Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/543549

İhale No: 2016/543549
DİKKAT!

Bu ihale için 13 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Tıbbi Sarf İle İlaç/serum
 • İhale No 2016/543549
 • Şehir Artvin
 • İhale Tarihi 19.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 20.12.2016 04:43
 • Telefon 4662121316
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez / ARTVİN
 • İşin Yeri Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu Ardanuç İlçe Hastanesi Murgul İlçe Hastanesi
 • Kurum Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Üst İdare Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Tıbbi Sarf İle İlaç/serum
TIBBİ SARF İLE İLAÇ/SERUM SATIN ALINACAKTIR
ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Tıbbi Sarf ile İlaç/Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/543549
1-İdarenin
a) Adresi:Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 08000 MERKEZ/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası:4662121316 - 4662123815
c) Elektronik Posta Adresi:artvin@artvinhsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
150 Kalem Tıbbi Sarf ile 94 Kalem İlaç/Serum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu Ardanuç İlçe Hastanesi Murgul İlçe Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 (yirmi) takvim günü içerisinde Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ardanuç İlçe Hastanesi, Murgul İlçe Hastanesi depolarına ürünlerin tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez / ARTVİN
b) Tarihi ve saati:19.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri;

İstekliler; Ecza Deposu ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "Ecza Deposu Ruhsatnamesi" ni, ithalatçı ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "İthal İzin Belgesi" ni, imalatçı ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "İmalatçı Belgesi" ni ihale teklif zarfında ibraz edeceklerdir.

İsteklilerin; teklif verecekleri 107. kalem için (Alkol, %70' lik) “T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu' nca” Etil Alkol satmaya yetkilendirilmiş olması gerekmekte olup, bahse konu belgeyi teklif zarfında ibraz edeceklerdir.

İsteklilerin; teklif verecekleri Biyosidal Ürün sınıfına giren ürünler, T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Listesinde bulunmalıdır ve istekliler bunu ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin alınması gereken zorunlu belge veya belgelere yönelik düzenleme;

İstekliler ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen ürünler için TITUBB’ da “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını ayrı bir liste halinde ve teklif edilen kaleme göre ayrıntılı bir şekilde sunacaklardır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB’ a kayıt veya bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgelere ilişkin düzenleme;

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan ürünlerin TİTUBB´da T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. İstekliler onaylanmış ürün numarasını (barkod) internet çıktılarıyla verebilirler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale komisyonu gerek görmesi halinde isteklilerden numune isteyip değerlendirmesini numune üzerinden yapacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, İlaç/Serum satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli Artvin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada TR720001000148000010005177 İBAN nolu tahsilat hesabına (İsteklinin Adı, Soyadı / Unvanı, T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, döküman bedeli olduğu belirtilerek) yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez / ARTVİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı Tıbbi Sarf İle İlaç/serum
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 2/0 NO KESKİN İĞNE 30 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
2 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 3/0 NO KESKİN İĞNE adet SÜTURLER 12
3 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 4/0 NO DÜZ İĞNE 13 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
4 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 5/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
5 MULTİFLAMENT HIZLI EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 3/0 NO KESKİN İĞNE 26 MM 75 CM adet SÜTURLER 12
6 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 0 NO KESKİN İĞNE 40 MM ½ YUVARLAK İĞNE 75 CM adet SÜTURLER 24
7 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 2/0 NO KESKİN İĞNE 30 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
8 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 3/0 NO KESKİN İĞNE 26 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
9 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 4/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
10 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 5/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 24
11 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 6/0 NO KESKİN İĞNE, 75 CM adet SÜTURLER 24
12 STERİL CERRAHİ ÖRTÜ SETİ adet CERRAHİ AMELİYAT ÖRTÜLERİ 30
13 MASKE LASTİKLİ (AMELİYATHANE MASKESİ) adet MASKELER 5.000
14 GALOŞ adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
15 GAZLI BEZ 20 TELLİ 100 M' LİK AMBALAJ (RULO OLMAYAN PAKET) paket Diğer Sarf Malzemeleri 300
16 BOYUNLUK ÇOCUK BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 10
17 BOYUNLUK YETİŞKİN BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 15
18 BISTURI UCU NO:11 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
19 BISTURİ UCU NO:15 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
20 BISTURİ UCU NO:16 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
21 BISTURİ UCU NO:20 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
22 BISTURİ UCU NO:22 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
23 ELDİVEN NON STERİL SMALL (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 10.000
24 ELDİVEN NON STERİL MEDİUM (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 20.000
25 ELDİVEN NON STERİL LARGE (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 15.000
26 ELDİVEN NON STERİL SMALL (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 40.000
27 ELDİVEN NON STERİL MEDİUM (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 100.000
28 ELDİVEN NON STERİL LARGE (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 20.000
29 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 7 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
30 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 7,5 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
31 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 8 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
32 ELDİVEN ŞEFFAF (POŞET) adet ELDİVEN NON-STERİL POŞET 3.000
33 PAMUK 1 KG' LIK, RULO kilogram Diğer Sarf Malzemeleri 150
34 MUKOZA VE YARA ANTİSEPTİĞİ 1 LT adet YARA BAKIM MALZEMELERİ 200
35 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, Ag HYDROFİBER 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 400
36 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, PARAFİN BAZLI 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 1.000
37 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 400
38 AİR-WAY NO: 0 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
39 AİR-WAY NO: 1 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
40 AİR-WAY NO: 2 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
41 AİR-WAY NO: 3 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
42 AİR-WAY NO: 4 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
43 AİR-WAY NO: 5 adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
44 AİR-WAY NO: 6 adet Diğer Sarf Malzemeleri 70
45 AİR-WAY NO: 7 adet Diğer Sarf Malzemeleri 70
46 NEBULİZATÖR SET (MASKE - HORTUM DAHİL) ÇOCUK adet NEBÜLİZATÖR SETLER 200
47 NEBULİZATÖR SET (MASKE - HORTUM DAHİL) YETİŞKİN adet NEBÜLİZATÖR SETLER 500
48 OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL ÇOCUK adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
49 OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL YETİŞKİN adet Diğer Sarf Malzemeleri 250
50 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK, HORTUMU İLE BERABER adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
51 OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN, HORTUMU İLE BERABER adet Diğer Sarf Malzemeleri 400
52 BRANÜL NO: 16 (GRİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
53 BRANÜL NO: 18 (YEŞİL) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
54 BRANÜL NO: 20 (PEMBE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
55 BRANÜL NO: 22 (MAVİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 7.000
56 BRANÜL NO: 24 (SARI) adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
57 BRANÜL NO: 26 adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
58 EKG ELEKTRODU, ERİŞKİN BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
59 EKG ELEKTRODU, PEDİATRİK BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
60 ENDOTRAKEAL TUP, KAFLI NO: 8,5 adet TÜP, ENDOTRAKEAL 20
61 ENJEKTÖR 2 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
62 ENJEKTÖR 2 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
63 ENJEKTÖR 5 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
64 ENJEKTÖR 5 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
65 ENJEKTÖR 10 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
66 ENJEKTÖR 10 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 7.000
67 ENJEKTÖR 20 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
68 ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
69 ENJEKTÖR, AŞI İÇİN 2 ML adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
70 ENJEKTÖR, İNSÜLİN 1 CC adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
71 ENJEKTÖR İĞNE UCU (SİYAH) adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
72 ENJEKTÖR İĞNE UCU (YEŞİL) adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
73 TIBBİ ATIK KUTUSU, 5 LT' LİK (PLASTİK) adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
74 MUSLUK, ÜÇLÜ adet ÜÇ YOLLU MUSLUK 50
75 FLASTER HİPOFİX, HİPOALLERJİK 5 CM X 5M adet KAĞIT FLASTERLER 400
76 FLASTER HİPOFİX, HİPOALLERJİK 10 CM X 5M adet KAĞIT FLASTERLER 500
77 FLASTER BEZ, KIRMIZI 5 CM X 5 M adet KAĞIT FLASTERLER 200
78 FLASTER, İPEK 5 CM X 5 M adet KAĞIT FLASTERLER 1.000
79 GÖZ PEDİ, DİSPOSABLE adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
80 BURUN TAMPONU adet TAMPON, NAZAL 200
81 ABESLANG (DİL BASACAĞI) adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
82 DAMLA AYAR SETİ adet DAMLA AYARLAYICISI 200
83 ALÇI 10 CM X 200 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
84 ALÇI 15 CM X 200 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
85 ALÇI ALTI PAMUĞU 10 CM X 2 M adet ALÇI PAMUKLARI 150
86 ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM X 2 M adet ALÇI PAMUKLARI 200
87 SARGI BEZİ, RULO 5 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
88 SARGI BEZİ, RULO 10 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
89 SARGI BEZİ, RULO 15 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 750
90 SARGI BEZİ, RULO 20 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 750
91 SARGI FİLE (KAFA İÇİN) 25 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
92 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 14F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
93 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 16F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 150
94 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 18F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 150
95 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 20F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
96 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 14F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 100
97 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 16F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 250
98 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 18F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 250
99 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 20F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 100
100 FOLEY SONDA, 3 YOLLU, PROSTATİK, NO: 20F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
101 PREZERVATİF SONDA, YETİŞKİN adet SONDA, PREZERVATİF 150
102 İDRAR TORBASI, MUSLUKLU, 2000 ML adet İDRAR TORBASI MUSLUKLU. 2.000
103 LİDOKAİNLİ KAYGANLAŞTIRICI JEL adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
104 SÜRGÜ (DİSPOSABLE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
105 İDRAR POŞETİ, ERKEK adet İDRAR TORBASI 50
106 İDRAR POŞETİ, KIZ adet İDRAR TORBASI 50
107 ALKOL, %70' LİK litre Diğer Sarf Malzemeleri 400
108 ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI litre Diğer Sarf Malzemeleri 200
109 ALKOL BAZLI HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI litre Diğer Sarf Malzemeleri 50
110 POVİDON İYOD % 10 litre Diğer Sarf Malzemeleri 400
111 VAZELİN SIVI litre Diğer Sarf Malzemeleri 20
112 SEDYE ÖRTÜSÜ adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.500
113 ASKİNA CALGİTROL AG 10 X 10 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 400
114 STERİL SPANÇ adet Diğer Sarf Malzemeleri 30.000
115 EKG KAĞIDI (210 X 60 X 200) adet Diğer Sarf Malzemeleri 150
116 OTOSCOP UCU (DİSPOSABLE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
117 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ (10 X 10 CM) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
118 CİLT YAPIŞTIRICISI adet YÜZEYSEL CİLT YAPIŞTIRICILAR "Belirtin" 250
119 TANSİYON ALETİ VE STETESKOP SET adet Diğer Sarf Malzemeleri 75
120 PULSE OKSİMETRE, PARMAK TİPİ (YETİŞKİN) adet Pulse Oksimetre Ölçüm Sensörleri 20
121 PULSE OKSİMETRE, PARMAK TİPİ (PEDİATRİK) adet Pulse Oksimetre Ölçüm Sensörleri 20
122 OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI, MANOMETRELİ adet OKSİJEN TÜPÜ VE BAŞLIĞI (MANOMETRE) 5
123 İDRAR KABI, KAPAKSIZ (PET BARDAK) adet İDRAR BARDAKLARI 25.000
124 TURNİKE (KLİPSLİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
125 ENJEKSİYON BANDI adet Diğer Sarf Malzemeleri 6.000
126 EMNİYETLİ VAKUMLU İĞNE UCU, SİYAH adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
127 EMNİYETLİ VAKUMLU İĞNE UCU, YEŞİL adet Diğer Sarf Malzemeleri 8.000
128 HOLDER adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
129 LANSETLER adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
130 LAMEL 18 X 18 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
131 SEDİM TÜPÜ VAKUMLU (2 SEHPA, 2 KRONOMETRE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
132 ŞEKER STRİPİ (HER 300 STRİBE KARŞILIK 1 ADET GLUKOMETRE İLE BERABER) adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
133 İDRAR STRİBİ adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
134 ANTİ A kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
135 ANTİ B kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
136 ANTİ D kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
137 VDRL (SİFİLİZ) KASET TEST test Diğer Sarf Malzemeleri 100
138 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, BACTİGRAS 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 500
139 DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER (CİVASIZ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
140 ELASTİK BANDAJ adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
141 EKG ŞERİDİ (NIHON KOHDEN CARDİOLAFİ DEFİBİLATÖR) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10
142 CERRAHİ ALET PAS VE YAĞ SÖKÜCÜ adet Diğer Sarf Malzemeleri 25
143 STERİL PED 5' Lİ PAKETLERDE adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.500
144 YANIK SETİ adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
145 HAZIR SPANÇ 5 x 5 CM adet Spanç, gazlı bez 25.000
146 HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 CM adet Spanç, gazlı bez 35.000
147 HAZIR SPANÇ 10 x 10 CM adet Spanç, gazlı bez 20.000
148 PAMUKLU PED, STERİL 15*15 CM adet Pamuklu ped 1.000
149 STERİL DELİKLİ CERRAHİ ÖRTÜ 50*50 CM (DELİK ÇAPI 6 CM) adet Cerrahi örtü, genel amaçlı, tek kullanımlık, steril 50
150 STERİL DELİKLİ CERRAHİ ÖRTÜ 50*50 CM (DELİK ÇAPI 8 CM) adet Cerrahi örtü, genel amaçlı, tek kullanımlık, steril 50
151 ADRENALİN 0,25 MG AMPUL adet Kap, ilaç 100
152 ADRENALİN 0,5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 200
153 ADRENALİN 1 MG AMPUL adet Kap, ilaç 400
154 AKİNETON 1 ML AMPUL adet Kap, ilaç 150
155 AKTİF KARBON 240 ML SUSPANSİYON adet Kap, ilaç 5
156 ALCAİNE GÖZ DAMLASI adet Kap, ilaç 3
157 AMİNOCARDOL 240 MG / 10 ML AMP adet Kap, ilaç 20
158 AMİODARONE HCL 150 MG AMPUL adet Kap, ilaç 80
159 AMPİSİLİN + SULBAKTAM 1 G İV FLAKON adet Kap, ilaç 500
160 AMPİSİLİN + SULBAKTAM 500 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 250
161 ARVELES AMPUL adet Kap, ilaç 5.000
162 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG EFERVESAN TABLET adet Kap, ilaç 100
163 ASETİLSİSTEİN 300 MG/3ML %10 AMPUL adet Kap, ilaç 500
164 ATROPİN SULFAT 0,5 MG 1 ML AMPUL adet Kap, ilaç 30
165 ATROPİN SULFAT 1 MG 1 AMPUL adet Kap, ilaç 50
166 AVİL 2 ML 45,5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 3.000
167 B VİTAMİNİ 2 CC AMPUL BEHEPTAL adet Kap, ilaç 3.000
168 BUDENOSİD 0,50 MG/ML NEBULİZER adet Kap, ilaç 500
169 COMBİVENT FLAKON (NEBÜL) adet Kap, ilaç 500
170 DEKSAMETHAZON 8 MG AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
171 DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TÜP adet Kap, ilaç 400
172 DİAZEPAM 10 MG AMPUL adet Kap, ilaç 400
173 DİGOXİN 0,5 MG /2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 20
174 DİKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL adet Kap, ilaç 5.000
175 DİLTİAZEM 25 MG FLAKON adet Kap, ilaç 500
176 DİMENHYDRİNAT 50 MG AMPUL adet Kap, ilaç 200
177 DOPAMİN 200MG/5ML AMPUL adet Kap, ilaç 500
178 DÜŞÜK MOL. AĞIRL. HEP 5500-6000 İÜ adet Kap, ilaç 20
179 FUCIDATESODYUM %2 KREM adet Kap, ilaç 500
180 FUROSEMİDE 20 MG AMPUL adet Kap, ilaç 1.500
181 GAVİSCON LİQUİD adet Kap, ilaç 30
182 GENTAMİSİN % 0,3 GÖZ KULAK DAMLASI adet Kap, ilaç 10
183 GLYSEROLTRİNİTRAT 10 MG / 10 ML AMPUL adet Kap, ilaç 10
184 HUMULIN-R FLAKON adet Kap, ilaç 5
185 HYOSCİNE-N-BUTYL BROMİD 20 MG/ML AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
186 İBUPROFEN 100 MG ŞURUP adet Kap, ilaç 40
187 İSOSORBİD DİNİTRAT 10 MG SUBLİNGUAL TB adet Kap, ilaç 25
188 İSOSORBİD DİNİTRAT 5 MG SUBLİNGUAL TB adet Kap, ilaç 300
189 JETOKAİN - JETOSEL 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 250
190 KAPTOPRİL 25 MG TABLET adet Kap, ilaç 7.000
191 LİBALAKS/SABALAKS VB 10 GR LAVMAN adet Kap, ilaç 500
192 LİDOKAİN % 5 30 GR POMAD adet Kap, ilaç 500
193 METHAMİZOL SODYUM 1 GR 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
194 METOCLOPRAMİDE 10 MG AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
195 METOPROLOL TARTARAT 5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 50
196 MİDAZOLAM 5 MG AMP adet Kap, ilaç 20
197 MORPHINE CHL 0,01 GR 10 AMPUL adet Kap, ilaç 40
198 MUPİROCİN %2 15 G POMAD adet Kap, ilaç 250
199 NALOKSAN HİDROKLORÜR AMPUL adet Kap, ilaç 40
200 NİTROFURAZONE % 0,2 56 G POMAD adet Kap, ilaç 1.000
201 OMEPRAZOL 40 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 550
202 PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZİTUAR adet Kap, ilaç 110
203 PARASETAMOL 10 MG/ML 100 ML FLAKON adet Kap, ilaç 1.250
204 PARASETAMOL 500 MG TABLET adet Kap, ilaç 500
205 PARSETAMOL 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet Kap, ilaç 500
206 PİRACETAM 1 GR AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
207 PREDNOL-L 40 MG 1 AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
208 PRİLOKAİN 20 MG 20 ML FLK adet Kap, ilaç 200
209 RANİTİDİN 50 MG/2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 3.250
210 RIFAMİSİN 250 MG AMPUL adet Kap, ilaç 3.500
211 S. %0,9 İZOTONİK 250 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 2.000
212 S. %5 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
213 S. %5 DEKSTROZ 250 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
214 S. İSOLYTE 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 25
215 S. %10 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 150
216 S. %30 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 20
217 S.%20 MANNİTOL 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 20
218 S. %5 DEXTROZ 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
219 S. 1/3 İZOMİX VB. 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 50
220 S. LAKTATLI RINGER 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
221 S. METRONİDAZOL 500 MG 100CC SOL. SETLİ adet Kap, ilaç 200
222 S. NACL %0,9 1000 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 200
223 S. NACL %0,9 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 1.500
224 S. NACL % 0,9 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 1.250
225 S. TEOFİLİN 200, 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 50
226 SALBUTAMOL NEBULES 2,5 ML adet Kap, ilaç 1.200
227 SEFAZOLİN SODYUM İM/İV 1000 MG FLAKON adet Kap, ilaç 100
228 SEFTRİAKSON SODYUM 1 GR IV. FLAKON adet Kap, ilaç 500
229 SİLVER SULFADİAZİNE % 1 40 G KREM adet Kap, ilaç 1.000
230 SODYUM FOSFAT ENEMA (LAVMAN) 135 ML adet Kap, ilaç 70
231 TENOKSİKAM 20 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 1.000
232 THİOKOLSİKOSİD 4 MG /2ML AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
233 TRAMADOL 100 MG AMPUL adet Kap, ilaç 20
234 VERAPAMİL 5 MG 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 10
235 VİTAMİN -C 5 ML 500 MG AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
236 BEPANTHEN AMPUL adet Kap, ilaç 200
237 DİAZEPAM DESİTİN 10 MG REKTAL TÜP adet Kap, ilaç 10
238 PARANOX S SUPPOZİTUAR adet Kap, ilaç 250
239 SODYUM FOSFAT ENEMA (LAVMAN) 210 ML adet Kap, ilaç 20
240 FENİTOİN 250 MG/5 ML AMPUL adet Kap, ilaç 20
241 HAMETAN 5305 MG/G POMAD adet Kap, ilaç 20
242 ADENOZİN AMPUL 5 MG adet Kap, ilaç 5
243 EMEDUR AMPUL adet Kap, ilaç 400
244 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN SPREY % 1 50 ML adet Kap, ilaç 5

İhale Adı Tıbbi Sarf İle İlaç/serum

Açık ihale usulü ile ihale edilen Tıbbi Sarf ile İlaç/Serum mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

b) Adresi: Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 08000 - MERKEZ / ARTVİN

c) Telefon numarası: 4662121316

ç) Faks numarası: 4662123815

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Murat TEKİN / Ardanuç İlçe Hastanesi Müdürü Sevinç KESER / Murgul İlçe Hastanesi Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Tıbbi Sarf ile İlaç/Serum Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

150 Kalem Tıbbi Sarf ile 94 Kalem İlaç/Serum

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler:

Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu
Ardanuç İlçe Hastanesi
Murgul İlçe Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/543549

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez / ARTVİN

ç) İhalenin yapılacağı adres: Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez / ARTVİN

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 19.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi (Toplantı Salonu 4. Kat)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Doküman bedeli Artvin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada TR720001000148000010005177 İBAN nolu tahsilat hesabına (İsteklinin Adı, Soyadı / Unvanı, T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, döküman bedeli olduğu belirtilerek) yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesinden satın alınabilir.

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

Malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri;

İstekliler; Ecza Deposu ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "Ecza Deposu Ruhsatnamesi" ni, ithalatçı ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "İthal İzin Belgesi" ni, imalatçı ise T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan alınan "İmalatçı Belgesi" ni ihale teklif zarfında ibraz edeceklerdir.

İsteklilerin; teklif verecekleri 107. kalem için (Alkol, %70' lik) “T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu' nca” Etil Alkol satmaya yetkilendirilmiş olması gerekmekte olup, bahse konu belgeyi teklif zarfında ibraz edeceklerdir.

İsteklilerin; teklif verecekleri Biyosidal Ürün sınıfına giren ürünler, T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Listesinde bulunmalıdır ve istekliler bunu ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin alınması gereken zorunlu belge veya belgelere yönelik düzenleme;

İstekliler ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen ürünler için TITUBB’ da “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını ayrı bir liste halinde ve teklif edilen kaleme göre ayrıntılı bir şekilde sunacaklardır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB’ a kayıt veya bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

7.5.3.4.

Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgelere ilişkin düzenleme;

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan ürünlerin TİTUBB´da T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. İstekliler onaylanmış ürün numarasını (barkod) internet çıktılarıyla verebilirler.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İhale komisyonu gerek görmesi halinde isteklilerden numune isteyip değerlendirmesini numune üzerinden yapacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, İlaç/Serum satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 244 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam tutar üzerinden vereceklerdir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18.05.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Artvin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada TR720001000148000010005177 İBAN nolu tahsilat hesabına (İsteklinin Adı, Soyadı / Unvanı, T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. İdari Şartnamede geçmeyen hususlarda Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 2/0 NO KESKİN İĞNE 30 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
2 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 3/0 NO KESKİN İĞNE adet SÜTURLER 12
3 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 4/0 NO DÜZ İĞNE 13 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
4 MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 5/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 12
5 MULTİFLAMENT HIZLI EMİLEBİLEN POLYGLACTİN 3/0 NO KESKİN İĞNE 26 MM 75 CM adet SÜTURLER 12
6 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 0 NO KESKİN İĞNE 40 MM ½ YUVARLAK İĞNE 75 CM adet SÜTURLER 24
7 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 2/0 NO KESKİN İĞNE 30 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
8 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 3/0 NO KESKİN İĞNE 26 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
9 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 4/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 60
10 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 5/0 NO KESKİN İĞNE 16 MM, 75 CM adet SÜTURLER 24
11 MONOFLAMENT EMİLEMEYEN POLYPROPYLEN 6/0 NO KESKİN İĞNE, 75 CM adet SÜTURLER 24
12 STERİL CERRAHİ ÖRTÜ SETİ adet CERRAHİ AMELİYAT ÖRTÜLERİ 30
13 MASKE LASTİKLİ (AMELİYATHANE MASKESİ) adet MASKELER 5.000
14 GALOŞ adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
15 GAZLI BEZ 20 TELLİ 100 M' LİK AMBALAJ (RULO OLMAYAN PAKET) paket Diğer Sarf Malzemeleri 300
16 BOYUNLUK ÇOCUK BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 10
17 BOYUNLUK YETİŞKİN BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 15
18 BISTURI UCU NO:11 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
19 BISTURİ UCU NO:15 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
20 BISTURİ UCU NO:16 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
21 BISTURİ UCU NO:20 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
22 BISTURİ UCU NO:22 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
23 ELDİVEN NON STERİL SMALL (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 10.000
24 ELDİVEN NON STERİL MEDİUM (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 20.000
25 ELDİVEN NON STERİL LARGE (PUDRALI) adet ELDİVEN NON-STERİL 15.000
26 ELDİVEN NON STERİL SMALL (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 40.000
27 ELDİVEN NON STERİL MEDİUM (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 100.000
28 ELDİVEN NON STERİL LARGE (PUDRASIZ) adet ELDİVEN NON-STERİL 20.000
29 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 7 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
30 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 7,5 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
31 ELDİVEN STERİL PUDRASIZ 8 çift ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN 3.500
32 ELDİVEN ŞEFFAF (POŞET) adet ELDİVEN NON-STERİL POŞET 3.000
33 PAMUK 1 KG' LIK, RULO kilogram Diğer Sarf Malzemeleri 150
34 MUKOZA VE YARA ANTİSEPTİĞİ 1 LT adet YARA BAKIM MALZEMELERİ 200
35 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, Ag HYDROFİBER 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 400
36 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, PARAFİN BAZLI 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 1.000
37 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 400
38 AİR-WAY NO: 0 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
39 AİR-WAY NO: 1 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
40 AİR-WAY NO: 2 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
41 AİR-WAY NO: 3 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
42 AİR-WAY NO: 4 adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
43 AİR-WAY NO: 5 adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
44 AİR-WAY NO: 6 adet Diğer Sarf Malzemeleri 70
45 AİR-WAY NO: 7 adet Diğer Sarf Malzemeleri 70
46 NEBULİZATÖR SET (MASKE - HORTUM DAHİL) ÇOCUK adet NEBÜLİZATÖR SETLER 200
47 NEBULİZATÖR SET (MASKE - HORTUM DAHİL) YETİŞKİN adet NEBÜLİZATÖR SETLER 500
48 OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL ÇOCUK
adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
49 OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL YETİŞKİN adet Diğer Sarf Malzemeleri 250
50 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK, HORTUMU İLE BERABER adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
51 OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN, HORTUMU İLE BERABER adet Diğer Sarf Malzemeleri 400
52 BRANÜL NO: 16 (GRİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
53 BRANÜL NO: 18 (YEŞİL) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
54 BRANÜL NO: 20 (PEMBE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
55 BRANÜL NO: 22 (MAVİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 7.000
56 BRANÜL NO: 24 (SARI) adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
57 BRANÜL NO: 26 adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
58 EKG ELEKTRODU, ERİŞKİN BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
59 EKG ELEKTRODU, PEDİATRİK BOY adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
60 ENDOTRAKEAL TUP, KAFLI NO: 8,5 adet TÜP, ENDOTRAKEAL 20
61 ENJEKTÖR 2 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
62 ENJEKTÖR 2 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
63 ENJEKTÖR 5 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
64 ENJEKTÖR 5 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
65 ENJEKTÖR 10 CC SİYAH UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
66 ENJEKTÖR 10 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 7.000
67 ENJEKTÖR 20 CC YEŞİL UÇLU 3 PARÇALI adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
68 ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
69 ENJEKTÖR, AŞI İÇİN 2 ML adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
70 ENJEKTÖR, İNSÜLİN 1 CC adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
71 ENJEKTÖR İĞNE UCU (SİYAH) adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.000
72 ENJEKTÖR İĞNE UCU (YEŞİL) adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
73 TIBBİ ATIK KUTUSU, 5 LT' LİK (PLASTİK) adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
74 MUSLUK, ÜÇLÜ adet ÜÇ YOLLU MUSLUK 50
75 FLASTER HİPOFİX, HİPOALLERJİK 5 CM X 5M adet KAĞIT FLASTERLER 400
76 FLASTER HİPOFİX, HİPOALLERJİK 10 CM X 5M adet KAĞIT FLASTERLER 500
77 FLASTER BEZ, KIRMIZI 5 CM X 5 M adet KAĞIT FLASTERLER 200
78 FLASTER, İPEK 5 CM X 5 M adet KAĞIT FLASTERLER 1.000
79 GÖZ PEDİ, DİSPOSABLE adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
80 BURUN TAMPONU adet TAMPON, NAZAL 200
81 ABESLANG (DİL BASACAĞI) adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
82 DAMLA AYAR SETİ adet DAMLA AYARLAYICISI 200
83 ALÇI 10 CM X 200 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
84 ALÇI 15 CM X 200 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
85 ALÇI ALTI PAMUĞU 10 CM X 2 M adet ALÇI PAMUKLARI 150
86 ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM X 2 M adet ALÇI PAMUKLARI 200
87 SARGI BEZİ, RULO 5 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
88 SARGI BEZİ, RULO 10 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.000
89 SARGI BEZİ, RULO 15 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 750
90 SARGI BEZİ, RULO 20 CM X 10 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 750
91 SARGI FİLE (KAFA İÇİN) 25 M adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
92 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 14F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
93 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 16F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 150
94 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 18F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 150
95 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, NO: 20F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
96 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 14F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 100
97 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 16F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 250
98 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 18F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 250
99 FOLEY SONDA, 2 YOLLU, SİLİKONLU, NO: 20F adet SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 100
100 FOLEY SONDA, 3 YOLLU, PROSTATİK, NO: 20F adet ÜRİNER SİSTEM SONDALARI 100
101 PREZERVATİF SONDA, YETİŞKİN adet SONDA, PREZERVATİF 150
102 İDRAR TORBASI, MUSLUKLU, 2000 ML adet İDRAR TORBASI MUSLUKLU. 2.000
103 LİDOKAİNLİ KAYGANLAŞTIRICI JEL adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
104 SÜRGÜ (DİSPOSABLE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
105 İDRAR POŞETİ, ERKEK adet İDRAR TORBASI 50
106 İDRAR POŞETİ, KIZ adet İDRAR TORBASI 50
107 ALKOL, %70' LİK litre Diğer Sarf Malzemeleri 400
108 ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI litre Diğer Sarf Malzemeleri 200
109 ALKOL BAZLI HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI litre Diğer Sarf Malzemeleri 50
110 POVİDON İYOD % 10 litre Diğer Sarf Malzemeleri 400
111 VAZELİN SIVI litre Diğer Sarf Malzemeleri 20
112 SEDYE ÖRTÜSÜ adet Diğer Sarf Malzemeleri 1.500
113 ASKİNA CALGİTROL AG 10 X 10 CM adet Diğer Sarf Malzemeleri 400
114 STERİL SPANÇ adet Diğer Sarf Malzemeleri 30.000
115 EKG KAĞIDI (210 X 60 X 200) adet Diğer Sarf Malzemeleri 150
116 OTOSCOP UCU (DİSPOSABLE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
117 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ (10 X 10 CM) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10.000
118 CİLT YAPIŞTIRICISI adet YÜZEYSEL CİLT YAPIŞTIRICILAR "Belirtin" 250
119 TANSİYON ALETİ VE STETESKOP SET adet Diğer Sarf Malzemeleri 75
120 PULSE OKSİMETRE, PARMAK TİPİ (YETİŞKİN) adet Pulse Oksimetre Ölçüm Sensörleri 20
121 PULSE OKSİMETRE, PARMAK TİPİ (PEDİATRİK) adet Pulse Oksimetre Ölçüm Sensörleri 20
122 OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI, MANOMETRELİ adet OKSİJEN TÜPÜ VE BAŞLIĞI (MANOMETRE) 5
123 İDRAR KABI, KAPAKSIZ (PET BARDAK) adet İDRAR BARDAKLARI 25.000
124 TURNİKE (KLİPSLİ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 100
125 ENJEKSİYON BANDI adet Diğer Sarf Malzemeleri 6.000
126 EMNİYETLİ VAKUMLU İĞNE UCU, SİYAH adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
127 EMNİYETLİ VAKUMLU İĞNE UCU, YEŞİL adet Diğer Sarf Malzemeleri 8.000
128 HOLDER adet Diğer Sarf Malzemeleri 20
129 LANSETLER adet Diğer Sarf Malzemeleri 3.000
130 LAMEL 18 X 18 adet Diğer Sarf Malzemeleri 5.000
131 SEDİM TÜPÜ VAKUMLU (2 SEHPA, 2 KRONOMETRE) adet Diğer Sarf Malzemeleri 200
132 ŞEKER STRİPİ (HER 300 STRİBE KARŞILIK 1 ADET GLUKOMETRE İLE BERABER) adet Diğer Sarf Malzemeleri 20.000
133 İDRAR STRİBİ adet Diğer Sarf Malzemeleri 500
134 ANTİ A kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
135 ANTİ B kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
136 ANTİ D kutu Diğer Sarf Malzemeleri 2
137 VDRL (SİFİLİZ) KASET TEST test Diğer Sarf Malzemeleri 100
138 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ, BACTİGRAS 10*10 CM adet YARA ÖRTÜLERİ 500
139 DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER (CİVASIZ) adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
140 ELASTİK BANDAJ adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
141 EKG ŞERİDİ (NIHON KOHDEN CARDİOLAFİ DEFİBİLATÖR) adet Diğer Sarf Malzemeleri 10
142 CERRAHİ ALET PAS VE YAĞ SÖKÜCÜ adet Diğer Sarf Malzemeleri 25
143 STERİL PED 5' Lİ PAKETLERDE adet Diğer Sarf Malzemeleri 2.500
144 YANIK SETİ adet Diğer Sarf Malzemeleri 50
145 HAZIR SPANÇ 5 x 5 CM adet Spanç, gazlı bez 25.000
146 HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 CM adet Spanç, gazlı bez 35.000
147 HAZIR SPANÇ 10 x 10 CM adet Spanç, gazlı bez 20.000
148 PAMUKLU PED, STERİL 15*15 CM adet Pamuklu ped 1.000
149 STERİL DELİKLİ CERRAHİ ÖRTÜ 50*50 CM (DELİK ÇAPI 6 CM) adet Cerrahi örtü, genel amaçlı, tek kullanımlık, steril 50
150 STERİL DELİKLİ CERRAHİ ÖRTÜ 50*50 CM (DELİK ÇAPI 8 CM) adet Cerrahi örtü, genel amaçlı, tek kullanımlık, steril 50
151 ADRENALİN 0,25 MG AMPUL adet Kap, ilaç 100
152 ADRENALİN 0,5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 200
153 ADRENALİN 1 MG AMPUL adet Kap, ilaç 400
154 AKİNETON 1 ML AMPUL adet Kap, ilaç 150
155 AKTİF KARBON 240 ML SUSPANSİYON adet Kap, ilaç 5
156 ALCAİNE GÖZ DAMLASI adet Kap, ilaç 3
157 AMİNOCARDOL 240 MG / 10 ML AMP adet Kap, ilaç 20
158 AMİODARONE HCL 150 MG AMPUL adet Kap, ilaç 80
159 AMPİSİLİN + SULBAKTAM 1 G İV FLAKON adet Kap, ilaç 500
160 AMPİSİLİN + SULBAKTAM 500 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 250
161 ARVELES AMPUL adet Kap, ilaç 5.000
162 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG EFERVESAN TABLET adet Kap, ilaç 100
163 ASETİLSİSTEİN 300 MG/3ML %10 AMPUL adet Kap, ilaç 500
164 ATROPİN SULFAT 0,5 MG 1 ML AMPUL adet Kap, ilaç 30
165 ATROPİN SULFAT 1 MG 1 AMPUL adet Kap, ilaç 50
166 AVİL 2 ML 45,5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 3.000
167 B VİTAMİNİ 2 CC AMPUL BEHEPTAL adet Kap, ilaç 3.000
168 BUDENOSİD 0,50 MG/ML NEBULİZER adet Kap, ilaç 500
169 COMBİVENT FLAKON (NEBÜL) adet Kap, ilaç 500
170 DEKSAMETHAZON 8 MG AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
171 DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TÜP adet Kap, ilaç 400
172 DİAZEPAM 10 MG AMPUL adet Kap, ilaç 400
173 DİGOXİN 0,5 MG /2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 20
174 DİKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL adet Kap, ilaç 5.000
175 DİLTİAZEM 25 MG FLAKON adet Kap, ilaç 500
176 DİMENHYDRİNAT 50 MG AMPUL adet Kap, ilaç 200
177 DOPAMİN 200MG/5ML AMPUL adet Kap, ilaç 500
178 DÜŞÜK MOL. AĞIRL. HEP 5500-6000 İÜ adet Kap, ilaç 20
179 FUCIDATESODYUM %2 KREM adet Kap, ilaç 500
180 FUROSEMİDE 20 MG AMPUL adet Kap, ilaç 1.500
181 GAVİSCON LİQUİD adet Kap, ilaç 30
182 GENTAMİSİN % 0,3 GÖZ KULAK DAMLASI adet Kap, ilaç 10
183 GLYSEROLTRİNİTRAT 10 MG / 10 ML AMPUL adet Kap, ilaç 10
184 HUMULIN-R FLAKON adet Kap, ilaç 5
185 HYOSCİNE-N-BUTYL BROMİD 20 MG/ML AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
186 İBUPROFEN 100 MG ŞURUP adet Kap, ilaç 40
187 İSOSORBİD DİNİTRAT 10 MG SUBLİNGUAL TB adet Kap, ilaç 25
188 İSOSORBİD DİNİTRAT 5 MG SUBLİNGUAL TB adet Kap, ilaç 300
189 JETOKAİN - JETOSEL 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 250
190 KAPTOPRİL 25 MG TABLET adet Kap, ilaç 7.000
191 LİBALAKS/SABALAKS VB 10 GR LAVMAN adet Kap, ilaç 500
192 LİDOKAİN % 5 30 GR POMAD adet Kap, ilaç 500
193 METHAMİZOL SODYUM 1 GR 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
194 METOCLOPRAMİDE 10 MG AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
195 METOPROLOL TARTARAT 5 MG AMPUL adet Kap, ilaç 50
196 MİDAZOLAM 5 MG AMP adet Kap, ilaç 20
197 MORPHINE CHL 0,01 GR 10 AMPUL adet Kap, ilaç 40
198 MUPİROCİN %2 15 G POMAD adet Kap, ilaç 250
199 NALOKSAN HİDROKLORÜR AMPUL adet Kap, ilaç 40
200 NİTROFURAZONE % 0,2 56 G POMAD adet Kap, ilaç 1.000
201 OMEPRAZOL 40 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 550
202 PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZİTUAR adet Kap, ilaç 110
203 PARASETAMOL 10 MG/ML 100 ML FLAKON adet Kap, ilaç 1.250
204 PARASETAMOL 500 MG TABLET adet Kap, ilaç 500
205 PARSETAMOL 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON adet Kap, ilaç 500
206 PİRACETAM 1 GR AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
207 PREDNOL-L 40 MG 1 AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
208 PRİLOKAİN 20 MG 20 ML FLK adet Kap, ilaç 200
209 RANİTİDİN 50 MG/2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 3.250
210 RIFAMİSİN 250 MG AMPUL adet Kap, ilaç 3.500
211 S. %0,9 İZOTONİK 250 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 2.000
212 S. %5 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
213 S. %5 DEKSTROZ 250 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
214 S. İSOLYTE 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 25
215 S. %10 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 150
216 S. %30 DEKSTROZ 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 20
217 S.%20 MANNİTOL 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 20
218 S. %5 DEXTROZ 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
219 S. 1/3 İZOMİX VB. 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 50
220 S. LAKTATLI RINGER 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 250
221 S. METRONİDAZOL 500 MG 100CC SOL. SETLİ adet Kap, ilaç 200
222 S. NACL %0,9 1000 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 200
223 S. NACL %0,9 500 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 1.500
224 S. NACL % 0,9 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 1.250
225 S. TEOFİLİN 200, 100 CC TORBA SETLİ adet Kap, ilaç 50
226 SALBUTAMOL NEBULES 2,5 ML adet Kap, ilaç 1.200
227 SEFAZOLİN SODYUM İM/İV 1000 MG FLAKON adet Kap, ilaç 100
228 SEFTRİAKSON SODYUM 1 GR IV. FLAKON adet Kap, ilaç 500
229 SİLVER SULFADİAZİNE % 1 40 G KREM adet Kap, ilaç 1.000
230 SODYUM FOSFAT ENEMA (LAVMAN) 135 ML adet Kap, ilaç 70
231 TENOKSİKAM 20 MG İV FLAKON adet Kap, ilaç 1.000
232 THİOKOLSİKOSİD 4 MG /2ML AMPUL adet Kap, ilaç 2.000
233 TRAMADOL 100 MG AMPUL adet Kap, ilaç 20
234 VERAPAMİL 5 MG 2 ML AMPUL adet Kap, ilaç 10
235 VİTAMİN -C 5 ML 500 MG AMPUL adet Kap, ilaç 1.000
236 BEPANTHEN AMPUL adet Kap, ilaç 200
237 DİAZEPAM DESİTİN 10 MG REKTAL TÜP adet Kap, ilaç 10
238 PARANOX S SUPPOZİTUAR adet Kap, ilaç 250
239 SODYUM FOSFAT ENEMA (LAVMAN) 210 ML adet Kap, ilaç 20
240 FENİTOİN 250 MG/5 ML AMPUL adet Kap, ilaç 20
241 HAMETAN 5305 MG/G POMAD adet Kap, ilaç 20
242 ADENOZİN AMPUL 5 MG adet Kap, ilaç 5
243 EMEDUR AMPUL adet Kap, ilaç 400
244 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN SPREY % 1 50 ML adet Kap, ilaç 5
Okas Kodu Okas Açıklaması
33000000 Tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel bakım ürünleri

< GERİ DÖN