4223245603
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İzzetiye Mah. İnönü Cad. No:1 Kat:5 MALATYA
 • İşin Yeri Malatya Devlet Hastanesi, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
 • Kurum Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Üst İdare Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı
TIBBİ( DİŞ )SARF VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/553461
1-İdarenin
a) Adresi:İzzetiye Mah. İnönü Caddesi No:5 Kat:1 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:4223245603 - 4223245600
c) Elektronik Posta Adresi:khb44.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Malatya Devlet Hastanesi, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup sözleşme süresi 12 (oniki) ay olacaktır. Teslimatlar idarenin istediği zamanda ve miktarda peyderpey olarak yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İzzetiye Mah. İnönü Cad. No:1 Kat:5 MALATYA
b) Tarihi ve saati:11.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

4077 sayılı tüketici haklarını koruma kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla; cihazlar üretici ve/veya distüribitör ve/veya yüklenici firma tarafından her türlü işçilik, malzeme ve tasarım hatalarına karşı her kalem için  teknik şartnamesinde belirtilen süre kadar garantili olmalıdır ( 86. Laringoskop Seti Yetişkin ve 119. Kalem Laringoskop Seti Pediatrik için garanti süresinin bitiminden itibaren 10 Yıl süre ile yedek parça temini  ve Servis garantisi kapsamında olmalıdır.) 

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- İstekliler teklif verecekleri kalem veya kalemler için Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri ihale dosyasında sunmak zorundadır.

2- Yerli malı teklif veren istekliler yerli malı belgesinin üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirtecektirler. Yerli malı belgesinin üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmeyen isteklilerin o kaleme ait teklifi yerli malı olarak kabul edilmeyecektir. İstekliler yerli malı olarak teklif ettiği kalemlere ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubunda ekli cetvelinde de yerli olduğunu belirtmek zorundadır.

 

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. TİTUBB Ürün: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`nda Sağlık Bakanlığı`ndan ve SGK`dan onaylı olduğunu gösteren ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.Teklif edilen ürünler, -teknik şartnamesinde aksi belirtilmedikçe- TİTUBB kayıtları ile SGK geri ödeme kuralları ile uyumlu olmalıdır.

2. TİTUBB Yetki: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

3. İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyası (KIK uzantılı XML dosyası) CD olarak sözleşme aşamasında sunulacaktır.

TİTUBB kapsamında bulunmayan cihaz ve malzemeler ise tse ve/veya CE belgeli olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.Teklif edilecek ihale kalemlerine ait numune ve kataloglar verilecektir.(Numunesi istenen malzemeler teknik şartnamede belirtilmiş olup; numunesi istenen malzemeler varsa numunesi, numunesi istenmeyen malzemeler için de katoloğlarının verilmesi zorunludur) Verilen kataloglar ürüne ait orijinal katalogları olacak ve bu konuda fotokopi kabul edilmeyecektir.Kataloglar teklif edilen ürünü tamamen tanımlayıcı ve açıklayıcı özelliklerde olacaktır.Teslim edilecek ihale kalemlerinin numuneleri ve katalogları;üzerinde hangi ihale kalemine ait olduğunu belirten ihale sıra no ve malzemenin adı yazılı olarak bir koli içerisinde listelenmiş şekilde ihale saatine kadar tutanakla 1-82. kalemlerin numuneleri Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna 83-156. kalemlerin numuneleri ise Malatya Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir.Verilen numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir .Teknik şartnameye göre numunesi ve katalogu olmayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.İstekliler Teklif edecekleri ürünlerin tamamı için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir. Bu belgeler teknik şartnameye uygunluk başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartname Uygunluk Belgelerinde, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde somut ve ölçülebilir kriterlere göre ayrıntılı olarak her bir kalem için ayrı ayrı cevap verecekler ve teknik şartnamedeki açıklamalara uygun olarak belgelendirecekler ve bu belgeleri teklif zarfında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü tıbbi sarf malzeme satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı 156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 Metal Gode adet SARF MALZEMELER 4
2 Kavitron Ucu Anahtarı adet SARF MALZEMELER 6
3 Kavitron Ucu adet SARF MALZEMELER 20
4 Kavitron Ucu Subgingival adet SARF MALZEMELER 10
5 Periodontal Sond adet SARF MALZEMELER 20
6 Nabers Periodontal Sondu adet SARF MALZEMELER 10
7 Plastik Uçlu Peridontal Sond adet SARF MALZEMELER 4
8 Orak Uçlu Kretuar adet SARF MALZEMELER 20
9 Gracey Küret 1-2 adet SARF MALZEMELER 10
10 Gracey Küret 1-2 Mini Five adet SARF MALZEMELER 6
11 Gracey Küret 5-6 adet SARF MALZEMELER 10
12 Gracey Küret 9-10 adet SARF MALZEMELER 10
13 Gracey Küret 11-12 adet SARF MALZEMELER 10
14 Gracey Küret 13-14 adet SARF MALZEMELER 10
15 Gracey Küret 4R-4L adet SARF MALZEMELER 6
16 Furkasyon Küreti B-L adet SARF MALZEMELER 4
17 Furkasyon Küreti M-D adet SARF MALZEMELER 4
18 Biley Taşı adet SARF MALZEMELER 2
19 Periost Elevatörü (Periodontal) adet SARF MALZEMELER 10
20 Doku Makası (Periodontal) adet SARF MALZEMELER 10
21 Doku Pensi adet SARF MALZEMELER 8
22 Sutur Makası adet SARF MALZEMELER 18
23 Back-action Chisel adet SARF MALZEMELER 4
24 Altın Saplı Portegü adet SARF MALZEMELER 8
25 Altın Saplı Mikrocerrahi Portegüsü adet SARF MALZEMELER 4
26 Delikli Sutur Tutucu Pens adet SARF MALZEMELER 2
27 Kemik Eğesi adet SARF MALZEMELER 4
28 İnterproksimal Kemik Eğesi (Bukkolingual) adet SARF MALZEMELER 2
29 Üst Anterior Apikal Forseps adet SARF MALZEMELER 2
30 Üst Premolar Apikal Forseps adet SARF MALZEMELER 2
31 Alt Anterior/Premolar Apikal Forseps adet SARF MALZEMELER 2
32 Üst Kök Forseps adet SARF MALZEMELER 2
33 Alt Kök Forseps adet SARF MALZEMELER 2
34 Kemik Toplayıcı Pens adet SARF MALZEMELER 2
35 Trefan Frez (İnce) adet SARF MALZEMELER 3
36 Trefan Frez (Kalın) adet SARF MALZEMELER 3
37 Metal Kemik Ezici Havan adet SARF MALZEMELER 2
38 Cerrahi Bone kutu SARF MALZEMELER 2
39 Maskeli Astronot Tipi Kep kutu SARF MALZEMELER 1
40 Pudrasız Eldiven (S) kutu SARF MALZEMELER 10
41 Pudrasız Eldiven (M) kutu SARF MALZEMELER 10
42 Politür (Polisaj) Pastası tüp SARF MALZEMELER 4
43 4.0 16 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali kutu SARF MALZEMELER 10
44 5.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali kutu SARF MALZEMELER 4
45 5.0 16 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali kutu SARF MALZEMELER 4
46 6.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali kutu SARF MALZEMELER 2
47 7.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli Rezorbe Olabilir Sutur Materyali kutu SARF MALZEMELER 2
48 Bistüri Ucu 11 Nolu kutu SARF MALZEMELER 2
49 Bistüri Ucu 12 Nolu kutu SARF MALZEMELER 2
50 Bistüri Ucu 15c Nolu kutu SARF MALZEMELER 1
51 Okside Rejenere Selüloz Kanama Durdurucu kutu SARF MALZEMELER 2
52 Jelatin Sünger Küp Kanama Durdurucu kutu SARF MALZEMELER 2
53 Tek Kullanımlık Enjektör (20 cc, Yeşil Uçlu) adet SARF MALZEMELER 500
54 Hassasiyet Giderici Vernik kutu SARF MALZEMELER 6
55 Periodontal Splint set SARF MALZEMELER 2
56 Dişeti Kompoziti kutu SARF MALZEMELER 2
57 Periodontal Pat şişe SARF MALZEMELER 1
58 MTA (Mineral Trioksit Aggregate) Siman kutu SARF MALZEMELER 1
59 Cerrahi Piyasemen Firezi (Fissür) adet SARF MALZEMELER 15
60 Cerrahi Piyasemen Firezi (Rond) adet SARF MALZEMELER 15
61 Plastik Muayene Tepsisi (50lik Paket Şeklinde) kutu SARF MALZEMELER 100
62 Metal Ortodontik Ölçü Kaşığı (Alt Üst farklı Ebatlarda) adet SARF MALZEMELER 80
63 Ortodontik Düz Pens(Adam Pensi) adet SARF MALZEMELER 2
64 Bant İtici(yerleştirici) adet SARF MALZEMELER 10
65 Bant Sökücü adet SARF MALZEMELER 14
66 Bant Former(şekillendirici) adet SARF MALZEMELER 10
67 Bant Isırtıcı adet SARF MALZEMELER 5
68 Karbid Frez(Aeratör +Mikromotor için) adet SARF MALZEMELER 40
69 Tek taraflı Stripin Disk+Madren adet SARF MALZEMELER 10
70 Çift taraflı Stripin Disk+Madren adet SARF MALZEMELER 10
71 Çelik Fotoğraf yanak ekartörleri (Farklı Ebatlarda) adet SARF MALZEMELER 10
72 Ağız içi Fotograf aynaları (farklı Ebatlarda) adet SARF MALZEMELER 6
73 Cam İonomer Siman(yapıştırıcı) adet SARF MALZEMELER 100
74 139 Ortodontik pens adet SARF MALZEMELER 2
75 Portegü(düz) adet SARF MALZEMELER 50
76 Portegü(eğri) adet SARF MALZEMELER 20
77 Periost Elevatör adet SARF MALZEMELER 15
78 Düz(bien )Elavatör adet SARF MALZEMELER 15
79 Ölçü kaşığı Temizleme Tozu kilogram SARF MALZEMELER 100
80 Işıklı Fotoplak kutu SARF MALZEMELER 20
81 Protez Pastası adet SARF MALZEMELER 10
82 Cerrahi Aspiratör Ucu(Dispobile) paket SARF MALZEMELER 5
83 ALKOLMETRE PİPETİ (ARMAS MARKA CİHAZA UYUMLU) adet SARF MALZEMELER 25.000
84 ATEŞ ÖLÇER adet SARF MALZEMELER 80
85 EKG SİNYALİZASYON KEMERİ adet SARF MALZEMELER 10
86 LARENGESKOP SETİ YETİŞKİN adet SARF MALZEMELER 10
87 MEDİANA DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KAĞIDI adet SARF MALZEMELER 500
88 NİHON KOHDEN DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KAĞIDI adet SARF MALZEMELER 500
89 EKG MANDAL SETİ adet SARF MALZEMELER 20
90 STETESKOP (YENİDOĞAN) adet SARF MALZEMELER 5
91 STETESKOP ERİŞKİN adet SARF MALZEMELER 100
92 TANSİYON ÖLÇER KOLDAN MANUEL (YETİŞKİN) adet SARF MALZEMELER 60
93 TANSİYON ALETİ (ÇOCUK) adet SARF MALZEMELER 10
94 KAMERA KILIFI adet SARF MALZEMELER 3.000
95 MİKROSKOP ÖRTÜSÜ adet SARF MALZEMELER 300
96 OPTİK(LENS) 30 DERECE ÜROLOJİ İÇİN adet SARF MALZEMELER 10
97 OPTİK(LENS) 30 DERECE ORTOPEDİ İÇİN adet SARF MALZEMELER 10
98 OPTİK(LENS) 0 DERECE ÜROLOJİ İÇİN adet SARF MALZEMELER 6
99 OPTİK(LENS) 0 DERECE GENEL CERRAHİ İÇİN adet SARF MALZEMELER 6
100 NİHON KOHDEN DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KABLOSU 3 LÜ adet SARF MALZEMELER 10
101 NİHON KOHDEN EKG CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU adet SARF MALZEMELER 20
102 BİOLİGHT M69S HASTABAŞI MONİTÖR İLE UYUMLU 5 Lİ EKG KABLOSU adet SARF MALZEMELER 5
103 BİOLİGHT M69S HASTABAŞI MONİTÖR İLE UYUMLU TANSİYON MANŞON ARA HORTUMU adet SARF MALZEMELER 5
104 BİOLİGHT MARKA M69S HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 PROBU adet SARF MALZEMELER 20
105 EDAN MARKA HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU EKG KABLOSU adet SARF MALZEMELER 5
106 EDAN MARKA HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 KABLOSU VE PROBU adet SARF MALZEMELER 20
107 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU ISI PROBU adet SARF MALZEMELER 12
108 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU PARMAK PROBU YETİŞKİN adet SARF MALZEMELER 12
109 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU TANSİYON MANŞON HORTUMU adet SARF MALZEMELER 3
110 GE HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU adet SARF MALZEMELER 12
111 HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEK HORTUMLU TANSİYON MANŞONU adet SARF MALZEMELER 60
112 ISI NEM ÖLÇER adet SARF MALZEMELER 30
113 MİNDRAY-T8 BENEVİEW MONİTÖR İLE UYUMLU 5 Lİ EKG KABLOSU adet SARF MALZEMELER 12
114 MİNDRAY-T8 BENEVİEW MONİTÖR İLE UYUMLU SPO2 PARMAK PRUBU YETİŞKİN adet SARF MALZEMELER 20
115 NEBULİZATÖR CİHAZI adet SARF MALZEMELER 20
116 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU TANSİYON ARA HORTUMU adet SARF MALZEMELER 5
117 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU EKG KABLOSU adet SARF MALZEMELER 5
118 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLUSPO2 PROBU adet SARF MALZEMELER 5
119 LARENGESKOP SETİ PEDİATRİK adet SARF MALZEMELER 4
120 CLEAN CART-A adet SARF MALZEMELER 750
121 CLEAN CART-C adet SARF MALZEMELER 3.000
122 DİYALİZ CİHAZLARI İÇİN SİTRİK ASİT litre SARF MALZEMELER 600
123 EEG PASTASI adet SARF MALZEMELER 150
124 ENZİMATİK SOLÜSYON litre SARF MALZEMELER 550
125 KÜVÖZ DEZENFEKTANI litre SARF MALZEMELER 600
126 TIBBİ CİHAZ DEZENFEKTANI litre SARF MALZEMELER 1.000
127 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU (OPA) litre SARF MALZEMELER 3.500
128 NST KAĞIDI Z KATLI 100MMx150MM adet SARF MALZEMELER 2.000
129 EFORLU EKG KAĞIDI (SCHİLLER CS 200) adet SARF MALZEMELER 200
130 EKG PRİNTER KAĞIDI PETAŞ KARDİOKET adet SARF MALZEMELER 100
131 OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME HAZNESİ İLE BERABER adet SARF MALZEMELER 50
132 OTOKLAV CONTA SPREYİ adet SARF MALZEMELER 300
133 11X14 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ adet SARF MALZEMELER 5.000
134 14X17 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ adet SARF MALZEMELER 5.000
135 8x10 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ adet SARF MALZEMELER 2.500
136 KURŞUN BOYUNLUK (SKOPİ İÇİN) adet SARF MALZEMELER 15
137 KURŞUN GÖZLÜK (SKOPİ İÇİN) adet SARF MALZEMELER 15
138 KURŞUN ÖNLÜK adet SARF MALZEMELER 30
139 ULTRASON PRİNTER KAĞIDI adet SARF MALZEMELER 1.000
140 USG JELİ adet SARF MALZEMELER 5.750
141 BUHAR İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR adet SARF MALZEMELER 1.000
142 BUHAR STERİLİZASYON BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ adet SARF MALZEMELER 2.000
143 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL adet SARF MALZEMELER 180.000
144 CERRAHİ ALET BAKIM YAĞI SPREY adet SARF MALZEMELER 50
145 CERRAHİ ALET YAĞLAYICI litre SARF MALZEMELER 500
146 DEZENFEKTÖR ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ adet SARF MALZEMELER 200
147 ETİLEN OKSİD GAZ KARTUŞU adet SARF MALZEMELER 500
148 ETİLENOKSİT İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR adet SARF MALZEMELER 500
149 ETİLENOKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR adet SARF MALZEMELER 75.000
150 OTOKLAV MAZURİYET BANDI adet SARF MALZEMELER 5.000
151 ULTROSONİK İÇİN DEZENFEKTAN SOLÜSYONU adet SARF MALZEMELER 250
152 YIKAMA CİHAZI İÇİN NÖTRALİZASYON litre SARF MALZEMELER 800
153 YIKAMA İÇİN DEZENFEKTAN ALKALİ SOLÜSYON litre SARF MALZEMELER 1.200
154 YIKAMA-DEZENFEKTÖR PROTEİN KALINTI TESTİ litre SARF MALZEMELER 2.000
155 CR RÖNTGEN KASETİ 35X43 adet SARF MALZEMELER 6
156 CR RÖNTGEN KASETİ 24X30 adet SARF MALZEMELER 6

İhale Adı 156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi: İzzetiye Mah. İnönü Caddesi No:5 Kat:1 - BATTALGAZİ / MALATYA

c) Telefon numarası: 4223245603

ç) Faks numarası: 4223245600

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hilal BAYDUZ/ Tıbbi Sekreter

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 156 Kalem Diş Sarf ve Biomedikal Sarf Malzemesi Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

156 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Sarf Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Malatya Devlet Hastanesi, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/553461

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi

ç) İhalenin yapılacağı adres: Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İzzetiye Mah. İnönü Cad. No:1 Kat:5 MALATYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 11.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi / İhale Odası

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi

d) Varsa Zeyilname

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

1- İstekliler teklif verecekleri kalem veya kalemler için Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri ihale dosyasında sunmak zorundadır.

2- Yerli malı teklif veren istekliler yerli malı belgesinin üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirtecektirler. Yerli malı belgesinin üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmeyen isteklilerin o kaleme ait teklifi yerli malı olarak kabul edilmeyecektir. İstekliler yerli malı olarak teklif ettiği kalemlere ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubunda ekli cetvelinde de yerli olduğunu belirtmek zorundadır.

 

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4.

1. TİTUBB Ürün: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`nda Sağlık Bakanlığı`ndan ve SGK`dan onaylı olduğunu gösteren ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.Teklif edilen ürünler, -teknik şartnamesinde aksi belirtilmedikçe- TİTUBB kayıtları ile SGK geri ödeme kuralları ile uyumlu olmalıdır.

2. TİTUBB Yetki: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

3. İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyası (KIK uzantılı XML dosyası) CD olarak sözleşme aşamasında sunulacaktır.

TİTUBB kapsamında bulunmayan cihaz ve malzemeler ise tse ve/veya CE belgeli olmalıdır.

7.5.4.

4077 sayılı tüketici haklarını koruma kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla; cihazlar üretici ve/veya distüribitör ve/veya yüklenici firma tarafından her türlü işçilik, malzeme ve tasarım hatalarına karşı her kalem için  teknik şartnamesinde belirtilen süre kadar garantili olmalıdır ( 86. Laringoskop Seti Yetişkin ve 119. Kalem Laringoskop Seti Pediatrik için garanti süresinin bitiminden itibaren 10 Yıl süre ile yedek parça temini  ve Servis garantisi kapsamında olmalıdır.) 

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

1.Teklif edilecek ihale kalemlerine ait numune ve kataloglar verilecektir.(Numunesi istenen malzemeler teknik şartnamede belirtilmiş olup; numunesi istenen malzemeler varsa numunesi, numunesi istenmeyen malzemeler için de katoloğlarının verilmesi zorunludur) Verilen kataloglar ürüne ait orijinal katalogları olacak ve bu konuda fotokopi kabul edilmeyecektir.Kataloglar teklif edilen ürünü tamamen tanımlayıcı ve açıklayıcı özelliklerde olacaktır.Teslim edilecek ihale kalemlerinin numuneleri ve katalogları;üzerinde hangi ihale kalemine ait olduğunu belirten ihale sıra no ve malzemenin adı yazılı olarak bir koli içerisinde listelenmiş şekilde ihale saatine kadar tutanakla 1-82. kalemlerin numuneleri Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna 83-156. kalemlerin numuneleri ise Malatya Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir.Verilen numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir .Teknik şartnameye göre numunesi ve katalogu olmayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.İstekliler Teklif edecekleri ürünlerin tamamı için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir. Bu belgeler teknik şartnameye uygunluk başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartname Uygunluk Belgelerinde, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde somut ve ölçülebilir kriterlere göre ayrıntılı olarak her bir kalem için ayrı ayrı cevap verecekler ve teknik şartnamedeki açıklamalara uygun olarak belgelendirecekler ve bu belgeleri teklif zarfında sunacaklardır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü tıbbi sarf malzeme satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 156 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kısımlar dahilinde, teklif edilen her bir iş kısmının biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir.
İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, nakliye ve depolara taşınması teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.06.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimi (Türkiye Halk Bankası Beydağı Şubesi İBAN No: TR 62 0001 2001 5540 0005 1000 09) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 Metal Gode adet SARF MALZEMELER 4
2 Kavitron Ucu Anahtarı adet SARF MALZEMELER 6
3 Kavitron Ucu adet SARF MALZEMELER 20
4 Kavitron Ucu Subgingival adet SARF MALZEMELER 10
5 Periodontal Sond adet SARF MALZEMELER 20
6 Nabers Periodontal Sondu adet SARF MALZEMELER 10
7 Plastik Uçlu Peridontal Sond adet SARF MALZEMELER 4
8 Orak Uçlu Kretuar adet SARF MALZEMELER 20
9 Gracey Küret 1-2 adet SARF MALZEMELER 10
10 Gracey Küret 1-2 Mini Five adet SARF MALZEMELER 6
11 Gracey Küret 5-6 adet SARF MALZEMELER 10
12 Gracey Küret 9-10 adet SARF MALZEMELER 10
13 Gracey Küret 11-12 adet SARF MALZEMELER 10
14 Gracey Küret 13-14 adet SARF MALZEMELER 10
15 Gracey Küret 4R-4L adet SARF MALZEMELER 6
16 Furkasyon Küreti B-L adet SARF MALZEMELER 4
17 Furkasyon Küreti M-D
adet SARF MALZEMELER 4
18 Biley Taşı
adet SARF MALZEMELER 2
19 Periost Elevatörü (Periodontal)
adet SARF MALZEMELER 10
20 Doku Makası (Periodontal)
adet SARF MALZEMELER 10
21 Doku Pensi
adet SARF MALZEMELER 8
22 Sutur Makası
adet SARF MALZEMELER 18
23 Back-action Chisel
adet SARF MALZEMELER 4
24 Altın Saplı Portegü
adet SARF MALZEMELER 8
25 Altın Saplı Mikrocerrahi Portegüsü
adet SARF MALZEMELER 4
26 Delikli Sutur Tutucu Pens
adet SARF MALZEMELER 2
27 Kemik Eğesi
adet SARF MALZEMELER 4
28 İnterproksimal Kemik Eğesi (Bukkolingual)
adet SARF MALZEMELER 2
29 Üst Anterior Apikal Forseps
adet SARF MALZEMELER 2
30 Üst Premolar Apikal Forseps
adet SARF MALZEMELER 2
31 Alt Anterior/Premolar Apikal Forseps
adet SARF MALZEMELER 2
32 Üst Kök Forseps
adet SARF MALZEMELER 2
33 Alt Kök Forseps
adet SARF MALZEMELER 2
34 Kemik Toplayıcı Pens
adet SARF MALZEMELER 2
35 Trefan Frez (İnce)
adet SARF MALZEMELER 3
36 Trefan Frez (Kalın)
adet SARF MALZEMELER 3
37 Metal Kemik Ezici Havan
adet SARF MALZEMELER 2
38 Cerrahi Bone
kutu SARF MALZEMELER 2
39 Maskeli Astronot Tipi Kep
kutu SARF MALZEMELER 1
40 Pudrasız Eldiven (S)
kutu SARF MALZEMELER 10
41 Pudrasız Eldiven (M)
kutu SARF MALZEMELER 10
42 Politür (Polisaj) Pastası
tüp SARF MALZEMELER 4
43 4.0 16 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali
kutu SARF MALZEMELER 10
44 5.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali
kutu SARF MALZEMELER 4
45 5.0 16 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali
kutu SARF MALZEMELER 4
46 6.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli İpek Sutur Materyali
kutu SARF MALZEMELER 2
47 7.0 13 mm Yuvarlak Kesitli İğneli Rezorbe Olabilir Sutur Materyali
kutu SARF MALZEMELER 2
48 Bistüri Ucu 11 Nolu
kutu SARF MALZEMELER 2
49 Bistüri Ucu 12 Nolu
kutu SARF MALZEMELER 2
50 Bistüri Ucu 15c Nolu
kutu SARF MALZEMELER 1
51 Okside Rejenere Selüloz Kanama Durdurucu
kutu SARF MALZEMELER 2
52 Jelatin Sünger Küp Kanama Durdurucu
kutu SARF MALZEMELER 2
53 Tek Kullanımlık Enjektör (20 cc, Yeşil Uçlu)
adet SARF MALZEMELER 500
54 Hassasiyet Giderici Vernik
kutu SARF MALZEMELER 6
55 Periodontal Splint
set SARF MALZEMELER 2
56 Dişeti Kompoziti
kutu SARF MALZEMELER 2
57 Periodontal Pat
şişe SARF MALZEMELER 1
58 MTA (Mineral Trioksit Aggregate) Siman
kutu SARF MALZEMELER 1
59 Cerrahi Piyasemen Firezi (Fissür)
adet SARF MALZEMELER 15
60 Cerrahi Piyasemen Firezi (Rond)
adet SARF MALZEMELER 15
61 Plastik Muayene Tepsisi (50lik Paket Şeklinde)
kutu SARF MALZEMELER 100
62 Metal Ortodontik Ölçü Kaşığı (Alt Üst farklı Ebatlarda)
adet SARF MALZEMELER 80
63 Ortodontik Düz Pens(Adam Pensi)
adet SARF MALZEMELER 2
64 Bant İtici(yerleştirici)
adet SARF MALZEMELER 10
65 Bant Sökücü
adet SARF MALZEMELER 14
66 Bant Former(şekillendirici)
adet SARF MALZEMELER 10
67 Bant Isırtıcı
adet SARF MALZEMELER 5
68 Karbid Frez(Aeratör +Mikromotor için)
adet SARF MALZEMELER 40
69 Tek taraflı Stripin Disk+Madren
adet SARF MALZEMELER 10
70 Çift taraflı Stripin Disk+Madren
adet SARF MALZEMELER 10
71 Çelik Fotoğraf yanak ekartörleri (Farklı Ebatlarda)
adet SARF MALZEMELER 10
72 Ağız içi Fotograf aynaları (farklı Ebatlarda)
adet SARF MALZEMELER 6
73 Cam İonomer Siman(yapıştırıcı)
adet SARF MALZEMELER 100
74 139 Ortodontik pens
adet SARF MALZEMELER 2
75 Portegü(düz)
adet SARF MALZEMELER 50
76 Portegü(eğri)
adet SARF MALZEMELER 20
77 Periost Elevatör
adet SARF MALZEMELER 15
78 Düz(bien )Elavatör
adet SARF MALZEMELER 15
79 Ölçü kaşığı Temizleme Tozu
kilogram SARF MALZEMELER 100
80 Işıklı Fotoplak
kutu SARF MALZEMELER 20
81 Protez Pastası

adet SARF MALZEMELER 10
82 Cerrahi Aspiratör Ucu(Dispobile)
paket SARF MALZEMELER 5
83 ALKOLMETRE PİPETİ (ARMAS MARKA CİHAZA UYUMLU) adet SARF MALZEMELER 25.000
84 ATEŞ ÖLÇER
adet SARF MALZEMELER 80
85 EKG SİNYALİZASYON KEMERİ
adet SARF MALZEMELER 10
86 LARENGESKOP SETİ YETİŞKİN
adet SARF MALZEMELER 10
87 MEDİANA DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KAĞIDI
adet SARF MALZEMELER 500
88 NİHON KOHDEN DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KAĞIDI
adet SARF MALZEMELER 500
89 EKG MANDAL SETİ
adet SARF MALZEMELER 20
90 STETESKOP (YENİDOĞAN)
adet SARF MALZEMELER 5
91 STETESKOP ERİŞKİN
adet SARF MALZEMELER 100
92 TANSİYON ÖLÇER KOLDAN MANUEL (YETİŞKİN)
adet SARF MALZEMELER 60
93 TANSİYON ALETİ (ÇOCUK)
adet SARF MALZEMELER 10
94 KAMERA KILIFI
adet SARF MALZEMELER 3.000
95 MİKROSKOP ÖRTÜSÜ
adet SARF MALZEMELER 300
96 OPTİK(LENS) 30 DERECE ÜROLOJİ İÇİN
adet SARF MALZEMELER 10
97 OPTİK(LENS) 30 DERECE ORTOPEDİ İÇİN
adet SARF MALZEMELER 10
98 OPTİK(LENS) 0 DERECE ÜROLOJİ İÇİN
adet SARF MALZEMELER 6
99 OPTİK(LENS) 0 DERECE GENEL CERRAHİ İÇİN
adet SARF MALZEMELER 6
100 NİHON KOHDEN DEFİBRİLATÖRE UYUMLU EKG KABLOSU 3 LÜ
adet SARF MALZEMELER 10
101 NİHON KOHDEN EKG CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 20
102 BİOLİGHT M69S HASTABAŞI MONİTÖR İLE UYUMLU 5 Lİ EKG KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 5
103 BİOLİGHT M69S HASTABAŞI MONİTÖR İLE UYUMLU TANSİYON MANŞON ARA HORTUMU
adet SARF MALZEMELER 5
104 BİOLİGHT MARKA M69S HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 PROBU
adet SARF MALZEMELER 20
105 EDAN MARKA HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU EKG KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 5
106 EDAN MARKA HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 KABLOSU VE PROBU
adet SARF MALZEMELER 20
107 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU ISI PROBU
adet SARF MALZEMELER 12
108 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU PARMAK PROBU YETİŞKİN
adet SARF MALZEMELER 12
109 GE B-850 MONİTÖR İLE UYUMLU TANSİYON MANŞON HORTUMU
adet SARF MALZEMELER 3
110 GE HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 12
111 HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEK HORTUMLU TANSİYON MANŞONU
adet SARF MALZEMELER 60
112 ISI NEM ÖLÇER
adet SARF MALZEMELER 30
113 MİNDRAY-T8 BENEVİEW MONİTÖR İLE UYUMLU 5 Lİ EKG KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 12
114 MİNDRAY-T8 BENEVİEW MONİTÖR İLE UYUMLU SPO2 PARMAK PRUBU YETİŞKİN
adet SARF MALZEMELER 20
115 NEBULİZATÖR CİHAZI
adet SARF MALZEMELER 20
116 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU TANSİYON ARA HORTUMU
adet SARF MALZEMELER 5
117 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLU EKG KABLOSU
adet SARF MALZEMELER 5
118 NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRE UYUMLUSPO2 PROBU
adet SARF MALZEMELER 5
119 LARENGESKOP SETİ PEDİATRİK
adet SARF MALZEMELER 4
120 CLEAN CART-A
adet SARF MALZEMELER 750
121 CLEAN CART-C
adet SARF MALZEMELER 3.000
122 DİYALİZ CİHAZLARI İÇİN SİTRİK ASİT
litre SARF MALZEMELER 600
123 EEG PASTASI
adet SARF MALZEMELER 150
124 ENZİMATİK SOLÜSYON
litre SARF MALZEMELER 550
125 KÜVÖZ DEZENFEKTANI
litre SARF MALZEMELER 600
126 TIBBİ CİHAZ DEZENFEKTANI
litre SARF MALZEMELER 1.000
127 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU (OPA)
litre SARF MALZEMELER 3.500
128 NST KAĞIDI Z KATLI 100MMx150MM
adet SARF MALZEMELER 2.000
129 EFORLU EKG KAĞIDI (SCHİLLER CS 200)
adet SARF MALZEMELER 200
130 EKG PRİNTER KAĞIDI PETAŞ KARDİOKET
adet SARF MALZEMELER 100
131 OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME HAZNESİ İLE BERABER
adet SARF MALZEMELER 50
132 OTOKLAV CONTA SPREYİ
adet SARF MALZEMELER 300
133 11X14 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ
adet SARF MALZEMELER 5.000
134 14X17 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ
adet SARF MALZEMELER 5.000
135 8x10 İNÇ KURU SİSTEM LAZER FİLMİ
adet SARF MALZEMELER 2.500
136 KURŞUN BOYUNLUK (SKOPİ İÇİN)
adet SARF MALZEMELER 15
137 KURŞUN GÖZLÜK (SKOPİ İÇİN)
adet SARF MALZEMELER 15
138 KURŞUN ÖNLÜK
adet SARF MALZEMELER 30
139 ULTRASON PRİNTER KAĞIDI
adet SARF MALZEMELER 1.000
140 USG JELİ
adet SARF MALZEMELER 5.750
141 BUHAR İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
adet SARF MALZEMELER 1.000
142 BUHAR STERİLİZASYON BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ
adet SARF MALZEMELER 2.000
143 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL
adet SARF MALZEMELER 180.000
144 CERRAHİ ALET BAKIM YAĞI SPREY
adet SARF MALZEMELER 50
145 CERRAHİ ALET YAĞLAYICI
litre SARF MALZEMELER 500
146 DEZENFEKTÖR ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ
adet SARF MALZEMELER 200
147 ETİLEN OKSİD GAZ KARTUŞU
adet SARF MALZEMELER 500
148 ETİLENOKSİT İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
adet SARF MALZEMELER 500
149 ETİLENOKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR
adet SARF MALZEMELER 75.000
150 OTOKLAV MAZURİYET BANDI
adet SARF MALZEMELER 5.000
151 ULTROSONİK İÇİN DEZENFEKTAN SOLÜSYONU
adet SARF MALZEMELER 250
152 YIKAMA CİHAZI İÇİN NÖTRALİZASYON
litre SARF MALZEMELER 800
153 YIKAMA İÇİN DEZENFEKTAN ALKALİ SOLÜSYON
litre SARF MALZEMELER 1.200
154 YIKAMA-DEZENFEKTÖR PROTEİN KALINTI TESTİ
litre SARF MALZEMELER 2.000
155 CR RÖNTGEN KASETİ 35X43
adet SARF MALZEMELER 6
156 CR RÖNTGEN KASETİ 24X30
adet SARF MALZEMELER 6
Okas Kodu Okas Açıklaması
33100000 Tıbbi cihazlar

< GERİ DÖN