Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/552497

İhale No: 2016/552497
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım - Onarım İşi
 • İhale No 2016/552497
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 17.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 20.12.2016 04:34
 • Telefon 2126995600
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL
 • İşin Yeri Esenyurt Geneli
 • Kurum Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım - Onarım İşi
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ESENYURT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu Bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım-Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/552497
1-İdarenin
a) Adresi:Üçevler Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:103 34513 ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2126995600 - 2126998862
c) Elektronik Posta Adresi:info@esenyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Esenyurt Geneli Kamu Kurumu Bahçeleri ve 36 Adet Mahalle Parklarında Bakım-Onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Esenyurt Geneli
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:17.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

          “Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

           TP: Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF: İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.” Şeklinde,

       A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

 “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tanım Puan
BF.30 1
BF.32 1
BF.64 2,5
BF.84 2
BF.85 2
BF.115 2
BF.282 1,5
BF.283 1
BF.288 0,5
BF.289 1
BF.305 1
BF.308 1
BF.316 1
BF.317 2
BF.331 2
BF.332 1
BF.335 1
BF.337 2,5
BF.338 2
BF.367 2

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

          A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

        A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

         Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
          ifade eder. “

        Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı 2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım - Onarım İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ø 200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ metretül 300
2 PARSEL BACASI HALKASININ YERİNE MONTAJI İLE PARSEL BACASI TEŞKİLİ metre 15
3 BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.TABAN ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.60 mt.,BİRL.YERİ LAS.CONTA) adet 10
4 H=0.15-0.60 M,1.00M.İÇø.BUH.KÜRLÜ,LAST.CONT.PREF.MUAY.BAC.GÖVDE YÜKS.AYAR BİLEZİĞİYLE BACA TEŞKİLİ metre 40
5 1.00MT İÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ adet 35
6 ø 200 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) adet 35
7 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI metreküp 1.050
8 DOLGUNUN ELLE TOKMAKLANARAK SIKIŞTIRILMASI metreküp 600
9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI metrekare 1.150
10 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI metre 2.200
11 12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ASMA TAVAN YAPILMASI metrekare 180
12 PATLAYICISIZ DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI metreküp 50
13 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ metrekare 3.000
14 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ metreküp 50
15 BORDÜR SÖKÜLMESİ metre 1.500
16 HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN SÖKÜLMESİ kilogram 600
17 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAP. metrekare 500
18 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE MAHYA YAPILMASI metre 150
19 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2 metrekare 100
20 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2 metrekare 100
21 DİKENLİ ÇELİK TEL İLE HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI metre 450
22 30*30 CM EBADINDA 0.50 MM KALINLIĞINDA MİN.20 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI (POLYESTER ESASLI) DELİKLİ ALÜMÜNYUM PLAKADAN (EN AW 3000 SERİSİ) GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM ASMA TAVAN YAPILMASI metrekare 90
23 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA; SFERO DÖKÜM IZGARA kilogram 50
24 ø100 MM PVC YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ metre 250
25 ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA ÜZERİNE SİLİKON ESASLI GRENLİ CEPHE MALZ. KAPLAMA YAPIL. metrekare 750
26 2 MM PVC ESASLI YER DÖŞEME MALZ.DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HOMOJEN)(Grup P - 04.443/A4B) metrekare 150
27 SATEN PERDAH ALÇISI VE PERLİTLİ SIVA ALÇISI KARIŞIMI İLE DÜZELTME SIVASI YAPILMASI(5mm KALINLIĞINDA) metrekare 350
28 ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI metre 60
29 ÇELİK KAPI YAPILMASI metrekare 25
30 AKRİLİK BOYALI EPOKSİLİ KUŞİN ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 2.500
31 ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA metrekare 180
32 BASKI BETON YAPIMI metrekare 4.000
33 ANDEZİT SÜPÜRGELİK YAPILMASI metre 200
34 DÖKME KAUÇUK YAPILMASI metrekare 900
35 BASKETBOL POTASI, FİBER PANYA VE ÇEMBER TEMİNİ VE MONTAJI adet 25
36 VOLEYBOL DİKMESİ VE FİLESİ takım 25
37 6 ' LI FİTNESS TAKIMI TEMİNİ VE MONTAJI takım 15
38 HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İMLA metreküp 500
39 ELENMİŞ KUM TEMİNİ metreküp 100
40 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI metrekare 150
41 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı kilogram 200
42 ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA YÖNLENDİRİLMİŞ LİFLİ LEVHA (OSB-3) (11 mm) İLE KAPLAMA YAPILMASI metrekare 350
43 ALÇI TAVAN SIVASI YAPILMASI metrekare 450
44 3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI metrekare 100
45 ANDEZİT MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (B:6 CM,R:4 CM) metre 225
46 BAZALT PLAKLARLA 4 CM. KALINLIĞINDA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 750
47 BAZALT PLAKLARLA 4 CM. KALINLIĞINDA TAŞ DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 350
48 BAZALT MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (B:6 CM, R:4 CM) metre 75
49 SÖNMEMİŞ KİREÇ NAKLİYESİ ton 3,083
50 NORMAL,PRESE,DELİKLİ TUĞLA NAKLİ (19*9*5) 1000 adet 21,6
51 MOLOZ TAŞ NAKLİ metreküp 132
52 PARKE KABA YONU TAŞI (OCAKTAN) NAKLİ metreküp 149,25
53 KIRMA TAŞ (OCAKTAN) NAKLİ metreküp 898,805
54 KUM ÇAKIL(BEDELİ HARİÇ) NAKLİ metreküp 1.756,05
55 HERÇEŞİT B.A. DÜZ VE NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİ(KARABÜK,RUMELİ) ton 137,994
56 HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİ (EREĞLİ) (RUMELİ YAKASI) ton 0,166
57 HASIR ÇELİK NAKLİYESİ ton 107,625
58 ÇİMENTO NAKLİ (NORMAL) ton 166,374
59 ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ ton 8.390
60 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) metreküp 3.500
61 KUM TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 120
62 ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 700
63 32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 800
64 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) metreküp 1.450
65 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) metreküp 250
66 OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI metreküp 120
67 190 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 190 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI metrekare 600
68 Ø 100 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.150
69 Ø 160 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.050
70 Ø 200 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 400
71 3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-5 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) CAM TÜLÜ TAŞIYICILI VE 3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-5 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI metrekare 600
72 250 GR/M² AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ metrekare 200
73 5 CM KALINLIKTA YÜZEYİ PÜRÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS - 200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA) metrekare 600
74 ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCI İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT HALİNDE TOPLAM 2 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI metrekare 250
75 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI metrekare 450
76 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI metrekare 3.150
77 ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00M ARASI) metreküp 500
78 ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-51,50M ARASI) metrekare 450
79 ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN TAM GÜVENLİKLİ İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21,50M ARASI) metreküp 750
80 AHŞAPTAN OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜNÜN ALTI OSB/3 KAPLAMALI) metrekare 700
81 AC1 SINIF 21 LAMİNAT YER KAPLAMASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (SÜPÜRGELİK DAHİL) metrekare 150
82 AHŞAPTAN MASİF TABLALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZI YAPILMASI YERİNE KONULMASI metrekare 50
83 LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, DELİKLİ YONGA LEVHALARLA DOLGULU İÇ KAPI KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI metrekare 80
84 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL) ton 105
85 Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI ton 95
86 Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. ton 35
87 PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) kilogram 2.700
88 ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI kilogram 3.200
89 AHŞAP YÜZEYLERE BİR KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI metrekare 400
90 AHŞAP YÜZEYLERİN VERNİKLENMESİ metrekare 100
91 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI metrekare 3.300
92 YENİ SIVA YÜZEYLERE MACUN VE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) metrekare 1.100
93 BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) metrekare 1.700
94 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 330
95 (42,5 X 42,5 CM) VEYA (45 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 160
96 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 150
97 40 X 40 CM ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 250
98 (20 X 60 CM) VEYA (30 X 60 CM) VEYA (33 X 60 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 220
99 (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 130
100 60 X 60 CM ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ, HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, PARLAK, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 150
101 DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (YOL, MEYDAN, PARK, KALDIRIM VE BENZERİ YERLERDE) (80-100 MM BOYUTLARINDA, GRANİT, BAZALT, DİYORİT, DİYABAZ, MELAFİR, GABRO, GROVAK VE BENZERİ TAŞLAR İLE) metrekare 1.000
102 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) metrekare 350
103 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) metrekare 300
104 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) metre 3.450
105 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) metre 250
106 10X15X50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.600
107 30 X 10 X SERBESTBOY CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ ( HER RENK) metre 800
108 50 X 20 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT OLUK TAŞI DÖŞENMESİ metre 250
109 3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) metrekare 150
110 RENKLİ MERMER LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) metre 50
111 3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 100
112 3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE PARAPET YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 50
113 3 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 600
114 AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) (HONLU VEYA CİLALI) metre 250
115 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 2.000
116 4 CM KALINLIĞINDA MUCARTALI ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 150
117 3 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 550
118 200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI) metrekare 500
119 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT KABA SIVA YAPILMASI metrekare 500
120 200 KG ÇİMENTO DOZLU TESVİYE TABAKASI YAPILMASI metrekare 1.850
121 2.5 CM KALINLIĞINDA 400 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI metrekare 1.850
122 PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI metrekare 250
123 PLASTİK SİFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI adet 15
124 ALATURKA HELA TESİSATI PLASTİK REZERVUARLI takım 20
125 1 GÖZLÜ DAMLALIKLI EVİYE,PASLANMAZ ÇELİK 50X100 CM adet 13
126 BİR GÖZLÜ EVİYE TES.BATARYALI,PİRİNÇ SİFONLU 1.SINIF adet 20
127 KISA MUSLUK 1/2" (SÜZGEÇLİ ROZET DAHİL) adet 30
128 SOĞUK SU SAYACI 3/4" Vidalı 20Ømm. adet 28
129 SOĞUK SU SAYACI 1" Vidalı 25Ømm. adet 20
130 SOĞUK SU SAYACI ø 50 mm. Flanşlı adet 30
131 SOĞUK SU SAYACI ø 100 mm. Flanşlı adet 24
132 KOLYE PRIZ ø 15-32 mm.kadar adet 950
133 KOLYE PRIZ ø 40 mm ve yukarısı adet 350
134 SPREY TİP POP-UP SPRİNG adet 1.300
135 ROTOR TİP POP-UP SPRİNG adet 650
136 6 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 7
137 9 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 3
138 12 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 3
139 SOLENOID VANA Ø 25 mm. adet 160
140 SOLENOID VANA Ø 40 mm. adet 130
141 SOLENOID VANA Ø 50 mm. adet 65
142 PLASTİK VANA KUTUSU KÜBİK Ø240X240 mm. adet 300
143 PLASTİK VANA KUTUSU DİKDÖRTGEN 260X380X300 mm. adet 130
144 PLASTİK VANA KUTUSU DİK DÖRTGEN 380X540X300 mm. adet 60
145 ø 40 2.2 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
146 ø 50 1.8 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde)Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
147 ø 63 1.9 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
148 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
149 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
150 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 125
151 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1 1/4" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
152 PN. 20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU: 1 1/2" ANMA ÇAPINDA (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
153 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :50 - 40 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 180
154 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 170
155 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :100 - 110 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 175
156 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :125 Et Kalınlığı mm : 3,2 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 275
157 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø20 mm. (Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 1.250
158 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 32 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 450
159 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 40 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 400
160 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 50 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 550
161 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 63 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 75
162 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 75 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 150
163 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 90 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 75
164 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 110mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 80
165 ø 20 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 3/4" adet 45
166 ø 25 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1" adet 10
167 ø 32 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1 1/4" adet 40
168 ø 40 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1 1/2" adet 25
169 ø 50 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2" adet 35
170 ø 65 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2 1/2" adet 30
171 ø 100 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 4" adet 9
172 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 25 Ø mm. adet 46
173 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 32 Ø mm. adet 50
174 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 40 Ø mm. adet 50
175 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 50 Ø mm. adet 70
176 KÜRESEL VANA (PN 10-16,Pik Gövdeli,Vidalı) ø 65 mm. adet 50
177 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (Su için,Vidalı) ø 40 mm. adet 60
178 PİSLİK TUTUCU,PN 16,( Buhar+Su için,Pik Dök.)ø 50 mm adet 60
179 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (4 İstasyonlu) adet 20
180 CAN SUYU VANASI adet 80
181 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (1 İstasyonlu) adet 65
182 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (2 İstasyonlu) adet 65
183 SOLENOID VANA Ø 63 mm. adet 50
184 KOMPOZİT VANA KUTUSU adet 30
185 TE PARÇASI (20'LİK) adet 20
186 YASSI VANA (17 mm) adet 20
187 KAPLİN MANŞON (20-25MM) adet 100
188 KAPLİN MANŞON (63-75 mm) adet 20
189 KAPLİN MANŞON (90-110 mm) adet 20
190 KAPLİN KÖRTAPA (20-63 mm) adet 20
191 KAPLİN KÖRTAPA (75-110 mm) adet 30
192 50-32 REDÜKSİYON MANŞON adet 20
193 63-50 REDÜKSİYON MANŞON adet 20
194 75*21/2" KAPLİN ERKEK VE DİŞİ ADAPTÖR adet 10
195 50*11/2" KAPLİN ERKEK VE DİŞİ ADAPTÖR adet 10
196 SPREY TİP SPRİNG NOZULU adet 1.000
197 POMPA BAKIM VE SARIMI İŞLERİ_0,5-2 KW. adet 10
198 Ø 20 3/4" PE KAPLİN ERKEK DİRSEK adet 50
199 6" YUVARLAK VANA KUTUSU adet 50
200 PE KORUGE KABLO MUHAFAZA BORUSU metre 100
201 70 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE adet 57
202 70 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 57
203 250 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 2
204 400 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 50
205 150 W. SODYUM BUHARLI AMPUL (YÜKSEK BASINÇLI,ATEŞLEMELİ TİP) adet 70
206 220 V, 10 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 10
207 220 V, 16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 13
208 220 V, 20 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 10
209 220 V, 25 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 15
210 3×60 A. SAATLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ (Y.GE- T.GE) adet 15
211 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ metre 15
212 3×35ş/16 mm², 0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) metre 100
213 2×1.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) adet 350
214 2×2.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) adet 270
215 3×95ş/50 mm², 0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) metre 150
216 3×16/16 mm², 0.6/1 KV YVMV (NYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR adet 50
217 4×16 mm², 0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (Sıkmalı Boru Ekli) adet 23
218 TRİFAZE PAKO ŞALTER 40-100 A. adet 13
219 ADT-60/12 TİPİ, 72 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ adet 12
220 ADT-80/20 TİPİ, 113 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ adet 50
221 AD1-80/10 TİPİ, 90 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ adet 5
222 TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ kilogram 220
223 SAC PANO 900 mm. (TS EN 61439-1/2) adet 3
224 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 10
225 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 3
226 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*300 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 2
227 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*1000 A.(Tablo Arkas ( TS EN 60947-2) adet 2
228 KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*16 A. adet 5
229 ZAMAN RÖLESİ 0-60 San. adet 7
230 ZAMAN RÖLESİ 1-10 Dak. adet 6
231 AYDINLATMA KONTROLLÜNDE KULLANILAN ZAMAN RÖLESİ adet 30
232 FOTOSEL ŞALTER adet 8
233 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(300mA) adet 10
234 BIÇAKLI SİGORTA 100 A. (TS 60269-1/A1) adet 50
235 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 25
236 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 7
237 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 8
238 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 10
239 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 8
240 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
241 1FAZLI NÖTR KESMELİ ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 6
242 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 10
243 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
244 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
245 3 FAZLI NÖTR KESMELİ SİGORTA 100A. (3KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
246 FREKANSMETRE, GÖSTERGELİ TİP adet 1
247 TEK FAZLI SAYAÇ 10 A.e Kadar adet 2
248 ÜÇ FAZLI SAYAÇ 10 A. Kadar adet 8
249 ÜÇ FAZLI SAYAÇ KAİDESİ adet 7
250 ÇELİK,GAZ,GALVAN.BORU İÇİNE ÇEKİLEN TOPRAKLAMA HATTI 50 mm2 metre 40
251 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3*25 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 230
252 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 400
253 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*2.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 210
254 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 220
255 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*10 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 150
256 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*16 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 1.250
257 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3*35+16 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 100
258 YERALTI KABLO KOFRESİ 3*63 A. adet 50
259 NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ adet 5
260 KOMÜTATÖR AYDINLATMA SORTİSİ adet 4
261 GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ adet 5
262 LED PRJ. 40 WAT'A KADAR (220 V. AC.) adet 50
263 LED PRJ. 100 WAT'A KADAR (220 V. AC.) adet 15
264 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: SBPR-250 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 10
265 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: MHPR - 400 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 110
266 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: MHPR - 1000 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 10
267 DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ATY2- 4x18 W adet 20
268 DEKORATİF AMAÇLI ALÜMİNYUM ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ALT1 1x18 W adet 10
269 BALAST (220 V.250 W. Civa Buharlı Lamba İçin) (TS EN 61347-1) adet 15
270 BALAST (220 V.400 W. Civa Buharlı Lamba İçin) (TS EN 61347-1) adet 20
271 KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (E.27 DUYLU): 20 W- 1200 LÜMEN adet 65
272 4x16 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) metre 100
273 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR adet 26
274 SIVA ALTI 60*60 CM EBATLARINDA LED ARMATÜR adet 5
275 RENKLİ SABİT KAMERA (1/3" CCD) adet 3
276 TORF (İNCE YAPILI, STERİLİZE OLMALI, Ph 5-6) metreküp 800
277 11 KM LİK TAŞIMA ton 25.000
278 ø=5-10 CM EL İLE AĞAÇ KESİLMESİ SÖKME İŞİ adet 450
279 PARKLARDA ÇİT NEBATLARINA FORM VERİLMESİ metrekare 9.000
280 TIRPAN İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇME dekar 350
281 MAKİNE İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇME dekar 2.500
282 BİTKİSEL TOPRAĞIN 10 -15 CM. KALINLIKTA SERİLMESİ metreküp 10.000
283 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL) metreküp 6.500
284 10L.LİK MOTORLU SIRT PÜLV.İLE 5LT.MAHLÜL TATB.(GÖV.ÇEV:0-30CM) adet 6.000
285 10L.LİK MOTORLU SIRT PÜLV.İLE 10L.MAHLÜL TAT.(GÖV.ÇEV:30-40CM) adet 2.500
286 AHŞAP ONARIMI YAPMA (Bank,Pergola, Korkuluk v.b.) metreküp 20
287 KAMYONET (KASALI) gün 300
288 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR KEPÇE gün 300
289 SEPETLİ MOBİL VİNÇ gün 300
290 TOPRAK DÜZENLEYİCİ SIVI GÜBRE litre 200
291 TOPRAK DÜZENLEYİCİ KATI GÜBRE kilogram 2.500
292 DAMLAMA SULAMA GÜBRESİ (NPK 18+11+18) kilogram 3.000
293 GRANÜL ÇİM GÜBRESİ kilogram 3.000
294 GRANÜL MEVSİMLİK ÇİÇEK GÜBRESİ kilogram 300
295 GRANÜL AĞAÇ GÜBRESİ kilogram 500
296 GRANÜL ÇALI GÜBRESİ kilogram 500
297 450g/l CHLOROTHALONİL + 100G/l CARBENDAZİM ( 1 LİTRE) adet 10
298 250g/l AZOXYSTROBİN (1 LİTRE) adet 10
299 200g/l IMIDACLOPRID SL (1 LİTRE) adet 5
300 100g/l PYRIPROXYFEN EC (500 CC) adet 10
301 51,3g/l CYFLUFENAMİD (250 CC) adet 5
302 9,3g/l MİLBEMECTİN (250 CC) adet 5
303 396g/l PICLORAM + 102g/l TRIISOPROPANOLAMINE (250 CC) adet 5
304 PVC KAPLAMALI KAFES TEL VE MONTAJ PROFİLİ İMALATI metrekare 3.000
305 DEMİR YOLU TRAVERSİYLE MUHTELİF UZUNLUKLARDA İMALAT YAPILMASI metre 4.000
306 FİLE (AĞ) YAPILMASI metrekare 1.100
307 PANEL ÇİT VE PROFİL MONTAJI metrekare 2.500
308 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMSI (400*400*25) metrekare 3.500
309 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMSI (400*400*40) metrekare 500
310 SUYUN TEMİNİ metreküp 3.000
311 30 CM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİĞİNDE ÇALI VE FİDAN DİKİMİ adet 30.000
312 50 CM ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 750
313 60 CM ÇAPINDA 80 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 700
314 80 CM ÇAPINDA 100 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 400
315 İKİLİ KAZIĞIN ÇAKILMASI VE FİDANIN KOLON İLE KAZIĞA BAĞLANMASI adet 2.350
316 BAHÇE DİKİM TOPRAĞI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL 4'LÜ KARIŞIM) metreküp 3.500
317 HAZIR ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ metrekare 32.000
318 YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN DİKİMİ adet 550.000
319 ÇALILARDA VE GÜLLERDE GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILMASI adet 15.000
320 ÇALILARDA VE GÜLLERDE FORM BUDAMASI YAPILMASI adet 7.000
321 AĞAÇLARIN SU VE KÖK SÜRGÜNÜNÜN ALINMASI adet 9.000
322 SERT ZEMİNLERDE OT VE OTSU BİTKİLERİN TEMİZLİĞİ metrekare 40.000
323 ÜÇLÜ KAZIĞIN ÇAKILMASI VE FİDANIN KOLON İLE KAZIĞA BAĞLANMASI adet 400
324 SOĞANLI BİTKİLERİN DİKİMİ adet 245.000
325 SIK DİKİLEN ÇALILARIN ÇAPALANMASI metrekare 27.000
326 ÇİM ALANLARIN HAVALANDIRILMASI dekar 120
327 VİNÇ İLE AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDAMA VE TEPE TACI YAPMA (5 mt ve üzeri) adet 900
328 YEŞİL ALANLARDA GENEL TEMİZLİK YAPILMASI dekar 5.000
329 BUDANMIŞ DAL, ÇALI, VE BİÇİLMİŞ ÇİM ARTIKLARININ NAKLİYESİ ton 3.200
330 GALVANİZLİ SAC LEVHADAN MUHAFAZA KUTUSU YAPILMASI metrekare 30
331 1 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 40
332 2 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 25
333 3 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 8
334 SALINCAK OTURAĞI (Zincirli, Rulmanlı) adet 50
335 KAPALI AHŞAP PİKNİK MASASI YAPILMASI adet 120
336 KAMERİYE YAPILMASI (3*3) adet 20
337 OTURMA BANKI adet 900
338 AHŞAP KAPLAMALI ÇÖP KOVASI adet 750
339 PİKNİK MASASI YAPILMASI adet 175
340 Tornalı Herek (Q 4-6 Tornalı Kazık) adet 3.000
341 Tornalı Herek (Q 6-8 Tornalı Kazık) adet 1.500
342 İDARE MALI 1 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU SÖKÜMÜ adet 30
343 İDARE MALI 2 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU SÖKÜMÜ adet 25
344 İDARE MALI FİTNESS TAKIMI SÖKÜMÜ adet 30
345 Fitness Tutamağı adet 50
346 Fitness Ayaklığı (Sağ-sol çift adet) adet 30
347 Fitness ''alt kapaması'' adet 30
348 Fitness oturağı adet 30
349 Fitness elciği adet 50
350 Fitness Pedalı adet 30
351 Fitness Kol Çevirme Diski adet 20
352 Salıncak Oturağı (Zincirsiz) adet 50
353 Tahteravalli Oturağı adet 100
354 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDA) adet 150
355 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (30-50 cm. ÇAPINDA) adet 50
356 ARAZÖZ İLE SULAMA ton 21.000
357 TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE SATIHLARIN EL İLE DÜZELTİLMESİ ar 350
358 FİDAN DİPLERİNİN 30 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI adet 45.000
359 FİDAN DİPLERİNİN 80 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI adet 25.000
360 ÇİM VE ÇİÇEKLİK SAHALARIN TANZİMİ ar 500
361 YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE TACININ YAPILMASI adet 3.150
362 ÇİM VE ÇİCEKÇİLİK SAHALARDA YABANİ OTLARIN TEMİZLENMESİ ar 3.900
363 TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ ton 5
364 ÇİM VEYA ÇAYIR KESEKLERİ İLE KAPLAMA metrekare 2.000
365 ÇİM TOHUMU EKME dekar 14
366 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI metrekare 130
367 MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ (Yazlık- Kışlık) adet 490.000
368 LALE SOĞANI adet 185.000
369 SÜMBÜL SOĞANI adet 60.000
370 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Kasım Patı) adet 5.000
371 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Sardunya) adet 3.000
372 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Çuha Çiçeği) adet 12.000

İhale Adı 2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım - Onarım İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN

2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu
Bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım-Onarım İşi

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ESENYURT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Üçevler Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:103 34513 - ESENYURT / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2126995600

ç) Faks numarası: 2126998862

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Zuhal TOKDEMİR

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı:
2017 Yılı Esenyurt Geneli Kamu Kurumu
Bahçeleri ve Mahalle Parklarında Bakım-Onarım İşi

b) Miktarı ve türü:

Esenyurt Geneli Kamu Kurumu Bahçeleri ve 36 Adet Mahalle Parklarında Bakım-Onarım

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Esenyurt Geneli

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2016/552497

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL

d) İhale tarihi: 17.01.2017

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Üçevler Mah. Doğan Araslı Cad. No:103 Esenyurt kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 500 TRY (Türk Lirası) (beş yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) Birim Fiyat Poz Tarifleri,Nakliye Metrajı,Mahal, İş Güvenliği

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16.05.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

          “Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

           TP: Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF: İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.” Şeklinde,

       A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

 “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tanım Puan
BF.30 1
BF.32 1
BF.64 2,5
BF.84 2
BF.85 2
BF.115 2
BF.282 1,5
BF.283 1
BF.288 0,5
BF.289 1
BF.305 1
BF.308 1
BF.316 1
BF.317 2
BF.331 2
BF.332 1
BF.335 1
BF.337 2,5
BF.338 2
BF.367 2

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

          A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

        A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

         Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
          ifade eder. “

        Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ø 200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ metretül 300
2 PARSEL BACASI HALKASININ YERİNE MONTAJI İLE PARSEL BACASI TEŞKİLİ metre 15
3 BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.TABAN ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.60 mt.,BİRL.YERİ LAS.CONTA) adet 10
4 H=0.15-0.60 M,1.00M.İÇø.BUH.KÜRLÜ,LAST.CONT.PREF.MUAY.BAC.GÖVDE YÜKS.AYAR BİLEZİĞİYLE BACA TEŞKİLİ metre 40
5 1.00MT İÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ adet 35
6 ø 200 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) adet 35
7 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI metreküp 1.050
8 DOLGUNUN ELLE TOKMAKLANARAK SIKIŞTIRILMASI metreküp 600
9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI metrekare 1.150
10 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI metre 2.200
11 12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ASMA TAVAN YAPILMASI metrekare 180
12 PATLAYICISIZ DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI metreküp 50
13 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ metrekare 3.000
14 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ metreküp 50
15 BORDÜR SÖKÜLMESİ metre 1.500
16 HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN SÖKÜLMESİ kilogram 600
17 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAP. metrekare 500
18 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE MAHYA YAPILMASI metre 150
19 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2 metrekare 100
20 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2 metrekare 100
21 DİKENLİ ÇELİK TEL İLE HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI metre 450
22 30*30 CM EBADINDA 0.50 MM KALINLIĞINDA MİN.20 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI (POLYESTER ESASLI) DELİKLİ ALÜMÜNYUM PLAKADAN (EN AW 3000 SERİSİ) GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM ASMA TAVAN YAPILMASI metrekare 90
23 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA; SFERO DÖKÜM IZGARA kilogram 50
24 ø100 MM PVC YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ metre 250
25 ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA ÜZERİNE SİLİKON ESASLI GRENLİ CEPHE MALZ. KAPLAMA YAPIL. metrekare 750
26 2 MM PVC ESASLI YER DÖŞEME MALZ.DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HOMOJEN)(Grup P - 04.443/A4B) metrekare 150
27 SATEN PERDAH ALÇISI VE PERLİTLİ SIVA ALÇISI KARIŞIMI İLE DÜZELTME SIVASI YAPILMASI(5mm KALINLIĞINDA) metrekare 350
28 ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI metre 60
29 ÇELİK KAPI YAPILMASI metrekare 25
30 AKRİLİK BOYALI EPOKSİLİ KUŞİN ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 2.500
31 ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA metrekare 180
32 BASKI BETON YAPIMI metrekare 4.000
33 ANDEZİT SÜPÜRGELİK YAPILMASI metre 200
34 DÖKME KAUÇUK YAPILMASI metrekare 900
35 BASKETBOL POTASI, FİBER PANYA VE ÇEMBER TEMİNİ VE MONTAJI adet 25
36 VOLEYBOL DİKMESİ VE FİLESİ takım 25
37 6 ' LI FİTNESS TAKIMI TEMİNİ VE MONTAJI takım 15
38 HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İMLA metreküp 500
39 ELENMİŞ KUM TEMİNİ metreküp 100
40 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI metrekare 150
41 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı kilogram 200
42 ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA YÖNLENDİRİLMİŞ LİFLİ LEVHA (OSB-3) (11 mm) İLE KAPLAMA YAPILMASI metrekare 350
43 ALÇI TAVAN SIVASI YAPILMASI metrekare 450
44 3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI metrekare 100
45 ANDEZİT MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (B:6 CM,R:4 CM) metre 225
46 BAZALT PLAKLARLA 4 CM. KALINLIĞINDA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 750
47 BAZALT PLAKLARLA 4 CM. KALINLIĞINDA TAŞ DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 350
48 BAZALT MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (B:6 CM, R:4 CM) metre 75
49 SÖNMEMİŞ KİREÇ NAKLİYESİ ton 3,083
50 NORMAL,PRESE,DELİKLİ TUĞLA NAKLİ (19*9*5) 1000 adet 21,6
51 MOLOZ TAŞ NAKLİ metreküp 132
52 PARKE KABA YONU TAŞI (OCAKTAN) NAKLİ metreküp 149,25
53 KIRMA TAŞ (OCAKTAN) NAKLİ metreküp 898,805
54 KUM ÇAKIL(BEDELİ HARİÇ) NAKLİ metreküp 1.756,05
55 HERÇEŞİT B.A. DÜZ VE NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİ(KARABÜK,RUMELİ) ton 137,994
56 HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİ (EREĞLİ) (RUMELİ YAKASI) ton 0,166
57 HASIR ÇELİK NAKLİYESİ ton 107,625
58 ÇİMENTO NAKLİ (NORMAL) ton 166,374
59 ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ ton 8.390
60 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) metreküp 3.500
61 KUM TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 120
62 ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 700
63 32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI metreküp 800
64 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) metreküp 1.450
65 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) metreküp 250
66 OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI metreküp 120
67 190 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 190 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI metrekare 600
68 Ø 100 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.150
69 Ø 160 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.050
70 Ø 200 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 400
71 3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-5 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) CAM TÜLÜ TAŞIYICILI VE 3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-5 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI metrekare 600
72 250 GR/M² AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ metrekare 200
73 5 CM KALINLIKTA YÜZEYİ PÜRÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS - 200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA) metrekare 600
74 ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCI İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT HALİNDE TOPLAM 2 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI metrekare 250
75 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI metrekare 450
76 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI metrekare 3.150
77 ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00M ARASI) metreküp 500
78 ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-51,50M ARASI) metrekare 450
79 ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN TAM GÜVENLİKLİ İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21,50M ARASI) metreküp 750
80 AHŞAPTAN OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜNÜN ALTI OSB/3 KAPLAMALI) metrekare 700
81 AC1 SINIF 21 LAMİNAT YER KAPLAMASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (SÜPÜRGELİK DAHİL) metrekare 150
82 AHŞAPTAN MASİF TABLALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZI YAPILMASI YERİNE KONULMASI metrekare 50
83 LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, DELİKLİ YONGA LEVHALARLA DOLGULU İÇ KAPI KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI metrekare 80
84 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL) ton 105
85 Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI ton 95
86 Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. ton 35
87 PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) kilogram 2.700
88 ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI kilogram 3.200
89 AHŞAP YÜZEYLERE BİR KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI metrekare 400
90 AHŞAP YÜZEYLERİN VERNİKLENMESİ metrekare 100
91 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI metrekare 3.300
92 YENİ SIVA YÜZEYLERE MACUN VE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) metrekare 1.100
93 BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) metrekare 1.700
94 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 330
95 (42,5 X 42,5 CM) VEYA (45 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 160
96 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 150
97 40 X 40 CM ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 250
98 (20 X 60 CM) VEYA (30 X 60 CM) VEYA (33 X 60 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 220
99 (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 130
100 60 X 60 CM ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ, HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, PARLAK, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) metrekare 150
101 DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (YOL, MEYDAN, PARK, KALDIRIM VE BENZERİ YERLERDE) (80-100 MM BOYUTLARINDA, GRANİT, BAZALT, DİYORİT, DİYABAZ, MELAFİR, GABRO, GROVAK VE BENZERİ TAŞLAR İLE) metrekare 1.000
102 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) metrekare 350
103 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) metrekare 300
104 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) metre 3.450
105 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) metre 250
106 10X15X50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 1.600
107 30 X 10 X SERBESTBOY CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ ( HER RENK) metre 800
108 50 X 20 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT OLUK TAŞI DÖŞENMESİ metre 250
109 3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) metrekare 150
110 RENKLİ MERMER LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) metre 50
111 3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 100
112 3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE PARAPET YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 50
113 3 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) metrekare 600
114 AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) (HONLU VEYA CİLALI) metre 250
115 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 2.000
116 4 CM KALINLIĞINDA MUCARTALI ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 150
117 3 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) metrekare 550
118 200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI) metrekare 500
119 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT KABA SIVA YAPILMASI metrekare 500
120 200 KG ÇİMENTO DOZLU TESVİYE TABAKASI YAPILMASI metrekare 1.850
121 2.5 CM KALINLIĞINDA 400 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI metrekare 1.850
122 PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI metrekare 250
123 PLASTİK SİFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI
adet 15
124 ALATURKA HELA TESİSATI PLASTİK REZERVUARLI takım 20
125 1 GÖZLÜ DAMLALIKLI EVİYE,PASLANMAZ ÇELİK 50X100 CM adet 13
126 BİR GÖZLÜ EVİYE TES.BATARYALI,PİRİNÇ SİFONLU 1.SINIF adet 20
127 KISA MUSLUK 1/2" (SÜZGEÇLİ ROZET DAHİL) adet 30
128 SOĞUK SU SAYACI 3/4" Vidalı 20Ømm. adet 28
129 SOĞUK SU SAYACI 1" Vidalı 25Ømm. adet 20
130 SOĞUK SU SAYACI ø 50 mm. Flanşlı adet 30
131 SOĞUK SU SAYACI ø 100 mm. Flanşlı adet 24
132 KOLYE PRIZ ø 15-32 mm.kadar adet 950
133 KOLYE PRIZ ø 40 mm ve yukarısı adet 350
134 SPREY TİP POP-UP SPRİNG adet 1.300
135 ROTOR TİP POP-UP SPRİNG adet 650
136 6 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 7
137 9 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 3
138 12 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ adet 3
139 SOLENOID VANA Ø 25 mm. adet 160
140 SOLENOID VANA Ø 40 mm. adet 130
141 SOLENOID VANA Ø 50 mm. adet 65
142 PLASTİK VANA KUTUSU KÜBİK Ø240X240 mm. adet 300
143 PLASTİK VANA KUTUSU DİKDÖRTGEN 260X380X300 mm. adet 130
144 PLASTİK VANA KUTUSU DİK DÖRTGEN 380X540X300 mm. adet 60
145 ø 40 2.2 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
146 ø 50 1.8 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde)Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
147 ø 63 1.9 mm.SERT PVC İÇME SUYU BORU.(Yapışt.Muflu) (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 25 metre 275
148 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
149 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
150 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 125
151 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1 1/4" (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
152 PN. 20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU: 1 1/2" ANMA ÇAPINDA (Bina İçinde) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 metre 275
153 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :50 - 40 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 180
154 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 170
155 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :100 - 110 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 175
156 SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :125 Et Kalınlığı mm : 3,2 Kullanım Yeri : B-BD Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 metre 275
157 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø20 mm. (Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 1.250
158 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 32 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 450
159 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 40 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 400
160 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 50 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 550
161 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 63 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 75
162 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 75 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 150
163 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 90 mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 75
164 POLİETİLEN BASINÇLI BORU.(10 atm.) ø 110mm.(Bina Dışı Toprağa) Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 10 metre 80
165 ø 20 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 3/4" adet 45
166 ø 25 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1" adet 10
167 ø 32 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1 1/4" adet 40
168 ø 40 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1 1/2" adet 25
169 ø 50 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2" adet 35
170 ø 65 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2 1/2" adet 30
171 ø 100 MM ŞİBER VANA (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 4" adet 9
172 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 25 Ø mm. adet 46
173 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 32 Ø mm. adet 50
174 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 40 Ø mm. adet 50
175 KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 50 Ø mm. adet 70
176 KÜRESEL VANA (PN 10-16,Pik Gövdeli,Vidalı) ø 65 mm. adet 50
177 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (Su için,Vidalı) ø 40 mm. adet 60
178 PİSLİK TUTUCU,PN 16,( Buhar+Su için,Pik Dök.)ø 50 mm adet 60
179 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (4 İstasyonlu) adet 20
180 CAN SUYU VANASI adet 80
181 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (1 İstasyonlu) adet 65
182 PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ (2 İstasyonlu) adet 65
183 SOLENOID VANA Ø 63 mm. adet 50
184 KOMPOZİT VANA KUTUSU adet 30
185 TE PARÇASI (20'LİK) adet 20
186 YASSI VANA (17 mm) adet 20
187 KAPLİN MANŞON (20-25MM) adet 100
188 KAPLİN MANŞON (63-75 mm) adet 20
189 KAPLİN MANŞON (90-110 mm) adet 20
190 KAPLİN KÖRTAPA (20-63 mm) adet 20
191 KAPLİN KÖRTAPA (75-110 mm) adet 30
192 50-32 REDÜKSİYON MANŞON adet 20
193 63-50 REDÜKSİYON MANŞON adet 20
194 75*21/2" KAPLİN ERKEK VE DİŞİ ADAPTÖR adet 10
195 50*11/2" KAPLİN ERKEK VE DİŞİ ADAPTÖR
adet 10
196 SPREY TİP SPRİNG NOZULU adet 1.000
197 POMPA BAKIM VE SARIMI İŞLERİ_0,5-2 KW. adet 10
198 Ø 20 3/4" PE KAPLİN ERKEK DİRSEK adet 50
199 6" YUVARLAK VANA KUTUSU adet 50
200 PE KORUGE KABLO MUHAFAZA BORUSU metre 100
201 70 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE adet 57
202 70 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 57
203 250 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 2
204 400 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP adet 50
205 150 W. SODYUM BUHARLI AMPUL (YÜKSEK BASINÇLI,ATEŞLEMELİ TİP) adet 70
206 220 V, 10 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 10
207 220 V, 16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 13
208 220 V, 20 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 10
209 220 V, 25 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA adet 15
210 3×60 A. SAATLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ (Y.GE- T.GE) adet 15
211 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ metre 15
212 3×35ş/16 mm², 0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) metre 100
213 2×1.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) adet 350
214 2×2.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) adet 270
215 3×95ş/50 mm², 0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) metre 150
216 3×16/16 mm², 0.6/1 KV YVMV (NYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR adet 50
217 4×16 mm², 0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (Sıkmalı Boru Ekli) adet 23
218 TRİFAZE PAKO ŞALTER 40-100 A. adet 13
219 ADT-60/12 TİPİ, 72 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ adet 12
220 ADT-80/20 TİPİ, 113 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ adet 50
221 AD1-80/10 TİPİ, 90 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ adet 5
222 TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ kilogram 220
223 SAC PANO 900 mm. (TS EN 61439-1/2) adet 3
224 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 10
225 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 3
226 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*300 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) adet 2
227 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*1000 A.(Tablo Arkas ( TS EN 60947-2) adet 2
228 KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*16 A. adet 5
229 ZAMAN RÖLESİ 0-60 San. adet 7
230 ZAMAN RÖLESİ 1-10 Dak. adet 6
231 AYDINLATMA KONTROLLÜNDE KULLANILAN ZAMAN RÖLESİ adet 30
232 FOTOSEL ŞALTER adet 8
233 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(300mA) adet 10
234 BIÇAKLI SİGORTA 100 A. (TS 60269-1/A1) adet 50
235 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 25
236 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 7
237 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) adet 8
238 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 10
239 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 8
240 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
241 1FAZLI NÖTR KESMELİ ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 6
242 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 10
243 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
244 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
245 3 FAZLI NÖTR KESMELİ SİGORTA 100A. (3KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) adet 5
246 FREKANSMETRE, GÖSTERGELİ TİP adet 1
247 TEK FAZLI SAYAÇ 10 A.e Kadar adet 2
248 ÜÇ FAZLI SAYAÇ 10 A. Kadar adet 8
249 ÜÇ FAZLI SAYAÇ KAİDESİ adet 7
250 ÇELİK,GAZ,GALVAN.BORU İÇİNE ÇEKİLEN TOPRAKLAMA HATTI 50 mm2 metre 40
251 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3*25 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 230
252 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 400
253 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*2.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 210
254 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) metre 220
255 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*10 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 150
256 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*16 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 1.250
257 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3*35+16 mm2 NYRY (TS IEC 60502-1) metre 100
258 YERALTI KABLO KOFRESİ 3*63 A. adet 50
259 NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ adet 5
260 KOMÜTATÖR AYDINLATMA SORTİSİ adet 4
261 GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ adet 5
262 LED PRJ. 40 WAT'A KADAR (220 V. AC.) adet 50
263 LED PRJ. 100 WAT'A KADAR (220 V. AC.) adet 15
264 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: SBPR-250 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 10
265 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: MHPR - 400 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 110
266 HALOJEN AMPULLÜ PROJEKTÖR: MHPR - 1000 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ (TS 8702 EN 60598-2-5 ve TS EN 60598-2-5) adet 10
267 DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ATY2- 4x18 W adet 20
268 DEKORATİF AMAÇLI ALÜMİNYUM ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ALT1 1x18 W adet 10
269 BALAST (220 V.250 W. Civa Buharlı Lamba İçin) (TS EN 61347-1) adet 15
270 BALAST (220 V.400 W. Civa Buharlı Lamba İçin) (TS EN 61347-1) adet 20
271 KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (E.27 DUYLU): 20 W- 1200 LÜMEN adet 65
272 4x16 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) metre 100
273 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR adet 26
274 SIVA ALTI 60*60 CM EBATLARINDA LED ARMATÜR adet 5
275 RENKLİ SABİT KAMERA (1/3" CCD) adet 3
276 TORF (İNCE YAPILI, STERİLİZE OLMALI, Ph 5-6) metreküp 800
277 11 KM LİK TAŞIMA ton 25.000
278 ø=5-10 CM EL İLE AĞAÇ KESİLMESİ SÖKME İŞİ adet 450
279 PARKLARDA ÇİT NEBATLARINA FORM VERİLMESİ metrekare 9.000
280 TIRPAN İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇME dekar 350
281 MAKİNE İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇME dekar 2.500
282 BİTKİSEL TOPRAĞIN 10 -15 CM. KALINLIKTA SERİLMESİ metreküp 10.000
283 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL) metreküp 6.500
284 10L.LİK MOTORLU SIRT PÜLV.İLE 5LT.MAHLÜL TATB.(GÖV.ÇEV:0-30CM) adet 6.000
285 10L.LİK MOTORLU SIRT PÜLV.İLE 10L.MAHLÜL TAT.(GÖV.ÇEV:30-40CM) adet 2.500
286 AHŞAP ONARIMI YAPMA (Bank,Pergola, Korkuluk v.b.) metreküp 20
287 KAMYONET (KASALI) gün 300
288 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR KEPÇE gün 300
289 SEPETLİ MOBİL VİNÇ gün 300
290 TOPRAK DÜZENLEYİCİ SIVI GÜBRE litre 200
291 TOPRAK DÜZENLEYİCİ KATI GÜBRE kilogram 2.500
292 DAMLAMA SULAMA GÜBRESİ (NPK 18+11+18) kilogram 3.000
293 GRANÜL ÇİM GÜBRESİ kilogram 3.000
294 GRANÜL MEVSİMLİK ÇİÇEK GÜBRESİ kilogram 300
295 GRANÜL AĞAÇ GÜBRESİ kilogram 500
296 GRANÜL ÇALI GÜBRESİ kilogram 500
297 450g/l CHLOROTHALONİL + 100G/l CARBENDAZİM ( 1 LİTRE) adet 10
298 250g/l AZOXYSTROBİN (1 LİTRE) adet 10
299 200g/l IMIDACLOPRID SL (1 LİTRE) adet 5
300 100g/l PYRIPROXYFEN EC (500 CC) adet 10
301 51,3g/l CYFLUFENAMİD (250 CC) adet 5
302 9,3g/l MİLBEMECTİN (250 CC) adet 5
303 396g/l PICLORAM + 102g/l TRIISOPROPANOLAMINE (250 CC) adet 5
304 PVC KAPLAMALI KAFES TEL VE MONTAJ PROFİLİ İMALATI metrekare 3.000
305 DEMİR YOLU TRAVERSİYLE MUHTELİF UZUNLUKLARDA İMALAT YAPILMASI metre 4.000
306 FİLE (AĞ) YAPILMASI metrekare 1.100
307 PANEL ÇİT VE PROFİL MONTAJI metrekare 2.500
308 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMSI (400*400*25) metrekare 3.500
309 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMSI (400*400*40) metrekare 500
310 SUYUN TEMİNİ metreküp 3.000
311 30 CM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİĞİNDE ÇALI VE FİDAN DİKİMİ adet 30.000
312 50 CM ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 750
313 60 CM ÇAPINDA 80 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 700
314 80 CM ÇAPINDA 100 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ adet 400
315 İKİLİ KAZIĞIN ÇAKILMASI VE FİDANIN KOLON İLE KAZIĞA BAĞLANMASI adet 2.350
316 BAHÇE DİKİM TOPRAĞI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL 4'LÜ KARIŞIM) metreküp 3.500
317 HAZIR ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ metrekare 32.000
318 YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN DİKİMİ adet 550.000
319 ÇALILARDA VE GÜLLERDE GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILMASI adet 15.000
320 ÇALILARDA VE GÜLLERDE FORM BUDAMASI YAPILMASI adet 7.000
321 AĞAÇLARIN SU VE KÖK SÜRGÜNÜNÜN ALINMASI adet 9.000
322 SERT ZEMİNLERDE OT VE OTSU BİTKİLERİN TEMİZLİĞİ metrekare 40.000
323 ÜÇLÜ KAZIĞIN ÇAKILMASI VE FİDANIN KOLON İLE KAZIĞA BAĞLANMASI adet 400
324 SOĞANLI BİTKİLERİN DİKİMİ adet 245.000
325 SIK DİKİLEN ÇALILARIN ÇAPALANMASI metrekare 27.000
326 ÇİM ALANLARIN HAVALANDIRILMASI dekar 120
327 VİNÇ İLE AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDAMA VE TEPE TACI YAPMA (5 mt ve üzeri) adet 900
328 YEŞİL ALANLARDA GENEL TEMİZLİK YAPILMASI dekar 5.000
329 BUDANMIŞ DAL, ÇALI, VE BİÇİLMİŞ ÇİM ARTIKLARININ NAKLİYESİ ton 3.200
330 GALVANİZLİ SAC LEVHADAN MUHAFAZA KUTUSU YAPILMASI metrekare 30
331 1 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 40
332 2 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 25
333 3 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU adet 8
334 SALINCAK OTURAĞI (Zincirli, Rulmanlı) adet 50
335 KAPALI AHŞAP PİKNİK MASASI YAPILMASI adet 120
336 KAMERİYE YAPILMASI (3*3) adet 20
337 OTURMA BANKI adet 900
338 AHŞAP KAPLAMALI ÇÖP KOVASI adet 750
339 PİKNİK MASASI YAPILMASI adet 175
340 Tornalı Herek (Q 4-6 Tornalı Kazık) adet 3.000
341 Tornalı Herek (Q 6-8 Tornalı Kazık) adet 1.500
342 İDARE MALI 1 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU SÖKÜMÜ adet 30
343 İDARE MALI 2 KULELİ ÇOCUK OYUN GRUBU SÖKÜMÜ adet 25
344 İDARE MALI FİTNESS TAKIMI SÖKÜMÜ adet 30
345 Fitness Tutamağı adet 50
346 Fitness Ayaklığı (Sağ-sol çift adet) adet 30
347 Fitness ''alt kapaması'' adet 30
348 Fitness oturağı adet 30
349 Fitness elciği adet 50
350 Fitness Pedalı adet 30
351 Fitness Kol Çevirme Diski adet 20
352 Salıncak Oturağı (Zincirsiz) adet 50
353 Tahteravalli Oturağı adet 100
354 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDA) adet 150
355 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (30-50 cm. ÇAPINDA) adet 50
356 ARAZÖZ İLE SULAMA ton 21.000
357 TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE SATIHLARIN EL İLE DÜZELTİLMESİ ar 350
358 FİDAN DİPLERİNİN 30 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI adet 45.000
359 FİDAN DİPLERİNİN 80 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI adet 25.000
360 ÇİM VE ÇİÇEKLİK SAHALARIN TANZİMİ ar 500
361 YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE TACININ YAPILMASI adet 3.150
362 ÇİM VE ÇİCEKÇİLİK SAHALARDA YABANİ OTLARIN TEMİZLENMESİ ar 3.900
363 TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ ton 5
364 ÇİM VEYA ÇAYIR KESEKLERİ İLE KAPLAMA metrekare 2.000
365 ÇİM TOHUMU EKME dekar 14
366 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI metrekare 130
367 MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ (Yazlık- Kışlık) adet 490.000
368 LALE SOĞANI adet 185.000
369 SÜMBÜL SOĞANI adet 60.000
370 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Kasım Patı) adet 5.000
371 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Sardunya) adet 3.000
372 MEVSİMLİK ÇİÇEK (Çuha Çiçeği) adet 12.000
Okas Kodu Okas Açıklaması
77310000 Yeşil alanların dikim ve bakım hizmetleri

< GERİ DÖN