Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2018/655579

İhale No: 2018/655579
İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi
 • İhale No 2018/655579
 • Şehir Diyarbakır
 • İhale Tarihi 15.01.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 24.12.2018 03:04
 • Telefon 4126060010
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu
 • İşin Yeri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Diyarbakır S. Eyyubi Devlet Hastanesi-Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanes-Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/655579
1-İdarenin
a) Adresi:Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4126060010-312 - 4122293532 - 4126060021
c) Elektronik Posta Adresi:diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 AYLIK 1.810.361,36 PUAN DIŞ LABORATUVAR TESTLERİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Diyarbakır S. Eyyubi Devlet Hastanesi-Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanes-Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:15.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Laboratuvar hizmeti verecek olan kuruluş, Sağlık Bakanlığından ruhsat almış tıbbi tahlil laboratuvarı olmalı ve bu ruhsat telkif dosyasında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmilş Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ve/veya Laboratuvar Hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ ( döküman bedelini Diyarbakır Merkez Halk Bankası şubesi Iban no: TR890001 2009 3260 0005 0003 29 nolu hesaba yatırmaları gerekir. ) -EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1,25-Dihidroksi Vitamin D puan 806,25
2 1,4-Delta androstenedion puan 14.031,5
3 2,3-difosfogliserik asit puan 81,7
4 3-alfa Androstenedion glukuronid puan 20,85
5 5’ Pridimidin nükleotidaz puan 27,25
6 5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxanıide)-5-aminoinidazol puan 40,85
7 5' Nükleotidaz puan 172,9
8 6-Keto prostaglandiıı F1 puan 163,4
9 7-Dehidrokolesterol (GC/MS) puan 122,55
10 11-Deoksikortizol puan 15.960
11 17-Hidroksikortikoidler (HPLC) puan 306
12 17-Hidroksiprogesteroıı puan 30.590
13 25-Hidroksi Vitamin D puan 161,25
14 5 Hidroksi îndol Asetik Asit puan 817
15 ACTH stimülasyon testi puan 217,9
16 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) puan 980,4
17 Adenozin nükleotid fosforilaz puan 61,7
18 Adrenokortikotropik hormon (ACTH) puan 16.421,7
19 Aerotolerans test puan 271,55
20 Aldolaz ' puan 20,85
21 Aldosteron puan 13.504,86
22 Alfa- atriyal natritlretik peptit (ANP) puan 169,8
23 Alfa- feto protein (AFP) puan 52,05
24 Alfa- fukozidaz puan 163,4
25 Alfa- galaktozidaz puan 163,4
26 Alfa- glukozidaz puan 163,4
27 Alfa- hCG puan 40,85
28 Alfa-1 antitripsin puan 3.059
29 Alfa-1 asitglikoprotein puan 66,5
30 Alfa-1 mikroglobulin puan 81,7
31 Alkalen fosfataz (Kemiğe spesifik) puan 204,25
32 Alkalen fosfataz izoenzimleri puan 169,8
33 Aliminyum (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
34 Amino asit (Her biri) puan 17,6
35 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA puan 122,55
36 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG puan 19.804,08
37 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM puan 19.804,08
38 Anti diuretilc hormon (ADH) puan 163,4
39 Glomerul bazal membran antikoru puan 190,6
40 Anti hemofîlik globulin (AHG) puan 34,45
41 Antimüllerien Hormon puan 81,7
42 Anti TPO puan 68,1
43 Apolipoprotein A alt grupları, her biri puan 133
44 Apolipoprotein B alt gruplan, her biri puan 66,5
45 Aril sülfataz A puan 1.960,8
46 Arsenik (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
47 Asit beta galaktosidaz puan 163,4
48 Asit esteraz puan 20,85
49 Asit fosfataz puan 40,85
50 Asit seramidaz puan 204,25
51 Anti skin antikor puan 169,8
52 Bakır puan 3.594,8
53 Bence-Jones proteini puan 20,85
54 Beta-2 mikroglobulin puan 3.765
55 Beta-galaktosidaz puan 163,4
56 Beta-glukosidaz puan 163,4
57 Serum ketonları puan 34,45
58 Beyaz küre sayımı puan 13,6
59 BH 4 yükleme testi puan 13,6
60 Biotinidaz aktivitesi puan 6.987,2
61 BOS hnmunelektroforez puan 679,3
62 Böbrek taşı analizi puan 40,85
63 Büyüme hormonu puan 2.111,1
64 C peptit puan 1.463
65 C1 esteraz inhibitörü puan 66,5
66 Üre nefes testi puan 403,75
67 Kompleman 3 ( C3) düzeyi puan 66,5
68 C4 puan 66,5
69 C5a aktivitesi puan 40,85
70 CA-72-4 puan 438,9
71 Cephalin cholesterol (CCF) puan 17,6
72 CH 50 Kompleman aktivitesi puan 172,25
73 Cholecystokinin puan 183,45
74 Civa (Atomik absorbsiyon) puan 681
75 Cyclosporin A puan 176,2
76 Sitokeratin 21 puan 102,55
77 Çinko puan 7.091,56
78 Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS) puan 11.739,2
79 Dehidroepiandrosteron (DHEA) puan 4.820,3
80 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4) puan 66,5
81 Dehidrotestosteron (DHT) puan 4.166,7
82 Demir 3 klorür (FeC13) (İdrarda) puan 17,6
83 Deoksipiridinolin (DPD) (idrar) puan 204,25
84 Deksametazon supresyon testi, her biri puan 102,55
85 Desmoglein 1 (Dsgl) puan 122,55
86 Desmoglein 3 (Dsg3) puan 122,55
87 Dışkıda hHb (Monoklonal) puan 68,1
88 Diepoksi butazon (DEB) testi puan 204,25
89 Doku laktik dehidrogenaz puan 122,55
90 Doku transglutaminaz Ig A puan 102,55
91 Doku transglutaminaz Ig G puan 102,55
92 İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG) puan 102.049,8
93 Ksiloz tolerans testi puan 27,25
94 Elastin puan 31,25
95 Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS puan 270,75
96 Elektroforez, Kapiller İmmun çıkanın puan 43.320
97 Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS) puan 163,4
98 Estriol (E3) puan 240,25
99 Etanol j el testi puan 20,85
100 Ethosuximide puan 66,5
101 Everolimus puan 280,35
102 Fenilanin yükleme testi puan 102,55
103 FFN (fötal fîbronektin) testi puan 102,55
104 Fitanik asit analizi (GC/MS) puan 2.696,1
105 Fosfolipid puan 17,6
106 Fruktozamin puan 34,45
107 Fumaril asetoasetaz puan 163,4
108 Gaita steatokrit puan 17,6
109 Gaitada nitroien tayini (24 saatlik) puan 20,85
110 Gaitada pH puan 10,4
111 Gaitada sindirim durumu puan 20,85
112 Gaitada sterkobilin aranması puan 34,45
113 Gaitada şeker kromotografisi (Her biri) puan 20,85
114 Galaktoz puan 40,85
115 Gama naphtil c-butirat esteraz puan 40,85
116 Gamma glutamil transferaz (GGT) puan 8,8
117 Gastrin puan 665
118 Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri puan 61,7
119 Glikojen (Lökosit veya karaciğer) puan 163,4
120 Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile puan 136,2
121 Glikolize hemoglobin (Hb A1C) puan 32,05
122 Glukagon puan 40,85
123 Glukagon testi puan 204,25
124 Gluko test (Hastabaşı, glukometrik) puan 9,5
125 Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD) puan 4.409,6
126 Glukoz-6-fosfataz puan 102,55
127 Haptoglobin puan 2.793
128 HbA2 puan 40,85
129 hCG testi puan 28,05
130 Hekzosaminidaz A puan 326,8
131 5 Hidroksitriptamin (Seratonin) puan 169,8
132 Hidroksipirolin puan 136,15
133 High resolution boyama tekniği puan 163,4
134 High resolution protein elektroforezi puan 136,15
135 Histanıin puan 48,05
136 Homosistein puan 160,2
137 Human plasental laktojen puan 61,7
138 IgD puan 301,2
139 IgG indexi puan 1.906,1
140 İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için) puan 144,18
141 İlaç düzeyi (HPLC) puan 721
142 İmmün kompleks (Her biri) puan 122,55
143 İmmün yetmezlik paneli puan 441,35
144 İmmünofîksasyon elektroforezi puan 271,55
145 Inhibin A / B puan 14.602,8
146 İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 puan 102,55
147 iyot (İdrarda) puan 285,9
148 Kalsitonin puan 31.236,73
149 Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit) puan 190,65
150 Kapiller serum protein elektroforezi puan 20.629,25
151 Kappa hafif zincir (Total, serbest), her biri puan 20.510
152 Karma antijen komple immünizasyonu puan 54,45
153 Karnitin puan 27,25
154 Kamitin/açilkamitin analizi (TandemMS) puan 156,2
155 Katekolaminler ve metabolitleri puan 33.987,2
156 Ketoasitler puan 17,6
157 Keton puan 27,25
158 Kinidin puan 81,7
159 Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi puan 95,3
160 Kolesterol puan 8,8
161 Kollejen tip IN terminal (NTx) (Serum, idrar) herbiri; Ctx (İdrar) puan 237,9
162 Kompleman antijenleri (Her biri) puan 61,7
163 Kompleman komponent faktör H. puan 34,45
164 Kompleman komponent faktör I, puan 34,45
165 Kompleman komponent properdin puan 34,45
166 Kortizol puan 52,05
167 Kreatin puan 8,8
168 Kreatin kinaz izoenzimleri puan 163,4
169 Krom (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
170 Kurşun puan 326,8
171 Lambda hafif zincir (Total, serbest), her biri puan 20.510
172 LDH izoenzimleri (Elektroforez) puan 183,45
173 L-dopa-prolaktin supresyon testi puan 204,25
174 Lesitin sfîngomyelin (L/S)amniyon sıvısı puan 54,45
175 Lipaz puan 164,64
176 Lipoprotein elektroforezi puan 108,9
177 Lipoprotein a puan 122,55
178 Lityum puan 48,05
179 Lösin amino peptidaz puan 24,05
180 Melatonin puan 102,55
181 Metholrexate puan 849
182 Mikroalbumin puan 3.411,55
183 Mikroprotein puan 40,85
184 Miyoglobin puan 245,1
185 Mukopolisakkaridoz tip IX-L-ldurinidoz enzim tayini puan 54,45
186 Mukopolisakkarit puan 17,6
187 Mukopolisakkarit analizi (îdrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) puan 240,3
188 Mukopolisakkarit tayini (İdrarda)(semikantitatif) puan 68,1
189 NaOH testi puan 27,25
190 Naphtol-as-D asetat-esteraz puan 81,7
191 N-asetilglikoz amiııidaz (NAG) puan 66,5
192 Nikel puan 245,1
193 Nitrik oksit puan 61,7
194 Nitroprussitad testi puan 17,6
195 Nöromiyelitis Optika IgG(NMO IgG) puan 570
196 Nöron spesifik enolaz puan 3.589,25
197 Nükleer matriks protein (NMP 22) puan 271,55
198 Oksalat puan 16.054,05
199 Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezı puan 680,75
200 Oligosakkarit analizi puan 66,5
201 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS) puan 366,85
202 Organik asit analizi (İdrarda) puan 187.938
203 Organik asitler (Özel kromatografi)(Her biri) puan 20,85
204 Omitin karbamil transferaz puan 25,3
205 Ornitin tayini (İdrarda) puan 18,55
206 Orotik asit tayini (İdrarda) puan 17,6
207 Osteokalsin puan 209,72
208 Östron puan 54,45
209 Pankreas amilazı puan 34,45
210 PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A) puan 102,55
211 Parathormon (PTH) puan 56,05
212 17-ketosteroidler puan 20,85
213 Piruvat puan 2.358,65
214 Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS) puan 163,4
215 Porfirin (Kalitatif) puan 54,45
216 Porfirin (Kantitatif) puan 169,8
217 Porfobilinojeıı (Kantitatif) (İdrarda) puan 169,8
218 Prealbumin puan 133
219 Pristanik asit analizi (GC/MS) puan 2.696,1
220 Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide) puan 240,3
221 Procalcitonin puan 1.838,25
222 Prokollajen 111 (N terminal propeptit) puan 122,55
223 Prostat spesifik antijen (PSA) puan 260,25
224 Prostatik asit fosfataz (PAP) puan 68,1
225 Protein elektroforezi (Serum ve vücut sıvıları) puan 8.890
226 Protein kantitatif (İdrarda) puan 13,6
227 PSA (Serbest) puan 408,5
228 Pseudokolin esteraz puan 40,85
229 Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile puan 102,55
230 Renin puan 11.731,72
231 Retinol Binding Protein (RBP) puan 81,7
232 Ring testi puan 20,85
233 Rivalta puan 20,85
234 S100 proteini puan 366,85
235 Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) puan 15.997,8
236 Selenyum puan 617
237 Serbest beta HCG puan 68,1
238 Serbest kortizol(İdrar) puan 468,75
239 Serbest testosteron puan 258,78
240 Serebrosid beta galaktosidaz puan 142,6
241 Seruloplazmin (Nefelometri dışı) puan 16
242 Seruloplazmin (Nefelometrik) puan 2.114,2
243 Serum ACE düzeyi puan 1.157,7
244 Serum Amiloid A puan 3.621,4
245 Serum immünelektroforezi puan 163.487,7
246 Serumda prolin tayini puan 17,6
247 Sfingomyelinaz puan 163,4
248 Sialik asit puan 68,1
249 Sifra(Cyfra) puan 136,15
250 Sistatin C puan 68,1
251 Sistin (idrarda) puan 5.935,05
252 Sitrat (idrarda) puan 13.844,25
253 Somatomedin-C puan 353,99
254 Somatotropin (STH) puan 68,1
255 Spesifik lgE (5'li miks) puan 39.765
256 Spesifik IgE puan 85.910,65
257 Sükroz gradient testi puan 27,25
258 Şeker kromotografisi her biri, idrarda puan 62,55
259 Sirolimus kan düzeyi tayini puan 280,35
260 Takrolimus (FK506) puan 280,35
261 Tiroglobulin puan 2.111,1
262 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSİ) puan 204,25
263 Tiroksin bağlayan globulin (TBG) puan 68,1
264 Tiroksin bağlayan inlıibitör imnıünoglobulin (TBII) puan 81,7
265 Total IgE puan 4.398,1
266 Total lipid puan 13,6
267 Transferrin puan 68,1
268 Tripsinojen-2, idrarda puan 102,55
269 Triptaz puan 5.332,6
270 TSH reseptör bloke edici antikor (TRB) puan 102,55
271 Uzun zincirli yağ asitleri, her biri puan 81,7
272 Üçlü test (E3-HCG-AFP) puan 152.339,55
273 Üre klerensi puan 34,45
274 Üreaz testi (Helicobacter pylori) puan 34,45
275 Vanil mandelik asit (VMA) puan 3.948,35
276 Vitamin A (Karoten) puan 2.450,7
277 Vitamin C puan 679,2
278 Vitamin E puan 7.267,44
279 Yağ asidi (Gaz kromotografîsi) puan 27,25
280 Yenidoğan taraması (Tandem MS) puan 204,25
281 aCPT (CARD test) puan 57,65
282 Alfa-2 antiplazmin puan 81,7
283 Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex puan 81,7
284 Alfa-2 makroglobulin puan 48,05
285 Aktive protein C rezistansı puan 2.655,25
286 Anli Faktör II a puan 204,25
287 Anti Faktör X a puan 612,75
288 Anti Thrombin 3 Aktivitesi puan 13.532,6
289 Beta-tromboglobulin puan 177
290 D-dimer, kantitatif puan 177
291 Doku Plazminojen aktivatör (TPA) puan 204,25
292 Eozinofil katyonik protein puan 237,9
293 Eritropoetin puan 36.108
294 Eritrosit enzim paneli puan 81,7
295 Euglobulin lizis puan 20,85
296 F8 antikoru puan 667,1
297 F9 antikoru puan 667,1
298 Faktör 2-13 (Her bir faktör için) puan 47.320,64
299 Faktör 7 antijeni puan 163,4
300 Faktör inhibitör tayini puan 7.079,8
301 Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi) puan 20,85
302 Fetal hemoglobin boyası puan 27,25
303 Fetal hücre puan 102,55
304 Fibrin monomerleri puan 27,25
305 Fibrin yıkım ürünleri (Kantitatif) puan 48,05
306 Fibrinojen puan 48,05
307 Fibrinopeptidaz puan 54,45
308 Fibronektin puan 81,7
309 Global fıbrinolitik kapasite puan 679,25
310 Hb H Boyası puan 20,85
311 HbS puan 81,7
312 HbH (Alfa talasemi paneli) puan 163,4
313 Heinz-body aranması puan 27,25
314 Hemoglobin elektroforezi HPLC ile puan 52.020
315 Hemoglobin elektroforezi Aqar fel ile puan 204,25
316 Hemoglobin zincir analizi (HPLC) puan 306
317 Heparin puan 51,25
318 Heparin kofaktör II puan 40,85
319 HLAB27 puan 108,95
320 Lenfosit alt grupları puan 679,25
321 Lupus antikoagülan (Doğrulama testi ile) puan 261,44
322 Lupus antikoagülan taraması puan 2.883
323 Oraklaşma testi puan 34,45
324 Ozmotik frajilite testi puan 681
325 Piruvat kinaz puan 872
326 Protein C puan 42.228
327 Protein C antijeni puan 3.268
328 Protein S puan 42.228
329 Protein S antijeni puan 3.268
330 von Willebrant Faktör antijeni puan 23.432,4
331 von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör puan 30.956,7
332 Cryptosporidium antijeni puan 122,55
333 VDRL-RPR puan 54,5
334 Virüs izolasyonu ve tiplendiıme (Her bir virüs için) puan 95,3
335 Adacık hücre antikoru (İslet celi antikoru-lCA) puan 5.147,1
336 Adenovirus antijeni (DFA) puan 122,55
337 Anti asetilkolin reseptör antikoru puan 374,88
338 Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MElA veya benzeri) puan 64,1
339 Anti CMV lgM (Mikropartikül immün assay-MElA veya benzeri) puan 64,1
340 Anti DNA puan 6.699,4
341 Anti fosfatidilserin IgG puan 122,55
342 Anti fosfatidilserin IgM puan 122,55
343 Anti fosfolipid IgG puan 196,08
344 Anti fosfolipid IgM puan 735,3
345 Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
346 Anti IIAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
347 Anti Hbc IgG (ELISA) puan 2.885
348 Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
349 Anti HBc IgM (ELISA) puan 2.885
350 Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
351 Anti Hbe (ELISA) puan 2.885
352 Anti Hepatit E (HEV) puan 40,05
353 Anti insülin antikor puan 6.358,1
354 Anti kardiyolipin IgG puan 11.052
355 Anti kardiyolipin IgM puan 11.052
356 Anti nükleer antikor (ANA) puan 2.724
357 Anti trombin 3 antijeni puan 130,72
358 Anti-GAD antikoru puan 12.525,8
359 Borrclia burgdorferi IgG puan 68,1
360 Borrelia burgdorferi IgM puan 68,1
361 Cyclic citrullinated peptide (CCP) puan 102,55
362 Chlamydia pneumonia IgA puan 102,55
363 Chlamydia pneumoniae IgG puan 95,3
364 Chlamydia pneumoniae IgM puan 95,3
365 Chlamydia traehomatis IgG puan 95,3
366 Chlamydia traehomatis IgM puan 95,3
367 Clostridium difficile toxin-A ve B puan 136,15
368 CMV Early antigen puan 116,15
369 CMV IgG avidite puan 3.892,5
370 Delta antijeni puan 68,1
371 Delta antikoru puan 68,1
372 EBVEA puan 75,3
373 EBV EBNA IgG puan 75,3
374 EBV EBNA lgM puan 75,3
375 EBV VCA IgG puan 75,3
376 EBVVCAlgM puan 75,3
377 Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA) puan 1.906
378 Giardia antijeni puan 122,55
379 HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) puan 6.010
380 Helicobacter pylori IgA (ELISA) puan 182,6
381 Helicobacter pylori IgG (ELISA) puan 56,1
382 Herpes simpleks tip 1 IgG puan 2.287,2
383 Herpes simpleks tip 1 lgM puan 2.859
384 Herpes simpleks tip 1/2 IgG puan 1.620,1
385 Herpes simpleks tip 1/2 IgM puan 1.048,3
386 Herpes simpleks tip 2 IgG puan 2.573,1
387 Herpes simpleks tip 2 IgM puan 2.573,1
388 İnfluenza virüs antijeni (DFA) puan 122,55
389 Kabakulak IgG (ELISA) puan 40,05
390 Kabakulak IgM (ELISA) puan 320,4
391 Kızamık IgG puan 1.441,8
392 Kızamık IgM puan 1.729,8
393 Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) puan 1.054,2
394 Legionella antijeni (İdrar) puan 543,1
395 Legionella pneumophila (DFA) puan 95,3
396 Legionella pneumophila IgG (ELISA) puan 45,65
397 Legionella pneumophila IgM (ELISA) puan 45,65
398 lg G alt sınıfları puan 8.827
399 Liver kidney mikrozomal antikor (İFA) puan 2.001,3
400 Mono test (Tam heterofil antikorlar) puan 166,8
401 Mycoplasma pneumonia (DFA) puan 122,55
402 Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) puan 40,05
403 Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) puan 160,2
404 p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA) puan 228,25
405 Parainfluenza virüs antijeni (DFA) puan 122,55
406 Parvovirus B19 IgG puan 1.143,6
407 Parvovirus B19 IgM puan 1.143,6
408 Pneumocystis carinii (DFA) puan 204,25
409 Pnömokok antikor puan 108,9
410 PR3 ANCA puan 612,75
411 Rubella antikor puan 863,8
412 Rubella IgG avidite puan 980,4
413 Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için) puan 301,2
414 Solunum sinsityal virüsü (RSV, DFA) puan 81,7
415 Tetanoz antikor puan 48,05
416 Toxoplasma IgG avidite puan 6.262,9
417 Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) puan 2.696,1
418 Varicella zoster virüs (VZV) Ig G puan 2.532,7
419 Varicella zoster virüs (VZV) Ig M puan 2.696,1
420 Candida PCR puan 715
421 Chlamydia PCR puan 571,65
422 HBV-DNA, kantitatif puan 857,5
423 HCV-KNA, kantitatif puan 857,5
424 HDV-RNA, kantitatif puan 1.720,1
425 Herpes PCR (Her biri) puan 2.860
426 H1VPCR puan 715
427 HIV RNA, kantitatif puan 857,5
428 Human papilloma virüs (HPV) puan 500,85
429 Mikobakteri (PCR) puan 7.150
430 PCR-mikrowel1 hibridizasyon yön. ile BOS'da CMV sap. puan 5.008,5
431 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. ile BOS'da EBV sapt. puan 5.008,5
432 PCR-nıikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-1 sapt. puan 5.008,5
433 PCR-mikrowelI hibridizasyon yön. ile BOS'da HSV-2 sapt. puan 5.008,5
434 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HV-6 sapt. puan 5.008,5
435 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. ile BOS'da VZV sapt. puan 5.008,5
436 Periferik kandan kromozom analizi puan 20.236
437 FISH (2 bölgeye kadar) puan 2.866,8
438 FISH (4 bölgeye kadar) puan 5.396,32
439 FISH (6 bölgeye kadar) puan 5.059
440 Trombofıli paneli puan 23.609

İhale Adı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

c) Telefon numarası: 4126060010-312

ç) Faks numarası: 4122293532 - 4126060021

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Muhammed Şeyhmus ABAK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 12 Ay Süreli Dış Laboratuvar Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü:

12 AYLIK 1.810.361,36 PUAN DIŞ LABORATUVAR TESTLERİ HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Diyarbakır S. Eyyubi Devlet Hastanesi-Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanes-Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/655579

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 Bağlar/DİYARBAKIR

ç) İhalenin yapılacağı adres: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu

d) İhale tarihi: 15.01.2019

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ -EKAP

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ ( döküman bedelini Diyarbakır Merkez Halk Bankası şubesi Iban no: TR890001 2009 3260 0005 0003 29 nolu hesaba yatırmaları gerekir. ) -EKAP

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h)

Laboratuvar hizmeti verecek olan kuruluş, Sağlık Bakanlığından ruhsat almış tıbbi tahlil laboratuvarı olmalı ve bu ruhsat telkif dosyasında sunmalıdır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmilş Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ve/veya Laboratuvar Hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,sigorta,vergi (KDV hariç)resim ve harç vb. giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teknik şartnamede maliyete bahis her türlü giderler teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.06.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Diyarbakır Merkez Halk Bankası şubesi Iban no: TR890001 2009 3260 0005 0003 29 nolu hesaba yatırmaları gerekir. Ayrıca geçici teminat yatırılırken açıklamaya ihale kayıt numarası ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir. yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

Teklif veren laboratuvar hizmeti verilecek kuruluşta, alınacak olan hizmetin niteliği nedeni ile kesinlikte tam gün çalışan en az bir Tıbbi Biyokimya Uzmanı ve bir Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olacaktır. İhale Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde her iki ruhsatın ve ilgili uzmanın uzmanlıkları ile ilgili belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır.

İhaleye ilişkin idari şartnamede belirtilmeyen hususlar için teknik şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1,25-Dihidroksi Vitamin D puan 806,25
2 1,4-Delta androstenedion puan 14.031,5
3 2,3-difosfogliserik asit puan 81,7
4 3-alfa Androstenedion glukuronid puan 20,85
5 5’ Pridimidin nükleotidaz puan 27,25
6 5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxanıide)-5-aminoinidazol puan 40,85
7 5' Nükleotidaz puan 172,9
8 6-Keto prostaglandiıı F1 puan 163,4
9 7-Dehidrokolesterol (GC/MS) puan 122,55
10 11-Deoksikortizol puan 15.960
11 17-Hidroksikortikoidler (HPLC) puan 306
12 17-Hidroksiprogesteroıı puan 30.590
13 25-Hidroksi Vitamin D puan 161,25
14 5 Hidroksi îndol Asetik Asit puan 817
15 ACTH stimülasyon testi puan 217,9
16 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) puan 980,4
17 Adenozin nükleotid fosforilaz puan 61,7
18 Adrenokortikotropik hormon (ACTH) puan 16.421,7
19 Aerotolerans test puan 271,55
20 Aldolaz ' puan 20,85
21 Aldosteron puan 13.504,86
22 Alfa- atriyal natritlretik peptit (ANP) puan 169,8
23 Alfa- feto protein (AFP) puan 52,05
24 Alfa- fukozidaz puan 163,4
25 Alfa- galaktozidaz puan 163,4
26 Alfa- glukozidaz puan 163,4
27 Alfa- hCG puan 40,85
28 Alfa-1 antitripsin puan 3.059
29 Alfa-1 asitglikoprotein puan 66,5
30 Alfa-1 mikroglobulin puan 81,7
31 Alkalen fosfataz (Kemiğe spesifik) puan 204,25
32 Alkalen fosfataz izoenzimleri puan 169,8
33 Aliminyum (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
34 Amino asit (Her biri) puan 17,6
35 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA puan 122,55
36 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG puan 19.804,08
37 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM puan 19.804,08
38 Anti diuretilc hormon (ADH) puan 163,4
39 Glomerul bazal membran antikoru puan 190,6
40 Anti hemofîlik globulin (AHG) puan 34,45
41 Antimüllerien Hormon puan 81,7
42 Anti TPO puan 68,1
43 Apolipoprotein A alt grupları, her biri puan 133
44 Apolipoprotein B alt gruplan, her biri puan 66,5
45 Aril sülfataz A puan 1.960,8
46 Arsenik (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
47 Asit beta galaktosidaz puan 163,4
48 Asit esteraz puan 20,85
49 Asit fosfataz puan 40,85
50 Asit seramidaz puan 204,25
51 Anti skin antikor puan 169,8
52 Bakır puan 3.594,8
53 Bence-Jones proteini puan 20,85
54 Beta-2 mikroglobulin puan 3.765
55 Beta-galaktosidaz puan 163,4
56 Beta-glukosidaz puan 163,4
57 Serum ketonları puan 34,45
58 Beyaz küre sayımı puan 13,6
59 BH 4 yükleme testi puan 13,6
60 Biotinidaz aktivitesi puan 6.987,2
61 BOS hnmunelektroforez puan 679,3
62 Böbrek taşı analizi puan 40,85
63 Büyüme hormonu puan 2.111,1
64 C peptit puan 1.463
65 C1 esteraz inhibitörü puan 66,5
66 Üre nefes testi puan 403,75
67 Kompleman 3 ( C3) düzeyi puan 66,5
68 C4 puan 66,5
69 C5a aktivitesi puan 40,85
70 CA-72-4 puan 438,9
71 Cephalin cholesterol (CCF) puan 17,6
72 CH 50 Kompleman aktivitesi puan 172,25
73 Cholecystokinin puan 183,45
74 Civa (Atomik absorbsiyon) puan 681
75 Cyclosporin A puan 176,2
76 Sitokeratin 21 puan 102,55
77 Çinko puan 7.091,56
78 Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS) puan 11.739,2
79 Dehidroepiandrosteron (DHEA) puan 4.820,3
80 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4) puan 66,5
81 Dehidrotestosteron (DHT) puan 4.166,7
82 Demir 3 klorür (FeC13) (İdrarda) puan 17,6
83 Deoksipiridinolin (DPD) (idrar) puan 204,25
84 Deksametazon supresyon testi, her biri puan 102,55
85 Desmoglein 1 (Dsgl) puan 122,55
86 Desmoglein 3 (Dsg3) puan 122,55
87 Dışkıda hHb (Monoklonal) puan 68,1
88 Diepoksi butazon (DEB) testi puan 204,25
89 Doku laktik dehidrogenaz puan 122,55
90 Doku transglutaminaz Ig A puan 102,55
91 Doku transglutaminaz Ig G puan 102,55
92 İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG) puan 102.049,8
93 Ksiloz tolerans testi puan 27,25
94 Elastin puan 31,25
95 Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS puan 270,75
96 Elektroforez, Kapiller İmmun çıkanın puan 43.320
97 Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS) puan 163,4
98 Estriol (E3) puan 240,25
99 Etanol j el testi puan 20,85
100 Ethosuximide puan 66,5
101 Everolimus puan 280,35
102 Fenilanin yükleme testi puan 102,55
103 FFN (fötal fîbronektin) testi puan 102,55
104 Fitanik asit analizi (GC/MS) puan 2.696,1
105 Fosfolipid puan 17,6
106 Fruktozamin puan 34,45
107 Fumaril asetoasetaz puan 163,4
108 Gaita steatokrit puan 17,6
109 Gaitada nitroien tayini (24 saatlik) puan 20,85
110 Gaitada pH puan 10,4
111 Gaitada sindirim durumu puan 20,85
112 Gaitada sterkobilin aranması puan 34,45
113 Gaitada şeker kromotografisi (Her biri) puan 20,85
114 Galaktoz puan 40,85
115 Gama naphtil c-butirat esteraz puan 40,85
116 Gamma glutamil transferaz (GGT) puan 8,8
117 Gastrin puan 665
118 Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri puan 61,7
119 Glikojen (Lökosit veya karaciğer) puan 163,4
120 Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile puan 136,2
121 Glikolize hemoglobin (Hb A1C) puan 32,05
122 Glukagon puan 40,85
123 Glukagon testi puan 204,25
124 Gluko test (Hastabaşı, glukometrik) puan 9,5
125 Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD) puan 4.409,6
126 Glukoz-6-fosfataz puan 102,55
127 Haptoglobin puan 2.793
128 HbA2 puan 40,85
129 hCG testi puan 28,05
130 Hekzosaminidaz A puan 326,8
131 5 Hidroksitriptamin (Seratonin) puan 169,8
132 Hidroksipirolin puan 136,15
133 High resolution boyama tekniği puan 163,4
134 High resolution protein elektroforezi puan 136,15
135 Histanıin puan 48,05
136 Homosistein puan 160,2
137 Human plasental laktojen puan 61,7
138 IgD puan 301,2
139 IgG indexi puan 1.906,1
140 İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için) puan 144,18
141 İlaç düzeyi (HPLC) puan 721
142 İmmün kompleks (Her biri) puan 122,55
143 İmmün yetmezlik paneli puan 441,35
144 İmmünofîksasyon elektroforezi puan 271,55
145 Inhibin A / B puan 14.602,8
146 İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 puan 102,55
147 iyot (İdrarda) puan 285,9
148 Kalsitonin puan 31.236,73
149 Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit) puan 190,65
150 Kapiller serum protein elektroforezi puan 20.629,25
151 Kappa hafif zincir (Total, serbest), her biri puan 20.510
152 Karma antijen komple immünizasyonu puan 54,45
153 Karnitin puan 27,25
154 Kamitin/açilkamitin analizi (TandemMS) puan 156,2
155 Katekolaminler ve metabolitleri puan 33.987,2
156 Ketoasitler puan 17,6
157 Keton puan 27,25
158 Kinidin puan 81,7
159 Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi puan 95,3
160 Kolesterol puan 8,8
161 Kollejen tip IN terminal (NTx) (Serum, idrar) herbiri; Ctx (İdrar) puan 237,9
162 Kompleman antijenleri (Her biri) puan 61,7
163 Kompleman komponent faktör H. puan 34,45
164 Kompleman komponent faktör I, puan 34,45
165 Kompleman komponent properdin puan 34,45
166 Kortizol puan 52,05
167 Kreatin puan 8,8
168 Kreatin kinaz izoenzimleri puan 163,4
169 Krom (Atomik absorbsiyon) puan 136,2
170 Kurşun puan 326,8
171 Lambda hafif zincir (Total, serbest), her biri puan 20.510
172 LDH izoenzimleri (Elektroforez) puan 183,45
173 L-dopa-prolaktin supresyon testi puan 204,25
174 Lesitin sfîngomyelin (L/S)amniyon sıvısı puan 54,45
175 Lipaz puan 164,64
176 Lipoprotein elektroforezi puan 108,9
177 Lipoprotein a puan 122,55
178 Lityum puan 48,05
179 Lösin amino peptidaz puan 24,05
180 Melatonin puan 102,55
181 Metholrexate puan 849
182 Mikroalbumin puan 3.411,55
183 Mikroprotein puan 40,85
184 Miyoglobin puan 245,1
185 Mukopolisakkaridoz tip IX-L-ldurinidoz enzim tayini puan 54,45
186 Mukopolisakkarit puan 17,6
187 Mukopolisakkarit analizi (îdrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) puan 240,3
188 Mukopolisakkarit tayini (İdrarda)(semikantitatif) puan 68,1
189 NaOH testi puan 27,25
190 Naphtol-as-D asetat-esteraz puan 81,7
191 N-asetilglikoz amiııidaz (NAG) puan 66,5
192 Nikel puan 245,1
193 Nitrik oksit puan 61,7
194 Nitroprussitad testi puan 17,6
195 Nöromiyelitis Optika IgG(NMO IgG) puan 570
196 Nöron spesifik enolaz puan 3.589,25
197 Nükleer matriks protein (NMP 22) puan 271,55
198 Oksalat puan 16.054,05
199 Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezı puan 680,75
200 Oligosakkarit analizi puan 66,5
201 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS) puan 366,85
202 Organik asit analizi (İdrarda) puan 187.938
203 Organik asitler (Özel kromatografi)(Her biri) puan 20,85
204 Omitin karbamil transferaz puan 25,3
205 Ornitin tayini (İdrarda) puan 18,55
206 Orotik asit tayini (İdrarda) puan 17,6
207 Osteokalsin puan 209,72
208 Östron puan 54,45
209 Pankreas amilazı puan 34,45
210 PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A) puan 102,55
211 Parathormon (PTH) puan 56,05
212 17-ketosteroidler puan 20,85
213 Piruvat puan 2.358,65
214 Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS) puan 163,4
215 Porfirin (Kalitatif) puan 54,45
216 Porfirin (Kantitatif) puan 169,8
217 Porfobilinojeıı (Kantitatif) (İdrarda) puan 169,8
218 Prealbumin puan 133
219 Pristanik asit analizi (GC/MS) puan 2.696,1
220 Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide) puan 240,3
221 Procalcitonin puan 1.838,25
222 Prokollajen 111 (N terminal propeptit) puan 122,55
223 Prostat spesifik antijen (PSA) puan 260,25
224 Prostatik asit fosfataz (PAP) puan 68,1
225 Protein elektroforezi (Serum ve vücut sıvıları) puan 8.890
226 Protein kantitatif (İdrarda) puan 13,6
227 PSA (Serbest) puan 408,5
228 Pseudokolin esteraz puan 40,85
229 Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile puan 102,55
230 Renin puan 11.731,72
231 Retinol Binding Protein (RBP) puan 81,7
232 Ring testi puan 20,85
233 Rivalta puan 20,85
234 S100 proteini puan 366,85
235 Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) puan 15.997,8
236 Selenyum puan 617
237 Serbest beta HCG puan 68,1
238 Serbest kortizol(İdrar) puan 468,75
239 Serbest testosteron puan 258,78
240 Serebrosid beta galaktosidaz puan 142,6
241 Seruloplazmin (Nefelometri dışı) puan 16
242 Seruloplazmin (Nefelometrik) puan 2.114,2
243 Serum ACE düzeyi puan 1.157,7
244 Serum Amiloid A puan 3.621,4
245 Serum immünelektroforezi puan 163.487,7
246 Serumda prolin tayini puan 17,6
247 Sfingomyelinaz puan 163,4
248 Sialik asit puan 68,1
249 Sifra(Cyfra) puan 136,15
250 Sistatin C puan 68,1
251 Sistin (idrarda) puan 5.935,05
252 Sitrat (idrarda) puan 13.844,25
253 Somatomedin-C puan 353,99
254 Somatotropin (STH) puan 68,1
255 Spesifik lgE (5'li miks) puan 39.765
256 Spesifik IgE puan 85.910,65
257 Sükroz gradient testi puan 27,25
258 Şeker kromotografisi her biri, idrarda puan 62,55
259 Sirolimus kan düzeyi tayini puan 280,35
260 Takrolimus (FK506) puan 280,35
261 Tiroglobulin puan 2.111,1
262 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSİ) puan 204,25
263 Tiroksin bağlayan globulin (TBG) puan 68,1
264 Tiroksin bağlayan inlıibitör imnıünoglobulin (TBII) puan 81,7
265 Total IgE puan 4.398,1
266 Total lipid puan 13,6
267 Transferrin puan 68,1
268 Tripsinojen-2, idrarda puan 102,55
269 Triptaz puan 5.332,6
270 TSH reseptör bloke edici antikor (TRB) puan 102,55
271 Uzun zincirli yağ asitleri, her biri puan 81,7
272 Üçlü test (E3-HCG-AFP) puan 152.339,55
273 Üre klerensi puan 34,45
274 Üreaz testi (Helicobacter pylori) puan 34,45
275 Vanil mandelik asit (VMA) puan 3.948,35
276 Vitamin A (Karoten) puan 2.450,7
277 Vitamin C puan 679,2
278 Vitamin E puan 7.267,44
279 Yağ asidi (Gaz kromotografîsi) puan 27,25
280 Yenidoğan taraması (Tandem MS) puan 204,25
281 aCPT (CARD test) puan 57,65
282 Alfa-2 antiplazmin puan 81,7
283 Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex puan 81,7
284 Alfa-2 makroglobulin puan 48,05
285 Aktive protein C rezistansı puan 2.655,25
286 Anli Faktör II a puan 204,25
287 Anti Faktör X a puan 612,75
288 Anti Thrombin 3 Aktivitesi puan 13.532,6
289 Beta-tromboglobulin puan 177
290 D-dimer, kantitatif puan 177
291 Doku Plazminojen aktivatör (TPA) puan 204,25
292 Eozinofil katyonik protein puan 237,9
293 Eritropoetin puan 36.108
294 Eritrosit enzim paneli puan 81,7
295 Euglobulin lizis puan 20,85
296 F8 antikoru puan 667,1
297 F9 antikoru puan 667,1
298 Faktör 2-13 (Her bir faktör için) puan 47.320,64
299 Faktör 7 antijeni puan 163,4
300 Faktör inhibitör tayini puan 7.079,8
301 Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi) puan 20,85
302 Fetal hemoglobin boyası puan 27,25
303 Fetal hücre puan 102,55
304 Fibrin monomerleri puan 27,25
305 Fibrin yıkım ürünleri (Kantitatif) puan 48,05
306 Fibrinojen puan 48,05
307 Fibrinopeptidaz puan 54,45
308 Fibronektin puan 81,7
309 Global fıbrinolitik kapasite puan 679,25
310 Hb H Boyası puan 20,85
311 HbS puan 81,7
312 HbH (Alfa talasemi paneli) puan 163,4
313 Heinz-body aranması puan 27,25
314 Hemoglobin elektroforezi HPLC ile puan 52.020
315 Hemoglobin elektroforezi Aqar fel ile puan 204,25
316 Hemoglobin zincir analizi (HPLC) puan 306
317 Heparin puan 51,25
318 Heparin kofaktör II puan 40,85
319 HLAB27 puan 108,95
320 Lenfosit alt grupları puan 679,25
321 Lupus antikoagülan (Doğrulama testi ile) puan 261,44
322 Lupus antikoagülan taraması puan 2.883
323 Oraklaşma testi puan 34,45
324 Ozmotik frajilite testi puan 681
325 Piruvat kinaz puan 872
326 Protein C puan 42.228
327 Protein C antijeni puan 3.268
328 Protein S puan 42.228
329 Protein S antijeni puan 3.268
330 von Willebrant Faktör antijeni puan 23.432,4
331 von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör puan 30.956,7
332 Cryptosporidium antijeni puan 122,55
333 VDRL-RPR puan 54,5
334 Virüs izolasyonu ve tiplendiıme (Her bir virüs için) puan 95,3
335 Adacık hücre antikoru (İslet celi antikoru-lCA) puan 5.147,1
336 Adenovirus antijeni (DFA) puan 122,55
337 Anti asetilkolin reseptör antikoru puan 374,88
338 Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MElA veya benzeri) puan 64,1
339 Anti CMV lgM (Mikropartikül immün assay-MElA veya benzeri) puan 64,1
340 Anti DNA puan 6.699,4
341 Anti fosfatidilserin IgG puan 122,55
342 Anti fosfatidilserin IgM puan 122,55
343 Anti fosfolipid IgG puan 196,08
344 Anti fosfolipid IgM puan 735,3
345 Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
346 Anti IIAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
347 Anti Hbc IgG (ELISA) puan 2.885
348 Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
349 Anti HBc IgM (ELISA) puan 2.885
350 Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) puan 64,1
351 Anti Hbe (ELISA) puan 2.885
352 Anti Hepatit E (HEV) puan 40,05
353 Anti insülin antikor puan 6.358,1
354 Anti kardiyolipin IgG puan 11.052
355 Anti kardiyolipin IgM puan 11.052
356 Anti nükleer antikor (ANA) puan 2.724
357 Anti trombin 3 antijeni puan 130,72
358 Anti-GAD antikoru puan 12.525,8
359 Borrclia burgdorferi IgG puan 68,1
360 Borrelia burgdorferi IgM puan 68,1
361 Cyclic citrullinated peptide (CCP) puan 102,55
362 Chlamydia pneumonia IgA puan 102,55
363 Chlamydia pneumoniae IgG puan 95,3
364 Chlamydia pneumoniae IgM puan 95,3
365 Chlamydia traehomatis IgG puan 95,3
366 Chlamydia traehomatis IgM puan 95,3
367 Clostridium difficile toxin-A ve B puan 136,15
368 CMV Early antigen puan 116,15
369 CMV IgG avidite puan 3.892,5
370 Delta antijeni puan 68,1
371 Delta antikoru puan 68,1
372 EBVEA puan 75,3
373 EBV EBNA IgG puan 75,3
374 EBV EBNA lgM puan 75,3
375 EBV VCA IgG puan 75,3
376 EBVVCAlgM puan 75,3
377 Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA) puan 1.906
378 Giardia antijeni puan 122,55
379 HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) puan 6.010
380 Helicobacter pylori IgA (ELISA) puan 182,6
381 Helicobacter pylori IgG (ELISA) puan 56,1
382 Herpes simpleks tip 1 IgG puan 2.287,2
383 Herpes simpleks tip 1 lgM puan 2.859
384 Herpes simpleks tip 1/2 IgG puan 1.620,1
385 Herpes simpleks tip 1/2 IgM puan 1.048,3
386 Herpes simpleks tip 2 IgG puan 2.573,1
387 Herpes simpleks tip 2 IgM puan 2.573,1
388 İnfluenza virüs antijeni (DFA) puan 122,55
389 Kabakulak IgG (ELISA) puan 40,05
390 Kabakulak IgM (ELISA) puan 320,4
391 Kızamık IgG puan 1.441,8
392 Kızamık IgM puan 1.729,8
393 Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) puan 1.054,2
394 Legionella antijeni (İdrar) puan 543,1
395 Legionella pneumophila (DFA) puan 95,3
396 Legionella pneumophila IgG (ELISA) puan 45,65
397 Legionella pneumophila IgM (ELISA) puan 45,65
398 lg G alt sınıfları puan 8.827
399 Liver kidney mikrozomal antikor (İFA) puan 2.001,3
400 Mono test (Tam heterofil antikorlar) puan 166,8
401 Mycoplasma pneumonia (DFA) puan 122,55
402 Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) puan 40,05
403 Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) puan 160,2
404 p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA) puan 228,25
405 Parainfluenza virüs antijeni (DFA) puan 122,55
406 Parvovirus B19 IgG puan 1.143,6
407 Parvovirus B19 IgM puan 1.143,6
408 Pneumocystis carinii (DFA) puan 204,25
409 Pnömokok antikor puan 108,9
410 PR3 ANCA puan 612,75
411 Rubella antikor puan 863,8
412 Rubella IgG avidite puan 980,4
413 Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için) puan 301,2
414 Solunum sinsityal virüsü (RSV, DFA) puan 81,7
415 Tetanoz antikor puan 48,05
416 Toxoplasma IgG avidite puan 6.262,9
417 Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) puan 2.696,1
418 Varicella zoster virüs (VZV) Ig G puan 2.532,7
419 Varicella zoster virüs (VZV) Ig M puan 2.696,1
420 Candida PCR puan 715
421 Chlamydia PCR puan 571,65
422 HBV-DNA, kantitatif puan 857,5
423 HCV-KNA, kantitatif puan 857,5
424 HDV-RNA, kantitatif puan 1.720,1
425 Herpes PCR (Her biri) puan 2.860
426 H1VPCR puan 715
427 HIV RNA, kantitatif puan 857,5
428 Human papilloma virüs (HPV) puan 500,85
429 Mikobakteri (PCR) puan 7.150
430 PCR-mikrowel1 hibridizasyon yön. ile BOS'da CMV sap. puan 5.008,5
431 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. ile BOS'da EBV sapt. puan 5.008,5
432 PCR-nıikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-1 sapt. puan 5.008,5
433 PCR-mikrowelI hibridizasyon yön. ile BOS'da HSV-2 sapt. puan 5.008,5
434 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HV-6 sapt. puan 5.008,5
435 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. ile BOS'da VZV sapt. puan 5.008,5
436 Periferik kandan kromozom analizi puan 20.236
437 FISH (2 bölgeye kadar) puan 2.866,8
438 FISH (4 bölgeye kadar) puan 5.396,32
439 FISH (6 bölgeye kadar) puan 5.059
440 Trombofıli paneli puan 23.609
Okas Kodu Okas Açıklaması
71900000 Laboratuar hizmetleri

< GERİ DÖN