Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/573514

İhale No: 2016/573514
DİKKAT!

Bu ihale için 24 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme ve Laboratuvar Sarf İle Beyin Cerrahi Malzeme Alımı
 • İhale No 2016/573514
 • Şehir Denizli
 • İhale Tarihi 11.01.2017 13:30
 • Eklenme Tarihi 21.12.2016 04:15
 • Telefon 2583613232
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU
 • İşin Yeri DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
 • Kurum Devlet Hastanesi - Servergazi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Üst İdare Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme ve Laboratuvar Sarf İle Beyin Cerrahi Malzeme Alımı
TIBBİ SARF MALZEME VE LABORATUVAR SARF İLE BEYİN CERRAHİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -SERVERGAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TIBBİ SARF MALZEME VE LABORATUVAR SARF İLE BEYİN CERRAHİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/573514
1-İdarenin
a) Adresi: BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2583613232 - 2583613104
c) Elektronik Posta Adresi:khb20.servergazidh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MİKTARLAR VE BİRİMLER İDARİ ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri:MAL/MALLARIN TAMAMI İDARE TARAFINDAN BİR SEFERDE SİPARİŞ EDİLEBİLECEĞİ GİBİ SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR DEFAATEN DE SİPARİŞ VERİLEBİLİR. MAL/MALLAR İDARENİN SİPARİŞ YAZISINA İSTİNADEN EN GEÇ 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE VE SİPARİŞ YAZISINDA İSTENİLDİĞİ MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. MALIN/MALLARIN TESLİMATI YAPILMADAN ÖNCE TESLİMATIN YAPILACAĞI DEPO BİLGİLENDİRİLECEK VE TESLİMAT ESNASINDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAKTIR. KARGO İLE GÖNDERİLEN MALLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR. TESLİM EDİLECEK MAL/MALLAR İLGİLİ DEPOCUNUN GÖSTERECEĞİ YERE (DEPO, RAF V.B.) İSTENİLEN ŞEKİLDE BIRAKILACAKTIR. İLGİLİ DEPOCU MALI TESLİM ALANA KADAR OLUŞACAK HER TÜRLÜ HASAR, NAKLİYE, MONTAJ V.B. GİDERLER YÜKLENİCİYE AİTTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati:11.01.2017 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-  İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BARKOD NUMARALARI İHALE İHTİYAÇ LİSTESİNDEKİ SIRAYA GÖRE BELİRTİLECEKTİR.

2-  TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYIT ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN İSTEKLİ TARAFINDAN KAPSAM DIŞI OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGELERİN (YETKİLİ KURUMLARDAN ALINMIŞ) SUNULMASI HALİNDE UBB KAYDI ARANMAYACAK OLUP KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN YETKİ BELGESİNİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI YETERLİ OLACAKTIR.

3-  BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
 Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İhaleye katılan istekli distribütör ise, imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halide ise noter onaylı suretini, 
İhaleye katılan istekli bayi olması halinde bayilik belgesi ile birlikte;

- Bayilik veren yetkili distribütör ise,  yetkili distribütörden almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte yetkili distribütörünün imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halinde ise noter onaylı Türkçe suretini,

- Bayilik veren imalatçı ise, imalatçıdan almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte 7.5.2  de istenen imalatçı belgelerinden en az birini veya yerli malı belgesini sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER,  TEKLİF ETTİKLERİ HER KALEM İÇİN NUMUNE VERECEKTİR.

TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT NUMUNELERİN, İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE, İHALE DÖKÜMANLARI ARASINDA YER ALAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİNDEN; İHALE DOKUMANININ BİR PARÇASI OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEP EDİLMEMİŞ OLSA DAHİ) TEKLİFTE BULUNDUKLARI HER KALEM İÇİN İLGİLİ NUMUNELER  EN GEÇ İHALE GÜNÜ VE EN GEÇ İHALE SAATİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELER İLGİLİ MEMUR  TARAFINDAN TUTANAKLA İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİMİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK TUTANAK (İHALE DOKUMANININ EKİNDE SUNULAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU) İSTEKLİ TARAFINDAN, ÖNCEDEN, HAZIR HALDE BULUNUDURULACAKTIR. TUTANAĞI HAZIR HALDE BULUNMAYAN FİRMALARIN NUMUNELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR. BU TUTANAKTA FİRMA ADI VE ÜNVANI, İHALE KAYIT NUMARASI İLE TEKLİFTE BULUNDUKLARI KALEMİN/KALEMLERİN İHALE SIRA NUMARASI, KALEM ADI, NUMUNE MİKTARI, TİTUBB KAPSAM DAHİLİNDE OLAN TEKLİF KALEMLERİ İÇİN UBB BARKODU BULUNACAKTIR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. (ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELER KUTU VEYA AMBALAJ İÇERİSİNDE OLMALIDIR. AYRICA HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE LİSTESİ SIRA NUMARASI, SİLİNMEYECEK VE KAYBOLMAYACAK ŞEKİLDE, YAZILI OLMALIDIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR. BU DURUM İÇİN İSTEKLİ FİRMALAR HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR. NUMUNELERİN TESLİM ALINMIŞ OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.

TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİLER ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. TEKLİF VEREN İSTEKLİLER BU HUSUSU BAŞTAN KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme ve Laboratuvar Sarf İle Beyin Cerrahi Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 AĞIZ BAKIM SETİ adet SARF MALZEMELER 4.000
2 ELDİVEN STERİL CERRAHİ PUDRALI NO:6,5 adet SARF MALZEMELER 6.000
3 ELDİVEN STERİL CERRAHİ PUDRALI NO:7 adet SARF MALZEMELER 6.000
4 ENJEKTÖR İNSÜLİN 100 ÜNİTE 26G adet SARF MALZEMELER 10.000
5 FLASTER SÖKÜCÜ SPREY adet SARF MALZEMELER 80
6 GÖZ 2,8 MM KNİFE(KORNEA KESİ İÇİN MİKROCERRAHİ BIÇAK) adet SARF MALZEMELER 200
7 GÖZ İÇİ LENSİ HİDROFOBİK KATLANABİLİR MONOBLOK adet SARF MALZEMELER 650
8 GÖZ İRRİGATİNG KİSTOTOM 25 G adet SARF MALZEMELER 100
9 GÖZ ÖRTÜSÜ POŞLU adet SARF MALZEMELER 1.000
10 GÖZ VİSCOELASTİK SOLÜSYON 1.4(B-VİSC) adet SARF MALZEMELER 300
11 NAZOGASTRİK KATETER 16CH adet SARF MALZEMELER 400
12 SPİNAL İĞNE QUINK UÇ NO:25 adet SARF MALZEMELER 800
13 STERİL TALK PUDRA adet SARF MALZEMELER 20
14 ALÇI ALTI PAMUĞU 10CM adet SARF MALZEMELER 5.000
15 ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM adet SARF MALZEMELER 7.000
16 ALÇI ALTI PAMUĞU 20 CM adet SARF MALZEMELER 2.000
17 ALKOL %70 LİK litre SARF MALZEMELER 1.200
18 ALKOL %99,6 litre SARF MALZEMELER 300
19 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN BALONLU adet SARF MALZEMELER 500
20 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER -VEN SETİ (YETİŞKİN) adet SARF MALZEMELER 100
21 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF MALZEMELER 650
22 ASPİRASYON TORBASI 2000CC adet SARF MALZEMELER 3.000
23 SAKŞIN-İRRİGASYON BASINÇLI YIKAMA SETİ adet SARF MALZEMELER 250
24 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet SARF MALZEMELER 3.000
25 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet SARF MALZEMELER 1.000
26 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet SARF MALZEMELER 6.000
27 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ KİTİ adet SARF MALZEMELER 100
28 SUPRAPUBİK DRENAJ SET LATEKS 15 FR adet SARF MALZEMELER 10
29 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN (1,4-1,7)(1,8-1,9) adet SARF MALZEMELER 244
30 DREN ŞİŞESİ 2000 TEK GİRİŞ adet SARF MALZEMELER 200
31 VAKUMLU YARA DRENAJ SİST.DREN 400ML ÇİFT TROK.12 CH adet SARF MALZEMELER 500
32 NONSTERİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ-MEDİUM kutu SARF MALZEMELER 1.000
33 NONSTERİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ-SMALL kutu SARF MALZEMELER 500
34 ORTOPEDİK ELDİVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:7.5 adet SARF MALZEMELER 800
35 ORTOPEDİK ELDİVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:8 adet SARF MALZEMELER 250
36 FOLEY SONDA 2 YOLLU LATEKS 10 F adet SARF MALZEMELER 10
37 FOLEY SONDA 2 YOLLU LATEKS 12 F adet SARF MALZEMELER 10
38 SPANÇ RADYOPAKSIZ 5(+-5) CM X 5(+-5) CM 8 KAT adet SARF MALZEMELER 50.000
39 SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(+-1) CM X 7,5(+-1) CM 8 KAT adet SARF MALZEMELER 500.000
40 SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(+-1) CM X 7,5(+-1) CM 12 KAT adet SARF MALZEMELER 100.000
41 GÖZ STERİL GÖZ PEDİ ( 6,5 CM X 9,5 CM ) adet SARF MALZEMELER 150
42 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF MALZEMELER 72
43 İDRAR TORBASI SAATLİ adet SARF MALZEMELER 250
44 KAN VERME SAATİ adet SARF MALZEMELER 1.000
45 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ 18GX25CM adet SARF MALZEMELER 100
46 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ AĞIZLIĞI adet SARF MALZEMELER 4.000
47 TORAKS KATATER NO:32 adet SARF MALZEMELER 100
48 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA)NO: 0 35 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 1.752
49 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO: 0 40 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 1.056
50 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO: 1 40 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 2.400
51 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO:2/0 25 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 3.384
52 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA)NO:3/0 15 (+-3) 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 720
53 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:2/0 30 (+-5) MM Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 720
54 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:3/0 20 (+-4) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 240
55 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:3/0 30 (+-5) MM 3/8 K.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 540
56 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:4/0 17 (+-3) MM 3/8 K.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 600
57 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:4/0 15 (+-3) 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 420
58 POLIDIAKSANON VEYA POLIGLIKONAT LOOP NO:1 40 MM Y.İ adet SARF MALZEMELER 660
59 POLIDIAKSANON VEYA POLIGLIKONAT NO:4/0 16 MM K.İ. adet SARF MALZEMELER 240
60 İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ) ÇİLE NO:2/0 17*45 adet SARF MALZEMELER 408
61 İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ) ÇİLE NO:3/0 17*45 adet SARF MALZEMELER 240
62 POLİPROPİLEN NO:0 45 (+-5) MM 1/2 YUVARLAK adet SARF MALZEMELER 240
63 LİGASURE 16,5MMX19CM(DAMAR KAPAMA KESME )PROBU adet SARF MALZEMELER 10
64 POLİVİDON İYOT %7,5 ANTİSEPTİK SOL. 1000 ML (SABUN) litre SARF MALZEMELER 500
65 PAMUK adet SARF MALZEMELER 2.000
66 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ adet SARF MALZEMELER 350
67 ENJEKTÖR 2 CC 3 PARÇALI YEŞİL UÇLU adet SARF MALZEMELER 36.000
68 POLIGLIKOLIK ASİT (%100) NO:4/0 13 (+-3)MM 1/2 YUVARLAK adet SARF MALZEMELER 360
69 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5X7,5 CM HEMOSTAT adet SARF MALZEMELER 450
70 STERİL İYOTLU DREP/ DRAPE 40 (+-5)X60(+-5)CM adet SARF MALZEMELER 80
71 KAPSÜL GERMA HALKASI 13MM adet SARF MALZEMELER 20
72 GÖZ İÇİ EMİCİ SÜNGER ÜÇGEN ŞEKLİNDE adet SARF MALZEMELER 500
73 SARGI BEZİ 10CM X 1,5M (18/20 TEL) adet SARF MALZEMELER 7.000
74 SPİNAL İĞNE QİNK UÇ NO:27 adet SARF MALZEMELER 1.200
75 KRANİOPLASTİ KİTİ adet SARF MALZEMELER 5
76 EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KİTİ adet SARF MALZEMELER 5
77 DURA GREFTİ (SIĞIR PERİCARD) adet SARF MALZEMELER 10
78 YÜKSEK VİZKOZİTELİ VERTEBROPLASTİ ÇİMENTO UYGULAMA adet SARF MALZEMELER 15
79 ŞANT KİTİ adet SARF MALZEMELER 2
80 LOMBER DRENAJ KİTİ adet SARF MALZEMELER 3
81 SENTETİK FLEX GREFT adet SARF MALZEMELER 150
82 DBM KORTİKAL CANCELLOUS CHİPS KEMİK GREFTİ 15 CC adet SARF MALZEMELER 50
83 DBM PUTTY GREFTİ 5 CC adet SARF MALZEMELER 20
84 ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ KRANİOTOM UCU VE DRİLL adet SARF MALZEMELER 150
85 ANTI HIV KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
86 ANTİ HBS KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
87 ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ kartuş SARF MALZEMELER 350
88 ARB BOYA SETİ adet SARF MALZEMELER 8
89 BACİTRACİN DİSKİ kartuş SARF MALZEMELER 10
90 BILE ESCULIN (HAZIR BESİYER) adet SARF MALZEMELER 300
91 COOMS ANTİ SERUMU mililitre SARF MALZEMELER 60
92 ÇİKOLATA AGAR HAZIR BESİ YERİ adet SARF MALZEMELER 1.500
93 EMB AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet SARF MALZEMELER 500
94 GAİTA KABI adet SARF MALZEMELER 9.700
95 GAİTADA GİZLİ KAN adet SARF MALZEMELER 3.000
96 GEBELİK TESTİ adet SARF MALZEMELER 850
97 GİEMSA SOLÜSYON(Mikrob.1000 ml;patolo.8000 ml) mililitre SARF MALZEMELER 9.000
98 GLUKOZ STRİPİ adet SARF MALZEMELER 147.500
99 GRAM BOYA SETİ set SARF MALZEMELER 5
100 H.PYLORİ ANTİJEN TESTİ (GAİTA) adet SARF MALZEMELER 125
101 HAZIR ANAL BANT adet SARF MALZEMELER 850
102 HBS AG KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
103 HCV KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
104 HEKTOEN ENTERİK (HAZIR BESİ YERİ) adet SARF MALZEMELER 400
105 HEMOGRAM TÜPÜ (KAN MERKEZİ İÇİN) adet SARF MALZEMELER 8.000
106 HEMATOKRİT PİPETİ (100 LÜK) adet SARF MALZEMELER 20
107 İDRAR STRİPİ (10 PARAMETRE) adet SARF MALZEMELER 5.000
108 İNDOL SIVI BESİYERİ adet SARF MALZEMELER 100
109 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ A (KAN MRK) adet SARF MALZEMELER 74
110 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ B (KAN MRK) adet SARF MALZEMELER 74
111 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ D (KAN MRK) adet SARF MALZEMELER 84
112 KANLI EMB 2 BÖLMELİ HAZIR BESİ YERİ adet SARF MALZEMELER 13.000
113 KİST HİDATİK İHA (echinococcus iha)) test SARF MALZEMELER 1.300
114 KOAGÜLAZ TESTİ test SARF MALZEMELER 1.000
115 KONİK UÇLU İDRAR TÜPÜ adet SARF MALZEMELER 1.000
116 KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ adet SARF MALZEMELER 1.500
117 "LAMEL (24*60)(100 kutu mikrobiyoloji,200 kutu patoloji)" kutu SARF MALZEMELER 300
118 LAMEL (24*24) kutu SARF MALZEMELER 10
119 MAVİ PİPET UCU adet SARF MALZEMELER 3.000
120 MAY-GRUNWALD mililitre SARF MALZEMELER 1.000
121 MİO BESİYERİ(HAZIR BESİ YERİ) adet SARF MALZEMELER 25
122 MONOTEST test SARF MALZEMELER 400
123 MÜELLER HİLTON (HAZIR BESİYERİ) adet SARF MALZEMELER 1.000
124 NONSTERİL İDRAR BARDAĞI adet SARF MALZEMELER 64.000
125 "NONSTERİL PASTÖR PİPETİ(patoloji 250 adet)" adet SARF MALZEMELER 10.000
126 OKSİDAZ TESTİ test SARF MALZEMELER 150
127 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 100 CC adet SARF MALZEMELER 5.000
128 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 500 CC adet SARF MALZEMELER 4.000
129 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 1000 CC adet SARF MALZEMELER 1.000
130 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 2000 CC adet SARF MALZEMELER 250
131 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 3000 CC adet SARF MALZEMELER 300
132 PLASTİK KAP KAPAKLI -10 LT adet SARF MALZEMELER 10.000
133 PLASTİK KAP KAPAKLI -5 LT adet SARF MALZEMELER 5.000
134 POTASYUM HİDROKSİT mililitre SARF MALZEMELER 1.000
135 ROSE BENGAL (BRUCELLA) mililitre SARF MALZEMELER 50
136 ROTA-ADENO VİRÜS ANTİJENİ adet SARF MALZEMELER 2.500
137 SABORAUD DEXTROZ AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet SARF MALZEMELER 250
138 SARI PİPET UCU adet SARF MALZEMELER 5.000
139 SİTRAT AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet SARF MALZEMELER 25
140 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU adet SARF MALZEMELER 5.000
141 STERİL İDRAR BARDAĞI adet SARF MALZEMELER 25.000
142 STERİL PETRİ KUTUSU adet SARF MALZEMELER 100
143 STERİL PLASTİK ÖZE adet SARF MALZEMELER 15.000
144 STERİL TRANSPORT BESİYERİ (HAZIR) adet SARF MALZEMELER 5.000
145 TSİ HAZIR BESİ YERİ adet SARF MALZEMELER 25
146 ÜREA HAZIR BESİ YERİ adet SARF MALZEMELER 25
147 VDRL KASET TEST adet SARF MALZEMELER 2.000
148 VRE KROMOJENİK AGAR adet SARF MALZEMELER 500
149 MAYER HEMATOKSİLEN litre SARF MALZEMELER 13
150 HARRİS HEMATOKSİLEN litre SARF MALZEMELER 8
151 OG-6 litre SARF MALZEMELER 8
152 EOSİN litre SARF MALZEMELER 10
153 EA-50 BOYASI litre SARF MALZEMELER 10
154 KSİLEN litre SARF MALZEMELER 600
155 FORMALDEHİD litre SARF MALZEMELER 100
156 PARAFİN BOCUK kilogram SARF MALZEMELER 250
157 LAM RODAJLI (50'LİK) kutu SARF MALZEMELER 400
158 MİKROTOM BIÇAĞI (50'LİK) kutu SARF MALZEMELER 10
159 PLASTİK DOKU KASETİ (NORMAL) adet SARF MALZEMELER 10.000
160 PLASTİK DOKU KASETİ (BİYOPSİ BÖLMELİ) adet SARF MALZEMELER 10.000
161 MASSON TRİCHOME litre SARF MALZEMELER 2
162 SCHİFF REAGENT litre SARF MALZEMELER 5
163 PERYODİK ASİT gram SARF MALZEMELER 50
164 MAKRASKOPİ BOYAMA SETİ (SİYAH) adet SARF MALZEMELER 2
165 MEGAFUNNEL HUNİSİ (25 ADETLİK) adet SARF MALZEMELER 10
166 LAM MAPHESİ (20 lamlık) adet SARF MALZEMELER 40
167 FORMALDEHİD YAKA ÖLÇÜM KARTI adet SARF MALZEMELER 4
168 KSİLEN YAKA ÖLÇÜM KARTI adet SARF MALZEMELER 3

İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme ve Laboratuvar Sarf İle Beyin Cerrahi Malzeme Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TIBBİ SARF MALZEME VE LABORATUVAR SARF İLE BEYİN CERRAHİ MALZEME ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Devlet Hastanesi -Servergazi SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi: BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

c) Telefon numarası: 2583613232

ç) Faks numarası: 2583613104

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: YAŞAR YAMAN - VHKİ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: TIBBİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

MİKTARLAR VE BİRİMLER İDARİ ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALMAKTADIR.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/573514

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

ç) İhalenin yapılacağı adres: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 11.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 13:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

d) Numune Teslim ve Kontrol Formu

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

1-  İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BARKOD NUMARALARI İHALE İHTİYAÇ LİSTESİNDEKİ SIRAYA GÖRE BELİRTİLECEKTİR.

2-  TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYIT ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN İSTEKLİ TARAFINDAN KAPSAM DIŞI OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGELERİN (YETKİLİ KURUMLARDAN ALINMIŞ) SUNULMASI HALİNDE UBB KAYDI ARANMAYACAK OLUP KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN YETKİ BELGESİNİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI YETERLİ OLACAKTIR.

3-  BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
 Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İhaleye katılan istekli distribütör ise, imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halide ise noter onaylı suretini, 
İhaleye katılan istekli bayi olması halinde bayilik belgesi ile birlikte;

- Bayilik veren yetkili distribütör ise,  yetkili distribütörden almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte yetkili distribütörünün imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halinde ise noter onaylı Türkçe suretini,

- Bayilik veren imalatçı ise, imalatçıdan almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte 7.5.2  de istenen imalatçı belgelerinden en az birini veya yerli malı belgesini sunmak zorundadır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İSTEKLİLER,  TEKLİF ETTİKLERİ HER KALEM İÇİN NUMUNE VERECEKTİR.

TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT NUMUNELERİN, İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE, İHALE DÖKÜMANLARI ARASINDA YER ALAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİNDEN; İHALE DOKUMANININ BİR PARÇASI OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEP EDİLMEMİŞ OLSA DAHİ) TEKLİFTE BULUNDUKLARI HER KALEM İÇİN İLGİLİ NUMUNELER  EN GEÇ İHALE GÜNÜ VE EN GEÇ İHALE SAATİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELER İLGİLİ MEMUR  TARAFINDAN TUTANAKLA İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİMİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK TUTANAK (İHALE DOKUMANININ EKİNDE SUNULAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU) İSTEKLİ TARAFINDAN, ÖNCEDEN, HAZIR HALDE BULUNUDURULACAKTIR. TUTANAĞI HAZIR HALDE BULUNMAYAN FİRMALARIN NUMUNELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR. BU TUTANAKTA FİRMA ADI VE ÜNVANI, İHALE KAYIT NUMARASI İLE TEKLİFTE BULUNDUKLARI KALEMİN/KALEMLERİN İHALE SIRA NUMARASI, KALEM ADI, NUMUNE MİKTARI, TİTUBB KAPSAM DAHİLİNDE OLAN TEKLİF KALEMLERİ İÇİN UBB BARKODU BULUNACAKTIR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. (ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELER KUTU VEYA AMBALAJ İÇERİSİNDE OLMALIDIR. AYRICA HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE LİSTESİ SIRA NUMARASI, SİLİNMEYECEK VE KAYBOLMAYACAK ŞEKİLDE, YAZILI OLMALIDIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR. BU DURUM İÇİN İSTEKLİ FİRMALAR HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR. NUMUNELERİN TESLİM ALINMIŞ OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.

TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİLER ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. TEKLİF VEREN İSTEKLİLER BU HUSUSU BAŞTAN KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

a ) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler,

b ) İSTEKLİNİN VE/VEYA TEKLİF EDİLEN MALIN, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLDUKLARINI TEVSİK EDİCİ BELGELER, İNTERNET ÇIKTISI OLARAK SUNULABİLİR.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 168 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

BU İHALE 168 KISIMDAN OLUŞMAKTA OLUP, BU 168 KISIM İÇİN AYRI AYRI TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR. TEKLİF DEĞERLENDİRME İŞLEMİ HER BİR KISIM İÇİN AYRI OLARAK YAPILACAKTIR. KISIMLARIN BİRBİRİ ARASINDA, TEKLİF VERME YÖNÜNDEN VE DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN BAĞLAYICILIĞI YOKTUR.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İSTEKLİLERİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE ÖDEYECEĞİ HER TÜRLÜ VERGİ (KDV HARİÇ), RESİM, HARÇ VE BENZERİ GİDERLER İLE MALLARIN İDAREMİZE EKSİKSİZ VE İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYGUN OLARAK TESLİMİ AŞAMASINDA OLUŞACAK HER TÜRLÜ ULAŞIM, NAKLİYE VE BENZERİ TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATA DAHİLDİR.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.06.2017. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ VEZNESİNE yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki hususlardan faydalanılacaktır.
1. UHDESİNDE KALAN KALEM SAYISININ FAZLALIĞI
2. TEKLİF EDİLEN KALEM SAYISININ FAZLALIĞI

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

1.İSTEKLİLER BU ŞARTNAME BERABERİNDE YER ALAN TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞMEDEKİ TÜM HUSUSLARI DA BAŞTAN KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU, TİP İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR İÇİN VARSA TEKNİK ŞARTNAME VE/VEYA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLUP, BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN HUSUSLARIN OLMASI DURUMUNDA SIRASIYLA İDARİ ŞARTNAME, TEKNİK ŞARTNAME SONRASINDA İSE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

2.İSTEKLİLER, UHDESİNDE KALAN TEKLİFLERİNİ HUAP’IN İNTERNET SİTESİNDEKİ İHALE YAZILIMINDAN HAZIRLAYIP CD’YE AKTARACAK VE SÖZLEŞME ESNASINDA İDAREYE SUNACAKTIR.

3.İSTEKLİLER TEKLİFLERİ İDARİ ŞARTNAMEMİZ EKİNDE VERİLMİŞ OLAN "BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ" ÜZERİNDE YAZACAKLAR VEYA TEKLİFLERİNİ BU FORMATTA HAZIRLAYACAKLARDIR. FİRMA, TEKLİFLERİNDE MARKA, AMBALAJ İÇERİĞİ, UBB BARKODLARININ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 AĞIZ BAKIM SETİ adet SARF MALZEMELER 4.000
2 ELDİVEN STERİL CERRAHİ PUDRALI NO:6,5 adet SARF MALZEMELER 6.000
3 ELDİVEN STERİL CERRAHİ PUDRALI NO:7 adet SARF MALZEMELER 6.000
4 ENJEKTÖR İNSÜLİN 100 ÜNİTE 26G adet SARF MALZEMELER 10.000
5 FLASTER SÖKÜCÜ SPREY adet SARF MALZEMELER 80
6 GÖZ 2,8 MM KNİFE(KORNEA KESİ İÇİN MİKROCERRAHİ BIÇAK) adet SARF MALZEMELER 200
7 GÖZ İÇİ LENSİ HİDROFOBİK KATLANABİLİR MONOBLOK adet SARF MALZEMELER 650
8 GÖZ İRRİGATİNG KİSTOTOM 25 G adet SARF MALZEMELER 100
9 GÖZ ÖRTÜSÜ POŞLU adet SARF MALZEMELER 1.000
10 GÖZ VİSCOELASTİK SOLÜSYON 1.4(B-VİSC) adet SARF MALZEMELER 300
11 NAZOGASTRİK KATETER 16CH adet SARF MALZEMELER 400
12 SPİNAL İĞNE QUINK UÇ NO:25 adet SARF MALZEMELER 800
13 STERİL TALK PUDRA adet SARF MALZEMELER 20
14 ALÇI ALTI PAMUĞU 10CM adet SARF MALZEMELER 5.000
15 ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM adet SARF MALZEMELER 7.000
16 ALÇI ALTI PAMUĞU 20 CM adet SARF MALZEMELER 2.000
17 ALKOL %70 LİK litre SARF MALZEMELER 1.200
18 ALKOL %99,6 litre SARF MALZEMELER 300
19 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN BALONLU adet SARF MALZEMELER 500
20 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER -VEN SETİ (YETİŞKİN) adet SARF MALZEMELER 100
21 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF MALZEMELER 650
22 ASPİRASYON TORBASI 2000CC adet SARF MALZEMELER 3.000
23 SAKŞIN-İRRİGASYON BASINÇLI YIKAMA SETİ adet SARF MALZEMELER 250
24 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet SARF MALZEMELER 3.000
25 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet SARF MALZEMELER 1.000
26 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet SARF MALZEMELER 6.000
27 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ KİTİ adet SARF MALZEMELER 100
28 SUPRAPUBİK DRENAJ SET LATEKS 15 FR adet SARF MALZEMELER 10
29 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN (1,4-1,7)(1,8-1,9) adet SARF MALZEMELER 244
30 DREN ŞİŞESİ 2000 TEK GİRİŞ adet SARF MALZEMELER 200
31 VAKUMLU YARA DRENAJ SİST.DREN 400ML ÇİFT TROK.12 CH adet SARF MALZEMELER 500
32 NONSTERİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ-MEDİUM kutu SARF MALZEMELER 1.000
33 NONSTERİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ-SMALL kutu SARF MALZEMELER 500
34 ORTOPEDİK ELDİVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:7.5 adet SARF MALZEMELER 800
35 ORTOPEDİK ELDİVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:8 adet SARF MALZEMELER 250
36 FOLEY SONDA 2 YOLLU LATEKS 10 F adet SARF MALZEMELER 10
37 FOLEY SONDA 2 YOLLU LATEKS 12 F adet SARF MALZEMELER 10
38 SPANÇ RADYOPAKSIZ 5(+-5) CM X 5(+-5) CM 8 KAT adet SARF MALZEMELER 50.000
39 SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(+-1) CM X 7,5(+-1) CM 8 KAT adet SARF MALZEMELER 500.000
40 SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(+-1) CM X 7,5(+-1) CM 12 KAT adet SARF MALZEMELER 100.000
41 GÖZ STERİL GÖZ PEDİ ( 6,5 CM X 9,5 CM ) adet SARF MALZEMELER 150
42 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF MALZEMELER 72
43 İDRAR TORBASI SAATLİ adet SARF MALZEMELER 250
44 KAN VERME SAATİ adet SARF MALZEMELER 1.000
45 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ 18GX25CM adet SARF MALZEMELER 100
46 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ AĞIZLIĞI adet SARF MALZEMELER 4.000
47 TORAKS KATATER NO:32 adet SARF MALZEMELER 100
48 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA)NO: 0 35 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 1.752
49 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO: 0 40 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 1.056
50 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO: 1 40 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 2.400
51 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA) NO:2/0 25 (+-5) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 3.384
52 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) (PGA)NO:3/0 15 (+-3) 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 720
53 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:2/0 30 (+-5) MM Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 720
54 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:3/0 20 (+-4) MM 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 240
55 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:3/0 30 (+-5) MM 3/8 K.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 540
56 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:4/0 17 (+-3) MM 3/8 K.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 600
57 POLİGLİKOLİK ASİT (%100) RAPİD NO:4/0 15 (+-3) 1/2 Y.İ. 75 CM adet SARF MALZEMELER 420
58 POLIDIAKSANON VEYA POLIGLIKONAT LOOP NO:1 40 MM Y.İ adet SARF MALZEMELER 660
59 POLIDIAKSANON VEYA POLIGLIKONAT NO:4/0 16 MM K.İ. adet SARF MALZEMELER 240
60 İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ) ÇİLE NO:2/0 17*45 adet SARF MALZEMELER 408
61 İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ) ÇİLE NO:3/0 17*45 adet SARF MALZEMELER 240
62 POLİPROPİLEN NO:0 45 (+-5) MM 1/2 YUVARLAK adet SARF MALZEMELER 240
63 LİGASURE 16,5MMX19CM(DAMAR KAPAMA KESME )PROBU adet SARF MALZEMELER 10
64 POLİVİDON İYOT %7,5 ANTİSEPTİK SOL. 1000 ML (SABUN) litre SARF MALZEMELER 500
65 PAMUK adet SARF MALZEMELER 2.000
66 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ adet SARF MALZEMELER 350
67 ENJEKTÖR 2 CC 3 PARÇALI YEŞİL UÇLU adet SARF MALZEMELER 36.000
68 POLIGLIKOLIK ASİT (%100) NO:4/0 13 (+-3)MM 1/2 YUVARLAK adet SARF MALZEMELER 360
69 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5X7,5 CM HEMOSTAT adet SARF MALZEMELER 450
70 STERİL İYOTLU DREP/ DRAPE 40 (+-5)X60(+-5)CM adet SARF MALZEMELER 80
71 KAPSÜL GERMA HALKASI 13MM adet SARF MALZEMELER 20
72 GÖZ İÇİ EMİCİ SÜNGER ÜÇGEN ŞEKLİNDE adet SARF MALZEMELER 500
73 SARGI BEZİ 10CM X 1,5M (18/20 TEL) adet SARF MALZEMELER 7.000
74 SPİNAL İĞNE QİNK UÇ NO:27 adet SARF MALZEMELER 1.200
75 KRANİOPLASTİ KİTİ adet SARF MALZEMELER 5
76 EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KİTİ adet SARF MALZEMELER 5
77 DURA GREFTİ (SIĞIR PERİCARD) adet SARF MALZEMELER 10
78 YÜKSEK VİZKOZİTELİ VERTEBROPLASTİ ÇİMENTO UYGULAMA adet SARF MALZEMELER 15
79 ŞANT KİTİ adet SARF MALZEMELER 2
80 LOMBER DRENAJ KİTİ adet SARF MALZEMELER 3
81 SENTETİK FLEX GREFT adet SARF MALZEMELER 150
82 DBM KORTİKAL CANCELLOUS CHİPS KEMİK GREFTİ 15 CC adet SARF MALZEMELER 50
83 DBM PUTTY GREFTİ 5 CC adet SARF MALZEMELER 20
84 ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ KRANİOTOM UCU VE DRİLL adet SARF MALZEMELER 150
85 ANTI HIV KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
86 ANTİ HBS KASET TEST adet SARF MALZEMELER 300
87 ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ kartuş SARF MALZEMELER 350
88 ARB BOYA SETİ
adet SARF MALZEMELER 8
89 BACİTRACİN DİSKİ
kartuş SARF MALZEMELER 10
90 BILE ESCULIN (HAZIR BESİYER)
adet SARF MALZEMELER 300
91 COOMS ANTİ SERUMU
mililitre SARF MALZEMELER 60
92 ÇİKOLATA AGAR HAZIR BESİ YERİ
adet SARF MALZEMELER 1.500
93 EMB AGAR (HAZIR BESİ YERİ)
adet SARF MALZEMELER 500
94 GAİTA KABI
adet SARF MALZEMELER 9.700
95 GAİTADA GİZLİ KAN
adet SARF MALZEMELER 3.000
96 GEBELİK TESTİ
adet SARF MALZEMELER 850
97 GİEMSA SOLÜSYON
(Mikrob.1000 ml;patolo.8000 ml)
mililitre SARF MALZEMELER 9.000
98 GLUKOZ STRİPİ
adet SARF MALZEMELER 147.500
99 GRAM BOYA SETİ
set SARF MALZEMELER 5
100 H.PYLORİ ANTİJEN TESTİ (GAİTA)
adet SARF MALZEMELER 125
101 HAZIR ANAL BANT
adet SARF MALZEMELER 850
102 HBS AG KASET TEST
adet SARF MALZEMELER 300
103 HCV KASET TEST
adet SARF MALZEMELER 300
104 HEKTOEN ENTERİK (HAZIR BESİ YERİ)
adet SARF MALZEMELER 400
105 HEMOGRAM TÜPÜ (KAN MERKEZİ İÇİN)
adet SARF MALZEMELER 8.000
106 HEMATOKRİT PİPETİ (100 LÜK)
adet SARF MALZEMELER 20
107 İDRAR STRİPİ (10 PARAMETRE) adet SARF MALZEMELER 5.000
108 İNDOL SIVI BESİYERİ
adet SARF MALZEMELER 100
109 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ A (KAN MRK)
adet SARF MALZEMELER 74
110 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ B (KAN MRK)
adet SARF MALZEMELER 74
111 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ D (KAN MRK)
adet SARF MALZEMELER 84
112 KANLI EMB 2 BÖLMELİ HAZIR BESİ YERİ
adet SARF MALZEMELER 13.000
113 KİST HİDATİK İHA (echinococcus iha))
test SARF MALZEMELER 1.300
114 KOAGÜLAZ TESTİ
test SARF MALZEMELER 1.000
115 KONİK UÇLU İDRAR TÜPÜ
adet SARF MALZEMELER 1.000
116 KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ
adet SARF MALZEMELER 1.500
117 "LAMEL (24*60)
(100 kutu mikrobiyoloji,200 kutu patoloji)"
kutu SARF MALZEMELER 300
118 LAMEL (24*24)
kutu SARF MALZEMELER 10
119 MAVİ PİPET UCU
adet SARF MALZEMELER 3.000
120 MAY-GRUNWALD
mililitre SARF MALZEMELER 1.000
121 MİO BESİYERİ(HAZIR BESİ YERİ)
adet SARF MALZEMELER 25
122 MONOTEST
test SARF MALZEMELER 400
123 MÜELLER HİLTON (HAZIR BESİYERİ)
adet SARF MALZEMELER 1.000
124 NONSTERİL İDRAR BARDAĞI
adet SARF MALZEMELER 64.000
125 "NONSTERİL PASTÖR PİPETİ
(patoloji 250 adet)"
adet SARF MALZEMELER 10.000
126 OKSİDAZ TESTİ
test SARF MALZEMELER 150
127 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 100 CC
adet SARF MALZEMELER 5.000
128 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 500 CC
adet SARF MALZEMELER 4.000
129 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 1000 CC
adet SARF MALZEMELER 1.000
130 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 2000 CC
adet SARF MALZEMELER 250
131 PATOLOJİK MATERYAL SAKLAMA KABI 3000 CC
adet SARF MALZEMELER 300
132 PLASTİK KAP KAPAKLI -10 LT
adet SARF MALZEMELER 10.000
133 PLASTİK KAP KAPAKLI -5 LT
adet SARF MALZEMELER 5.000
134 POTASYUM HİDROKSİT
mililitre SARF MALZEMELER 1.000
135 ROSE BENGAL (BRUCELLA)
mililitre SARF MALZEMELER 50
136 ROTA-ADENO VİRÜS ANTİJENİ
adet SARF MALZEMELER 2.500
137 SABORAUD DEXTROZ AGAR (HAZIR BESİ YERİ)
adet SARF MALZEMELER 250
138 SARI PİPET UCU
adet SARF MALZEMELER 5.000
139 SİTRAT AGAR (HAZIR BESİ YERİ)
adet SARF MALZEMELER 25
140 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU
adet SARF MALZEMELER 5.000
141 STERİL İDRAR BARDAĞI
adet SARF MALZEMELER 25.000
142 STERİL PETRİ KUTUSU
adet SARF MALZEMELER 100
143 STERİL PLASTİK ÖZE
adet SARF MALZEMELER 15.000
144 STERİL TRANSPORT BESİYERİ (HAZIR)
adet SARF MALZEMELER 5.000
145 TSİ HAZIR BESİ YERİ
adet SARF MALZEMELER 25
146 ÜREA HAZIR BESİ YERİ
adet SARF MALZEMELER 25
147 VDRL KASET TEST
adet SARF MALZEMELER 2.000
148 VRE KROMOJENİK AGAR
adet SARF MALZEMELER 500
149 MAYER HEMATOKSİLEN
litre SARF MALZEMELER 13
150 HARRİS HEMATOKSİLEN
litre SARF MALZEMELER 8
151 OG-6
litre SARF MALZEMELER 8
152 EOSİN
litre SARF MALZEMELER 10
153 EA-50 BOYASI
litre SARF MALZEMELER 10
154 KSİLEN
litre SARF MALZEMELER 600
155 FORMALDEHİD
litre SARF MALZEMELER 100
156 PARAFİN BOCUK
kilogram SARF MALZEMELER 250
157 LAM RODAJLI (50'LİK)
kutu SARF MALZEMELER 400
158 MİKROTOM BIÇAĞI (50'LİK)
kutu SARF MALZEMELER 10
159 PLASTİK DOKU KASETİ (NORMAL)
adet SARF MALZEMELER 10.000
160 PLASTİK DOKU KASETİ (BİYOPSİ BÖLMELİ)
adet SARF MALZEMELER 10.000
161 MASSON TRİCHOME
litre SARF MALZEMELER 2
162 SCHİFF REAGENT
litre SARF MALZEMELER 5
163 PERYODİK ASİT
gram SARF MALZEMELER 50
164 MAKRASKOPİ BOYAMA SETİ (SİYAH)

adet SARF MALZEMELER 2
165 MEGAFUNNEL HUNİSİ (25 ADETLİK)
adet SARF MALZEMELER 10
166 LAM MAPHESİ (20 lamlık)
adet SARF MALZEMELER 40
167 FORMALDEHİD YAKA ÖLÇÜM KARTI adet SARF MALZEMELER 4
168 KSİLEN YAKA ÖLÇÜM KARTI
adet SARF MALZEMELER 3
Okas Kodu Okas Açıklaması
33141000 Tek kullanımlık kimyasal olmayan tıbbi sarf malzemeleri ve sarf hematolojik malzemeleri
38434540 Biyomedikal ekipman

< GERİ DÖN