Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/206841

İhale No: 2019/206841
DİKKAT!

Bu ihale için 44 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 105 Kısım Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
 • İhale No 2019/206841
 • Şehir Rize
 • İhale Tarihi 30.05.2019 14:30
 • Eklenme Tarihi 30.04.2019 02:19
 • Telefon 4642130491
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İşin Yeri T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Kurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Rte Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 105 Kısım Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

105 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/206841
1-İdarenin
a) Adresi:İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. 16 53100 - RİZE MERKEZ / RİZE RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası:4642130491 - 4642142812
c) Elektronik Posta Adresi:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi:sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme süresi 12 aydır. İdarenin istediği zaman ve miktarda mallar peyder pey teslim edilecektir. Malların teslim süresi (posta, telefon, faks veya e-mail ile) bildirim yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde sağlık tesisimizin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Malların hastanemizin eczane ve ayniyat deposuna teslimatı tamamen yüklenici tarafından yapılacaktır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecek olup, irsaliyeli mal teslimi yapılacaktır. Faturalar teslim edilecek ürünlerin muayene ve kabul yapılmasından sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Tarihi ve saati:30.05.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1- İsteklilerden, ihale tarihi itibari ile Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise, üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı veya ÜTS sistemine ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.)

3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge.Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.

4-Teklif mektuplarında ürünlerin hemen yanında veya altında, parantez içinde veya tanzim edilerek onaylanacak ek bir liste halinde ürüne/ürünlere ait TITUBB Barkod numaralarını ve firma tanımlayıcı numaralarını yazacaklardır

Not: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair  belgeler 

5-Yerli Malı Fiyat Avantajından faydalanmak isteyen firmalar teklif ettikleri yerli ürünleri, ihale sıra numarası ve sarfın adını belirterek oluşturdukları bir liste halinde  veya birim fiyat teklif cetvelinde yerli ürün olduğu belirtilmesi halinde cetvelle birlikte ihale dosyası içinde sunacaklardır.

Bu listeyi sunmayanlar yerli ürün teklif etmiş olsalar bile fiyat avantajından faydalanamayacaklardır. Ayrıca yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

6-Sağlık müdürlüğü satış yeri belgesi.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış, teknik şartnamedeki sıraya göre ayrı ayrı cevap verilmiş ve firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

b) Numune: İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda numune getirecektir. Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmemiş ise en az 1 (bir) adet numune getirilecektir. İstekliler, numuneleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimine ihale tarih ve saatinden önce teslim edeceklerdir.  İstekliler tarafından, teklif edilen ürünlerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede belirtilen şartları gösterir bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vb. materyalleri ihale dosyalarında sunacaklardır. Numune teslim etmeyen isteklilerin,numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası, ürünün menşei ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, mukavva, strafor köpük vb. muhafazalı bir kutuda tutanakla teslim edeceklerdir. İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Numunelerin poşet, çuval vb bir şekilde teslimi halinde kabul edilmeyecektir. Bu madde kapsamında belirtilen şekilde numune teslim etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numuneler için (ihale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir. Kargo yoluyla yalnız il dışı numune teslimatları kabul edilecektir.Kargo ile yapılan numune teslimatlarında İdarenin tespiti ile teslim alınan miktarlar geçerli olacak Firmanın herhangi bir itirazı söz konusu olmayacaktır. Numuneler için 3 adet numune teslim tutanağı hazırlanacak, bu tutanağın bir sureti aday veya isteklide kalacak, bir sureti numuneler ile birlikte idareye verilecektir. Bir nüshası teklif zarfı içinde olacaktır. İhale komisyonunca teslim edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecek olup, teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Tıbbi Sarf Malzeme satım işi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 105 Kısım Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.KISIM )
1 Koyun Kanlı Agar (Hazır Petri) adet KOYUN KANLI AGAR %5 15.000
2 EMB Agar (Hazır Petri) adet EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI 15.000
3 Müller Hinton Agar 150 Mm. (Hazır Petri) adet MÜLLER HİNTON AGAR 25.000
4 VRE AGAR adet VRE TOZ AGAR 3.000
5 Koyun Kanlı Agar ve EMB Agar (2’li Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 20.000
6 Çukulata Agar (Hazır Petri) adet ÇUKULATA AGAR TOZ 8.000
7 Mueller Hinton Fastidious Agar adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 500
8 Saboraud_Dekstroz Agar(Hazır Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 3.000
9 Salmonella-Shigella Agar (SS Agar-Hazır Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 3.000
10 Müller hinton agar toz gram MÜLLER HİNTON AGAR 500
11 Mueller Hınton Agar+%5 At Kanı+20mg/l B-Nad (MHF)(Hazır Petri) adet HAZIR PETRIDE MIKOSEL (SDA) AGAR 500
12 CARBA adet SARF / KİMYASAL 100
13 Dnaz hazır besiyeri adet BESİYERİ 100
2. KISIM (2.KISIM )
1 ARB(ZIHEL-NEELSEN ) BOYA KİTİ mililitre ARB BOYA SETİ 15.000
2 İmmersiyon Yağı mililitre IMMERSIYON YAĞI 1.500
3 Mygrunwald Boyası mililitre MAY GRUNWALD 5.000
4 Giemsa Boyası mililitre GIEMSA DOKU BOYASI 2.000
5 Gram Boyama Seti (Kristal Viyole,Lugol,Alkol,Bazik Fuksin) mililitre GRAM BOYA SETI 2.000
3. KISIM (3.KISIM)
1 TSI (Hazır Tüpte Besiyeri) adet BESİYERİ 4.000
2 Simon’s Sitrat Agar (Hazır Tüpte Besiyeri) adet BESİYERİ 4.000
3 Ürea Agar (Hazır Tüpte Besiyeri) adet ÜRE AGAR HAZIR BESIYERI 4.000
4 Lewistein-Jensen Agar (Hazır Tüpte Besiyeri) adet HAZIR TÜP BESİYERİ 3.000
5 Sim Medyum Agar adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 4.000
4. KISIM (4.KISIM)
1 Amoksilin /klavulanik asit 2/1  µg kartuş AMOKSISILIN/KLAVULANIK ASİT E TEST 60
2 Amoxycillin/ clavulanic acid 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
3 Ampicillin 2 µg kartuş AMPICILLIN SULBAKTAM E TEST 120
4 Ampisilin10 µg kartuş AMPISILIN ANTIBIYOGRAM DISKI 120
5 Amikasin 30 µg kartuş AMİKASİN 220
6 Aztroneam 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
7 Ciprofloksasin(CİP) 5 µg kartuş SARF / KİMYASAL 220
8 Fusidik asit 10 µg kartuş FUSİDİK ASİT ANTİBİYOGRAM DİSKİ 60
9 Gentamisin 10 µg kartuş GENTAMISIN (10 MCG) ANTIBIYOGRAM DISKI 220
10 Linezolid(LZD) 10 µg kartuş LINEZOLID ANTIBIYOGRAM DISKI 120
11 Levofloksasin 5 µg kartuş LEVOFLOKSASIN ANTIBIYOGRAM DISKI 220
12 Meropenem 10 µg kartuş MEROPENEM ANTIBIYOGRAM DISKLERI 120
13 Minocycline 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
14 Mupirocin 200 µg kartuş SARF / KİMYASAL 60
15 Netilmicin 10mg kartuş SARF / KİMYASAL 220
16 Nitrofurantoin 100 µg kartuş NITROFURANTOIN ANTIBIYOGRAM DISKI 50
17 Penisilin 1Ü kartuş PENISILIN ANTIBIYOGRAM DISKI 100
18 Piperasilin/Tazobaktam 30/6µg kartuş PIPERASILIN/TAZOBAKTAM ANTIBIYOGRAM DISKI 120
19 Rifampin 5 µg kartuş RIFAMPIN ANTIBIYOGRAM DISKI 60
20 Tigesiklin 15 µg kartuş TIGESIKLIN ANTIBIYOGRAM DISKI 220
21 Teikoplanin 30 µg kartuş TEIKOPLANIN ANTIBIYOGRAM DISKI 60
22 Trimetoprim-sulfametaksazol 25µg kartuş TRİMETOPRİM SULFOMETAKSAZOL-SXT ANTIBIYOGRAM DISKI 220
23 Cefaclor 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 60
24 Eritromicin 15µg kartuş SARF / KİMYASAL 100
25 Cilindamicin 2µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
26 Tetrasiklin 30µg kartuş TETRASİKLİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 60
27 Qunipristin-dalfopristin 15µg kartuş Quinupristin/dalfopristin duyarlılık testi disk IVD(Quinupristin/dalfopristin susceptibility testing disc IVD) 120
28 Moxifolcacin 5µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
29 Cefocitin 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 180
30 Piperacillin 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
31 Doripenem 10µg kartuş DORİPENEM ANTİBİYOGRAM DİSKİ 30
32 Ceftazidim 10µg kartuş Ceftazidime duyarlılık testi disk IVD(Ceftazidime susceptibility testing disc IVD) 120
33 İmipenem 10µg kartuş IMIPENEM ANTIBIYOGRAM DISKI 220
34 Ceftiriaxzone 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
35 Cefepim 30µg kartuş Cefepime duyarlılık testi disk IVD(Cefepime susceptibility testing disc IVD) 180
36 Ampicillin-sulbscktsm 20µg kartuş AMPICILLIN SULBAKTAM ANTIBIYOGRAM DISKI 120
37 Oxacillin 1mg kartuş Flukloxacillin duyarlılık testi disk IVD(Flucloxacillin susceptibility testing disc IVD) 10
38 Cefuroxime 30mg kartuş SARF / KİMYASAL 120
39 Vancomicin 5mg kartuş SARF / KİMYASAL 120
40 Gentamisin 30 µg kartuş GENTAMISIN (30 MCG) ANTIBIYOGRAM DISKI 50
41 Nitrocefin kartuş SARF / KİMYASAL 20
42 Bacitracin 10 mg kartuş BACİTRACİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 50
43 Optokine kartuş Optokinetik tambur(Nystagmus inducing optokinetic drum) 30
44 X Faktöt kartuş SARF / KİMYASAL 4
45 V Faktöt kartuş SARF / KİMYASAL 4
46 X+V Faktör kartuş SARF / KİMYASAL 4
47 Cefotakxime 5mg kartuş SARF / KİMYASAL 50
48 Cefotakxime 30mg kartuş SARF / KİMYASAL 50
49 Chloramphenicol 30 mg kartuş KİŞİSEL SARF - SET 40
50 Novobiocin 5 mg kartuş Novobiocin duyarlılık testi disk IVD(Novobiocin susceptibility testing disc IVD) 60
51 Norflokcacin 10 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
52 Sitreptomycin 300 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
53 Tobramycın 10 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
5. KISIM (5.KISIM)
1 Ciprofloxacin “E” test test CIPROFLOXACIN ANTIBIYOGRAM DISKI 5
2 Penisilin “E” test test PENİSİLİN-G E-TEST 30
3 Vankomisin “E” test test VANKOMİSİN E-TEST 30
4 Tigesiklin “E” test test TİGESİKLİN E-TEST 5
5 Colisitin ‘’ E ‘’ test test SARF / KİMYASAL 10
6 İmipenem/İmipenem +ETDA “E” test test İMİPENEM E- TEST 20
7 İmipenem “E” test test İMİPENEM E- TEST 70
8 Meropenem ''E'' test test MEROPENEM E- TEST 50
9 Ceftirıaxone ''E'' test test SARF / KİMYASAL 5
10 Ceftazidime ''E'' test test Ceftazidime duyarlılık testi disk IVD(Ceftazidime susceptibility testing disc IVD) 5
11 Levoflokcacin ''E'' test test SARF / KİMYASAL 5
6. KISIM (6.KISIM)
1 Aneorob gaz ped adet PED 50
7. KISIM (7.KISIM)
1 Aseton litre ASETON 40
8. KISIM (8.KISIM)
1 Atp test çubuğu adet ÇUBUK 1.500
9. KISIM (9.KISIM )
1 Basemould (doku gömme kabı) adet DOKU GÖMME 100
10. KISIM (10.KISIM)
1 Boğaz kültürü için jelsiz eküvyon çubuk adet ÇUBUK 10.000
11. KISIM (11.KISIM)
1 Brucella coombs gel adet BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTISERUMU ILE) 2.000
12. KISIM (12.KISIM)
1 Cam pastör pipeti adet STERİL CAM PASTÖR PİPET 2.500
13. KISIM (13.KISIM)
1 Clostridium difficiletoxin-a/b adet GAİTADA CLOSTRİDİUM DİFFİCLE TOKSİN A+B 1.000
14. KISIM (14.KISIM)
1 Cryo tüp(cryobox) adet CRYO / KRİYOTERAPİ 1.000
15. KISIM (15.KISIM)
1 Cryo tüp(cryobox) kutusu (10*10) adet CRYO / KRİYOTERAPİ 20
16. KISIM (16.KISIM )
1 Çini mürekkebi adet ÇİNİ MÜREKKEBİ (CERRAHİ SINIR BOYASI) 30
17. KISIM (17.KISIM )
1 Diff-qick boyama seti kutu DIFF-OUICK BOYAMA SETI 2
18. KISIM (18.KISIM)
1 Doku takip kaseti adet DOKU TAKİP KASETİ MEGA 80.000
19. KISIM (19.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 3 litre DOKU TAKİP 600
20. KISIM (20.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 2 litre DOKU TAKİP 200
21. KISIM (21.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 1 litre DOKU TAKİP 200
22. KISIM (22.KISIM )
1 Ea 50 boyası litre KİT / BOYAMA 20
23. KISIM (23.KISIM)
1 Ea 65 boyası litre BOYA 15
24. KISIM (24.KISIM)
1 Eküvyon çubuk (steril tekli pakette) adet ÇUBUK 10.000
25. KISIM (25.KISIM )
1 Entemoeba histolytica adet ENTEMOEBA KASET 3.000
26. KISIM (26.KISIM )
1 Eozin litre Hematoksilin ve Eozin (H&E) boya IVD,kit(Haematoxylin and eosin (H&E) stain IVD, kit) 60
27. KISIM (27.KISIM )
1 Epondorf tüp adet ENTÜBASYON TÜP SET 4.000
28. KISIM (28.KISIM )
1 Eritrosit parçalayıcı saklama sıvısı (sitosantrifüj cihazı için) litre ERITROSIT PARÇALAYICI SIVI 12
29. KISIM (29.KISIM )
1 Falkon tüp 15 cc adet FALKON TÜP 250 ML 3.000
30. KISIM (30.KISIM )
1 Falkon tüp 50 cc adet FALKON TÜP 250 ML 250
31. KISIM (31.KISIM)
1 Formol ped adet FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ) 1.200
32. KISIM (32.KISIM )
1 Formoldehit (%37 lik) litre SARF / KİMYASAL 300
33. KISIM (33.KISIM)
1 Frozen bıçağı hıgh profile adet FROZEN BIÇAĞI DISPOSABLE 100
34. KISIM (34.KISIM)
1 Frozen dondurucu madde mililitre FROZEN DONDURUCU SPREY 3.000
35. KISIM (35.KISIM )
1 Gaita kabı adet GAİTA KABI 20.000
36. KISIM (36.KISIM )
1 Giardia intestinali hız tarama kiti(dışkıda) kart test adet SARF / KİMYASAL 200
37. KISIM (37.KISIM)
1 Harris hematoksilen litre HARRIS HEMATOKSILEN 40
38. KISIM (38.KISIM)
1 Helicobakter pylöri antijeni adet CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIJENI 3.000
39. KISIM (39.KISIM)
1 Hollande solüsyonu litre SOLÜSYON 5
40. KISIM (40. KISIM)
1 Hücre bloğu kiti adet KİT 2.000
41. KISIM (41.KISIM)
1 İzosülfan mavisi adet SARF / KİMYASAL 100
42. KISIM (42.KISIM)
1 Katalaz testi mililitre KATALAZ TESTI 1.000
43. KISIM (43. KISIM)
1 Koagülaz rapid kart test adet KOAGÜLAZ TESTI 3.000
44. KISIM (44. KISIM)
1 Ksilen litre KSILEN (KSILOL,DIMETILBENZEN) 550
45. KISIM (45. KISIM)
1 Kurutma kâğıdı adet KURUTMA KAĞIDI 2.250
46. KISIM (46. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya(Alcian blue) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 2
47. KISIM (47. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Demir) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
48. KISIM (48. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Musicarmine) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
49. KISIM (49. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Pas) adet FİBRİN HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 7
50. KISIM (50. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Pas alcian blue) kutu FİBRİN HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
51. KISIM (51. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Reticulin) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 2
52. KISIM (52. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Lipofuscin) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
53. KISIM (53. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Luxol fast blue) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
54. KISIM (54. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Mason trichrome) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 3
55. KISIM (55. KISIM)
1 Lam 76*26 mm (rodajlı-yazı yazılabilir) adet LAM 87.500
56. KISIM (56. KISIM)
1 Lamel 24*24 adet LAMEL 24X24 MM 10.000
57. KISIM (57. KISIM)
1 Lamel 24*50*1,5 mm adet LAMEL 24X55 MM 102.500
58. KISIM (58. KISIM)
1 Mavi pipet ucu adet PİPET UCU 1.500
59. KISIM (59. KISIM)
1 Metilen mavisi mililitre METILEN MAVISI 1.000
60. KISIM (60. KISIM)
1 Mikrotom bıçağı disposable adet MİKROTOM BIÇAĞI 3.000
61. KISIM (61. KISIM)
1 Mono test adet MONO TEST 150
62. KISIM (62. KISIM)
1 Mukus toplama sıvısı litre MUKUS YUMUŞATICI TOPLAMA SIVISI 1
63. KISIM (63. KISIM)
1 Non steril pastör pipeti adet SARF / KİMYASAL 43.000
64. KISIM (64. KISIM)
1 Og 6 litre SARF / KİMYASAL 25
65. KISIM (65. KISIM)
1 Otomatik turnike adet OTOMATIK TURNIKE 175
66. KISIM (66. KISIM)
1 Parafin (bloklama amaçlı) kilogram PARAFİN 650
67. KISIM (67. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 100 cc adet NUMUNE KABI 100 CC 2.000
68. KISIM (68. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 1000 cc adet NUMUNE KABI 1000 CC 5.000
69. KISIM (69. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 15 cc adet NUMUNE KABI 15 CC 5.000
70. KISIM (70.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 3.000 cc adet NUMUNE KABI 3000 CC 2.000
71. KISIM (71.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 5.000 cc adet NUMUNE KABI 5000 CC 1.000
72. KISIM (72.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 500 cc adet NUMUNE KABI 500 CC 5.000
73. KISIM (73.KISIM)
1 Penset adet PENS VE PENSETLER 10
74. KISIM (74.KISIM)
1 Ph kağıdı adet PH INDIKATÖR KAĞIDI 5.000
75. KISIM (75.KISIM)
1 Ph kağıdı adet PH INDIKATÖR KAĞIDI 100
76. KISIM (76.KISIM)
1 Pipet ucu 10 (beyaz)ul adet PİPET UCU 5.000
77. KISIM (77.KISIM)
1 Pipet ucu sarı adet PİPET UCU 30.500
78. KISIM (78.KISIM)
1 Pyr testi test PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE) 1.500
79. KISIM (79.KISIM)
1 Rota adeno kart test adet ROTA-ADENO VIRÜS KART TEST 250
80. KISIM (80.KISIM )
1 Rpr (karbon) kiti adet RPR (SEKIZINDE RAPID PLAZMA REAGAIN SIFILIS TESTI, VDRL KART TEST) 10.000
81. KISIM (81.KISIM)
1 Saf alkol %99,9 litre ALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK 190
82. KISIM (82.KISIM)
1 Santrifüj tüpü cam adet CAM SANTRİFÜJ TÜPÜ 3.000
83. KISIM (83.KISIM)
1 Smear fırçası adet SMEAR FIRÇASI 5.000
84. KISIM (84.KISIM)
1 Smear kabı adet SMEAR TAŞIMA KABI 10.000
85. KISIM (85.KISIM)
1 Sperm ayırma (40'lık) solüsyonu (ml ) mililitre SPERM GRADİENT SOLÜSYONU %40 LIK 600
2 Sperm ayırma (80'lık) solüsyonu (ml ) mililitre SPERM GRADİENT SOLÜSYONU %80 LİK 600
3 Sperm ayrıştırma stok solüsyonu mililitre SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU 300
4 Sperm yıkama (hepes/mops tampon içerikli) solüsyonu mililitre SPERM YIKAMA MEDYUMU 700
5 Sperm yıkama medyumu mililitre SPERM YIKAMA MEDYUMU 1.100
86. KISIM (86.KISIM)
1 Steril idrar kültür bardağı (tekli pakette) adet Menstrual bardak, lateks olmayan, tekrar kullanılabilir(Menstrual cup, non-latex, reusable) 23.000
87. KISIM (87.KISIM)
1 Steril pastör pipeti adet PASTÖR PIPET STERIL 10.000
88. KISIM (88.KISIM)
1 Steril plastik öze (tek kul. 10 ul’lik) adet IDRAR KÜLTÜRÜ IÇIN KALIBRELI PLASTIK ÖZE 30.000
89. KISIM (89.KISIM)
1 Streptokok gruplandırma testi adet STREPTOKOK GRUP TAYIN KITI 500
90. KISIM (90.KISIM)
1 Sitosantrifüj örnek haznesi Küçük hacimli adet SİTOSANTRİFÜJ TÜPÜ ÇİFT KAMARALI-ASİMETRİK 2.000
91. KISIM (91.KISIM)
1 Sitosantrifüj örnek haznesi Geniş hacimli adet SİTOSANTRİFÜJ TÜPÜ ÇİFT KAMARALI-ASİMETRİK 1.000
92. KISIM (92.KISIM)
1 Şeker ölçüm stripi adet ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 150.000
93. KISIM (93.KISIM)
1 Tekli kan torbası adet KAN TORBASI TEKLI 1.000
94. KISIM (94.KISIM)
1 Tpha testi test TREPONEMA PALLIDUM HEMAGLÜTINASYON (TPHA) 3.000
95. KISIM (95.KISIM)
1 Tüberküloz dekontaminasyon kiti test KİT 700
96. KISIM (96.KISIM)
1 Uzun süreli saklama sıvısı yeşil solüsyon litre AMELIYAT MATERYALI SAKLAMA KABI (3000 ML) (LABORATUVARA GÖNDERILEN ÖRNEKLER IÇIN) 4
97. KISIM (97.KISIM)
1 Vacuteiner kelebek set adet KELEBEK SET 10.000
98. KISIM (98.KISIM)
1 Prokalsitonin test test PROKALSITONIN 300
99. KISIM (99.KISIM)
1 Kolistin duyarlılık testi test TEST 200
100. KISIM (100.KISIM)
1 Otomatik gram boyama sistemi mililitre SET 35.000
101. KISIM (101.KISIM)
1 Laboratuvar bek adet BEK 3
102. KISIM (102.KISIM)
1 Oksidaz ayıracı(toz halinde) gram AYIRICI 25
103. KISIM (103.KISIM)
1 Laboratuvar saati mekanik(zaman ayarlı) adet DIGITAL LABORATUVAR SAATI 10
104. KISIM (104.KISIM)
1 Kovaks ayıracı(Hazır) mililitre KOVAKS İNDOL AYIRACI 500
105. KISIM (105.KISIM)
1 Nested PCR ile menenjit/ensefalit test paneli test C-DNA SENTEZ (REVERS TRANSKRİPSİYON) VE NESTED PCR KİTİ 300
2 Nested PCR ile solunum yolu test paneli test C-DNA SENTEZ (REVERS TRANSKRİPSİYON) VE NESTED PCR KİTİ 200

İhale Adı 105 Kısım Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 105 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

b) Adresi: İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. 16 53100 - RİZE MERKEZ / RİZE - RİZE MERKEZ / RİZE

c) Telefon numarası: 4642130491

ç) Faks numarası: 4642142812

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Müdür Yardımcısı Engin YEŞİLBAŞ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: T.C. S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/206841

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) İhalenin yapılacağı adres: T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 30.05.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

1- İsteklilerden, ihale tarihi itibari ile Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise, üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı veya ÜTS sistemine ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.)

3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge.Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.

4-Teklif mektuplarında ürünlerin hemen yanında veya altında, parantez içinde veya tanzim edilerek onaylanacak ek bir liste halinde ürüne/ürünlere ait TITUBB Barkod numaralarını ve firma tanımlayıcı numaralarını yazacaklardır

Not: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair  belgeler 

5-Yerli Malı Fiyat Avantajından faydalanmak isteyen firmalar teklif ettikleri yerli ürünleri, ihale sıra numarası ve sarfın adını belirterek oluşturdukları bir liste halinde  veya birim fiyat teklif cetvelinde yerli ürün olduğu belirtilmesi halinde cetvelle birlikte ihale dosyası içinde sunacaklardır.

Bu listeyi sunmayanlar yerli ürün teklif etmiş olsalar bile fiyat avantajından faydalanamayacaklardır. Ayrıca yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

6-Sağlık müdürlüğü satış yeri belgesi.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

a) Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış, teknik şartnamedeki sıraya göre ayrı ayrı cevap verilmiş ve firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

b) Numune: İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda numune getirecektir. Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmemiş ise en az 1 (bir) adet numune getirilecektir. İstekliler, numuneleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimine ihale tarih ve saatinden önce teslim edeceklerdir.  İstekliler tarafından, teklif edilen ürünlerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede belirtilen şartları gösterir bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vb. materyalleri ihale dosyalarında sunacaklardır. Numune teslim etmeyen isteklilerin,numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası, ürünün menşei ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, mukavva, strafor köpük vb. muhafazalı bir kutuda tutanakla teslim edeceklerdir. İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Numunelerin poşet, çuval vb bir şekilde teslimi halinde kabul edilmeyecektir. Bu madde kapsamında belirtilen şekilde numune teslim etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numuneler için (ihale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir. Kargo yoluyla yalnız il dışı numune teslimatları kabul edilecektir.Kargo ile yapılan numune teslimatlarında İdarenin tespiti ile teslim alınan miktarlar geçerli olacak Firmanın herhangi bir itirazı söz konusu olmayacaktır. Numuneler için 3 adet numune teslim tutanağı hazırlanacak, bu tutanağın bir sureti aday veya isteklide kalacak, bir sureti numuneler ile birlikte idareye verilecektir. Bir nüshası teklif zarfı içinde olacaktır. İhale komisyonunca teslim edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecek olup, teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Tıbbi Sarf Malzeme satım işi

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 105 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

bu ihale 105 kısımdan oluşmaktadır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.10.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların HALK BANKASI RİZE MERKEZ ŞUBESİ TR08 0001 2009 6900 0005 0000 64 nolu hesaba, dekontta firma adının, hastanemizin adının, ihale kayıt numarasının belirtilerek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.KISIM )
1 Koyun Kanlı Agar (Hazır Petri) adet KOYUN KANLI AGAR %5 15.000
2 EMB Agar (Hazır Petri) adet EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI 15.000
3 Müller Hinton Agar 150 Mm. (Hazır Petri) adet MÜLLER HİNTON AGAR 25.000
4 VRE AGAR adet VRE TOZ AGAR 3.000
5 Koyun Kanlı Agar ve EMB Agar (2’li Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 20.000
6 Çukulata Agar (Hazır Petri) adet ÇUKULATA AGAR TOZ 8.000
7 Mueller Hinton Fastidious Agar adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 500
8 Saboraud_Dekstroz Agar(Hazır Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 3.000
9 Salmonella-Shigella Agar (SS Agar-Hazır Petri) adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 3.000
10 Müller hinton agar toz gram MÜLLER HİNTON AGAR 500
11 Mueller Hınton Agar+%5 At Kanı+20mg/l B-Nad (MHF)(Hazır Petri) adet HAZIR PETRIDE MIKOSEL (SDA) AGAR 500
12 CARBA adet SARF / KİMYASAL 100
13 Dnaz hazır besiyeri adet BESİYERİ 100
2. KISIM (2.KISIM )
1 ARB(ZIHEL-NEELSEN ) BOYA KİTİ mililitre ARB BOYA SETİ 15.000
2 İmmersiyon Yağı mililitre IMMERSIYON YAĞI 1.500
3 Mygrunwald Boyası mililitre MAY GRUNWALD 5.000
4 Giemsa Boyası mililitre GIEMSA DOKU BOYASI 2.000
5 Gram Boyama Seti (Kristal Viyole,Lugol,Alkol,Bazik Fuksin) mililitre GRAM BOYA SETI 2.000
3. KISIM (3.KISIM)
1 TSI (Hazır Tüpte Besiyeri) adet BESİYERİ 4.000
2 Simon’s Sitrat Agar (Hazır Tüpte Besiyeri) adet BESİYERİ 4.000
3 Ürea Agar (Hazır Tüpte Besiyeri)
adet ÜRE AGAR HAZIR BESIYERI 4.000
4 Lewistein-Jensen Agar (Hazır Tüpte Besiyeri) adet HAZIR TÜP BESİYERİ 3.000
5 Sim Medyum Agar adet AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 4.000
4. KISIM (4.KISIM)
1 Amoksilin /klavulanik asit 2/1  µg kartuş AMOKSISILIN/KLAVULANIK ASİT E TEST 60
2 Amoxycillin/ clavulanic acid 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
3 Ampicillin 2 µg kartuş AMPICILLIN SULBAKTAM E TEST 120
4 Ampisilin10 µg kartuş AMPISILIN ANTIBIYOGRAM DISKI 120
5 Amikasin 30 µg kartuş AMİKASİN 220
6 Aztroneam 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
7 Ciprofloksasin(CİP) 5 µg kartuş SARF / KİMYASAL 220
8 Fusidik asit 10 µg kartuş FUSİDİK ASİT ANTİBİYOGRAM DİSKİ 60
9 Gentamisin 10 µg kartuş GENTAMISIN (10 MCG) ANTIBIYOGRAM DISKI 220
10 Linezolid(LZD) 10 µg kartuş LINEZOLID ANTIBIYOGRAM DISKI 120
11 Levofloksasin 5 µg kartuş LEVOFLOKSASIN ANTIBIYOGRAM DISKI 220
12 Meropenem 10 µg kartuş MEROPENEM ANTIBIYOGRAM DISKLERI 120
13 Minocycline 30 µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
14 Mupirocin 200 µg kartuş SARF / KİMYASAL 60
15 Netilmicin 10mg kartuş SARF / KİMYASAL 220
16 Nitrofurantoin 100 µg kartuş NITROFURANTOIN ANTIBIYOGRAM DISKI 50
17 Penisilin 1Ü kartuş PENISILIN ANTIBIYOGRAM DISKI 100
18 Piperasilin/Tazobaktam 30/6µg kartuş PIPERASILIN/TAZOBAKTAM ANTIBIYOGRAM DISKI 120
19 Rifampin 5 µg kartuş RIFAMPIN ANTIBIYOGRAM DISKI 60
20 Tigesiklin 15 µg kartuş TIGESIKLIN ANTIBIYOGRAM DISKI 220
21 Teikoplanin 30 µg kartuş TEIKOPLANIN ANTIBIYOGRAM DISKI 60
22 Trimetoprim-sulfametaksazol 25µg kartuş TRİMETOPRİM SULFOMETAKSAZOL-SXT ANTIBIYOGRAM DISKI 220
23 Cefaclor 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 60
24 Eritromicin 15µg kartuş SARF / KİMYASAL 100
25 Cilindamicin 2µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
26 Tetrasiklin 30µg kartuş TETRASİKLİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 60
27 Qunipristin-dalfopristin 15µg kartuş Quinupristin/dalfopristin duyarlılık testi disk IVD(Quinupristin/dalfopristin susceptibility testing disc IVD) 120
28 Moxifolcacin 5µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
29 Cefocitin 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 180
30 Piperacillin 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
31 Doripenem 10µg kartuş DORİPENEM ANTİBİYOGRAM DİSKİ 30
32 Ceftazidim 10µg kartuş Ceftazidime duyarlılık testi disk IVD(Ceftazidime susceptibility testing disc IVD) 120
33 İmipenem 10µg kartuş IMIPENEM ANTIBIYOGRAM DISKI 220
34 Ceftiriaxzone 30µg kartuş SARF / KİMYASAL 120
35 Cefepim 30µg kartuş Cefepime duyarlılık testi disk IVD(Cefepime susceptibility testing disc IVD) 180
36 Ampicillin-sulbscktsm 20µg kartuş AMPICILLIN SULBAKTAM ANTIBIYOGRAM DISKI 120
37 Oxacillin 1mg kartuş Flukloxacillin duyarlılık testi disk IVD(Flucloxacillin susceptibility testing disc IVD) 10
38 Cefuroxime 30mg kartuş SARF / KİMYASAL 120
39 Vancomicin 5mg kartuş SARF / KİMYASAL 120
40 Gentamisin 30 µg kartuş GENTAMISIN (30 MCG) ANTIBIYOGRAM DISKI 50
41 Nitrocefin kartuş SARF / KİMYASAL 20
42 Bacitracin 10 mg kartuş BACİTRACİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 50
43 Optokine kartuş Optokinetik tambur(Nystagmus inducing optokinetic drum) 30
44 X Faktöt kartuş SARF / KİMYASAL 4
45 V Faktöt kartuş SARF / KİMYASAL 4
46 X+V Faktör kartuş SARF / KİMYASAL 4
47 Cefotakxime 5mg kartuş SARF / KİMYASAL 50
48 Cefotakxime 30mg kartuş SARF / KİMYASAL 50
49 Chloramphenicol 30 mg kartuş KİŞİSEL SARF - SET 40
50 Novobiocin 5 mg kartuş Novobiocin duyarlılık testi disk IVD(Novobiocin susceptibility testing disc IVD) 60
51 Norflokcacin 10 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
52 Sitreptomycin 300 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
53 Tobramycın 10 mg kartuş SARF / KİMYASAL 60
5. KISIM (5.KISIM)
1 Ciprofloxacin “E” test test CIPROFLOXACIN ANTIBIYOGRAM DISKI 5
2 Penisilin “E” test test PENİSİLİN-G E-TEST 30
3 Vankomisin “E” test test VANKOMİSİN E-TEST 30
4 Tigesiklin “E” test test TİGESİKLİN E-TEST 5
5 Colisitin ‘’ E ‘’ test test SARF / KİMYASAL 10
6 İmipenem/İmipenem +ETDA “E” test test İMİPENEM E- TEST 20
7 İmipenem “E” test test İMİPENEM E- TEST 70
8 Meropenem ''E'' test test MEROPENEM E- TEST 50
9 Ceftirıaxone ''E'' test test SARF / KİMYASAL 5
10 Ceftazidime ''E'' test test Ceftazidime duyarlılık testi disk IVD(Ceftazidime susceptibility testing disc IVD) 5
11 Levoflokcacin ''E'' test test SARF / KİMYASAL 5
6. KISIM (6.KISIM)
1 Aneorob gaz ped adet PED 50
7. KISIM (7.KISIM)
1 Aseton litre ASETON 40
8. KISIM (8.KISIM)
1 Atp test çubuğu adet ÇUBUK 1.500
9. KISIM (9.KISIM )
1 Basemould (doku gömme kabı) adet DOKU GÖMME 100
10. KISIM (10.KISIM)
1 Boğaz kültürü için jelsiz eküvyon çubuk adet ÇUBUK 10.000
11. KISIM (11.KISIM)
1 Brucella coombs gel adet BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTISERUMU ILE) 2.000
12. KISIM (12.KISIM)
1 Cam pastör pipeti adet STERİL CAM PASTÖR PİPET 2.500
13. KISIM (13.KISIM)
1 Clostridium difficiletoxin-a/b adet GAİTADA CLOSTRİDİUM DİFFİCLE TOKSİN A+B 1.000
14. KISIM (14.KISIM)
1 Cryo tüp(cryobox) adet CRYO / KRİYOTERAPİ 1.000
15. KISIM (15.KISIM)
1 Cryo tüp(cryobox) kutusu (10*10) adet CRYO / KRİYOTERAPİ 20
16. KISIM (16.KISIM )
1 Çini mürekkebi adet ÇİNİ MÜREKKEBİ (CERRAHİ SINIR BOYASI) 30
17. KISIM (17.KISIM )
1 Diff-qick boyama seti kutu DIFF-OUICK BOYAMA SETI 2
18. KISIM (18.KISIM)
1 Doku takip kaseti adet DOKU TAKİP KASETİ MEGA 80.000
19. KISIM (19.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 3 litre DOKU TAKİP 600
20. KISIM (20.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 2 litre DOKU TAKİP 200
21. KISIM (21.KISIM )
1 Doku Takip solüsyonu 1 litre DOKU TAKİP 200
22. KISIM (22.KISIM )
1 Ea 50 boyası litre KİT / BOYAMA 20
23. KISIM (23.KISIM)
1 Ea 65 boyası litre BOYA 15
24. KISIM (24.KISIM)
1 Eküvyon çubuk (steril tekli pakette)
adet ÇUBUK 10.000
25. KISIM (25.KISIM )
1 Entemoeba histolytica adet ENTEMOEBA KASET 3.000
26. KISIM (26.KISIM )
1 Eozin litre Hematoksilin ve Eozin (H&E) boya IVD,kit(Haematoxylin and eosin (H&E) stain IVD, kit) 60
27. KISIM (27.KISIM )
1 Epondorf tüp adet ENTÜBASYON TÜP SET 4.000
28. KISIM (28.KISIM )
1 Eritrosit parçalayıcı saklama sıvısı (sitosantrifüj cihazı için) litre ERITROSIT PARÇALAYICI SIVI 12
29. KISIM (29.KISIM )
1 Falkon tüp 15 cc adet FALKON TÜP 250 ML 3.000
30. KISIM (30.KISIM )
1 Falkon tüp 50 cc adet FALKON TÜP 250 ML 250
31. KISIM (31.KISIM)
1 Formol ped adet FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ) 1.200
32. KISIM (32.KISIM )
1 Formoldehit (%37 lik) litre SARF / KİMYASAL 300
33. KISIM (33.KISIM)
1 Frozen bıçağı hıgh profile adet FROZEN BIÇAĞI DISPOSABLE 100
34. KISIM (34.KISIM)
1 Frozen dondurucu madde mililitre FROZEN DONDURUCU SPREY 3.000
35. KISIM (35.KISIM )
1 Gaita kabı adet GAİTA KABI 20.000
36. KISIM (36.KISIM )
1 Giardia intestinali hız tarama kiti(dışkıda) kart test adet SARF / KİMYASAL 200
37. KISIM (37.KISIM)
1 Harris hematoksilen litre HARRIS HEMATOKSILEN 40
38. KISIM (38.KISIM)
1 Helicobakter pylöri antijeni adet CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIJENI 3.000
39. KISIM (39.KISIM)
1 Hollande solüsyonu litre SOLÜSYON 5
40. KISIM (40. KISIM)
1 Hücre bloğu kiti adet KİT 2.000
41. KISIM (41.KISIM)
1 İzosülfan mavisi adet SARF / KİMYASAL 100
42. KISIM (42.KISIM)
1 Katalaz testi mililitre KATALAZ TESTI 1.000
43. KISIM (43. KISIM)
1 Koagülaz rapid kart test adet KOAGÜLAZ TESTI 3.000
44. KISIM (44. KISIM)
1 Ksilen litre KSILEN (KSILOL,DIMETILBENZEN) 550
45. KISIM (45. KISIM)
1 Kurutma kâğıdı adet KURUTMA KAĞIDI 2.250
46. KISIM (46. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya(Alcian blue) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 2
47. KISIM (47. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Demir) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
48. KISIM (48. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Musicarmine) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
49. KISIM (49. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Pas) adet FİBRİN HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 7
50. KISIM (50. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Pas alcian blue) kutu FİBRİN HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
51. KISIM (51. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Reticulin) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 2
52. KISIM (52. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Lipofuscin) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
53. KISIM (53. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Luxol fast blue) kutu HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 1
54. KISIM (54. KISIM)
1 Kullanıma hazır histokimyasal boya (Mason trichrome) adet HISTOKIMYASAL BOYAMA SETI 3
55. KISIM (55. KISIM)
1 Lam 76*26 mm (rodajlı-yazı yazılabilir) adet LAM 87.500
56. KISIM (56. KISIM)
1 Lamel 24*24 adet LAMEL 24X24 MM 10.000
57. KISIM (57. KISIM)
1 Lamel 24*50*1,5 mm adet LAMEL 24X55 MM 102.500
58. KISIM (58. KISIM)
1 Mavi pipet ucu
adet PİPET UCU 1.500
59. KISIM (59. KISIM)
1 Metilen mavisi mililitre METILEN MAVISI 1.000
60. KISIM (60. KISIM)
1 Mikrotom bıçağı disposable adet MİKROTOM BIÇAĞI 3.000
61. KISIM (61. KISIM)
1 Mono test adet MONO TEST 150
62. KISIM (62. KISIM)
1 Mukus toplama sıvısı litre MUKUS YUMUŞATICI TOPLAMA SIVISI
1
63. KISIM (63. KISIM)
1 Non steril pastör pipeti adet SARF / KİMYASAL 43.000
64. KISIM (64. KISIM)
1 Og 6 litre SARF / KİMYASAL 25
65. KISIM (65. KISIM)
1 Otomatik turnike adet OTOMATIK TURNIKE 175
66. KISIM (66. KISIM)
1 Parafin (bloklama amaçlı) kilogram PARAFİN 650
67. KISIM (67. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 100 cc adet NUMUNE KABI 100 CC 2.000
68. KISIM (68. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 1000 cc adet NUMUNE KABI 1000 CC 5.000
69. KISIM (69. KISIM)
1 Patoloji numune kabı 15 cc adet NUMUNE KABI 15 CC 5.000
70. KISIM (70.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 3.000 cc adet NUMUNE KABI 3000 CC 2.000
71. KISIM (71.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 5.000 cc adet NUMUNE KABI 5000 CC 1.000
72. KISIM (72.KISIM)
1 Patoloji numune kabı 500 cc adet NUMUNE KABI 500 CC 5.000
73. KISIM (73.KISIM)
1 Penset adet PENS VE PENSETLER 10
74. KISIM (74.KISIM)
1 Ph kağıdı adet PH INDIKATÖR KAĞIDI 5.000
75. KISIM (75.KISIM)
1 Ph kağıdı adet PH INDIKATÖR KAĞIDI 100
76. KISIM (76.KISIM)
1 Pipet ucu 10 (beyaz)ul adet PİPET UCU 5.000
77. KISIM (77.KISIM)
1 Pipet ucu sarı adet PİPET UCU 30.500
78. KISIM (78.KISIM)
1 Pyr testi test PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE) 1.500
79. KISIM (79.KISIM)
1 Rota adeno kart test adet ROTA-ADENO VIRÜS KART TEST 250
80. KISIM (80.KISIM )
1 Rpr (karbon) kiti adet RPR (SEKIZINDE RAPID PLAZMA REAGAIN SIFILIS TESTI, VDRL KART TEST) 10.000
81. KISIM (81.KISIM)
1 Saf alkol %99,9 litre ALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK 190
82. KISIM (82.KISIM)
1 Santrifüj tüpü cam adet CAM SANTRİFÜJ TÜPÜ 3.000
83. KISIM (83.KISIM)
1 Smear fırçası adet SMEAR FIRÇASI 5.000
84. KISIM (84.KISIM)
1 Smear kabı adet SMEAR TAŞIMA KABI 10.000
85. KISIM (85.KISIM)
1 Sperm ayırma (40'lık) solüsyonu (ml ) mililitre SPERM GRADİENT SOLÜSYONU %40 LIK 600
2 Sperm ayırma (80'lık) solüsyonu (ml ) mililitre SPERM GRADİENT SOLÜSYONU %80 LİK 600
3 Sperm ayrıştırma stok solüsyonu mililitre SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU 300
4 Sperm yıkama (hepes/mops tampon içerikli) solüsyonu mililitre SPERM YIKAMA MEDYUMU 700
5 Sperm yıkama medyumu mililitre SPERM YIKAMA MEDYUMU 1.100
86. KISIM (86.KISIM)
1 Steril idrar kültür bardağı (tekli pakette) adet Menstrual bardak, lateks olmayan, tekrar kullanılabilir(Menstrual cup, non-latex, reusable) 23.000
87. KISIM (87.KISIM)
1 Steril pastör pipeti adet PASTÖR PIPET STERIL 10.000
88. KISIM (88.KISIM)
1 Steril plastik öze (tek kul. 10 ul’lik) adet IDRAR KÜLTÜRÜ IÇIN KALIBRELI PLASTIK ÖZE 30.000
89. KISIM (89.KISIM)
1 Streptokok gruplandırma testi adet STREPTOKOK GRUP TAYIN KITI 500
90. KISIM (90.KISIM)
1 Sitosantrifüj örnek haznesi Küçük hacimli adet SİTOSANTRİFÜJ TÜPÜ ÇİFT KAMARALI-ASİMETRİK 2.000
91. KISIM (91.KISIM)
1 Sitosantrifüj örnek haznesi Geniş hacimli adet SİTOSANTRİFÜJ TÜPÜ ÇİFT KAMARALI-ASİMETRİK 1.000
92. KISIM (92.KISIM)
1 Şeker ölçüm stripi adet ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 150.000
93. KISIM (93.KISIM)
1 Tekli kan torbası adet KAN TORBASI TEKLI 1.000
94. KISIM (94.KISIM)
1 Tpha testi test TREPONEMA PALLIDUM HEMAGLÜTINASYON (TPHA) 3.000
95. KISIM (95.KISIM)
1 Tüberküloz dekontaminasyon kiti test KİT 700
96. KISIM (96.KISIM)
1 Uzun süreli saklama sıvısı yeşil solüsyon litre AMELIYAT MATERYALI SAKLAMA KABI (3000 ML) (LABORATUVARA GÖNDERILEN ÖRNEKLER IÇIN) 4
97. KISIM (97.KISIM)
1 Vacuteiner kelebek set adet KELEBEK SET 10.000
98. KISIM (98.KISIM)
1 Prokalsitonin test test PROKALSITONIN 300
99. KISIM (99.KISIM)
1 Kolistin duyarlılık testi test TEST 200
100. KISIM (100.KISIM)
1 Otomatik gram boyama sistemi mililitre SET 35.000
101. KISIM (101.KISIM)
1 Laboratuvar bek adet BEK 3
102. KISIM (102.KISIM)
1 Oksidaz ayıracı(toz halinde) gram AYIRICI 25
103. KISIM (103.KISIM)
1 Laboratuvar saati mekanik(zaman ayarlı) adet DIGITAL LABORATUVAR SAATI 10
104. KISIM (104.KISIM)
1 Kovaks ayıracı(Hazır) mililitre KOVAKS İNDOL AYIRACI 500
105. KISIM (105.KISIM)
1 Nested PCR ile menenjit/ensefalit test paneli test C-DNA SENTEZ (REVERS TRANSKRİPSİYON) VE NESTED PCR KİTİ 300
2 Nested PCR ile solunum yolu test paneli test C-DNA SENTEZ (REVERS TRANSKRİPSİYON) VE NESTED PCR KİTİ 200
Okas Kodu Okas Açıklaması
38000000 Laboratuar, optik ve hassas ekipmanları (gözlük hariç)
33000000 Tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel bakım ürünleri
33141000 Tek kullanımlık kimyasal olmayan tıbbi sarf malzemeleri ve sarf hematolojik malzemeleri

< GERİ DÖN