Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2018/640570

İhale No: 2018/640570
İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi
 • İhale No 2018/640570
 • Şehir Diyarbakır
 • İhale Tarihi 17.01.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 18.12.2018 02:53
 • Telefon 4122286994
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Dr. Şeref İNALÖZ Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
 • İşin Yeri MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMBAR BİRİMİ
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi
DİŞ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/640570
1-İdarenin
a) Adresi:Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi:diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMBAR BİRİMİ
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren Müdürlüğümüze bağlı ADSM Ambar Biriminin tebliğ edecekleri miktarlar 31.12.2019 tarihine kadar 2 aylık periyotlar halinde teslim edilecektir. Bu süre İdarenin ihtiyaç durumuna göre değişebilir. Siparişler en geç 10 (on) takvim günü içerisinde teslimatı yapılacaktır. Teslimatlar mesai saatler içerisinde 08:30-16:00 saatleri arasında yapılacak olup, ihtiyaç kalemlerinin teslimatı teslim tarihinden en az 1 gün önce idare bilgilendirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Dr. Şeref İNALÖZ Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati:17.01.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1)İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan teklif ettikleri ürünler için TİTUBB ürün kayıtları ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ibraz edeceklerdir.

2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belge ve isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir.

3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numuneler ihale saatinden önce  komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif verilen kalemler için en az 1 (bir) adet numune verilecektir. Numunesi  olmayan kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde  ek  numune istenebilecektir ve  en geç 3 (üç) iş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyona teslim edilecektir. Numune değerlendirme yapıldıktan sonra numunesi uygun görülen malzemenin alımına karar verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ -EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Açılı Gutta Perca (%4'lük)(muhtelif seçilecek) kutu 2.400
2 Açılı Gutta Perca (%6'lık)(muhtelif seçilecek) kutu 3.650
3 Açılı Paper Point (%4'lük)(muhtelif seçilecek) kutu 1.910
4 Açılı Paper Point (%6'lık)(muhtelif seçilecek) kutu 2.650
5 Ağız Spatülü adet 435
6 Alçı Bıçağı adet 30
7 Alginat Ölçü Maddesi paket 3.600
8 Amalgam Fulvarı adet 240
9 Amalgam Kapsül (1'lik)(50'lık) kutu 28
10 Amalgam Kapsül (2'lik)(50'lık) kutu 440
11 Amalgam Kapsül (3'lük)(50'lık) kutu 739
12 Amalgam Tabancası adet 72
13 Amalgam Zımparası paket 243
14 Artikülasyon Kağıdı (12'lik) paket 900
15 Asit Etching Jel adet 322
16 Asitleme Gerektirmeyen Kendinden Jenerasyonlu Bonding kutu 1.246
17 Ateş Spatülü (Büyük boy) adet 40
18 Ayna sapı adet 1.720
19 Ayna ucu adet 10.250
20 Bol (büyük boy) adet 55
21 Bol kaşığı adet 105
22 Bonding Fırçası (100'lük) kutu 1.200
23 Bronsuar adet 290
24 Cam Gode adet 115
25 Cam İyonomer Siman (Yapıştırma için) kutu 912
26 Cam İyonomer Siman (Dolgu için) kutu 253
27 Cerrahi Z Küret adet 76
28 Cerrahi Makas (Düz, Eğri Uç) (muhtelif seçilecek) adet 143
29 Cerrahi Aspiratör Ucu (Metal) (muhtelif seçilecek) adet 57
30 CERRAHİ PİYASEMEN Rond Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 160
31 CERRAHİ PİYASEMEN Fissür Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 160
32 CERRAHİ Tungusten Karpid Rond Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 155
33 CERRAHİ Tungusten Karpid Fissür Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 155
34 Tungusten Rond Frez (Angulduruva için. Tungusten.muhtelif seçilecek) adet 8.290
35 Çelik Separe (muhtelif seçilecek) adet 83
36 Çinko Fosfat Siman kutu 386
37 Çinko Oksit Ojenol Siman takım 316
38 Davye (muhtelif seçilecek) adet 474
39 Dental Spongestan adet 238
40 Dental Rulo Pamuk (2 numara)(600'lük) paket 1.670
41 Dental Sert Alçı kilogram 510
42 Diş (28'lik)(muhtelif seçilecek) takım 5.000
43 Döner Kanal Eğesi (Endomaster eğeleri)(muhtelif seçilecek) adet 30.600
44 Edta (Kanal Kayganlaştırıcı) kutu 375
45 Ekskavatör adet 275
46 Elevatör (Düz)(muhtelif seçilecek) adet 90
47 Elevatör (Winter)(sağ-sol) (muhtelif seçilecek) adet 45
48 Enjekte Edilen Kalsiyum Hidroksit Patı kutu 563
49 Farebo Ekartör (muhtelif seçilecek) adet 30
50 Fiber Post Seti (muhtelif çaplı) set 150
51 Fissür Sealant kutu 75
52 Florlama jeli şişe 36
53 Frez (Aeratör için.Elmas.muhtelif seçilecek) adet 31.030
54 Gates Gliden Frezi (muhtelif seçilecek) paket 82
55 Geçici Dolgu Materyali (Cavit) kutu 222
56 Gutta Cut Ucu (VDW cihazlarımıza uygun muhtelif seçilecek) paket 85
57 Hard Frez (muhtelif seçilecek) adet 350
58 Hasta Önlüğü Disposable (tek kullanımlık) rulo 4.500
59 Hekim Önlüğü (Nonsteril, tek kullanımlık.muhtelif seçilecekS.M.L) adet 1.600
60 Işıkla Sertleşen Akıcı Kompozit paket 1.425
61 Işıkla Sertleşen Cam İyonomer Siman adet 361
62 Işıkla Sertleşen Kompomer Dolgu Seti set 103
63 Işıkla Sertleşen Kompozit Seti set 95
64 Işınla Sertleşen Baseplak kutu 30
65 İodoform Patı (Enjekte edilen) kutu 31
66 Jumbo Parlatma Lastiği (muhtelif seçilecek) adet 245
67 Kalsiyum Hidroksit İçeren Kanal Dolgu Patı kutu 683
68 Kalsiyum Hidroksit Toz kutu 41
69 Kama (100'lük) kutu 346
70 Kanal Dolgu Maddesi kutu 751
71 Kanal Eğesi(No:8-10-15-20-25-30-15/40-45/80) (muhtelif seçilecek) paket 3.160
72 Kanal İrrigasyon İğnesi adet 15
73 Kartonpiyer Alçı (30 kg'lık) (Protez ölçüsü için) torba 80
74 Kavitron Ucu (ART Cihazına uyumlu) adet 150
75 Kavitron Ucu (FARO Cihazına uyumlu) adet 55
76 Kavitron Ucu (DENTSPLY Cihazına uyumlu) adet 100
77 Kemik Pensi (muhtelif seçilecek) adet 36
78 Klorheksidin Solüsyon (250 ml) adet 23
79 Kompozit Dolgu Tek Tüp (Renk:A1-A2-A3 v.b) (muhtelif seçilecek) adet 4.179
80 Kompozit Disk Zımparası kutu 123
81 Kompozit Parlatma Lastikleri (8'li) paket 284
82 Kompozit Şerit Zımpara (100'lük) paket 103
83 Kretuar adet 62
84 Kroşe Pensi (muhtelif seçilecek) adet 30
85 Kroşe Teli (1,5 mm) adet 4
86 Lak (110 ml'lik) şişe 350
87 Lak Fırçası adet 100
88 Lentilo (Kanal Doldurucu)(muhtelif seçilecek) paket 212
89 Matrix Aleti (Düz) adet 815
90 Matrix Bandı (muhtelif seçilecek) paket 5.146
91 Manuel Kron Sökücü adet 100
92 Modelaj Spatülü (muhtelif seçilecek) adet 40
93 Nikel Titanyum Kanal Eğesi (Reciproc,VDW cihazına uyumlu)(muhtelif seçilecek) adet 7.330
94 Ortodontik ARS Frezi (Aşındırma frezi) (muhtelif seçilecek) adet 100
95 Ortodontik Carbid (Tungsten) Bitim Frezi (muhtelif seçilecek) adet 50
96 Ortodontik Kompozit adet 40
97 Ortodontik SX Plak adet 1.500
98 Kron-Köprü Sökücü (Otomatik) adet 58
99 Otomatik Kron-Köprü Sökücü Ucu (muhtelif seçilecek) adet 105
100 Öjenollü Hassas Ölçü Maddesi kutu 10
101 Ölçü Kaşığı (Metal) (muhtelif seçilecek) adet 1.750
102 Pembe Mum kutu 1.230
103 Peridontal Pat kutu 10
104 Periodontal Sond (muhtelif seçilecek) adet 25
105 Periodontal Küret (muhtelif seçilecek) adet 155
106 Periost Elevatörü (muhtelif seçilecek) adet 50
107 Polikarboksilat Siman kutu 540
108 Polisaj (Politür) Patı kutu 95
109 Polisaj Keçesi (Motor için Pamuk İplikli) adet 60
110 Polisaj Fırçası Motoru için (Kıl-büyük boy) adet 100
111 Polisaj Keçesi adet 100
112 Polisaj (Detartraj) Fırçası (100'lük) paket 105
113 Polisaj Parlatma Lastiği (mandrenli)(100'lük) kutu 95
114 Pomza (500 gr) kutu 215
115 Portegü (muhtelif seçilecek) adet 65
116 Post Çivi Seti set 52
117 Presel adet 425
118 Rezin Bazlı Yapıştırma Simanı adet 10
119 Sakşın(100'lük poşet)(Dental) paket 3.220
120 Separe Mandreni adet 30
121 Sert Astar Madesi kutu 20
122 Sıcak Akrilik Toz (1 kg) kilogram 150
123 Sıcak Akrilik Likit (500 ml) adet 120
124 Silikonlu Ölçü Maddesi 1. Ölçü adet 130
125 Silikonlu 2. Ölçü Maddesi adet 130
126 Silikonlu Ölçü Maddesi Katalizörü adet 150
127 Siman Fulvarı adet 150
128 Siman Spatülü adet 245
129 Soğuk Akrilik Toz (500 gr) adet 60
130 Soğuk Akrilik Likit (250 ml) adet 80
131 Sodyum Hipoklorid Çözeltisi (250 ml) adet 1.643
132 Sond adet 1.665
133 Spreader Dental Eğeler (muhtelif seçilecek) paket 103
134 Şeffaf Bant (100'lük) paket 185
135 Tirnef (muhtelif seçilecek) paket 210
136 Zımpara Mandreni adet 35
137 Dental Aeratör Başlığı adet 110
138 Dental Mikromotor (Klinik) adet 51
139 Dental Angulduruva (Klinik-Mavi Kuşak) adet 45
140 Mufla Briti adet 40
141 Oklizör adet 40
142 Otoklav Yazıcı Kağıdı rulo 8
143 Buhar Otoklavı Conta Bakım Spreyi adet 17
144 Pamuk Kutusu (Küçük boy)(Metal) adet 13
145 RVG Sensör Kılıfı (100'lük) (Radyovizyografi Sistemi için) kutu 3.663
146 Buhar Sterilizasyon Etiketi Kimyasal İndikatörü kutu 2.574
147 Buhar Sterilizasyonu Biyolojik İndikatörü adet 282
148 El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı (Kullanıma hazır.Konsantre Sıvı 1 lt) litre 3.245
149 Buhar Sterilizasyonu Test İndikatörü (Bowie-Dick Testi) paket 2.703
150 Su Arıtma-Yumuşatma Cihazı Yumuşatma Tuzu (25 kg'lik) kilogram 2.565
151 Dental Temizleme Solüsyonu (Ultrasonik Yıkama Cihazı için) (Kullanıma Hazır) litre 3.035
152 El Aleti Yıkama Solüsyonu Nötrali Sıvı (5 lt'lik) litre 160
153 El Aleti Yıkama Solüsyonu Alkali Sıvı (5 lt'lik) litre 460
154 Cerrahi Alet Ön Temizlik-Dezenfeksiyon ve Yüksek Düzey Dezenfektanı(El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı Toz) kilogram 2.135
155 Lab. Mikromotoru Piyasemeni (Sehin Forte Cihazına uyumlu) (8 Delikli- 4 Delikli) adet 6
156 Lab. Mikromotoru Piyasemeni (Marathon Cihazına uyumlu) adet 2
157 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (Coxo DB685 Cihazına Uyumlu) adet 31
158 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (ART L5 Curing Cih. Uyumlu) adet 2
159 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (DYD 400 Cihazına Uyumlu) adet 4
160 Kavitron El Parçası (ART P6 Cihazına Uyumlu) adet 4
161 Kavitron El Parçası (Woodpecker UDS-P LED Cihazına Uyumlu) adet 12
162 Steteskop (Yetişkin) adet 5
163 Aeratör Başlığı Yağı (500 ml) (Bien Air Cih. Uyumlu) adet 16
164 Aeratör Başlığı Temizleme Spreyi (500 ml) (Bien Air Cih.Uyumlu) adet 38
165 Aeratör Başlığı Yağı (standart) (500ml) (Manuel kullanıma uygun) adet 130
166 Endodontik Motor Angulduruvası (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 10
167 Endodontik Motor Angulduruva Koruyucu Aksam (Plastik) adet 38
168 Endodontik Motor Apex Locater Bağlantı Kablosu (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 23
169 Cerrahi Küvet (Metal) (Kapaksız) adet 8
170 Yüz Siperiği paket 172
171 Tıbbi Atık Kutusu (2 lt) adet 1.647
172 Konsantre Yer Yüzey Dezenfektanı litre 520
173 Maske (Lastikli) adet 108.950
174 Polisaj Pastası (Macun)(Hareketli Protez Cilası) tüp 100
175 Yıkama Etkinlik İndikatörü adet 2.000
176 Organik Madde Kalıntı Testi adet 200
177 Endodontik Motor Apex Locater Dudak Klipsi (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 7
178 Ölçü Dezenfektanı Spreyi (1 lt) adet 500

İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilen Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

c) Telefon numarası: 4122286994

ç) Faks numarası: 4122293532

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Tuba BAYER ELALMIŞ-Tıbbi Sekreter

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

178 Kalem Diş Sarf Malzeme Alım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMBAR BİRİMİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2018/640570

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi

ç) İhalenin yapılacağı adres: Dr. Şeref İNALÖZ Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.01.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ -EKAP

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ -EKAP

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

1)İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan teklif ettikleri ürünler için TİTUBB ürün kayıtları ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ibraz edeceklerdir.

2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belge ve isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir.

3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Numuneler ihale saatinden önce  komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif verilen kalemler için en az 1 (bir) adet numune verilecektir. Numunesi  olmayan kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde  ek  numune istenebilecektir ve  en geç 3 (üç) iş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyona teslim edilecektir. Numune değerlendirme yapıldıktan sonra numunesi uygun görülen malzemenin alımına karar verilecektir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 178 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihale kısmi teklife açık olup bütün kalemlere teklif verilebileceği gibi, her bir kaleme ayrı ayrı teklif verilebilir. 178 kalem için ayrı ayrı 178 sözleşme imzalanabilir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.06.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve/veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Açılı Gutta Perca (%4'lük)(muhtelif seçilecek) kutu 2.400
2 Açılı Gutta Perca (%6'lık)(muhtelif seçilecek) kutu 3.650
3 Açılı Paper Point (%4'lük)(muhtelif seçilecek) kutu 1.910
4 Açılı Paper Point (%6'lık)(muhtelif seçilecek) kutu 2.650
5 Ağız Spatülü adet 435
6 Alçı Bıçağı adet 30
7 Alginat Ölçü Maddesi paket 3.600
8 Amalgam Fulvarı adet 240
9 Amalgam Kapsül (1'lik)(50'lık) kutu 28
10 Amalgam Kapsül (2'lik)(50'lık) kutu 440
11 Amalgam Kapsül (3'lük)(50'lık) kutu 739
12 Amalgam Tabancası adet 72
13 Amalgam Zımparası paket 243
14 Artikülasyon Kağıdı (12'lik) paket 900
15 Asit Etching Jel adet 322
16 Asitleme Gerektirmeyen Kendinden Jenerasyonlu Bonding kutu 1.246
17 Ateş Spatülü (Büyük boy) adet 40
18 Ayna sapı adet 1.720
19 Ayna ucu adet 10.250
20 Bol (büyük boy) adet 55
21 Bol kaşığı adet 105
22 Bonding Fırçası (100'lük) kutu 1.200
23 Bronsuar adet 290
24 Cam Gode adet 115
25 Cam İyonomer Siman (Yapıştırma için) kutu 912
26 Cam İyonomer Siman (Dolgu için) kutu 253
27 Cerrahi Z Küret adet 76
28 Cerrahi Makas (Düz, Eğri Uç) (muhtelif seçilecek) adet 143
29 Cerrahi Aspiratör Ucu (Metal) (muhtelif seçilecek) adet 57
30 CERRAHİ PİYASEMEN Rond Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 160
31 CERRAHİ PİYASEMEN Fissür Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 160
32 CERRAHİ Tungusten Karpid Rond Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 155
33 CERRAHİ Tungusten Karpid Fissür Frez (No:14-31 arası)(muhtelif seçilecek) adet 155
34 Tungusten Rond Frez (Angulduruva için. Tungusten.muhtelif seçilecek) adet 8.290
35 Çelik Separe (muhtelif seçilecek) adet 83
36 Çinko Fosfat Siman kutu 386
37 Çinko Oksit Ojenol Siman takım 316
38 Davye (muhtelif seçilecek) adet 474
39 Dental Spongestan adet 238
40 Dental Rulo Pamuk (2 numara)(600'lük) paket 1.670
41 Dental Sert Alçı kilogram 510
42 Diş (28'lik)(muhtelif seçilecek) takım 5.000
43 Döner Kanal Eğesi (Endomaster eğeleri)(muhtelif seçilecek) adet 30.600
44 Edta (Kanal Kayganlaştırıcı) kutu 375
45 Ekskavatör adet 275
46 Elevatör (Düz)(muhtelif seçilecek) adet 90
47 Elevatör (Winter)(sağ-sol) (muhtelif seçilecek) adet 45
48 Enjekte Edilen Kalsiyum Hidroksit Patı kutu 563
49 Farebo Ekartör (muhtelif seçilecek) adet 30
50 Fiber Post Seti (muhtelif çaplı) set 150
51 Fissür Sealant kutu 75
52 Florlama jeli şişe 36
53 Frez (Aeratör için.Elmas.muhtelif seçilecek) adet 31.030
54 Gates Gliden Frezi (muhtelif seçilecek) paket 82
55 Geçici Dolgu Materyali (Cavit) kutu 222
56 Gutta Cut Ucu (VDW cihazlarımıza uygun muhtelif seçilecek) paket 85
57 Hard Frez (muhtelif seçilecek) adet 350
58 Hasta Önlüğü Disposable (tek kullanımlık) rulo 4.500
59 Hekim Önlüğü (Nonsteril, tek kullanımlık.muhtelif seçilecekS.M.L) adet 1.600
60 Işıkla Sertleşen Akıcı Kompozit paket 1.425
61 Işıkla Sertleşen Cam İyonomer Siman adet 361
62 Işıkla Sertleşen Kompomer Dolgu Seti set 103
63 Işıkla Sertleşen Kompozit Seti set 95
64 Işınla Sertleşen Baseplak kutu 30
65 İodoform Patı (Enjekte edilen) kutu 31
66 Jumbo Parlatma Lastiği (muhtelif seçilecek) adet 245
67 Kalsiyum Hidroksit İçeren Kanal Dolgu Patı kutu 683
68 Kalsiyum Hidroksit Toz kutu 41
69 Kama (100'lük) kutu 346
70 Kanal Dolgu Maddesi kutu 751
71 Kanal Eğesi(No:8-10-15-20-25-30-15/40-45/80) (muhtelif seçilecek) paket 3.160
72 Kanal İrrigasyon İğnesi adet 15
73 Kartonpiyer Alçı (30 kg'lık) (Protez ölçüsü için) torba 80
74 Kavitron Ucu (ART Cihazına uyumlu) adet 150
75 Kavitron Ucu (FARO Cihazına uyumlu) adet 55
76 Kavitron Ucu (DENTSPLY Cihazına uyumlu) adet 100
77 Kemik Pensi (muhtelif seçilecek) adet 36
78 Klorheksidin Solüsyon (250 ml) adet 23
79 Kompozit Dolgu Tek Tüp (Renk:A1-A2-A3 v.b) (muhtelif seçilecek) adet 4.179
80 Kompozit Disk Zımparası kutu 123
81 Kompozit Parlatma Lastikleri (8'li) paket 284
82 Kompozit Şerit Zımpara (100'lük) paket 103
83 Kretuar adet 62
84 Kroşe Pensi (muhtelif seçilecek) adet 30
85 Kroşe Teli (1,5 mm) adet 4
86 Lak (110 ml'lik) şişe 350
87 Lak Fırçası adet 100
88 Lentilo (Kanal Doldurucu)(muhtelif seçilecek) paket 212
89 Matrix Aleti (Düz) adet 815
90 Matrix Bandı (muhtelif seçilecek) paket 5.146
91 Manuel Kron Sökücü adet 100
92 Modelaj Spatülü (muhtelif seçilecek) adet 40
93 Nikel Titanyum Kanal Eğesi (Reciproc,VDW cihazına uyumlu)(muhtelif seçilecek) adet 7.330
94 Ortodontik ARS Frezi (Aşındırma frezi) (muhtelif seçilecek) adet 100
95 Ortodontik Carbid (Tungsten) Bitim Frezi (muhtelif seçilecek) adet 50
96 Ortodontik Kompozit adet 40
97 Ortodontik SX Plak adet 1.500
98 Kron-Köprü Sökücü (Otomatik) adet 58
99 Otomatik Kron-Köprü Sökücü Ucu (muhtelif seçilecek) adet 105
100 Öjenollü Hassas Ölçü Maddesi kutu 10
101 Ölçü Kaşığı (Metal) (muhtelif seçilecek) adet 1.750
102 Pembe Mum kutu 1.230
103 Peridontal Pat kutu 10
104 Periodontal Sond (muhtelif seçilecek) adet 25
105 Periodontal Küret (muhtelif seçilecek) adet 155
106 Periost Elevatörü (muhtelif seçilecek) adet 50
107 Polikarboksilat Siman kutu 540
108 Polisaj (Politür) Patı kutu 95
109 Polisaj Keçesi (Motor için Pamuk İplikli) adet 60
110 Polisaj Fırçası Motoru için (Kıl-büyük boy) adet 100
111 Polisaj Keçesi adet 100
112 Polisaj (Detartraj) Fırçası (100'lük) paket 105
113 Polisaj Parlatma Lastiği (mandrenli)(100'lük) kutu 95
114 Pomza (500 gr) kutu 215
115 Portegü (muhtelif seçilecek) adet 65
116 Post Çivi Seti set 52
117 Presel adet 425
118 Rezin Bazlı Yapıştırma Simanı adet 10
119 Sakşın(100'lük poşet)(Dental) paket 3.220
120 Separe Mandreni adet 30
121 Sert Astar Madesi kutu 20
122 Sıcak Akrilik Toz (1 kg) kilogram 150
123 Sıcak Akrilik Likit (500 ml) adet 120
124 Silikonlu Ölçü Maddesi 1. Ölçü adet 130
125 Silikonlu 2. Ölçü Maddesi adet 130
126 Silikonlu Ölçü Maddesi Katalizörü adet 150
127 Siman Fulvarı adet 150
128 Siman Spatülü adet 245
129 Soğuk Akrilik Toz (500 gr) adet 60
130 Soğuk Akrilik Likit (250 ml) adet 80
131 Sodyum Hipoklorid Çözeltisi (250 ml) adet 1.643
132 Sond adet 1.665
133 Spreader Dental Eğeler (muhtelif seçilecek) paket 103
134 Şeffaf Bant (100'lük) paket 185
135 Tirnef (muhtelif seçilecek) paket 210
136 Zımpara Mandreni adet 35
137 Dental Aeratör Başlığı adet 110
138 Dental Mikromotor (Klinik) adet 51
139 Dental Angulduruva (Klinik-Mavi Kuşak) adet 45
140 Mufla Briti adet 40
141 Oklizör adet 40
142 Otoklav Yazıcı Kağıdı rulo 8
143 Buhar Otoklavı Conta Bakım Spreyi adet 17
144 Pamuk Kutusu (Küçük boy)(Metal) adet 13
145 RVG Sensör Kılıfı (100'lük) (Radyovizyografi Sistemi için) kutu 3.663
146 Buhar Sterilizasyon Etiketi Kimyasal İndikatörü kutu 2.574
147 Buhar Sterilizasyonu Biyolojik İndikatörü adet 282
148 El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı (Kullanıma hazır.Konsantre Sıvı 1 lt) litre 3.245
149 Buhar Sterilizasyonu Test İndikatörü (Bowie-Dick Testi) paket 2.703
150 Su Arıtma-Yumuşatma Cihazı Yumuşatma Tuzu (25 kg'lik) kilogram 2.565
151 Dental Temizleme Solüsyonu (Ultrasonik Yıkama Cihazı için) (Kullanıma Hazır) litre 3.035
152 El Aleti Yıkama Solüsyonu Nötrali Sıvı (5 lt'lik) litre 160
153 El Aleti Yıkama Solüsyonu Alkali Sıvı (5 lt'lik) litre 460
154 Cerrahi Alet Ön Temizlik-Dezenfeksiyon ve Yüksek Düzey Dezenfektanı
(El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı Toz)
kilogram 2.135
155 Lab. Mikromotoru Piyasemeni (Sehin Forte Cihazına uyumlu)
(8 Delikli- 4 Delikli)
adet 6
156 Lab. Mikromotoru Piyasemeni (Marathon Cihazına uyumlu) adet 2
157 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (Coxo DB685 Cihazına Uyumlu) adet 31
158 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (ART L5 Curing Cih. Uyumlu) adet 2
159 Işınlı Dolgu Cihazı Ucu (DYD 400 Cihazına Uyumlu) adet 4
160 Kavitron El Parçası (ART P6 Cihazına Uyumlu) adet 4
161 Kavitron El Parçası (Woodpecker UDS-P LED Cihazına Uyumlu) adet 12
162 Steteskop (Yetişkin) adet 5
163 Aeratör Başlığı Yağı (500 ml) (Bien Air Cih. Uyumlu) adet 16
164 Aeratör Başlığı Temizleme Spreyi (500 ml) (Bien Air Cih.Uyumlu) adet 38
165 Aeratör Başlığı Yağı (standart) (500ml) (Manuel kullanıma uygun) adet 130
166 Endodontik Motor Angulduruvası (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 10
167 Endodontik Motor Angulduruva Koruyucu Aksam (Plastik) adet 38
168 Endodontik Motor Apex Locater Bağlantı Kablosu (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 23
169 Cerrahi Küvet (Metal) (Kapaksız) adet 8
170 Yüz Siperiği paket 172
171 Tıbbi Atık Kutusu (2 lt) adet 1.647
172 Konsantre Yer Yüzey Dezenfektanı litre 520
173 Maske (Lastikli) adet 108.950
174 Polisaj Pastası (Macun)(Hareketli Protez Cilası) tüp 100
175 Yıkama Etkinlik İndikatörü adet 2.000
176 Organik Madde Kalıntı Testi adet 200
177 Endodontik Motor Apex Locater Dudak Klipsi (VDW Reciproc Cih. Uyumlu) adet 7
178 Ölçü Dezenfektanı Spreyi (1 lt) adet 500
Okas Kodu Okas Açıklaması
33141000 Tek kullanımlık kimyasal olmayan tıbbi sarf malzemeleri ve sarf hematolojik malzemeleri

< GERİ DÖN