Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/37448

İhale No: 9998/37448
İhale Adı KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SİSTEMİ -1 adet
 • İhale No 9998/37448
 • Şehir İzmir
 • İhale Tarihi 11.01.2017 10:01
 • Eklenme Tarihi 27.12.2016 11:25
 • Telefon 236 201 1051
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Pazarlık
 • İhale Yeri Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü B Blok 2.Kat Toplantı Salonu
 • İşin Yeri BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SİSTEMİ -1 adet
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SİSTEMİ -1 adet

  İhale Notu  :İrtibat: Ömer VAROL Dahili: 10 51
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: PAZARLIK USULÜ
KAYIT NO: 2016/600341
TARİHİ: 11.01.2017
SAATİ: 10:00
YERİ: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü B Blok 2.Kat Toplantı Salonu
DOSYA BEDELİ: 100,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON:201 1051
DAHİLİ:-
FAKS:2011447
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İHALE METNİ
 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR.

            Cihazın  alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi  hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt No :2016/600341

1. İdarenin 
a ) Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampusu Yunusemre -MANİSA
b ) Telefon - Faks Numarası : 236 201 1051 - 236 201 14 47 
c ) Elektronik Posta Adresi : bap@cbu.edu.tr 
ç ) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale Konusu malın 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
 Kardiyak Rehabilitasyon Egzersiz Test Sistemi 1  Kalem 
b ) Teslim Yeri : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi.  Uncubozköy Kampüsü
   -MANİSA
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30  gündür. 
3. a) İhalenin  yapılacağı yer, tarih ve saat: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü   2.Kat Toplantı Salonu 
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sistemi  İhale  Tarihi - Saati : 11.01.2017 - 10:00               
3.b İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar  Odası’ndan  ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.b.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest mali müşavir veya noterden alınan belge 
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
3.c.1. İş deneyim belgeleri:Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir.
3.c.2. Yetkili  satıcı  veya  temsilci ise yetkili satıcı veya temsilci belgesini, imalatçı ise imalatçılığı gösteren belgelerini sunmalıdır. 
4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

5. Garanti belgesi

6. Eğitim taahhüdü

7. Cihazla ilgili katalog  fotoğraf  vs. belgeler.

8. Ulusal (TSE, ISO belgelerinden biri) yoksa uluslar arası kalite belgelerinden biri.

9. Bu ihalede kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre tıbbi cihaz ve sistemi, laboratuar cihazı ve sistemi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
10. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

11. Satış sonrası hizmet yeterlik belgesi

12.. Sağlık Bakanlığından alınan  Tıbbi Cihaz Üreticileri ve İthalatçılarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası  (TITUBB/UBB Belgesi) kayıt belgesi.
13. İhale dokümanları, idarenin adresinde görülebilir ve  her bir ihale için 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınmalıdır.

14. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
15. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
16. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
17.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

18. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

 

< GERİ DÖN