Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/169992

İhale No: 2019/169992
DİKKAT!

Bu ihale için 9 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı
 • İhale No 2019/169992
 • Şehir Malatya
 • İhale Tarihi 23.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 24.04.2019 02:47
 • Telefon 4223243097
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İzzetiye Mh. İnönü Cd. No:1 Kat:5 MALATYA
 • İşin Yeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü
 • Kurum Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı
İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
MALATYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/169992
1-İdarenin
a) Adresi:İzzetiye Mh. İnönü Cd. No :5 44100 MERKEZ İLÇE BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:4223243097 - 4223232716
c) Elektronik Posta Adresi:malatya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
180 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 12 ay içinde peyder pey olarak idarenin isteği doğrultusunda yüklenici teslimatı gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İzzetiye Mh. İnönü Cd. No:1 Kat:5 MALATYA
b) Tarihi ve saati:23.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ecza Deposu ise ;Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatı,

İmalatçı ise; Sağlık Bakanlığı' ndan alınan imalat izin belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

İthalatçı ise ,Sağlık Bakanlığı' ndan alınan ithalat izin belgesi aslı veya noter onaylı sureti,  yukarıda belirtilen belgelerden ilgili olanın ihale dosyasından bulunması zorunludur


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İlaç ve Serumlar için T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler veya ÜTS'den ürünün kodunu  ihale teklif zarfı içerisinde sunulmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuatlar geçerlidir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Serum Setlerine teklif verecek istekliler numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune ihale dosyasıyla birlikte sunmak zorundadır. Numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü tıbbi ilaç veya serum satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 5-Florourasil 1000 mg/20 ml Ampul/Flakon adet 200
2 5-Florourasil 500 mg/10 ml Ampul/Flakon adet 100
3 AKTİF KARBON 50 G ML ORAL SÜSPANSİYON 240 ML adet 840
4 ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET adet 10.380
5 ALVERİN SİTRAT 60 MG + SİMETİKON 300 MG KAPSÜL adet 1.450
6 AMİTRİPTİLİN HCL 10 MG DRAJE adet 1.140
7 AMOKSİSİLİN TRİHİDRAT 400 MG/5 ML + POTASYUM KLAVULANAT 57 MG/5 ML 70 ML SÜSPANSİYON adet 1.030
8 AMPİSİLİN SODYUM 1000MG IM/IV FLAKON adet 1.000
9 APİKSABAN 2,5 MG TABLET adet 300
10 APİKSABAN 5 MG TABLET adet 300
11 ASETİL SİSTEİN 600MG EFFERVESAN SAŞE adet 150
12 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG EFERVESAN TABLET adet 3.144
13 B.Ü LİFLİ, PROTEİN VE ARJİNİNLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TUPLE BESLENMEYE UYGUN BESLENME URUNU (1KCAL/1ML) adet 3.000
14 B.Ü YUKSEK KALORİLİ DÜŞÜK YAĞ İÇEREN TIBBİ AMAÇLI TOZ BESLENME URUNU adet 3.000
15 BEKLOMETAZON DİPROPİYONATE 100 MCG NAZAL SPREY adet 50
16 BİPERİDEN HCL 2 MG TABLET adet 2.000
17 BİPERİDEN LAKTAT 5 MG AMPUL adet 1.080
18 Bleomisin HCl 30 mg (IU) Liyofilize Toz İçeren Flakon adet 50
19 CENTELLA ASİATİCA EXTRESİ 400 MG MERHEM 40 GR adet 50
20 Dakarbazin 100 mg Flakon adet 50
21 Dakarbazin 200 mg Flakon adet 100
22 DİAZEPAM 2 MG/ML 2.5 ML REKTAL TÜP adet 530
23 DİAZEPAM 4 MG/ML 2.5 ML REKTAL TÜP adet 30
24 DİAZEPAM 5 MG FİLM TABLET adet 2.400
25 Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Film Tablet/Tablet adet 200
26 DİGOKSİN 0,5MG/2 ML AMPUL adet 920
27 DİGOKSİN 0.25 MG TABLET adet 2.700
28 DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 30 MG TABLET adet 9.648
29 DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 60 MG TABLET adet 10.098
30 DİMENHİDRİNAT 50 MG 1 ML AMPUL adet 36.400
31 DİNOPROSTON 10 MG OVÜL adet 580
32 DOKSAZOSİN 4 MG TABLET adet 1.400
33 EFEDRİN HİDROKLORÜR 50 MG/ML 1 ML AMPUL adet 2.330
34 ENOKSAPARİN 20 MG/0.2 ML 0.2 ML ENJEKTÖR adet 10.300
35 ENOKSAPARİN 40 MG/0.4 ML 0.4 ML ENJEKTÖR adet 95.160
36 ENOKSAPARİN 60 MG/0.6 ML 0.6 ML ENJEKTÖR adet 32.250
37 ERDOSTEİN 175MG/5ML 200 ML SÜSPANSİYON adet 120
38 FENİLEFRİN HCL 25MG/ML OFTALMİK DAMLA adet 70
39 FENİTOİN SODYUM 100 MG KAPSÜL adet 100
40 Fenobarbital 15 mg Tablet adet 150
41 FENTANİL 0.05 MG/ML 2 ML AMPUL adet 90
42 Fibrin Yapıştıcı (Protein, Faktör VIII, Aprotinin, Trombin, CaCl) 2 ml 2 ml Flakon adet 50
43 Filgrastim (G-CSF) 48 MIU Enjektör/Şırınga adet 600
44 FOLİK ASİT 5 MG TABLET adet 100
45 GADOTERİK ASİT 20 ML FLAKON adet 450
46 Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon adet 150
47 GENTAMİSİN SÜLFAT 0.3% 5 ML GÖZ-KULAK DAMLASI adet 320
48 GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL adet 400
49 GENTAMİSİN SÜLFAT 40 MG AMPUL adet 1.280
50 GLUKAGON HCL 1 MG FLAKON adet 36
51 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN 1% 400 G KREM adet 1.210
52 HALOPERİDOL 2 MG/ML 20 ML DAMLA adet 29
53 HALOPERİDOL 5 MG/ML 1 ML AMPUL adet 310
54 HEPARİNOİD 4.45 MG/G 40 G JEL adet 800
55 Hidrokortizon asetat 1% 5 g Göz Pomadı adet 10
56 HİDROKSİZİN HCL 10 MG/5 ML 200 ML ŞURUP adet 155
57 HİDROKSİZİN HCL 25 MG TABLET adet 600
58 HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR 10 MG + MEDAZEPAM 10 MG DRAJE adet 400
59 İLOPROST TROMETAMOL 20 MCG/ML 1 ML IV AMPUL adet 100
60 İMMÜNGLOBULİN G 50 MG/ML 100 ML IV FLAKON adet 400
61 İNSAN ALBUMİNİ 20% 100 ML IV FLAKON adet 2.055
62 İNSAN RHO-D IG 300 MCG/DOZ 2 ML IM IV FLAKON ENJEKTÖR adet 960
63 İNSÜLİN ASPART (REK. DNA ORİJİNLİ) 100 IU/ML 3 ML ENJEKSİYON KALEMİ adet 305
64 İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Disposable Kalem adet 140
65 İNSÜLİN DETEMİR 100 IU/ML 3 ML DİSPOSABLE KALEM adet 30
66 İNSÜLİN LİSPRO 100 IU/ML 3 ML KARTUŞ adet 245
67 İNSÜLİN LİSPRO 25% + İNSÜLİN LİSPRO PROTAMİN 75% 3 ML ENJEKSİYON KALEMİ adet 140
68 İZOSORBİD DİNİTRAT 5MG SUBLİNGUAL TABLET adet 1.050
69 İZOSORBİD-5-MONONİTRAT 20 MG TABLET adet 3.700
70 KALSİYUM KARBONAT 1500 MG + VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 400 IU EFF. TABLET adet 800
71 KARBOMER 2 MG/G 10 G OFTALMİK JEL adet 115
72 Karboplatin 150 mg/15 ml 15 ml Flakon adet 150
73 KETAMİN HCI 50 MG/ML 10 ML FLAKON adet 538
74 Klaritromisin 250 mg/5 ml 100 ml Oral Süspansiyon adet 700
75 KLONAZEPAM 2 MG TABLET adet 90
76 %1 KLORAMFENİKOL İÇEREN 5GR OFTALMİK POMAD adet 10
77 KLORPROMAZİN 5 MG/ML 5 ML AMPUL adet 705
78 KLORZOKSAZON 250 MG + ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL) 300 MG TABLET adet 2.000
79 KOLSISIN 0,5 MG TABLET adet 500
80 LEVADOPA BENSERAZID 125 MG TABLET adet 150
81 LEVOSETRİZİN DİHİDROKLORÜR 5 MG TABLET adet 100
82 LİTYUM KARBONAT 300 MG KAPSUL adet 100
83 Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet adet 300
84 METİLPREDNİZOLON 16 MG TABLET adet 500
85 MİANSERİN 10 MG TABLET adet 90
86 MİRTAZAPİN 15 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET adet 2.400
87 MİSOPROSTOL 200 MCG TABLET adet 11.928
88 MODAFİNİL 100 MG TABLET adet 1.200
89 MOMETAZON FUROAT 0.1% 30 G POMAD adet 100
90 NİFEDİPİN 30 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ adet 510
91 NİTROFURANTOİN 50 MG KAPSÜL adet 300
92 Oksimetazolin HCl 0.5 mg/ml 10 ml Burun Spreyi/Nazal Sprey adet 110
93 Okzaliplatin 150 mg IV Flakon adet 100
94 Okzaliplatin 200 mg 40 ml IV Flakon adet 30
95 PARASETAMOL 500 MG+KAFEİN 30 MG+KODEİN FOSFAT 10 MG TABLET adet 100
96 PENTOKSİFİLİN 100 MG/5 ML AMPUL adet 500
97 PİRASETAM 800 MG TABLET adet 2.400
98 PREDNİZOLON SODYUM FOSFAT 10 MG/ML OFTALMİK SÜSPANSİYON adet 680
99 PROPARAKAİN HCL 0.5% 15 ML OFTALMİK SOLÜSYON adet 640
100 PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML IV AMPUL adet 9.805
101 REMİFENTANİL HCL 2MG/5 ML IV FLAKON adet 235
102 RİBAVİRİN 200 MG KAPSUL adet 420
103 RİFAMİSİN 300 MG KAPSUL adet 300
104 ROKÜRONYUM BROMÜR 50 MG FLAKON adet 6.580
105 SALBUTAMOL 100 MCG/DOZ İNHALER adet 322
106 SENNOSİD A+B KALSİYUM 2 MG/ML 150 ML DİET SOLÜSYON adet 100
107 SENNOSİD A+B KALSİYUM 2 MG/ML 150 ML SOLÜSYON adet 300
108 SER. AMİNOASİT 3% 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU SETLİ adet 300
109 SER. AMİNOASİT 8% 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU SETLİ adet 300
110 SER. SODYUM KLORÜR 0.9% 250 ML SOLÜSYON TORBA SETLİ adet 35.100
111 Ser.Aminoasit 24 mg/ml + Azot 3.8 mg/ml + Yağ 35 mg/ml + Glukoz 68 mg/ml + Elektrolit 0.113 mmol/ml 1440 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu adet 1.800
112 Ser.Aminoasit 33 mg/ml + Azot 5.3 mg/ml + Yağ 39 mg/ml + Glukoz 97 mg/ml + Elektrolit 0.16 mmol/ml 1026 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu adet 800
113 Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası adet 180
114 SİLOSTAZOL 100 MG TABLET adet 360
115 SİPROFLOKSASİN HCL 3.5 MG/ML 5 ML GÖZ DAMLASI adet 30
116 Sisplatin 100 mg IV Flakon adet 100
117 Sisplatin 50 mg IV Flakon adet 100
118 Sitarabin (Sitosin arabinosid) 100 mg/5 ml Ampul adet 100
119 SODYUM BİKARBONAT 500 MG YUMUŞAK KAPSÜL adet 300
120 SPİRONOLAKTON 100 MG TABLET adet 200
121 SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET adet 1.500
122 STREPTOMYCİNE SÜLFAT 1GR FLAKON adet 5
123 SUGAMMADEKS SODYUM 100 MG/ML 2 ML IV FLAKON adet 1.560
124 Sulbaktam sodyum 1 g Flakon adet 500
125 SÜKSİNİLE JELATİN (MODİFİYE SIVI JELATİN) 40 MG/ML + SODYUM KLORÜR 7 MG/ML + SODYUM HİDROKSİT 1.36 MG/ML 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 3.250
126 SÜKSİNİLKOLİN KLORİT %2 IV AMPUL adet 25
127 Tetrakosaktid (ACTH) 1 mg 1 ml Ampul adet 50
128 TİMOLOL- BRİNZOLAMİD GOZ DAMLASI adet 50
129 TİYOKOLŞİKOSİD %0,25 30 G KREM adet 150
130 TRAZODON HCI 50 MG TABLET adet 900
131 Trimebutin maleat 200 mg Tablet adet 240
132 TRİMETOPRİM 160 MG + SÜLFAMETOKSAZOL 800 MG TABLET adet 1.500
133 TRİMETOPRİM 80 MG + SÜLFAMETOKSAZOL 400 MG 5 ML IV AMPUL adet 920
134 TROPİKAMİD 5 MG/ML 5 ML GÖZ DAMLASI adet 294
135 TROSPİYUM KLORÜR 30 MG FİLM TABLET adet 400
136 URSODEOKSİKOLİK ASİT 250 MG KAPSÜL adet 6.000
137 ÜRE (KARBAMİD) 4% 200 ML EMÜLSİYON adet 100
138 VALSARTAN 160 MG + HİDROKLOROTİYAZİD 12.5 MG FİLM TABLET/TABLET adet 2.268
139 Verapamil HCl 5 mg/2 ml Ampul adet 520
140 Vinblastin sülfat 10 mg 10 ml IV Flakon adet 50
141 VİTAMİN B1 (TİAMİN) 250 MG + VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN) 250 MG + VİTAMİN B12 (SİYANOKOBALAMİN) 1 MG FİLM TABLET/TABLET adet 600
142 VİTAMİN B1 250 MG + VİTAMİN B6 250 MG + VİTAMİN B12 1 MG ALFA LİPOİK ASİT 300 MG TABLET adet 1.200
143 VİTAMİN K1 10 MG/ML AMPUL adet 640
144 VİTAMİN K1 2 MG/0.2 ML PED. AMPUL adet 6.885
145 METRONİDAZOL SÜSPANSİYON adet 1.000
146 ZİDOVİDİN 50MG 50 ML ŞURUP adet 7
147 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 8MG/ML 2 ML AMPUL adet 300
148 LABETALOL 100 MG 20ML AMPÜL adet 50
149 ANHİDR NALAXONE HİDROKLORÜR 04 MG/ML AMPÜL adet 50
150 POVİDİON %10 LUK 100 ML SOLÜSYON adet 300
151 EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ 75 mcg FLK adet 60
152 METİLPREDNİZOLON SODYUM SÜPSİNAT 40 MG AMPUL adet 60.000
153 METOTREKSAT 500 MG/20 ML FLAKON adet 20
154 OSELTAMİVİL FOSFAT 12 MG/ML 52 MİL ORAL SÜSPANSİYON adet 300
155 SODYUM BİKARBONAT 84MG/ML 10 ML AMPUL adet 13.000
156 TEOFİLİN 300 MG KAPSÜL adet 1.200
157 HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR 10 MG AMPÜL adet 27.000
158 PARASETAMOL IV FLAKON adet 15.000
159 LEVOFLOKSASİN 500 MG FLAKON adet 500
160 MOKSİFLOKSASİN 400 MG 250 ML FLAKON adet 100
161 KLARİTROMİSİN 500MG FLAKON adet 600
162 SODYUMDİHİDROJEN FOSFAT+DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 135 ML adet 150
163 Metrodinazol 5 mg/ml 100 ml enj - Solüsyon Torba flk Seti adet 2.400
164 Amoksilin Tablet adet 432
165 Ampicillin (yara bakımı için toz) adet 320
166 Beclometasone inhaler adet 33
167 Carbamazepine 200 MG tablet adet 216
168 Enalapril 10 mg tablet adet 40
169 Fluoxetine 20 mg tablet adet 432
170 Glibenclamide 5 MG tablet adet 1.300
171 Haloperidol 5 MG tablet adet 380
172 Metformin 1000 MG tablet adet 2.400
173 Omeprazole 20 MG tablet adet 756
174 Oral rehidratasyon sıvısı adet 36
175 Çinko sulphate 30 MG tablet adet 120
176 Setirizin HCL 1MG/ML 200 ml Süspansiyon adet 20
177 Metoklopramid Hcl 5MG/5 ML süspansiyon adet 20
178 Salbutamol İnhaler adet 2.460
179 Thiazide (Hydrochorothiazide) 50 mg tb adet 480
180 Amoksilin 250 mg 80 ml Süspansiyon adet 17

İhale Adı 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Malatya Sağlık Müdürlüğü

b) Adresi: İzzetiye Mh. İnönü Cd. No :5 44100 MERKEZ İLÇE - BATTALGAZİ / MALATYA

c) Telefon numarası: 4223243097

ç) Faks numarası: 4223232716

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hakan GÜLER/Memur

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 180 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

180 Kalem İlaç ve Serum Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/169992

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: İzzetiye Mh. İnönü Cd. No:1 Kat:5 MALATYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 23.05.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d) Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

Ecza Deposu ise ;Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatı,

İmalatçı ise; Sağlık Bakanlığı' ndan alınan imalat izin belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

İthalatçı ise ,Sağlık Bakanlığı' ndan alınan ithalat izin belgesi aslı veya noter onaylı sureti,  yukarıda belirtilen belgelerden ilgili olanın ihale dosyasından bulunması zorunludur

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

İlaç ve Serumlar için T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler veya ÜTS'den ürünün kodunu  ihale teklif zarfı içerisinde sunulmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuatlar geçerlidir

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Serum Setlerine teklif verecek istekliler numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune ihale dosyasıyla birlikte sunmak zorundadır. Numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Her türlü tıbbi ilaç veya serum satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 180 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım/kalem bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kısımlar /kalemler dahilinde teklif edilen her bir iş kısmının biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, depolara taşınması vb. teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.10.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Halk Bankası Merkez Şubesi (TR 5500 0100 0183 3501 6167 5001 ) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

1- Yerli malı teklif veren istekliler yerli malı belgesinin üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirtecektirler. Yerli malı belgesinin üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmeyen isteklilerin o kaleme ait teklifi yerli malı olarak kabul edilmeyecektir.
2- İstekliler yerli malı olarak teklif ettiği kalemlere ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubunda ekli cetvelinde de yerli olduğunu belirtmelidirler.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 5-Florourasil 1000 mg/20 ml Ampul/Flakon adet 200
2 5-Florourasil 500 mg/10 ml Ampul/Flakon adet 100
3 AKTİF KARBON 50 G ML ORAL SÜSPANSİYON 240 ML adet 840
4 ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET adet 10.380
5 ALVERİN SİTRAT 60 MG + SİMETİKON 300 MG KAPSÜL adet 1.450
6 AMİTRİPTİLİN HCL 10 MG DRAJE adet 1.140
7 AMOKSİSİLİN TRİHİDRAT 400 MG/5 ML + POTASYUM KLAVULANAT 57 MG/5 ML 70 ML SÜSPANSİYON adet 1.030
8 AMPİSİLİN SODYUM 1000MG IM/IV FLAKON adet 1.000
9 APİKSABAN 2,5 MG TABLET adet 300
10 APİKSABAN 5 MG TABLET adet 300
11 ASETİL SİSTEİN 600MG EFFERVESAN SAŞE adet 150
12 ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG EFERVESAN TABLET adet 3.144
13 B.Ü LİFLİ, PROTEİN VE ARJİNİNLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TUPLE BESLENMEYE UYGUN BESLENME URUNU (1KCAL/1ML) adet 3.000
14 B.Ü YUKSEK KALORİLİ DÜŞÜK YAĞ İÇEREN TIBBİ AMAÇLI TOZ BESLENME URUNU adet 3.000
15 BEKLOMETAZON DİPROPİYONATE 100 MCG NAZAL SPREY adet 50
16 BİPERİDEN HCL 2 MG TABLET adet 2.000
17 BİPERİDEN LAKTAT 5 MG AMPUL adet 1.080
18 Bleomisin HCl 30 mg (IU) Liyofilize Toz İçeren Flakon adet 50
19 CENTELLA ASİATİCA EXTRESİ 400 MG MERHEM 40 GR adet 50
20 Dakarbazin 100 mg Flakon adet 50
21 Dakarbazin 200 mg Flakon adet 100
22 DİAZEPAM 2 MG/ML 2.5 ML REKTAL TÜP adet 530
23 DİAZEPAM 4 MG/ML 2.5 ML REKTAL TÜP adet 30
24 DİAZEPAM 5 MG FİLM TABLET adet 2.400
25 Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Film Tablet/Tablet adet 200
26 DİGOKSİN 0,5MG/2 ML AMPUL adet 920
27 DİGOKSİN 0.25 MG TABLET adet 2.700
28 DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 30 MG TABLET adet 9.648
29 DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 60 MG TABLET adet 10.098
30 DİMENHİDRİNAT 50 MG 1 ML AMPUL adet 36.400
31 DİNOPROSTON 10 MG OVÜL adet 580
32 DOKSAZOSİN 4 MG TABLET adet 1.400
33 EFEDRİN HİDROKLORÜR 50 MG/ML 1 ML AMPUL adet 2.330
34 ENOKSAPARİN 20 MG/0.2 ML 0.2 ML ENJEKTÖR adet 10.300
35 ENOKSAPARİN 40 MG/0.4 ML 0.4 ML ENJEKTÖR adet 95.160
36 ENOKSAPARİN 60 MG/0.6 ML 0.6 ML ENJEKTÖR adet 32.250
37 ERDOSTEİN 175MG/5ML 200 ML SÜSPANSİYON adet 120
38 FENİLEFRİN HCL 25MG/ML OFTALMİK DAMLA adet 70
39 FENİTOİN SODYUM 100 MG KAPSÜL adet 100
40 Fenobarbital 15 mg Tablet adet 150
41 FENTANİL 0.05 MG/ML 2 ML AMPUL adet 90
42 Fibrin Yapıştıcı (Protein, Faktör VIII, Aprotinin, Trombin, CaCl) 2 ml 2 ml Flakon adet 50
43 Filgrastim (G-CSF) 48 MIU Enjektör/Şırınga adet 600
44 FOLİK ASİT 5 MG TABLET adet 100
45 GADOTERİK ASİT 20 ML FLAKON adet 450
46 Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon adet 150
47 GENTAMİSİN SÜLFAT 0.3% 5 ML GÖZ-KULAK DAMLASI adet 320
48 GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL adet 400
49 GENTAMİSİN SÜLFAT 40 MG AMPUL adet 1.280
50 GLUKAGON HCL 1 MG FLAKON adet 36
51 GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN 1% 400 G KREM adet 1.210
52 HALOPERİDOL 2 MG/ML 20 ML DAMLA adet 29
53 HALOPERİDOL 5 MG/ML 1 ML AMPUL adet 310
54 HEPARİNOİD 4.45 MG/G 40 G JEL adet 800
55 Hidrokortizon asetat 1% 5 g Göz Pomadı adet 10
56 HİDROKSİZİN HCL 10 MG/5 ML 200 ML ŞURUP adet 155
57 HİDROKSİZİN HCL 25 MG TABLET adet 600
58 HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR 10 MG + MEDAZEPAM 10 MG DRAJE adet 400
59 İLOPROST TROMETAMOL 20 MCG/ML 1 ML IV AMPUL adet 100
60 İMMÜNGLOBULİN G 50 MG/ML 100 ML IV FLAKON adet 400
61 İNSAN ALBUMİNİ 20% 100 ML IV FLAKON adet 2.055
62 İNSAN RHO-D IG 300 MCG/DOZ 2 ML IM IV FLAKON ENJEKTÖR adet 960
63 İNSÜLİN ASPART (REK. DNA ORİJİNLİ) 100 IU/ML 3 ML ENJEKSİYON KALEMİ adet 305
64 İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Disposable Kalem adet 140
65 İNSÜLİN DETEMİR 100 IU/ML 3 ML DİSPOSABLE KALEM adet 30
66 İNSÜLİN LİSPRO 100 IU/ML 3 ML KARTUŞ adet 245
67 İNSÜLİN LİSPRO 25% + İNSÜLİN LİSPRO PROTAMİN 75% 3 ML ENJEKSİYON KALEMİ adet 140
68 İZOSORBİD DİNİTRAT 5MG SUBLİNGUAL TABLET adet 1.050
69 İZOSORBİD-5-MONONİTRAT 20 MG TABLET adet 3.700
70 KALSİYUM KARBONAT 1500 MG + VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 400 IU EFF. TABLET adet 800
71 KARBOMER 2 MG/G 10 G OFTALMİK JEL adet 115
72 Karboplatin 150 mg/15 ml 15 ml Flakon adet 150
73 KETAMİN HCI 50 MG/ML 10 ML FLAKON adet 538
74 Klaritromisin 250 mg/5 ml 100 ml Oral Süspansiyon adet 700
75 KLONAZEPAM 2 MG TABLET adet 90
76 %1 KLORAMFENİKOL İÇEREN 5GR OFTALMİK POMAD adet 10
77 KLORPROMAZİN 5 MG/ML 5 ML AMPUL adet 705
78 KLORZOKSAZON 250 MG + ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL) 300 MG TABLET adet 2.000
79 KOLSISIN 0,5 MG TABLET adet 500
80 LEVADOPA BENSERAZID 125 MG TABLET adet 150
81 LEVOSETRİZİN DİHİDROKLORÜR 5 MG TABLET adet 100
82 LİTYUM KARBONAT 300 MG KAPSUL adet 100
83 Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet adet 300
84 METİLPREDNİZOLON 16 MG TABLET adet 500
85 MİANSERİN 10 MG TABLET adet 90
86 MİRTAZAPİN 15 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET adet 2.400
87 MİSOPROSTOL 200 MCG TABLET adet 11.928
88 MODAFİNİL 100 MG TABLET adet 1.200
89 MOMETAZON FUROAT 0.1% 30 G POMAD adet 100
90 NİFEDİPİN 30 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ adet 510
91 NİTROFURANTOİN 50 MG KAPSÜL adet 300
92 Oksimetazolin HCl 0.5 mg/ml 10 ml Burun Spreyi/Nazal Sprey adet 110
93 Okzaliplatin 150 mg IV Flakon adet 100
94 Okzaliplatin 200 mg 40 ml IV Flakon adet 30
95 PARASETAMOL 500 MG+KAFEİN 30 MG+KODEİN FOSFAT 10 MG TABLET adet 100
96 PENTOKSİFİLİN 100 MG/5 ML AMPUL adet 500
97 PİRASETAM 800 MG TABLET adet 2.400
98 PREDNİZOLON SODYUM FOSFAT 10 MG/ML OFTALMİK SÜSPANSİYON adet 680
99 PROPARAKAİN HCL 0.5% 15 ML OFTALMİK SOLÜSYON adet 640
100 PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML IV AMPUL adet 9.805
101 REMİFENTANİL HCL 2MG/5 ML IV FLAKON adet 235
102 RİBAVİRİN 200 MG KAPSUL adet 420
103 RİFAMİSİN 300 MG KAPSUL adet 300
104 ROKÜRONYUM BROMÜR 50 MG FLAKON adet 6.580
105 SALBUTAMOL 100 MCG/DOZ İNHALER adet 322
106 SENNOSİD A+B KALSİYUM 2 MG/ML 150 ML DİET SOLÜSYON adet 100
107 SENNOSİD A+B KALSİYUM 2 MG/ML 150 ML SOLÜSYON adet 300
108 SER. AMİNOASİT 3% 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU SETLİ adet 300
109 SER. AMİNOASİT 8% 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU SETLİ adet 300
110 SER. SODYUM KLORÜR 0.9% 250 ML SOLÜSYON TORBA SETLİ adet 35.100
111 Ser.Aminoasit 24 mg/ml + Azot 3.8 mg/ml + Yağ 35 mg/ml + Glukoz 68 mg/ml + Elektrolit 0.113 mmol/ml 1440 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu adet 1.800
112 Ser.Aminoasit 33 mg/ml + Azot 5.3 mg/ml + Yağ 39 mg/ml + Glukoz 97 mg/ml + Elektrolit 0.16 mmol/ml 1026 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu adet 800
113 Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası adet 180
114 SİLOSTAZOL 100 MG TABLET adet 360
115 SİPROFLOKSASİN HCL 3.5 MG/ML 5 ML GÖZ DAMLASI adet 30
116 Sisplatin 100 mg IV Flakon adet 100
117 Sisplatin 50 mg IV Flakon adet 100
118 Sitarabin (Sitosin arabinosid) 100 mg/5 ml Ampul adet 100
119 SODYUM BİKARBONAT 500 MG YUMUŞAK KAPSÜL adet 300
120 SPİRONOLAKTON 100 MG TABLET adet 200
121 SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET adet 1.500
122 STREPTOMYCİNE SÜLFAT 1GR FLAKON adet 5
123 SUGAMMADEKS SODYUM 100 MG/ML 2 ML IV FLAKON adet 1.560
124 Sulbaktam sodyum 1 g Flakon adet 500
125 SÜKSİNİLE JELATİN (MODİFİYE SIVI JELATİN) 40 MG/ML + SODYUM KLORÜR 7 MG/ML + SODYUM HİDROKSİT 1.36 MG/ML 500 ML IV İNFÜZYON SOLÜSYONU adet 3.250
126 SÜKSİNİLKOLİN KLORİT %2 IV AMPUL adet 25
127 Tetrakosaktid (ACTH) 1 mg 1 ml Ampul adet 50
128 TİMOLOL- BRİNZOLAMİD GOZ DAMLASI adet 50
129 TİYOKOLŞİKOSİD %0,25 30 G KREM adet 150
130 TRAZODON HCI 50 MG TABLET adet 900
131 Trimebutin maleat 200 mg Tablet adet 240
132 TRİMETOPRİM 160 MG + SÜLFAMETOKSAZOL 800 MG TABLET adet 1.500
133 TRİMETOPRİM 80 MG + SÜLFAMETOKSAZOL 400 MG 5 ML IV AMPUL adet 920
134 TROPİKAMİD 5 MG/ML 5 ML GÖZ DAMLASI adet 294
135 TROSPİYUM KLORÜR 30 MG FİLM TABLET adet 400
136 URSODEOKSİKOLİK ASİT 250 MG KAPSÜL adet 6.000
137 ÜRE (KARBAMİD) 4% 200 ML EMÜLSİYON adet 100
138 VALSARTAN 160 MG + HİDROKLOROTİYAZİD 12.5 MG FİLM TABLET/TABLET adet 2.268
139 Verapamil HCl 5 mg/2 ml Ampul adet 520
140 Vinblastin sülfat 10 mg 10 ml IV Flakon adet 50
141 VİTAMİN B1 (TİAMİN) 250 MG + VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN) 250 MG + VİTAMİN B12 (SİYANOKOBALAMİN) 1 MG FİLM TABLET/TABLET adet 600
142 VİTAMİN B1 250 MG + VİTAMİN B6 250 MG + VİTAMİN B12 1 MG ALFA LİPOİK ASİT 300 MG TABLET adet 1.200
143 VİTAMİN K1 10 MG/ML AMPUL adet 640
144 VİTAMİN K1 2 MG/0.2 ML PED. AMPUL adet 6.885
145 METRONİDAZOL SÜSPANSİYON adet 1.000
146 ZİDOVİDİN 50MG 50 ML ŞURUP adet 7
147 DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 8MG/ML 2 ML AMPUL adet 300
148 LABETALOL 100 MG 20ML AMPÜL adet 50
149 ANHİDR NALAXONE HİDROKLORÜR 04 MG/ML AMPÜL adet 50
150 POVİDİON %10 LUK 100 ML SOLÜSYON adet 300
151 EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ 75 mcg FLK adet 60
152 METİLPREDNİZOLON SODYUM SÜPSİNAT 40 MG AMPUL adet 60.000
153 METOTREKSAT 500 MG/20 ML FLAKON adet 20
154 OSELTAMİVİL FOSFAT 12 MG/ML 52 MİL ORAL SÜSPANSİYON adet 300
155 SODYUM BİKARBONAT 84MG/ML 10 ML AMPUL adet 13.000
156 TEOFİLİN 300 MG KAPSÜL adet 1.200
157 HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR 10 MG AMPÜL adet 27.000
158 PARASETAMOL IV FLAKON adet 15.000
159 LEVOFLOKSASİN 500 MG FLAKON adet 500
160 MOKSİFLOKSASİN 400 MG 250 ML FLAKON adet 100
161 KLARİTROMİSİN 500MG FLAKON adet 600
162 SODYUMDİHİDROJEN FOSFAT+DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 135 ML adet 150
163 Metrodinazol 5 mg/ml 100 ml enj - Solüsyon Torba flk Seti adet 2.400
164 Amoksilin Tablet adet 432
165 Ampicillin (yara bakımı için toz) adet 320
166 Beclometasone inhaler adet 33
167 Carbamazepine 200 MG tablet adet 216
168 Enalapril 10 mg tablet adet 40
169 Fluoxetine 20 mg tablet adet 432
170 Glibenclamide 5 MG tablet adet 1.300
171 Haloperidol 5 MG tablet adet 380
172 Metformin 1000 MG tablet adet 2.400
173 Omeprazole 20 MG tablet adet 756
174 Oral rehidratasyon sıvısı adet 36
175 Çinko sulphate 30 MG tablet adet 120
176 Setirizin HCL 1MG/ML 200 ml Süspansiyon adet 20
177 Metoklopramid Hcl 5MG/5 ML süspansiyon adet 20
178 Salbutamol İnhaler adet 2.460
179 Thiazide (Hydrochorothiazide) 50 mg tb adet 480
180 Amoksilin 250 mg 80 ml Süspansiyon adet 17
Okas Kodu Okas Açıklaması
336000001 Serumlar
336000002 İlaçlar

< GERİ DÖN