Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9991/23740

İhale No: 9991/23740
İhale Adı Belediyeden kiralık iş yerleri
 • İhale No 9991/23740
 • Şehir Gaziantep
 • İhale Tarihi 11.01.2017 14:15
 • Eklenme Tarihi 30.12.2016 13:21
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 2886 / 45
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
 • İşin Yeri GAZİANTEP
 • Kurum ŞAHİNBEY BELEDİYE BŞK.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Belediyeden kiralık iş yerleri

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAZİANTEP

1-TARAFLAR

Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ” İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait olan;

a) Aşağıdaki tabloda mahalle, pafta, ada/parsel no.su, niteliği, bağımsız bölüm nosu, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen, Güneykent Mahallesi, 19J-3D pafta, 5983 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Şahinbey Köy Pazarı Spor ve Eğitim Merkezi içerisinde bulunan 10 no.lu dükkanın ihale yoluyla 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi.

S.

No

Mah.

pafta

Ada/Parsel

Niteliği

Bğz. Blm. No.su

Kullanım Alanı (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) + KDV

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Güneykent

19J-3D

5983/2

Dükkan

10

21,46

260,00

280,80

b) Aşağıdaki tabloda mahalle, pafta, ada/parsel no.su, niteliği, bağımsız bölüm no.su/kapı no.su, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen, Mavikent Mahallesi Şahinbey Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sosyal Tesis Binası altındaki işyerlerinin ihale yoluyla ayrı ayrı 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi.

S.

No

Mah.

Pafta

Ada/Parsel

Niteliği

Bğz. Böl.No/Kapı No.su

Aylık Muhammen Kira Bedeli

(TL) + KDV

%3 Geçici Teminat (TL)

2

Mavikent

17L-2D

6237/1

İşyeri

10

(65/C)

1.500,00

1.620,00

3

Mavikent

17L-2D

6237/1

İşyeri

11

(65/D)

1.500,00

1.620,00

4

Mavikent

17L-2D

6237/1

İşyeri

12

(65/E)

2.500,00

2.700,00

3-İHALENİN ŞEKLİ

İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

4-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 50,00 (elli) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.

5-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Bu ilanın 2. Maddesinin a) fıkrasındaki tabloda yer alan taşınmazın ihalesi 11/01/2017 Çarşamba günü saat 14:15’de,

Bu ilanın 2. Maddesinin b) fıkrasındaki tabloda yer alan taşınmazların ihalesi 11/01/2017 Çarşamba günü saat 14:30’da,

Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 11/01/2017 Çarşamba günü Saat:12.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.

6-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili 3 (üç) yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 7.maddesinde belirtilen belgeleri de Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

7-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a)- Tedavüldeki Türk Parası

b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8- İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler yarım dosya içerisinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

8.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),

8.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (şartnamenin son sayfasında bulunan alanlar doldurulacaktır.)

8.3. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihi yılına ait olacak),

8.4. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),

8.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

8.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

8.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

8.9. Bu ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya ilanın 7. maddesindeki belgeler,

8.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

8.11. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR.

< GERİ DÖN