Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2017/389874

İhale No: 2017/389874
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı İşçilik Hizmeti
 • İhale No 2017/389874
 • Şehir Konya
 • İhale Tarihi 18.08.2017 14:30
 • Eklenme Tarihi 06.08.2017 13:25
 • Telefon :0 332 734 59 3
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
 • İşin Yeri :Ereğli Şeker Fabrikası
 • Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü
 • Üst İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı İşçilik Hizmeti

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Kalite ve İşletme Laboratuarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No:2017/389874

1 - İdarenin

a) Adresi:BeşyüzevlerMh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/Konya

b) Telefon No:0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No:0 332 734 59 38

d) Web Adresi:

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:Fabrikamızın 2017/2018 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 20 adet personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer:Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi:Fabrikamızın 2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 125 (Yüzyirmibeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer:Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati:18.08.2017 Cuma günü, saat:14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7137/1-1

< GERİ DÖN