Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9990/43598

İhale No: 9990/43598
İhale Adı MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
 • İhale No 9990/43598
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 24.10.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 20.09.2017 08:25
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
 • İşin Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
 • Kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve Örenyerleri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 24 Ekim 2017 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 5006530Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Muhammen bedel, yıllık 153.501.338,00-TL (YüzelliüçmilyonbeşyüzbirbinüçyüzotuzsekizTürkLirasıdir. Geçici teminat tutarı, 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürkLirasıdir

İşin süresi 01.01.2018 - 31.12.2026 tarihleri arasındadır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 5.000,00 TL (beşbinTürk Lirası)’dir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1 - Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 5006530Çukurambar/Çankaya/ANKARA

MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ

ZORUNLU BELGELER ZARFI

ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, isteklinin aşağıda 4. ve 5. maddelerde ifade edilen, idari şartnamenin 8.6.4. ve/veya 8.6.5. maddelerine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve istekli tarafından kaşelenecektir.

Zorunlu belgeler zarfına;

2 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, idari şartnamenin 33.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

3 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

7 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkez- inin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,

8 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

9 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kuru- mundan temin edilecek belgenin aslı,

10 - İsteklinin, ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekont, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir)

11 - Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır)

12 - Bir örneği idari şartnamenin 33.10. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

13 - Bir örneği idari şartnamenin 33.11. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

14 - Özellikleri idari şartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat,

15 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

16 - Bir örneği idari şartnamenin 33.16. maddesinde verilen Kişisel Veri Saklama Beyanı,

17 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin, yukarıda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 14. maddelerde ifade edilen, İdari Şartnamenin 8.6.2 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9., 8.6.10. ve 8.6.14. maddelerinde belirtilen belgeleri ve İdari Şartnamenin 33.6. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesi, (Noter tasdikli olacaktır)

konulacaktır

Ayrıntılı bilgi için:http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr

Elektronik posta:giseihalesi2018@kulturturizm.gov.tr

Telefon:(0 312) 309 49 51 - (0312) 309 49 52

Faks:(0 312) 312 21 25

8229/1-1

< GERİ DÖN