Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/147510

İhale No: 2019/147510
DİKKAT!

Bu ihale için 15 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2019 Yılı Temizlik Sarf Malzemesi Toplu Alımı
 • İhale No 2019/147510
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 29.04.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 01.04.2019 02:37
 • Telefon 2362504112
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Manisa İl Sağlık Müdürlüğü (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)
 • İşin Yeri Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Salihli Devlet Hastanesi, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa Soma Ağız ve Diş Sağlığı ile Turgutlu Devlet Hastanesi
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2019 Yılı Temizlik Sarf Malzemesi Toplu Alımı
TEMİZLİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/147510
1-İdarenin
a) Adresi:Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362504112-13 - 2362504112
c) Elektronik Posta Adresi:manisa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI (160 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Salihli Devlet Hastanesi, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa Soma Ağız ve Diş Sağlığı ile Turgutlu Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 7 Aydır. İşin süresi 7 (yedi) aydır. Sözleşmenin süresi 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanması gerekir. Sözleşmenin imzalandığının,idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır.idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslimat yapılacaktır.İdarenin yazılı talebine istinaden (fax, e posta, yazılı talimat, iadeli taahhütlü) 15 (onbeş) takvim günü içerisinde idareye teslim etmesi gerekmektedir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Manisa İl Sağlık Müdürlüğü (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)
b) Tarihi ve saati:29.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-)İstekliler Teknik Şartnameye birebir uygun olduklarına  dair Teknik Şartnameye cevap yazısını  yazarak imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.

b) Teklif edilen ürüne ait net ve anlaşılır ürün fotoğrafı dijital ortamda cd içerisinde  teklif dosyasında sunacaklardır.  Fotoğrafın adı ihalede yer alan ürün  sırano-adı- şeklinde olacaktır.   Bu şekilde  CD ' yi  sunmayan  isteklilerin ilgili kalemleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) İstekliler İhale sıra numarasını,  malzeme adını, markasını, modelini,ambalaj şeklini, miktarını vb. bilgileri içeren liste hazırlanarak firma tarafından ıslak imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Bu şekilde sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

d) Yerli Malı Belgesi sunacak olan istekliler, İlgili belgenin ihale listesinde yer alan hangi kalemleri kapsadığını ilgi belge ekinde teklif sırasına göre  liste olarak beyan edeceklerdir. Bu liste ürün  sırano-adı- yerli malı belge numarası şeklinde hazırlanacaktır. Liste ekine teklif sırası ile  yerli malı belgeleri  konulacak belgelerin üzerine hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.   Bu şekilde sunulmayan belge sunmayan  isteklilerin ilgili kalemlerinde yerli malı uygulaması yapılmayacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu yada özel Sektörde yapılan Temizlik  Malzemesi Alımı, Tıbbi Sarf Malzeme Alımı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 2019 Yılı Temizlik Sarf Malzemesi Toplu Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKLI adet 120.000
2 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKSIZ adet 251.000
3 5 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKSIZ adet 332.200
4 AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ kilogram 10.750
5 AHŞAP ÇÖP ŞİŞ (100' LÜ PAKET) paket 200
6 ALİMİNYUM FOLYO (45 CM X 100 MT) adet 507
7 BANYO-WC TEMİZLİK MADDESİ (JEL FORMUNDA) kilogram 5.910
8 BULAŞIK ELDİVENİ çift 345
9 BULAŞIK MAKİNE DETERJANLARI (Sıvı) litre 1.400
10 BULAŞIK MAKİNE DETERJANLARI (Tablet) adet 950
11 BULAŞIK MAKİNE PARLATICILARI litre 800
12 BULAŞIK SÜNGERİ 10*15 adet 3.460
13 BULAŞIK TELİ adet 1.780
14 CAM ÇEKECEĞİ adet 425
15 CAM ÇEKECEK SAPI adet 425
16 CAM SİLME SOLÜSYONU (10 LİTRE) litre 300
17 CAM SİLME SOLÜSYONU 500 ML adet 4.330
18 CESET TORBASI adet 100
19 CESET TORBASI (Çocuk) adet 127
20 ÇALI SÜPÜRGESİ (Bahçe Süpürgesi Ot) adet 170
21 ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI EV TİPİ kilogram 4.270
22 ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI SANAİİ TİPİ kilogram 23.150
23 ÇAMAŞIR SULARI litre 47.800
24 ÇAMAŞIR SULARI (Yoğun Kıvamlı) litre 19.450
25 ÇAMAŞIR VE TÜL BEYAZLATICILARI kilogram 350
26 ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI litre 7.250
27 ÇİZME (1 ÇİFT) çift 335
28 ÇÖP KUTULARI VE KOVALARI(BÜYÜK) adet 140
29 DEZENFEKTAN KLOR TABLETİ (100 ADET LİK KUTU) kutu 2.540
30 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo 1.940
31 DİŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI adet 8.700
32 ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI litre 18.930
33 ERNET-KOKU GİDERİCİ-ASKILI adet 4.600
34 ERNET-KOKU GİDERİCİ-MİSNET (100 GR LIK POŞET) paket 600
35 FARAŞ adet 334
36 FIRÇA adet 629
37 FIRÇA SAPI adet 519
38 GALOŞ (1000' Lİ PAKET) paket 750
39 GENEL TEMİZLİK SIVISI litre 15.350
40 HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK MAVİ (SET) adet 3.550
41 HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK PEMBE (SET) adet 3.550
42 HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ adet 33.900
43 HASTA BİLEKLİĞİ ÇOCUK BEYAZ adet 8.200
44 HASTA BİLEKLİĞİ ÇOCUK KIRMIZI adet 1.630
45 HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI adet 4.500
46 HEKİM ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE adet 33.610
47 ISIYA DAYANIKLI ELDİVEN çift 76
48 ISLAK MENDİL (TEK KULLANIMLIK) adet 100.000
49 İDRAR TORBASI ASKISI adet 900
50 İNOX METAL TEMİZLEYİCİLERİ VEYA PARLATICILARI adet 165
51 İPLİK PASPAS adet 7.160
52 İPLİK PASPAS (Islak Mop Püsküllü) adet 3.130
53 İŞÇİ ELDİVENİ (1 ÇİFT) çift 880
54 İŞ GÖZLÜĞÜ adet 152
55 KAHVALTILIK POŞET (1 KG'LIK) adet 40.000
56 KARTON BARDAK (150 CC' LİK) adet 1.031.900
57 KATI BANYO SABUNU adet 4.000
58 KATI EL SABUNU adet 4.000
59 KAT TEMİZLEME ARABASI adet 67
60 KAZIYICILAR adet 50
61 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 11*14 adet 65.500
62 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 15*18 adet 80.500
63 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 21*27 CM adet 86.520
64 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 23*35 CM adet 88.820
65 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 35*50 adet 93.000
66 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 5*5 adet 80.200
67 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 6*7 adet 120.000
68 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 8*10 adet 323.000
69 KİREÇ SÖKÜCÜ litre 13.760
70 KOKU GİDERİCİ (KLOZET BLOĞU) adet 750
71 KONTEYNER KİLİDİ adet 7.205
72 KÖPÜK EL SABUNU litre 4.550
73 KÜÇÜK BOY POŞET 27 X 35 CM (KİLİTSİZ-DÜZ POŞET) adet 210.000
74 KÜÇÜK BOY POŞET 8 X 10 CM (KİLİTSİZ-DÜZ POŞET) adet 110.000
75 KÜRDAN (1000' Lİ PAKET) paket 303
76 LASTİK TURNİKE İNCE OLACAK metre 835
77 LAVABO AÇICI litre 470
78 LAVABO AÇICI (SANAYİ TİPİ KOSTİK TOZ) kilogram 1.650
79 LAVABO FIRÇASI adet 1.280
80 LAVABO POMPASI adet 345
81 LAVABO TEMİZLEYİCİSİ (Lavabo Ovma Tozu) kilogram 1.498
82 LAVABO TEMİZLEYİCİSİ (Sıvı Krem Temizleyici) kilogram 4.934
83 MASKE 3 KATLI (BAĞCIKLI) adet 118.100
84 MASKE 3 KATLI (LASTİKLİ) adet 390.000
85 MAŞRAPALAR adet 880
86 METAL TEMİZLEYİCİLERİ VEYA PARLATICILARI adet 2.170
87 MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ adet 14.220
88 MOP PASPAS APARATI 40 CM. adet 250
89 MOP PASPAS APARATI 50 CM. adet 385
90 MOP PASPAS APARATI 60 CM. adet 311
91 MOP PASPAS APARATI 80 CM. adet 235
92 MOP PASPAS BEZİ 40 CM. adet 500
93 MOP PASPAS BEZİ 50 CM. adet 3.220
94 MOP PASPAS BEZİ 60 CM. adet 3.270
95 MOP PASPAS BEZİ 80 CM. adet 1.190
96 MOP SAPI adet 1.711
97 MUŞAMBA MUTFAK ÖNLÜĞÜ adet 623
98 NON STERİL TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ (CIRTLI) adet 52.580
99 ODA PARFÜMÜ MAKİNASI adet 137
100 ODA PARFÜMÜ TÜPÜ (Makine için) adet 1.385
101 OKSİJEN BAZLI AĞARTICILAR kilogram 10.400
102 OTO ŞAMPUANI litre 605
103 PASPAS ARABASI SIKACAĞI adet 443
104 PEDALLI ÇÖP KOVASI (MİNİ) adet 295
105 PEDALLI ÇÖP KOVASI (ORTA) adet 587
106 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK adet 452
107 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK-GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI İÇİN adet 286
108 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK-GRİ RENK-EVSEL ATIK adet 538
109 PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET) paket 7.600
110 PLASTİK ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI adet 41
111 PLASTİK ÇÖP KONTEYNER adet 41
112 PLASTİK SUB KASE 150 GR' LIK adet 222.000
113 SABUN VE LOSYON KAPLARI-KÖPÜK adet 205
114 SABUN VE LOSYON KAPLARI-SIVI adet 695
115 SAÇ ŞAMPUANI litre 1.600
116 SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE adet 533
117 SEDYE ÖRTÜSÜ-LASTİKLİ adet 122.680
118 SEDYE ÖRTÜSÜ-RULO ( 100 LÜ) rulo 2.010
119 SERT ZEMİN İÇİN CİLA (Fayans Temizleme Maddesi) litre 2.600
120 SIVI EL SABUNU litre 48.400
121 SIVI EL SABUNU (Arap Sabunu) litre 9.630
122 SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI(TEZGAH ALTI) adet 235
123 SPREY YÜZEY DEZENFEKTANI 1 LT'LİK adet 3.414
124 STERİL NUMUNE POŞETİ 16*25 CM adet 28.500
125 STREÇ FİLMLER adet 2.360
126 SU BARDAĞI CAM adet 320
127 SU KOVASI adet 165
128 SÜRGÜ KILIFI VE POŞETİ adet 15.000
129 ŞEFFAF (POŞET) ELDİVEN paket 37.430
130 TAŞIMA POŞETİ(ATLET)30*60 CM adet 5.000
131 TEK KULLANIMLIK ÇATAL (100' LÜ PAKET) paket 1.260
132 TEK KULLANIMLIK ÇATAL KAŞIK KILIFI adet 340.000
133 TEK KULLANIMLIK ÇAY KARIŞTIRICISI (100' LÜ PAKET) paket 1.320
134 TEK KULLANIMLIK KAŞIK (100' LÜ PAKET) paket 9.752
135 TEK KULLANIMLIK KOLLUK (100' LÜ PAKET) paket 110
136 TEMİZLİK BEZİ (40 CM X 100 METRE RULO) rulo 46
137 TEMİZLİK SETİ adet 322
138 TETİYER KILIFI adet 19.000
139 TIBBİ ATIK KONTEYNIRI 240 LT adet 28
140 TIBBİ ATIK KOVASI BASMALI 30 LT adet 120
141 TIBBİ ATIK KOVASI BASMALI 50 LT adet 300
142 TIBBİ ATIK KUTUSU 1-2 LT adet 2.190
143 TIBBİ ATIK KUTUSU 10 LT adet 7.890
144 TIBBİ ATIK KUTUSU 30 LT adet 3.410
145 TIBBİ ATIK KUTUSU 5 LT adet 2.520
146 TOZ KİREÇ TEMİZLEYİCİLER kilogram 620
147 TRAŞ BIÇAĞI adet 5.340
148 TRAŞ BIÇAĞI (Banyo Tipi) adet 1.790
149 TUZ RUHU litre 150
150 VÜCUT SPREYİ KÖPÜKLÜ adet 1.650
151 WC FIRÇASI adet 1.037
152 WC MATİK adet 250
153 YAĞÇÖZ litre 5.315
154 YEMEK KAŞIĞI METAL adet 1.390
155 YER ÇEKECEĞİ adet 910
156 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ litre 54.850
157 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ-MAKİNELER İÇİN litre 6.450
158 YÜZ KORUYUCU MASKE adet 225
159 ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ PEDİ (Cila Pedi) adet 620
160 KÖPÜK TABAK adet 5.000

İhale Adı 2019 Yılı Temizlik Sarf Malzemesi Toplu Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 - YUNUSEMRE / MANİSA

c) Telefon numarası: 2362504112-13

ç) Faks numarası: 2362504112

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Akın DEMİRAL/Uzman - Ayşe GÜNDÜZ / V.H.K.İ.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI

b) Varsa kodu: 2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI

c) Miktarı ve türü:

2019 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI (160 Kalem)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Salihli Devlet Hastanesi, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa Soma Ağız ve Diş Sağlığı ile Turgutlu Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/147510

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

ç) İhalenin yapılacağı adres: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 29.04.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

a-)İstekliler Teknik Şartnameye birebir uygun olduklarına  dair Teknik Şartnameye cevap yazısını  yazarak imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.

b) Teklif edilen ürüne ait net ve anlaşılır ürün fotoğrafı dijital ortamda cd içerisinde  teklif dosyasında sunacaklardır.  Fotoğrafın adı ihalede yer alan ürün  sırano-adı- şeklinde olacaktır.   Bu şekilde  CD ' yi  sunmayan  isteklilerin ilgili kalemleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) İstekliler İhale sıra numarasını,  malzeme adını, markasını, modelini,ambalaj şeklini, miktarını vb. bilgileri içeren liste hazırlanarak firma tarafından ıslak imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Bu şekilde sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

d) Yerli Malı Belgesi sunacak olan istekliler, İlgili belgenin ihale listesinde yer alan hangi kalemleri kapsadığını ilgi belge ekinde teklif sırasına göre  liste olarak beyan edeceklerdir. Bu liste ürün  sırano-adı- yerli malı belge numarası şeklinde hazırlanacaktır. Liste ekine teklif sırası ile  yerli malı belgeleri  konulacak belgelerin üzerine hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.   Bu şekilde sunulmayan belge sunmayan  isteklilerin ilgili kalemlerinde yerli malı uygulaması yapılmayacaktır

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu yada özel Sektörde yapılan Temizlik  Malzemesi Alımı, Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 160 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede tüm kalemler için ayrı ayrı teklif verilebilir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Vergi Resim Harçlar

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25.09.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Biriminin T.C. Ziraat Bankası Mesir Şubesi TR52 0001 0012 5628 4331 1650 02 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

***Firmalar ihale dokümanları içerisinde yer alan terör örgütleri ile irtibatı olmadığına dair belgeyi noter onaylı olarak sözleşme aşamasında sunacaklardır.
***Sözleşme imzalanmasına müteakip tüm işlemler (sipariş-ihtar-ceza) hizmetin verildiği sağlık tesisi tarafından gerçekleştirilecektir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKLI adet 120.000
2 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKSIZ adet 251.000
3 5 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK KAPAKSIZ adet 332.200
4 AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ kilogram 10.750
5 AHŞAP ÇÖP ŞİŞ (100' LÜ PAKET) paket 200
6 ALİMİNYUM FOLYO (45 CM X 100 MT) adet 507
7 BANYO-WC TEMİZLİK MADDESİ (JEL FORMUNDA) kilogram 5.910
8 BULAŞIK ELDİVENİ çift 345
9 BULAŞIK MAKİNE DETERJANLARI (Sıvı) litre 1.400
10 BULAŞIK MAKİNE DETERJANLARI (Tablet) adet 950
11 BULAŞIK MAKİNE PARLATICILARI litre 800
12 BULAŞIK SÜNGERİ 10*15 adet 3.460
13 BULAŞIK TELİ adet 1.780
14 CAM ÇEKECEĞİ adet 425
15 CAM ÇEKECEK SAPI adet 425
16 CAM SİLME SOLÜSYONU (10 LİTRE) litre 300
17 CAM SİLME SOLÜSYONU 500 ML adet 4.330
18 CESET TORBASI adet 100
19 CESET TORBASI (Çocuk) adet 127
20 ÇALI SÜPÜRGESİ (Bahçe Süpürgesi Ot) adet 170
21 ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI EV TİPİ kilogram 4.270
22 ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI SANAİİ TİPİ kilogram 23.150
23 ÇAMAŞIR SULARI litre 47.800
24 ÇAMAŞIR SULARI (Yoğun Kıvamlı) litre 19.450
25 ÇAMAŞIR VE TÜL BEYAZLATICILARI kilogram 350
26 ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI litre 7.250
27 ÇİZME (1 ÇİFT) çift 335
28 ÇÖP KUTULARI VE KOVALARI(BÜYÜK) adet 140
29 DEZENFEKTAN KLOR TABLETİ (100 ADET LİK KUTU) kutu 2.540
30 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo 1.940
31 DİŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI adet 8.700
32 ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI litre 18.930
33 ERNET-KOKU GİDERİCİ-ASKILI adet 4.600
34 ERNET-KOKU GİDERİCİ-MİSNET (100 GR LIK POŞET) paket 600
35 FARAŞ adet 334
36 FIRÇA adet 629
37 FIRÇA SAPI adet 519
38 GALOŞ (1000' Lİ PAKET) paket 750
39 GENEL TEMİZLİK SIVISI litre 15.350
40 HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK MAVİ (SET) adet 3.550
41 HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK PEMBE (SET) adet 3.550
42 HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ adet 33.900
43 HASTA BİLEKLİĞİ ÇOCUK BEYAZ adet 8.200
44 HASTA BİLEKLİĞİ ÇOCUK KIRMIZI adet 1.630
45 HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI adet 4.500
46 HEKİM ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE adet 33.610
47 ISIYA DAYANIKLI ELDİVEN çift 76
48 ISLAK MENDİL (TEK KULLANIMLIK) adet 100.000
49 İDRAR TORBASI ASKISI adet 900
50 İNOX METAL TEMİZLEYİCİLERİ VEYA PARLATICILARI adet 165
51 İPLİK PASPAS adet 7.160
52 İPLİK PASPAS (Islak Mop Püsküllü) adet 3.130
53 İŞÇİ ELDİVENİ (1 ÇİFT) çift 880
54 İŞ GÖZLÜĞÜ adet 152
55 KAHVALTILIK POŞET (1 KG'LIK) adet 40.000
56 KARTON BARDAK (150 CC' LİK) adet 1.031.900
57 KATI BANYO SABUNU adet 4.000
58 KATI EL SABUNU adet 4.000
59 KAT TEMİZLEME ARABASI adet 67
60 KAZIYICILAR adet 50
61 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 11*14 adet 65.500
62 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 15*18 adet 80.500
63 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 21*27 CM adet 86.520
64 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 23*35 CM adet 88.820
65 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 35*50 adet 93.000
66 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 5*5 adet 80.200
67 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 6*7 adet 120.000
68 KİLİTLİ İLAÇ POŞETİ 8*10 adet 323.000
69 KİREÇ SÖKÜCÜ litre 13.760
70 KOKU GİDERİCİ (KLOZET BLOĞU) adet 750
71 KONTEYNER KİLİDİ adet 7.205
72 KÖPÜK EL SABUNU litre 4.550
73 KÜÇÜK BOY POŞET 27 X 35 CM (KİLİTSİZ-DÜZ POŞET) adet 210.000
74 KÜÇÜK BOY POŞET 8 X 10 CM (KİLİTSİZ-DÜZ POŞET) adet 110.000
75 KÜRDAN (1000' Lİ PAKET) paket 303
76 LASTİK TURNİKE İNCE OLACAK metre 835
77 LAVABO AÇICI litre 470
78 LAVABO AÇICI (SANAYİ TİPİ KOSTİK TOZ) kilogram 1.650
79 LAVABO FIRÇASI adet 1.280
80 LAVABO POMPASI adet 345
81 LAVABO TEMİZLEYİCİSİ (Lavabo Ovma Tozu) kilogram 1.498
82 LAVABO TEMİZLEYİCİSİ (Sıvı Krem Temizleyici) kilogram 4.934
83 MASKE 3 KATLI (BAĞCIKLI) adet 118.100
84 MASKE 3 KATLI (LASTİKLİ) adet 390.000
85 MAŞRAPALAR adet 880
86 METAL TEMİZLEYİCİLERİ VEYA PARLATICILARI adet 2.170
87 MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ adet 14.220
88 MOP PASPAS APARATI 40 CM. adet 250
89 MOP PASPAS APARATI 50 CM. adet 385
90 MOP PASPAS APARATI 60 CM. adet 311
91 MOP PASPAS APARATI 80 CM. adet 235
92 MOP PASPAS BEZİ 40 CM. adet 500
93 MOP PASPAS BEZİ 50 CM. adet 3.220
94 MOP PASPAS BEZİ 60 CM. adet 3.270
95 MOP PASPAS BEZİ 80 CM. adet 1.190
96 MOP SAPI adet 1.711
97 MUŞAMBA MUTFAK ÖNLÜĞÜ adet 623
98 NON STERİL TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ (CIRTLI) adet 52.580
99 ODA PARFÜMÜ MAKİNASI adet 137
100 ODA PARFÜMÜ TÜPÜ (Makine için) adet 1.385
101 OKSİJEN BAZLI AĞARTICILAR kilogram 10.400
102 OTO ŞAMPUANI litre 605
103 PASPAS ARABASI SIKACAĞI adet 443
104 PEDALLI ÇÖP KOVASI (MİNİ) adet 295
105 PEDALLI ÇÖP KOVASI (ORTA) adet 587
106 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK adet 452
107 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK-GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI İÇİN adet 286
108 PEDALLI ÇÖP KOVASI BÜYÜK-GRİ RENK-EVSEL ATIK adet 538
109 PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET) paket 7.600
110 PLASTİK ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI adet 41
111 PLASTİK ÇÖP KONTEYNER adet 41
112 PLASTİK SUB KASE 150 GR' LIK adet 222.000
113 SABUN VE LOSYON KAPLARI-KÖPÜK adet 205
114 SABUN VE LOSYON KAPLARI-SIVI adet 695
115 SAÇ ŞAMPUANI litre 1.600
116 SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE adet 533
117 SEDYE ÖRTÜSÜ-LASTİKLİ adet 122.680
118 SEDYE ÖRTÜSÜ-RULO ( 100 LÜ) rulo 2.010
119 SERT ZEMİN İÇİN CİLA (Fayans Temizleme Maddesi) litre 2.600
120 SIVI EL SABUNU litre 48.400
121 SIVI EL SABUNU (Arap Sabunu) litre 9.630
122 SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI(TEZGAH ALTI) adet 235
123 SPREY YÜZEY DEZENFEKTANI 1 LT'LİK adet 3.414
124 STERİL NUMUNE POŞETİ 16*25 CM adet 28.500
125 STREÇ FİLMLER adet 2.360
126 SU BARDAĞI CAM adet 320
127 SU KOVASI adet 165
128 SÜRGÜ KILIFI VE POŞETİ adet 15.000
129 ŞEFFAF (POŞET) ELDİVEN paket 37.430
130 TAŞIMA POŞETİ(ATLET)30*60 CM adet 5.000
131 TEK KULLANIMLIK ÇATAL (100' LÜ PAKET) paket 1.260
132 TEK KULLANIMLIK ÇATAL KAŞIK KILIFI adet 340.000
133 TEK KULLANIMLIK ÇAY KARIŞTIRICISI (100' LÜ PAKET) paket 1.320
134 TEK KULLANIMLIK KAŞIK (100' LÜ PAKET) paket 9.752
135 TEK KULLANIMLIK KOLLUK (100' LÜ PAKET) paket 110
136 TEMİZLİK BEZİ (40 CM X 100 METRE RULO) rulo 46
137 TEMİZLİK SETİ adet 322
138 TETİYER KILIFI adet 19.000
139 TIBBİ ATIK KONTEYNIRI 240 LT adet 28
140 TIBBİ ATIK KOVASI BASMALI 30 LT adet 120
141 TIBBİ ATIK KOVASI BASMALI 50 LT adet 300
142 TIBBİ ATIK KUTUSU 1-2 LT adet 2.190
143 TIBBİ ATIK KUTUSU 10 LT adet 7.890
144 TIBBİ ATIK KUTUSU 30 LT adet 3.410
145 TIBBİ ATIK KUTUSU 5 LT adet 2.520
146 TOZ KİREÇ TEMİZLEYİCİLER kilogram 620
147 TRAŞ BIÇAĞI adet 5.340
148 TRAŞ BIÇAĞI (Banyo Tipi) adet 1.790
149 TUZ RUHU litre 150
150 VÜCUT SPREYİ KÖPÜKLÜ adet 1.650
151 WC FIRÇASI adet 1.037
152 WC MATİK adet 250
153 YAĞÇÖZ litre 5.315
154 YEMEK KAŞIĞI METAL adet 1.390
155 YER ÇEKECEĞİ adet 910
156 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ litre 54.850
157 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ-MAKİNELER İÇİN litre 6.450
158 YÜZ KORUYUCU MASKE adet 225
159 ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ PEDİ (Cila Pedi) adet 620
160 KÖPÜK TABAK adet 5.000
Okas Kodu Okas Açıklaması
39000000 Mobilya (ofis mobilyaları dahil), mefruşat, ev aletleri (aydınlatma hariç ) ve temizlik ürünleri
39525800 Temizlik bezleri
39830000 Temizlik ürünleri
39834000 Mücevher temizlik solüsyonları

< GERİ DÖN