Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/543433

İhale No: 2016/543433
İhale Adı 11 Kısım Cerrahi Alet
 • İhale No 2016/543433
 • Şehir Çanakkale
 • İhale Tarihi 16.01.2017 10:30
 • Eklenme Tarihi 19.12.2016 04:38
 • Telefon 2862620010
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale
 • İşin Yeri Çanakkale Devlet Hastanesi
 • Kurum Çanakkale Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Üst İdare Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı 11 Kısım Cerrahi Alet
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ÇANAKKALE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

11 KISIM CERRAHİ ALET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/543433
1-İdarenin
a) Adresi:TOKİ 960 Konutları Hamidiye Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. 3 KEPEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası:2862620010 - 2862141131
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Miktarı : 11 Kısım Cerrahi Alet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Çanakkale Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşme taraflarca imzalanıp yüklenici firmaya sipariş yazısının, hastane yönetimi tarafından, tebliğinden itibaren 1 ay içinde teslimata başlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale
b) Tarihi ve saati:10.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilecek ürünler Tüketiciyi Koruma hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garanti süresi boyunca bakım ve onarımı yükleniciye aittir.Garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça,bakım-onarım sağlanacağına dair belge ve yedek parça fiyat listesi  ihale dosyasında sunulacaktır.

 

4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye teklif verecek istekliler Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından(TITUBB) onaylı firma bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler teklif ettikleri Tıbbi Cihazların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)onaylı barkod numaralarını ihale sıra numarası belirterek liste halinde ihale dosyasında sunacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olmalıdır. İsteklilerin teklif etmiş oldukları cihazlara ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilen TITUBB belgelerini internet çıktısı olarak sunulabilir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek  etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları(CD), fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır ve teknik şartnamede istenilen belge ve bilgileri idareye ibraz etmek zorunda olup, şartname sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünler için teknik şartnamede listesi verilen kalemlere ait numuneleri teklif verme saatine kadar her malzeme etiketli olarak (kısım ve kalem numaraları belirtilerek) tutanakla birlikte teslim edecektir. İstekliler teknik şartname uyarınca teklif verdikleri setler içinde kod numarası aynı olan ürünler için sadece 1 adet numune verebilirler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı 11 Kısım Cerrahi Alet
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1. KVC GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 11-425-90-07 DİETHRİCH KORONER MAKAS, BİR AĞIZI MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZI ÇİFT TARAF BİLEMELİ (HIGHMED-WAWE), KESİCİ UÇ UZUNLUĞU 10MM, 90° AÇILI, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
2 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
3 11-170-17-07 MAYO MAKAS, DÜZ, 17CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
4 11-425-60-07 DİETHRİCH KORONER MAKAS, BİR AĞIZI MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZI ÇİFT TARAF BİLEMELİ (HIGHMED-WAWE), KESİCİ UÇ UZUNLUĞU 10MM, 60° AÇILI, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
5 11-665-18-07 SÜPER KESEN DİSEKSİYON MAKASI, BİR AĞIZ MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZ ÇİFT TARAF BİLEYLİ, METZENBAUM, İNCE YAPILI, EĞRİ, 18cm adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
6 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
7 13-248-13-07 SPENCER-WELLS PENS / FORSEPS, DÜZ, 13CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 10
8 13-311-12-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 12CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 10
9 13-417-05-07 OVERHOLT DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ-MARTIN, S- GÖVDELİ, 24.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
10 13-944-18-07 TÜP KLEMPİ, STANDART, 19CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
11 15-826-00-07 KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, COLLIN, 31CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
12 20-638-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 5
13 20-646-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
14 20-646-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 5
15 22-523-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.0MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 1.7MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 17CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
16 23-526-18-07 ÇİFT TARAFLI DİSEKTÖR, WATSON-CHEYNE, 17.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
17 24-160-04-04 KABURGA EKARTÖRÜ, COOLEY, ALÜMİNYUM, 250MM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
18 24-386-20-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 1.5MM, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
19 24-388-16-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 16CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
20 24-388-20-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
21 24-388-24-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 25CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
22 24-415-18-07 BAINBRIDGE ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, EĞRİ, 18.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
23 24-432-20-07 ATRAVMATİK VE ÇİFT KANAL AĞIZLI AORT KLEMPİ / FORSEPSİ, MORRIS, AÇILI, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
24 24-466-02-07 COOLEY ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, AÇILI, 14.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
25 24-573-01-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, DÜZ, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
26 24-573-02-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 20°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
27 24-573-03-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 30°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
28 24-573-04-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 55°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
29 24-573-05-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, EĞRİ, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
30 24-940-03-07 KRAYENBUEHL MİKRO SİNİR KANCASI, NO. 1, 19CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
31 30-210-20-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, DUVAL, KÜÇÜK AĞZILI, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
32 55-601-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
33 55-804-42-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X44MM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
2. KISIM (2. GÖĞÜS CERRAHİSİ GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 11-914-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
2 11-887-23-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
3 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
4 12-302-14-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 2X3DİŞLİ, 14.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
5 12-301-14-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 1X2DİŞLİ, 14.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
6 12-100-25-07 PENSET/FORSEPS, 25CM adet KARDİYOLOJİ 1
7 12-100-23-07 PENSET/FORSEPS, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
8 12-120-23-07 PENSET/FORSEPS, ORTA, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
9 12-120-25-07 PENSET/FORSEPS, ORTA, 25CM adet KARDİYOLOJİ 1
10 30-136-20-07 ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 20CM adet KARDİYOLOJİ 1
11 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet KARDİYOLOJİ 1
12 20-642-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 20CM adet KARDİYOLOJİ 1
13 20-646-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
14 20-662-24-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 24CM adet KARDİYOLOJİ 1
15 13-411-26-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 26CM adet KARDİYOLOJİ 1
16 13-411-30-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 30CM adet KARDİYOLOJİ 1
17 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
18 13-479-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, O'SHAUGNESSY, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
19 13-483-22-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, MIXTER, EĞRİ, 22.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
20 13-491-22-07 PENS / FORSEPS, MIXTER, 22.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
21 13-581-24-07 KELLY DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, EĞRİ, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
22 15-655-03-01 EKARTÖR, ROUX, NO. 3, 17CM adet KARDİYOLOJİ 1
23 55-600-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet KARDİYOLOJİ 1
24 55-804-26-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/2, 240X251X64MM adet KARDİYOLOJİ 1
3. KISIM (3.BEYİN CERRAHİSİ GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 24-978-19-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 3MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
2 24-978-35-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
3 24-978-11-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 2MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
4 24-979-13-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 2MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
5 24-979-21-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 3MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
6 24-979-37-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
7 24-978-29-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 4MM, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
8 24-978-37-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
9 24-981-05-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 2MM, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
10 24-981-07-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 4MM, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
11 24-981-09-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 2MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
12 24-981-10-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 3MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
13 24-981-11-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 4MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
14 24-981-12-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 5MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
15 24-981-16-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 5MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
16 24-981-31-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, AĞIZI YUKARI AÇILI, 4MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
17 24-981-32-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, AĞIZI YUKARI AÇILI, 5MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
18 23-897-23-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, STILLE, EĞRİ, 22.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
19 23-905-24-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, KALIN AĞIZLI, 24.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
20 24-744-19-07 SİNİR KANCASI, CUSHING, NO. 2, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
21 15-164-14-07 EKARTÖR, RAGNELL-DAVIS, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
22 24-727-19-07 SİNİR KÖKÜ EKARTÖRÜ, SCOVILLE, AÇILI, 16.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
23 24-697-19-07 SİNİR KÖKÜ EKARTÖRÜ, LOVE, NO. 3, 11CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
24 24-680-25-07 DURA-DİSEKTÖR, TOENNIS, ÇİFT TARAFLI, 24CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
25 37-545-18-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, FREER, KESKİN/KÜNT, ŞAFTI PİNSİZ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
26 15-732-20-07 ADSON-ANDERSON OTOMATİK EKARTÖR, 4X4 KANCALI, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
27 15-777-33-07 ADSON GÖVDESİ EKLEMLİ OTOMATİK EKARTÖR, YARI SİVRİ, 4X5DİŞLİ, 33CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
28 15-754-15-07 OTOMATİK EKARTÖR, MOLLISON, SİVRİ, 4X4 KANCALI, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
29 32-622-25-07 TENAKÜLÜM PENSİ / FORSEPSİ, SCHROEDER, 1X1 DİŞLİ, 25.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
30 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 6
31 14-352-18-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
32 14-355-18-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, EĞRİ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
33 20-360-18-07 PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, ADSON, PENCERELİ VE TIRTIKLI AĞIZLI, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
34 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
35 20-642-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
36 20-638-15-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
37 36-395-16-07 KULAK PENSETİ/FORSEPSİ, JANSEN, BAYONET ŞAFTLI, 16CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
38 12-368-12-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, ADSON, 1X2DİŞLİ, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
39 12-392-18-07 PENSET/FORSEPS, POTTS-SMITH, 1X2DİŞLİ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
40 12-420-15-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, RUS TİPİ, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
41 15-902-01-07 HAREKETLİ VE TEK EKLEMLİ CASPAR LUMBAR HEMİ-LAMİNEKTOMY BASE EKARTÖR GÖVDESİ, EKLEMLİ BACAKLARININ PROSİMAL KISIMLARI TİTANYUM NİTRİD KAPLI VE SİYAH RENKLİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
42 15-902-21-09 CASPAR LUMBAR EKARTÖR KANCASI, TİTANYUM, KISA adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
43 15-902-41-09 CASPAR LUMBAR EKARTÖR KANCASI, TİTANYUM, UZUN adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
44 15-902-14-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 3 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 20X55MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
45 15-902-34-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 6 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 40X55MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
46 15-902-53-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 9 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 60X45MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
47 15-903-02-07 EKARTÖR UCU DEĞİŞTİRME ELCEĞİ, KİLİTLENEBİLEN TİPTE adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
48 15-903-01-07 EKARTÖR UCU DEĞİŞTİRME ELCEĞİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
49 15-903-03-04 EKARTÖR UÇLARI İÇİN DERİNLİK ÖLÇER, 10MM ARA İLE 100MM'YE KADAR ÖLÇÜM YAPABİLEN adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
50 18-524-40-01 ASPİRATÖR UCU, FERGUSSON, ÇALIŞMA UZUNLUĞU 110MM, 4.0MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
51 18-645-20-07 ASPİRATÖR UCU, PLESTER, 2.0MM, 19.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
52 18-645-30-07 ASPİRATÖR UCU, PLESTER, 3.0MM, 19.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
53 15-663-00-07 EKARTÖR, FARABEUF, SET, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
54 11-171-17-07 MAYO MAKAS, EĞRİ, 17CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
55 11-171-15-07 MAYO MAKAS, EĞRİ, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
56 11-893-17-07 TOENNIS-ADSON AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI MAKAS, EĞRİ, EXTRA İNCE, 17.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
57 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
58 13-364-18-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, DÜZ, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
59 13-365-18-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, EĞRİ, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
60 13-318-18-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
61 23-400-01-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, MARTIN-LANGENBECK, 16MM, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
62 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
63 37-557-22-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, HOWARTH, 21.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
64 56-604-50-01 SIVI İLAÇ KABI, METAL, ÖLÇEKLİ, 50 CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
65 56-231-08-01 METAL TAS, H = 40, Ø 80MM, 0.14 L adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
66 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
67 10-133-35-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3L, AÇILI, 21.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
68 23-356-21-07 KEMİK KÜRETİ, OVAL/YUVARLAK, 21CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
69 23-340-01-07 SIMON KEMİK KÜRETİ, OVAL, NO. 1, 22.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
70 32-906-01-07 SCHROEDER UTERİN KÜRETİ/KEPÇESİ, NO. 1, 30CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
71 32-926-07-07 SIMS UTERİN KÜRETİ, 7MM, KÜNT, RİJİT, 30.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
72 32-920-05-07 RECAMIER UTERİN KÜRETİ, 5MM, KESKİN, RİJİT, 30CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
73 55-622-20-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X21CM, ELCEKLERİ TURUNCU RENKLİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
74 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
4. KISIM (4. AMELİYATHANE GENEL CERRAHİ ALETLERİ)
1 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet GENEL CERRAHİ 8
2 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 4
3 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet GENEL CERRAHİ 25
4 11-887-18-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 18CM adet GENEL CERRAHİ 6
5 11-895-16-07 AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI MAKAS, MAYO-LEXER, EĞRİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 30
6 11-914-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 18CM adet GENEL CERRAHİ 25
7 11-914-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 23CM adet GENEL CERRAHİ 20
8 11-938-14-07 METZENBAUM TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, DÜZ, 14.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
9 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet GENEL CERRAHİ 10
10 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet GENEL CERRAHİ 20
11 12-258-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PENSET/FORSEPS, POTTS-SMİTH, 18.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
12 12-301-16-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 1X2DİŞLİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 30
13 12-404-12-07 PENSET/FORSEPS, MİKRO ADSON, 12CM adet GENEL CERRAHİ 5
14 13-311-12-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 12CM adet GENEL CERRAHİ 8
15 13-331-14-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, EĞRİ, 14CM adet GENEL CERRAHİ 30
16 13-410-16-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 16.5CM adet GENEL CERRAHİ 20
17 13-414-16-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 16.5CM adet GENEL CERRAHİ 20
18 13-415-16-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 20
19 13-443-01-07 OVERHOLT DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, NO. 1, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 50
20 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet GENEL CERRAHİ 60
21 13-924-14-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, KAĞIT VEYA SENTETİK ÖRTÜLER İÇİN, 14CM adet GENEL CERRAHİ 20
22 14-352-25-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ, 25CM adet GENEL CERRAHİ 10
23 20-632-12-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DERF, 12CM adet GENEL CERRAHİ 4
24 20-634-14-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR-BAUMGARTNER, 14.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
25 20-638-15-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 15CM adet GENEL CERRAHİ 10
26 20-646-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 18CM adet GENEL CERRAHİ 20
27 20-646-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 5
28 20-646-26-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 26.5CM adet GENEL CERRAHİ 3
29 24-682-18-07 DURA-DİSEKTÖR, OLIVECRONA, 18CM adet GENEL CERRAHİ 10
30 30-134-19-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 5X6DİŞLİ, 19CM adet GENEL CERRAHİ 10
31 30-192-18-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BABCOCK, 17.5CM adet GENEL CERRAHİ 26
32 55-602-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet GENEL CERRAHİ 5
33 55-602-15-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet GENEL CERRAHİ 5
34 55-804-55-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X44MM adet GENEL CERRAHİ 10
35 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet GENEL CERRAHİ 5
5. KISIM (5.ORTOPEDİ DİZ CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM 1 ADET adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
2 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
3 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
4 23-244-24-07 ÇEKİÇ, PLASTİK ELCEKLİ, 460 GRAM, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6 23-304-20-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL NO. 00, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
7 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8 11-975-23-07 AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI UTERİN SİMS MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
9 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
11 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
12 13-451-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
15 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
17 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
18 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
19 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
20 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
23 23-567-17-07 KNEE EKARTÖR, BLOUNT, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
24 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
26 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 23-125-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
30 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
31 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
33 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
34 56-231-16-01 METAL TAS, H = 75, Ø 167MM, 0.9 L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
35 55-601-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 55-804-43-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6. KISIM (6. ORTOPEDİ EL CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
2 12-370-15-07 DİSEKSİYON PENSET/FORSEPS, GİLLİES, 1X2DİŞLİ, 15CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
3 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
4 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6 23-539-08-07 KEMİK KALDIRAÇI, MİNİ-HOHMANN, 8MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
7 23-484-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, ADSON, UÇ KISMI DÜZ KESİTLİ, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8 23-510-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, WILLIGER, 7MM, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
9 23-516-18-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, SEBİLEAU, 5MM, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 23-461-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, LAMBOTTE, 10MM, 21.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
11 23-224-18-07 ÇEKİÇ, PARTSCH, 175 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
12 23-306-30-07 KEMİK KÜRETİ, DAUBENSPECK, NO. 000 adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 23-306-10-07 KEMİK KÜRETİ, DAUBENSPECK, NO. 0 adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
14 23-832-19-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, LEMPERT, DÜZ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
15 13-915-08-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 9CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
16 15-665-00-07 EKARTÖR, FARABEUF, SET, 15.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
17 15-091-12-07 EKARTÖR, DESMARRES, 12MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
18 15-075-03-07 EKARTÖR, KÜNT, 3 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
19 15-075-04-07 EKARTÖR, KÜNT, 4 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
20 15-301-16-07 EKARTÖR, LANGENBECK-GREEN, 6X16MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 15-749-10-07 WEITLANER OTOMATİK EKARTÖR, KÜNT, 2X3DİŞLİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 15-768-00-07 HENLEY OTOMATİK EKARTÖR, KÜNT, 3X4 KANCALI, 16.5CM, ÜÇ ADET MERKEZ UCU İLE BERABER KOMPLE adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
23 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
24 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 11-359-12-07 DİSEKSİYON MAKASI, KILNER, EĞRİ, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
26 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 20-334-13-07 PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, WEBSTER, TIRTIKSIZ AĞIZLI, 13CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 13-451-18-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
30 30-142-15-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BOYS-ALLIS, 5X6DİŞLİ, 15.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
31 55-600-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 55-804-26-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/2, 240X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
7. KISIM (7. ORTOPEDİ KALÇA PROTEZ CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
2 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
3 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
4 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
6 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
7 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
8 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
9 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
11 11-911-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI MAYO MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
12 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
15 23-549-22-07 KEMİK KALDIRAÇI, LANGE-HOHMANN, 22MM, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
17 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
18 252 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
19 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
20 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
23 23-304-20-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL NO. 00, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
24 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 23-749-28-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KİLİD MEKANİZMASI SOMUNLU, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
26 23-752-33-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, LANE, KİLİTLİ, 33CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
27 23-124-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 23-124-10-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 23-215-19-07 ÇEKİÇ, COTTLE, 300 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
30 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
31 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
33 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
34 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
35 56-231-16-01 METAL TAS, H = 75, Ø 167MM, 0.9 L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
37 13-451-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
38 55-602-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
39 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8. KISIM (8. ORTOPEDİ KEMİK VE TRAVMA CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
2 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
3 13-331-14-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, EĞRİ, 14CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 16
4 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 13
5 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
6 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 10
7 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
8 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
9 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 7
10 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
11 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
12 11-235-23-07 UTERİN MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
13 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
15 23-549-22-07 KEMİK KALDIRAÇI, LANGE-HOHMANN, 22MM, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
17 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
18 23-749-28-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KİLİD MEKANİZMASI SOMUNLU, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
19 23-752-33-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, LANE, KİLİTLİ, 33CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
20 23-124-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 8
21 23-124-10-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
22 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
23 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
24 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 8
25 13-915-08-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 9CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 35
26 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 23-567-17-07 KNEE EKARTÖR, BLOUNT, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
28 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
30 23-484-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, ADSON, UÇ KISMI DÜZ KESİTLİ, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
31 23-461-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, LAMBOTTE, 10MM, 21.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
32 23-224-18-07 ÇEKİÇ, PARTSCH, 175 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
33 11-359-12-07 DİSEKSİYON MAKASI, KILNER, EĞRİ, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
34 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
35 23-887-18-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, RUSKIN, EĞRİ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
37 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
38 23-304-30-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL, NO. 000, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
39 23-755-01-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, VERBRUGGE, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
40 23-730-21-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KERN, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
41 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
42 23-244-24-07 ÇEKİÇ, PLASTİK ELCEKLİ, 460 GRAM, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
43 23-539-08-07 KEMİK KALDIRAÇI, MİNİ-HOHMANN, 8MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
44 22-387-22-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
45 22-387-18-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
46 24-004-01-07 TENAKÜLÜM KLEMPİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
47 20-854-28-07 LİGATÜR İĞNE, DESCHAMPS, KÜNT, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
48 22-511-01-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL TUTMA PENSİ/FORSEPSİ, ÇİFT EKLEMLİ, İNCE AĞIZLI, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
49 22-523-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.0MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 1.7MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
50 23-757-01-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, VERBRUGGE, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
51 13-414-14-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
52 15-075-04-07 EKARTÖR, KÜNT, 4 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
53 15-241-06-07 KOCHER EKARTÖR, KÜNT, 6 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
54 20-634-14-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR-BAUMGARTNER, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
55 23-100-10-07 OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
56 23-100-08-07 OSTEOTOM/KESKİ, 8MM, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
57 23-400-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, MARTIN-HOEN, 7MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
58 11-937-11-07 METZENBAUM TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 11.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
59 11-100-14-07 OPERASYON MAKASI, KÜNT/KÜNT, DÜZ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
60 22-387-20-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
61 25-229-02-07 BÜYÜK PLAK EĞİCİ, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
62 22-511-02-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL TUTMA PENSİ/FORSEPSİ, ÇİFT EKLEMLİ, AĞZI 5MM KALINLIKTA, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
63 22-523-22-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.8MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 2.2MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
64 22-528-01-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL KESİCİ, 38CM, 4.7MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 3.2MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
65 22-130-14-07 DELİK GENİŞLETİCİ, KARE, 13CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
66 55-602-15-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
67 55-804-55-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X44MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
9. KISIM (9. GÖZ CERRAHİ ALETLERİ)
1 K 5-5081 Utrata Capsulorhexis Straight adet OFTALMOLOJİ 7
2 K 5-5083 Nevyas Capsulorhexis Forceps adet OFTALMOLOJİ 7
3 K 1-5671 Lieberman Speculum Yetişkin adet OFTALMOLOJİ 10
4 K 5-5010 McPherson Angled Tying Forceps adet OFTALMOLOJİ 7
5 K 5-5190 Lens holding forceps adet OFTALMOLOJİ 5
6 K 5-5000 McPherson Straight Tying Forceps adet OFTALMOLOJİ 5
7 K 5-1050 İris Forceps With teeth 1x2 adet OFTALMOLOJİ 3
8 K3-2387 Escaf Phaco Chopper adet OFTALMOLOJİ 7
9 K3-2396 Rosen Chopper adet OFTALMOLOJİ 3
10 K3-2388 Neuhan Nücleus Divider adet OFTALMOLOJİ 4
11 K3-4141 LensLoop adet OFTALMOLOJİ 2
12 K6-3310 Barraquer Needle Holder 10/0 (Portegu) adet OFTALMOLOJİ 5
13 K6-3530 Barraquer Needle Holder 8/0 (Portegu) adet OFTALMOLOJİ 5
14 K4-5571 Foldable Lens Cutter ( Lens Kesme Makası) adet OFTALMOLOJİ 1
15 K5-4000 Dressing Forceps With Serrations adet OFTALMOLOJİ 6
16 K4-3100 Wescot Curved Tenotomy Scissors adet OFTALMOLOJİ 6
17 K4-5100 Mcpherson-Vannas Scissors adet OFTALMOLOJİ 5
18 K4-5112 Vannas Anpled Capsulotomy scissors adet OFTALMOLOJİ 5
19 K4-2240 Castroviejo Curved Corneal Scissors adet OFTALMOLOJİ 6
20 K9-2030 Plastic Sterilizasyon Tray 265x160x25 mm adet OFTALMOLOJİ 7
21 K5-1500 Colibri Corneal forceps adet OFTALMOLOJİ 8
22 K1-5679 Ginsberg Speculum adet OFTALMOLOJİ 1
23 K5-2914 Peri Corneal Forceps 0.08 mm teeth , left adet OFTALMOLOJİ 1
24 K5-5234 Maumenee Tying Forceps ,straight adet OFTALMOLOJİ 1
25 K5-5235 Maumenee Tying Forceps , angled adet OFTALMOLOJİ 1
26 K6-3830 Extra Fine Needle Holder adet OFTALMOLOJİ 1
27 K9-2350 Aluminum Double Sterilizing Tray adet OFTALMOLOJİ 1
28 K2-4920 Pterygium Polishing BURR adet OFTALMOLOJİ 1
29 K5-6200 Conjunctiva forceps adet OFTALMOLOJİ 3
30 K4-8500 Tenotomy scissors adet OFTALMOLOJİ 7
31 K3-1020 K3-1010 Chalazion Curette 1,75 mm dia adet OFTALMOLOJİ 1
32 K3-1020 Chalazion Curette 2,25 mm dia adet OFTALMOLOJİ 2
33 K3-6720 Muscle Hook Graefe adet OFTALMOLOJİ 2
34 K3-6710 Muscle Hook Graefe adet OFTALMOLOJİ 2
35 K3-2140 İris Spatula adet OFTALMOLOJİ 7
36 K3-2727 Lens Pusher vertical y.shaped tip adet OFTALMOLOJİ 2
37 K3-2695 Hunkeler Iol Maniplotör adet OFTALMOLOJİ 7
38 K7-2510 Lacrimal Probe 0000&000 adet OFTALMOLOJİ 2
39 K7-2520 Lacrimal Probe 00&0 adet OFTALMOLOJİ 2
40 K7-2110 Wilder Lacrimal Dilator adet OFTALMOLOJİ 3
41 K5-9650 Chalazion Foceps Desmarres 20+13 mm adet OFTALMOLOJİ 3
42 K4-9910 Enucleataion Scissors curve adet OFTALMOLOJİ 1
10. KISIM (10. K.B.B. CERRAHİ ALETLERİ)
1 OK037R HARTMANN-HALE NASAL SPECASEPSHRT153MM adet OFTALMOLOJİ 1
2 OK038R HARTMANN-HALLE NASAL SPECASEPMED153MM adet OFTALMOLOJİ 1
3 OK039R HARTMANN-HALLE NASAL SPECASEPLNG153MM adet OFTALMOLOJİ 2
4 OK035R TIECK-HALLE NASAL SPEC PED SM134MM adet OFTALMOLOJİ 1
5 OK058R BECKMANN PED NASAL SPECLAT-CVDMD150MM adet OFTALMOLOJİ 1
6 OF108C HARTMANN EAR SPECULUM adet OFTALMOLOJİ 3
7 OF314R HARTMANN EAR SPECULUM D:4.0MM adet OFTALMOLOJİ 3
8 OF112C HARTMANN EAR SPECULUM 5.0MM adet OFTALMOLOJİ 1
9 OF411R HARTMANN EAR FORCEPS STR SERR 1X8MM adet OFTALMOLOJİ 1
10 OG346R WULLSTEIN MICRO CUP FORCEPS STR 1.0MM adet OFTALMOLOJİ 1
11 BD878R LUCAE FORCEPS BAYO S
İhale Adı 11 Kısım Cerrahi Alet

Açık ihale usulü ile ihale edilen 11 KISIM CERRAHİ ALET mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Çanakkale Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi: TOKİ 960 Konutları Hamidiye Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. 3 KEPEZ - ÇANAKKALE MERKEZ / ÇANAKKALE

c) Telefon numarası: 2862620010

ç) Faks numarası: 2862141131

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: ŞABAN ÖZDEMİR (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 11 Kısım Cerrahi Alet

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

Miktarı : 11 Kısım Cerrahi Alet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Çanakkale Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/543433

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale

ç) İhalenin yapılacağı adres: Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 16.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(İhale Salonu)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 10 TRY (Türk Lirası) (on Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

İhaleye teklif verecek istekliler Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından(TITUBB) onaylı firma bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

7.5.3.4.

İstekliler teklif ettikleri Tıbbi Cihazların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)onaylı barkod numaralarını ihale sıra numarası belirterek liste halinde ihale dosyasında sunacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olmalıdır. İsteklilerin teklif etmiş oldukları cihazlara ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilen TITUBB belgelerini internet çıktısı olarak sunulabilir.

7.5.4.

Teklif edilecek ürünler Tüketiciyi Koruma hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garanti süresi boyunca bakım ve onarımı yükleniciye aittir.Garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça,bakım-onarım sağlanacağına dair belge ve yedek parça fiyat listesi  ihale dosyasında sunulacaktır.

 

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek  etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları(CD), fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır ve teknik şartnamede istenilen belge ve bilgileri idareye ibraz etmek zorunda olup, şartname sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünler için teknik şartnamede listesi verilen kalemlere ait numuneleri teklif verme saatine kadar her malzeme etiketli olarak (kısım ve kalem numaraları belirtilerek) tutanakla birlikte teslim edecektir. İstekliler teknik şartname uyarınca teklif verdikleri setler içinde kod numarası aynı olan ürünler için sadece 1 adet numune verebilirler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 11 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede kısım sayısı 11' dir. İstekliler ihale konusu 11 kısımdan istedikleri kısma teklif verebilirler.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Teklif fiyata ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), karar pulu, sözleşme pulu resim, harç ile ulaşım, tahlil ve tecrübe ücretleri, malzeme bedeli ve her türlü sigorta giderleri dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.05.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Çanakkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1. KVC GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 11-425-90-07 DİETHRİCH KORONER MAKAS, BİR AĞIZI MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZI ÇİFT TARAF BİLEMELİ (HIGHMED-WAWE), KESİCİ UÇ UZUNLUĞU 10MM, 90° AÇILI, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
2 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
3 11-170-17-07 MAYO MAKAS, DÜZ, 17CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
4 11-425-60-07 DİETHRİCH KORONER MAKAS, BİR AĞIZI MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZI ÇİFT TARAF BİLEMELİ (HIGHMED-WAWE), KESİCİ UÇ UZUNLUĞU 10MM, 60° AÇILI, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
5 11-665-18-07 SÜPER KESEN DİSEKSİYON MAKASI, BİR AĞIZ MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZ ÇİFT TARAF BİLEYLİ, METZENBAUM, İNCE YAPILI, EĞRİ, 18cm adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
6 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
7 13-248-13-07 SPENCER-WELLS PENS / FORSEPS, DÜZ, 13CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 10
8 13-311-12-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 12CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 10
9 13-417-05-07 OVERHOLT DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ-MARTIN, S- GÖVDELİ, 24.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
10 13-944-18-07 TÜP KLEMPİ, STANDART, 19CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
11 15-826-00-07 KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, COLLIN, 31CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
12 20-638-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 5
13 20-646-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 18CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
14 20-646-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 5
15 22-523-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.0MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 1.7MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 17CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
16 23-526-18-07 ÇİFT TARAFLI DİSEKTÖR, WATSON-CHEYNE, 17.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
17 24-160-04-04 KABURGA EKARTÖRÜ, COOLEY, ALÜMİNYUM, 250MM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
18 24-386-20-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 1.5MM, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
19 24-388-16-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 16CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
20 24-388-20-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 4
21 24-388-24-07 DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 2MM, 25CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
22 24-415-18-07 BAINBRIDGE ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, EĞRİ, 18.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
23 24-432-20-07 ATRAVMATİK VE ÇİFT KANAL AĞIZLI AORT KLEMPİ / FORSEPSİ, MORRIS, AÇILI, 20CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 3
24 24-466-02-07 COOLEY ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, AÇILI, 14.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
25 24-573-01-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, DÜZ, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
26 24-573-02-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 20°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
27 24-573-03-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 30°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
28 24-573-04-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, 55°, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
29 24-573-05-07 ATRAVMATİK KLEMP / FORSEPS, PEDİATRİK, EĞRİ, 14CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
30 24-940-03-07 KRAYENBUEHL MİKRO SİNİR KANCASI, NO. 1, 19CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
31 30-210-20-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, DUVAL, KÜÇÜK AĞZILI, 20.5CM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 2
32 55-601-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
33 55-804-42-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X44MM adet KALP DAMAR CERRAHİSİ 1
2. KISIM (2. GÖĞÜS CERRAHİSİ GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 11-914-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
2 11-887-23-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
3 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
4 12-302-14-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 2X3DİŞLİ, 14.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
5 12-301-14-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 1X2DİŞLİ, 14.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
6 12-100-25-07 PENSET/FORSEPS, 25CM adet KARDİYOLOJİ 1
7 12-100-23-07 PENSET/FORSEPS, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
8 12-120-23-07 PENSET/FORSEPS, ORTA, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
9 12-120-25-07 PENSET/FORSEPS, ORTA, 25CM adet KARDİYOLOJİ 1
10 30-136-20-07 ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 20CM adet KARDİYOLOJİ 1
11 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet KARDİYOLOJİ 1
12 20-642-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 20CM adet KARDİYOLOJİ 1
13 20-646-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
14 20-662-24-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 24CM adet KARDİYOLOJİ 1
15 13-411-26-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 26CM adet KARDİYOLOJİ 1
16 13-411-30-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 30CM adet KARDİYOLOJİ 1
17 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
18 13-479-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, O'SHAUGNESSY, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
19 13-483-22-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, MIXTER, EĞRİ, 22.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
20 13-491-22-07 PENS / FORSEPS, MIXTER, 22.5CM adet KARDİYOLOJİ 1
21 13-581-24-07 KELLY DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, EĞRİ, 23CM adet KARDİYOLOJİ 1
22 15-655-03-01 EKARTÖR, ROUX, NO. 3, 17CM adet KARDİYOLOJİ 1
23 55-600-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet KARDİYOLOJİ 1
24 55-804-26-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/2, 240X251X64MM adet KARDİYOLOJİ 1
3. KISIM (3.BEYİN CERRAHİSİ GRUBU CERRAHİ ALETLERİ)
1 24-978-19-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 3MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
2 24-978-35-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
3 24-978-11-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 2MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
4 24-979-13-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 2MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
5 24-979-21-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 3MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
6 24-979-37-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, İNCE AYAKLI, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
7 24-978-29-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 4MM, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
8 24-978-37-14 FERRIS-SMITH KERRISON LAMİNEKTOMİ RONJÖRÜ/PANÇI, YÜZEYİNE SERTLEŞTİRME UYGULANMIŞ, PARLAMAYI TAMAMEN ENGELLEYEN SİYAH RENKLİ, TİTANYUM NİTRİD KAPLI, AĞIZI 40° YUKARI AÇILI, 5MM, 23CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
9 24-981-05-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 2MM, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
10 24-981-07-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 4MM, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
11 24-981-09-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 2MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
12 24-981-10-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 3MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
13 24-981-11-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 4MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
14 24-981-12-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 5MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
15 24-981-16-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, DÜZ, 5MM, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
16 24-981-31-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, AĞIZI YUKARI AÇILI, 4MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
17 24-981-32-07 CASPAR DİSK RONJÖRÜ/PANÇI, AYRILABİLİR ŞAFTLI, AĞIZI YUKARI AÇILI, 5MM, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
18 23-897-23-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, STILLE, EĞRİ, 22.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
19 23-905-24-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, KALIN AĞIZLI, 24.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
20 24-744-19-07 SİNİR KANCASI, CUSHING, NO. 2, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
21 15-164-14-07 EKARTÖR, RAGNELL-DAVIS, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
22 24-727-19-07 SİNİR KÖKÜ EKARTÖRÜ, SCOVILLE, AÇILI, 16.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
23 24-697-19-07 SİNİR KÖKÜ EKARTÖRÜ, LOVE, NO. 3, 11CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
24 24-680-25-07 DURA-DİSEKTÖR, TOENNIS, ÇİFT TARAFLI, 24CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
25 37-545-18-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, FREER, KESKİN/KÜNT, ŞAFTI PİNSİZ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
26 15-732-20-07 ADSON-ANDERSON OTOMATİK EKARTÖR, 4X4 KANCALI, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
27 15-777-33-07 ADSON GÖVDESİ EKLEMLİ OTOMATİK EKARTÖR, YARI SİVRİ, 4X5DİŞLİ, 33CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
28 15-754-15-07 OTOMATİK EKARTÖR, MOLLISON, SİVRİ, 4X4 KANCALI, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
29 32-622-25-07 TENAKÜLÜM PENSİ / FORSEPSİ, SCHROEDER, 1X1 DİŞLİ, 25.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
30 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 6
31 14-352-18-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
32 14-355-18-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, EĞRİ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
33 20-360-18-07 PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, ADSON, PENCERELİ VE TIRTIKLI AĞIZLI, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
34 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
35 20-642-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 20CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
36 20-638-15-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
37 36-395-16-07 KULAK PENSETİ/FORSEPSİ, JANSEN, BAYONET ŞAFTLI, 16CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
38 12-368-12-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, ADSON, 1X2DİŞLİ, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
39 12-392-18-07 PENSET/FORSEPS, POTTS-SMITH, 1X2DİŞLİ, 18CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
40 12-420-15-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, RUS TİPİ, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
41 15-902-01-07 HAREKETLİ VE TEK EKLEMLİ CASPAR LUMBAR HEMİ-LAMİNEKTOMY BASE EKARTÖR GÖVDESİ, EKLEMLİ BACAKLARININ PROSİMAL KISIMLARI TİTANYUM NİTRİD KAPLI VE SİYAH RENKLİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
42 15-902-21-09 CASPAR LUMBAR EKARTÖR KANCASI, TİTANYUM, KISA adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
43 15-902-41-09 CASPAR LUMBAR EKARTÖR KANCASI, TİTANYUM, UZUN adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
44 15-902-14-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 3 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 20X55MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
45 15-902-34-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 6 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 40X55MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
46 15-902-53-09 CASPAR LUMBAR TİTANYUM EKARTÖR UCU, GÖVDESİ DOKU KAYMASINI ENGELLEYEN PENCERELİ TİPTE, UÇ KISMI 9 KANCALI, MAVİ RENK İLE KODLANDIRILMIŞ OLAN, 60X45MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
47 15-903-02-07 EKARTÖR UCU DEĞİŞTİRME ELCEĞİ, KİLİTLENEBİLEN TİPTE adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
48 15-903-01-07 EKARTÖR UCU DEĞİŞTİRME ELCEĞİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
49 15-903-03-04 EKARTÖR UÇLARI İÇİN DERİNLİK ÖLÇER, 10MM ARA İLE 100MM'YE KADAR ÖLÇÜM YAPABİLEN adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
50 18-524-40-01 ASPİRATÖR UCU, FERGUSSON, ÇALIŞMA UZUNLUĞU 110MM, 4.0MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
51 18-645-20-07 ASPİRATÖR UCU, PLESTER, 2.0MM, 19.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
52 18-645-30-07 ASPİRATÖR UCU, PLESTER, 3.0MM, 19.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
53 15-663-00-07 EKARTÖR, FARABEUF, SET, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
54 11-171-17-07 MAYO MAKAS, EĞRİ, 17CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
55 11-171-15-07 MAYO MAKAS, EĞRİ, 15CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
56 11-893-17-07 TOENNIS-ADSON AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI MAKAS, EĞRİ, EXTRA İNCE, 17.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
57 11-887-20-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 20.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
58 13-364-18-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, DÜZ, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
59 13-365-18-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, EĞRİ, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
60 13-318-18-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
61 23-400-01-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, MARTIN-LANGENBECK, 16MM, 19CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
62 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
63 37-557-22-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, HOWARTH, 21.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
64 56-604-50-01 SIVI İLAÇ KABI, METAL, ÖLÇEKLİ, 50 CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
65 56-231-08-01 METAL TAS, H = 40, Ø 80MM, 0.14 L adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
66 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
67 10-133-35-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3L, AÇILI, 21.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
68 23-356-21-07 KEMİK KÜRETİ, OVAL/YUVARLAK, 21CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
69 23-340-01-07 SIMON KEMİK KÜRETİ, OVAL, NO. 1, 22.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
70 32-906-01-07 SCHROEDER UTERİN KÜRETİ/KEPÇESİ, NO. 1, 30CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
71 32-926-07-07 SIMS UTERİN KÜRETİ, 7MM, KÜNT, RİJİT, 30.5CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
72 32-920-05-07 RECAMIER UTERİN KÜRETİ, 5MM, KESKİN, RİJİT, 30CM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
73 55-622-20-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X21CM, ELCEKLERİ TURUNCU RENKLİ adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
74 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
4. KISIM (4. AMELİYATHANE GENEL CERRAHİ ALETLERİ)
1 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet GENEL CERRAHİ 8
2 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 4
3 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet GENEL CERRAHİ 25
4 11-887-18-07 METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 18CM adet GENEL CERRAHİ 6
5 11-895-16-07 AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI MAKAS, MAYO-LEXER, EĞRİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 30
6 11-914-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 18CM adet GENEL CERRAHİ 25
7 11-914-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI LİGATÜR MAKASI, EĞRİ, KESİCİ AĞIZI TIRTIKLI, 23CM adet GENEL CERRAHİ 20
8 11-938-14-07 METZENBAUM TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, DÜZ, 14.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
9 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet GENEL CERRAHİ 10
10 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet GENEL CERRAHİ 20
11 12-258-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PENSET/FORSEPS, POTTS-SMİTH, 18.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
12 12-301-16-07 DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, 1X2DİŞLİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 30
13 12-404-12-07 PENSET/FORSEPS, MİKRO ADSON, 12CM adet GENEL CERRAHİ 5
14 13-311-12-07 MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 12CM adet GENEL CERRAHİ 8
15 13-331-14-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, EĞRİ, 14CM adet GENEL CERRAHİ 30
16 13-410-16-07 PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 16.5CM adet GENEL CERRAHİ 20
17 13-414-16-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 16.5CM adet GENEL CERRAHİ 20
18 13-415-16-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 16CM adet GENEL CERRAHİ 20
19 13-443-01-07 OVERHOLT DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, NO. 1, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 50
20 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet GENEL CERRAHİ 60
21 13-924-14-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, KAĞIT VEYA SENTETİK ÖRTÜLER İÇİN, 14CM adet GENEL CERRAHİ 20
22 14-352-25-07 PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ, 25CM adet GENEL CERRAHİ 10
23 20-632-12-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DERF, 12CM adet GENEL CERRAHİ 4
24 20-634-14-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR-BAUMGARTNER, 14.5CM adet GENEL CERRAHİ 10
25 20-638-15-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, CRILE-WOOD, 15CM adet GENEL CERRAHİ 10
26 20-646-18-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 18CM adet GENEL CERRAHİ 20
27 20-646-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 20.5CM adet GENEL CERRAHİ 5
28 20-646-26-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, DE BAKEY, 26.5CM adet GENEL CERRAHİ 3
29 24-682-18-07 DURA-DİSEKTÖR, OLIVECRONA, 18CM adet GENEL CERRAHİ 10
30 30-134-19-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 5X6DİŞLİ, 19CM adet GENEL CERRAHİ 10
31 30-192-18-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BABCOCK, 17.5CM adet GENEL CERRAHİ 26
32 55-602-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet GENEL CERRAHİ 5
33 55-602-15-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet GENEL CERRAHİ 5
34 55-804-55-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X44MM adet GENEL CERRAHİ 10
35 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet GENEL CERRAHİ 5
5. KISIM (5.ORTOPEDİ DİZ CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM 1 ADET adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
2 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
3 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
4 23-244-24-07 ÇEKİÇ, PLASTİK ELCEKLİ, 460 GRAM, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6 23-304-20-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL NO. 00, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
7 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8 11-975-23-07 AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI UTERİN SİMS MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
9 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
11 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
12 13-451-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
15 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
17 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
18 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
19 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
20 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
23 23-567-17-07 KNEE EKARTÖR, BLOUNT, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
24 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
26 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 23-125-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
30 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
31 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
33 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
34 56-231-16-01 METAL TAS, H = 75, Ø 167MM, 0.9 L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
35 55-601-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 55-804-43-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6. KISIM (6. ORTOPEDİ EL CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
2 12-370-15-07 DİSEKSİYON PENSET/FORSEPS, GİLLİES, 1X2DİŞLİ, 15CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
3 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
4 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 10-130-03-07 BİSTURİ SAPI, NO. 3, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
6 23-539-08-07 KEMİK KALDIRAÇI, MİNİ-HOHMANN, 8MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
7 23-484-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, ADSON, UÇ KISMI DÜZ KESİTLİ, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8 23-510-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, WILLIGER, 7MM, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
9 23-516-18-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, SEBİLEAU, 5MM, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 23-461-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, LAMBOTTE, 10MM, 21.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
11 23-224-18-07 ÇEKİÇ, PARTSCH, 175 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
12 23-306-30-07 KEMİK KÜRETİ, DAUBENSPECK, NO. 000 adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 23-306-10-07 KEMİK KÜRETİ, DAUBENSPECK, NO. 0 adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
14 23-832-19-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, LEMPERT, DÜZ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
15 13-915-08-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 9CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
16 15-665-00-07 EKARTÖR, FARABEUF, SET, 15.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
17 15-091-12-07 EKARTÖR, DESMARRES, 12MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
18 15-075-03-07 EKARTÖR, KÜNT, 3 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
19 15-075-04-07 EKARTÖR, KÜNT, 4 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
20 15-301-16-07 EKARTÖR, LANGENBECK-GREEN, 6X16MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 15-749-10-07 WEITLANER OTOMATİK EKARTÖR, KÜNT, 2X3DİŞLİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 15-768-00-07 HENLEY OTOMATİK EKARTÖR, KÜNT, 3X4 KANCALI, 16.5CM, ÜÇ ADET MERKEZ UCU İLE BERABER KOMPLE adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
23 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
24 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 11-359-12-07 DİSEKSİYON MAKASI, KILNER, EĞRİ, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
26 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 20-334-13-07 PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, WEBSTER, TIRTIKSIZ AĞIZLI, 13CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 13-451-18-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
30 30-142-15-07 DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BOYS-ALLIS, 5X6DİŞLİ, 15.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
31 55-600-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 55-804-26-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/2, 240X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
7. KISIM (7. ORTOPEDİ KALÇA PROTEZ CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 13-355-14-07 PENS / FORSEPS, DANDY, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
2 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
3 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
4 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
5 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
6 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
7 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
8 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
9 14-370-25-07 TAMPON PENSİ / FORSEPSİ, RAMPLEY, DÜZ, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
10 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
11 11-911-23-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI MAYO MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
12 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
13 13-915-11-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 13-923-13-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, TOHOKU, KÜNT, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
15 23-549-22-07 KEMİK KALDIRAÇI, LANGE-HOHMANN, 22MM, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
17 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
18 252 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
19 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
20 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
21 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
22 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
23 23-304-20-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL NO. 00, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
24 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
25 23-749-28-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KİLİD MEKANİZMASI SOMUNLU, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
26 23-752-33-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, LANE, KİLİTLİ, 33CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
27 23-124-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
28 23-124-10-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 23-215-19-07 ÇEKİÇ, COTTLE, 300 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
30 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
31 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
32 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
33 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
34 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
35 56-231-16-01 METAL TAS, H = 75, Ø 167MM, 0.9 L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
37 13-451-23-07 DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
38 55-602-13-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X14CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
39 55-804-56-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X64MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
8. KISIM (8. ORTOPEDİ KEMİK VE TRAVMA CERRAHİSİ ALETLERİ)
1 20-642-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
2 20-662-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
3 13-331-14-07 HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, EĞRİ, 14CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 16
4 13-414-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 13
5 13-415-18-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, EĞRİ, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
6 12-100-16-07 PENSET/FORSEPS, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 10
7 12-260-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
8 12-260-20-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, OEHLER, 1X2DİŞLİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
9 12-100-18-07 PENSET/FORSEPS, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 7
10 12-100-14-07 PENSET/FORSEPS, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
11 10-104-41-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4L, UZUN, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
12 11-235-23-07 UTERİN MAKAS, EĞRİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
13 11-142-15-07 MAKAS, DEAVER, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
14 23-541-18-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 18MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
15 23-549-22-07 KEMİK KALDIRAÇI, LANGE-HOHMANN, 22MM, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
16 23-543-43-07 HOHMANN KEMİK KALDIRAÇI, 43MM, 23.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
17 23-414-19-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, SEDİLLOT, 18MM, 18.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
18 23-749-28-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KİLİD MEKANİZMASI SOMUNLU, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
19 23-752-33-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, LANE, KİLİTLİ, 33CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
20 23-124-15-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 15MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 8
21 23-124-10-07 STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
22 23-479-28-07 KEMİK TÖRPÜSÜ, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
23 23-910-22-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, DÜZ, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
24 56-231-14-01 METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 8
25 13-915-08-07 ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 9CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 35
26 15-220-01-07 VOLKMANN EKARTÖR, SİVRİ, 1 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
27 23-567-17-07 KNEE EKARTÖR, BLOUNT, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
28 15-607-26-07 EKARTÖR, MIKULICZ, 85X55MM, 26CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
29 15-287-06-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 50X60MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
30 23-484-17-07 ELEVATÖR/KALDIRAÇ, ADSON, UÇ KISMI DÜZ KESİTLİ, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
31 23-461-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, LAMBOTTE, 10MM, 21.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
32 23-224-18-07 ÇEKİÇ, PARTSCH, 175 GRAM, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
33 11-359-12-07 DİSEKSİYON MAKASI, KILNER, EĞRİ, 12CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
34 23-899-04-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, ECHLIN, 4MM, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
35 23-887-18-07 KEMİK RONJÖRÜ/PANÇI, RUSKIN, EĞRİ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
36 15-683-00-07 EKARTÖR, MATHIEU, SET, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
37 15-281-04-07 EKARTÖR, ISRAEL, KÜNT, 40X40MM, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
38 23-304-30-07 VOLKMANN KEMİK KÜRETİ, OVAL, NO. 000, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
39 23-755-01-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, VERBRUGGE, 25CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
40 23-730-21-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, KERN, 24.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
41 10-100-04-07 BİSTURİ SAPI, NO. 4, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
42 23-244-24-07 ÇEKİÇ, PLASTİK ELCEKLİ, 460 GRAM, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
43 23-539-08-07 KEMİK KALDIRAÇI, MİNİ-HOHMANN, 8MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
44 22-387-22-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
45 22-387-18-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 19CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
46 24-004-01-07 TENAKÜLÜM KLEMPİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
47 20-854-28-07 LİGATÜR İĞNE, DESCHAMPS, KÜNT, 28CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
48 22-511-01-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL TUTMA PENSİ/FORSEPSİ, ÇİFT EKLEMLİ, İNCE AĞIZLI, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
49 22-523-16-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.0MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 1.7MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 17CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
50 23-757-01-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ / FORSEPSİ, VERBRUGGE, 17.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
51 13-414-14-07 KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
52 15-075-04-07 EKARTÖR, KÜNT, 4 KANCALI, 16.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
53 15-241-06-07 KOCHER EKARTÖR, KÜNT, 6 KANCALI, 22.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
54 20-634-14-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, HEGAR-BAUMGARTNER, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
55 23-100-10-07 OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
56 23-100-08-07 OSTEOTOM/KESKİ, 8MM, 13.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
57 23-400-10-07 RASPATÖR/ELEVATÖR, MARTIN-HOEN, 7MM, 16CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
58 11-937-11-07 METZENBAUM TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 11.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
59 11-100-14-07 OPERASYON MAKASI, KÜNT/KÜNT, DÜZ, 14.5CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
60 22-387-20-07 KEMİK KAVRAMA KLEMPİ, 20CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
61 25-229-02-07 BÜYÜK PLAK EĞİCİ, 24CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
62 22-511-02-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL TUTMA PENSİ/FORSEPSİ, ÇİFT EKLEMLİ, AĞZI 5MM KALINLIKTA, 18CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
63 22-523-22-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI ÇİFT EKLEMLİ VE AÇILI AĞIZLI TEL KESİCİ, 2.8MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 2.2MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN, 23CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
64 22-528-01-07 TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI TEL KESİCİ, 38CM, 4.7MM'YE KADAR YUMUŞAK TELLERİ, 3.2MM'YE KADAR SERT TELLERİ KESEBİLEN adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
65 22-130-14-07 DELİK GENİŞLETİCİ, KARE, 13CM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
66 55-602-15-04 STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ KIRMIZI RENKLİ adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
67 55-804-55-01 STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X44MM adet ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
9. KISIM (9. GÖZ CERRAHİ ALETLERİ)
1 K 5-5081 Utrata Capsulorhexis Straight adet OFTALMOLOJİ 7
2 K 5-5083 Nevyas Capsulorhexis Forceps adet OFTALMOLOJİ 7
3 K 1-5671 Lieberman Speculum Yetişkin adet OFTALMOLOJİ 10
4 K 5-5010 McPherson Angled Tying Forceps adet OFTALMOLOJİ 7
5 K 5-5190 Lens holding forceps adet OFTALMOLOJİ 5
6 K 5-5000 McPherson Straight Tying Forceps adet OFTALMOLOJİ 5
7 K 5-1050 İris Forceps With teeth 1x2 adet OFTALMOLOJİ 3
8 K3-2387 Escaf Phaco Chopper adet OFTALMOLOJİ 7
9 K3-2396 Rosen Chopper adet OFTALMOLOJİ 3
10 K3-2388 Neuhan Nücleus Divider adet OFTALMOLOJİ 4
11 K3-4141 LensLoop adet OFTALMOLOJİ 2
12 K6-3310 Barraquer Needle Holder 10/0 (Portegu) adet OFTALMOLOJİ 5
13 K6-3530 Barraquer Needle Holder 8/0 (Portegu) adet OFTALMOLOJİ 5
14 K4-5571 Foldable Lens Cutter ( Lens Kesme Makası) adet OFTALMOLOJİ 1
15 K5-4000 Dressing Forceps With Serrations adet OFTALMOLOJİ 6
16 K4-3100 Wescot Curved Tenotomy Scissors adet OFTALMOLOJİ 6
17 K4-5100 Mcpherson-Vannas Scissors adet OFTALMOLOJİ 5
18 K4-5112 Vannas Anpled Capsulotomy scissors adet OFTALMOLOJİ 5
19 K4-2240 Castroviejo Curved Corneal Scissors adet OFTALMOLOJİ 6
20 K9-2030 Plastic Sterilizasyon Tray 265x160x25 mm adet OFTALMOLOJİ 7
21 K5-1500 Colibri Corneal forceps adet OFTALMOLOJİ 8
22 K1-5679 Ginsberg Speculum adet OFTALMOLOJİ 1
23 K5-2914 Peri Corneal Forceps 0.08 mm teeth , left adet OFTALMOLOJİ 1
24 K5-5234 Maumenee Tying Forceps ,straight adet OFTALMOLOJİ 1
25 K5-5235 Maumenee Tying Forceps , angled adet OFTALMOLOJİ 1
26 K6-3830 Extra Fine Needle Holder adet OFTALMOLOJİ 1
27 K9-2350 Aluminum Double Sterilizing Tray adet OFTALMOLOJİ 1
28 K2-4920 Pterygium Polishing BURR adet OFTALMOLOJİ 1
29 K5-6200 Conjunctiva forceps adet OFTALMOLOJİ 3
30 K4-8500 Tenotomy scissors adet OFTALMOLOJİ 7
31 K3-1020 K3-1010 Chalazion Curette 1,75 mm dia adet OFTALMOLOJİ 1
32 K3-1020 Chalazion Curette 2,25 mm dia adet OFTALMOLOJİ 2
33 K3-6720 Muscle Hook Graefe adet OFTALMOLOJİ 2
34 K3-6710 Muscle Hook Graefe adet OFTALMOLOJİ 2
35 K3-2140 İris Spatula adet OFTALMOLOJİ 7
36 K3-2727 Lens Pusher vertical y.shaped tip adet OFTALMOLOJİ 2
37 K3-2695 Hunkeler Iol Maniplotör adet OFTALMOLOJİ 7
38 K7-2510 Lacrimal Probe 0000&000 adet OFTALMOLOJİ 2
39 K7-2520 Lacrimal Probe 00&0 adet OFTALMOLOJİ 2
40 K7-2110 Wilder Lacrimal Dilator adet OFTALMOLOJİ 3
41 K5-9650 Chalazion Foceps Desmarres 20+13 mm adet OFTALMOLOJİ 3
42 K4-9910 Enucleataion Scissors curve adet OFTALMOLOJİ 1
10. KISIM (10. K.B.B. CERRAHİ ALETLERİ)
1 OK037R HARTMANN-HALE NASAL SPECASEPSHRT153MM adet OFTALMOLOJİ 1
2 OK038R HARTMANN-HALLE NASAL SPECASEPMED153MM adet OFTALMOLOJİ 1
3 OK039R HARTMANN-HALLE NASAL SPECASEPLNG153MM adet OFTALMOLOJİ 2
4 OK035R TIECK-HALLE NASAL SPEC PED SM134MM adet OFTALMOLOJİ 1
5 OK058R BECKMANN PED NASAL SPECLAT-CVDMD150MM adet OFTALMOLOJİ 1
6 OF108C HARTMANN EAR SPECULUM adet OFTALMOLOJİ 3
7 OF314R HARTMANN EAR SPECULUM D:4.0MM adet OFTALMOLOJİ 3
8 OF112C HARTMANN EAR SPECULUM 5.0MM adet OFTALMOLOJİ 1
9 OF411R HARTMANN EAR FORCEPS STR SERR 1X8MM adet OFTALMOLOJİ 1
10 OG346R WULLSTEIN MICRO CUP FORCEPS STR 1.0MM adet OFTALMOLOJİ 1
11 BD878R LUCAE FORCEPS BAYO SERR140MM adet OFTALMOLOJİ 1
12 BD879R LUCAE FORCEPS BAYO 1X2 140MM adet OFTALMOLOJİ 1
13 GF936R SUCTION CANNULA BARRON 2MM adet OFTALMOLOJİ 4
14 OF171 ZOELLNER EAR SPECULUM BLACK 5.5X6.5MM adet OFTALMOLOJİ 1
15 GF353R FERG-FRAZIER SUCT 9FR 3/110MMWRK-LGTH adet OFTALMOLOJİ 2
16 GF352R FERG-FRAZIER SUCT 7FR110MM WRK-LGT adet OFTALMOLOJİ 1
17 BD522R ADSON DISSECT.FORCEPS 1X2T.180MM adet OFTALMOLOJİ 1
18 FK803R JANSEN BONE CURETTE DBL-END160MM adet OFTALMOLOJİ 1
19 JK341R+JP031R KONTEYNER 300X280X120MM adet OFTALMOLOJİ 1
20 JF112R SEPET 243X253X56MM adet OFTALMOLOJİ 1
11. KISIM (11. KADIN DOĞUM CERRAHİ ALETLERİ )
1 EL016R COLLIN VAGINAL SPECULUM 115/105X40MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 5
2 EL152R TRELAT VAGINAL SPECULUM DISJOINT.LARGE adet AMELİYAT MALZEMELERİ 5
3 EL152R TRELAT VAGINAL SPECULUM DISJOINT.LARGE adet AMELİYAT MALZEMELERİ 15
4 SCHROEDER TENACULUM FRCPSTD 1X1250MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 15
5 EO310R HEYWOOD-SMITH POLYP FORCEPS STR254MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 10
6 EO315R NOTO POLYP FORCEPS STR 280MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 10
7 EO010R SIMS UTERINE PROBEGRAD CVD 4MM 330MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
8 ER011R ENDOMEDENEME BIOPSY CURETTE242MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
9 ER012R RANDALL ENDOMEDENEME CURETTE 242MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
10 GF704R VACUUM CURETTE W/GRAD & SUCTION 4MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 2
11 ER015R BERLIN BIOPSY CURETTE 3.5MM 273MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 2
12 ER064R SHUMACHER BIOPSY/RNGURLRG-TPSTR240MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
13 ER061R SCHUMACHER BIOPSY FORCEPSSMCVD240MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
14 ER526R BUMM UTERINE CURETTE #6 B/MALL 292MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
15 BH644R KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 185MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 30
16 ER820C SCHULZE SALPINGOGRAPH IN WOODEN CASE adet AMELİYAT MALZEMELERİ 2
17 BH412R PEAN FORCEPS DEL STR 130MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 5
18 BH413R PEAN FORCEPS DEL CVD 130MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 5
19 MAYO SCISSORS STR 170MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 10
20 BC557R MAYO SCISSORS CVD 170MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 10
21 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 15
22 BC862R LISTER BANDAGE SCISSORS HVY 180MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 15
23 JK742R+JP011R KONTEYNER 470X280X135MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
24 JF252R SEPET406X253X56MM adet AMELİYAT MALZEMELERİ 3
Okas Kodu Okas Açıklaması
33100000 Tıbbi cihazlar

< GERİ DÖN