Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2018/684750

İhale No: 2018/684750
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2019 Yılı Nilüfer Belediyesine Ait Tesislerde Mekanik Tesisat ve Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması
 • İhale No 2018/684750
 • Şehir Bursa
 • İhale Tarihi 18.01.2019 09:30
 • Eklenme Tarihi 25.12.2018 02:14
 • Telefon 2244441603
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)
 • İşin Yeri Nilüfer Belediyesine ait tesisler
 • Kurum Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2019 Yılı Nilüfer Belediyesine Ait Tesislerde Mekanik Tesisat ve Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
NİLÜFER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2019 yılı Nilüfer Belediyesine ait tesislerde mekanik tesisat ve cihazların bakım onarımlarının yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/684750
1-İdarenin
a) Adresi:İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası:2244441603 - 2242475488
c) Elektronik Posta Adresi:nilufer@nilufer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Mekanik Tesisat ve Cihazların bakımı hizmeti, 323 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Nilüfer Belediyesine ait tesisler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 220(iki yüz yirmi) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)
b) Tarihi ve saati:18.01.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Mekanik tesisat yapımı veya bakımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale zarfları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 2019 Yılı Nilüfer Belediyesine Ait Tesislerde Mekanik Tesisat ve Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ø 100 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 20
2 ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 15
3 ø 200 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 25
4 ø 250 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 10
5 50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 2
6 50x70 cm tam ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 2
7 Lavabo tesisatı, uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 2
8 Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı 1.sınıf takım 2
9 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı (pirinçten)1.sınıf takım 2
10 Ayna takriben 40x50 cm (kristal cam) adet 5
11 Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf çanak ve sifonu pikten adet 4
12 Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı takım 4
13 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. takım 4
14 Antibakteriyel kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm takım 4
15 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 2
16 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 5
17 Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 30x25x40 ekstra sınıf takım 5
18 Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 30x25x40 ekstra sınıf takım 3
19 Antibakteriyel pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
20 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
21 1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 2
22 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 2
23 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf adet 2
24 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
25 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. takım 2
26 Duş tesisatı (duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı) 1.kalite takım 2
27 Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) adet 4
28 Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" adet 4
29 Kurna musluğu 3/4" rozet dahil adet 4
30 Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası adet 2
31 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası adet 2
32 Döner eviye bataryası adet 1
33 Doktor lavabo bataryası adet 1
34 Lavabo ve eviye sifonu (1.sınıf özel plastikten taslı) adet 10
35 Sert pvc rezervuar adet 5
36 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 4
37 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome) adet 4
38 Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü (krome) adet 2
39 Fotoselli pisuvar musluğu, sıva altı (krome) adet 2
40 Zaman ayarlı pisuvar musluğu, sıva üstü (krome) adet 2
41 Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 10
42 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
43 Engelliler için tutunma barı adet 3
44 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
45 Kağıtlık, fayans adet 10
46 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 15
47 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 5
48 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 20
49 Flotör 1" 25Ømm. adet 5
50 5,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
51 6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
52 5,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu adet 1
53 10,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu adet 1
54 Ultraviyole sterilizasyon cihazı 5.0 m³/h adet 1
55 Debi:0-5 m3/h, basınç:60-80mss, tek pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
56 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
57 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 30-60 mss) adet 1
58 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) adet 1
59 500 lt tek serpantinli hızlı boyler 1450 lt/h adet 1
60 Demont.500 lt tek serpantinli hızlı boyler 1450 lt/h adet 2
61 1000 lt tek serpantinli hızlı boyler 2000 lt/h adet 1
62 500 Lt çift serpantinli hızlı boyler 1450 Lt/h adet 1
63 Akümülasyon tankı 150 lt adet 1
64 Akümülasyon tankı 500 lt adet 1
65 Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21) adet 2
66 Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm. adet 5
67 Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü adet 2
68 Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü adet 2
69 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 20
70 Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 metre 20
71 Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 20
72 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 30
73 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 30
74 Düz tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") adet 20
75 Köşe tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") adet 20
76 Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü adet 20
77 100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 2
78 Demont.100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 10
79 150 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 4
80 Demont.150 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 12
81 300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 2
82 Demont.300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 5
83 Min.20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik kombi (Kat Kaloriferli+Şofben) Doğalgaz ve Lpg Yakıtlı adet 1
84 Min.24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik kombi (Kat Kaloriferli+Şofben) Doğalgaz ve Lpg Yakıtlı adet 1
85 Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
86 Demont.Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
87 Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
88 Demont.Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 3
89 77.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 1
90 60.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı,prog. adet 1
91 80.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı,prog. adet 2
92 Ø150 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
93 Ø225 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
94 Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
95 Ø 160 izolasyonlu seramik baca metre 1
96 Ø 200 izolasyonlu seramik baca metre 1
97 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metre 20
98 Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) metre 25
99 Demont.Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) metre 50
100 Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) metre 50
101 Polipropilen plastik pis su borusu ø125/3,1 mm (Geçme muflu) metre 40
102 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 90 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 120
103 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 6 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
104 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (Geçme Muflu) metre 75
105 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
106 PN 20 polipropilen 3/8" ø20/2,8 mm temiz su boruları metre 50
107 Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları metre 50
108 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 50
109 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metre 80
110 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 100
111 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metre 80
112 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 80
113 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları metre 30
114 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 40
115 Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları metre 30
116 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 50/3,2 mm metre 40
117 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 70/3,2 mm metre 50
118 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 100/3,2 mm metre 50
119 Dış Çap ø20 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
120 Dış Çap ø25 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
121 Dış Çap ø32 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
122 Dış Çap ø50 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
123 3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
124 Demont.3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 15
125 4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 8
126 Demont.4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
127 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 5
128 Demont.5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
129 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
130 Demont.6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
131 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
132 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 5
133 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
134 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 6
135 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
136 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
137 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 150 mm adet 2
138 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 150 mm adet 2
139 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
140 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 4
141 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
142 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 10
143 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
144 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
145 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
146 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 3
147 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 80 mm (TS 3148) adet 1
148 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 15 mm. adet 1
149 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 20 mm. adet 1
150 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 25 mm. adet 1
151 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 32 mm. adet 2
152 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) adet 1
153 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) adet 1
154 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı (ts 10624) adet 1
155 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı adet 1
156 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 32 (1 1/4") vidalı adet 1
157 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 40 (1 1/2") vidalı adet 2
158 Şamadralı,mek.kumand.vana, vidalı,pn 16, ø 32 mm. adet 2
159 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa adet 1
160 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa adet 1
161 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 12.1-25 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa adet 1
162 Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.0.5-2 m3/h;0.25-0.7 mss adet 1
163 Demont.Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.0.5-2 m3/h;0.25-0.7 mss adet 2
164 Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.2.1-4 m3/h;0.40-0.9 mss adet 1
165 Demont.Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.2.1-4 m3/h;0.40-0.9 mss adet 2
166 Çok hızlı sirkülasyon pompası.10 bar 1-2 m3/h adet 1
167 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 1
168 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss adet 1
169 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
170 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
171 Otomatik hava atma cihazı (buhar için,flanşlı) ø 20 mm adet 2
172 Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 20 mm , 3/4" adet 1
173 Demont.Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 20 mm , 3/4" adet 4
174 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 20 mm, 3/4" adet 4
175 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 20 mm, 3/4" adet 4
176 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 25 mm, 1" adet 5
177 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 25 mm, 1" adet 10
178 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 50 mm, 2" adet 5
179 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 50 mm, 2" adet 10
180 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" adet 5
181 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm. adet 2
182 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 100 mm. adet 2
183 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 100 mm. adet 10
184 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 125 mm. adet 1
185 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 125 mm. adet 10
186 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 150 mm. adet 2
187 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 150 mm. adet 10
188 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (2") ø 60 mm, 30mm metre 40
189 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 60
190 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 50
191 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 50
192 Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 40
193 Monofaze elektrikli pis su pompası 9-10 mss, 9-10 m3/h, 81000-90000 Pa, 0,75 kW adet 1
194 Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 1
195 Debisi 3.0-10 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 1
196 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası adet 1
197 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası adet 1
198 Pencere tipi domestik fanlar 400 m3/h adet 3
199 Pencere tipi domestik fanlar 600 m3/h adet 2
200 Kanal tipi aspiratör 100 m3/h adet 3
201 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 1
202 Kanal tipi aspiratör 300 m3/h adet 1
203 Kanal tipi aspiratör 400 m3/h adet 1
204 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 10
205 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 20
206 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 15 cm. adet 10
207 Demont.Kanat araları ayarlanır tip anemostat 15 cm. adet 15
208 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 20 cm. adet 10
209 Demont.Kanat araları ayarlanır tip anemostat 20 cm. adet 25
210 Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 20
211 Demont.Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 30
212 Kanat araları sabit tip anemostat 20 cm. adet 10
213 Demont.Kanat araları sabit tip anemostat 20 cm. adet 20
214 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 10
215 Demont.Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 10
216 Ø 150 mm gemici tip anemostat adet 5
217 Demont.Ø 150 mm gemici tip anemostat adet 10
218 Panjur (alüminyumdan) metrekare 10
219 Soğutma kapasitesi (nom):14 kw., ısıtma kapasitesi (nom):16 kw. kaset tipi iç ünite adet 1
220 Demont.Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 2
221 Seçici tip pako şalter 2*40 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 1
222 Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 1
223 Demont.Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
224 Termik koruyuculu şalter 2*25 a. (tablo arkası) adet 3
225 Demont.Termik koruyuculu şalter 2*25 a. (tablo arkası) adet 3
226 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 3
227 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 3
228 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. adet 3
229 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. adet 3
230 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. adet 2
231 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. adet 5
232 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 2
233 Demont.Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 5
234 Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. adet 2
235 Demont.Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. adet 5
236 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) adet 2
237 Demont.25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 5
238 Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 2
239 Demont.Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 5
240 220 v.ac, 2 alarm seviyesi çıkışlı elektrokim. karbonmonoksit gaz dedektörü ve montajı adet 2
241 KLİMA SANTRALİ BAKIMI adet 1
242 SOĞUK HAVA DEPOSU BAKIMI adet 1
243 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Bakımı-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
244 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Ateşleme trafosu değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
245 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Brulör beyni değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
246 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Çakmak ve iyonların değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 15
247 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Hava prostadlarının değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 15
248 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi) Bakımı adet 5
249 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Sirkülasyon pompası adet 5
250 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Kazan ana kartı adet 5
251 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Kazan fanı adet 5
252 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Bakımı adet 30
253 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Pompa adet 30
254 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Kombi ana kartı adet 20
255 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Kombi fanı adet 25
256 Genleşme Tankı 200 lt adet 3
257 Kazan Dairesi Genel Bakımı adet 5
258 Genel Mekanik Tesisat Bakımı grup 15
259 Yangın Hidroforu Bakımı adet 10
260 Basınçlandırma Hidroforu Bakımı adet 15
261 Sulama Hidroforu Bakımı adet 15
262 Süs Havuzları Pompaları Bakımı adet 5
263 Derin Kuyu Dalgıç Pompaları Bakımı adet 4
264 Dalgıç Pompaları Bakımı adet 4
265 Santrifüj Pompaların Bakımı adet 2
266 2,2KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak DEMONTAJ MONTAJ adet 2
267 4 KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak Demontaj, montaj adet 2
268 Pompa-Hidrofor için kullanılan fittings malzemeler adet 5
269 Pompa-Hidrofor için elektrik-elektronik yardımcı malzemeler adet 15
270 FİLTRE SÖKME TAKMA İŞİ adet 15
271 POMPALARDA BASİT ARIZA TESPİT VE GİDERİMİ adet 10
272 4'' 4 HP (33 KADEME) DERİN KUYU DALGIÇ POMPA adet 1
273 6'' 10 HP DERİN KUYU DALGIÇ POMPA adet 1
274 DERİN KUYU DALGIÇ POMPA DEMONTAJ, MONTAJ adet 1
275 5,5 KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak montaj, demontaj adet 1
276 7,5 KW AC MOTOR SARIMI 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 1
277 2 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
278 4 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
279 5,5 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
280 22 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 1
281 2,2 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 2
282 4 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 2
283 5,5 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
284 7,5 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
285 22 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
286 2,2 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 2
287 4 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 1
288 7,5 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 1
289 2,2 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
290 4 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
291 7,5 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
292 2,2 kw Düşey Milli Noril Fanlı Pompa 68mss-6m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
293 5,5 kw Düşey Milli Noril Fanlı Pompa 94mss-11m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
294 5,5 kw Düşey Milli Döküm Pompa 85mss-12 m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
295 22 kw Düşey Milli Döküm Pompa 120mss-45 m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
296 ROOFTOP VE NEM ALMA SANTRALİ İÇİN FİLTRE DEĞİŞİMİ takım 2
297 SU SOĞUTMA KULESİ İÇİN FİLTRE DEĞİŞİMİ takım 1
298 SU SOĞUTMA KULESİ BAKIMI adet 1
299 KANAL TİP KLİMALAR İÇİNM BAKIM KAPAĞI YAPILMASI adet 5
300 PİSSU TESİSATLARIN AÇILMASI adet 10
301 VİTRİFİYE MONTAJI VE DEMONTAJI adet 10
302 Sıcak Sulu Ve Soğuk Sulu Klima Santrali Bataryası adet 1
303 Kima tesisatı için altyapı yapılması grup 1
304 Paslanmaz çelik baca Ø300 metre 2
305 HAVUZ MOTORLARI YÜZME HAVUZU VEYA SÜS HAVUZU FİLTRE SEPETİ DEĞİŞİMİ adet 5
306 KASKAT KAZANLAR İÇİN SEÇİM KARTI,İZOLASYON HALKASI,İZOLASYON ELEKTROD YEDEK PARÇASI adet 5
307 KASKAT KAZANLAR İÇİN ATEŞLEME ELEKTRODU,GERİ AKIM KLEPESİ YEDEK PARÇASI adet 8
308 KASKAT KAZANLAR İÇİN SİLİNDİRİK ALEV BAŞLIĞI YEDEK PARÇASI adet 8
309 KASKAT KAZANLAR İÇİN BRÜLÖR KAPISI YEDEK PARÇASI adet 8
310 ARIZA TESPİTİ adet 20
311 ROOFTOP (DOĞALGAZLI PAKET TİP KLİMA) BAKIMI adet 1
312 Sİrkülasyon Pompa Tamiri 7 h/m-8 h/m ,8 m3ss adet 3
313 Nem Alma Santralı Bakımı adet 1
314 4'' 16 BAR LESER ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI DIN EMNİYET adet 1
315 ALTI YOLLU HAVUZ VANASI adet 1
316 SULU VRF DIŞ ÜNİTESİ DIŞ ÜNİTESİ İÇİN BEŞ YOLLU TE İMALATI adet 1
317 PİSUVAR SENSÖR VANASI adet 1
318 GÖMME REZERVUAR PANELİ adet 2
319 GÖMME REZERVUARİÇ TAKIMI adet 2
320 50 CM BATARYA SU FLEKSİ adet 20
321 MEKANİK TESİSATLARDA BASİT ARIZA GİDERİMİ adet 15
322 Doğalgaz tesisatı tadilatı grup 2
323 DOĞALGAZ TESİSATININ YAPILMASI grup 2

İhale Adı 2019 Yılı Nilüfer Belediyesine Ait Tesislerde Mekanik Tesisat ve Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2019 yılı Nilüfer Belediyesine ait tesislerde mekanik tesisat ve cihazların bakım onarımlarının yapılması

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: NİLÜFER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

b) Adresi: İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 - NİLÜFER / BURSA

c) Telefon numarası: 2244441603

ç) Faks numarası: 2242475488

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Halil SAVAŞERİ/Makine Müh.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2019 yılı Nilüfer Belediyesine ait tesislerde mekanik tesisat ve cihazların bakım onarımlarının yapılması

b) Miktarı ve türü:

Mekanik Tesisat ve Cihazların bakımı hizmeti, 323 Kalem

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Nilüfer Belediyesine ait tesisler

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/684750

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale zarfları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.)

ç) İhalenin yapılacağı adres: İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)

d) İhale tarihi: 18.01.2019

e) İhale saati: 09:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Mekanik tesisat yapımı veya bakımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, Damga Vergisi , Karar pulu bedeli, ulaşım giderleri yükleniciye aittir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer almayan Teknik Şartnamede belirtilen giderler

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.05.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri veya (Açıklama kısmına ihale no ve Geçici Teminat bilgisi yazılacak) Hesabın Adı : Nilüfer Belediye Başkanlığı Banka Adı : T.VAKIFBANK Şube Adı : NİLÜFER ŞUBESİ İli : BURSA IBAN NO : TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ø 100 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 20
2 ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 15
3 ø 200 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 25
4 ø 250 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 10
5 50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 2
6 50x70 cm tam ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 2
7 Lavabo tesisatı, uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 2
8 Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı 1.sınıf takım 2
9 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı (pirinçten)1.sınıf takım 2
10 Ayna takriben 40x50 cm (kristal cam) adet 5
11 Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf çanak ve sifonu pikten adet 4
12 Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı takım 4
13 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. takım 4
14 Antibakteriyel kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm takım 4
15 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 2
16 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 5
17 Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 30x25x40 ekstra sınıf takım 5
18 Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 30x25x40 ekstra sınıf takım 3
19 Antibakteriyel pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
20 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
21 1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 2
22 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 2
23 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf adet 2
24 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
25 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. takım 2
26 Duş tesisatı (duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı) 1.kalite takım 2
27 Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) adet 4
28 Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" adet 4
29 Kurna musluğu 3/4" rozet dahil adet 4
30 Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası adet 2
31 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası adet 2
32 Döner eviye bataryası adet 1
33 Doktor lavabo bataryası adet 1
34 Lavabo ve eviye sifonu (1.sınıf özel plastikten taslı) adet 10
35 Sert pvc rezervuar adet 5
36 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 4
37 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome) adet 4
38 Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü (krome) adet 2
39 Fotoselli pisuvar musluğu, sıva altı (krome) adet 2
40 Zaman ayarlı pisuvar musluğu, sıva üstü (krome) adet 2
41 Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 10
42 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
43 Engelliler için tutunma barı adet 3
44 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
45 Kağıtlık, fayans adet 10
46 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 15
47 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 5
48 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 20
49 Flotör 1" 25Ømm. adet 5
50 5,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
51 6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
52 5,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu adet 1
53 10,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu adet 1
54 Ultraviyole sterilizasyon cihazı 5.0 m³/h adet 1
55 Debi:0-5 m3/h, basınç:60-80mss, tek pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
56 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
57 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 30-60 mss) adet 1
58 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) adet 1
59 500 lt tek serpantinli hızlı boyler 1450 lt/h adet 1
60 Demont.500 lt tek serpantinli hızlı boyler 1450 lt/h adet 2
61 1000 lt tek serpantinli hızlı boyler 2000 lt/h adet 1
62 500 Lt çift serpantinli hızlı boyler 1450 Lt/h adet 1
63 Akümülasyon tankı 150 lt adet 1
64 Akümülasyon tankı 500 lt adet 1
65 Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21) adet 2
66 Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm. adet 5
67 Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü adet 2
68 Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü adet 2
69 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 20
70 Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 metre 20
71 Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 20
72 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 30
73 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 30
74 Düz tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") adet 20
75 Köşe tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") adet 20
76 Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü adet 20
77 100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 2
78 Demont.100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 10
79 150 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 4
80 Demont.150 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 12
81 300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 2
82 Demont.300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. adet 5
83 Min.20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik kombi (Kat Kaloriferli+Şofben) Doğalgaz ve Lpg Yakıtlı adet 1
84 Min.24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik kombi (Kat Kaloriferli+Şofben) Doğalgaz ve Lpg Yakıtlı adet 1
85 Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
86 Demont.Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
87 Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
88 Demont.Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 3
89 77.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 1
90 60.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı,prog. adet 1
91 80.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı,prog. adet 2
92 Ø150 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
93 Ø225 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
94 Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca metre 1
95 Ø 160 izolasyonlu seramik baca metre 1
96 Ø 200 izolasyonlu seramik baca metre 1
97 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metre 20
98 Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) metre 25
99 Demont.Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) metre 50
100 Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) metre 50
101 Polipropilen plastik pis su borusu ø125/3,1 mm (Geçme muflu) metre 40
102 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 90 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 120
103 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 6 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
104 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (Geçme Muflu) metre 75
105 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
106 PN 20 polipropilen 3/8" ø20/2,8 mm temiz su boruları metre 50
107 Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları metre 50
108 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 50
109 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metre 80
110 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 100
111 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metre 80
112 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 80
113 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları metre 30
114 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular metre 40
115 Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları metre 30
116 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 50/3,2 mm metre 40
117 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 70/3,2 mm metre 50
118 Hafif-Sert Polivinil Klorürden(HPVC-U) Plastik pis su boruları dış çap ø 100/3,2 mm metre 50
119 Dış Çap ø20 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
120 Dış Çap ø25 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
121 Dış Çap ø32 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
122 Dış Çap ø50 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 50
123 3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
124 Demont.3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 15
125 4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 8
126 Demont.4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
127 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 5
128 Demont.5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
129 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
130 Demont.6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 10
131 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
132 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 5
133 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
134 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 6
135 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
136 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
137 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 150 mm adet 2
138 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 150 mm adet 2
139 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
140 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 4
141 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
142 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 10
143 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
144 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 5
145 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
146 Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 3
147 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 80 mm (TS 3148) adet 1
148 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 15 mm. adet 1
149 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 20 mm. adet 1
150 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 25 mm. adet 1
151 Basınç düşürücü vana (su için,vidalı) ø 32 mm. adet 2
152 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) adet 1
153 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) adet 1
154 Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı (ts 10624) adet 1
155 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı adet 1
156 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 32 (1 1/4") vidalı adet 1
157 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 40 (1 1/2") vidalı adet 2
158 Şamadralı,mek.kumand.vana, vidalı,pn 16, ø 32 mm. adet 2
159 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa adet 1
160 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa adet 1
161 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 12.1-25 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa adet 1
162 Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.0.5-2 m3/h;0.25-0.7 mss adet 1
163 Demont.Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.0.5-2 m3/h;0.25-0.7 mss adet 2
164 Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.2.1-4 m3/h;0.40-0.9 mss adet 1
165 Demont.Islak rotor.sirkül.pomp.1500 d/dk.2.1-4 m3/h;0.40-0.9 mss adet 2
166 Çok hızlı sirkülasyon pompası.10 bar 1-2 m3/h adet 1
167 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 1
168 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss adet 1
169 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
170 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
171 Otomatik hava atma cihazı (buhar için,flanşlı) ø 20 mm adet 2
172 Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 20 mm , 3/4" adet 1
173 Demont.Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 20 mm , 3/4" adet 4
174 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 20 mm, 3/4" adet 4
175 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 20 mm, 3/4" adet 4
176 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 25 mm, 1" adet 5
177 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 25 mm, 1" adet 10
178 Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 50 mm, 2" adet 5
179 Demont.Geri tepme ventili, pirinç,adi döküm ø 50 mm, 2" adet 10
180 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" adet 5
181 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm. adet 2
182 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 100 mm. adet 2
183 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 100 mm. adet 10
184 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 125 mm. adet 1
185 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 125 mm. adet 10
186 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 150 mm. adet 2
187 Demont.Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 150 mm. adet 10
188 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (2") ø 60 mm, 30mm metre 40
189 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 60
190 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 50
191 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 50
192 Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 40
193 Monofaze elektrikli pis su pompası 9-10 mss, 9-10 m3/h, 81000-90000 Pa, 0,75 kW adet 1
194 Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 1
195 Debisi 3.0-10 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 1
196 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası adet 1
197 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası adet 1
198 Pencere tipi domestik fanlar 400 m3/h adet 3
199 Pencere tipi domestik fanlar 600 m3/h adet 2
200 Kanal tipi aspiratör 100 m3/h adet 3
201 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 1
202 Kanal tipi aspiratör 300 m3/h adet 1
203 Kanal tipi aspiratör 400 m3/h adet 1
204 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 10
205 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 20
206 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 15 cm. adet 10
207 Demont.Kanat araları ayarlanır tip anemostat 15 cm. adet 15
208 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 20 cm. adet 10
209 Demont.Kanat araları ayarlanır tip anemostat 20 cm. adet 25
210 Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 20
211 Demont.Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 30
212 Kanat araları sabit tip anemostat 20 cm. adet 10
213 Demont.Kanat araları sabit tip anemostat 20 cm. adet 20
214 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 10
215 Demont.Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 10
216 Ø 150 mm gemici tip anemostat adet 5
217 Demont.Ø 150 mm gemici tip anemostat adet 10
218 Panjur (alüminyumdan) metrekare 10
219 Soğutma kapasitesi (nom):14 kw., ısıtma kapasitesi (nom):16 kw. kaset tipi iç ünite adet 1
220 Demont.Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 2
221 Seçici tip pako şalter 2*40 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 1
222 Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 1
223 Demont.Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
224 Termik koruyuculu şalter 2*25 a. (tablo arkası) adet 3
225 Demont.Termik koruyuculu şalter 2*25 a. (tablo arkası) adet 3
226 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 3
227 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 3
228 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. adet 3
229 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. adet 3
230 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. adet 2
231 Demont.Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. adet 5
232 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 2
233 Demont.Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 5
234 Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. adet 2
235 Demont.Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. adet 5
236 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) adet 2
237 Demont.25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 5
238 Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 2
239 Demont.Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 5
240 220 v.ac, 2 alarm seviyesi çıkışlı elektrokim. karbonmonoksit gaz dedektörü ve montajı adet 2
241 KLİMA SANTRALİ BAKIMI adet 1
242 SOĞUK HAVA DEPOSU BAKIMI adet 1
243 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Bakımı-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
244 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Ateşleme trafosu değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
245 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Brulör beyni değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 10
246 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Çakmak ve iyonların değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 15
247 Doğalgazlı Kalorifer Kazanların Yedek Parçaları Hava prostadlarının değiştirilmesi parça dahil-50.000 Kcal/h -400.000 Kcal/h arası adet 15
248 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi) Bakımı adet 5
249 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Sirkülasyon pompası adet 5
250 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Kazan ana kartı adet 5
251 Yoguşmalı Kazanların (Kas Kat Kombi)Yedek Parçaları- Kazan fanı adet 5
252 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Bakımı adet 30
253 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Pompa adet 30
254 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Kombi ana kartı adet 20
255 Doğalgazlı Yoguşmalı Kombi Yedek Parçaları -Kombi fanı adet 25
256 Genleşme Tankı 200 lt adet 3
257 Kazan Dairesi Genel Bakımı adet 5
258 Genel Mekanik Tesisat Bakımı grup 15
259 Yangın Hidroforu Bakımı adet 10
260 Basınçlandırma Hidroforu Bakımı adet 15
261 Sulama Hidroforu Bakımı adet 15
262 Süs Havuzları Pompaları Bakımı adet 5
263 Derin Kuyu Dalgıç Pompaları Bakımı adet 4
264 Dalgıç Pompaları Bakımı adet 4
265 Santrifüj Pompaların Bakımı adet 2
266 2,2KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak DEMONTAJ MONTAJ adet 2
267 4 KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak Demontaj, montaj adet 2
268 Pompa-Hidrofor için kullanılan fittings malzemeler adet 5
269 Pompa-Hidrofor için elektrik-elektronik yardımcı malzemeler adet 15
270 FİLTRE SÖKME TAKMA İŞİ adet 15
271 POMPALARDA BASİT ARIZA TESPİT VE GİDERİMİ adet 10
272 4'' 4 HP (33 KADEME) DERİN KUYU DALGIÇ POMPA adet 1
273 6'' 10 HP DERİN KUYU DALGIÇ POMPA adet 1
274 DERİN KUYU DALGIÇ POMPA DEMONTAJ, MONTAJ adet 1
275 5,5 KW AC MOTOR SARIMI 2800d/dak montaj, demontaj adet 1
276 7,5 KW AC MOTOR SARIMI 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 1
277 2 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
278 4 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
279 5,5 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 2
280 22 kw AC Motor Rulman Değişimi 2800 d/dak Demontaj, montaj adet 1
281 2,2 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 2
282 4 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 2
283 5,5 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
284 7,5 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
285 22 kw Düşey Milli Pompa Mekanik Salmastrası Demontaj, montaj adet 1
286 2,2 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 2
287 4 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 1
288 7,5 kw Havuz Pompa Fanı ve Difüzör Değişimi Demontaj, montaj adet 1
289 2,2 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
290 4 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
291 7,5 kw Havuz Pompası Mekanik Salmastrası Değişimi. Demontaj, montaj adet 2
292 2,2 kw Düşey Milli Noril Fanlı Pompa 68mss-6m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
293 5,5 kw Düşey Milli Noril Fanlı Pompa 94mss-11m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
294 5,5 kw Düşey Milli Döküm Pompa 85mss-12 m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
295 22 kw Düşey Milli Döküm Pompa 120mss-45 m3/h iç Takım Değiştirilmesi. Demontaj, montaj adet 2
296 ROOFTOP VE NEM ALMA SANTRALİ İÇİN FİLTRE DEĞİŞİMİ takım 2
297 SU SOĞUTMA KULESİ İÇİN FİLTRE DEĞİŞİMİ takım 1
298 SU SOĞUTMA KULESİ BAKIMI adet 1
299 KANAL TİP KLİMALAR İÇİNM BAKIM KAPAĞI YAPILMASI adet 5
300 PİSSU TESİSATLARIN AÇILMASI adet 10
301 VİTRİFİYE MONTAJI VE DEMONTAJI adet 10
302 Sıcak Sulu Ve Soğuk Sulu Klima Santrali Bataryası adet 1
303 Kima tesisatı için altyapı yapılması grup 1
304 Paslanmaz çelik baca Ø300 metre 2
305 HAVUZ MOTORLARI YÜZME HAVUZU VEYA SÜS HAVUZU FİLTRE SEPETİ DEĞİŞİMİ adet 5
306 KASKAT KAZANLAR İÇİN SEÇİM KARTI,İZOLASYON HALKASI,İZOLASYON ELEKTROD YEDEK PARÇASI adet 5
307 KASKAT KAZANLAR İÇİN ATEŞLEME ELEKTRODU,GERİ AKIM KLEPESİ YEDEK PARÇASI adet 8
308 KASKAT KAZANLAR İÇİN SİLİNDİRİK ALEV BAŞLIĞI YEDEK PARÇASI adet 8
309 KASKAT KAZANLAR İÇİN BRÜLÖR KAPISI YEDEK PARÇASI adet 8
310 ARIZA TESPİTİ adet 20
311 ROOFTOP (DOĞALGAZLI PAKET TİP KLİMA) BAKIMI adet 1
312 Sİrkülasyon Pompa Tamiri 7 h/m-8 h/m ,8 m3ss adet 3
313 Nem Alma Santralı Bakımı adet 1
314 4'' 16 BAR LESER ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI DIN EMNİYET adet 1
315 ALTI YOLLU HAVUZ VANASI adet 1
316 SULU VRF DIŞ ÜNİTESİ DIŞ ÜNİTESİ İÇİN BEŞ YOLLU TE İMALATI adet 1
317 PİSUVAR SENSÖR VANASI adet 1
318 GÖMME REZERVUAR PANELİ adet 2
319 GÖMME REZERVUARİÇ TAKIMI adet 2
320 50 CM BATARYA SU FLEKSİ adet 20
321 MEKANİK TESİSATLARDA BASİT ARIZA GİDERİMİ adet 15
322 Doğalgaz tesisatı tadilatı grup 2
323 DOĞALGAZ TESİSATININ YAPILMASI grup 2
Okas Kodu Okas Açıklaması
50000000 Makine Teçhizat Bakım Onarımı

< GERİ DÖN