Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2018/616565

İhale No: 2018/616565
DİKKAT!

Bu ihale için 20 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2019 ve 2020 Yılları Bakım Onarım Hizmeti, Çevre Danışmanlık Hizmeti ve Dozimetre Hizmeti Alımı İşi
 • İhale No 2018/616565
 • Şehir Uşak
 • İhale Tarihi 15.01.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 13.12.2018 02:54
 • Telefon 2762270034
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK
 • İşin Yeri Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eşme Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2019 ve 2020 Yılları Bakım Onarım Hizmeti, Çevre Danışmanlık Hizmeti ve Dozimetre Hizmeti Alımı İşi
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 ve 2020 YILLARI BAKIM ONARIM HİZMETİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DOZİMETRE HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/616565
1-İdarenin
a) Adresi:Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:2762270034/254-219 - 2762242418
c) Elektronik Posta Adresi:usak.maliisler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
31 KISIM 195 KALEM BAKIM ONARIM HİZMETİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DOZİMETRE HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eşme Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK
b) Tarihi ve saati:15.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılan teklif edilen kısım/kısımlarla ilgili her türlü BAKIM ONARIM, ÇEVRE DANIŞMANLIK VE DOZİMETRE HİZMETİ işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı 2019 ve 2020 Yılları Bakım Onarım Hizmeti, Çevre Danışmanlık Hizmeti ve Dozimetre Hizmeti Alımı İşi
1. KISIM (1. KISIM - SG HEAKTCARE MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 RÖNTGEN SG HEALTH CARE/JUMONG bakım 8
2. KISIM (2. KISIM -TOSHİBA MARKA TOMOGRAFİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 TOMOGRAFİ TOSHIBA/ALEXİON (CGGT-028A) bakım 8
3. KISIM (3. KISIM -MİNDRAY ANESTEZİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI (USAK)MINDRAY/WATOEX-65 bakım 8
4. KISIM (4. KISIM -STERİLİZATÖR-KAN DOLABI-PH METRE SPEKTROFOTOMETRE VE SAF SU CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ETÜV(NÜVE) FN-6500 bakım 12
2 OTOKLAV (NÜVE) 0T-4060 bakım 4
3 OTOKLAV (NÜVE) OT-90L bakım 4
4 OTOKLAV (NÜVE)(SİVASLI) 32VS bakım 4
5 OTOKLAV (NÜVE)(EŞME) OT-23B bakım 4
6 ETÜV(ELEKTROMAG )M6040BP bakım 4
7 SAF SU CİHAZI (NÜVE) ND-12 bakım 4
8 SPEKTROFOMOMETRE HACH LANGE bakım 4
9 PH METRE HACH LANGE bakım 4
10 KİT SAKLAMA DOLABI (NÜVE) MD294 bakım 4
11 KİT SAKLAMA DOLABI (NÜVE) MD504 bakım 4
12 BİYOGÜVENLİK KABİNİ (NÜVE) MN120 bakım 4
5. KISIM (5. KISIM -GE/DATEX-OHMEDA ANESTEZİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI GE/AESPİRE 7100 bakım 20
2 ANESTEZİ CİHAZI GE/AESPİRE VİEW bakım 4
3 ANESTEZİ CİHAZI GE/AVANCE bakım 8
6. KISIM (6. KISIM -DRGEM MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 RÖNTGEN (USAK) DRGEM/DİAMOND 6A bakım 32
2 RÖNTGEN (PORTABLE) (USAK) DRGEM/TOPAZ 32D bakım 8
3 RÖNTGEN (BANAZ) DRGEM/A6 bakım 8
4 RÖNTGEN (EŞME) DRAGEM bakım 8
7. KISIM (7. KISIM -DREGER MARKA ANESTEZİ VE VENTİLATÖR CİHAZLARI )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI (UŞAK K.D.) DRAEGER/FABİUS PLUS bakım 12
2 ANESTEZİ CİHAZI (USAK) DRAEGER/FABİUS PLUS XL bakım 8
3 ANESTEZİ CİHAZI (BANAZ) DRAGER/PRIMUS bakım 4
4 ANESTEZİ CİHAZI (SİVASLI) DRAEGER DELTA XL bakım 4
5 ANESTEZİ CİHAZI (EŞME) DRAEGER bakım 4
6 VENTİLATÖR (USAK K.D.) DRAEGER/BABYLOG 8000 bakım 16
8. KISIM (8. KISIM -KÜVÖZ VE FOTOTERAPİ CİHAZLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C-450 bakım 30
2 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C-100 bakım 6
3 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C100/200-E bakım 6
4 KÜVÖZ (UŞAK) AMS/AMENİTY XP bakım 36
5 KÜVÖZ (UŞAK) ERTUNÇ ÖZCAN/I-700 bakım 12
6 KÜVÖZ (UŞAK) FANEM/C186 TS bakım 12
7 KÜVÖZ (UŞAK) FANEM/IT 158 TS bakım 6
8 KÜVÖZ (UŞAK) DAVID (NINGBO DAVID)/TI-2000 bakım 12
9 KÜVÖZ (UŞAK) GE/GE LULLABY bakım 36
10 KÜVÖZ (UŞAK) OLIDEF CZ/RLUT 05/49 bakım 6
11 KÜVÖZ (BANAZ) BABY NEST/İ700 bakım 6
12 KÜVÖZ (BANAZ) MEDİX/PC305 bakım 6
13 KÜVÖZ (BANAZ) DAVID/DAVID TI 2000 bakım 6
14 KÜVÖZ (EŞME) ERTUNÇ ÖZCAN bakım 6
15 KÜVÖZ (EŞME) OLIDEF CZ bakım 6
16 KÜVÖZ (SİVASLI) AMS AMENİTY bakım 6
17 KÜVÖZ (SİVASLI) FANEMC 186 TS bakım 6
18 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AIR SHIELDS/FLUORO LİTE PT533-2E bakım 6
19 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AIR SHIELDS bakım 6
20 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AMS/PEDİLİGHT-F bakım 36
21 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AMS/CP 20210-200 bakım 6
22 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) BILISHPERE/360 bakım 6
23 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) GE/PHOTOTERAPHY bakım 36
24 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) TENDE/LPT 240 bakım 12
25 FOTOTERAPİ CİHAZI (BANAZ) AMS/CP 200 bakım 6
26 FOTOTERAPİ CİHAZI (BANAZ) AMS/BİLİCARE bakım 6
27 FOTOTERAPİ CİHAZI (EŞME) ERTUNÇ ÖZCAN bakım 6
28 FOTOTERAPİ CİHAZI (EŞME) AMS/CP bakım 6
29 FOTOTERAPİ CİHAZI (SİVASLI) AMS PEDİLIGHT 19190 bakım 12
9. KISIM (9. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) HAMILTON/RAPHAELXTC bakım 96
2 VENTİLATÖR (UŞAK) HAMILTON/GALİLEO bakım 48
10. KISIM (10. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) MAQUET/SERVO-S bakım 56
11. KISIM (11. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) NELLCOR/PURİTAN BENNETT bakım 8
2 VENTİLATÖR (UŞAK) NELLCOR/PURİTAN BENNETT 840 bakım 24
12. KISIM (12. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) VIASYS/VELA-16532-02 bakım 32
2 VENTİLATÖR (UŞAK) VIASYS/VELA bakım 8
3 VENTİLATÖR (UŞAK) CAREFUSİON/VELA bakım 8
4 ENTİLATÖR (BANAZ) VELA/16532-02 bakım 24
5 VENTİLATÖR (EŞME) VELA bakım 16
13. KISIM (13. KISIM -HEMODİYALİZ CİHAZLARI FRESENİOUS )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HEMODİYALİZ CİHAZI (BANAZ) FRESENİUS/4008B bakım 72
2 HEMODİYALİZ CİHAZI (EŞME) FRESENIUS bakım 120
3 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008 S bakım 72
4 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008S CLASSİX bakım 144
5 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008-B bakım 48
6 HEMODİYAFİLTRASYON (UŞAK) FRESENIUS/MULTİFİLRATE bakım 24
14. KISIM (14. KISIM -HEMODİYALİZ CİHAZLARI GAMBRO)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HEMODİYALİZ CİHAZI (BANAZ) GAMBRO/AK96 bakım 24
2 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) GAMBRO/AK 96 bakım 264
15. KISIM (15. KISIM -OTOKLAVLAR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 OTOKLAV (UŞAK) ERYİĞİT/ERS-7715 D (HM-850) bakım 16
2 OTOKLAV (UŞAK) KESİN MEDİKAL/KM-CK 560LT bakım 16
3 GAZLI OTOKLAV(EO) (UŞAK) EKOL/BC-100 bakım 8
4 YIKAMA DEZENFEKSİYON CİHAZI (UŞAK) STEELCO/DS 800 bakım 16
5 OTOKLAV (AĞIZ VE DİŞ )KESKİN MEDİKAL bakım 8
6 OTOKLAV (BANAZ) ERYİĞİT/ERS6613 D bakım 8
7 OTOKLAV (SİVASLI) ERNA bakım 8
8 OTOKLAV (ULUBEY) ERYİĞİT - ERS75 bakım 8
9 OTOKLAV (EŞME) ERYİĞİT/550D bakım 8
16. KISIM (16. KISIM -ULTRASON Ve EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞT. ARŞT. PHILIPS (EKO)/HD11XE bakım 16
2 UŞAK EĞT. ARŞT. TOSHIBA(USG)/APLIO 500 bakım 8
3 UŞAK EĞT. ARŞT. HITACHI (USG)/HI VISION PREIRUS bakım 4
4 UŞAK EĞT. ARŞT. TOSHIBA(USG)/APLİO 300 bakım 8
5 UŞAK EĞT. ARŞT. MINDRAY(USG)/DC-8 bakım 4
6 UŞAK EĞT. ARŞT. GE(USG)/LOGIC P5 bakım 4
7 UŞAK EĞT. ARŞT. GE(EKO)/VIVID3 bakım 4
8 UŞAK EĞT. ARŞT. MINDRAY(USG)/DC7 bakım 16
9 UŞAK EĞT. MINDRAY(USG)/DC7T bakım 8
10 UŞAK EĞT. ARŞT. MEDİSON(USG)SONOACE X4 bakım 28
11 UŞAK EĞT. ARŞT. USMART(USG)/TERASON 3200T bakım 4
17. KISIM (17. KISIM -ASANSÖR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2000 KG 6 DURAK Dİ-MA bakım 264
2 UŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 630 KG 6 DURAK Dİ-MA bakım 72
3 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 1600 KG 4 DURAK GÜNAYLAR-RABA bakım 96
4 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 1600 KG 6 DURAK RABA bakım 24
5 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 320 KG 6 DURAK RABA bakım 24
6 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 320 KG 5 DURAK RABA bakım 24
7 KARAHALLI DEVLET HASTANESİ 1600 KG 4 DURAK A-165/52113 bakım 24
8 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1600 KG 4 DURAK ENERJİ/358484228 bakım 48
9 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1600 KG 2 DURAK ENERJİ/358484229 bakım 48
10 SİVASLI DEVLET HASTANESİ 800 KG 4 DURAK DURAK SAYISI : 4 bakım 24
11 EŞME DEVLET HASTANESİ 1600 KG 5 DURAK VİBAS bakım 48
12 EŞME DEVLET HASTANESİ 250 KG 5 DURAK VİBAS bakım 24
13 KETEM ( KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ) 625 KG 4 DURAK bakım 24
14 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1600 KG 4 DURAK bakım 24
15 ULUBEY DEVLET HASTANESİ 320 KG 2 DURAK TEPE bakım 24
18. KISIM (18. KISIM -HAVA SOĞUTUCU SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ ))
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CLİVET 600 KW bakım 24
2 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA ALARKO bakım 6
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ MİDEA/LSLBCGW500 A bakım 12
4 EŞME DEVLET HASTANESİ ÜNTES-TC AVB2 2610 bakım 12
19. KISIM (19. KISIM -İKLİMLENDİRME-HAVALANDIRMA MERKEZİ OTOMASYON SİSTEMİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İKLİMLENDİRME-HAVALANDIRMA MERKEZİ OTOMASYON SİSTEMİ bakım 4
20. KISIM (20. KISIM -KLİMA SANTRALLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HKS-7200 M3/h- KLS MARKA bakım 168
2 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KLİMA SANTRALLERİ bakım 8
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ bakım 48
4 EŞME DEVLET HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ bakım 40
21. KISIM (21. KISIM -MERKEZİ KOMPRESÖR VE VAKUM MAKİNELERİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOMPRESÖR bakım 36
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VAKUM bakım 12
22. KISIM (22. KISIM -TELEFON SANTRALİ VE ÇAĞRI MERKEZİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAREL DS 200 bakım 48
23. KISIM (23. KISIM -SU YUMUŞATMA ARITMA SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AQUASHİNE/ GENEL SU ARITMA-YUMUŞAK SU DEPOSU bakım 6
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SU YUMUŞATMA/ STERİLİZASYON ÜNİTESİ bakım 6
3 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA GENEL SU ARITMA/ KAZAN DAİRESİ bakım 6
4 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AQULİNE bakım 6
5 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE/BUDGET 240/STERİLİZASYON bakım 6
6 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE/ST500/ GENEL SU ARITMA bakım 6
7 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE ST 100 bakım 6
8 EŞME DEVLET HASTANESİ YUMUŞAK SU DEPOSU/ TÜPLÜ SİSTEM bakım 6
24. KISIM (24. KISIM -YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ bakım 6
25. KISIM (25. KISIM -YIKAMA KURUTMA VE ÜTÜ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BANAZ DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS/KOCYS-E40 bakım 24
2 BANAZ DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS/KCYM-E40 bakım 24
3 EŞME DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS KOCYS-E/40 bakım 24
4 EŞME DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS KHB-E/20 bakım 24
5 EŞME DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KCKM-40 bakım 24
6 EŞME DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KCKM-20 bakım 24
7 ULUBEY DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS-20 KG bakım 24
8 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-TOLON-H20E 20 KG bakım 24
9 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS 40KG bakım 72
10 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-TOLON-TWE40 bakım 24
11 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS-KHB E/40 bakım 24
12 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS T40 bakım 72
13 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-TOLKAR TD 40 bakım 72
14 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS TD 20 bakım 24
15 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS KCKM-E/40 bakım 24
16 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLON TWE 40 KG BUHARLI bakım 48
17 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLON TWE 20 KG BUHARLI bakım 24
18 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLKAR- 40 KG BUHARLI bakım 24
19 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KURUTMA-TOLON 40 KG BUHARLI bakım 72
20 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KURUTMA-TOLON 20 KG BUHARLI bakım 24
21 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SİLİNDİRLİ ÜTÜ TOLON bakım 24
22 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SİLİNDİRLİ ÜTÜ KROMLÜKS bakım 24
23 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAZANLI PASKARA ÜTÜ MALKAN bakım 24
24 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAZANLI TEZGAH ÜTÜ MALKAN bakım 24
26. KISIM (26. KISIM -YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU VE KOMPANZASYON HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/KOMPANZASYON PANOLARI (UŞAK E.A.H.) 6050 KVA bakım 24
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1000 KVA bakım 24
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1000 KVA bakım 24
4 EŞME DEVLET HASTANESİ 1600 KVA bakım 24
27. KISIM (27. KISIM -JENERATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 1000 KW bakım 48
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 400 KW bakım 8
3 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 350 KW bakım 8
4 BANAZ DEVLET HASTANESİ AKSA/APD1100M bakım 8
5 BANAZ DEVLET HASTANESİ JENERATÖR 200 KW/CUMMİNG/6CT48362 bakım 8
6 EŞME DEVLET HASTANESİ MİTSUBISHI -STAMFORD-MGS -0700B 800 KVA bakım 16
7 SİVASLI DEVLET HASTANESİ AKSA APD 145 63 KW bakım 8
8 ULUBEY DEVLET HASTANESİ AKSA - 75 KW bakım 8
9 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EMSA bakım 8
28. KISIM (28. KISIM -KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE IT PANOLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ IT PANOLARI AKTİF bakım 256
2 BANAZ DEVLET HASTANESİ IT PANOLARI İNFORM bakım 24
3 EŞME DEVLET HASTANESİ IT PANOLARI AKTİF bakım 32
4 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TESKOM 30 KVA bakım 8
5 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TESKOM 10 KVA bakım 16
6 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFORM 200 KVA bakım 8
7 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFORM 80 KVA bakım 8
8 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENEL 200 KVA bakım 16
9 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENEL 10 KVA bakım 8
10 BANAZ DEVLET HASTANESİ İNFORM/PDSP33160160 KW bakım 8
11 BANAZ DEVLET HASTANESİ İNFORM/PDSP33060 60KW bakım 8
12 EŞME DEVLET HASTANESİ 40 KVA/MAKELSAN-HF-33040 bakım 8
13 EŞME DEVLET HASTANESİ 80 KVA/ MAKELSAN-HF-33080 bakım 8
14 ULUBEY DEVLET HASTANESİ PANASONİC ARTONN-S 10 KVA bakım 8
15 ULUBEY DEVLET HASTANESİ LEGA 5 KVA bakım 16
16 ULUBEY DEVLET HASTANESİ TUNÇMATİK 650 VA bakım 72
17 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEKEZİ İNFORM bakım 16
29. KISIM (29. KISIM -KOMPANZASYON PANOLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KOMPANZASYON PANOLARI (UŞAK E.A.H.) ABB TRİSTÖRLÜ bakım 120
2 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) DATAKOM/ DFC0124 bakım 24
3 TRAFO VE KOMPANZASYON PANOSU (BANAZ) ENTES/RG3_12C bakım 24
4 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (SİVASLI) ENTES/RG3_12C bakım 24
5 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (ULUBEY ) 18 KADEME REAKTİF bakım 24
6 TRAFO VE KOMPANZASYON PANOSU (EŞME) 12 KADEME DATACOM 1600 KVA bakım 24
30. KISIM (30. KISIM -ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ (SİVASLI) bakım 24
2 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ (UŞAK) UAŞK EAH +KADIN DOĞUM EK BİNA bakım 24
31. KISIM (31. KISIM - DOZİMETRE HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KİŞİSEL DOZİMETRE HİZMET ALIMI TÜM VÜCUT DOZİMETRE bakım 1.560
2 KİŞİSEL DOZİMETRE HİZMET ALIMI BİLEK YADA YÜZÜK DOZİMETRE bakım 12

İhale Adı 2019 ve 2020 Yılları Bakım Onarım Hizmeti, Çevre Danışmanlık Hizmeti ve Dozimetre Hizmeti Alımı İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2019 ve 2020 YILLARI BAKIM ONARIM HİZMETİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DOZİMETRE HİZMETİ ALIMI İŞİ

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 - MERKEZ / UŞAK

c) Telefon numarası: 2762270034/254-219

ç) Faks numarası: 2762242418

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mustafa ÇİĞ Tıbbi Sekreter /Elvan AYDOĞAN Tıbbi Sekreter

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2019 ve 2020 YILLARI BAKIM ONARIM HİZMETİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DOZİMETRE HİZMETİ ALIMI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

31 KISIM 195 KALEM BAKIM ONARIM HİZMETİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DOZİMETRE HİZMETİ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eşme Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/616565

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

ç) İhalenin yapılacağı adres: İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

d) İhale tarihi: 15.01.2019

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK Merkezi Satınalma Birimi / www.usakism.saglik.gov.tr/

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK Merkezi Satınalma Birimi

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve özel sektörde yapılan teklif edilen kısım/kısımlarla ilgili her türlü BAKIM ONARIM, ÇEVRE DANIŞMANLIK VE DOZİMETRE HİZMETİ işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

İstekliler bu ihalede kısımların bir kısmına veya tamamına teklif verebilirler. Ancak teklif verdikleri kısımları oluşturan kalemlerin tamamına teklif vermek zorundadır.

İstekliler ihale de üzerinde kalan kısımlarla tek sözleşme imzalayacaktır. Ancak, İsteklilerin üzerinde kalan herhangi bir grup veya gruplara ait şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısımlara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.

İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, taşıma, eğitim, tamirat/montaj ve tamirat/montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar, tüm aksesuarlar ve teknik
şartnamede belirtilen diğer giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.05.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Uşak Şubesi TR 64 0001 2009 7820 0006 1000 31 IBAN nolu hesabına İhale Kayıt Numarası, İsteklinin Vergi Numarası ve teminatın nevi belirtilerek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

1) 17- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Serbest Mühendislik ve Müşavirlik belgesini sunmalıdır.

2) 3) 18- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Listede bulunan soğutma grubu markalarından herhangi birine ait soğutma grubu yetkili servis olduğuna dair belgeyi sunmalıdır.

3) 22- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Yüklenici firmanın Karel marka santraller için bakım yapma yetkisi olmalıdır.

4) 25- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım yapacak firmanın Tolkar, Tolon veya Kromlüks (en az birisine ait) endüstriyel tip makinelerin bakımını yapmaya dair yetki belgesi olmalıdır.

5) 26-29- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Teklif verecek firmalar "YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Belgesi" ve "1 kV üstü ve 1kV altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesi" fotokopisini ve iş tecrübesi belgelerini, Topraklama Ölçüm Eğitim Belgesin fotokopisini ( EMO tarafından düzenlenmiş) teklifleriyle birlikte sunulacaktır.
1-2-3-5-6-7-10-23- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte cihazlarda değişmesi muhtemel olan yedek parçaların fiyat listesini sunacaktır.

6) 1-2-9-KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazların cins ve markasını kapsayan TS 12426 standardı “yetkili servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve cihazların üretici firma tarafından verilmiş ilgili cihazlara ait özel bakım- onarım yetki belgesini sunmalıdır.

7) 3-5-7-10-11-12- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazların cins ve markasını kapsayan TS 12426 standardı “yetkili servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni ve cihazların üretici firması tarafından verilmiş ilgili cihazlara ait özel bakım- onarım “Yetkili Servis Belgesi”ni sunmalıdır.

8) 4- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazlar için TS 12426 veya TS 13703 standardı “yetkili servisler- özel servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” bakım- onarım yetki belgesini sunmalıdır.

9) 4- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Firma otoklav cihazlarına servis verebileceğini gösterir TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

10) 6- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazların cins ve markasını kapsayan TS 12426 standardı “yetkili servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve cihazların üretici firma tarafından veya tek yetkili temsilcisi tarafından verilmiş ilgili cihazlara ait özel bakım onarım yetki belgesi sunulmalıdır.

11) 8- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazların cinsini kapsayan TS 12426 standardı “yetkili servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni sunmalıdır. Bu belgede Küvöz ve Fototerapi cihazlarına hizmet verilebileceği yazılı olmalıdır.

12) 8- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Servis hizmeti verecek firmanın TS ISO 18001:2007 – OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Yönetim Sistem Belgesi bulunmalıdır. Belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

13) 9- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Firma ventilatör cihazlarına servis verebileceğini gösterir TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

14) 13-14-15-16- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın teklif verdiği cihazlar için TS 12426 veya TS 13703 standardı “yetkili servisler- özel servisler – tıbbi cihazlar için kurallar” kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” bakım- onarım yetki belgesini sunmalıdır.

15) 13-14- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Firma diyaliz cihazlarına servis verebileceğini gösterir TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

16) 15- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Firma otoklav cihazlarına servis verebileceğini gösterir TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

17) 16- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Firma ultrason ve ekokardiyografi cihazlarına servis verebileceğini gösterir TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

18) 17- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.

19) 18- KISIM için teklif verecek olan istekliler; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.

20) 23- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım ve onarım yapacak olan firmanın TSE tarafından verilen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”ni sunmalıdır.

21) 30- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Sözleşme imzalanmasından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar Çevre Danışmanlık hizmeti verecektir. Firma, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden almış olduğu Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ve Çevre Görevli Belgesini ihale dosyasında teslim edecektir.

22) 31- KISIM için teklif verecek olan istekliler; İstekli firmanın TS EN ISO/ IEC 17025:2010 belgelerini ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyonunu almış olması gerekmektedir.

23) 31- KISIM için teklif verecek olan istekliler; İstekli firmanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.47.2. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-23- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Bakım – onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım – onarım yapılacak cihazı kapsayan yeterli teknik eğitim aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarını sunacaklardır.

24) 8- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bakım – onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının (en az 1 mühendis ve 2 biyomedikal teknikeri) bakım – onarım yapacak cihazı kapsayan yeterli teknik eğitim aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve firma çalışanı olduklarına dair en az geçmiş 1 yılı kapsar SGK Hizmet dökümleri ihale dosyasında sunulacaktır.

25) 17- KISIM için teklif verecek olan istekliler; Bünyesinde en az 1 Makine Mühendisi ve/veya 1 Elektrik/Elektronik Mühendisi tam zamanlı çalıştığını gösteren belgeleri (SGK Belgesi vb.) sunmalıdır.

26) 26-29- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Teklif verecek firmalar şartnamenin 3.7. maddesine göre manevra yapacak teknik personelin listesi ile EKAT belgelerinin fotokopisini teklifleriyle birlikte sunulacaktır.

27) 26-29- KISIMLAR için teklif verecek olan istekliler; Teklif verecek Firma kadrosunda sigortalı çalışan en az 10 yıl tecrübeli 1 adet elektrik veya elektrik- elektronik mühendisi ile en az 1 adet EKAT Belgesi Teknisyen (5 yıl tecrübeli ) Elektrik Teknisyeni ve 1 adet (en az 5 yıl tecrübeli ) yardımcı elektrik teknisyeni bildirmek zorundadır.

28) Yasaklılık teyidi sürecini hızlandırmak için; istekliler, firmalarına ilişkin "güncel" ortaklık yapısını ve ortakların T.C. KİMLİK NO'larını gösteren bir belge hazırlayarak teklif dosyasında sunacaklardır.

29) İhalenin yapılacağı tarih ve saate kadar ihale evrakları aslı gibidir yapılacak olup ihale tarih ve saatinden sonra firma ihale evrakları ''ASLI GİBİDİR'' yapılmayacaktır.

EK:

 

1. KISIM (1. KISIM - SG HEAKTCARE MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 RÖNTGEN SG HEALTH CARE/JUMONG bakım 8
2. KISIM (2. KISIM -TOSHİBA MARKA TOMOGRAFİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 TOMOGRAFİ TOSHIBA/ALEXİON (CGGT-028A) bakım 8
3. KISIM (3. KISIM -MİNDRAY ANESTEZİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI (USAK)MINDRAY/WATOEX-65 bakım 8
4. KISIM (4. KISIM -STERİLİZATÖR-KAN DOLABI-PH METRE SPEKTROFOTOMETRE VE SAF SU CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ETÜV(NÜVE) FN-6500 bakım 12
2 OTOKLAV (NÜVE) 0T-4060 bakım 4
3 OTOKLAV (NÜVE) OT-90L bakım 4
4 OTOKLAV (NÜVE)(SİVASLI) 32VS bakım 4
5 OTOKLAV (NÜVE)(EŞME) OT-23B bakım 4
6 ETÜV(ELEKTROMAG )M6040BP bakım 4
7 SAF SU CİHAZI (NÜVE) ND-12 bakım 4
8 SPEKTROFOMOMETRE HACH LANGE bakım 4
9 PH METRE HACH LANGE bakım 4
10 KİT SAKLAMA DOLABI (NÜVE) MD294 bakım 4
11 KİT SAKLAMA DOLABI (NÜVE) MD504 bakım 4
12 BİYOGÜVENLİK KABİNİ (NÜVE) MN120 bakım 4
5. KISIM (5. KISIM -GE/DATEX-OHMEDA ANESTEZİ CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI GE/AESPİRE 7100 bakım 20
2 ANESTEZİ CİHAZI GE/AESPİRE VİEW bakım 4
3 ANESTEZİ CİHAZI GE/AVANCE bakım 8
6. KISIM (6. KISIM -DRGEM MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 RÖNTGEN (USAK) DRGEM/DİAMOND 6A bakım 32
2 RÖNTGEN (PORTABLE) (USAK) DRGEM/TOPAZ 32D bakım 8
3 RÖNTGEN (BANAZ) DRGEM/A6 bakım 8
4 RÖNTGEN (EŞME) DRAGEM bakım 8
7. KISIM (7. KISIM -DREGER MARKA ANESTEZİ VE VENTİLATÖR CİHAZLARI )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ANESTEZİ CİHAZI (UŞAK K.D.) DRAEGER/FABİUS PLUS bakım 12
2 ANESTEZİ CİHAZI (USAK) DRAEGER/FABİUS PLUS XL bakım 8
3 ANESTEZİ CİHAZI (BANAZ) DRAGER/PRIMUS bakım 4
4 ANESTEZİ CİHAZI (SİVASLI) DRAEGER DELTA XL bakım 4
5 ANESTEZİ CİHAZI (EŞME) DRAEGER bakım 4
6 VENTİLATÖR (USAK K.D.) DRAEGER/BABYLOG 8000 bakım 16
8. KISIM (8. KISIM -KÜVÖZ VE FOTOTERAPİ CİHAZLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C-450 bakım 30
2 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C-100 bakım 6
3 KÜVÖZ (UŞAK) AIR SHIELDS/C100/200-E bakım 6
4 KÜVÖZ (UŞAK) AMS/AMENİTY XP bakım 36
5 KÜVÖZ (UŞAK) ERTUNÇ ÖZCAN/I-700 bakım 12
6 KÜVÖZ (UŞAK) FANEM/C186 TS bakım 12
7 KÜVÖZ (UŞAK) FANEM/IT 158 TS bakım 6
8 KÜVÖZ (UŞAK) DAVID (NINGBO DAVID)/TI-2000 bakım 12
9 KÜVÖZ (UŞAK) GE/GE LULLABY bakım 36
10 KÜVÖZ (UŞAK) OLIDEF CZ/RLUT 05/49 bakım 6
11 KÜVÖZ (BANAZ) BABY NEST/İ700 bakım 6
12 KÜVÖZ (BANAZ) MEDİX/PC305 bakım 6
13 KÜVÖZ (BANAZ) DAVID/DAVID TI 2000 bakım 6
14 KÜVÖZ (EŞME) ERTUNÇ ÖZCAN bakım 6
15 KÜVÖZ (EŞME) OLIDEF CZ bakım 6
16 KÜVÖZ (SİVASLI) AMS AMENİTY bakım 6
17 KÜVÖZ (SİVASLI) FANEMC 186 TS bakım 6
18 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AIR SHIELDS/FLUORO LİTE PT533-2E bakım 6
19 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AIR SHIELDS bakım 6
20 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AMS/PEDİLİGHT-F bakım 36
21 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) AMS/CP 20210-200 bakım 6
22 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) BILISHPERE/360 bakım 6
23 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) GE/PHOTOTERAPHY bakım 36
24 FOTOTERAPİ CİHAZI (UŞAK) TENDE/LPT 240 bakım 12
25 FOTOTERAPİ CİHAZI (BANAZ) AMS/CP 200 bakım 6
26 FOTOTERAPİ CİHAZI (BANAZ) AMS/BİLİCARE bakım 6
27 FOTOTERAPİ CİHAZI (EŞME) ERTUNÇ ÖZCAN bakım 6
28 FOTOTERAPİ CİHAZI (EŞME) AMS/CP bakım 6
29 FOTOTERAPİ CİHAZI (SİVASLI) AMS PEDİLIGHT 19190 bakım 12
9. KISIM (9. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) HAMILTON/RAPHAELXTC bakım 96
2 VENTİLATÖR (UŞAK) HAMILTON/GALİLEO bakım 48
10. KISIM (10. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) MAQUET/SERVO-S bakım 56
11. KISIM (11. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) NELLCOR/PURİTAN BENNETT bakım 8
2 VENTİLATÖR (UŞAK) NELLCOR/PURİTAN BENNETT 840 bakım 24
12. KISIM (12. KISIM -VENTİLATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 VENTİLATÖR (UŞAK) VIASYS/VELA-16532-02 bakım 32
2 VENTİLATÖR (UŞAK) VIASYS/VELA bakım 8
3 VENTİLATÖR (UŞAK) CAREFUSİON/VELA bakım 8
4 ENTİLATÖR (BANAZ) VELA/16532-02 bakım 24
5 VENTİLATÖR (EŞME) VELA bakım 16
13. KISIM (13. KISIM -HEMODİYALİZ CİHAZLARI FRESENİOUS )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HEMODİYALİZ CİHAZI (BANAZ) FRESENİUS/4008B bakım 72
2 HEMODİYALİZ CİHAZI (EŞME) FRESENIUS bakım 120
3 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008 S bakım 72
4 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008S CLASSİX bakım 144
5 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) FRESENIUS/4008-B bakım 48
6 HEMODİYAFİLTRASYON (UŞAK) FRESENIUS/MULTİFİLRATE bakım 24
14. KISIM (14. KISIM -HEMODİYALİZ CİHAZLARI GAMBRO)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HEMODİYALİZ CİHAZI (BANAZ) GAMBRO/AK96 bakım 24
2 HEMODİYALİZ CİHAZI (UŞAK) GAMBRO/AK 96 bakım 264
15. KISIM (15. KISIM -OTOKLAVLAR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 OTOKLAV (UŞAK) ERYİĞİT/ERS-7715 D (HM-850) bakım 16
2 OTOKLAV (UŞAK) KESİN MEDİKAL/KM-CK 560LT bakım 16
3 GAZLI OTOKLAV(EO) (UŞAK) EKOL/BC-100 bakım 8
4 YIKAMA DEZENFEKSİYON CİHAZI (UŞAK) STEELCO/DS 800
bakım 16
5 OTOKLAV (AĞIZ VE DİŞ )KESKİN MEDİKAL
bakım 8
6 OTOKLAV (BANAZ) ERYİĞİT/ERS6613 D bakım 8
7 OTOKLAV (SİVASLI) ERNA bakım 8
8 OTOKLAV (ULUBEY) ERYİĞİT - ERS75 bakım 8
9 OTOKLAV (EŞME) ERYİĞİT/550D
bakım 8
16. KISIM (16. KISIM -ULTRASON Ve EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞT. ARŞT. PHILIPS (EKO)/HD11XE bakım 16
2 UŞAK EĞT. ARŞT. TOSHIBA(USG)/APLIO 500 bakım 8
3 UŞAK EĞT. ARŞT. HITACHI (USG)/HI VISION PREIRUS
bakım 4
4 UŞAK EĞT. ARŞT. TOSHIBA(USG)/APLİO 300 bakım 8
5 UŞAK EĞT. ARŞT. MINDRAY(USG)/DC-8 bakım 4
6 UŞAK EĞT. ARŞT. GE(USG)/LOGIC P5 bakım 4
7 UŞAK EĞT. ARŞT. GE(EKO)/VIVID3 bakım 4
8 UŞAK EĞT. ARŞT. MINDRAY(USG)/DC7
bakım 16
9 UŞAK EĞT. MINDRAY(USG)/DC7T bakım 8
10 UŞAK EĞT. ARŞT. MEDİSON(USG)SONOACE X4 bakım 28
11 UŞAK EĞT. ARŞT. USMART(USG)/TERASON 3200T bakım 4
17. KISIM (17. KISIM -ASANSÖR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2000 KG 6 DURAK Dİ-MA bakım 264
2 UŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 630 KG 6 DURAK Dİ-MA bakım 72
3 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 1600 KG 4 DURAK GÜNAYLAR-RABA bakım 96
4 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 1600 KG 6 DURAK RABA bakım 24
5 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 320 KG 6 DURAK RABA bakım 24
6 USAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA 320 KG 5 DURAK RABA bakım 24
7 KARAHALLI DEVLET HASTANESİ 1600 KG 4 DURAK A-165/52113
bakım 24
8 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1600 KG 4 DURAK ENERJİ/358484228
bakım 48
9 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1600 KG 2 DURAK ENERJİ/358484229 bakım 48
10 SİVASLI DEVLET HASTANESİ 800 KG 4 DURAK DURAK SAYISI : 4
bakım 24
11 EŞME DEVLET HASTANESİ 1600 KG
5 DURAK VİBAS
bakım 48
12 EŞME DEVLET HASTANESİ 250 KG
5 DURAK VİBAS
bakım 24
13 KETEM ( KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ) 625 KG 4 DURAK
bakım 24
14 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1600 KG 4 DURAK
bakım 24
15 ULUBEY DEVLET HASTANESİ 320 KG 2 DURAK TEPE
bakım 24
18. KISIM (18. KISIM -HAVA SOĞUTUCU SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ ))
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CLİVET 600 KW
bakım 24
2 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA ALARKO
bakım 6
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ MİDEA/LSLBCGW500 A
bakım 12
4 EŞME DEVLET HASTANESİ ÜNTES-TC AVB2 2610
bakım 12
19. KISIM (19. KISIM -İKLİMLENDİRME-HAVALANDIRMA MERKEZİ OTOMASYON SİSTEMİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İKLİMLENDİRME-HAVALANDIRMA MERKEZİ OTOMASYON SİSTEMİ
bakım 4
20. KISIM (20. KISIM -KLİMA SANTRALLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HKS-7200 M3/h- KLS MARKA
bakım 168
2 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KLİMA SANTRALLERİ
bakım 8
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ
bakım 48
4 EŞME DEVLET HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ
bakım 40
21. KISIM (21. KISIM -MERKEZİ KOMPRESÖR VE VAKUM MAKİNELERİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOMPRESÖR
bakım 36
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VAKUM
bakım 12
22. KISIM (22. KISIM -TELEFON SANTRALİ VE ÇAĞRI MERKEZİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAREL DS 200
bakım 48
23. KISIM (23. KISIM -SU YUMUŞATMA ARITMA SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AQUASHİNE/ GENEL SU ARITMA-YUMUŞAK SU DEPOSU
bakım 6
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SU YUMUŞATMA/ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
bakım 6
3 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA GENEL SU ARITMA/ KAZAN DAİRESİ
bakım 6
4 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AQULİNE
bakım 6
5 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE/BUDGET 240/STERİLİZASYON
bakım 6
6 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE/ST500/ GENEL SU ARITMA
bakım 6
7 BANAZ DEVLET HASTANESİ AQUALİNE ST 100
bakım 6
8 EŞME DEVLET HASTANESİ YUMUŞAK SU DEPOSU/ TÜPLÜ SİSTEM
bakım 6
24. KISIM (24. KISIM -YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ
bakım 6
25. KISIM (25. KISIM -YIKAMA KURUTMA VE ÜTÜ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BANAZ DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS/KOCYS-E40
bakım 24
2 BANAZ DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS/KCYM-E40
bakım 24
3 EŞME DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS KOCYS-E/40
bakım 24
4 EŞME DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS KHB-E/20
bakım 24
5 EŞME DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KCKM-40
bakım 24
6 EŞME DEVLET HASTANESİ KURUTMA-KCKM-20
bakım 24
7 ULUBEY DEVLET HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS-20 KG
bakım 24
8 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-TOLON-H20E 20 KG
bakım 24
9 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS 40KG
bakım 72
10 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-TOLON-TWE40
bakım 24
11 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKAMA-KROMLÜKS-KHB E/40
bakım 24
12 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS T40
bakım 72
13 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-TOLKAR TD 40
bakım 72
14 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS TD 20
bakım 24
15 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUTMA-KROMLÜKS KCKM-E/40
bakım 24
16 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLON TWE 40 KG BUHARLI
bakım 48
17 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLON TWE 20 KG BUHARLI
bakım 24
18 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA YIKAMA-TOLKAR- 40 KG BUHARLI
bakım 24
19 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KURUTMA-TOLON 40 KG BUHARLI
bakım 72
20 UŞAK E.A.H. KADIN DOĞUM EK BİNA KURUTMA-TOLON 20 KG BUHARLI
bakım 24
21 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SİLİNDİRLİ ÜTÜ TOLON
bakım 24
22 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SİLİNDİRLİ ÜTÜ KROMLÜKS
bakım 24
23 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAZANLI PASKARA ÜTÜ MALKAN
bakım 24
24 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAZANLI TEZGAH ÜTÜ MALKAN
bakım 24
26. KISIM (26. KISIM -YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU VE KOMPANZASYON HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/KOMPANZASYON PANOLARI (UŞAK E.A.H.) 6050 KVA
bakım 24
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1000 KVA
bakım 24
3 BANAZ DEVLET HASTANESİ 1000 KVA
bakım 24
4 EŞME DEVLET HASTANESİ 1600 KVA
bakım 24
27. KISIM (27. KISIM -JENERATÖR )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 1000 KW
bakım 48
2 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 400 KW
bakım 8
3 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKSA - 350 KW
bakım 8
4 BANAZ DEVLET HASTANESİ AKSA/APD1100M
bakım 8
5 BANAZ DEVLET HASTANESİ JENERATÖR 200 KW/CUMMİNG/6CT48362
bakım 8
6 EŞME DEVLET HASTANESİ MİTSUBISHI -STAMFORD-MGS
-0700B 800 KVA
bakım 16
7 SİVASLI DEVLET HASTANESİ AKSA APD 145 63 KW
bakım 8
8 ULUBEY DEVLET HASTANESİ AKSA - 75 KW
bakım 8
9 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EMSA
bakım 8
28. KISIM (28. KISIM -KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE IT PANOLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ IT PANOLARI AKTİF
bakım 256
2 BANAZ DEVLET HASTANESİ IT PANOLARI İNFORM
bakım 24
3 EŞME DEVLET HASTANESİ IT PANOLARI AKTİF
bakım 32
4 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TESKOM 30 KVA
bakım 8
5 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TESKOM 10 KVA
bakım 16
6 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFORM 200 KVA
bakım 8
7 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFORM 80 KVA
bakım 8
8 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENEL 200 KVA
bakım 16
9 USAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENEL 10 KVA
bakım 8
10 BANAZ DEVLET HASTANESİ İNFORM/PDSP33160160 KW
bakım 8
11 BANAZ DEVLET HASTANESİ İNFORM/PDSP33060 60KW
bakım 8
12 EŞME DEVLET HASTANESİ 40 KVA/MAKELSAN-HF-33040
bakım 8
13 EŞME DEVLET HASTANESİ 80 KVA/ MAKELSAN-HF-33080
bakım 8
14 ULUBEY DEVLET HASTANESİ PANASONİC ARTONN-S 10 KVA
bakım 8
15 ULUBEY DEVLET HASTANESİ LEGA 5 KVA
bakım 16
16 ULUBEY DEVLET HASTANESİ TUNÇMATİK 650 VA
bakım 72
17 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEKEZİ İNFORM
bakım 16
29. KISIM (29. KISIM -KOMPANZASYON PANOLARI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KOMPANZASYON PANOLARI (UŞAK E.A.H.) ABB TRİSTÖRLÜ
bakım 120
2 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) DATAKOM/ DFC0124
bakım 24
3 TRAFO VE KOMPANZASYON PANOSU (BANAZ) ENTES/RG3_12C
bakım 24
4 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (SİVASLI) ENTES/RG3_12C
bakım 24
5 KOMPANZASYON PANOSU BAKIM (ULUBEY ) 18 KADEME REAKTİF
bakım 24
6 TRAFO VE KOMPANZASYON PANOSU (EŞME) 12 KADEME DATACOM 1600 KVA
bakım 24
30. KISIM (30. KISIM -ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ (SİVASLI)
bakım 24
2 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ
(UŞAK) UAŞK EAH +KADIN DOĞUM EK BİNA
bakım 24
31. KISIM (31. KISIM - DOZİMETRE HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KİŞİSEL DOZİMETRE HİZMET ALIMI TÜM VÜCUT DOZİMETRE
bakım 1.560
2 KİŞİSEL DOZİMETRE HİZMET ALIMI BİLEK YADA YÜZÜK DOZİMETRE
bakım 12
Okas Kodu Okas Açıklaması
50000000 Onarım ve bakım hizmetleri
71313000 Çevre mühendisliği konusunda danışmanlık hizmetleri
85150000 Tıbbi görüntüleme hizmetleri

< GERİ DÖN