Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2017/8201

İhale No: 2017/8201
İhale Adı Deniz Süpürgesi Kiralama Hizmeti Temini İşi
 • İhale No 2017/8201
 • Şehir Kocaeli
 • İhale Tarihi 12.01.2017 14:00
 • Eklenme Tarihi 09.01.2017 03:22
 • Telefon 0262 316 60 00
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ
 • İşin Yeri İş ve hizmetin yapılacağı alan öncelikli olarak İzmit Körfezi’dir. İdare tarafından gerek görüldüğünde Kocaeli il sınırları içerisindeki alıcı ortamlarda da çalışma gerçekleştirilecektir.
 • Kurum İzaydaş İzmit Atık V E Art.arıtma Yak .ve Değer.a.ş.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Bitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Deniz Süpürgesi Kiralama Hizmeti Temini İşi
DENİZ SÜPÜRGESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İZAYDAŞ İZMİT ATIK V E ART.ARITMA YAK .VE DEĞER.A.Ş.

İhale Kayıt Numarası:2017/8201
İşin Adı : Deniz Süpürgesi Kiralama Hizmeti Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No:350 41001
b) Telefon ve faks numarası:0262 316 60 00 - 0262 316 60 50
c) Elektronik posta adresi:-
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.izaydas.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :S.No HİZMET TANIMI Miktar (Ay) 1 Deniz Temizleme Teknesi Kiralama (13 ila 19 Metre Boyunda) 12 2 Deniz Temizleme Teknesi Kiralama (5 ila 9 Metre Boyunda) 12 3 Deniz Temizleme Teknesi Kiralama (5 ila 9 Metre Boyunda) 12 4 Çevre Kontrol Teknesi Kiralama 12 5 Deniz Temizleme Teknesi İşletme (Belediye malı) (01 Nisan-30 Eylül) 6
b) Yapılacağı Yer :İş ve hizmetin yapılacağı alan öncelikli olarak İzmit Körfezi’dir. İdare tarafından gerek görüldüğünde Kocaeli il sınırları içerisindeki alıcı ortamlarda da çalışma gerçekleştirilecektir.
c) Süresi:Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati:12.01.2017 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği-Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20,00 TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, 12/01/2017 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.

Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

< GERİ DÖN