Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2018/632227

İhale No: 2018/632227
İhale Adı Elektrik İşleri Hizmet Alımı
 • İhale No 2018/632227
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 23.01.2019 11:00
 • Eklenme Tarihi 24.12.2018 03:15
 • Telefon 3125072357
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA
 • İşin Yeri ANKARA
 • Kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Elektrik İşleri Hizmet Alımı
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Elektrik İşleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/632227
1-İdarenin
a) Adresi:EMNIYET MAH. HIPODROM CAD. 5 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125072357 - 3125072361
c) Elektronik Posta Adresi:kentestetigi@ankara.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Elektrik Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati:21.01.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Elektrik , Elektronik , Elektromekanik veya SCADA Otomasyonunun Bakım-Onarım veya İşletilmesi Hizmet Alımı işleri ile her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 10. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Elektrik İşleri Hizmet Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Elektrik-Elektronik Mühendisi adet x ay 8
2 Elektrik Teknikeri(Ekat Belgeli) adet x ay 8
3 Elektrik Teknikeri adet x ay 16
4 Elektrik Teknisyeni adet x ay 40
5 Elektronik Teknisyeni adet x ay 16
6 Bilgisayar Teknisyeni adet x ay 8
7 Usta adet x ay 64
8 Usta Yardımcısı (B sınıfı ehliyetli SRC Belgeli) adet x ay 72
9 Şoför (E Sınıfı Ehliyetli SRC Belgeli) adet x ay 48
10 Çift kabin Kamyonet (4 Adet x 8 ay) adet x ay 32
11 Binek Araç (3 adet x 8ay) adet x ay 24
12 Teleskopik Yükleyici (Bomlu SepetliManitou) (1 Adet x 8 Ay) adet x ay 8
13 Teleskopik Yükleyici (Elektrikli Bomlu Sepet aracı ve yükleyici) (1 Adet x8Ay) adet x ay 8
14 Kamyon (Malzeme ve yük nakli için) (1 Adet x 8Ay) adet x ay 8
15 Mühendis için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (1 kişi x 13 gün) gün 13
16 Tekniker için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (3 kişi x 13 gün) gün 39
17 Teknisyen için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (8 kişi x 13 gün) gün 104
18 Usta İçin Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (8 kişi x 13 gün) gün 104
19 Usta Yardımcısı İçin Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (9 kişi x 13 gün) gün 117
20 Şoför (E Ehliyet) için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (6 kişi x 13 gün) gün 78
21 TTR KABLO 3*1.5 metre 3.500
22 TTR KABLO 3*2.5 metre 3.500
23 TTR KABLO 4*1.5 metre 800
24 TTR KABLO 4*2.5 metre 1.700
25 NYM KABLO 3*1.5 metre 2.500
26 NYM KABLO 3*2.5 metre 3.500
27 NYM KABLO 4*1.5 metre 650
28 NYM KABLO 4*2.5 metre 3.500
29 YER ALTI NYY KABLO 4*4 metre 3.500
30 YER ALTI NYY KABLO 4*6 metre 3.500
31 YER ALTI NYY KABLO 4*10 metre 2.000
32 YER ALTI NYY KABLO 4*16 metre 3.500
33 YER ALTI NYY KABLO 4*25 metre 1.700
34 YER ALTI NYY KABLO 4*35 metre 1.000
35 YER ALTI NYY KABLO 4*50 metre 650
36 YER ALTI NYY KABLO 4*70 metre 500
37 YER ALTI NYY KABLO 4*95 metre 500
38 YER ALTI NYY KABLO 3*35+16 metre 250
39 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 50 MM metre 800
40 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 35 MM metre 1.700
41 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 16 MM metre 650
42 NYA KABLO 1.5 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
43 NYA KABLO 2.5 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.400
44 NYA KABLO 4 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
45 NYA KABLO 6 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
46 NYA KABLO 10 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
47 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 4 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 650
48 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 6 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 650
49 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 10 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 150
50 CAT 6 metre 650
51 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 6 LI adet 35
52 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 6 LI adet 35
53 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 12 LI adet 35
54 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 12 LI adet 35
55 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 24 LI adet 35
56 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 24 LI adet 35
57 SAYAÇ KAPAKLI SIVA ÜSTÜ ETANJ PANO 50*70 adet 35
58 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 10 A adet 250
59 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A adet 400
60 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 20 A adet 150
61 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A adet 150
62 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 32 A adet 400
63 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A adet 150
64 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 50 A adet 70
65 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63A adet 35
66 GRUP SİGORTA 3*10 A adet 170
67 GRUP SİGORTA 3*16 A adet 400
68 GRUP SİGORTA 3*20 A adet 170
69 GRUP SİGORTA 3*25A adet 170
70 GRUP SİGORTA 3*32 A adet 400
71 GRUP SİGORTA 3*40 A adet 250
72 GRUP SİGORTA 3*50 A adet 130
73 GRUP SİGORTA 3*63 A adet 130
74 GRUP SİGORTA 4*100 A adet 70
75 KAÇAK AKIM 4x125 A (30 mA) adet 70
76 KAÇAK AKIM 4x100 A (30 mA) adet 170
77 KAÇAK AKIM 4x63 A (300mA ) adet 70
78 KAÇAK AKIM 4x63 A (30mA ) adet 170
79 KAÇAK AKIM 4x32 A (300mA ) adet 70
80 KAÇAK AKIM 4x32 A (30 mA) adet 170
81 KAÇAK AKIM 4x40 A (300mA ) adet 70
82 KAÇAK AKIM 4x125 A (300mA ) adet 70
83 KAÇAK AKIM 4x100 A (300mA ) adet 70
84 KAÇAK AKIM 2*25 A (30 mA) adet 70
85 KAÇAK AKIM 2*25 A (300mA ) adet 70
86 KAÇAK AKIM 2*32 A (30 mA) adet 70
87 KAÇAK AKIM 2*32 A (300mA ) adet 70
88 KAÇAK AKIM 2*40 A (30 mA) adet 70
89 KAÇAK AKIM 2*40 A (300mA ) adet 70
90 KAÇAK AKIM 2*63 A (30 mA) adet 35
91 KAÇAK AKIM 2*63 A (300mA ) adet 35
92 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ (ATELTEK AR-020) adet 100
93 TIRNAKLI ZAMAN SAATİ adet 35
94 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 50 A adet 35
95 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 63 A adet 35
96 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 100 A adet 35
97 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 125 A adet 35
98 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 160 A adet 50
99 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 200 A adet 35
100 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 400 A adet 10
101 HARİCİ TİP SAC PANO adet 25
102 PAKO ŞALTER 1-0-2 KADEMEMLİ adet 50
103 PAKO ŞALTER 0-1-2 KADEMELİ adet 50
104 TERMİK 4-8 A adet 35
105 TERMİK 8-12 A adet 35
106 TERMİK12-18 A adet 35
107 TERMİK 18-22 A adet 35
108 TERMİK 22-36 A adet 35
109 TERMİK 36-50A adet 25
110 KONTAKTÖR KURU TİP 12 A adet 35
111 KONTAKTÖR KURU TİP 20 A adet 35
112 KONTAKTÖR KURU TİP 25 A adet 35
113 KONTAKTÖR KURU TİP 32 A adet 50
114 KONTAKTÖR KURU TİP 40 A adet 35
115 KONTAKTÖR KURU TİP 50 A adet 50
116 KONTAKTÖR KURU TİP 63 A adet 10
117 FAZ KORUMA RÖLESİ adet 25
118 SIVI SEVIYE RÖLESİ adet 5
119 AKIM TRAFOSU (İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN AMPERAJDA OLACAKTIR) adet 35
120 RJ 45 JAK adet 350
121 RJ 11 JAK adet 35
122 KABLO BAĞI (100 ADET) paket 3.500
123 DCV 24 V TRAFO 40 A adet 15
124 DCV 12 V TRAFO 40 A adet 20
125 ZAMAN SAATİ PİLİ adet 70
126 ELEKTRİK BANT adet 10.000
127 EK MUFU 4*4 ( REÇİNELİ ) adet 200
128 EK MUFU 4*6 ( REÇİNELİ ) adet 200
129 EK MUFU 4*10 ( REÇİNELİ ) adet 200
130 EK MUFU 4*16 ( REÇİNELİ ) adet 170
131 EK MUFU 4*25 ( REÇİNELİ ) adet 200
132 EK MUFU 4*35 ( REÇİNELİ ) adet 200
133 EK MUFU 4*50 ( REÇİNELİ ) adet 100
134 EK MUFU 4*70 ( REÇİNELİ ) adet 100
135 EK MUFU 4*95 ( REÇİNELİ ) adet 15
136 EK MUFU 4*120 ( REÇİNELİ ) adet 15
137 EK MUFU 4*150 ( REÇİNELİ ) adet 10
138 EK MUFU 4*4 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
139 EK MUFU 4*6 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
140 EK MUFU 4*10 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
141 EK MUFU 4*16 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 130
142 EK MUFU 4*25 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 130
143 EK MUFU 4*35 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 100
144 EK MUFU 4*50 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 35
145 EK MUFU 4*70 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 70
146 EK MUFU 4*95 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 15
147 EK MUFU 4*120 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 15
148 EK MUFU 4*150 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 10
149 ANAHTAR ALÇIPAN KASASI adet 130
150 ANAHTAR KASASI adet 130
151 BUAT KAPAĞI adet 700
152 18 LİK BORU metre 5.000
153 20 LİK BORU metre 350
154 BUAT ÖRÜMCEK TİPİ (GECMELİ ) adet 70
155 PLASTİK SPİRAL BORU 18'LİK metre 1.400
156 PLASTİK SPİRAL BORU 20'LİK metre 1.400
157 KABLO PABUÇ 10lık adet 70
158 KABLO PABUÇ 16lık adet 80
159 KABLO PABUÇ 25lık adet 70
160 KABLO PABUÇ 35lık adet 130
161 KABLO PABUÇ 50lık adet 35
162 KABLO PABUÇ 70lık adet 70
163 KABLO PABUÇ 95lık adet 35
164 KABLO PABUÇ 120lık adet 15
165 KABLO PABUÇ 180lık adet 25
166 KABLO PABUÇ 240lık adet 80
167 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 40*60 metre 100
168 PANO TİPİ DELİKLİ KALO KANALI 40*80 metre 100
169 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 40*100 metre 100
170 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*60 metre 100
171 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*80 metre 100
172 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*100 metre 100
173 85*85 KARE SIVA ÜSTÜ KAPAKLI BUAT adet 100
174 160*160 KARE SIVA ÜSTÜ KAPAKLI BUAT adet 100
175 TEKLİ SİGORTA KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 35
176 TEKLİ SİGORTA KUTUSU SIVA ALTI adet 35
177 12'Lİ SİGORTA KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 25
178 12'Lİ SİGORTA KUTUSU SIVA ALTI adet 15
179 SAÇ TAVA 2 MM KALINLINDA 10 CM ENİNDE ( 3 METRELİK ) adet 170
180 TAVA EK PARÇASI adet 1.400
181 13 LÜK CİVATA SOMUN TAKIM ( TAVA CİVATASI ) adet 5.000
182 TAVA KOLU 2ML KALINLINDA 10 CM ENİNDE adet 200
183 ÖLÜM LEVHASI adet 700
184 İKAZ ŞERİTİ (TOP ) adet 10
185 ELEKTRİK ÖLÜM TEHLİKE ŞERİT (TOP ) adet 10
186 90 LIK BORU metre 600
187 TAVA FİTİLİ metre 140
188 REZİSTANS PAPUCU adet 10
189 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 16*16 paket 3
190 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25*25 paket 3
191 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25*50 paket 3
192 KABLO NYAF 6LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
193 KABLO NYAF 10 LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
194 KABLO NYAF 16 LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
195 BARA İZALOTÖRÜ adet 10
196 3 FAZLI PLASTİK KORUYUCULU PANO İÇİ BARA ( 1.5 METRELİK ) adet 8
197 2*18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR adet 35
198 2*18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (ETANJ) adet 35
199 2*36 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR adet 40
200 2*36 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (ETANJ) adet 70
201 LED AMPÜL 22 W adet 140
202 LED AMPÜL 40 W adet 140
203 EKOTEL AMPÜL 18 W adet 100
204 EKOTEL AMPÜL 20 W adet 50
205 ASKILI DUY adet 35
206 E 27 DUY adet 70
207 FLORESAN 18 W adet 170
208 FLORESAN 36 W adet 170
209 İGNATÖR 70-400 W adet 130
210 SAYAÇ 380 V 60 /100 A (YENİ TARİHLİ ) adet 50
211 SAYAÇ 220 V 60 /100 A (YENİ TARİHLİ ) adet 50
212 GLOP ARMATÜR (LEDLİ ) adet 15
213 GLOP ARMATÜR adet 15
214 SENSÖRLÜ ARMATÜR (LEDLİ ) adet 35
215 SENSÖRLÜ ARMATÜR adet 35
216 NEMLİ YER ARMATÜR 36 W adet 10
217 STARTER S2 adet 50
218 STARTER S10 adet 50
219 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 13 W adet 20
220 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 18 W adet 20
221 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 24 W adet 17
222 SIVA ALTI UPS PRİZ adet 35
223 SIVA ALTI TV PRİZ adet 10
224 SIVA ALTI TELEFON PRİZ adet 10
225 SIVA ALTI DATA PRİZ adet 35
226 SIVA ALTI KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ adet 80
227 SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ adet 170
228 SIVA ALTI ANAHTAR adet 50
229 SIVA ALTI KOMTATÖR adet 70
230 SIVA ALTI LİHT ANAHTAR adet 5
231 SIVA ÜSTÜ TOPRAKLI PRİZ adet 170
232 SIVA ÜSTÜ ANAHTAR adet 70
233 SIVA ÜSTÜ KOMTATÖR adet 15
234 SIVA ÜSTÜ DATA PRİZ adet 35
235 MONOFAZE 4Lİ GRUP PRİZ adet 80
236 TRİFAZE 4Lİ GRUP PRİZ adet 15
237 2 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 80
238 3 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 70
239 4 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 35
240 MONOFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ 4Lİ adet 25
241 TRAFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ 4Lİ adet 25
242 MONOFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 25
243 TRİFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 25
244 MONOFAZE ERKEK FİŞ adet 140
245 TRİFAZE ERKEK FİŞ adet 35
246 ŞERİD LED 12 W (BEYAZ) metre 69
247 ŞERİD LED 12 W (GÜN IŞIGI ) metre 69
248 60x60 PANEL LED ARMATÜR ( SIVA ÜSTÜ ) adet 25
249 60x60 PANEL LED ARMATÜR ( SIVA ALTI ) adet 25
250 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 6 LIK adet 50
251 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 8 LIK adet 50
252 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 10 LIK adet 50
253 2.5 KG LIK HİLTİ KIRICI SİVRİ UC adet 3
254 2.5 KG LIK HİLTİ KIRICI YASSI UC adet 3
255 11 KG LIK HİLTİ DELİCİ 16 LIK UC adet 3
256 11 KG LIK HİLTİ KIRICI SİVRİ UC adet 3
257 11 KG LIK HİLTİ KIRICI YASSI UC adet 3
258 11 KG LIK HİLTİ DELİCİ 35 LIK UC adet 3
259 SICAK SİLİKON TABANCASI adet 3
260 EPOKSİ TABANCASI (ilaç karışımı üst üste olandan) adet 3
261 EPOKSİ adet 35
262 PAS SÖKÜCÜ ( VD 40 ) adet 80
263 ÇELİK HALAT metre 250
264 ÇELİK HALAT BAĞLAMA APARATI adet 80
265 ŞARJLI YILDIZ UC adet 35
266 ŞARJLI 8 LİK LOKMA UC adet 10
267 ÇATAL CİVİ NO 4 adet 350
268 ÇATAL CİVİ NO 6 adet 350
269 ÇATAL CİVİ NO 8 adet 350
270 ASMA KİLİT (ORTAK ANAHTARLI ) adet 70
271 FERMARLI EK MUFU 4*10 adet 10
272 FERMARLI EK MUFU 4*16 adet 10
273 FERMARLI EK MUFU 4*25 adet 10
274 FERMARLI EK MUFU 4*35 adet 10
275 FERMARLI EK MUFU 4*50 adet 10
276 FERMARLI EK MUFU 4*70 adet 10
277 MAXİFLEX ULTİMATE 34-876 ELDİVEN adet 170
278 SUNTA VİDA (3*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
279 SUNTA VİDA (5 *50MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
280 AKILLI VİDA (3*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
281 AKILLI VİDA (5*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI) adet 10.000
282 AKILLI VİDA (5*50 MM 8LİK LOKMA BAŞLIKLI) adet 10.000
283 AKILLI VİDA (3*50 MM 8LİK LOKMA BAŞLIKLI) adet 10.000
284 PUL 10 LIK adet 500
285 PUL 12 LIK adet 500
286 PUL 14 LIK adet 500
287 PUL 08 LIK adet 500
288 PUL 06 LIK adet 500
289 PUL 04 LIK adet 500
290 22 ANAHTARLI SOMUN adet 500
291 22 ANAHTARLI SOMUN GÖRE PUL adet 500
292 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI TAŞI adet 170
293 TAŞLAMA MAKİNASI TAŞI adet 170
294 PLASTİK DUBEL 8 lik adet 1.000
295 PLASTİK DUBEL 10 lik adet 1.000
296 ÇELİK DUBEL 8 lik adet 1.000
297 ÇELİK DUBEL 10 lik adet 700
298 ÇELİK DUBEL12 lik adet 1.000
299 SIKMA PENSESİ adet 2
300 LEHİM MAKİNASI adet 3
301 PROFESYONEL AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI adet 2
302 PROFESYONEL BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI adet 2
303 JENERATÖR 11 KW ( 220 V ) adet 2
304 JENERATÖR 26 KW ( 380 V ) adet 2
305 JENERATÖR 6 KW ( 220 V ) adet 2
306 ŞARJLIEL FENERİ adet 8
307 ALET TAKIM ÇANTASI adet 5
308 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ adet 10
309 AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMI takım 2
310 ALYAN ANAHTAR TAKIMI takım 2
311 ALYAN ANAHTAR TAKIMI ( KOLLU ) takım 2
312 LOKMA TAKIMI takım 2
313 YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI takım 4
314 DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ adet 2
315 KONTROL KALEMİ adet 10
316 DÜZ TORNAVİDA TAKIMI takım 6
317 SUSTA KILAVUZ 15 MT adet 10
318 SUSTA KILAVUZ 20 MT adet 10

İhale Adı Elektrik İşleri Hizmet Alımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Elektrik İşleri Hizmet Alımı

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı

b) Adresi: EMNIYET MAH. HIPODROM CAD. 5 VARLIK - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: 3125072357

ç) Faks numarası: 3125072361

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Fatih Ahmet ÖZCAN - İhale ve İdari Hizmetler Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Elektrik İşleri Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

Elektrik Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: ANKARA

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/632227

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA

d) İhale tarihi: 21.01.2019

e) İhale saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 10. Kat Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 10. Kat Yenimahalle/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Taşıt Teklif Formu

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Elektrik , Elektronik , Elektromekanik veya SCADA Otomasyonunun Bakım-Onarım veya İşletilmesi Hizmet Alımı işleri ile her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, nakliye, ulaşım işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm malzemeler ve bunlara ait tüm giderler ile sigorta ve benzeri giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: 

 • Elektrik-Elektronik Mühendisin Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 164 fazlası olacaktır.
 • Elektrik Teknikeri(Ekat Belgeli) Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 90 fazlası olacaktır.
 • Elektrik Teknikeri Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 90 fazlası olacaktır.
 • Elektrik, Elektronik Teknisyenlerinin Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 70 fazlası olacaktır.
 • Usta Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 60 fazlası olacaktır.
 • Usta Yardımcısı Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 45 fazlası olacaktır.
 • Şoför  Maaşı Aylık Brüt Asgari Ücretin en az % 60 fazlası olacaktır.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN SALI
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS ÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 3 HAZİRAN PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN 1 GÜN 4 HAZİRAN SALI
RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN 1 GÜN 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 3.GÜN 1 GÜN 6 HAZİRAN PERŞEMBE
15 TEMMUZ DEMOKRASİ BAYRAMI 1 GÜN 15 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 10 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1.GÜN 1 GÜN 11 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI 2.GÜN 1 GÜN 12 AĞUSTOS PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN 1 GÜN 13 AĞUSTOS SALI
KURBAN BAYRAMI 4.GÜN 1 GÜN 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMA

1 Mühendis, 3 Tekniker, 8 teknisyen, 8 Usta, 9 Usta Yardımcısı, 6 Şoföre olmak üzere 13(onüç) gündür.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (Yüzde İki)dir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 20.05.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznelerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 (rakam ve yazıyla) on beş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

Verilecek Fiyat Farkı Hesabı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' na göre ihalesi yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların, 31.08.2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' na göre İhalesi yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Daire Esasları 6.ıncı maddesinin aşağıdaki hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.


İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu' na tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

(1)İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.
(2) İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
(3) Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. –İstekliler teklif zarfında, binek tipi taşıtlar için Bakanlar Kurulunun 2014/6814 sayılı kararı gereğince aylık kira bedeli; “Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği” tarafından yayımlanan Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulanacak motorlu karar taşıtları kaskosunda yer alan Kasko Sigorta Değerinin %2’sini aşmayacaktır. “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”ndeki, Marka Kodu, Tip Kodu, Marka Adı, Tip Adı, Model ve Kasko Değerini, “Taşıt Teklif Formu”na uygun olarak bilgilerini sunmak zorundadır. Bu formları sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Elektrik-Elektronik Mühendisi adet x ay 8
2 Elektrik Teknikeri(Ekat Belgeli) adet x ay 8
3 Elektrik Teknikeri adet x ay 16
4 Elektrik Teknisyeni adet x ay 40
5 Elektronik Teknisyeni adet x ay 16
6 Bilgisayar Teknisyeni adet x ay 8
7 Usta adet x ay 64
8 Usta Yardımcısı (B sınıfı ehliyetli SRC Belgeli) adet x ay 72
9 Şoför (E Sınıfı Ehliyetli SRC Belgeli) adet x ay 48
10 Çift kabin Kamyonet (4 Adet x 8 ay) adet x ay 32
11 Binek Araç (3 adet x 8ay) adet x ay 24
12 Teleskopik Yükleyici (Bomlu SepetliManitou) (1 Adet x 8 Ay) adet x ay 8
13 Teleskopik Yükleyici (Elektrikli Bomlu Sepet aracı ve yükleyici) (1 Adet x8Ay) adet x ay 8
14 Kamyon (Malzeme ve yük nakli için) (1 Adet x 8Ay) adet x ay 8
15 Mühendis için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (1 kişi x 13 gün) gün 13
16 Tekniker için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (3 kişi x 13 gün) gün 39
17 Teknisyen için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (8 kişi x 13 gün) gün 104
18 Usta İçin Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (8 kişi x 13 gün) gün 104
19 Usta Yardımcısı İçin Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (9 kişi x 13 gün) gün 117
20 Şoför (E Ehliyet) için Resmi dini tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak mesai fazla ödeme (6 kişi x 13 gün) gün 78
21 TTR KABLO 3*1.5 metre 3.500
22 TTR KABLO 3*2.5 metre 3.500
23 TTR KABLO 4*1.5 metre 800
24 TTR KABLO 4*2.5 metre 1.700
25 NYM KABLO 3*1.5 metre 2.500
26 NYM KABLO 3*2.5 metre 3.500
27 NYM KABLO 4*1.5 metre 650
28 NYM KABLO 4*2.5 metre 3.500
29 YER ALTI NYY KABLO 4*4 metre 3.500
30 YER ALTI NYY KABLO 4*6 metre 3.500
31 YER ALTI NYY KABLO 4*10 metre 2.000
32 YER ALTI NYY KABLO 4*16 metre 3.500
33 YER ALTI NYY KABLO 4*25 metre 1.700
34 YER ALTI NYY KABLO 4*35 metre 1.000
35 YER ALTI NYY KABLO 4*50 metre 650
36 YER ALTI NYY KABLO 4*70 metre 500
37 YER ALTI NYY KABLO 4*95 metre 500
38 YER ALTI NYY KABLO 3*35+16 metre 250
39 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 50 MM metre 800
40 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 35 MM metre 1.700
41 ÇIPLAK BAKIR TOPRAKLAMA KABLO 16 MM metre 650
42 NYA KABLO 1.5 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
43 NYA KABLO 2.5 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.400
44 NYA KABLO 4 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
45 NYA KABLO 6 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
46 NYA KABLO 10 (kırmızı .mavi siyah kahverengi sarıyeşil) metre 1.000
47 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 4 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 650
48 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 6 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 650
49 HOLOJEN FREE KABLO NYAF 10 (kırmızı .mavi siyah sarıyeşil) metre 150
50 CAT 6 metre 650
51 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 6 LI adet 35
52 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 6 LI adet 35
53 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 12 LI adet 35
54 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 12 LI adet 35
55 SIVA ÜSTÜ SİĞORTA KUTUSU 24 LI adet 35
56 SIVA ALTI SİĞORTA KUTUSU 24 LI adet 35
57 SAYAÇ KAPAKLI SIVA ÜSTÜ ETANJ PANO 50*70 adet 35
58 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 10 A adet 250
59 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A adet 400
60 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 20 A adet 150
61 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A adet 150
62 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 32 A adet 400
63 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A adet 150
64 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 50 A adet 70
65 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63A adet 35
66 GRUP SİGORTA 3*10 A adet 170
67 GRUP SİGORTA 3*16 A adet 400
68 GRUP SİGORTA 3*20 A adet 170
69 GRUP SİGORTA 3*25A adet 170
70 GRUP SİGORTA 3*32 A adet 400
71 GRUP SİGORTA 3*40 A adet 250
72 GRUP SİGORTA 3*50 A adet 130
73 GRUP SİGORTA 3*63 A adet 130
74 GRUP SİGORTA 4*100 A adet 70
75 KAÇAK AKIM 4x125 A (30 mA) adet 70
76 KAÇAK AKIM 4x100 A (30 mA) adet 170
77 KAÇAK AKIM 4x63 A (300mA ) adet 70
78 KAÇAK AKIM 4x63 A (30mA ) adet 170
79 KAÇAK AKIM 4x32 A (300mA ) adet 70
80 KAÇAK AKIM 4x32 A (30 mA) adet 170
81 KAÇAK AKIM 4x40 A (300mA ) adet 70
82 KAÇAK AKIM 4x125 A (300mA ) adet 70
83 KAÇAK AKIM 4x100 A (300mA ) adet 70
84 KAÇAK AKIM 2*25 A (30 mA) adet 70
85 KAÇAK AKIM 2*25 A (300mA ) adet 70
86 KAÇAK AKIM 2*32 A (30 mA) adet 70
87 KAÇAK AKIM 2*32 A (300mA ) adet 70
88 KAÇAK AKIM 2*40 A (30 mA) adet 70
89 KAÇAK AKIM 2*40 A (300mA ) adet 70
90 KAÇAK AKIM 2*63 A (30 mA) adet 35
91 KAÇAK AKIM 2*63 A (300mA ) adet 35
92 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ (ATELTEK AR-020) adet 100
93 TIRNAKLI ZAMAN SAATİ adet 35
94 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 50 A adet 35
95 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 63 A adet 35
96 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 100 A adet 35
97 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 125 A adet 35
98 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 160 A adet 50
99 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 200 A adet 35
100 TERMİK MANYETİK ŞALTER TMŞ 400 A adet 10
101 HARİCİ TİP SAC PANO adet 25
102 PAKO ŞALTER 1-0-2 KADEMEMLİ adet 50
103 PAKO ŞALTER 0-1-2 KADEMELİ adet 50
104 TERMİK 4-8 A adet 35
105 TERMİK 8-12 A adet 35
106 TERMİK12-18 A adet 35
107 TERMİK 18-22 A adet 35
108 TERMİK 22-36 A adet 35
109 TERMİK 36-50A adet 25
110 KONTAKTÖR KURU TİP 12 A adet 35
111 KONTAKTÖR KURU TİP 20 A adet 35
112 KONTAKTÖR KURU TİP 25 A adet 35
113 KONTAKTÖR KURU TİP 32 A adet 50
114 KONTAKTÖR KURU TİP 40 A adet 35
115 KONTAKTÖR KURU TİP 50 A adet 50
116 KONTAKTÖR KURU TİP 63 A adet 10
117 FAZ KORUMA RÖLESİ adet 25
118 SIVI SEVIYE RÖLESİ adet 5
119 AKIM TRAFOSU (İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN AMPERAJDA OLACAKTIR) adet 35
120 RJ 45 JAK adet 350
121 RJ 11 JAK adet 35
122 KABLO BAĞI (100 ADET) paket 3.500
123 DCV 24 V TRAFO 40 A adet 15
124 DCV 12 V TRAFO 40 A adet 20
125 ZAMAN SAATİ PİLİ adet 70
126 ELEKTRİK BANT adet 10.000
127 EK MUFU 4*4 ( REÇİNELİ ) adet 200
128 EK MUFU 4*6 ( REÇİNELİ ) adet 200
129 EK MUFU 4*10 ( REÇİNELİ ) adet 200
130 EK MUFU 4*16 ( REÇİNELİ ) adet 170
131 EK MUFU 4*25 ( REÇİNELİ ) adet 200
132 EK MUFU 4*35 ( REÇİNELİ ) adet 200
133 EK MUFU 4*50 ( REÇİNELİ ) adet 100
134 EK MUFU 4*70 ( REÇİNELİ ) adet 100
135 EK MUFU 4*95 ( REÇİNELİ ) adet 15
136 EK MUFU 4*120 ( REÇİNELİ ) adet 15
137 EK MUFU 4*150 ( REÇİNELİ ) adet 10
138 EK MUFU 4*4 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
139 EK MUFU 4*6 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
140 EK MUFU 4*10 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 170
141 EK MUFU 4*16 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 130
142 EK MUFU 4*25 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 130
143 EK MUFU 4*35 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 100
144 EK MUFU 4*50 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 35
145 EK MUFU 4*70 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 70
146 EK MUFU 4*95 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 15
147 EK MUFU 4*120 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 15
148 EK MUFU 4*150 ( ISI BÜZÜŞMELİ ) adet 10
149 ANAHTAR ALÇIPAN KASASI adet 130
150 ANAHTAR KASASI adet 130
151 BUAT KAPAĞI adet 700
152 18 LİK BORU metre 5.000
153 20 LİK BORU metre 350
154 BUAT ÖRÜMCEK TİPİ (GECMELİ ) adet 70
155 PLASTİK SPİRAL BORU 18'LİK metre 1.400
156 PLASTİK SPİRAL BORU 20'LİK metre 1.400
157 KABLO PABUÇ 10lık adet 70
158 KABLO PABUÇ 16lık adet 80
159 KABLO PABUÇ 25lık adet 70
160 KABLO PABUÇ 35lık adet 130
161 KABLO PABUÇ 50lık adet 35
162 KABLO PABUÇ 70lık adet 70
163 KABLO PABUÇ 95lık adet 35
164 KABLO PABUÇ 120lık adet 15
165 KABLO PABUÇ 180lık adet 25
166 KABLO PABUÇ 240lık adet 80
167 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 40*60 metre 100
168 PANO TİPİ DELİKLİ KALO KANALI 40*80 metre 100
169 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 40*100 metre 100
170 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*60 metre 100
171 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*80 metre 100
172 PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALI 60*100 metre 100
173 85*85 KARE SIVA ÜSTÜ KAPAKLI BUAT adet 100
174 160*160 KARE SIVA ÜSTÜ KAPAKLI BUAT adet 100
175 TEKLİ SİGORTA KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 35
176 TEKLİ SİGORTA KUTUSU SIVA ALTI adet 35
177 12'Lİ SİGORTA KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 25
178 12'Lİ SİGORTA KUTUSU SIVA ALTI adet 15
179 SAÇ TAVA 2 MM KALINLINDA 10 CM ENİNDE ( 3 METRELİK ) adet 170
180 TAVA EK PARÇASI adet 1.400
181 13 LÜK CİVATA SOMUN TAKIM ( TAVA CİVATASI ) adet 5.000
182 TAVA KOLU 2ML KALINLINDA 10 CM ENİNDE adet 200
183 ÖLÜM LEVHASI adet 700
184 İKAZ ŞERİTİ (TOP ) adet 10
185 ELEKTRİK ÖLÜM TEHLİKE ŞERİT (TOP ) adet 10
186 90 LIK BORU metre 600
187 TAVA FİTİLİ metre 140
188 REZİSTANS PAPUCU adet 10
189 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 16*16 paket 3
190 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25*25 paket 3
191 KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25*50 paket 3
192 KABLO NYAF 6LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
193 KABLO NYAF 10 LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
194 KABLO NYAF 16 LİK GÖRE YÜZÜK adet 250
195 BARA İZALOTÖRÜ adet 10
196 3 FAZLI PLASTİK KORUYUCULU PANO İÇİ BARA ( 1.5 METRELİK ) adet 8
197 2*18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR adet 35
198 2*18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (ETANJ) adet 35
199 2*36 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR adet 40
200 2*36 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (ETANJ) adet 70
201 LED AMPÜL 22 W adet 140
202 LED AMPÜL 40 W adet 140
203 EKOTEL AMPÜL 18 W adet 100
204 EKOTEL AMPÜL 20 W adet 50
205 ASKILI DUY adet 35
206 E 27 DUY adet 70
207 FLORESAN 18 W adet 170
208 FLORESAN 36 W adet 170
209 İGNATÖR 70-400 W adet 130
210 SAYAÇ 380 V 60 /100 A (YENİ TARİHLİ ) adet 50
211 SAYAÇ 220 V 60 /100 A (YENİ TARİHLİ ) adet 50
212 GLOP ARMATÜR (LEDLİ ) adet 15
213 GLOP ARMATÜR adet 15
214 SENSÖRLÜ ARMATÜR (LEDLİ ) adet 35
215 SENSÖRLÜ ARMATÜR adet 35
216 NEMLİ YER ARMATÜR 36 W adet 10
217 STARTER S2 adet 50
218 STARTER S10 adet 50
219 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 13 W adet 20
220 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 18 W adet 20
221 ALÇIPAN İÇİN LED ARMATÜR 24 W adet 17
222 SIVA ALTI UPS PRİZ adet 35
223 SIVA ALTI TV PRİZ adet 10
224 SIVA ALTI TELEFON PRİZ adet 10
225 SIVA ALTI DATA PRİZ adet 35
226 SIVA ALTI KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ adet 80
227 SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ adet 170
228 SIVA ALTI ANAHTAR adet 50
229 SIVA ALTI KOMTATÖR adet 70
230 SIVA ALTI LİHT ANAHTAR adet 5
231 SIVA ÜSTÜ TOPRAKLI PRİZ adet 170
232 SIVA ÜSTÜ ANAHTAR adet 70
233 SIVA ÜSTÜ KOMTATÖR adet 15
234 SIVA ÜSTÜ DATA PRİZ adet 35
235 MONOFAZE 4Lİ GRUP PRİZ adet 80
236 TRİFAZE 4Lİ GRUP PRİZ adet 15
237 2 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 80
238 3 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 70
239 4 Lİ ÇERCEVE BEYAZ adet 35
240 MONOFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ 4Lİ adet 25
241 TRAFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ 4Lİ adet 25
242 MONOFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 25
243 TRİFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 25
244 MONOFAZE ERKEK FİŞ adet 140
245 TRİFAZE ERKEK FİŞ adet 35
246 ŞERİD LED 12 W (BEYAZ) metre 69
247 ŞERİD LED 12 W (GÜN IŞIGI ) metre 69
248 60x60 PANEL LED ARMATÜR ( SIVA ÜSTÜ ) adet 25
249 60x60 PANEL LED ARMATÜR ( SIVA ALTI ) adet 25
250 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 6 LIK adet 50
251 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 8 LIK adet 50
252 2.5 KG LIK HİLTİ DELİCİ UC 10 LIK adet 50
253 2.5 KG LIK HİLTİ KIRICI SİVRİ UC adet 3
254 2.5 KG LIK HİLTİ KIRICI YASSI UC adet 3
255 11 KG LIK HİLTİ DELİCİ 16 LIK UC adet 3
256 11 KG LIK HİLTİ KIRICI SİVRİ UC adet 3
257 11 KG LIK HİLTİ KIRICI YASSI UC adet 3
258 11 KG LIK HİLTİ DELİCİ 35 LIK UC adet 3
259 SICAK SİLİKON TABANCASI adet 3
260 EPOKSİ TABANCASI (ilaç karışımı üst üste olandan) adet 3
261 EPOKSİ adet 35
262 PAS SÖKÜCÜ ( VD 40 ) adet 80
263 ÇELİK HALAT metre 250
264 ÇELİK HALAT BAĞLAMA APARATI adet 80
265 ŞARJLI YILDIZ UC adet 35
266 ŞARJLI 8 LİK LOKMA UC adet 10
267 ÇATAL CİVİ NO 4 adet 350
268 ÇATAL CİVİ NO 6 adet 350
269 ÇATAL CİVİ NO 8 adet 350
270 ASMA KİLİT (ORTAK ANAHTARLI ) adet 70
271 FERMARLI EK MUFU 4*10 adet 10
272 FERMARLI EK MUFU 4*16 adet 10
273 FERMARLI EK MUFU 4*25 adet 10
274 FERMARLI EK MUFU 4*35 adet 10
275 FERMARLI EK MUFU 4*50 adet 10
276 FERMARLI EK MUFU 4*70 adet 10
277 MAXİFLEX ULTİMATE 34-876 ELDİVEN adet 170
278 SUNTA VİDA (3*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
279 SUNTA VİDA (5 *50MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
280 AKILLI VİDA (3*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI ) adet 10.000
281 AKILLI VİDA (5*50 MM ŞAPKALI YILDIZ BAŞLIKLI) adet 10.000
282 AKILLI VİDA (5*50 MM 8LİK LOKMA BAŞLIKLI) adet 10.000
283 AKILLI VİDA (3*50 MM 8LİK LOKMA BAŞLIKLI) adet 10.000
284 PUL 10 LIK adet 500
285 PUL 12 LIK adet 500
286 PUL 14 LIK adet 500
287 PUL 08 LIK adet 500
288 PUL 06 LIK adet 500
289 PUL 04 LIK adet 500
290 22 ANAHTARLI SOMUN adet 500
291 22 ANAHTARLI SOMUN GÖRE PUL adet 500
292 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI TAŞI adet 170
293 TAŞLAMA MAKİNASI TAŞI adet 170
294 PLASTİK DUBEL 8 lik adet 1.000
295 PLASTİK DUBEL 10 lik adet 1.000
296 ÇELİK DUBEL 8 lik adet 1.000
297 ÇELİK DUBEL 10 lik adet 700
298 ÇELİK DUBEL12 lik adet 1.000
299 SIKMA PENSESİ adet 2
300 LEHİM MAKİNASI adet 3
301 PROFESYONEL AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI adet 2
302 PROFESYONEL BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI adet 2
303 JENERATÖR 11 KW ( 220 V ) adet 2
304 JENERATÖR 26 KW ( 380 V ) adet 2
305 JENERATÖR 6 KW ( 220 V ) adet 2
306 ŞARJLIEL FENERİ adet 8
307 ALET TAKIM ÇANTASI adet 5
308 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ adet 10
309 AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMI takım 2
310 ALYAN ANAHTAR TAKIMI takım 2
311 ALYAN ANAHTAR TAKIMI ( KOLLU ) takım 2
312 LOKMA TAKIMI takım 2
313 YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI takım 4
314 DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ adet 2
315 KONTROL KALEMİ adet 10
316 DÜZ TORNAVİDA TAKIMI takım 6
317 SUSTA KILAVUZ 15 MT adet 10
318 SUSTA KILAVUZ 20 MT adet 10
Okas Kodu Okas Açıklaması
50000000 Makine Teçhizat Bakım Onarımı

< GERİ DÖN