Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/613486

İhale No: 2016/613486
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi
 • İhale No 2016/613486
 • Şehir Artvin
 • İhale Tarihi 26.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 11.01.2017 05:03
 • Telefon 4662121144
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Çarşı Mh. Şehit Dursun Acar Cd. no: 5/H 08000 ARTVİN
 • İşin Yeri Murgul/ARTVİN
 • Kurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri - Artvin Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare Spor Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi
SPOR SAHASI YAPTIRILACAKTIR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/613486
1-İdarenin
a) Adresi:ÇARŞI MAHALLESİ HALKEVİ CADDESİ 5 08000 MERKEZ ARTVİN MERKEZ/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası:4662121144 - 4662121309
c) Elektronik Posta Adresi:Artvin@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet sentetik çim saha ve soyunma odaları yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Murgul/ARTVİN
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çarşı Mh. Şehit Dursun Acar Cd. no: 5/H 08000 ARTVİN
b) Tarihi ve saati:26.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AXVIII  VE/VEYA  BIII  GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Elektrik Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasındaki TR 64 0001 000 148 292 338 50 5002 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale Adı Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 705-102 Gömme tip sac tablo-0,10-0.20 m² (0,20 m² dahil) adet 3
2 705-104 Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 m² (0,40 m² dahil) adet 1
3 713-301 Normal Pako Şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar adet 3
4 718-202 Kuru tip Termik Kontaktör-3x16 A'e kadar adet 3
5 718-507 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) adet 1
6 718-508 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) adet 2
7 724-401 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar adet 19
8 724-606 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar adet 4
9 724-607 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x40 A'e kadar adet 3
10 725-904 İşaret lambası 250 V'a kadar adet 12
11 726-102 Topraklama hattı-6 mm² metre 10
12 727-519 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x95+50 mm² metre 33
13 727-527 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm² metre 17
14 734-101 Normal sorti, Aydınlatma sortisi adet 6
15 734-102 Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi adet 12
16 741-201 Bakalitten yapılmış üç fazlı fiş priz ve montajı-3x25 A'e kadar adet 1
17 742-112 Tip J3 gömme noktasal ışık armatürü-normal ampullü adet 17
18 742-266 Flüoresan armatür T1 (plexiglas)-2x40 W adet 23
19 742-280 Flüoresan armatür U (etanş)-2x20 W adet 4
20 742-532 ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür adet 16
21 791-317 Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 4x2,5 mm² metre 21
22 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Halogen free kablolu priz sortisi adet 43
23 815-101 Telefon tesisatı sortisi adet 3
24 845-103 Televizyon sortisi adet 4
25 880-107 Telefon kablosu- (0,5 mm, 10 çifte kadar) metre 16
26 880-1101 Duvara monte edilebilir kabinetler 7U 600mmx500mm 19" kabinet adet 1
27 880-1272 Sabit raf 600 mm derinlik için adet 1
28 880-1275 Hareketli raf 600 mm derinlik için adet 1
29 880-1279 Termostatlı fan modülü (1Fanlı) adet 1
30 880-1283 19" rack tipi 4'lü grup priz anahtarlı adet 1
31 880-5631 Utp Cat6H Halojen Free 4x2x23 AWG (Ölçü: m, İhzarat: %60) metre 24
32 880-575 Utp Cat6 sıva altı tekli priz adet 3
33 890-501 Elektronik tip tam otomatik telefon santralı- 5/10 adet 1
34 983-102 TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır adet 2
35 KBF-1 IP BULLET KAMERA adet 4
36 KBF-3 16 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
37 M-BF-1 27 inch Led Monitör adet 1
38 ÖP-ÇNK 120 cm çapında ,offset çanak anteninin temini adet 1
39 ÖP-LNB Quadro 4 çıkışlı polarize tip NF=0,3 dB LNB nin temini adet 1
40 2016/YIKIM-2 Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması metrekare 33
41 23.243/ 5 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 101,9
42 24.060 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 38,4
43 27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 423,052
44 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 143,54
45 27.530/1 Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması metrekare 177,05
46 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 15
47 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 15
48 A10 Menteşenin yerine takılması adet 45
49 B01 spanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) adet 13
50 B16 Menteşenin yerine takılması adet 35
51 MSB.521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 202,188
52 ÖF-1 Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması metrekare 135,135
53 ÖZEL.30 Mineral sıva yapılması metrekare 288,47
54 P-066 PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI metre 4,2
55 V.1865 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz), Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 33,2
56 Y.15.006/1A Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) metreküp 118,944
57 Y.16.050/03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 34,296
58 Y.16.050/04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 157,72
59 Y.18.001/C12 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması metrekare 48,384
60 Y.18.001/C14 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 121,28
61 Y.18.001/C15 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması metrekare 324,642
62 Y.18.202/C01 Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam²5-30 cm genişlikte) metre 7,8
63 Y.18.245/004 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 202,188
64 Y.18.461/007 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 213,2
65 Y.18.462/031 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 metrekare 42,56
66 Y.19.055/054 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 288,47
67 Y.19.061/008 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 192,56
68 Y.19.085/027 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 46,84
69 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 505,28
70 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 891
71 Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) metrekare 192,56
72 Y.21.280/03 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dâhil) metrekare 34
73 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 9,145
74 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 7,133
75 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 230,664
76 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 222,36
77 Y.23.244/C Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 461,635
78 Y.23.244/H Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 380,228
79 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 4,2
80 Y.25.003/12 Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) metrekare 101,9
81 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 600,102
82 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 311,03
83 Y.26.005/403 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 243,92
84 Y.26.006/407 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 208,792
85 Y.26.017/102 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi metre 58
86 Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 4,05
87 Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 3,24
88 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy metrekare 58
89 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 519,822
90 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 290,11
91 Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 46,84
92 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 37,881
93 ÖF-1 Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması metrekare 286
94 ÖZF-1 55 mm Sentetik Çim Kaplama metrekare 6.111,16
95 ÖZF-2 Futbol kalesi ve ağı temini ve yerine montajı takım 1
96 ÖZF-4 Yedek kulübesi 6 kişilik adet 2
97 ÖZF-5 Köşe direği temini ve yerine montajı takım 1
98 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) metreküp 70,29
99 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 187,656
100 Y.15.140/07 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 627,136
101 Y.15.140/08 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 1.254,272
102 Y.16.050/03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 86,08
103 Y.18.460/21 Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 814
104 Y.18.460/23 Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 322,4
105 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması metrekare 179,2
106 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 350
107 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 169,4
108 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 7,377
109 152-1104 Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 120.000 kcal/h) adet 1
110 158-101 Kömür atıcı (sonsuz vidalı tip) (100 kg/h'a kadar kömür yakacak) adet 1
111 161-200 Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 25 mm (1") adet 1
112 162-201 Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü adet 3
113 163-100 Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar) adet 3
114 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 14,3
115 170-201 Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) adet 14
116 170-401 Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) adet 14
117 173-204 Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 133/4.00 mm) metre 4,5
118 173-305 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm) adet 8
119 173-306 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) adet 4
120 173-307 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm) adet 8
121 193-109 Ø 300, Tek cidarlı paslanmaz çelik baca metre 1,5
122 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" metre 9
123 201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4") metre 17
124 201-108 Dikişli siyah boru 1 1/2" metre 19,6
125 201-109 Dikişli siyah boru 2" metre 10,6
126 201-110 Dikişli siyah boru 2 1/2" metre 15,4
127 204-960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm metre 251,9
128 204-975 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı metre 251,9
129 204-986 7 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör adet 4
130 207-605 Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 40 mm) adet 2
131 210-624 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) adet 2
132 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) adet 4
133 210-706 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm) adet 6
134 210-707 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) adet 2
135 210-708 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm) adet 5
136 216-902 (3,5 - 7,0) m3/h, (1 - 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası : (TS EN 16297/1-2-3) adet 2
137 221-207 Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) adet 1
138 224-301 Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm) adet 1
139 228-505 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 40 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 2
140 231-201 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) metre 45,2
141 231-202 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) metre 15,4
142 241-605 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 40) adet 6
143 241-606 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 50) adet 2
144 241-607 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 65) adet 5
145 241-821 42 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 16
146 241-826 48 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 18,6
147 241-831 60 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 10,6
148 241-837 76 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 15,4
149 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 130,87
150 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 10,88
151 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Takım Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar adet 6
152 073-202 Ayna (kristal cam) 40x60 cm adet 6
153 074-102 Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm adet 6
154 079-700 Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti takım 5
155 083-202 Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 50x100 cm adet 1
156 084-101 Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) adet 1
157 089-105 Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" adet 5
158 089-201 Rakorlu musluk (kromajlı) 1/2" adet 1
159 089-504 Lavabo bataryası, Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar. (spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Takım) adet 1
160 089-606 Gömme baş ve el duşlu banyo takımı adet 12
161 089-921 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 5
162 090-400 Prinç kromajlı sabunluk adet 12
163 091-600 Sıvı sabun makina adet 6
164 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) adet 5
165 095-301 Elbise askısı (prinçten kromajlı çift) adet 17
166 096-102 Duş perdesi (mat plastik veya benzeri), 150x200 cm takım 12
167 1026-004 6 kg, ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler kilogram 6
168 103-105 Soğuk su sayacı (çap 40 mm, (1 1/2"), vidalı) adet 1
169 109-101 Kollektör borusu galvanizli (çap: 2") metre 3
170 109-204 Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (32 mm flanşlı) adet 1
171 109-206 Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (50 mm flanşlı) adet 3
172 110-619/4 Tek Serpantinli Hızlı Boyler 2500 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 4000 lt/h adet 1
173 110-630 Elektrik Isıtıcı ve Panosu İlavesi adet 1
174 113-202 Havalandırma boru ve şapkası (PVC'den, çap 100 mm) adet 3
175 126-102 Kolye priz (çap 40 mm'den fazla) adet 1
176 164-500 Manometre (çap: 100 mm, 15 Atü'ye kadar bölüntülü) adet 5
177 201-206 Dikişli galvanizli boru (1 1/4") metre 6
178 201-208 Dikişli galvanizli boru (2") metre 10,8
179 201-209 Dikişli galvanizli boru (2 1/2") metre 13,9
180 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları metre 22,9
181 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları metre 40,1
182 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları metre 15,1
183 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları metre 3,6
184 204-401 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 2,9
185 204-402 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 5,1
186 204-403 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 25,4
187 204-404 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) metre 21
188 204-805 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü) metre 32
189 210-625 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) adet 2
190 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) adet 1
191 210-627 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm) adet 6
192 210-628 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) adet 13
193 216-901 (0,5 - 3,5) m3/h, (1 - 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası : (TS EN 16297/1-2-3) adet 2
194 221-106 Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm) adet 2
195 228-505 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 40 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 2
196 228-506 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 50 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 3
197 229-103 Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 25 mm) adet 2
198 241-816 33 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 6
199 241-826 48 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 10,8
200 241-831 60 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 13,9
201 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 87,52
202 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 5,21

İhale Adı Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Artvin DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:ÇARŞI MAHALLESİ HALKEVİ CADDESİ 5 08000 MERKEZ - ARTVİN MERKEZ / ARTVİN

c) Telefon numarası:4662121144

ç) Faks numarası:4662121309

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Erkan UÇAR - Memur

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Murgul Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 adet sentetik çim saha ve soyunma odaları yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Murgul/ARTVİN

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2016/613486

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Çarşı Mh. Şehit Dursun Acar Cd. no: 5/H 08000 ARTVİN

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 26.01.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Posta yoluyla ihale dökümanı satış bedeli: 125 TRY (Türk Lirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. İhale doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içerisinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

e) 1 adet analiz formatı,

f) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 60'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AXVIII  VE/VEYA  BIII  GRUBU İŞLER

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat veya Elektrik Mühendisliği

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.04.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasındaki TR 64 0001 000 148 292 338 50 5002 numaralı hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2017 100

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 705-102 Gömme tip sac tablo-0,10-0.20 m² (0,20 m² dahil) adet 3
2 705-104 Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 m² (0,40 m² dahil) adet 1
3 713-301 Normal Pako Şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar adet 3
4 718-202 Kuru tip Termik Kontaktör-3x16 A'e kadar adet 3
5 718-507 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) adet 1
6 718-508 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) adet 2
7 724-401 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar adet 19
8 724-606 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar adet 4
9 724-607 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x40 A'e kadar adet 3
10 725-904 İşaret lambası 250 V'a kadar adet 12
11 726-102 Topraklama hattı-6 mm² metre 10
12 727-519 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x95+50 mm² metre 33
13 727-527 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm² metre 17
14 734-101 Normal sorti, Aydınlatma sortisi adet 6
15 734-102 Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi adet 12
16 741-201 Bakalitten yapılmış üç fazlı fiş priz ve montajı-3x25 A'e kadar adet 1
17 742-112 Tip J3 gömme noktasal ışık armatürü-normal ampullü adet 17
18 742-266 Flüoresan armatür T1 (plexiglas)-2x40 W adet 23
19 742-280 Flüoresan armatür U (etanş)-2x20 W adet 4
20 742-532 ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür adet 16
21 791-317 Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 4x2,5 mm² metre 21
22 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Halogen free kablolu priz sortisi adet 43
23 815-101 Telefon tesisatı sortisi adet 3
24 845-103 Televizyon sortisi adet 4
25 880-107 Telefon kablosu- (0,5 mm, 10 çifte kadar) metre 16
26 880-1101 Duvara monte edilebilir kabinetler 7U 600mmx500mm 19" kabinet adet 1
27 880-1272 Sabit raf 600 mm derinlik için adet 1
28 880-1275 Hareketli raf 600 mm derinlik için adet 1
29 880-1279 Termostatlı fan modülü (1Fanlı) adet 1
30 880-1283 19" rack tipi 4'lü grup priz anahtarlı adet 1
31 880-5631 Utp Cat6H Halojen Free 4x2x23 AWG (Ölçü: m, İhzarat: %60) metre 24
32 880-575 Utp Cat6 sıva altı tekli priz adet 3
33 890-501 Elektronik tip tam otomatik telefon santralı- 5/10 adet 1
34 983-102 TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır adet 2
35 KBF-1 IP BULLET KAMERA adet 4
36 KBF-3 16 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
37 M-BF-1 27 inch Led Monitör adet 1
38 ÖP-ÇNK 120 cm çapında ,offset çanak anteninin temini adet 1
39 ÖP-LNB Quadro 4 çıkışlı polarize tip NF=0,3 dB LNB nin temini adet 1
40 2016/YIKIM-2 Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması metrekare 33
41 23.243/ 5 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 101,9
42 24.060 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 38,4
43 27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 423,052
44 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 143,54
45 27.530/1 Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması metrekare 177,05
46 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 15
47 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 15
48 A10 Menteşenin yerine takılması adet 45
49 B01 spanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) adet 13
50 B16 Menteşenin yerine takılması adet 35
51 MSB.521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 202,188
52 ÖF-1 Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması metrekare 135,135
53 ÖZEL.30 Mineral sıva yapılması metrekare 288,47
54 P-066 PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI metre 4,2
55 V.1865 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz), Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 33,2
56 Y.15.006/1A Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) metreküp 118,944
57 Y.16.050/03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 34,296
58 Y.16.050/04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 157,72
59 Y.18.001/C12 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması metrekare 48,384
60 Y.18.001/C14 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 121,28
61 Y.18.001/C15 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması metrekare 324,642
62 Y.18.202/C01 Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam²5-30 cm genişlikte) metre 7,8
63 Y.18.245/004 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 202,188
64 Y.18.461/007 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 213,2
65 Y.18.462/031 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 metrekare 42,56
66 Y.19.055/054 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 288,47
67 Y.19.061/008 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 192,56
68 Y.19.085/027 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 46,84
69 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 505,28
70 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 891
71 Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) metrekare 192,56
72 Y.21.280/03 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dâhil) metrekare 34
73 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 9,145
74 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 7,133
75 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 230,664
76 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 222,36
77 Y.23.244/C Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 461,635
78 Y.23.244/H Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 380,228
79 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 4,2
80 Y.25.003/12 Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) metrekare 101,9
81 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 600,102
82 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 311,03
83 Y.26.005/403 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 243,92
84 Y.26.006/407 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 208,792
85 Y.26.017/102 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi metre 58
86 Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 4,05
87 Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 3,24
88 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy metrekare 58
89 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 519,822
90 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 290,11
91 Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 46,84
92 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 37,881
93 ÖF-1 Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması metrekare 286
94 ÖZF-1 55 mm Sentetik Çim Kaplama metrekare 6.111,16
95 ÖZF-2 Futbol kalesi ve ağı temini ve yerine montajı takım 1
96 ÖZF-4 Yedek kulübesi 6 kişilik adet 2
97 ÖZF-5 Köşe direği temini ve yerine montajı takım 1
98 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) metreküp 70,29
99 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 187,656
100 Y.15.140/07 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 627,136
101 Y.15.140/08 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 1.254,272
102 Y.16.050/03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 86,08
103 Y.18.460/21 Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 814
104 Y.18.460/23 Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 322,4
105 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması metrekare 179,2
106 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 350
107 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 169,4
108 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 7,377
109 152-1104 Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 120.000 kcal/h) adet 1
110 158-101 Kömür atıcı (sonsuz vidalı tip) (100 kg/h'a kadar kömür yakacak) adet 1
111 161-200 Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 25 mm (1") adet 1
112 162-201 Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü adet 3
113 163-100 Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar) adet 3
114 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 14,3
115 170-201 Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) adet 14
116 170-401 Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) adet 14
117 173-204 Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 133/4.00 mm) metre 4,5
118 173-305 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm) adet 8
119 173-306 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) adet 4
120 173-307 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm) adet 8
121 193-109 Ø 300, Tek cidarlı paslanmaz çelik baca metre 1,5
122 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" metre 9
123 201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4") metre 17
124 201-108 Dikişli siyah boru 1 1/2" metre 19,6
125 201-109 Dikişli siyah boru 2" metre 10,6
126 201-110 Dikişli siyah boru 2 1/2" metre 15,4
127 204-960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm metre 251,9
128 204-975 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı metre 251,9
129 204-986 7 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör adet 4
130 207-605 Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 40 mm) adet 2
131 210-624 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) adet 2
132 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) adet 4
133 210-706 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm) adet 6
134 210-707 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) adet 2
135 210-708 Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm) adet 5
136 216-902 (3,5 - 7,0) m3/h, (1 - 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası : (TS EN 16297/1-2-3) adet 2
137 221-207 Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) adet 1
138 224-301 Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm) adet 1
139 228-505 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 40 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 2
140 231-201 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) metre 45,2
141 231-202 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) metre 15,4
142 241-605 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 40) adet 6
143 241-606 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 50) adet 2
144 241-607 Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 65) adet 5
145 241-821 42 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 16
146 241-826 48 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 18,6
147 241-831 60 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 10,6
148 241-837 76 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 15,4
149 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 130,87
150 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 10,88
151 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Takım Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar adet 6
152 073-202 Ayna (kristal cam) 40x60 cm adet 6
153 074-102 Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm adet 6
154 079-700 Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti takım 5
155 083-202 Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 50x100 cm adet 1
156 084-101 Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) adet 1
157 089-105 Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" adet 5
158 089-201 Rakorlu musluk (kromajlı) 1/2" adet 1
159 089-504 Lavabo bataryası, Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar. (spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Takım) adet 1
160 089-606 Gömme baş ve el duşlu banyo takımı adet 12
161 089-921 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 5
162 090-400 Prinç kromajlı sabunluk adet 12
163 091-600 Sıvı sabun makina adet 6
164 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) adet 5
165 095-301 Elbise askısı (prinçten kromajlı çift) adet 17
166 096-102 Duş perdesi (mat plastik veya benzeri), 150x200 cm takım 12
167 1026-004 6 kg, ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler kilogram 6
168 103-105 Soğuk su sayacı (çap 40 mm, (1 1/2"), vidalı) adet 1
169 109-101 Kollektör borusu galvanizli (çap: 2") metre 3
170 109-204 Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (32 mm flanşlı) adet 1
171 109-206 Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (50 mm flanşlı) adet 3
172 110-619/4 Tek Serpantinli Hızlı Boyler 2500 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 4000 lt/h adet 1
173 110-630 Elektrik Isıtıcı ve Panosu İlavesi adet 1
174 113-202 Havalandırma boru ve şapkası (PVC'den, çap 100 mm) adet 3
175 126-102 Kolye priz (çap 40 mm'den fazla) adet 1
176 164-500 Manometre (çap: 100 mm, 15 Atü'ye kadar bölüntülü) adet 5
177 201-206 Dikişli galvanizli boru (1 1/4") metre 6
178 201-208 Dikişli galvanizli boru (2") metre 10,8
179 201-209 Dikişli galvanizli boru (2 1/2") metre 13,9
180 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları metre 22,9
181 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları metre 40,1
182 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları metre 15,1
183 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları metre 3,6
184 204-401 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 2,9
185 204-402 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 5,1
186 204-403 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) metre 25,4
187 204-404 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) metre 21
188 204-805 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü) metre 32
189 210-625 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) adet 2
190 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) adet 1
191 210-627 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm) adet 6
192 210-628 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) adet 13
193 216-901 (0,5 - 3,5) m3/h, (1 - 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası : (TS EN 16297/1-2-3) adet 2
194 221-106 Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm) adet 2
195 228-505 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 40 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 2
196 228-506 Geri tepme ventili, paslanmaz çelik döküm gövdeli (çap: 50 mm) Vidalı veya Flanşlı adet 3
197 229-103 Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 25 mm) adet 2
198 241-816 33 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 6
199 241-826 48 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 10,8
200 241-831 60 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı metre 13,9
201 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 87,52
202 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 5,21
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN