Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/194050

İhale No: 2019/194050
DİKKAT!

Bu ihale için 26 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 21 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı
 • İhale No 2019/194050
 • Şehir Hatay
 • İhale Tarihi 22.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 30.04.2019 02:49
 • Telefon 3262146156
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY
 • İşin Yeri HATAY DEVLET HASTANESİ,REYHANLI DEVLET HASTANESİ,İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ,KIRIKHAN ADSM,DÖRTYOL ADSM,ERZİN DEVLET HASTANESİ,HATAY ADSM ,SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ,YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ ,KUMLU DEVLET HASTANESİ
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 21 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

21 KISIM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2019/194050
1-İdarenin
a) Adı :HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad.No: 5 31100 ANTAKYA HATAY MERKEZ/HATAY
c) Telefon ve faks numarası :3262146156 - 3262146688
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :21 KISIM TIBBİ CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
21 KISIM (TOPLAM 22 KALEM) TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :HATAY DEVLET HASTANESİ, REYHANLI DEVLET HASTANESİ, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ, KIRIKHAN ADSM, DÖRTYOL ADSM, ERZİN DEVLET HASTANESİ, HATAY ADSM , SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ, YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ , KUMLU DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacak ve 50 (Elli) gün içerisinde teknik ve idari şartnamede belirtilen tüm hususlar yerine getirilmek suretiyle cihazlar çalışır vaziyette (Cihaz Dağılım Tablosunda belirtilen Tesise) teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına mütahip

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İstekliler ihale dokümanı içerisinde verilen Ürün Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak teklif ile birlikte sunacaklar veya bu formda yer alan bilgilere teklif dosyasında (Teklif Mektubunda veya UBB çıktılarında veya diğer belgelerde) yer vereceklerdir. Sunulan Ürün Bilgi Formu ve/veya UBB çıktılarına göre yapılacak sorgulamalarda (Kapsam dışı olanlar hariç) isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve/veya SGK’ya kayıtlı ve onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin bayi (yetkili satıcı) olması halinde bayilik geçerlilik durumu teslimatlar boyunca TİTUBB ve/veya ÜTS sorgulaması sonucu teyit edilecektir. Ayrıca muayene aşamasında teslimat süresince yapılan sorgulamalarda onaylı (Geri ödemeye tabi malzemelerde SGK ve Sağlık Bakanlığı onaylı) olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. T.İ.T.C.K., ÜTS ve SGK uygulamalarında değişiklik olması halinde yeni duruma göre hareket edilecektir. Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İstekliler uhdelerinde kalan kalemlerle ilgili HUAP programından hazırlanmış ihale bildirim formlarını XML formatında hazırlayarak elektronik ortamda (CD Halinde) Sözleşme evrakları ile birlikte sunacaklardır. CD'nin üzeri yetkili kişilerce imzalanmış olacak ve sözleşme esnasında CD'yi sunmayan isteklilerle sözleşme imzalanmayacak dolayısıyla CD'nin sonradan sunulması talebi kabul edilmeyecektir.

3-Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtma Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Teklif edilen ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacak ve bu garanti belgesi Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından muayene aşamasında verilecektir. (veya fatura garanti başlangıç tarihi olarak belirlenecektir.)

2- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, TL bazındaki yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere ihale komisyonuna sunacaklardır (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. Cihaza yedek parça gereksinimi olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihalede yedek parça listesinde belirtilen fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzere güncelleme yapılabilecektir.

3-Teklif veren firmalar cihaz bedelinin % 3’ünü geçmemek üzere TL bazındaki (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça hariç, %6’sını geçmemek üzere TL bazındaki (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça dahil  bir yıl süreli periyodik bakım bedellerini onaylı bir şekilde teklifle birlikte vereceklerdir. Cihaz bedelinin (%3’ünü / %6’sını geçmemek üzere) yüzdesi şeklinde belirtilen bir yıllık periyodik bakım belgeleri de kabul edilecektir. İstekliler teklif ettikleri cihazın periyodik bakım gerektirmemesi halinde de bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Aksi halde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. Bir yıllık periyodik bakım bedeli (yedek parça hariç) cihaz bedelinin %3’ünü,  (yedek parça dahil) cihaz bedelinin %6’sını geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. İstekliler, garanti sonrası süreçlerde periyodik bakım sözleşmesi yapılmaması durumunda cihaz bedelinin %1'ini geçmeyecek şekilde hastane içerisinde yapılacak arıza tespit ve giderim bedellerini muayene aşamasında (Distribütör/Üretici onaylı haller dahil) sunacaklardır (Bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim talebi olduğunda arıza tespiti ve giderimi için ayrı ücret alınmayacaktır. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektiğinde idarenin yedek parçayı ücreti dahilinde piyasadan temininden sonra parçanın takılarak arızanın giderilmesi işlemi bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim ücretine dahil olacaktır.). Cihaza bir yıllık periyodik bakım gereksinimi veya bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim ihtiyacı olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihalede belirtilen fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzere güncelleme yapılabilecektir.

4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının; "Tibbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik"  kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili cihaz için test, kontrol veya kalibrasyon zorunluluğu başlatılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, zorunluluk başlatılmadığı durumlarda ise TS EN ISO / IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler" standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından "Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu" kapsamında yapıldığı belgelendirilecektir.

5) Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan "TS 12426 Yetkili Servisler için Kurallar" veya “TS 13703 Özel Servis” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.

6) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili cihazlar ile birlikte kullanılacak yedek parça, aksesuar ve sarflar cihaz maliyetinden ayrı olarak miktarları belirtilerek teklif edilecek ve faturalarda ayrı bir mal kalemi olarak belirtilecektir.

7) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB / ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir.

8) Aday ve istekli tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair muayene komisyonuna yazılı beyanda bulunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Katalog: Teklif edilen ürünlere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara uygun Türkçe katalog (veya noter onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış katalog) teklif ile birlikte sunulacaktır.
2-Teknik şartnameye cevap yazısı: İstekliler ihale konusu malzemeye ait teknik şartnamede yazılı maddelerin sıralanışına göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevap şeklindeki yazılarını onaylı bir şekilde teklif ile birlikte sunacaklardır.

3-DEMONSTRASYON: İhale veya Muayene Komisyonu teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden (Gerekli görülen cihazlarla ilgili) demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilere demo yazısının tebliğinden itibaren 5 iş gününden az olmamak üzere süre verilecek olup isteklilerden verilecek bu süre içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona teknik şartnamede belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo esnasında, değerlendirilen teknik şartname maddelerinin gösterilememesi durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda en az bir komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 21 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.KISIM)
1 GÖRME ALANI CİHAZI adet GÖRME ALANI 1
2. KISIM (2.KISIM)
1 HİSTERESKOPİ CİHAZI adet Histeroskop, esnek, fiberoptik(Flexible fibreoptic hysteroscope) 1
3. KISIM (3.KISIM)
1 ABİ CİHAZI adet BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZI 10.1 - 20 BAR 1
4. KISIM (4.KISIM)
1 OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI (OCT) adet TOMOGRAFİ 1
5. KISIM (5.KISIM)
1 ENDOVİZYON SİSTEMİ (KBB) adet FLEXIBLE VİDEO OTORİNOLARİNGOSKOPİ SİSTEMİ (KBB ENDOVİZYON SİSTEMİ) 2
6. KISIM (6.KISIM)
1 EMG CİHAZI adet 6 KANALLI EMG CİHAZI 1
7. KISIM (7.KISIM)
1 ODYOMETRE adet ODYOMETRE / İŞİTME TESTİ 1
8. KISIM (8.KISIM)
1 SESSİZ KABİN adet ODYOMETRİK SESSİZ KABİN (ÇİFT CİDARLI) 1
9. KISIM (9.KISIM)
1 TİMPONOMETRE adet TİMPANOMETRE 1
10. KISIM (10.KISIM)
1 ELEKTROTERAPİ CİHAZI adet GALVANİ - FARADİ ELEKTRO TERAPİ CİHAZI 1
11. KISIM (11.KISIM)
1 KESİCİ-DELİCİ MOTOR adet DELİCİ VE KESİCİ MOTOR ELEKTRİKLİ 1
2 SHAVER CİHAZI TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ adet SHAVER CİHAZI TRAŞ ÖZELLİKLİ 1
12. KISIM (12.KISIM)
1 RÖNTGEN CİHAZI (PERİAPİKAL) adet GENEL TANI AMAÇLI TIBBİ RÖNTGEN ÜNİTELERİ/KOLİMATÖR 1
13. KISIM (13.KISIM)
1 FOSFOR PLAK TARAYICI CİHAZI adet FOSFOR PLAK 1
14. KISIM (14.KISIM)
1 ALJİNAT KARMA CİHAZI adet ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI 10
15. KISIM (15.KISIM)
1 ENDOMOTOR adet ENDODONTİK MOTOR - ENDOMOTOR 6
16. KISIM (16.KISIM)
1 GUTTA DOLUM CİHAZI adet GUTTA KESME CİHAZI 15
17. KISIM (17.KISIM)
1 KLİNİK MİKROMOTOR adet TUNGSTEN CARBİDE FREZ KLİNİK MİKROMOTORU İÇİN 17
18. KISIM (18.KISIM)
1 LABARATUVAR MİKROMOTORU adet HARD FREZ FİSSÜR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN 20
19. KISIM (19.KISIM)
1 MİNİ TAMİR PİŞİRME FIRINI adet AKRİLİK PİŞİRME FIRINI 1
20. KISIM (20.KISIM)
1 ANGULDURVA adet ANGULDURVA VE AERATÖRLER 55
21. KISIM (21.KISIM)
1 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ adet DENTAL MİKROMOTOR 35

İhale Adı 21 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI 21 KISIM TIBBİ CİHAZ ALIMI ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü

b) Adresi: İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad.No: 5 31100 ANTAKYA - HATAY MERKEZ / HATAY

c) Telefon numarası: 3262146156

ç) Faks numarası: 3262146688

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ümmü ORAL-Merkezi Satınalma Per

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 21 KISIM TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

d) Miktarı:

21 KISIM (TOPLAM 22 KALEM) TIBBİ CİHAZ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer:
HATAY DEVLET HASTANESİ,REYHANLI DEVLET HASTANESİ,İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ,KIRIKHAN ADSM,DÖRTYOL ADSM,ERZİN DEVLET HASTANESİ,HATAY ADSM ,SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ,YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ ,KUMLU DEVLET HASTANESİ

yer

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/194050

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 22.05.2019

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Bu madde boş bırakılmıştır

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.5BT/EKAP-M: Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar, Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı)

-İstekliler ihale dokümanı içerisinde verilen Ürün Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak teklif ile birlikte sunacaklar veya bu formda yer alan bilgilere teklif dosyasında (Teklif Mektubunda veya UBB çıktılarında veya diğer belgelerde) yer vereceklerdir. Sunulan Ürün Bilgi Formu ve/veya UBB çıktılarına göre yapılacak sorgulamalarda (Kapsam dışı olanlar hariç) isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve/veya SGK’ya kayıtlı ve onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin bayi (yetkili satıcı) olması halinde bayilik geçerlilik durumu teslimatlar boyunca TİTUBB ve/veya ÜTS sorgulaması sonucu teyit edilecektir. Ayrıca muayene aşamasında teslimat süresince yapılan sorgulamalarda onaylı (Geri ödemeye tabi malzemelerde SGK ve Sağlık Bakanlığı onaylı) olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. T.İ.T.C.K., ÜTS ve SGK uygulamalarında değişiklik olması halinde yeni duruma göre hareket edilecektir. Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İstekliler uhdelerinde kalan kalemlerle ilgili HUAP programından hazırlanmış ihale bildirim formlarını XML formatında hazırlayarak elektronik ortamda (CD Halinde) Sözleşme evrakları ile birlikte sunacaklardır. CD'nin üzeri yetkili kişilerce imzalanmış olacak ve sözleşme esnasında CD'yi sunmayan isteklilerle sözleşme imzalanmayacak dolayısıyla CD'nin sonradan sunulması talebi kabul edilmeyecektir.

3-Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtma Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. (ı) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ise ortakların bir tarafından beyan edilmesi yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/enaz %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5.

1-Teklif edilen ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacak ve bu garanti belgesi Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından muayene aşamasında verilecektir. (veya fatura garanti başlangıç tarihi olarak belirlenecektir.)

2- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, TL bazındaki yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere ihale komisyonuna sunacaklardır (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. Cihaza yedek parça gereksinimi olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihalede yedek parça listesinde belirtilen fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzere güncelleme yapılabilecektir.

3-Teklif veren firmalar cihaz bedelinin % 3’ünü geçmemek üzere TL bazındaki (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça hariç, %6’sını geçmemek üzere TL bazındaki (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça dahil  bir yıl süreli periyodik bakım bedellerini onaylı bir şekilde teklifle birlikte vereceklerdir. Cihaz bedelinin (%3’ünü / %6’sını geçmemek üzere) yüzdesi şeklinde belirtilen bir yıllık periyodik bakım belgeleri de kabul edilecektir. İstekliler teklif ettikleri cihazın periyodik bakım gerektirmemesi halinde de bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Aksi halde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. Bir yıllık periyodik bakım bedeli (yedek parça hariç) cihaz bedelinin %3’ünü,  (yedek parça dahil) cihaz bedelinin %6’sını geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. İstekliler, garanti sonrası süreçlerde periyodik bakım sözleşmesi yapılmaması durumunda cihaz bedelinin %1'ini geçmeyecek şekilde hastane içerisinde yapılacak arıza tespit ve giderim bedellerini muayene aşamasında (Distribütör/Üretici onaylı haller dahil) sunacaklardır (Bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim talebi olduğunda arıza tespiti ve giderimi için ayrı ücret alınmayacaktır. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektiğinde idarenin yedek parçayı ücreti dahilinde piyasadan temininden sonra parçanın takılarak arızanın giderilmesi işlemi bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim ücretine dahil olacaktır.). Cihaza bir yıllık periyodik bakım gereksinimi veya bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim ihtiyacı olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihalede belirtilen fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzere güncelleme yapılabilecektir.

4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının; "Tibbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik"  kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili cihaz için test, kontrol veya kalibrasyon zorunluluğu başlatılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, zorunluluk başlatılmadığı durumlarda ise TS EN ISO / IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler" standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından "Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu" kapsamında yapıldığı belgelendirilecektir.

5) Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan "TS 12426 Yetkili Servisler için Kurallar" veya “TS 13703 Özel Servis” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.

6) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili cihazlar ile birlikte kullanılacak yedek parça, aksesuar ve sarflar cihaz maliyetinden ayrı olarak miktarları belirtilerek teklif edilecek ve faturalarda ayrı bir mal kalemi olarak belirtilecektir.

7) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB / ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir.

8) Aday ve istekli tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair muayene komisyonuna yazılı beyanda bulunacaktır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

1-Katalog: Teklif edilen ürünlere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara uygun Türkçe katalog (veya noter onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış katalog) teklif ile birlikte sunulacaktır.
2-Teknik şartnameye cevap yazısı: İstekliler ihale konusu malzemeye ait teknik şartnamede yazılı maddelerin sıralanışına göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevap şeklindeki yazılarını onaylı bir şekilde teklif ile birlikte sunacaklardır.

3-DEMONSTRASYON: İhale veya Muayene Komisyonu teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden (Gerekli görülen cihazlarla ilgili) demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilere demo yazısının tebliğinden itibaren 5 iş gününden az olmamak üzere süre verilecek olup isteklilerden verilecek bu süre içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona teknik şartnamede belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo esnasında, değerlendirilen teknik şartname maddelerinin gösterilememesi durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda en az bir komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir.

7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatların ve bunların toplam tutarlarının Türk Lirası olarak verecektir. Sozleşme konusu işin odemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 21 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler bir veya birden fazla kısma teklif verilebileceği gibi tüm kısımlarada teklif verilebilecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan genel ve objektif nedenlerle EKAP’a erişimin sağlanamamasından dolayı, ihale tarih ve saatinden bir gün öncesinden itibaren e-tekliflerin ve ihale tarih ve saatine kadar e-anahtarların hiçbir istekli tarafından EKAP’a iletilemediğinin ve/veya ihale tarih ve saatinde e-tekliflerin açılamadığının idare tarafından Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurum idareye ihale tarih ve saatini en fazla beş iş günü erteleme yetkisini tanıyabilir. Erteleme yapılması durumunda ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP’a erişimin sağlanamaması durumunda idare tarafından ihale iptal edilir.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak izin-ruhsat-teknik altyapı giderleri, ulaşım, sigorta, eğitim, montaj, resim, harç vb. giderler ile ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, kik payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ve teknik şartnamede yer alan hususlara ilişkin tüm giderler teklif fiyata dahildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18.10.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası İBAN TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09 no'lu hesaba İKN veya ihale adı ile istekli adı , istekliye ait Vergi Numarası ve geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde 35.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avanjı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 48 - Diğer hususlar

48.1.

1) Teknik şartnamelerinde belirtilen cihazların kurum tarafından gösterilecek yere kurulması, bu yerin tanımlanan standartlara uygun şekilde hazırlanması ve tefrişi ilgili firmanın sorumluluğunda olacaktır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
2) Yüklenici, sistemi kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Sistemin nakliye ve montajı sırasında kurum içerisinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
3) Sistem, gelecekte geliştirilebilecek yeni yazılımlara (software) uyumlu olmalı ve güncelleştirilebilmelidir. Yüklenici, sistemin teslim tarihinden itibaren 2 yıllık garanti süresi içerisinde ve diğer süreçte tüm sistem güncelleştirmelerini bildirmekle ve ücretsiz olarak kurmakla yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususlar garanti sonrası süreçlerde bakım sözleşmesi yapılmaması durumunda da geçerli olacaktır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
4) Yüklenici firma 2 yıllık garanti süresi içinde yılda en az 2 kez bakım (Cihazlarla ilgili bakım gerekmiyorsa ayrıca teklif aşamasında belirtilecektir.) yapacaktır. Bakımlar üretici firmanın uygun gördüğü kurallar çerçevesinde yapılacak, her türlü servis bakım onarım hizmeti ücretsiz verilecektir. Firmanın, garanti süresi içerisinde bu maddede belirtilen bakımları yapmadığı durumlarda bu maddede belirtilen hususlar doğrultusunda durumun tespitinden itibaren yapmadığı eksik bakımları garanti sonrası süreçte yapacaktır. Cihazların bakımlarının yapılıp yapılmadığı yetkili firmanın teknik servis raporuna Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminin imza atıp atmadığına bakılacaktır. Yüklenici firma garanti içerisinde ve garanti sonrasında yapılacak bakımları hastane içerisinde yapmak durumundadır. Hastane ilgili Teknik Birimi onay vermediği durumlarda cihazlar hastane dışına gönderilmeyecektir. Hastane ilgili teknik birimi onay verdiği durumlarda cihazın kargo ile gönderilimi yapılacaksa ücreti firma ödemeli gönderim yapılacaktır. Kargo gönderimi hastane idaresinin talep ettiği kargo firması ile yapılacaktır. Firmanın bu madde de belirtilen hususlara uygun şartlarda hareket etmediği durumlarda herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşmede belirtilen oranda durumun oluşmasından itibaren günlük cezai işlem uygulanacaktır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
5) Firma garanti süresince tesislerin arıza bildirim saatinden itibaren (Arıza bildirimi telefon, fax, resmi yazı veya e-posta ile yapılabilecektir.) en fazla 48 saat içerisinde cihaza müdahele edilecektir. Parça gerekmeyen durumlarda arıza en fazla 48 saat içerisinde giderilecektir. Parça gereken durumlarda parça temininden (Mücbir sebep halleri dışında yedek parça temin süresi bir haftayı geçmeyecektir) sonra en fazla 24 saat içerisinde parça takılarak arıza giderilecektir. Garanti süresi ve garanti sonrasında arıza durumlarında yedek parça temin süresi Mücbir sebep halleri dışında bir haftayı geçmeyecektir. Firmanın bu madde de belirtilen hususlara uygun şartlarda hareket etmediği durumlarda herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşmede belirtilen oranda durumun oluşmasından itibaren günlük cezai işlem uygulanacaktır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
6) Sistemle birlikte gerekli olan her türlü teknik servis ve kullanıcı kılavuzları verilecektir. Bu dokümanlar orijinal ve Türkçe olacaktır. Sistem kurulumu sonrasında Hastane içerisinde bulunan Biyomedikal/Teknik personele ve idarece tespit edilen diğer kullanıcılara gerekli eğitimler (idare tarafından istenildiğinde) verilecektir. Bu eğitimler sertifikalandırılacaktır. Eğitimler idarenin isteği doğrultusunda 5 güne kadar verilebilecektir.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
7) Firma teklif edeceği cihaza en az %95 Faaliyet Süresi (aktif çalışma süresi veya Uptime) garantisi verecektir. Bu sürenin aşılması durumunda aşılan sürelerin iki katı süre cihazın garanti süresine eklenecektir.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
8) Cihazlarla birlikte kullanılacak sarfların garanti sonrasında 10 yıl boyunca fiyatları MKYS ve KİK ortalama fiyatlarını geçmeyecektir.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
9) Teknik şartnamede belirtilen her bir husus muayene aşamasında kontrol edilecek olup doğruluğu tespiti gözle anlaşılamayan maddelerde orijinal katalog, orijinal kullanım kılavuzu veya orijinal teknik doküman hükümleri baz alınacaktır. Firma bu ihalede teklif edeceği her kalem ile ilgili teknik şartnamede bulunan her bir maddeyi karşıladığını muayene komisyonu tarafından istenildiğinde üretici firmanın orjinal Türkçe kullanım ve servis kılavuzlarında göstermek durumundadır. Muayene komisyonu bu kılavuzlardaki açıklamaları yetersiz bulduğu takdirde bu verilerin doğru olduğunu ölçüm parametresiyle ilgili TÜRKAK tan akredite bağımsız kuruluşlara ilgili cihaz üzerinde ölçüm yaparak kontrol ettirebilecektir. Muayene komisyonu bu verileri yine de yetersiz bulur ise ikinci defa ölçüm parametresiyle ilgili TÜRKAK tan akredite başka bir bağımsız kuruluşa ölçüm yaptırma hakkına sahip olacaktır. Yüklenici firma istenilen ölçümler için idaremizden hiçbir bir ücret talep etmeyecektir. Bu maddede bahsedilen her işlemin ücreti yüklenici firma tarafından ödenecektir.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
10) Yüklenici firma bu teknik şartnamede geçen mal ve malzemelerin belirtilen ulusal ve uluslararası standartlara (EN ISO 13485:2003, EN 285, DIN1/1 vb. ) uygun olduğuna dair üretici firma beyanlı orijinal belgeleri istenildiği takdirde yabancı firmalar için apostil kaşeli olarak, yerli firmalar için noter onaylı olarak 15 gün içerisinde muayene komisyonuna sunmak zorundadır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
11) Yüklenici firma idare tarafından istenildiği taktirde sistemdeki her birim ve cihazın ayrı ayrı kullanma talimatlarını oluşturulacak ve bu talimatlar uygun yerlere asılacaktır.
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
12) Garanti süresince ve garanti sonrası süreçlerde yapılacak bakımlar ve arıza tespitleri hastane içerisinde yapılacaktır. Uzaktan elektronik bağlantılar ile cihazlara bakım veya arıza tespiti yapılmayacaktır. (Hastane idaresi talep ettiği durumlarda uzaktan elektronik bağlantı yapılabilecektir.)
(Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)
13) Garanti sonrası yapılacak bir yıllık periyodik bakım anlaşmasının teknik şartnamesi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: (Teklif veren firma bu ihale aşamasında taahhüt versin veya vermesin teklif etmiş olduğu ürünle ilgili bu madde de belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.)

(…. CİHAZLARI BİR YILLIK PARÇA HARİÇ PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu şartname aşağıda listedeki ... Devlet Hastanesinde bulunan … cihazları 1 yıllık parça hariç bakım hizmeti işinin teknik özelliklerini içermektedir.

Hastane Adı Marka Cihaz Miktarı Bakım Sayısı
... Devlet Hastanesi … … Adet … Adet

İstekler ve Özellikler
1) Yüklenici firma anlaşma tarihinden itibaren anlaşmalı cihazların bütün arızalarından servis ücreti almayacaktır.
2) Yüklenici firma bakım işlemini toplam ... bakım olmak üzere ... yılı sonunda tamamlayacaktır.
3) Bakım işlemleri Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri biriminin koordinasyonuyla mesai saatleri içinde hastane içerisinde yapılacaktır. Hastane işleyişini aksatmamak için Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi’nden onay alındığı veya Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi talep ettiği taktirde bakım/arıza tespit/arıza giderim işlemleri mesai saatleri dışında yapılabilecektir/yapılacaktır. Bakımın hangi aylarda ve ayların hangi günlerinde yapılacağı Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi ile yüklenici firma arasında belirlenecektir. Cihazlara yapılan ara müdahaleler bakım sürecini/periyodunu etkilemeyecektir.
4) Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi’nden herhangi bir teknik eleman olmadan cihazlara kesinlikle müdahale edilmeyecektir.
5) Cihazlara yapılan tüm işlemler yüklenici firma teknik servis formunda belirtilecektir. Bakım Formları ile takip edilen prosedür, üretici firmanın belirlediği ve servis el kitabında belirtilen prosedürlere uygun olmalıdır. Bu prosedürler servis raporuna eklenerek açıkça belirtilmelidir. Yüklenici firma teknik servis raporlarında cihazlara ait künye numaraları ve seri numaraları yazılacaktır.
6) Bakım esnasında cihazların bütün parametreleri kontrol edilmeli, problemli olan parametrelerin sorunları giderilmelidir.
7) Bakım/arıza tespit/arıza giderimi yapıldığına dair servis formlarının onayı Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından yapılacaktır. Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi dışından (kulanıcı, klinik sorumlu personeli vb.) alınan onaylar geçersiz olacaktır. Bu tür durumlarda cihazlara madde 9 da belirtilen şartlarda müdahele yapılmadığı göz önünde bulundurularak yüklenici firmaya durumun tespit edildiği günden itibaren teknik şartnameye uygun şartlarda müdahele edilene kadar sözleşmede belirtilen oranda günlük ceza uygulanacaktır.
8) Tüm bakımlarda kullanılacak gerekli donanım ve cihazlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.
9) Hastanemiz Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminden gelen arıza bildirim saatinden itibaren (bknz. Madde 10, Madde 18, Madde 19) en fazla 24 saat içinde cihaza müdahele edilecektir. Arıza parça gerekmeyen durumlarda en geç 48 saat içinde giderilmelidir. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektiğinde Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine verilen teknik servis raporunda parça adı açıkça belirtilmelidir. Yüklenici firmanın teknik servis raporunda arızasını bildirilen parçayı idarenin temininden itibaren en geç 24 saat içerisinde arıza giderilerek, cihaz çalışır duruma getirilmelidir. Yüklenici firma belirlenen sürede cihazı çalışır duruma getirmediği takdirde durumun tespitinden itibaren sözleşmede belirlenen oranda günlük ceza kesilecektir.
10) Mesai saatleri dışında (hafta sonu veya hafta içi 17:00 saatinden sonra) yapılan bildirimlerde arıza bildirim saati mesainin ilk başladığı gün ve saatten itibaren geçerli olacaktır.
11) Yapılacak süre hesaplamalarında hafta sonu ve resmi tatiller dikkate alınmayacaktır.
12) Yüklenici firmaya e-posta, fax, üst yazı veya hastane telefonu üzerinden arıza bildirimi yapılabilecektir. Yukarıda belirtilen iletişim yöntemlerinden biri arıza bildirim saati olarak baz alınacaktır.
13) Hastane idaresi yüklenici firmanın arıza bildirim raporunda belirtmiş olduğu yedek parça için fiyat araştırması yapabilecektir. Yedek parçanın başka bir firmadan tedarik edilmesi durumunda yüklenici firma ilgili parçayı madde 9 da belirtilen şartlar dahilinde takmakla ve çalıştırmakla yükümlüdür.
14) Arızanın giderildiğine dair idare onayı verildikten sonra yüklenici firma değiştirdiği malzemelere ait fatura tutarını gerektiğinde (cihazın arızasının giderilip giderilmediğine dair tereddüte düşüldüğü durumlarda) 2 hafta boyunca cihaz denendikten sonra yönetime teslim edecektir.
15) Yüklenici firma tarafından değiştirilen parçalar en az 6 aylık garanti kapsamı içinde olmalıdır.
16) Cihaz hastane dışına çıkması gerektiğinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından onaylı tutanak tutulacaktır. MKYS üzerinden emanet çıkışı yapılacaktır. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi onayı olmadan, MKYS üzerinden emanet çıkışı yapılmadan hastane dışına yazılı izinsiz çıkarılan cihazların tespit edilmesi durumunda sözleşmede belirtilen oranda cihazın izinsiz çıkarıldığı günün tespitinden itibaren cihaz teslim edilene kadar günlük ceza işlemi uygulanacaktır.
17) Cihazların hastane dışına çıkarılması için hastane idaresi tarafından yapılan tüm kargo gönderimleri hastane idaresinin uygun görmüş olduğu kargo firmalarından yapılacaktır.
18) Arıza bildirim saatinden itibaren bu teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde müdahele edilmediği taktirde bakım süresi müdahele edilmeyen sürenin iki katı uzatılacaktır.
19) Bütün cihazlar için %95 uptime (çalışma süresi) garantisi verilecektir. Uptime süresi aşıldığı taktirde sözleşme sonunda uptime süresi kaç gün geçmiş ise sözleşmede belirtilen oranda günlük ceza kesilecektir.
20) Tüm bakımlar, arıza tespitleri, arıza giderimleri hastane içerisinde yapılacak, Hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi onayı olmadan uzaktan elektronik erişim yapılmayacaktır. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi onayı olmadan yapılan uzaktan elektronik erişimler arıza müdahele süresi içerisine dahil olmayacaktır.
21) Yüklenici firma aynı marka cihazların en son yapılan satınalma süreçlerinde hastane idaresine veya Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilen yedek parça fiyat listelerinin üzerinde yedek parça fiyatı vermeyecektir.
22) Yüklenici firma bu teknik şartnamede geçen hususlara uygun şartlarda hizmet sunmadığı taktirde idaremizin hiçbir yazılı bildirime gerek kalmaksızın ve ek süre verilmeksizin sözleşmede belirtilen oranda günlük cezai işlem uygulanacaktır.
23) Cezai işlem hususları aşağıdaki şekilde olacaktır.
Cezai İşlem Tutarı = Sözleşme Tutarı X Sözleşmede belirtilen oran X Gün
24) Yüklenici firma iletişim kurulacak e-posta, fax, GSM ve Sabit telefon numaralarını Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi’ne yazılı olarak sözleşme sonrasında 10 gün içinde teslim edecektir.)


14) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtma Yönetmeliği kapsamında olanlar için Satış Merkezi Yetki Belgesi sunulacaktır.
15) Muayene aşamasında ilgili her bir kaleme ilişkin olmak üzere; Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazların sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin, TS EN ISO 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması için Genel Kriterler" standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından yapıldığı belgelendirilecektir.
16) Bu ihalede her bir kalem ayrı bir ihale olarak kabul edilecektir. Ancak uhdesinde birden fazla kalem kalan firmalarla tek sözleşme imzalanacaktır. Gecikme cezası vb. (sözleşme feshi hariç) durumlarda kalem bazında değerlendirmeler yapılacaktır.
17) Kalem bazında karşılıklı malzeme iptal işlemlerine ilişkin yazışmalar tesisler ve yüklenici arasında yapılacak ancak onay işlemi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
18) Bu ihalede sözleşmede yer alan veya almayan, Müdürlüğümüze bağlı Tesisler arasında (iş artırımı kapsamında yapılanlar dahil) cihaz aktarımı yapılabilecektir. Müdürlüğümüz tarafından aksi yönde işlem yapılmadığı takdirde fatura ve ödeme işlemleri aktarımın yapıldığı idareye göre yapılacaktır.
19) Bu ihalede eşit teklifler de en avantajlı teklifi belirlemek üzere ihale komisyonunca isteklilere 2 (İki) iş gününden az olmamak üzere süre verilerek iş deneyim belgesi istenebilecektir. Sunulacak iş deneyim belgesi ihale konusu işe uygun (tıbbi cihaz veya tıbbi demirbaş alımı) olacak bunun dışındaki iş deneyim belgeleri kabul edilmeyecektir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki hükümlere uygun olmak üzere isteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu işe ilişkin olarak deneyimini gösteren belgeler kabul edilecektir.
20) Teknik Şartnamede opsiyonel olarak verileceği belirtilen kalemlere ilişkin 10 (on) yıl geçerli olacak modül, aparat vs. ücretleri, birim başına cihaz bedelinin % 50 sini geçmemek üzere istenildiğinde Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.
21) Yüklenici firma teklif etmiş olduğu ürünle ilgili teknik servis yazılım şifrelerini vb. cihazın kullanımı boyunca (garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında) idaremiz talep ettiği taktirde 24 saat içerisinde ücretsiz olarak bildirmek durumundadır.
22) Garanti sonrası alacakları teknik servis hizmeti alımlarında; tıbbi cihaz pazarında faaliyet gösteren firmalar, bu cihazların teknik servisi pazarında şifre uygulaması ve yedek parça teminindeki davranışlarıyla ilgili tüm tıbbi cihazlar için Rekabet Kurulu'nun 18.02.2009 tarih ve 09-07/128-39 sayılı kararını dikkate alacaklardır.
23) Bu ihalede ihale ve sözleşme süresince tüm tebligatlar ekap üzerinden yapılabilecektir.
EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.KISIM)
1 GÖRME ALANI CİHAZI
adet GÖRME ALANI 1
2. KISIM (2.KISIM)
1 HİSTERESKOPİ CİHAZI adet Histeroskop, esnek, fiberoptik(Flexible fibreoptic hysteroscope) 1
3. KISIM (3.KISIM)
1 ABİ CİHAZI
adet BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZI 10.1 - 20 BAR 1
4. KISIM (4.KISIM)
1 OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI (OCT)
adet TOMOGRAFİ 1
5. KISIM (5.KISIM)
1 ENDOVİZYON SİSTEMİ (KBB)
adet FLEXIBLE VİDEO OTORİNOLARİNGOSKOPİ SİSTEMİ (KBB ENDOVİZYON SİSTEMİ) 2
6. KISIM (6.KISIM)
1 EMG CİHAZI
adet 6 KANALLI EMG CİHAZI 1
7. KISIM (7.KISIM)
1 ODYOMETRE
adet ODYOMETRE / İŞİTME TESTİ 1
8. KISIM (8.KISIM)
1 SESSİZ KABİN
adet ODYOMETRİK SESSİZ KABİN (ÇİFT CİDARLI) 1
9. KISIM (9.KISIM)
1 TİMPONOMETRE
adet TİMPANOMETRE 1
10. KISIM (10.KISIM)
1 ELEKTROTERAPİ CİHAZI
adet GALVANİ - FARADİ ELEKTRO TERAPİ CİHAZI 1
11. KISIM (11.KISIM)
1 KESİCİ-DELİCİ MOTOR
adet DELİCİ VE KESİCİ MOTOR ELEKTRİKLİ 1
2 SHAVER CİHAZI TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ
adet SHAVER CİHAZI TRAŞ ÖZELLİKLİ 1
12. KISIM (12.KISIM)
1 RÖNTGEN CİHAZI (PERİAPİKAL)
adet GENEL TANI AMAÇLI TIBBİ RÖNTGEN ÜNİTELERİ/KOLİMATÖR 1
13. KISIM (13.KISIM)
1 FOSFOR PLAK TARAYICI CİHAZI

adet FOSFOR PLAK 1
14. KISIM (14.KISIM)
1 ALJİNAT KARMA CİHAZI
adet ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI 10
15. KISIM (15.KISIM)
1 ENDOMOTOR
adet ENDODONTİK MOTOR - ENDOMOTOR 6
16. KISIM (16.KISIM)
1 GUTTA DOLUM CİHAZI
adet GUTTA KESME CİHAZI 15
17. KISIM (17.KISIM)
1 KLİNİK MİKROMOTOR
adet TUNGSTEN CARBİDE FREZ KLİNİK MİKROMOTORU İÇİN 17
18. KISIM (18.KISIM)
1 LABARATUVAR MİKROMOTORU
adet HARD FREZ FİSSÜR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN 20
19. KISIM (19.KISIM)
1 MİNİ TAMİR PİŞİRME FIRINI
adet AKRİLİK PİŞİRME FIRINI 1
20. KISIM (20.KISIM)
1 ANGULDURVA adet ANGULDURVA VE AERATÖRLER 55
21. KISIM (21.KISIM)
1 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ adet DENTAL MİKROMOTOR 35
Okas Kodu Okas Açıklaması
33000000 Tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel bakım ürünleri
33100000 Tıbbi cihazlar

< GERİ DÖN