Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/38756

İhale No: 9998/38756
İhale Adı LASTİK VE JANT ALIMI İŞİ
 • İhale No 9998/38756
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 11.01.2017 09:00
 • Eklenme Tarihi 06.01.2017 11:47
 • Telefon 0 312 592 4409
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA
 • İşin Yeri ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kurum Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı LASTİK VE JANT ALIMI İŞİ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

…….. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA .. /.. /....İhale Kayıt Numarası 2017/İhalenin adı2017 Yılı 1 ADET JANT VE 2 ADET LASTİK ALIMI İŞİTeklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanıUyruğuTC Kimlik Numarası1(gerçek kişi ise) Vergi Kimlik NumarasıAdresi Telefon ve faks numarası1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.2 4) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]3 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza4......................................................................1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.2 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif edilmesi lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesini ekleyecektir. İdare tarafından yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajının tanınmadığı ihale de bu dipnota yer verilmeyecektir. 3 (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir.4 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Form ─ KİK015.3/MBirim Fiyat Teklif Mektubu

< GERİ DÖN