Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/38239

İhale No: 9998/38239
İhale Adı Arsa satışı, Kağıthane, Merkez mah
 • İhale No 9998/38239
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 11.01.2017 13:00
 • Eklenme Tarihi 04.01.2017 08:46
 • Telefon 0212 455 33 30
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 2886 / 35
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
 • İşin Yeri Kağıthane, Merkez mah
 • Kurum İstanbul Büyükçekmece Belediyesi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Arsa satışı, Kağıthane, Merkez mah

İhale Kayıt No: 4585

İhale Tarih ve Saati: 11/01/2017 13:00

İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü

İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

İlgili Telefon: 0212 455 33 30

İlgili Faks: 0212 449 51 07

İlgili E-Posta:

İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İhale Türü: ARSA SATIŞI

İhale Usulü: Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı: Arsa

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Merkez mah

İşin Süresi / Teslim Tarihi:

İlan Sayısı:

İlan Metni:

1) Encümen Kayıt No: 4585

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Kâğıthane                                                    c)Mahallesi: Merkez                                                                   

d) Pafta No:--- e) Ada No: 7662  f) Parsel No: 32

g) Yüzölçümü: 436,40 m²               h) Satılacak Hisse Oranı: 671/1091  ı) Halihazır: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Ticaret Alanı   l) Cinsi: Arsa

3) Muhammen Bedeli: 1.610.400.-TL                                                                                             

4) Geçici Teminatı:   48.312.- TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 11 Ocak 2017 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli 500.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL)   başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR


 

Doküman Bedeli: 500

< GERİ DÖN