Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2017/8046

İhale No: 2017/8046
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2017 Yılı Spor Malzemeleri Alımı İşi
 • İhale No 2017/8046
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 13.01.2017 15:00
 • Eklenme Tarihi 10.01.2017 03:46
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Cad. No:111 Fatih - İstanbul
 • İşin Yeri
 • Kurum İstanbul Spor Etkinl İkleri ve İşlet. Tic.a.ş.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Bitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2017 Yılı Spor Malzemeleri Alımı İşi
2017 YILI SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL SPOR ETKİNL İKLERİ VE İŞLET. TİC.A.Ş.
İhale Kayıt Numarası:2017/8046
İşin Adı : 2017 Yılı Spor Malzemeleri Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Fatih - İstanbul
b) Telefon ve faks numarası:(0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48
c) Elektronik posta adresi:info@spor.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:Bu madde boş bırakılmıştır.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal alımı – Toplam 2 kısım ve 136 kalemden oluşan muhtelif spor malzemeleri alımı işidir.
b) Teslim [yeri / yerleri] :1) İhale konusu 1. kısım malzemeler, İdarenin ihtiyacı doğrultusunda ve sözleşmenin süresi içerisinde en fazla 5 (beş) parti halinde sipariş edilecektir. Ayrıca İdare tarafından yazılı sipariş geçilmesini müteakip sipariş edilen malzemeler, en geç 15 (onbeş) gün içerisinde, İdarenin Alibeyköy İBB Lojistik Merkezi Deposuna yüklenici tarafından eksiksiz olarak teslim edilecektir. 2) Yüklenici; İdarece talep edilmesi durumunda, İdare tarafından işletilmekte olan ve İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan toplam 42 adet Spor Tesisine, düzenlenecek olan dağılım listesine göre, ürünlerin nakliyesini ve dağılımı da defaat kez yapacaktır. 3) İhale konusu 2. kısım malzemeler, İdarenin Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:1) İhale konusu 1. kısım malzemeler, sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak olup; 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. 2) İhale konusu 2. kısım malzemelerin teslim süresi; 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Cad. No:111 Fatih - İstanbul
b) Tarihi ve saati:13.01.2017 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

4.3. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

4.4. İhale dokümanı, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresinde görülebilir ve 50,00.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak, isteklilerin teklif vermeye yetkili temsilcileri ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

4.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

4.9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4.10. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4.11. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

< GERİ DÖN