Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2017/375118

İhale No: 2017/375118
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Kırşehir - Aksaray Demiryolu (altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı
 • İhale No 2017/375118
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 21.08.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 31.07.2017 03:53
 • Telefon 3123090515
 • E-Posta
 • Tür Danışmanlık
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Belli İstekliler Arasında
 • İhale Yeri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)
 • İşin Yeri Kırşehir-Aksaray arası
 • Kurum T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Genel Müdürlük
 • Üst İdare T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Kırşehir - Aksaray Demiryolu (altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı
ETÜT- PROJE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir-Aksaray Demiryolu (Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2017/375118
1-İdarenin
a) Adresi:TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123090515/4129/4399 - 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Yaklaşık 131 km etüt, proje ve danışmanlık hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Kırşehir-Aksaray arası
c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati:21.08.2017 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.200.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 3.750.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 2.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel

POZİSYON

ADET

TOPLAM TECRÜBE (YIL) BENZER TECRÜBE (YIL)
İnşaat Mühendisi  1 10 5
İnşaat Mühendisi  1 7 3
Harita Mühendisi 1 7 3
Jeoloji Mühendisi 1 7 3

Bu ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. 

b) Teknik Personel:
Ünvanı Eleman Sayısı Mesleki Unvanı Minimum Yeterlik Kriterleri

Çalışma Süresi

(ay)

Asgari Mesleki Tecrübe

(Yıl)

Asgari Benzer İş Tecrübesi

(Yıl)

Proje Müdürü

1 İnşaat Mühendisi 10 5 18

İnşaat Mühendisi

4 İnşaat Mühendisi 7 3 18
Jeoloji Mühendisi 2 Jeoloji Mühendisi 7 3 18

Harita Mühendisi

2 Harita Mühendisi 7 3 18

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenmektedir. İş ortaklıklarında, ortaklardan en az biri tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin sunulması zorunludur. 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Hızlı demiryolu veya anahat demiryolu etüt proje işleri veya b) Otoyol veya bölünmüş yol etüt proje işleri veya c) Metro sistemi etüt proje işlerini yapmış olmak benzer iş kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (4047 no.lu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
İhale Adı Kırşehir - Aksaray Demiryolu (altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 A) Poz No: 101 Genel Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması İşi kilometre 131
2 B1) Poz No: 102 Düz-Dalgalı Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 113
3 B2) Poz No: 103 Dağlık Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 18
4 B3) Poz No: 104 1/5000 Ölçekli Haritaların Alınması kilometre 131
5 B4) Poz No: 105 Koridor Etüdünün Yapılması kilometre 131
6 C1) Poz No:JH-43KARŞILIKLI ATIŞLI SİSMİK KIRILMA ETÜDÜ (S DALGASI DAHİL) JH-43 H küçük veya eşittir 30m (K.Atış üzerinden birimlendirilecektir.) adet 400
7 C1) Poz No:JH-44 KARŞILIKLI ATIŞLI SİSMİK KIRILMA ETÜDÜ (S DALGASI DAHİL) JH-44 H > 30m (K.Atış üzerinden birimlendirilecektir.) adet 75
8 C1) Poz No:JH-66 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE JH-66 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 60 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
9 C1) Poz No:JH-67 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE JH-67 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61küçük veya eşittir Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
10 C1) Poz No:JH-68 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE JH-68 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı >100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
11 C1) Poz No:JH-69 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE JH-69 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 60 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
12 C1) Poz No:JH-70 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE JH-70 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61küçük veya eşittir Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
13 C1) Poz No:JH-71 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE JH-71 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı >100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.) adet 20
14 C1) JH-74 5m < Araştırma derinliği < 10m, Anten frekansı büyük veya eşittir 50 Mhz metre 1.000
15 C1)JH-75 10 < Araştırma derinliği < 50 metre,Anten Frekansı < 50 MH metre 1.000
16 C1) JH-76 Mikrotremör (3 bileşen x.y.z) Hız Ölçümü nokta 80
17 C2) Poz No: JH-22 Zeminlerde 0.00 - 30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 12.490
18 C2) Poz No: JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması adet 1.700
19 C2) Poz No: JH-29 0.00 - 30.00 metre arasında yerinde deney(SPT ve örselenmiş numune alınması) adet 8.327
20 C2) Poz No: JH-34 0.00 - 30.00 metre arasında Presiyometre deneyi yapılması adet 1.900
21 C2) Poz No: JH-23 Zeminlerde 30.01 metreden daha derinde sondaj kuyusu açılması metre 2.275
22 C2) Poz No: JH-28 30.01 metreden daha derinde örselenmemiş numune alınması adet 300
23 C2) Poz No: JH-30 30.01 metreden daha derin yerinde deney (SPT ve Örselenmiş örnek alınması) adet 1.517
24 C2) Poz No: JH-35 30.01 metreden daha derinde presiyometre deneyi yapılması adet 290
25 C2) Poz No: JH-24 Kayalarda 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 8.000
26 C2) Poz No: JH-31 0.00 - 100.00 metre arasında basınçlı su deneyi yapılması adet 400
27 C2) Poz No: JH-55 0.00 - 100.00 metre arasında dilatometre deneyi yapılması adet 50
28 C2) Poz No: JH-25 Kayalarda 100.01 - 300.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 790
29 C2) Poz No:JH-32 100.01 - 300.00 metre arasında basınçlı su deneyi yapılması adet 50
30 C2) Poz No: JH-26 Kayalarda 300.01 metreden daha derin sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 50
31 C2) Poz No: JH-20 Toprak, küskü ve yumuşak kayada araştırma veya gözlem çukuru açılması (0.00 - 8.00m arasında) metre 560
32 C2) Poz No: JH-21 Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı adet 140
33 C3) Poz No: z.2.7.2 Boşluk oranı (e) ve porozite (n) ve yoğunluk tayini (n ve s dahil) ISRM - geometrik numunelerde adet 2.100
34 C3) Poz No: z.2.2 Karot yüzeylerinin düzeltilmesi adet 2.100
35 C3) Poz No: z.2.5 Kayaçlarda su oranı tayini adet 100
36 C3) Poz No: z.2.9 Kayaçların tek eksenli basma dayanımı tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin) adet 1.000
37 C3) Poz No: z.2.10 Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı, elastisite modülü ve poizon oranı tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 500
38 C3) Poz No: z.2.15 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)z.2.15 Hazır karot numunesi üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 200
39 C3) Poz No: z.2.16 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)z.2.16 Numune hazırlanarak (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 30
40 C3) Poz No: z.2.17 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)z.2.17 Parça kayadan numune alarak (numune hazırlama dahil) (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 30
41 C3) Poz No: z.2.19 Noktasal yükü indeksi tayini (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 300
42 C3) Poz No: z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilian) Tayini adet 40
43 C3) Poz No: DSİ 05-573/1-2-3 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık için deney yöntemi (1 adet)(TS 699,TS 8543,ASTM D 4644) adet 50
44 C4) Poz No: z.1.4 Su muhtevası ölçümü TS 1900-1 (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 12.000
45 C4) Poz No: ü.1.6 Attenberg limitleri tayini, likit limit (LL) Plastik limit (PL) ve Plastik indeksi (PI) TS 1900-1, AASHTO T-89, AASHTO T-90 adet 12.000
46 C4) Poz No: ü.1.3Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayiniü.1.3 İri taneli karışık malzemeler kuru metod adet 3.000
47 C4) Poz No: ü.1.4 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayiniü.1.4 İri taneli karışık malzemeler (Yaş metod AASHTO T-27, T-11 adet 6.000
48 C4) Poz No: ü.1.2 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayiniü.1.2 İnce daneli malzemeler AASHTO T-27, T-11 adet 3.000
49 C4) Poz No: ü.1.5 Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO-T88 adet 1.000
50 C4) Poz No: z.1.8 Doğal birim hacim ağırlığı tayini adet 2.000
51 C4) Poz No: z.1.9 Kuru birim hacim ağırlıkı tayini adet 2.000
52 C4) Poz No: z.1.18 Konsolidasyon (Odemetre) deneyi (Konsolidasyon+serbest şişme miktarı+şişme basıncı) adet 1.500
53 C4) Poz No: z.1.21 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2z.1.21 Örselenmemiş numune üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 500
54 C4) Poz No: z.1.22 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2z.1.22 Yoğrulmuş numune üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 30
55 C4) Poz No: z.1.23 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236z.1.23 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 150
56 C4) Poz No: z.1.24 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236z.1.24 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 30
57 "C4) Poz No: z.1.25 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236z.1.25 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)" adet 200
58 "C4) Poz No: z.1.26 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236z.1.26 Konsolidasyonlu-drenajlı (Rezidüel mukavemet ölçümlü) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)" adet 150
59 "C4) Poz No: z.1.28 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)z.1.28 Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU) TS 1900 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)" adet 750
60 "C4) Poz No: z.1.29 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)z.1.29 Konsolidasyonlu-Drenajsız boşluk suyu basınç ölçümlü izotropik konsolidasyon (CIU) AASHTO T 297 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)" adet 140
61 "C4) Poz No: z.1.30 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)z.1.30 Konsolidasyonlu-Drenajlı İzotropik konsolidasyon (CID) AASHTO T 234 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)" adet 50
62 "C4) Poz No: ü.1.12 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayiniü.1.12 Modifiye proktor (ince taneli toprak) AASHTO T-180" adet 70
63 "C4) Poz No: ü.1.14 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayiniü.1.14 Modifiye proktor (iri taneli toprak - agrega karışımları ) AASHTO T-180" adet 70
64 "C4) Poz No: ü.1.20 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini (CBR)ü.1.20 Yaş CBR (Şişme % si dahil) AASHTO T-193" adet 140
65 C5) Poz No: JH-58 CPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m arasında(qc,fs,u2) (Kuyu olarak birimlendirilecektir.) adet 25
66 C5) Poz No: JH-59 SCPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m (qc,fs,u2,Vs,Vp) (Kuyu olarak birimlendirilecektir.) adet 5
67 C5) Poz No: JH 48 Inklinometre borusu, aksesuarları, montaj ekipmanları ve tesisi, referans okumanın alınması metre 300
68 C5) Poz No: JH-84 İnklinometre ölçümlerinin okunması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi metre 300
69 C5) Poz No: JH-50 İnklinometre Okuma Ekip ve Ekipmanının Nakli (Gidiş - Dönüş) (Sefer olarak birimlendirilecektir.) adet 10
70 C6) Poz No: M.1.178 Agregaların tane şekli tayini - yassılık endeksi tayini (1 numune) adet 30
71 C6) Poz No: M.1.11 İri agrega birim hacim ağırlık ve su emme adet 30
72 C6) Poz No: M.1.16 İri Agrega (elek analizi) adet 30
73 C6) Poz No: M.1.23 Agregaların parçalanma direnci tayini (1 Num) (Los Angeles Deneyi) adet 30
74 C6) Poz No: M.1.24 Agregaların hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi (Donma Deneyi Na2SO4) adet 30
75 C6) Poz No: M.1.25 Agregaların donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (Çakılda) 1 numune adet 30
76 C6) M.1.176 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro Deval Deneyi)(1 Numune) adet 30
77 C6) Poz No: M.1.173 Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni Su banyosu ile) ( Kum-Çakılda 1 Numune) adet 30
78 C6) Poz No: M.2.25 Organik Madde Tayini (AASHTO T-194) adet 30
79 C7) Poz No: M.2.44 Numune alma adet 10
80 C7) Poz No:M.2.46 pH tayini adet 10
81 C7) Poz No:M.2.47 Amonyum (NH4)+ miktarı tayini adet 10
82 C7) Poz No:M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini adet 10
83 C7) Poz No:M.2.49 Klorür (Cl)- miktarı Tayini adet 10
84 C7) Poz No:M.2.50 Mağnezyum (Mg)+2 miktarı tayini adet 10
85 C7) Poz No:M.2.52 Toplam sertlik tayini adet 10
86 C8) JH-16 Makroskopik Tanımlama adet 20
87 C8) JH-17 İnce Kesit Yapımı,Taşların Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 20
88 C8)JH-18 İnce veya Kaba Agreganın Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 20
89 C8)Mineralojik-Petrografik İnceleme Raporu adet 20
90 D1) Poz No: 1.0 SİNYALİZASYON GENEL SİSTEM TANIMI VE PRENSİPLER DOKÜMANI set 1
91 D1) Poz No: 2.0 YOL BOYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASI kilometre 131
92 D1) Poz No: 4.0 CTC MERKEZİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ DOKÜMANI set 1
93 D1) Poz No: 5.0 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
94 D1) Poz No: 6.0 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
95 D2) Poz No: 7.0 TRANSMİSYON GENEL SİSTEM TANIMI set 1
96 D2) Poz No: 8.0 TRANSMİSYON SİSTEMİ PROJELENDİRME set 1
97 D2) Poz No: 9.0 TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
98 D2) Poz No: 10.0 TRANSMİSYON SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
99 D3) Poz No: 11.0 TELEFON GENEL SİSTEM TANIMI set 1
100 D3) Poz No: 12.0 TELEFON SİSTEMİ PROJELENDİRME set 1
101 D3) Poz No: 13.0 TELEFON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
102 D3) Poz No: 14.0 TELEFON SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
103 D4) Poz No: 15.0 GSM-R GENEL SİSTEM TANIMI set 1
104 D4) Poz No: 16.0 GSM-R KAPSAMA SİMÜLASYON SİSTEMLERİ kilometre 131
105 D4) Poz No: 17.0 GSM-R ŞEBEKE TARASIM ÇALIŞMALARI VE DOKÜMANTASYONU set 1
106 D4) Poz No: 18.0 GSM-R SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
107 D4) Poz No: 19.0 GSM-R SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
108 D5) Poz No: 20.0 FİBER OPTİK KABLO TASARIMI kilometre 131
109 D5) Poz No: 21.0 SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON ve ENERJİ KABLOLARI TASARIMI SİSTEMLERİ İÇİN BAKIR KABLO TASARIMI kilometre 131
110 D5) Poz No: 22.0 KABLO SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
111 D5) Poz No: 23.0 KABLO SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
112 F1) Poz No: 1.0 KATENER ANA SİSTEMLERİNİN TASARIMI set 1
113 F1) Poz No: 2.0 BESLEME PLANI kilometre 131
114 F1) Poz No: 3.0 GERİ DÖNÜŞ DEVRESİ-TOPRAKLAMA SİSTEMİ TASARIMI set 1
115 F1) Poz No: 4.0 SİSTEM MEKANİK HESAPLAMALARI set 1
116 F1) Poz No: 5.0 DİREK TEMELİ VE ANKRAJ TEMELİ HESAPLARI set 1
117 F1) Poz No: 6.0 TÜM ÇELİK KONSTRÜKSİYON (DİREK, PORTAL, ŞEZ VB.) HESAPLARI set 1
118 F1) Poz No: 7.0 MONTAJ ÇİZİMLERİ set 1
119 F1) Poz No: 8.0 PİKETAJ-DERÜLAJ PLANI, TEMEL KARNELERİ kilometre 131
120 F1) Poz No: 9.0 KATENER SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
121 F1) Poz No: 10.0 KATENER SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
122 F2) Poz No: 11.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ GÜÇ HESAPLAMALARI set 1
123 F2) Poz No: 12.0 TRANSFORMATÖR MERKEZİ GENEL KONUM PLANI set 1
124 F2) Poz No: 13.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ 154 kV 3 FAZLI BRANŞMAN HATTI PROJESİ kilometre 20
125 F2) Poz No: 14.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
126 F2) Poz No: 15.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
127 F3) Poz No: 16.0 SİSTEM MİMARİSİ set 1
128 F3) Poz No: 17.0 SİNYAL LİSTESİ VE KİLİTLEMELER set 1
129 F3) Poz No: 18.0 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ set 1
130 F3) Poz No: 19.0 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR kilometre 131
131 G) ÇED HAZIRLANMASI adet 1

İhale Adı Kırşehir - Aksaray Demiryolu (altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı

Kırşehir-Aksaray Demiryolu (Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1- İdarenin:

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR - ALTINDAĞ / ANKARA

c) Telefon numarası:3123090515/4129/4399

ç) Faks numarası: 3123115305

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./25 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Serap AKMAN Büro Şefi Ferhat ÜNÜVAR Şube Md. V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: Kırşehir-Aksaray (Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Demiryolu Etüt, Proje, Mühendislik ve

b) Varsa kodu: 2015.E010080.04

c) Miktarı (fiziki)ve türü:

Yaklaşık 131 km etüt, proje ve danışmanlık hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Kırşehir-Aksaray arası

d) Varsa diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2017/375118

b) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (4047 no.lu oda)

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)

3.2. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale, davet mektubunda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- İhale dokümanının kapsamı

4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari şartname.

b) Teknik şartname.

c) Sözleşme tasarısı.

d) Standart Formlar

Standart Form-KİK016.1/D: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0016.1/D: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK025.0/D: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK027.0/D: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK028.0/D: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK031.1/D: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK031.2/D: İş Deneyim Belgesi (Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde Yüklenici - İş Durum), Standart Form-KİK031.3/D: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme-Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde), Standart Form-KİK031.4/D: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme-Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde), Standart Form-KİK031.5/D: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK031.6/D: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme-Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde), Standart Form-KİK031.7/D: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme-Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde), Standart Form-KİK031.8/D: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme- İş Yönetme), Standart Form-KİK031.9/D: İş Deneyim Belgesi (İş Artışı Olan ve Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK032.0/D: Özgeçmiş Formu, Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi, Standart Form-KİK034.1/D: Son 15 Yıl İçinde Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmetlerinde Gerçekleştirilen Benzer İşler, Standart Form-KİK034.2/D: Son 15 Yıl İçinde Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmetlerinde Sözleşme Bedelinin En Az % 80'ni Oranında Yönetilen Benzer İşler, Standart Form-KİK034.3/D: Son 15 Yıl İçinde Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmetlerinde Sözleşme Bedelinin En Az % 80'ni Oranında Denetlenen Benzer İşler, Standart Form-KİK035.1/D: Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form-KİK037.1/D: İşin Gerçekleştirilmesi ile Organizasyon Yapısı, Metodoloji ve İş Planının Anlatımı Formu, Standart Form-KİK037.2/D: Personel Durumu, Pozisyonlar ve Görev Tanımları, Standart Form-KİK037.3/D: Teknik Personele Ait Zaman Çizelgesi, Standart Form-KİK037.4/D: Çalışma Planı, Standart Form-KİK038.1/D: Maliyet Özeti, Standart Form-KİK038.2/D: Ücretlerin Açılımı-İş Kalemlerinin Açılımı formu, Standart Form-KİK038.3/D: Diğer Kalemler Tablosu, Standart Form-KİK040.1/D: Ortaklık Durum Belgesi

e)

4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Madde 5- Bildirim ve tebligat esasları

5.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

5.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

5.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 5.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

5.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.

5.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

5.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligat;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birisine,

yapılır.

5.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 6- İhaleye girebilmek için gereken belgeler

6.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 49 uncu maddesine göre oluşturulan kısa listeye alınarak ihaleye davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeleri istenen adayların ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

ç) Bu Şartnamede istenilmişse, bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu bent boş bırakılmıştır,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Bu bent boş bırakılmıştır.

h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

6.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden boş bırakılmıştır.

6.4. Teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için ekte verilen Teknik Teklif Formları'na uygun olarak hazırlanarak verilmesi gereken belgeler:

6.4.1. İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzere; danışmanlık hizmetleri kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgelerini, teknik teklifleri içerisinde yer alan "Teknik Teklif Formları"na ekleyeceklerdir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.

6.4.2. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içersinde vereceklerdir.

6.4.3. İsteklilerin işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri "Organizasyon Planı" ve teknik personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir "İş Programı"nı teknik tekliflerinde vermeleri gerekmektedir.

6.4.4. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde "Teknik Teklif Formları'nda" bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli "teknik personel bilgileri özet tablosunda" belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.

6.5 Belgelerin sunuluş şekli

6.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

6.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5.3. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İdarenin yetkili personeli tarafından "aslı İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen ve aslı iade edilen belgelerin suretleri de sunulabilir.

6.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

6.5.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

6.5.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.4.3. 6.5.4.1 veya 6.5.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

6.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

6.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

6.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

6.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise sözkonusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

6.6. Tekliflerin dili

6.6.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 7 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

7.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.2. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

7.2.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 8 - İhaleye katılamayacak olanlar

8.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

8.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 9 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

9.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri verecektir.

9.2. Bu Şartnamenin 8 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

9.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri

10.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez

Madde 11 - İhale konusu iş hakkında bilgi edinme

11.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

11.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

11.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği ilgili yerlere girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

11.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 12 - İhale dokümanında açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra doküman gönderilenlere ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ön yeterlik ilanında da bulunması halinde ise ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

20.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. / 6 md.)İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır

Madde 21 - Tekliflerin sunulma şekli

21.1. Teklifi oluşturan belgeler

21.1.1. İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:

a) Mali teklif

- Teklif mektubu

- Geçici teminat (istenmişse)

b) Teknik teklif

Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik teklif formları.

21.1.2. İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Mali Tekliftir" yazılmak suretiyle bir zarfa konulur

21.1.3. Teknik değerlendirme için istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Teknik Tekliftir" yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.

21.1.4. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

21.1.5. Mali teklife ilişkin zarf ile teknik teklife ilişkin zarf, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

21.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

21.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

21.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 22 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

22.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

22.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

22.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

22.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Tekliflerin geçerlilik süresi

23.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

23.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

23.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

23.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 24- Teklif fiyata dahil olan giderler

24.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

24.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

24.3. 24.1 ve 24.2 maddelerinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

24.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 25 - Geçici teminat

25.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

25.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

25.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

25.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 26 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

26.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

26.2. 26.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

26.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

26.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

26.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

26.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 27 - Geçici teminatın teslim yeri

27.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

27.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Vezneye yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 28 - Geçici Teminatın iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

28.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

28.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

29.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

29.2.1. İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

29.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

29.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeksizin, teklifler kapsamlı olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

29.2.4. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri eksik olduğu bu Şartnamenin 29.2.3.maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.5. Teknik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.2.6. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

29.2.7. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik puanları belirlenir. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarını da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

29.2.9. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra da Mali Teklif değerlendirilir. Teknik ve Mali tekliflere verilen ağırlık oranı aşağıdaki gibidir.

Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları:

Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,80

Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,20

Toplam = 1.00

Madde 30 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 31 - Teknik değerlendirme kriterleri

31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

KRİTER

a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 20

b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 40

ALT KRİTERLER

1) İşin nasıl yapılacağı: 20

2) İş programı: 4

3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 6

4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 5

5) Ekipman: 0

6) Teklif edilen yönetici ve teknik personelin görev tanımının uygunluğu: 5

c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 40

ALT KRİTERLER

1) Genel nitelikler: 10

2) İş için uygunluk: 25

3) Yerel deneyim ve Türkçe'ye hakimiyet: 0

4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 5

TOPLAM PUAN : 100

A - BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ (20 Puan)

A1 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimi;
- Uygulama Projesi ise 10 (Tam Puan)
- Kesin Proje ise 9 Puan                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           
A2 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin tutarı;

- 7.000.000,00- TL'dan fazla ise 5 (Tam Puan)
- 5.000.000,00-TL-7.000.000,00- TL arası ise (7.000.000,00- TL dahil) 4 Puan
- 3.500.000,00- TL- 5.000.000,00- TL arası ise (5.000.000,00- TL dahil) 3 Puan


A3 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin konusu;

- Hızlı demiryolu veya anahat demiryolu etüt proje işleri 5 (Tam Puan)

- Metro etüt proje işi ise 4 Puan

- Otoyol veya bölünmüş yol etüt proje işi ise 4 Puan

Not: Sunulan iş deneyim belgelerinin tamamı göz önüne alınacaktır.

B - İŞ İÇİN ÖNERDİKLERİ YÖNTEM (METODOLOJİ VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU (40 Puan)

B1 - İşin Nasıl Yapılacağı (20 Puan)

Teknik şartname ve işin tekniği çerçevesinde süreçlerin ve açıklamalarının, isteklilerin mesleki tecrübeleri çerçevesinde doğru olarak belirlenip belirlenmediği puanlanacaktır.

-Harita ile ilgili süreçler (En fazla 4 puan en az 1 puan)

-Güzergah belirleme süreçleri (En fazla 4 puan en az 1 puan)

-Jeolojik/Jeoteknik çalışma süreçleri (En fazla 4 puan en az 1 puan)

-Sanat yapılarına yaklaşım (En fazla 4 puan en az 1 puan)    

-Elektrifikasyon süreçleri (En fazla 2 puan en az 1 puan)                                                     

-Sinyalizasyon ve telekomünikasyon süreçleri (En fazla 2 puan en az 1 puan)                                                                                                       

Not: Her ne kadar tekniğine göre değerlendirilecek konu başlıkları olmasına rağmen istekliler tarafından detaylı olarak açıklanacaktır. Konularla ilgili bağlayıcı olan mevzuat ve yayınlar (mehaz isimleri) dipnot olarak yer alacaktır.


B2 - İş Programı (4 Puan)

- İş programında aşamalar ve süreler doğru olarak belirlenecektir. (En fazla 2 puan en az 0 puan)

- İşin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ile çelişkili olmayacaktır. (En fazla 2 puan en az 0 puan)

B3 - Organizasyon Yapısının İş Tanımına Uygunluğu (6 Puan)

- İşin nasıl yapılacağı ile iş programına uygunluğu (En fazla 2 puan en az 0 puan)

- Koordinasyon tanımları, veri paylaşımları (En fazla 2 puan en az 0 puan)

- Personele atanacak görevlerin uygulanabilirliği (En fazla 2 puan en az 0 puan)

B4 - Yönetim ve Denetim (Kalite Kontrol) Teknikleri, Raporlama (5 Puan)
- Yönetim ve denetim (kalite kontrol teknikleri) (En fazla 3 puan en az 0 puan)
- Raporlama (En fazla 2 puan en az 0 puan)

B5- Ekipman (0 Puan)

B6 - Teklif Edilen Yönetici ve Teknik Personelin Görev Tanımının Uygunluğu (5 Puan)
- Atanmamış görev olmaması (En fazla 3 puan en az 0 puan)
- Atanan görevlerin yapılabilirliği (En fazla 2 puan en az 0 puan)

C- YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL (40 Puan)

C1- Genel Nitelikler (10 Puan)
- Personelin mesleki çalışma süresi
15 yıldan fazla ise 3 (Tam Puan)
10 yıl ile 15 yıl (15 yıl dahil) arası ise 2 Puan
10 yıl'dan az ise 1 Puan
 

- Personelin içinde bulunduğu projeler
Çalışılan proje sayısı 3'den fazla ise 7 (Tam Puan)
Çalışılan proje sayısı 3 ise 6 Puan
Çalışılan proje sayısı 2 ise 5 Puan
Çalışılan proje sayısı 1 ise 4 Puan
Herhangi bir projede çalışmadı ise 0 Puan
 

C2- İş İçin Uygunluk (25 Puan)
- Personelin benzer işlerde benzer pozisyonda çalıştı ise;
10 yıl'dan fazla ise 17 Puan (Tam Puan)
8 yıl - 10 yıl (10 yıl dahil) arası ise 14 Puan
4 yıl - 7 yıl (7 yıl dahil) arası ise 10 Puan
1 yıl - 3 yıl (3 yıl dahil) arası ise 5 Puan                                                                                              1 yıldan az ise 0 Puan

- Personelin benzer işlerde benzer pozisyonda çalıştı ise, çalıştığı proje sayısı
Çalıştığı proje sayısı 3'den fazla ise 8 Puan (Tam Puan)
Çalıştığı proje sayısı 3 ise 7 Puan
Çalıştığı proje sayısı 2 ise 6 Puan
Çalıştığı proje sayısı 1 ise 5 Puan
Herhangi bir projede çalışmadı ise 0 Puan

Not: Şartname kapsamında geçen benzer iş ifadesinin tanımı; ön yeterlilik şartnamesinde belirtilmiştir.


C3- İstihdam Durumu (Kendi Personeli / Taahhüt) (5 Puan)
Kendi Personeli ise 5 Puan (Tam Puan)
Taahhüt ise 3 Puan

Not: İsteklilerin yönetici kadrosu ve teknik personel puanlamasında, istekli tarafından önerilen tüm personel ayrı ayrı puanlanacaktır.  

31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir

Madde 32 - Teknik puanların belirlenmesi

32.1 Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere ait Teknik Puanlar (P_Tİ=100 x PT / PTmax) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

P_Tİ = İtibari Teknik Puanı,

PT = Komisyonca istekliye verilmiş (asgari puanın üzerindeki) ham teknik puan ( ortalama teknik puan ),

PTmax = Komisyonca isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseği (ortalama teknik puan),

ifade eder.

32.2. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

32.3. Mali teklif içerisinde, teklif mektubu ve istenmişse ekindeki mali teklif formları ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

32.4. Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Daha sonra, teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar belirlenir.

Madde 33 - Mali puanların belirlenmesi

33.1. Teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar; (PM=100 x Mmin/ M) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

PM = Mali teklif puanı,

Mmin = İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

M = İsteklinin teklif ettiği fiyatı,

ifade eder.

Madde 34 - İhalenin sonuçlandırılması

34.1. İsteklilere ait teknik ve mali puanlar, teknik ve mali puan ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplanmak suretiyle toplam puanlar tespit edilir. P=P_Tİ x KT + PM x KM Bu formülde:

P = Toplam Puan

PTİ = İtibari Teknik Puan

KT = Teknik Puan Ağırlık Katsayısı

PM = Mali Teklif Puanı

KM = Mali Puan Ağırlık Katsayısı

İfade eder.

34.2. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz. Mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamı ancak ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla İdare lehine düzenlenmesine yönelik olabilir. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.

34.3. Puan eşitliği durumunda mali teklif puanı yüksek olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. Mali teklif puanlarının da eşit olması durumunda tek sözleşmeye ilişkin benzer iş deneyim tutarı fazla olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. İş ortaklığında pilot ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının, konsorsiyum da ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının değerlendirilmesi suretiyle görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.

Madde 35 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

35.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

35.3. Teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ihale toplam puanı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

37.2. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.3. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - İkinci en yüksek toplam puana sahip istekliye bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez..

42.5. İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

 İhale Dokümanında yer alan şartnamelerde açıklanmayan konularda aşağıda belirtilen kaynaklar esas alınacaktır. İhaleyi alan isteklinin İdarenin istediği etüt-proje mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yaparken aşağıdaki şartname ve tarifleri temin edip işi bu doğrultuda yapması gerekmektedir.

     1   - T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

     2   - Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (15.07.2005 Tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren)

     3   - Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Yersel ve Fotogrametrik Harita, Proje, Kamulaştırma, Köprü ve Trafik Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyat Analizleri

     4   - Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Yersel ve Fotogrametrik Harita, Proje, Kamulaştırma, Köprü ve Trafik Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyat Tarifleri

     5   - İlbank A.Ş. Uydu Bazlı Yöntemlerle Nirengi Ölçü Birim Fiyatları, Hali Hazır Harita Alımı, Arazi Arsa Düzenlenmesi Hektar Birim Fiyatları, En-Boy Kesit Çıkartılması, Yol Aplikasyonu Kilometre Birim Fiyatları

     6   - KGM Karayolları Teknik Şartnamesi

     7   - KGM Zemin Araştırma İşlerine Ait Teknik Şartname

     8   - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

     9   - DSİ Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi

     10 - Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Bölge Araştırma Başmühendisliklerinin Görevleriyle İlgili Hizmetler İçin Birim Fiyat Listesi

     11 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
12 - İdare onayına bağlı olarak kullanılacak belge ve dokümanlar da bu sözleşmenin ekleri mahiyetinde değerlendirilecektir.

47.2. Danışmanın İdareye vereceği Araç/Ekipmanlar:

Proje kapsamında güzergah, jeodezi ve zemin çalışmalarının yerinde kontrolü ve diğer çalışmaların kontrolü için gerekli ulaşım, konaklama, iaşe vb. masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu harcamalar teklif bedeline dahil olup, yükleniciye bu sebeple herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Proje kontrollerinde kullanılmak üzere idarenin uygun gördüğü; 2 adet bilgisayar (lisanslı Office ve virüs programı yüklü olacak şekilde), 1 adet renkli çok fonksiyonlu (tarayıcı, fotokopi, faks) laser yazıcıyı İdareye bedelsiz olarak verecektir.

Kişisel Koruyucu Donanım;

- 5 adet Genel kullanım bareti

- 5 adet UV ışınlarına karşı koruyucu gözlük (UV ışınlarına karşı koruyucu gözlük ayrıca mekanik risklere karşı da koruyucudur)

- 5 adet Mekanik risklere karşı koruyucu gözlük üstü gözlük (görme kusuru nedeniyle gözlük kullanan çalışanlar için)

- 5 adet İşitme koruyucu (gürültü kaynağının çıkardığı sesin şiddetine göre)

- 5 adet En az FFP1 toz maskesi (ortamda toz ölçümü ve yoğunluğuna göre)

- 5 adet Mekanik iş eldiveni

- 5 adet Soğuk iklim koşulları için reflektif sökülebilir parka

- 5 adet Reflektif yelek

- 5 adet Delinmez tabanlı iş ayakkabısı (yazlık)

- 5 adet Delinmez tabanlı bot (kışlık)

Yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları ekte sunulan TCDD Kişisel Koruyucu Donanımlar Yardımcı Kılavuzu’ndaki standartlara uygun olacaktır. Koruyucu özelliğini kaybeden veya yıpranan kişisel koruyucu donanım Danışman tarafından yenisiyle değiştirilir.

Yukarıda belirtilen araç ve malzemeler için Danışmana herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

47.3 İstihdam Edilmesi Düşünülen Teknik Personel

İstekliler bu ihalede istihdam edilmesi düşünülen teknik personelden: 1 adet Proje Müdürü, 4 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet Jeoloji Mühendisi, 2 adet Harita Mühendisi için İdari Şartnamenin 6.4.4 maddesindeki belgeleri sunacaktır.

47.4. Kısmi Kabul

Sözleşme konusu işin herhangi bir aşamasında İdarenin kararıyla kısmi kabul yapılabilir. Ancak Danışman İdarenin onayı olmadan kısmi kabul talebinde bulunamaz.

 

 

47.5. Poz No: 102:Düz dalgalı arazide hali hazır harita üretilmesi ve Poz No: 103:Dağlık arazide hali hazır harita üretilmesi: İsteklilerin “Poz No: 102:Düz dalgalı arazide hali hazır harita üretilmesi ve Poz No: 103:Dağlık arazide hali hazır harita üretilmesi:”  adlı iş kalemleri için belirlediği toplam tutar, toplam teklif bedelinin % 7 ‘sinden fazla olması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 

Poz No: 104 1/5000 Ölçekli Haritaların Alınması: İsteklilerin “Poz No: 104 1/5000 Ölçekli Haritaların Alınması” adlı iş kalemi için belirlediği tutar, toplam teklif bedelinin %

2 ‘sinden fazla olması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Poz No: 105 Koridor Etüdünün Yapılması: İsteklilerin “Poz No: 105 Koridor Etüdünün Yapılması” adlı iş kalemi için belirlediği tutar, toplam teklif bedelinin % 1 ‘ünden fazla olması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 A) Poz No: 101 Genel Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması İşi kilometre 131
2 B1) Poz No: 102 Düz-Dalgalı Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 113
3 B2) Poz No: 103 Dağlık Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 18
4 B3) Poz No: 104 1/5000 Ölçekli Haritaların Alınması kilometre 131
5 B4) Poz No: 105 Koridor Etüdünün Yapılması kilometre 131
6 C1) Poz No:JH-43KARŞILIKLI ATIŞLI SİSMİK KIRILMA ETÜDÜ (S DALGASI DAHİL) JH-43 H küçük veya eşittir 30m (K.Atış üzerinden birimlendirilecektir.) adet 400
7 C1) Poz No:JH-44 KARŞILIKLI ATIŞLI SİSMİK KIRILMA ETÜDÜ (S DALGASI DAHİL) JH-44 H > 30m (K.Atış üzerinden birimlendirilecektir.) adet 75
8 C1) Poz No:JH-66 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE
JH-66 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 60 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
9 C1) Poz No:JH-67 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE
JH-67 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61küçük veya eşittir Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
10 C1) Poz No:JH-68 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 0.00 - 5.00 METRE
JH-68 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı >100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
11 C1) Poz No:JH-69 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE
JH-69 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 60 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
12 C1) Poz No:JH-70 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE
JH-70 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61küçük veya eşittir Elektrot Sayısı küçük veya eşittir 100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
13 C1) Poz No:JH-71 ÇOK ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ (Rezistivite) ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE SONDAJ - PROFİL ÖLÇÜMLERİ ELEKTROT ARALIĞI 5.01 - 20.00 METRE
JH-71 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı >100 (Serilim üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 20
14 C1) JH-74 5m < Araştırma derinliği < 10m, Anten frekansı büyük veya eşittir 50 Mhz metre 1.000
15 C1)JH-75 10 < Araştırma derinliği < 50 metre,
Anten Frekansı < 50 MH
metre 1.000
16 C1) JH-76 Mikrotremör (3 bileşen x.y.z) Hız Ölçümü nokta 80
17 C2) Poz No: JH-22 Zeminlerde 0.00 - 30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 12.490
18 C2) Poz No: JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması adet 1.700
19 C2) Poz No: JH-29 0.00 - 30.00 metre arasında yerinde deney(SPT ve örselenmiş numune alınması) adet 8.327
20 C2) Poz No: JH-34 0.00 - 30.00 metre arasında Presiyometre deneyi yapılması adet 1.900
21 C2) Poz No: JH-23 Zeminlerde 30.01 metreden daha derinde sondaj kuyusu açılması metre 2.275
22 C2) Poz No: JH-28 30.01 metreden daha derinde örselenmemiş numune alınması adet 300
23 C2) Poz No: JH-30 30.01 metreden daha derin yerinde deney (SPT ve Örselenmiş örnek alınması) adet 1.517
24 C2) Poz No: JH-35 30.01 metreden daha derinde presiyometre deneyi yapılması adet 290
25 C2) Poz No: JH-24 Kayalarda 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 8.000
26 C2) Poz No: JH-31 0.00 - 100.00 metre arasında basınçlı su deneyi yapılması adet 400
27 C2) Poz No: JH-55 0.00 - 100.00 metre arasında dilatometre deneyi yapılması adet 50
28 C2) Poz No: JH-25 Kayalarda 100.01 - 300.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 790
29 C2) Poz No:JH-32 100.01 - 300.00 metre arasında basınçlı su deneyi yapılması adet 50
30 C2) Poz No: JH-26 Kayalarda 300.01 metreden daha derin sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 50
31 C2) Poz No: JH-20 Toprak, küskü ve yumuşak kayada araştırma veya gözlem çukuru açılması (0.00 - 8.00m arasında) metre 560
32 C2) Poz No: JH-21 Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı adet 140
33 C3) Poz No: z.2.7.2 Boşluk oranı (e) ve porozite (n) ve yoğunluk tayini (n ve s dahil) ISRM - geometrik numunelerde adet 2.100
34 C3) Poz No: z.2.2 Karot yüzeylerinin düzeltilmesi adet 2.100
35 C3) Poz No: z.2.5 Kayaçlarda su oranı tayini adet 100
36 C3) Poz No: z.2.9 Kayaçların tek eksenli basma dayanımı tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin) adet 1.000
37 C3) Poz No: z.2.10 Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı, elastisite modülü ve poizon oranı tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 500
38 C3) Poz No: z.2.15 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)
z.2.15 Hazır karot numunesi üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 200
39 C3) Poz No: z.2.16 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)
z.2.16 Numune hazırlanarak (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 30
40 C3) Poz No: z.2.17 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029)
z.2.17 Parça kayadan numune alarak (numune hazırlama dahil) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 30
41 C3) Poz No: z.2.19 Noktasal yükü indeksi tayini (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 300
42 C3) Poz No: z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilian) Tayini adet 40
43 C3) Poz No: DSİ 05-573/1-2-3 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık için deney yöntemi (1 adet)(TS 699,TS 8543,ASTM D 4644) adet 50
44 C4) Poz No: z.1.4 Su muhtevası ölçümü TS 1900-1 (Set üzerinden birimlendirilecektir.) adet 12.000
45 C4) Poz No: ü.1.6 Attenberg limitleri tayini, likit limit (LL) Plastik limit (PL) ve Plastik indeksi (PI) TS 1900-1, AASHTO T-89, AASHTO T-90 adet 12.000
46 C4) Poz No: ü.1.3Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
ü.1.3 İri taneli karışık malzemeler kuru metod
adet 3.000
47 C4) Poz No: ü.1.4 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
ü.1.4 İri taneli karışık malzemeler (Yaş metod AASHTO T-27, T-11
adet 6.000
48 C4) Poz No: ü.1.2 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
ü.1.2 İnce daneli malzemeler AASHTO T-27, T-11
adet 3.000
49 C4) Poz No: ü.1.5 Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO-T88 adet 1.000
50 C4) Poz No: z.1.8 Doğal birim hacim ağırlığı tayini adet 2.000
51 C4) Poz No: z.1.9 Kuru birim hacim ağırlıkı tayini adet 2.000
52 C4) Poz No: z.1.18 Konsolidasyon (Odemetre) deneyi (Konsolidasyon+serbest şişme miktarı+şişme basıncı) adet 1.500
53 C4) Poz No: z.1.21 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2
z.1.21 Örselenmemiş numune üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 500
54 C4) Poz No: z.1.22 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2
z.1.22 Yoğrulmuş numune üzerinde (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 30
55 C4) Poz No: z.1.23 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236
z.1.23 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 150
56 C4) Poz No: z.1.24 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236
z.1.24 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 30
57 "C4) Poz No: z.1.25 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236
z.1.25 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)"
adet 200
58 "C4) Poz No: z.1.26 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236
z.1.26 Konsolidasyonlu-drenajlı (Rezidüel mukavemet ölçümlü) (Set üzerinden birimlendirilecektir.)"
adet 150
59 "C4) Poz No: z.1.28 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)
z.1.28 Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU) TS 1900 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)"
adet 750
60 "C4) Poz No: z.1.29 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)
z.1.29 Konsolidasyonlu-Drenajsız boşluk suyu basınç ölçümlü izotropik konsolidasyon (CIU) AASHTO T 297 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)"
adet 140
61 "C4) Poz No: z.1.30 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil)
z.1.30 Konsolidasyonlu-Drenajlı İzotropik konsolidasyon (CID) AASHTO T 234 (Set üzerinden birimlendirilecektir.)"
adet 50
62 "C4) Poz No: ü.1.12 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
ü.1.12 Modifiye proktor (ince taneli toprak) AASHTO T-180"
adet 70
63 "C4) Poz No: ü.1.14 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
ü.1.14 Modifiye proktor (iri taneli toprak - agrega karışımları ) AASHTO T-180"
adet 70
64 "C4) Poz No: ü.1.20 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini (CBR)
ü.1.20 Yaş CBR (Şişme % si dahil) AASHTO T-193"
adet 140
65 C5) Poz No: JH-58 CPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m arasında(qc,fs,u2) (Kuyu olarak birimlendirilecektir.)
adet 25
66 C5) Poz No: JH-59 SCPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m (qc,fs,u2,Vs,Vp) (Kuyu olarak birimlendirilecektir.)
adet 5
67 C5) Poz No: JH 48 Inklinometre borusu, aksesuarları, montaj ekipmanları ve tesisi, referans okumanın alınması
metre 300
68 C5) Poz No: JH-84 İnklinometre ölçümlerinin okunması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi
metre 300
69 C5) Poz No: JH-50 İnklinometre Okuma Ekip ve Ekipmanının Nakli (Gidiş - Dönüş) (Sefer olarak birimlendirilecektir.)
adet 10
70 C6) Poz No: M.1.178 Agregaların tane şekli tayini - yassılık endeksi tayini (1 numune)
adet 30
71 C6) Poz No: M.1.11 İri agrega birim hacim ağırlık ve su emme
adet 30
72 C6) Poz No: M.1.16 İri Agrega (elek analizi)
adet 30
73 C6) Poz No: M.1.23 Agregaların parçalanma direnci tayini (1 Num) (Los Angeles Deneyi)
adet 30
74 C6) Poz No: M.1.24 Agregaların hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi (Donma Deneyi Na2SO4)
adet 30
75 C6) Poz No: M.1.25 Agregaların donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (Çakılda) 1 numune
adet 30
76 C6) M.1.176 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro Deval Deneyi)(1 Numune)
adet 30
77 C6) Poz No: M.1.173 Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni Su banyosu ile) ( Kum-Çakılda 1 Numune)
adet 30
78 C6) Poz No: M.2.25 Organik Madde Tayini (AASHTO T-194)
adet 30
79 C7) Poz No: M.2.44 Numune alma
adet 10
80 C7) Poz No:M.2.46 pH tayini
adet 10
81 C7) Poz No:M.2.47 Amonyum (NH4)+ miktarı tayini
adet 10
82 C7) Poz No:M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini
adet 10
83 C7) Poz No:M.2.49 Klorür (Cl)- miktarı Tayini
adet 10
84 C7) Poz No:M.2.50 Mağnezyum (Mg)+2 miktarı tayini
adet 10
85 C7) Poz No:M.2.52 Toplam sertlik tayini
adet 10
86 C8) JH-16 Makroskopik Tanımlama
adet 20
87 C8) JH-17 İnce Kesit Yapımı,Taşların Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması
adet 20
88 C8)JH-18 İnce veya Kaba Agreganın Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması
adet 20
89 C8)Mineralojik-Petrografik İnceleme Raporu
adet 20
90 D1) Poz No: 1.0 SİNYALİZASYON GENEL SİSTEM TANIMI VE PRENSİPLER DOKÜMANI
set 1
91 D1) Poz No: 2.0 YOL BOYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
kilometre 131
92 D1) Poz No: 4.0 CTC MERKEZİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ DOKÜMANI
set 1
93 D1) Poz No: 5.0 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
94 D1) Poz No: 6.0 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
95 D2) Poz No: 7.0 TRANSMİSYON GENEL SİSTEM TANIMI
set 1
96 D2) Poz No: 8.0 TRANSMİSYON SİSTEMİ PROJELENDİRME
set 1
97 D2) Poz No: 9.0 TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
98 D2) Poz No: 10.0 TRANSMİSYON SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
99 D3) Poz No: 11.0 TELEFON GENEL SİSTEM TANIMI
set 1
100 D3) Poz No: 12.0 TELEFON SİSTEMİ PROJELENDİRME
set 1
101 D3) Poz No: 13.0 TELEFON SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
102 D3) Poz No: 14.0 TELEFON SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
103 D4) Poz No: 15.0 GSM-R GENEL SİSTEM TANIMI
set 1
104 D4) Poz No: 16.0 GSM-R KAPSAMA SİMÜLASYON SİSTEMLERİ
kilometre 131
105 D4) Poz No: 17.0 GSM-R ŞEBEKE TARASIM ÇALIŞMALARI VE DOKÜMANTASYONU
set 1
106 D4) Poz No: 18.0 GSM-R SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
107 D4) Poz No: 19.0 GSM-R SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
108 D5) Poz No: 20.0 FİBER OPTİK KABLO TASARIMI
kilometre 131
109 D5) Poz No: 21.0 SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON ve ENERJİ KABLOLARI TASARIMI SİSTEMLERİ İÇİN BAKIR KABLO TASARIMI
kilometre 131
110 D5) Poz No: 22.0 KABLO SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
111 D5) Poz No: 23.0 KABLO SİSTEMLERİ ANALİZ,KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
112 F1) Poz No: 1.0 KATENER ANA SİSTEMLERİNİN TASARIMI
set 1
113 F1) Poz No: 2.0 BESLEME PLANI
kilometre 131
114 F1) Poz No: 3.0 GERİ DÖNÜŞ DEVRESİ-TOPRAKLAMA SİSTEMİ TASARIMI
set 1
115 F1) Poz No: 4.0 SİSTEM MEKANİK HESAPLAMALARI
set 1
116 F1) Poz No: 5.0 DİREK TEMELİ VE ANKRAJ TEMELİ HESAPLARI
set 1
117 F1) Poz No: 6.0 TÜM ÇELİK KONSTRÜKSİYON (DİREK, PORTAL, ŞEZ VB.) HESAPLARI
set 1
118 F1) Poz No: 7.0 MONTAJ ÇİZİMLERİ
set 1
119 F1) Poz No: 8.0 PİKETAJ-DERÜLAJ PLANI, TEMEL KARNELERİ
kilometre 131
120 F1) Poz No: 9.0 KATENER SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
121 F1) Poz No: 10.0 KATENER SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
122 F2) Poz No: 11.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ GÜÇ HESAPLAMALARI
set 1
123 F2) Poz No: 12.0 TRANSFORMATÖR MERKEZİ GENEL KONUM PLANI
set 1
124 F2) Poz No: 13.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ 154 kV 3 FAZLI BRANŞMAN HATTI PROJESİ
kilometre 20
125 F2) Poz No: 14.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
126 F2) Poz No: 15.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
127 F3) Poz No: 16.0 SİSTEM MİMARİSİ
set 1
128 F3) Poz No: 17.0 SİNYAL LİSTESİ VE KİLİTLEMELER
set 1
129 F3) Poz No: 18.0 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
set 1
130 F3) Poz No: 19.0 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMLERİ ANALİZLER, KEŞİF VE METRAJLAR
kilometre 131
131 G) ÇED HAZIRLANMASI
adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
71311230 Demiryolu mühendislik hizmetleri

< GERİ DÖN