Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/213854

İhale No: 2019/213854
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Nakil hizmeti alınacaktır
 • İhale No 2019/213854
 • Şehir Malatya
 • İhale Tarihi 23.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 10.05.2019 07:15
 • Telefon 4224814349
 • E-Posta yesilyurtsydv@gmail.com
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Mullakasım Mahallesi Malatya Caddesi Hükümet Konağı 3.Kat Yeşilyurt/MALATYA
 • İşin Yeri Yeşilyurt Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yazlak İstasyonundan Vakıfça belirlenen Yeşilyurt Mahallerindeki adreslere dağıtılması
 • Kurum YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Nakil hizmeti alınacaktır


NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

MALATYA YEŞİLYURT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Malatya Yazlak İstasyonuna gelecek 5250 ton torbalanmış kömürün 6000 aileye eşit bir şekilde dağıtılması, yaşlı ve engelli ailelerin kömürlerinin istedikleri noktalara taşınması (yaklaşık 500 aile) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/213854

1-İdarenin

a) Adresi : MULLAKASIM MH. MALATYA CD. (HÜKÜMET KONAĞI) 3 44900 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4224814349 - 4224814889
c) Elektronik Posta Adresi : yesilyurtsydv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Yazlak İstasyonuna gelecek 5.250 ton torbalanmış kömürün 6000 aileye eşit bir şekilde dağıtılması (her eve teslim edilecek kömür miktarı ve diğer detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yeşilyurt Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yazlak İstasyonundan Vakıfça belirlenen Yeşilyurt Mahallerindeki adreslere dağıtılması
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mullakasım Mahallesi Malatya Caddesi Hükümet Konağı 3.Kat Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan (C2, K1, L1, L2, R1, R2) yetki begelerinden birine sahip olmaları zorunlu olup yetki belgelerini teklifleriyle birlikte teklif zarfı içinde idareye sunmaları gerekmektedir. Yetki belgelerinin süreleri 5 yılı geçmemiş olmalıdır. (İhaleye katılacak olan firma/kişiler yetki belgelerinin özelliklerine uygun araçlar ihale kapsamında çalıştırması gerekmektedir. )


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü kömür dağıtım hizmet işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

< GERİ DÖN