Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/555652

İhale No: 2016/555652
DİKKAT!

Bu ihale için 13 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri
 • İhale No 2016/555652
 • Şehir İzmir
 • İhale Tarihi 11.01.2017 10:30
 • Eklenme Tarihi 20.12.2016 04:27
 • Telefon 2324122401
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALÇOVA IZMIR
 • İşin Yeri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu
 • Kurum Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Üst İdare Dokuz Eylül Üniversitesi
 • En Üst İdare Yükseköğretim Kurumları
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri
YOĞUN BAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI YOĞUN BAKIM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/555652
1-İdarenin
a) Adresi:Mithatpasa Caddesi No: 1606 35340 İnciraltı Kampüsü BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2324122401 - 2324122199
c) Elektronik Posta Adresi:dsi@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri Alımı (124 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği faks numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak resmi sipariş yazısı ile yapılacak bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden 31/12/2017 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALÇOVA IZMIR
b) Tarihi ve saati:11.01.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi onaylarının bulunması zorunludur. 

Bayi tanımlayıcı numaraları ve teklif edilen ürünlerin UBB kodları ve SGK Tıbbi Malzeme Listelerinde eşli olduğu SUT kodları bir liste halinde ihale dosyasında bulunacaktır. 

Yönetmelik kapsamı dışında bulunan malzemeler için kapsam dışı olduğuna dair beyan-belge sunulmalıdır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklifle birlikte teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap veren, şartnameye cevap yazısı ihale dosyasında bulunacaktır. Teknik Şartnamede istenen belgeler İlgili teknik şartname numarası üzerine yazılarak belgelendirilecek, aslı yada noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.
İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilişkin ilgili teknik şartname(ler)de belirtilen miktarda numunesini ihale sırasında  numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yeralmalıdır.
Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmeyen ürünler için istekliler 1 (bir) adet numunesini ihale sırasında  numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yer almalıdır.
Teknik komisyon gerekli gördüğü takdirde ek numune talebinde bulunabilecektir.
İlgili cihaz katalogları ve bakım onarım ile ilgili belgeler ihale dosyasında yer almalıdır.
Yerlı malı avantajı verılecek olan kısımlara, yerlı malı teklıf veren ısteklıler bu avantajdan yararlanmak ıcın TOBB ya da TESK 'e bağlı odalarca düzenlenen yerlı malı belgesinin asıl ya da noter tasdıklı suretını ihale dosyasında sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATIN ALMA BIRIMI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALÇOVA IZMIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı 2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 AIR-WAY 100 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 220
2 AIR-WAY 30 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 50
3 AIR-WAY 40 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 200
4 AIR-WAY 50 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 100
5 AIR-WAY 60 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 550
6 AIR-WAY 70 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 1.000
7 AIR-WAY 80 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 7.000
8 AIR-WAY 90 MM adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 9.000
9 ARTER KANÜLÜ adet ARTERİAL KANÜLLER 3.000
10 ELEKTRODE PADS (H.P) adet KARDİYOLOJİ 100
11 ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN) adet KARDİYOLOJİ 130
12 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:28 adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 5
13 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:35 adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 15
14 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:37 adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 20
15 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:7,5 adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 70
16 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:8 adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 25
17 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:8,5 adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 100
18 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:7,0 adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 60
19 FEEDING TUP NO:10 adet BESLENME TÜPLERİ 650
20 FEEDING TUP NO:5 adet BESLENME TÜPLERİ 1.700
21 FEEDING TUP NO:6 adet BESLENME TÜPLERİ 27.000
22 FEEDING TUP NO:8 adet BESLENME TÜPLERİ 17.000
23 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:10 adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 200
24 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:12 adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 1.700
25 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:8 adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 70
26 AVA 3X I SANTRAL KATETER 8.5 FR adet KATETERLER 25
27 EPIDURAL SET 18 G adet Kateter, Epidural Port 200
28 KOMBINE SPINAL EPIDURAL IGNE SETI adet Spinal Epidural Anestezi Malzemeleri 260
29 SPINAL IGNE NO-22 adet Spinal İğne 1.000
30 SPINAL IGNE NO-18 adet Spinal İğne 350
31 SPINAL IGNE NO-20 adet Spinal İğne 700
32 SPINAL IGNE NO-25 adet Spinal İğne 1.600
33 SPINAL IGNE NO-27 adet Spinal İğne 60
34 PLEUROCAN adet KATETER, DRENAJ 230
35 SANTRAL VENOZ KATETER 3L 7 FR 20 CM adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 2.250
36 TEK LUMENLI ARTER KATETERI 1.0 MM (SELDINGER METODU) adet KATETERLER 500
37 LARENGEAL MASKE NO:1 adet Larengial Maskeler 35
38 LARENGEAL MASKE NO:1,5 adet Larengial Maskeler 100
39 LARENGEAL MASKE NO:2 adet Larengial Maskeler 130
40 LARENGEAL MASKE NO:2,5 adet Larengial Maskeler 200
41 LARENGEAL MASKE NO:3 adet Larengial Maskeler 500
42 LARENGEAL MASKE NO:4 adet Larengial Maskeler 1.250
43 LARENGEAL MASKE NO:5 adet Larengial Maskeler 650
44 MASKE STANDART CPAP adet MASKE, CPAP, STANDART 320
45 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:1 adet MASKELER 25
46 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:4 adet MASKELER 25
47 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:5 adet MASKELER 15
48 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:6 adet MASKELER 45
49 NON-INVAZIV BIPAP DEVRESI adet Solunum Devreleri 750
50 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3 adet MASKELER 25
51 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4 adet MASKELER 10
52 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5 adet MASKELER 10
53 NAZOGASTRIK SONDA NO:12 adet NAZOGASTRİK SONDA 300
54 NAZOGASTRIK SONDA NO:14 adet NAZOGASTRİK SONDA 2.000
55 NAZOGASTRIK SONDA NO:16 adet NAZOGASTRİK SONDA 3.400
56 NAZOGASTRIK SONDA NO:20 adet NAZOGASTRİK SONDA 50
57 NAZOGASTRIK SONDA NO:18 adet NAZOGASTRİK SONDA 500
58 PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:7 (FORCEPSIZ) adet PERKÜTAN TRAKEOTOMİ SETİ 20
59 PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:8 (FORCEPSIZ) adet PERKÜTAN TRAKEOTOMİ SETİ 120
60 RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU) adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 700
61 RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(SIEMENS VE GALILEO UYUMLU) adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 40
62 ISI NEM FİLTRESİ (HME) adet Filtreler 4.500
63 THERMOVENT O2 (LINE) adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 3.250
64 THERMOVENT T (FILTRE) adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 1.300
65 VENTILASYON DEVRESI (ANESTEZI CIHAZI ICIN-BALONLU) adet Solunum Devreleri 5.500
66 VENTILASYON DEVRESI (BALONSUZ/YOGUN BAKIM ICIN) adet Solunum Devreleri 4.000
67 ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANUL adet KANÜLLER 11.000
68 EXTENSION LINE M/F (VENOZ) adet SARF MALZEMELER 1.000
69 ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI adet NEBÜLİZATÖR SET MASKELİ 800
70 SEREBRAL SOMATIK OKSIMETRE SENSORU (NEONATAL) adet SARF MALZEMELER 190
71 BRONKOALVEOLER LAVAJ KATETERI PEDIATRIK adet Kataterler "Belirtin" 260
72 PEDIATRIK IKI YOLLU SANTRAL VENOZ KATETER 4F 8CM adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 70
73 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3L 5 FR 13 CM(S 513) adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 220
74 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3L 5 FR 20 CM adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 70
75 SANTRAL VENOZ KATETER 1 FR/27G (PERIFERAL YOLDAN) adet KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 125
76 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3 L 5-5,5 FR 30 CM adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 10
77 ASPIRASYON KATETERI KAPALI SISTEM NO:16 adet KATETERLER 1.250
78 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 12 FR adet KATETERLER 200
79 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 14 FR adet KATETERLER 200
80 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 6 FR adet KATETERLER 20
81 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 8 FR adet KATETERLER 50
82 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10 FR adet KATETERLER 75
83 PEDIATRIK RESPIRATOR DEVRESI adet Yoğun Bakım, Çocuk, Tek Kullanımlık Solunum Devreleri 450
84 RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU) adet SARF MALZEMELER 100
85 SILIKON DOUBLE 1.5 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU adet VENTİLASYON TÜPLERİ 80
86 SILIKON DOUBLE 2 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU adet VENTİLASYON TÜPLERİ 10
87 SILIKON DOUBLE 2.5 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU adet VENTİLASYON TÜPLERİ 25
88 OTOBESLEME CEMBERLI ISITMALI VENTILATOR DEVRESI (INFANT) adet Solunum Devreleri 100
89 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 35
90 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 350
91 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:3 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 420
92 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:3,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 320
93 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 330
94 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 85
95 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
96 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:7 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.250
97 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:7,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 3.800
98 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 3.600
99 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
100 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 150
101 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:4 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 250
102 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:4,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 270
103 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:5,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 160
104 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4.5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 70
105 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 10
106 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:3.5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 30
107 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:7 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
108 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:7,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.600
109 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:8 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.100
110 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:8,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 320
111 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:4 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 25
112 ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0) adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 400
113 ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (2.5-4.5) adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 300
114 ENTUBASYON TUPU STILETI LARGE (8.5-11) adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 700
115 DISPOSABLE MASKELI ERISKIN SIDESTREAM SET adet Maske, Aerosol Tedavisi için 15.000
116 DISPOSABLE MASKESIZ SIDESTREAM SET adet Maske, Aerosol Tedavisi için 2.000
117 DISPOSABLE MASKELI PEDIATRIK SIDESTREAM SET adet Maske, Aerosol Tedavisi için 8.000
118 ORA NAZAL MASKE BAGLAMA SETLI SILIKON ESASLI (NONINVAZIV VENTILASYON ICIN) adet ORONAZAL MASKE, KAFA BANTI, HORTUM DEVRESİ, ASPİRATÖR HORTUMU, ELDİVEN 560
119 MASKE OKSIJEN BUYUK adet MASKELER 44.500
120 MASKE OKSIJEN KUCUK adet MASKELER 5.600
121 PEDIATRIK SOLUMASIZ OKSIJEN MASKESI adet Pediatrik Solumasız Maske 200
122 BAKTERI FILTRESI adet Bakteri Filtresi 4.500
123 INHALASYON TEDAVI CEMBERI adet İnhalasyon Tedavi Çemberi 220
124 ISI NEM TUTUCU INFANT FILTRE adet Isı ve Nem Tutucu Bakteri Filtresi 1.350

İhale Adı 2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2017 YILI YOĞUN BAKIM MALZEMELERİ mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Mithatpasa Caddesi No: 1606 35340 İnciraltı Kampüsü - BALÇOVA / İZMİR

c) Telefon numarası: 2324122401

ç) Faks numarası: 2324122199

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Emel Sürer - Satın Alma Memuru

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri Alımı

b) Varsa kodu: --

c) Miktarı ve türü:

2017 Yılı Yoğun Bakım Malzemeleri Alımı (124 Kalem)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/555652

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALÇOVA IZMIR

ç) İhalenin yapılacağı adres: D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALÇOVA IZMIR

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 11.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATIN ALMA BIRIMI

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATIN ALMA BIRIMI

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi onaylarının bulunması zorunludur. 

Bayi tanımlayıcı numaraları ve teklif edilen ürünlerin UBB kodları ve SGK Tıbbi Malzeme Listelerinde eşli olduğu SUT kodları bir liste halinde ihale dosyasında bulunacaktır. 

Yönetmelik kapsamı dışında bulunan malzemeler için kapsam dışı olduğuna dair beyan-belge sunulmalıdır. 

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Teklifle birlikte teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap veren, şartnameye cevap yazısı ihale dosyasında bulunacaktır. Teknik Şartnamede istenen belgeler İlgili teknik şartname numarası üzerine yazılarak belgelendirilecek, aslı yada noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.
İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilişkin ilgili teknik şartname(ler)de belirtilen miktarda numunesini ihale sırasında  numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yeralmalıdır.
Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmeyen ürünler için istekliler 1 (bir) adet numunesini ihale sırasında  numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yer almalıdır.
Teknik komisyon gerekli gördüğü takdirde ek numune talebinde bulunabilecektir.
İlgili cihaz katalogları ve bakım onarım ile ilgili belgeler ihale dosyasında yer almalıdır.
Yerlı malı avantajı verılecek olan kısımlara, yerlı malı teklıf veren ısteklıler bu avantajdan yararlanmak ıcın TOBB ya da TESK 'e bağlı odalarca düzenlenen yerlı malı belgesinin asıl ya da noter tasdıklı suretını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

a ) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler,

b ) Tıcaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatlarlar odasından alınmış, kurum tarafından teyıd edılebılır, e imzalı internet çıktısı kabul edilebilecektir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 124 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

IHALE 124 KALEMDEN OLUŞMAKTA OLUP IHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ İLE ÜZERİNDE KALAN KISIMLAR ICIN TEK SOZLEŞME İMZALANACAKTIR.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.06.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların

DEÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
Hesap Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Şube : Vakıflar Bankası Balçova Şb
İban : TR 8400 0150 0158 0072 9031 8513
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

1-Tedarik edilecek tıbbi malzemelerin; Ulusal Bilgi Bankası kaydı, SGK onayları bulunmalı ve malzemeler pozitif listede yer almalıdır.
2-SGK'ya fatura edilebilir olan malzemelerin değerlendirme aşamasında negatif listede olduğunun tespiti halinde ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Sözleşme süresi içersinde negatif listeye düşen malzemeleri İdare almamaya yetkilidir.
4-Ürün tedarik edildikten sonra bir yıl süre ile tedarikçi firma; malzemenin UBB kaydı, GMDN kodu, SUT kodu ve Firma Tanımlayıcı Numarasında olabilecek değişiklikleri beş iş günü içerisinde hastane idaresine yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde yaşanabilecek kesintiler tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.
5-Malzemenin UBB kaydı, GMDN kodu, SUT Kodu, Firma Tanımlayıcı Numarası ve SGK Onayı ile ilgili problemlerden dolayı fatura edilememesi durumunda, yüklenici firma fatura edilemeyen malzemeleri karşılamak durumundadır.
6- Sözleşmenin uygulanması sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın fiyat güncellemeleri nedeniyle oluşacak malzeme geri ödeme fiyatları, ihale birim fiyatlarının altında belirlenir ise, idare düzenleme tarihi itibariyle kamu zararı oluşturmamak adına kalan ihale miktarını almamaya yetkilidir.
7- Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 30.01.2015 Tarih ...sayılı duyuruda yer alan tıbbi malzeme SUT kodlarına; SGK'nun internet sayfasındaki ilgili adresten yüklenici tarafından beyan edilmiş tıbbi malzeme/malzemelerin Türkiye'de piyasaya arzı için yetkili olduğunu, eşleştirmelerin duyuruda belirtildiği şekilde ve doğru yapıldığını, satın almaya konu tıbbi malzemelerin kayıt ve piyasaya arzına ilişkin olarak mevcut yasal düzenlemeler kapsamında basılı kopya olarak ve/veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, yapılan eşleştirmelerde hata olması durumunda hatalı eşlenen barkodların listeden SGK tarafından resen çıkartılabileceğini, ürünler ve firma ile ilgili değişiklik yazılı olarak SGK ve idareye bildirileceğini, tüm sayılanlarla ilgili yapılacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda, oluşacak SGK ve İdare zararı ile ilgili tüm mali ve hukuki sorumluluğun yüklenici firmaya ait olduğunu yüklenici beyan ve kabul etmektedir.
8- Sözleşme sırasında KİK giriş CD'si idareye teslim edilecektir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 AIR-WAY 100 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 220
2 AIR-WAY 30 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 50
3 AIR-WAY 40 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 200
4 AIR-WAY 50 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 100
5 AIR-WAY 60 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 550
6 AIR-WAY 70 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 1.000
7 AIR-WAY 80 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 7.000
8 AIR-WAY 90 MM
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 9.000
9 ARTER KANÜLÜ adet ARTERİAL KANÜLLER 3.000
10 ELEKTRODE PADS (H.P)
adet KARDİYOLOJİ 100
11 ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN)
adet KARDİYOLOJİ 130
12 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:28
adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 5
13 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:35
adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 15
14 DOUBLE LUMEN TUP ENDOBRONSIAL SOL NO:37 adet SOLUNUM FONKSİYON TEDAVİ SARF MALZEMELERİ 20
15 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:7,5
adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 70
16 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:8
adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 25
17 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:8,5
adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 100
18 ENDOTRAKEAL TUP BALONLU (SUBGLOTTIK) ASPIRASYON KANALLI NO:7,0
adet TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 60
19 FEEDING TUP NO:10
adet BESLENME TÜPLERİ 650
20 FEEDING TUP NO:5
adet BESLENME TÜPLERİ 1.700
21 FEEDING TUP NO:6
adet BESLENME TÜPLERİ 27.000
22 FEEDING TUP NO:8 adet BESLENME TÜPLERİ 17.000
23 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:10
adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 200
24 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:12
adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 1.700
25 BESLENME TÜPÜ (NAZODUODENAL) GUIDE'LI NO:8
adet BESLENME TÜP, NAZODUEDONAL 70
26 AVA 3X I SANTRAL KATETER 8.5 FR
adet KATETERLER 25
27 EPIDURAL SET 18 G
adet Kateter, Epidural Port 200
28 KOMBINE SPINAL EPIDURAL IGNE SETI
adet Spinal Epidural Anestezi Malzemeleri 260
29 SPINAL IGNE NO-22
adet Spinal İğne 1.000
30 SPINAL IGNE NO-18 adet Spinal İğne 350
31 SPINAL IGNE NO-20 adet Spinal İğne 700
32 SPINAL IGNE NO-25 adet Spinal İğne 1.600
33 SPINAL IGNE NO-27
adet Spinal İğne 60
34 PLEUROCAN
adet KATETER, DRENAJ 230
35 SANTRAL VENOZ KATETER 3L 7 FR 20 CM
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 2.250
36 TEK LUMENLI ARTER KATETERI 1.0 MM (SELDINGER METODU)
adet KATETERLER 500
37 LARENGEAL MASKE NO:1
adet Larengial Maskeler 35
38 LARENGEAL MASKE NO:1,5 adet Larengial Maskeler 100
39 LARENGEAL MASKE NO:2 adet Larengial Maskeler 130
40 LARENGEAL MASKE NO:2,5
adet Larengial Maskeler 200
41 LARENGEAL MASKE NO:3 adet Larengial Maskeler 500
42 LARENGEAL MASKE NO:4
adet Larengial Maskeler 1.250
43 LARENGEAL MASKE NO:5 adet Larengial Maskeler 650
44 MASKE STANDART CPAP
adet MASKE, CPAP, STANDART 320
45 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:1
adet MASKELER 25
46 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:4 adet MASKELER 25
47 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:5 adet MASKELER 15
48 DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:6 adet MASKELER 45
49 NON-INVAZIV BIPAP DEVRESI
adet Solunum Devreleri 750
50 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3
adet MASKELER 25
51 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4 adet MASKELER 10
52 ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5 adet MASKELER 10
53 NAZOGASTRIK SONDA NO:12
adet NAZOGASTRİK SONDA 300
54 NAZOGASTRIK SONDA NO:14 adet NAZOGASTRİK SONDA 2.000
55 NAZOGASTRIK SONDA NO:16 adet NAZOGASTRİK SONDA 3.400
56 NAZOGASTRIK SONDA NO:20 adet NAZOGASTRİK SONDA 50
57 NAZOGASTRIK SONDA NO:18 adet NAZOGASTRİK SONDA 500
58 PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:7 (FORCEPSIZ)
adet PERKÜTAN TRAKEOTOMİ SETİ 20
59 PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:8 (FORCEPSIZ)
adet PERKÜTAN TRAKEOTOMİ SETİ 120
60 RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU)
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 700
61 RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 40
62 ISI NEM FİLTRESİ (HME)
adet Filtreler 4.500
63 THERMOVENT O2 (LINE)
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 3.250
64 THERMOVENT T (FILTRE)
adet GENEL ANESTEZİ MALZEMELERİ 1.300
65 VENTILASYON DEVRESI (ANESTEZI CIHAZI ICIN-BALONLU)
adet Solunum Devreleri 5.500
66 VENTILASYON DEVRESI (BALONSUZ/YOGUN BAKIM ICIN)
adet Solunum Devreleri 4.000
67 ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANUL
adet KANÜLLER 11.000
68 EXTENSION LINE M/F (VENOZ)
adet SARF MALZEMELER 1.000
69 ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI
adet NEBÜLİZATÖR SET MASKELİ 800
70 SEREBRAL SOMATIK OKSIMETRE SENSORU (NEONATAL)
adet SARF MALZEMELER 190
71 BRONKOALVEOLER LAVAJ KATETERI PEDIATRIK
adet Kataterler "Belirtin" 260
72 PEDIATRIK IKI YOLLU SANTRAL VENOZ KATETER 4F 8CM
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 70
73 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3L 5 FR 13 CM(S 513)
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 220
74 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3L 5 FR 20 CM
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 70
75 SANTRAL VENOZ KATETER 1 FR/27G (PERIFERAL YOLDAN)
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 125
76 PEDIATRIK SANTRAL VENOZ KATETER 3 L 5-5,5 FR 30 CM
adet KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 10
77 ASPIRASYON KATETERI KAPALI SISTEM NO:16
adet KATETERLER 1.250
78 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 12 FR
adet KATETERLER 200
79 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 14 FR
adet KATETERLER 200
80 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 6 FR
adet KATETERLER 20
81 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 8 FR
adet KATETERLER 50
82 KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10 FR
adet KATETERLER 75
83 PEDIATRIK RESPIRATOR DEVRESI
adet Yoğun Bakım, Çocuk, Tek Kullanımlık Solunum Devreleri 450
84 RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)
adet SARF MALZEMELER 100
85 SILIKON DOUBLE 1.5 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU
adet VENTİLASYON TÜPLERİ 80
86 SILIKON DOUBLE 2 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU
adet VENTİLASYON TÜPLERİ 10
87 SILIKON DOUBLE 2.5 MM NEONATAL NASAL VENTILASYON TUPU
adet VENTİLASYON TÜPLERİ 25
88 OTOBESLEME CEMBERLI ISITMALI VENTILATOR DEVRESI (INFANT)
adet Solunum Devreleri 100
89 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 35
90 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 350
91 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:3
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 420
92 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:3,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 320
93 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 330
94 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 85
95 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
96 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:7
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.250
97 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:7,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 3.800
98 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 3.600
99 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
100 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 150
101 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:4
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 250
102 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:4,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 270
103 KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:5,5 adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 160
104 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4.5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 70
105 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 10
106 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:3.5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 30
107 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:7
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 230
108 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:7,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.600
109 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:8
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 1.100
110 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:8,5
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 320
111 ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:4
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 25
112 ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0)
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 400
113 ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (2.5-4.5)
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 300
114 ENTUBASYON TUPU STILETI LARGE (8.5-11)
adet ENTÜBASYON MALZEMELERİ 700
115 DISPOSABLE MASKELI ERISKIN SIDESTREAM SET
adet Maske, Aerosol Tedavisi için 15.000
116 DISPOSABLE MASKESIZ SIDESTREAM SET
adet Maske, Aerosol Tedavisi için 2.000
117 DISPOSABLE MASKELI PEDIATRIK SIDESTREAM SET
adet Maske, Aerosol Tedavisi için 8.000
118 ORA NAZAL MASKE BAGLAMA SETLI SILIKON ESASLI (NONINVAZIV VENTILASYON ICIN)
adet ORONAZAL MASKE, KAFA BANTI, HORTUM DEVRESİ, ASPİRATÖR HORTUMU, ELDİVEN 560
119 MASKE OKSIJEN BUYUK
adet MASKELER 44.500
120 MASKE OKSIJEN KUCUK
adet MASKELER 5.600
121 PEDIATRIK SOLUMASIZ OKSIJEN MASKESI
adet Pediatrik Solumasız Maske 200
122 BAKTERI FILTRESI
adet Bakteri Filtresi 4.500
123 INHALASYON TEDAVI CEMBERI
adet İnhalasyon Tedavi Çemberi 220
124 ISI NEM TUTUCU INFANT FILTRE
adet Isı ve Nem Tutucu Bakteri Filtresi 1.350
Okas Kodu Okas Açıklaması
33100000 Tıbbi cihazlar

< GERİ DÖN