Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9990/98172

İhale No: 9990/98172
İhale Adı Arıza giderim ve bakım hizmeti alınacaktır
 • İhale No 9990/98172
 • Şehir Sivas
 • İhale Tarihi 18.01.2019 13:00
 • Eklenme Tarihi 10.01.2019 15:17
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
 • İşin Yeri ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
 • Kurum Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Arıza giderim ve bakım hizmeti alınacaktır

İHALE İLANI

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
TEKNİK KALİTE VE SAIDI – SAIFI
ENDEKS İYİLEŞTİRME ve BAKIM İŞİ
HİZMET ALIM İŞLERİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz bünyesinde Arıza Giderim ve Bakım Hizmetleri alım işleri Açık ihale usulü ihale edilecektir

GRUP NO İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ
ÇEDAŞ-2019-BAKIM-01 ÇEDAŞ SORUMLULUK SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN SİVAS , TOKAT, YOZGAT İL MERKEZ VE İLÇELERİNİN TEKNİK KALİTE VE SAIDI – SAIFI ENDEKS İYİLEŞTİRME VE BAKIM İŞİ 7.376.701,56 TL

1-Şirketin:

 1. Adresi
Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km. Merkez/SİVAS
 1. Tel
 2. Fax
0 346 858 58 58
0 346 858 61 02
 1. Elektronik Posta Adresi
kemal.unal@cedas.com.tr

e)Kayıtlı Elektronik posta Adresi cedas.satinalma@hs02.kep.tr
2-İhale Konusu İşinin:

 1. İşin Yapılacağı Yer
SİVAS, TOKAT, YOZGAT

 1. İhalenin Yapılacağı Yer
CK ENERJİ YATIRIM A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
 1. İhale Tarih ve Saati
18.01.2019 Cuma Günü Saat : 13:00

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4 Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Nakit yatırılmak istenirse Çamlıbel EDAŞ Ziraat Bankası Sanayi Çarşısı Sivas Şubesi IBAN NO : TR 0700 0100 2154 3691 7343 5598
3.1.5 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştıramaz.
3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2 İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek Teklif ile birlikte verecektir.
Son iki yıla ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş mali tablolar olması gerekmektedir.
İlgili mevzuat uyarınca son yıl bilançosunu veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen eşdeğer belgeyi teklif ile birlikte verecektir
.3.2.3 İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.2.4 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış olsa bile SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğini belirten belgeler ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen belgeler sunulacaktır
3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1 İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi,
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait yıllık toplam bedelinin % 150’sindan az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde AG-YG Elektrik Dağıtım Tesisi AGB hizmet alım işleri kabul edilir.

  1. Araçlara ilişkin Yeterlilik Kriterleri:

Teklif verilen işe ilişkin Araç Taahhütnamesi verilecektir.
3.5 Personele İlişkin Yeterlilik Kriteri
Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir.

3.6. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği sertifikaları,

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:

 1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ çevre yönetim sistem belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi], Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
 1. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CK ENERJİ YATIRIM A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5.1. İstekliler, Kapalı ihale zarfı verecek olup, ihale zarfı içinde yeterlilik evraklarının olduğu yeterlilik zarfı ve teklif mektubunun olduğu teklif zarfı olacaktır. Tüm zarfların üzerinde isteklinin adı ünvanı, telefon numarası, KEP adresi, Şirketin adı ile işin adı veya grup numarası yazılacak olup, zarfların yapışma yeri kaşe imza yapılacaktır.
5.2. İstekliler, Geçici teminatı teklif verdikleri her grup için ayrı ayrı olmak üzere ihale zarfı içinde verecek olup , diğer yeterlilik için istenen belgeleri ise birinci grup yeterlilik zarfı içinde vermeleri yeterli olacaktır.
6- İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden iki yıllık toplam bedel şeklinde vereceklerdir. İhalede yeterlilik alan İsteklilerin hazır bulunan yetkilileri ile açık eksiltme/pazarlık yapılacak olup, İhale toplam bedel üzerinden değerlendirilerek, İhaleyi alan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

< GERİ DÖN