Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/98727

İhale No: 2019/98727
İhale Adı 5 Kısım 152 Kalem Cerrahi Alet Alımı İşi
 • İhale No 2019/98727
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 24.04.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 15.03.2019 03:06
 • Telefon 2362314587
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA
 • İşin Yeri Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Medikal Depo
 • Kurum Devlet Hastanesi - Manisa Merkez Efendi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı 5 Kısım 152 Kalem Cerrahi Alet Alımı İşi
CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -MANİSA MERKEZ EFENDİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KISIM 152 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/98727
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ EFENDI MAH. IZMIR CAD. 289 45010 MANİSA MERKEZ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314587/1330-1328 - 2362346026
c) Elektronik Posta Adresi:manisadhs9.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 KISIM 152 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Medikal Depo
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip firmalar üzerinde kalan el aletlerini 45 takvim günü içerisinde Hastanemizin Medikal Deposuna teslim edeceklerdir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA
b) Tarihi ve saati:10.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede aksi belirtilmediği sürece Ürünler en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıca beş yıl teknik servis ve bakım onarım garantisi verilmelidir.

4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-İsteklinin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS'ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)

2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir ÜTS'ne kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sisteminene (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.) 

3-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün ÜTS'ne kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan ÜTS sorgulama sonucu teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)

4-İstekli firmalar tarafından (bayi adı, bayi tanımlayıcı kodu, üretici adı, üretici tanımlayıcı kodu, ürün adı, ürün ubb kodu, marka ve model) bilgilerinin yer aldığı tablo hazırlanarak teklif zarfında liste halinde sunulacaktır.


5- İstekliler Tıbbi cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-)İstekliler teklif edilecek cihazlar ve aksesurlara ait tıbbı ve teknik özellikleri gösterir orjinal bröşür,katalog, CD, kullanım klavuzu v.b tanım belgelerinden herhangi birini vereceklerdir.Tanıtm belgelerini getirmeyen firmaların teklifleri degerlendirmeye alınmayacaktır.

2-)Teknik Şartnameye birebir cevaplayan şartnameye cevap yazıları ile teknik şartnamede istenen bilgileri ve belgeleri şartnameye cevap ekinde  sırası ile  ihale dosyasında sunacaklardır.

3- Cerrahi el aletleri için teklif verecek firmalar ihale dokumanında yer alan  listede  belirtilen malzemeler için 1'er adet numuneyi Numune Teslim Tutanağı ile birlikte ihale sıra nosu ve hangi sete ait olduğunu belirterek bir liste ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. Teklif değerlendirme aşamasında numunelerin teknik şartnameye uygunluğu, ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından tespit edilecektir. 

4- Cerrahi el aletleri için teklif verecek firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin malzeme kodlarının yer aldığı listeyi teklif zarfında sunmaları ayrıca teklif edilen her malzemeyi orjinal katoloğunda ayrı ayrı göstermelidir.

5- Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC rockwell  standartlarına göre sertlik derecelerini gösterir belge.

6-Teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzu.

7-Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterliliğini gösterir belge

8-Teklif eden ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Cerrahi alet alımı , tıbbi cihaz alımı ve tıbbi sarf malzeme alımı  işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Manisa Halk Bankası Manisa Şubesi Merkezefendi Devlet Hastanesi TR 30 0001 2009 5620 0005 0001 14 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 5 Kısım 152 Kalem Cerrahi Alet Alımı İşi
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (ORTOPEDİ DİZ PROTEZ SETİ)
1 SCALPEL HANDLE #3 WITH MEASURE 125MM (BB074R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 2
2 SCALPEL HANDLE #4 135MM (BB084R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 4
3 SCALPEL #4L (BB085R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 2
4 TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM (BD537R VEYA DENGİ) adet TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI, TOTAL)) 6
5 STANDARD FORCEPS SERR 160MM (BD049R VEYA DENGİ) adet REZANO FORCEPS 6
6 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD 130MM (BH333R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
7 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD 175MM (BH337R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
8 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD150MM (BH335R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
9 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 160MM (BH642R VEYA DENGİ adet KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ 4
10 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM (BH646R VEYA DENGİ) adet KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ 4
11 VOLKMANN RETR6-PRGSEMI-S8.5X29 220MM (BT261R VEYA DENGİ) adet VOLKMANN EKARTÖR 4
12 VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19220MM (BT260R VEYA DENGİ) adet VOLKMANN KEMİK KÜRETİ 4
13 KOCHER RETRACTOR 60X25MM (BT371R VEYA DENGİ) adet KOCHER EKARTÖR 4
14 DOCKHORN CHEEK RETRACTOR55X14MM 210MM (DO439R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
15 SMILLIE RETRACTOR ANG 57X19MM140MM (BT423R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
16 LEKSELL-STILLE BONE RONGEUR 240MM (FO532R VEYA DENGİ) adet LEKSELL-STILLE KEMİK RONJÖR 2
17 LUER-STILLE BONE RONGEUR CVD 225MM (FO551R VEYA DENGİ) adet LUER-LOCK(KİLİTLİ) KONNEKTÖR 2
18 LISTON BONE-CUTTING FORCEPS CVD 170MM (FO632R VEYA DENGİ) adet LİSTON KEY HORSLEY KABURGA KESİCİ 2
19 SPONGE FORCEPS W/RATCHET CVD.175MM (BF021R VEYA DENGİ) adet GROSS SPONGE KLEMP 4
20 DISS.A.LIGAT.FORCEPS S-SHAPED CVD.185MM (BJ015R VEYA DENGİ) adet KEMİK FORSEPSİ 4
21 TC LEXER SCISS NARR CVD 165MM (BC283R VEYA DENGİ) adet LEXER CHİSEL(KESKİ) 4
22 MAYO SCISSORS STR 155MM (BC545R VEYA DENGİ) adet MİKRO MAKAS -MİCROSCİSSORS 4
23 BACKHAUS TOWEL CLAMP 135MM (BF433R VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 12
24 BERNHARD TOWEL CLAMP STR 160MM (BF426R VEYA DENGİ) adet KLEMP 4
25 TC BABY-CRILE-WOOD NDL HLDR SERR 150MM (BM013R VEYA DENGİ) adet BABY ADSON FORSEPS 4
26 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR185MM (BM066R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 2
27 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM (BM067R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 2
28 SEDILLOT RETRACTOR RND CVD15MM215MM (FK351R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 2
29 BONE ELEVATOR 17MM WI.240MM (FK171R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
30 BONE ELEVATOR 10MM WI.220MM (FK170R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
31 BONE ELEVATOR 25MM WI.265MM (FK176R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
32 LAMBOTTE OSTEOTOME CVD 18MM 245MM (FL785R VEYA DENGİ) adet LAMBOTTE OSTEOTOM 2
33 OBWEGESER OSTEOTOME CVD 11/235MM (DO720R VEYA DENGİ) adet OSTEOTOM 2
34 BONE-GRAFT TAMPER 16MM DIA200MM (FL092R VEYA DENGİ) adet XENOGREFT - KEMİK GREFT 2
35 OMBREDANNE MALLET 900GR.40MM 240MM (FL066R VEYA DENGİ) adet OMBREDANNE ÇEKİÇ 2
36 BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM (JK442 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 2
37 LID 1/1 (JP101 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 2
38 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM (JF224R VEYA DENGİ) adet AYRILABİLEN BASKET 3 F 90CM 2
39 SILICONE CUSHIONING PAD 1/1 SIZE (JF949 VEYA DENGİ) adet SİLİKON JEL POZİSYON PEDİ 360X125X70 MM 2
2. KISIM (ADENOİD - TONSİL SETİ)
1 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE29X67MM(OM171R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
2 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE33X75MM(OM172R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
3 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE38X85MM(OM173R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
4 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE40X92MM (OM174R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
5 HARTMANN CONCHOTOME 9MM DIA 120MM (OK643R VEYA DENGİ) adet CERRAHİ MAKAS EĞRİ 4
6 BRUENINGS TONGUE DEPRESSOR 190MM (OM208R VEYA DENGİ) adet DİL BASACAĞI- ABESLANG 4
7 LARYNGEAL MIRROR HEX-HDL 14MM 180MM (OM082R VEYA DENGİ) adet LARENKS AYNASI 4
8 LARYNGEAL MIRROR HEX-HDL 22MM 180MM (OM086R VEYA DENGİ) adet LARENKS AYNASI 4
9 TONSIL NEEDLE STR W/LUER-LOCK (SF811R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
10 SEPTUM NEEDLE STR W/LUER-LOCK (SF812R VEYA DENGİ) adet SEPTUM BIÇAĞI 4
11 BACKHAUS TOWEL CLAMP 90MM (BF431R VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 16
12 LABORATORY DISH 0.4 L (JG523R VEYA DENGİ) adet LABORATUVAR PENSİ 4
13 DAVIS-MEYER TONGUE DEPRESSOR FRAME (OM169R VEYA DENGİ) adet DİL DEPRESÖRÜ 4
14 MCIVOR FRAME F/TONGUE DEPRESSOR (OM104R VEYA DENGİ) adet DİL DEPRESÖRÜ 4
15 EVES TONSIL SNARE 280MM (OM760R VEYA DENGİ adet ABRAHAM TONSİL KLEMPİ 4
16 SNARE WIRE LOOPS 0.4MM DIA SM (OM757R VEYA DENGİ) adet EVES TONSİL KESİCİ 4
17 BLOHMKE TONSIL SEIZING FORCEPS 205MM (OM617R VEYA DENGİ) adet TONSİL ANS TELİ 4
18 COLVER TONSIL SEIZING FORCEPS 195MM (OM611R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
19 GOOD TONSIL SCISSORS195MM (OM710R VEYA DENGİ) adet BOETTCHER TONSİL MAKASI 4
20 YANKAUER SUCT TUBEW/BORNG4.8MM285MM (OM671R VEYA DENGİ) adet LARİNGEAL TÜP 4
21 HENKE TONSIL DISSECTOR 12MM235MM (OM668R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
22 SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCVD 185MM (BH961R VEYA DENGİ) adet BOETTCHER TONSİL MAKASI 4
23 MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.180MM (BJ305R VEYA DENGİ) adet MIKULICZ FORSEPSİ 4
24 STANDARD FORCEPS SERR 200MM (BD051R VEYA DENGİ) adet KEMİK FORSEPSİ 4
25 TISSUE FORCEPS 2X3 200MM (BD581R VEYA DENGİ) adet RAMPLEY DOKU FORSEPSİ 4
26 SNARE WIRE LOOPS 0.4MM DIA LRG (OM758R VEYA DENGİ) adet SNARE TELİ 4
27 BECKMANN ADENOID CURETTE #0 220MM (OM500R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
28 BECKMANN ADENOID CURETTE #1 220MM (OM501R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
29 BECKMANN ADENOID CURETTE #2 220MM (OM502R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
30 BECKMANN ADENOID CURETTE #3 220MM (OM503R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
31 NAGER TONSIL RETRACTOR 230MM (OM637R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
32 JURASZ ADENOID CUTTING FCPSPEDI190MM (OM496R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
33 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM (BM067R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 4
34 BIPOLAR CABLE 28.6MM (GN133 VEYA DENGİ) adet KABLO 4
35 BIPOLAR FRCP W/IRRIG CHANNEL .7MM205MM (GK844R VEYA DENGİ) adet KANAL EĞESİ 4
36 IRRIGATION FORCEPS 205MM 1.3MM TIP (GK845R VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA FORSEPSİ 4
37 BECKMANN ADENOID CURETTE #4 220MM (OM504R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
38 SCALPEL HANDLE #7 ENGLISH NO.5 160MM (BB077R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 4
39 DRAFFIN CHEST SUPPRTW/4 HGHT RNGS (OM186R VEYA DENGİ) adet DRAFFIN AĞIZ AÇACAĞI ASKISI 4
40 DOYEN-JANSEN MOUTH GAG 140MM (OM041R VEYA DENGİ) adet DOYEN İNTESTİNAL PENS 4
41 TONSIL DISSECTOR/PILLAR RETR10MM215MM (OM661R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
42 HENKE TONSIL DISSECTOR 17MM 235MM (OM669R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
43 TC METZENBAUM WVCT SCISS CVD B/B200MM (BC265W VEYA DENGİ) adet METZENBAUM MAKAS 4
44 NEGUS TONSIL FORCEPS HVY-CVD 190MM (BH951R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
45 BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM (JK442 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 4
46 LID 1/1 (JP101 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 4
47 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM (JF223R VEYA DENGİ) adet AYRILABİLEN BASKET 4 F 120CM 4
48 SILICONE CUSHIONING PAD 1/1 SIZE (JF932 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 4
3. KISIM (SEPTOPLASTİ SETİ)
1 COTTLE NASAL SPECULUM, 35 mm (488002 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
2 COTTLE NASAL SPECULUM, 55 mm (488003 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
3 COTTLE NASAL SPECULUM, 75 mm (488004 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
4 COTTLE NASAL SPECULUM (403855 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
5 STEVENS MAKAS, 10.5 cm (513410 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
6 MAKAS, HASSAS, 10 cm, EĞRİ (511210 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
7 BLAKESLEY NNASAL FORCEPS (456001 VEYA DENGİ) adet WEIL-BLAKESLEY FORSEPS 3
8 NASAL FORCEPS (456502 VEYA DENGİ) adet NAZAL FORSEPS 3
9 HEYMANN NASAL SCİSSORS, MEDİUM (488032 VEYA DENGİ) adet HEYMANN-KNIGHT MAKAS 3
10 FERGUSON SUCTİON TUBE, 10 Fr. (204810 VEYA DENGİ) adet Y-SUCTİON (SAKŞIN) TÜP 10F 6
11 FERGUSON SUCTİON TUBE, 12 Fr. (204812 VEYA DENGİ) adet Y-SUCTİON (SAKŞIN) TÜP 12F 3
12 JANSEN FORCEPS (426516 VEYA DENGİ) adet FORSEPS 6
13 COTTLE TOKMAK ( 174200 VEYA DENGİ) adet COTTLE ÇEKİCİ 3
14 KILLIAN-CLAUS SEPTUM ŞİZEL (480000 VEYA DENGİ) adet KİLLİAN RASPA 3
15 ELEVATÖR, 20 cm (474000 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
16 ELEVATÖR, DUBLUBLE-ENDED, LENGTH 22.5 cm ( 479010 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
17 FREER-JACOBS DOUBLE (474005 VEYA DENGİ) adet FREER DİSEKTÖR 3
18 ELEVATÖR, DOUBLE-ENDED, LENGHT 19 cm (474205 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
19 ADSON-BR. FORCEPS, TUNG. CARBİDE (533214 VEYA DENGİ) adet ADSON FORSEPS TEK DİŞLİ 3
20 CERRAHİ KABZA, NO. 3, 12.5 cm. (208000 VEYA DENGİ) adet LAPAROSKPOPİK PİSTOL GRİP KABZA 3
21 SCİSSORS (790502 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
22 SUCTİON ELEVATÖR, 21 cm (474001 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
23 NEEDLE HOLDER, 13 cm (516013 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 6
24 TOWELL KLEMPS (796011 VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 18
25 METAL KAP (810810 VEYA DENGİ) adet KAP 3
26 SEPTUM FORCEPS SİZE 1 (465001 VEYA DENGİ) adet SEPTUM BIÇAĞI 3
27 NEEDLE HOLDER, 15 CM (515515 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 3
4. KISIM (GENEL GÖZ CERRAHİ SETİ)
1 SPECULUM 15 MM (K1-5671 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 2
2 KAPAK RETRAKTÖRÜ 13MM (K1-8210 VEYA DENGİ) adet KAPAK RETRAKTÖRÜ 2
3 ŞALAZYON KÜRETİ 2.50 MM (K3-1030 VEYA DENGİ) adet ŞALAZYON KÜRETİ 1
4 İRİS SPATÜLÜ (K3-2120 VEYA DENGİ) adet İRİS SPATÜLÜ 2
5 LENS LOOP (K3-4000 VEYA DENGİ) adet LOOP 2
6 İRİS KANCASI (K3-5002 VEYA DENGİ) adet KANCA - HOOK 1
7 İRİS MAKASI (K4-4410 VEYA DENGİ) adet İRİS MAKASI 1
8 STANDART GÖZ MAKASI (K4-7400 VEYA DENGİ) adet MAKAS 5
9 BAĞLAMA PENSETİ (K5-5000 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 2
10 AÇILI BAĞLAMA PENSETİ (K5-5010 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 2
11 KONJUKTİVA PENSETİ (K5-6200 VEYA DENGİ) adet KONJUKTİVA PENSETİ 2
12 ŞALAZYON PENSETİ (K5-9600 VEYA DENGİ) adet ŞALAZYON KÜRETİ 1
13 KISA İĞNE TUTUCU (K6-3310 VEYA DENGİ) adet İĞNE TUTUCU 2
14 ÖN KAMARA KORUYUCU KANÜL 20 G (K7-6717 VEYA DENGİ) adet KANÜL 1
15 SUTURİNG FORCEPS 0.3 MM (K5-2510 VEYA DENGİ) adet SÜTUR FORSEPSİ 2
16 SCLERAL SHİELD (K1-8480 VEYA DENGİ) adet KORNEAL KORUMA BARİYERİ (EYE SHİELD) SOL 1
17 STERİLİZASYON KUTUSU (K9-2200 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 2
5. KISIM (KATARAKT CERRAHİ SETİ)
1 TEMPORAL SPEKULUM 15 MM (K1-5671 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 5
2 TEMPORAL SPEKULUM 15 MM AÇIK (K1-5015 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 5
3 SİVRİSİNEK AĞIZLI PENSET (K5-9900 VEYA DENGİ) adet PENSET DİŞSİZ 5
4 HİDRODİSEKSİYON KANÜLÜ 27 G (K7-5460 VEYA DENGİ) adet KANÜL 5
5 FAKO BÖLÜCÜ (K3-2395 VEYA DENGİ) adet FAKO CERRAHİ SETİ 5
6 İRİS KANCASI VE LENS ÇEVİRİCİ AÇILI (K3-5520 VEYA DENGİ) adet HOOK(KANCA) 5
7 OBLİK KAS MAKASI WESTCOTT (K4-3004 VEYA DENGİ) adet WESTCOTT MAKAS 5
8 KAPSÜL MAKASI (K4-5122 VEYA DENGİ) adet KAPSÜL 5
9 DOKU PENSETİ 0.12MM (KALİBRİ) (K5-1520 VEYA DENGİ) adet DOKU PENSETİ 5
10 SÜTÜR PENSETİ (K5-2520 VEYA DENGİ) adet SÜTUR PENSETİ MİKRO 150-200MM 5
11 DÜZ BAĞLAMA PENSETİ (K5-5220 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 5
12 IRRİGATİON HANDPİECES 0.4 MM (K7-5838 VEYA DENGİ) adet KLEMP 5
13 ASPİRATİON HANDPİECES 0.3MM (K7-5817 VEYA DENGİ) adet KLEMP 5
14 KAPSÜL TUTMA PENSETİ (K5-5081 VEYA DENGİ) adet KAPSÜL 5
15 BAĞLAMA PENSETİ 7.5 MM (K5-5030 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 5
16 STEİNERT IOL İNSERTİNG FORCEPS (K5-8219 VEYA DENGİ) adet KESİCİ FORSEPS 5
17 İĞNE TUTUCU 5MM (K6-3830 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 5
18 İRİS KANCASI 6 LI SET (K3-4790 VEYA DENGİ) adet KANCA - HOOK 3
19 HİDRODİSEKSİYON KANÜLÜ (K7-5450 VEYA DENGİ) adet KANÜL 5
20 ANESTEZİ KANÜLÜ (K7-4005 VEYA DENGİ) adet SPİNAL ANESTEZİ KANÜLÜ 26G 2
21 STERİLİZASYON KUTUSU (K9-2200 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 5

İhale Adı 5 Kısım 152 Kalem Cerrahi Alet Alımı İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilen 5 KISIM 152 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Devlet Hastanesi -Manisa Merkez Efendi SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: MERKEZ EFENDI MAH. IZMIR CAD. 289 45010 - MANİSA MERKEZ / MANİSA

c) Telefon numarası: 2362314587/1330-1328

ç) Faks numarası: 2362346026

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: TUBA BİÇER GÜL (V.H.K.İ.)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 5 KISIM 152 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

5 KISIM 152 KALEM

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Medikal Depo

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/98727

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 10.04.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA)

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 110 TRY (Türk Lirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

1-İsteklinin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS'ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)

2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir ÜTS'ne kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sisteminene (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.) 

3-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün ÜTS'ne kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan ÜTS sorgulama sonucu teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)

4-İstekli firmalar tarafından (bayi adı, bayi tanımlayıcı kodu, üretici adı, üretici tanımlayıcı kodu, ürün adı, ürün ubb kodu, marka ve model) bilgilerinin yer aldığı tablo hazırlanarak teklif zarfında liste halinde sunulacaktır.


5- İstekliler Tıbbi cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5.

Teknik Şartnamede aksi belirtilmediği sürece Ürünler en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıca beş yıl teknik servis ve bakım onarım garantisi verilmelidir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

1-)İstekliler teklif edilecek cihazlar ve aksesurlara ait tıbbı ve teknik özellikleri gösterir orjinal bröşür,katalog, CD, kullanım klavuzu v.b tanım belgelerinden herhangi birini vereceklerdir.Tanıtm belgelerini getirmeyen firmaların teklifleri degerlendirmeye alınmayacaktır.

2-)Teknik Şartnameye birebir cevaplayan şartnameye cevap yazıları ile teknik şartnamede istenen bilgileri ve belgeleri şartnameye cevap ekinde  sırası ile  ihale dosyasında sunacaklardır.

3- Cerrahi el aletleri için teklif verecek firmalar ihale dokumanında yer alan  listede  belirtilen malzemeler için 1'er adet numuneyi Numune Teslim Tutanağı ile birlikte ihale sıra nosu ve hangi sete ait olduğunu belirterek bir liste ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. Teklif değerlendirme aşamasında numunelerin teknik şartnameye uygunluğu, ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından tespit edilecektir. 

4- Cerrahi el aletleri için teklif verecek firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin malzeme kodlarının yer aldığı listeyi teklif zarfında sunmaları ayrıca teklif edilen her malzemeyi orjinal katoloğunda ayrı ayrı göstermelidir.

5- Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC rockwell  standartlarına göre sertlik derecelerini gösterir belge.

6-Teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzu.

7-Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterliliğini gösterir belge

8-Teklif eden ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini,

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Cerrahi alet alımı , tıbbi cihaz alımı ve tıbbi sarf malzeme alımı  işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 5 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler tekliflerini kısım bazında verecekler ve teklifler kısım bazında değerlendirilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta, montaj, nakliye vb. giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 06.09.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Manisa Halk Bankası Manisa Şubesi Merkezefendi Devlet Hastanesi TR 30 0001 2009 5620 0005 0001 14 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

- İstekliler şirket ortaklık durumlarını ve paylarına sahip kişilerin ( Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin tamamı) ve ihaleye teklif verecek kişinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik numarasını içeren bir belge hazırlayarak teklif dosyasında sunacaktır.

- İdaremize teslim edilen numuneler isteklilere sözleşmenin imzalanmasını müteakip talep etmeleri halinde 30 gün içinde, yüklenicilere ise işin bitimini müteakip talep etmeleri halinde 30 gün içinde verilir. Bu süreler içinde talep edilmeyen/teslim alınmayan numunelerden kurumumuz/kurumlarımız sorumlu değildir, bu hususta hiçbir hak ve ücret talebinde bulunulamaz
- Firmalar ihale dokümanları içerisinde yer alan terör örgütleri ile irtibatı olmadığına dair belgeyi noter onaylı olarak sözleşme aşamasında sunacaklardır.
- İdari Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde teknik şartname hükümleri geçerli olacaktır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (ORTOPEDİ DİZ PROTEZ SETİ)
1 SCALPEL HANDLE #3 WITH MEASURE 125MM (BB074R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 2
2 SCALPEL HANDLE #4 135MM (BB084R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 4
3 SCALPEL #4L (BB085R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 2
4 TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM (BD537R VEYA DENGİ) adet TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI, TOTAL)) 6
5 STANDARD FORCEPS SERR 160MM (BD049R VEYA DENGİ) adet REZANO FORCEPS 6
6 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD 130MM (BH333R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
7 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD 175MM (BH337R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
8 SPENCER-WELLS FORCEPS CVD150MM (BH335R VEYA DENGİ) adet SPENCER WELLS FORSEPS 4
9 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 160MM (BH642R VEYA DENGİ adet KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ 4
10 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM (BH646R VEYA DENGİ) adet KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ 4
11 VOLKMANN RETR6-PRGSEMI-S8.5X29 220MM (BT261R VEYA DENGİ) adet VOLKMANN EKARTÖR 4
12 VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19220MM (BT260R VEYA DENGİ) adet VOLKMANN KEMİK KÜRETİ 4
13 KOCHER RETRACTOR 60X25MM (BT371R VEYA DENGİ) adet KOCHER EKARTÖR 4
14 DOCKHORN CHEEK RETRACTOR55X14MM 210MM (DO439R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
15 SMILLIE RETRACTOR ANG 57X19MM140MM (BT423R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
16 LEKSELL-STILLE BONE RONGEUR 240MM (FO532R VEYA DENGİ) adet LEKSELL-STILLE KEMİK RONJÖR 2
17 LUER-STILLE BONE RONGEUR CVD 225MM (FO551R VEYA DENGİ) adet LUER-LOCK(KİLİTLİ) KONNEKTÖR 2
18 LISTON BONE-CUTTING FORCEPS CVD 170MM (FO632R VEYA DENGİ) adet LİSTON KEY HORSLEY KABURGA KESİCİ 2
19 SPONGE FORCEPS W/RATCHET CVD.175MM (BF021R VEYA DENGİ) adet GROSS SPONGE KLEMP 4
20 DISS.A.LIGAT.FORCEPS S-SHAPED CVD.185MM (BJ015R VEYA DENGİ) adet KEMİK FORSEPSİ 4
21 TC LEXER SCISS NARR CVD 165MM (BC283R VEYA DENGİ) adet LEXER CHİSEL(KESKİ) 4
22 MAYO SCISSORS STR 155MM (BC545R VEYA DENGİ) adet MİKRO MAKAS -MİCROSCİSSORS 4
23 BACKHAUS TOWEL CLAMP 135MM (BF433R VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 12
24 BERNHARD TOWEL CLAMP STR 160MM (BF426R VEYA DENGİ) adet KLEMP 4
25 TC BABY-CRILE-WOOD NDL HLDR SERR 150MM (BM013R VEYA DENGİ) adet BABY ADSON FORSEPS 4
26 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR185MM (BM066R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 2
27 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM (BM067R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 2
28 SEDILLOT RETRACTOR RND CVD15MM215MM (FK351R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 2
29 BONE ELEVATOR 17MM WI.240MM (FK171R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
30 BONE ELEVATOR 10MM WI.220MM (FK170R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
31 BONE ELEVATOR 25MM WI.265MM (FK176R VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 4
32 LAMBOTTE OSTEOTOME CVD 18MM 245MM (FL785R VEYA DENGİ) adet LAMBOTTE OSTEOTOM 2
33 OBWEGESER OSTEOTOME CVD 11/235MM (DO720R VEYA DENGİ) adet OSTEOTOM 2
34 BONE-GRAFT TAMPER 16MM DIA200MM (FL092R VEYA DENGİ) adet XENOGREFT - KEMİK GREFT 2
35 OMBREDANNE MALLET 900GR.40MM 240MM (FL066R VEYA DENGİ) adet OMBREDANNE ÇEKİÇ 2
36 BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM (JK442 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 2
37 LID 1/1 (JP101 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 2
38 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM (JF224R VEYA DENGİ) adet AYRILABİLEN BASKET 3 F 90CM 2
39 SILICONE CUSHIONING PAD 1/1 SIZE (JF949 VEYA DENGİ) adet SİLİKON JEL POZİSYON PEDİ 360X125X70 MM 2
2. KISIM (ADENOİD - TONSİL SETİ)
1 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE29X67MM(OM171R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
2 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE33X75MM(OM172R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
3 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE38X85MM(OM173R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
4 RUSSEL-DAVIS TONGUE BLADEGROOVE40X92MM (OM174R VEYA DENGİ) adet RUSSEL DAVİS AĞIZ AÇACAĞI 4
5 HARTMANN CONCHOTOME 9MM DIA 120MM (OK643R VEYA DENGİ) adet CERRAHİ MAKAS EĞRİ 4
6 BRUENINGS TONGUE DEPRESSOR 190MM (OM208R VEYA DENGİ) adet DİL BASACAĞI- ABESLANG 4
7 LARYNGEAL MIRROR HEX-HDL 14MM 180MM (OM082R VEYA DENGİ) adet LARENKS AYNASI 4
8 LARYNGEAL MIRROR HEX-HDL 22MM 180MM (OM086R VEYA DENGİ) adet LARENKS AYNASI 4
9 TONSIL NEEDLE STR W/LUER-LOCK (SF811R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
10 SEPTUM NEEDLE STR W/LUER-LOCK (SF812R VEYA DENGİ) adet SEPTUM BIÇAĞI 4
11 BACKHAUS TOWEL CLAMP 90MM (BF431R VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 16
12 LABORATORY DISH 0.4 L (JG523R VEYA DENGİ) adet LABORATUVAR PENSİ 4
13 DAVIS-MEYER TONGUE DEPRESSOR FRAME (OM169R VEYA DENGİ) adet DİL DEPRESÖRÜ 4
14 MCIVOR FRAME F/TONGUE DEPRESSOR (OM104R VEYA DENGİ) adet DİL DEPRESÖRÜ 4
15 EVES TONSIL SNARE 280MM (OM760R VEYA DENGİ adet ABRAHAM TONSİL KLEMPİ 4
16 SNARE WIRE LOOPS 0.4MM DIA SM (OM757R VEYA DENGİ) adet EVES TONSİL KESİCİ 4
17 BLOHMKE TONSIL SEIZING FORCEPS 205MM (OM617R VEYA DENGİ) adet TONSİL ANS TELİ 4
18 COLVER TONSIL SEIZING FORCEPS 195MM (OM611R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
19 GOOD TONSIL SCISSORS195MM (OM710R VEYA DENGİ) adet BOETTCHER TONSİL MAKASI 4
20 YANKAUER SUCT TUBEW/BORNG4.8MM285MM (OM671R VEYA DENGİ) adet LARİNGEAL TÜP 4
21 HENKE TONSIL DISSECTOR 12MM235MM (OM668R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
22 SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCVD 185MM (BH961R VEYA DENGİ) adet BOETTCHER TONSİL MAKASI 4
23 MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.180MM (BJ305R VEYA DENGİ) adet MIKULICZ FORSEPSİ 4
24 STANDARD FORCEPS SERR 200MM (BD051R VEYA DENGİ) adet KEMİK FORSEPSİ 4
25 TISSUE FORCEPS 2X3 200MM (BD581R VEYA DENGİ) adet RAMPLEY DOKU FORSEPSİ 4
26 SNARE WIRE LOOPS 0.4MM DIA LRG (OM758R VEYA DENGİ) adet SNARE TELİ 4
27 BECKMANN ADENOID CURETTE #0 220MM (OM500R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
28 BECKMANN ADENOID CURETTE #1 220MM (OM501R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
29 BECKMANN ADENOID CURETTE #2 220MM (OM502R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
30 BECKMANN ADENOID CURETTE #3 220MM (OM503R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
31 NAGER TONSIL RETRACTOR 230MM (OM637R VEYA DENGİ) adet RETRAKTÖR 4
32 JURASZ ADENOID CUTTING FCPSPEDI190MM (OM496R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
33 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM (BM067R VEYA DENGİ) adet HEGAR MAYO PORTEGÜ 4
34 BIPOLAR CABLE 28.6MM (GN133 VEYA DENGİ) adet KABLO 4
35 BIPOLAR FRCP W/IRRIG CHANNEL .7MM205MM (GK844R VEYA DENGİ) adet KANAL EĞESİ 4
36 IRRIGATION FORCEPS 205MM 1.3MM TIP (GK845R VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA FORSEPSİ 4
37 BECKMANN ADENOID CURETTE #4 220MM (OM504R VEYA DENGİ) adet ADENOİD KÜRETİ KESKİN 4
38 SCALPEL HANDLE #7 ENGLISH NO.5 160MM (BB077R VEYA DENGİ) adet SCALPEL HANDLE(ELCEK) 4
39 DRAFFIN CHEST SUPPRTW/4 HGHT RNGS (OM186R VEYA DENGİ) adet DRAFFIN AĞIZ AÇACAĞI ASKISI 4
40 DOYEN-JANSEN MOUTH GAG 140MM (OM041R VEYA DENGİ) adet DOYEN İNTESTİNAL PENS 4
41 TONSIL DISSECTOR/PILLAR RETR10MM215MM (OM661R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
42 HENKE TONSIL DISSECTOR 17MM 235MM (OM669R VEYA DENGİ) adet TONSİL DİSEKTÖRÜ 4
43 TC METZENBAUM WVCT SCISS CVD B/B200MM (BC265W VEYA DENGİ) adet METZENBAUM MAKAS 4
44 NEGUS TONSIL FORCEPS HVY-CVD 190MM (BH951R VEYA DENGİ) adet TONSİL FORSEPSİ 4
45 BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM (JK442 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 4
46 LID 1/1 (JP101 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 4
47 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM (JF223R VEYA DENGİ) adet AYRILABİLEN BASKET 4 F 120CM 4
48 SILICONE CUSHIONING PAD 1/1 SIZE (JF932 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR AKSESUARLARI 4
3. KISIM (SEPTOPLASTİ SETİ)
1 COTTLE NASAL SPECULUM, 35 mm (488002 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
2 COTTLE NASAL SPECULUM, 55 mm (488003 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
3 COTTLE NASAL SPECULUM, 75 mm (488004 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
4 COTTLE NASAL SPECULUM (403855 VEYA DENGİ) adet COTTLE SPEKULUM 3
5 STEVENS MAKAS, 10.5 cm (513410 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
6 MAKAS, HASSAS, 10 cm, EĞRİ (511210 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
7 BLAKESLEY NNASAL FORCEPS (456001 VEYA DENGİ) adet WEIL-BLAKESLEY FORSEPS 3
8 NASAL FORCEPS (456502 VEYA DENGİ) adet NAZAL FORSEPS 3
9 HEYMANN NASAL SCİSSORS, MEDİUM (488032 VEYA DENGİ) adet HEYMANN-KNIGHT MAKAS 3
10 FERGUSON SUCTİON TUBE, 10 Fr. (204810 VEYA DENGİ) adet Y-SUCTİON (SAKŞIN) TÜP 10F 6
11 FERGUSON SUCTİON TUBE, 12 Fr. (204812 VEYA DENGİ) adet Y-SUCTİON (SAKŞIN) TÜP 12F 3
12 JANSEN FORCEPS (426516 VEYA DENGİ) adet FORSEPS 6
13 COTTLE TOKMAK ( 174200 VEYA DENGİ) adet COTTLE ÇEKİCİ 3
14 KILLIAN-CLAUS SEPTUM ŞİZEL (480000 VEYA DENGİ) adet KİLLİAN RASPA 3
15 ELEVATÖR, 20 cm (474000 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
16 ELEVATÖR, DUBLUBLE-ENDED, LENGTH 22.5 cm ( 479010 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
17 FREER-JACOBS DOUBLE (474005 VEYA DENGİ) adet FREER DİSEKTÖR 3
18 ELEVATÖR, DOUBLE-ENDED, LENGHT 19 cm (474205 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
19 ADSON-BR. FORCEPS, TUNG. CARBİDE (533214 VEYA DENGİ) adet ADSON FORSEPS TEK DİŞLİ 3
20 CERRAHİ KABZA, NO. 3, 12.5 cm. (208000 VEYA DENGİ) adet LAPAROSKPOPİK PİSTOL GRİP KABZA 3
21 SCİSSORS (790502 VEYA DENGİ) adet MAKAS 3
22 SUCTİON ELEVATÖR, 21 cm (474001 VEYA DENGİ) adet ELEVATÖR 3
23 NEEDLE HOLDER, 13 cm (516013 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 6
24 TOWELL KLEMPS (796011 VEYA DENGİ) adet ÇAMAŞIR KLEMPİ 18
25 METAL KAP (810810 VEYA DENGİ) adet KAP 3
26 SEPTUM FORCEPS SİZE 1 (465001 VEYA DENGİ) adet SEPTUM BIÇAĞI 3
27 NEEDLE HOLDER, 15 CM (515515 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 3
4. KISIM (GENEL GÖZ CERRAHİ SETİ)
1 SPECULUM 15 MM (K1-5671 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 2
2 KAPAK RETRAKTÖRÜ 13MM (K1-8210 VEYA DENGİ) adet KAPAK RETRAKTÖRÜ 2
3 ŞALAZYON KÜRETİ 2.50 MM (K3-1030 VEYA DENGİ) adet ŞALAZYON KÜRETİ 1
4 İRİS SPATÜLÜ (K3-2120 VEYA DENGİ) adet İRİS SPATÜLÜ 2
5 LENS LOOP (K3-4000 VEYA DENGİ) adet LOOP 2
6 İRİS KANCASI (K3-5002 VEYA DENGİ) adet KANCA - HOOK 1
7 İRİS MAKASI (K4-4410 VEYA DENGİ) adet İRİS MAKASI 1
8 STANDART GÖZ MAKASI (K4-7400 VEYA DENGİ) adet MAKAS 5
9 BAĞLAMA PENSETİ (K5-5000 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 2
10 AÇILI BAĞLAMA PENSETİ (K5-5010 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 2
11 KONJUKTİVA PENSETİ (K5-6200 VEYA DENGİ) adet KONJUKTİVA PENSETİ 2
12 ŞALAZYON PENSETİ (K5-9600 VEYA DENGİ) adet ŞALAZYON KÜRETİ 1
13 KISA İĞNE TUTUCU (K6-3310 VEYA DENGİ) adet İĞNE TUTUCU 2
14 ÖN KAMARA KORUYUCU KANÜL 20 G (K7-6717 VEYA DENGİ) adet KANÜL 1
15 SUTURİNG FORCEPS 0.3 MM (K5-2510 VEYA DENGİ) adet SÜTUR FORSEPSİ 2
16 SCLERAL SHİELD (K1-8480 VEYA DENGİ) adet KORNEAL KORUMA BARİYERİ (EYE SHİELD) SOL 1
17 STERİLİZASYON KUTUSU (K9-2200 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 2
5. KISIM (KATARAKT CERRAHİ SETİ)
1 TEMPORAL SPEKULUM 15 MM (K1-5671 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 5
2 TEMPORAL SPEKULUM 15 MM AÇIK (K1-5015 VEYA DENGİ) adet SPEKULUM 5
3 SİVRİSİNEK AĞIZLI PENSET (K5-9900 VEYA DENGİ) adet PENSET DİŞSİZ 5
4 HİDRODİSEKSİYON KANÜLÜ 27 G (K7-5460 VEYA DENGİ) adet KANÜL 5
5 FAKO BÖLÜCÜ (K3-2395 VEYA DENGİ) adet FAKO CERRAHİ SETİ 5
6 İRİS KANCASI VE LENS ÇEVİRİCİ AÇILI (K3-5520 VEYA DENGİ) adet HOOK(KANCA) 5
7 OBLİK KAS MAKASI WESTCOTT (K4-3004 VEYA DENGİ) adet WESTCOTT MAKAS 5
8 KAPSÜL MAKASI (K4-5122 VEYA DENGİ) adet KAPSÜL 5
9 DOKU PENSETİ 0.12MM (KALİBRİ) (K5-1520 VEYA DENGİ) adet DOKU PENSETİ 5
10 SÜTÜR PENSETİ (K5-2520 VEYA DENGİ) adet SÜTUR PENSETİ MİKRO 150-200MM 5
11 DÜZ BAĞLAMA PENSETİ (K5-5220 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 5
12 IRRİGATİON HANDPİECES 0.4 MM (K7-5838 VEYA DENGİ) adet KLEMP 5
13 ASPİRATİON HANDPİECES 0.3MM (K7-5817 VEYA DENGİ) adet KLEMP 5
14 KAPSÜL TUTMA PENSETİ (K5-5081 VEYA DENGİ) adet KAPSÜL 5
15 BAĞLAMA PENSETİ 7.5 MM (K5-5030 VEYA DENGİ) adet BAĞLAMA PENSETİ DÜZ 5
16 STEİNERT IOL İNSERTİNG FORCEPS (K5-8219 VEYA DENGİ) adet KESİCİ FORSEPS 5
17 İĞNE TUTUCU 5MM (K6-3830 VEYA DENGİ) adet İĞNE - NEEDLE 5
18 İRİS KANCASI 6 LI SET (K3-4790 VEYA DENGİ) adet KANCA - HOOK 3
19 HİDRODİSEKSİYON KANÜLÜ (K7-5450 VEYA DENGİ) adet KANÜL 5
20 ANESTEZİ KANÜLÜ (K7-4005 VEYA DENGİ) adet SPİNAL ANESTEZİ KANÜLÜ 26G 2
21 STERİLİZASYON KUTUSU (K9-2200 VEYA DENGİ) adet STERİLİZASYON KONTEYNIR SİSTEMLERİ 5
Okas Kodu Okas Açıklaması
33169000 Cerrahi araç ve gereçler

< GERİ DÖN