Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/206830

İhale No: 2019/206830
İhale Adı Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi
 • İhale No 2019/206830
 • Şehir Trabzon
 • İhale Tarihi 28.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 13.05.2019 15:15
 • Telefon 4628813010
 • E-Posta tonyabelediyesi@hotmail.com
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Orta Mahalle - Senetli 2 Nolu Sokak - No: 3 - 61500 - TONYA - TRABZON
 • İşin Yeri Çayıriçi Mahallesi 101 ada, 1 parsel
 • Kurum Tonya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
TONYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tonya Yöresel Satış Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/206830
1-İdarenin
a) Adresi :
ORTA MAHALLE - SENETLİ 2 NOLU SOKAK - NO: 3- 61500 TONYA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628813010 – 4628813036
c) Elektronik Posta Adresi : tonyabelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Tonya Yöresel Satış Evi, 1 Adet Kahvaltı Salonu, 1 Adet Tonya Müzesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çayıriçi Mahallesi 101 ada, 1 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Orta Mahalle - Senetli 2 Nolu Sokak - No: 3 - 61500 - TONYA - TRABZON
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tonya Belediye Başkanlığı Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tonya Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İhale Adı Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Özel - 1 Kemer Duvar Yapımı adet 1
2 Özel - 2 Göz Dolması Taş Dolgulu Duvar Yapılması metrekare 127,574
3 Özel - 3 Badama ( Yüksek Basamak ) Ön Yüzü Döşeme Kaplaması adet 1
4 V.0209/02 Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli metreküp 157,363
5 V.0208/006 II.Kalite Meşe Kereste İle Ahşap İmalatla Kereste ve İşçilik Bedeli ( 100CM2<Kesit Alanı<225CM2' den Küçük Keresteler İçin ) metreküp 15,122
6 V.0227/002 Andezit'e Ait Düz Satıhta Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli ( İşlenebilirlik ve Yüz Açma Bedeli Ödenmez ) metreküp 1,6
7 V.0238/01 Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli metrekare 304,024
8 V.0241/01 Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli metre 67,59
9 V.0243/01 Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi adet 543
10 V.0243/02 Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi adet 9.729
11 V.0615 Çelik Borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması metrekare 414,18
12 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 38,25
13 V.0902/01 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği metreküp 70,771
14 V.0903/001 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği metreküp 86,124
15 V.1302 Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği metre 38,2
16 V.1378 Yonu Taşından Temizi 10-15cm Genişliğinde 15-25cm Yüksekliğinde (25cm. dahil) Yekpare Masif Basamak Taşı veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği metre 6,3
17 V.1660/C02 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması metrekare 414,874
18 V.1674 Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması metrekare 151,364
19 V.1751 250 Doz Çimento Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması metrekare 276,681
20 V.1860/001 Yeni Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği metrekare 304,024
21 V.1862 Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği metre 67,59
22 V.1865 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti metre 178,54
23 V.1990/A01 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması metrekare 341,253
24 V.1994/01 Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması metre 33,8
25 V.2002/A01 Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16cmGenişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması metrekare 287,017
26 V.2006/A Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) metrekare 10,08
27 V.2007 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) metrekare 14,415
28 V.2030/B 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması metrekare 4,284
29 V.2039/2 Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması metrekare 55,784
30 V.2040/A 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması metrekare 9,788
31 V.2044/B01 15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması metre 123,94
32 V.2044/01 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması metre 103,5
33 V.2044/02 1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması metre 5,2
34 V.2052 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması metrekare 17,247
35 V.2105 Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu Sürülmesi metrekare 975,135
36 V.2109 Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi metreküp 43,301
37 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak sert toprak kazılması metreküp 277,2
38 15.150.1003 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve betonpompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, grirenkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 50,82
39 15.150.1004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve betonpompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, grirenkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 121,15
40 15.160.1003 Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarınkesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 2
41 15.220.1001 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 53,99
42 15.220.1004 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 71,654
43 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 6,53
44 15.300.1001 Ahşap oturtma çatı yapılması ( Çatı örtüsü altı tahta kaplamalı ) metrekare 281,76
45 15.330.1010 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine) metrekare 304,024
46 15.340.1403 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 231
47 15.375.1052 30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 6,53
48 15.380.1056 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 45,144
49 15.400.1101 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) metrekare 19,175
50 15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 14
51 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 14
52 15.465.1010 Menteşenin yerine takılması adet 42
53 15.465.1110 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için) adet 9
54 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması adet 36
55 15.470.1002 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 52,457
56 15.495.1001 Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması metre 175,02
57 15.540.1221 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) metrekare 446,858
58 22.075/A Birinci sınıf çam keresteden çakma kepenk yapılması. metrekare 5,438
59 Özel -4 Kayrak Taşı Görünümünde Baskı Beton İmalatı yapılması metrekare 596,406
60 734.104 Güvenlik hatlı paralel sorti (Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. adet 236
61 742-1152 LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet), LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan). adet 175
62 742-1351 LED Glop Armatür: (Ölçü:Adet) Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). adet 25
63 742.127/2 360º sensörlü tavan armatürü ((Tip B1 armatür benzeri) 220-240 volt sebeke geriliminde çalısabilen, 25-35 cm çapında opal cam gloplu, cam glop ortasında 360º dijital optik algılayıcı sensörü bulunan, armatür kaidesi aluminyum veya galvanizli sacdan mamül, içerisinde iki adet E 27 porselen duyu bulunan, maksimum iki tane 40 wat?lık ampul bağlanabilen (Ampul fiyatı dahil), iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile dösenmis, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ısığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerinkullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip sıva üstü 360º sensörlü tavan armatürünün temini, isyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi.) adet 6
64 833.676 Kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, çift yüzlü) (B.F.T. 833-650 da belirtilen özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafi yapılmış tek veya çift yüzlü, TS 8710 EN 60598-2-22 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. adet 10
65 833.657 (En az 0.5 mm kalınlığında demir sacdan özel Profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde, 2X36w. floresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS 8710 EN 60598-2-22 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı) adet 20
66 735.102 Güvenlik Hatlı Priz sortisi (Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz,nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması.) adet 133
67 727-523 3x25+16 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 3 x 25 + 16 mm2 metretül 20
68 791.312 3×1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). (Ölçü:m.) metretül 400
69 727.527 4×4 mm², 500 volt nvv (nym) kurşunsuz antigron kablo (a) Malzeme : Poz 32.a.' daki şartlarla.b) Montaj: Poz 32.b.' deki şartlarla.) metretül 400
70 726.101 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 4 mm2 (Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil) metretül 400
71 700-1307 ANA DAĞITIM PANOSU 167,532 kWÜst Başlık Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)Başlık Derinlik en az 600 mm:Tanım En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. adet 1
72 700-2203 Üst Başlık Galvaniz sac tablolar:Başlık Gömme tip galvaniz sac panolar: (Ölçü:Ad.)Tanım 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) adet 6
73 725-701 Üç fazlı elektrik sayaçları 3x230/400v.3x10 a adet 1
74 700-1505 KOMPANZASYON PANOSUBaşlık İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60)Tanım En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. adet 1
75 718-117 KOMPANZAYON KONTAKTÖRÜÜst Başlık KONTAKTÖRLER: (İhzarat: % 60) (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)Başlık Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)Tanım 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü adet 10
76 718-119 KOMPANZAYON KONTAKTÖRÜÜst Başlık KONTAKTÖRLER: (İhzarat: % 60) (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)Başlık Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)Tanım 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü adet 1
77 723-402 60,5 kVAR (ilk 30 kVAR için) KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜÜst Başlık KOMPANZASYON BATARYALARI: (İhzarat: % 60)Başlık Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k. VAR) (30 kVAR’a kadar)Tanım 450 V.a kadar kVar 30
78 723-422 60,5 kVAR(kalan 75 kVAR için) KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜÜst Başlık KOMPANZASYON BATARYALARI: (İhzarat: % 60)Başlık İlave kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k.VAR)Tanım 450 V.a kadar kVar 30,5
79 723-520 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİÜst Başlık RÖLELER (Ölçü: Ad.)Tanım Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad ) adet 1
80 725-401 AKIM TRAFOSU 200/5 AÜst Başlık ÖLÇÜ ALETLERİ: (İhzarat: % 60).Başlık Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 - 1 ) ( Ölçü: Ad. ) (TS- 620 EN 60044-1 ) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.Tanım 100 - 500/5 A. adet 6
81 715-1055 3*200 A KOMPAKT ŞALTER 35 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit Tanım 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
82 715-1053 3*125 A KOMPAKT ŞALTER 35 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit Tanım 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
83 715-1452 3*80 A TMŞ 15 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma SabitTanım 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 2
84 724-606 3X25 A VOTM 6kA C TİPİÜst Başlık SİGORTALAR :Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.)Tanım Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA) adet 6
85 718-507 4 x 80 A.e kadar (30 m A)Üst Başlık Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) ( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 ) adet 2
86 724-406 3X16 A VOTM 3kA C TİPİÜst Başlık SİGORTALAR Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.)Tanım Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA) adet 2
87 724-401 Üst Başlık SİGORTALAR:Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.)Tanım 16 A'e kadar (3 kA) adet 81
88 727-525 4X10 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 10 mm2 metretül 100
89 727-526 4X6 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 6 mm2 metretül 100
90 727-527 4X4 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 4 mm2 metretül 50
91 791-509 50 mm2 CU TOPRAKLAMA İLETKENİÜst Başlık Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60)Başlık Plastik izoleli iletken, (HO7Z,O7Z1,enaz 300/500 V)(Ölçü:m.)Tanım 1x50 mm2 kesitinde metretül 75
92 739-301 KABLO MUHAFAZA BORULARIÜst Başlık Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)Tanım Ø 50 mm PE koruge boru metretül 200
93 739-303 KABLO MUHAFAZA BORULARI Üst Başlık Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)Tanım Ø 110 mm PE koruge boru metretül 100
94 30.1/001 Galvanizli topraklama şeridi ve gömülmesi (a) Malzeme : Poz 30.' da belirtilen özelliklerde topraklama şeridi.b) Montaj: Gerektiğinde fazla galvanizli topraklama şeriti kullanılması halinde her fazla metre şeritin toprağa, kanala, duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.) metretül 300
95 30.1 Topraklama levhası, 5 m. galvanizli şerit ve bunların gömülmesi (a) Malzeme : Poz 30.' da belirtilen özelliklerde topraklama levhası ile 5m uzunluğunda topraklama şeridi.b) Montaj: Galvanizli levha ve şeritin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, şartname esaslarına göre en az üç cıvata ile şeritin levhaya bağlanması, şeritin 70cm derinlikte kanaldan geçirilmesi ve levhanın 2m derinliğe gömülmesi için her türlü zeminde hafriyat yapılması, şerit ve levhanın gömülmesi, çukur ve kanalın kapatılması, artan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması. (Şeritin topraklama noktalarına şartname esaslarına göre tespiti için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.) adet 8
96 815.101 Telefon tesisatı sortisi (Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır.) adet 18
97 819.101 Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.;İhzarat: % 60) 10 Çifte kadar adet 8
98 830.102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı (Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.) adet 8
99 832.102 Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı (Dedektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı ne olursa olsun, sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.) adet 4
100 832.106 Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (Detektör iyonizasyon yöntemi ile duman algılaması yapacaktır. Detektör rutubet, ortamsıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine sahip olacaktır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.) adet 34
101 833-610 Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) adet 4
102 833.211 4 bölgeye kadar (dahil) konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı (Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, doğalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi sürücü kartı kullanılarak tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır.Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacakşekilde yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.) adet 4
103 880.2002 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 (Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.) metretül 600
104 791.614 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034?e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.) metretül 400
105 833.594 Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetindeolmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi adet 4
106 071.112 Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 4
107 072.401 Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 ) takım 4
108 073.201 Ayna takriben 40x50 cm (kristal cam) adet 3
109 074.101 Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf adet 3
110 086.301 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. takım 1
111 097.302 Yer süzgeci alüminyum ızgaralı adet 5
112 117.304/1 Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri(TS2212EN 60335-2-21) adet 2
113 451.411 Çalışma tezgahı, eviyeli, pres baskılı 600 mm.eninde metretül 7,8
114 451.201 Çalışma tezgahı (paslanmaz çelik) 600 mm. metretül 14,94
115 475.400 Tam otomatik bulaşık makinası (500 tabak/saat) adet 2
116 465.706 Tezgah tipi soğutma dolabı 2 kapılı , 140 * 70 *85 adet 4
117 451.901 Paslanmaz çelik duvar dolabı adet 4
118 152.1104 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (120.000 kcal/h) 140 kw adet 1
119 216.907 Değişken devirli (frekanskonvertörlü) Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss adet 3
120 160.1205 Kapasite:200.000 kcal/h, primer devre kaybı maks.3mss ısıtma hattı eşanjörü adet 1
121 216.908 Değişken devirli (frekanskonvertörlü) Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss adet 4
122 173.103 Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru metretül 4
123 173.306 Kollektör ağzı ø 50 mm adet 4
124 201.109 Dikişli vidalı çelik boru2"50 mm,dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m metretül 427
125 204.987 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
126 204.984 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
127 204.960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm metretül 450
128 165.708 Panel radyatör (tip 22) 600 metretül 45
129 170.101 Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 70
130 210.632 Küresel vana (pn16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50mm (TS 3148) adet 13
131 227.301 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm. adet 2
132 221.206 Pislik tutucu, pn 16,(buhar+su için, pik dök.) ø 50 mm,Vidalı veya Flanşlı adet 2
133 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 754,91
134 ÖZEL-KT1 Açık genleşme deposu adet 1
135 1002.118 Dn 2530 m TSE N671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 7
136 201.208 Dikişli galvanizli çelik boru 2"ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metretül 120
137 201.106 Dikişli vidalı çelik boru 1"25 mm,dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m metretül 30
138 201.107 Dikişli vidalı çelik boru 11/4"32 mm,dış cap42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m metretül 15
139 201.108 Dikişli vidalı çelik boru 11/2"40 mm,dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m metretül 15
140 201.110 Dikişli vidalı çelik boru 21/2"65 mm,dış cap76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m metretül 9
141 1003.104 Dn 20 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık) adet 39
142 1026.004 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6 kg adet 21
143 210.708 PN-10-16Gövdesi pikdöküm,küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten ve ya teflon tabak yay adet 3
144 ÖZEL-Y1 Davlumbaz Söndürme Sistemi adet 2
145 231.201 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm-50 mm, (1/2"-2") arası (2") dahil metretül 64
146 261.151 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 18
147 253.702 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 3
148 253.704 Kanal tipi aspiratör 400 m3/h adet 2
149 268.901 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 4
150 269.103 Panjur (alüminyumdan) metrekare 0,4
151 270.000 Tel kafes metrekare 0,4
152 201.205 Dikişli galvanizli çelik boru 1"ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm metretül 5
153 204.3103 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metretül 61
154 204.401 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 21
155 204.402 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø75-70/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 50
156 204.403 Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø100-110/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 35
157 113.202 Havalandırma boru ve şapkası ø 100 mm.(pvc) adet 2
158 089.1103 Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) adet 21
159 103.103 Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm. adet 2
160 210.625 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P.T.F.E.) contalı, 25Ø mm, 1" (TS 3148) adet 11
161 221.203 Pislik tutucu, pn 16,(buhar+su için, pik dök.) ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
162 227.203 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" adet 2
163 210.710 PN-10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay adet 32
164 477.312 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metretül 3
165 201.206 Dikişli galvanizli çelik boru11/4"ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metretül 3
166 204.3104 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metretül 3
167 204.3105 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları metretül 3
168 204.404 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø125/3,2mm(Geçme muflu) metretül 6
169 103.105 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
170 210.626 Pirinç, preste imal edilmiş teflon,(P.T.F.E.) contalı,32 Ø mm, 1 1/4" (TS 3148) adet 2
171 221.204 Pislik tutucu,pn16,(buhar+su için,pikdök.)ø32mm,Vidalı veya Flanşlı adet 1
172 227.204 Geri tepme ventili, pirinç, pres döküm, vidalı. ø 32 mm, 11/4" adet 1
173 079.100 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı,35x55cm. takım 2
174 094.400 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 2
175 113.202 Havalandırma boru ve şapkası ø 100 mm.(pvc) adet 1
176 ÖZEL-ST1 Hamur Yoğurma Makinası 20kg/s 2 Kw adet 2

İhale Adı Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:TONYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:ORTA MAHALLE - SENETLİ 2 NOLU SOKAK - NO: 3- 61500 - TONYA / TRABZON

c) Telefon numarası:4628813010

ç) Faks numarası:4628813036

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Tamer KÖROĞLU ( İnşaat Teknikeri )

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Tonya Yöresel Evi Kahvaltı Salonu ve Tonya Müzesi Turizm Tesisi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 Adet Tonya Yöresel Satış Evi, 1 Adet Kahvaltı Salonu, 1 Adet Tonya Müzesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Çayıriçi Mahallesi 101 ada, 1 parsel

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/206830

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Tonya Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

ç) İhalenin yapılacağı adres: Orta Mahalle - Senetli 2 Nolu Sokak - No: 3 - 61500 - TONYA - TRABZON

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 28.05.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Tonya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Tonya Belediye Başkanlığı Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Tonya Belediye Başkanlığı Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):250 TRY (Türk Lirası) (iki yüz elli Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 1 adet analiz formatı,

f) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25.08.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 %100

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00


Yüklenici işyerinde aşağıda belirtilen nitelikte sayıda Teknik personel çalıştırmak zorundadır.

Adeti Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri

1 adet İnş. Müh veya Mimar En az 5 yıl deneyimli
1 adet Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Adet Makine mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Adet Peyzaj Mimarı En az 5 yıl deneyimli.EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Özel - 1 Kemer Duvar Yapımı adet 1
2 Özel - 2 Göz Dolması Taş Dolgulu Duvar Yapılması metrekare 127,574
3 Özel - 3 Badama ( Yüksek Basamak ) Ön Yüzü Döşeme Kaplaması adet 1
4 V.0209/02 Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli metreküp 157,363
5 V.0208/006 II.Kalite Meşe Kereste İle Ahşap İmalatla Kereste ve İşçilik Bedeli ( 100CM2<Kesit Alanı<225CM2' den Küçük Keresteler İçin ) metreküp 15,122
6 V.0227/002 Andezit'e Ait Düz Satıhta Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı
Bedeli ( İşlenebilirlik ve Yüz Açma Bedeli Ödenmez )
metreküp 1,6
7 V.0238/01 Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli metrekare 304,024
8 V.0241/01 Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli metre 67,59
9 V.0243/01 Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit
Edilmesi
adet 543
10 V.0243/02 Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit
Edilmesi
adet 9.729
11 V.0615 Çelik Borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması metrekare 414,18
12 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 38,25
13 V.0902/01 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği metreküp 70,771
14 V.0903/001 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği metreküp 86,124
15 V.1302 Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği metre 38,2
16 V.1378 Yonu Taşından Temizi 10-15cm Genişliğinde 15-25cm Yüksekliğinde (25cm. dahil) Yekpare Masif Basamak Taşı veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği metre 6,3
17 V.1660/C02 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması metrekare 414,874
18 V.1674 Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması metrekare 151,364
19 V.1751 250 Doz Çimento Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması metrekare 276,681
20 V.1860/001 Yeni Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği metrekare 304,024
21 V.1862 Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği metre 67,59
22 V.1865 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti metre 178,54
23 V.1990/A01 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması metrekare 341,253
24 V.1994/01 Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması metre 33,8
25 V.2002/A01 Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16cm
Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması
metrekare 287,017
26 V.2006/A Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) metrekare 10,08
27 V.2007 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) metrekare 14,415
28 V.2030/B 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması metrekare 4,284
29 V.2039/2 Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması metrekare 55,784
30 V.2040/A 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması metrekare 9,788
31 V.2044/B01 15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması metre 123,94
32 V.2044/01 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması metre 103,5
33 V.2044/02 1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması metre 5,2
34 V.2052 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması metrekare 17,247
35 V.2105 Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu Sürülmesi metrekare 975,135
36 V.2109 Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi metreküp 43,301
37 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak sert toprak kazılması metreküp 277,2
38 15.150.1003 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri
renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
metreküp 50,82
39 15.150.1004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri
renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
metreküp 121,15
40 15.160.1003 Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
ton 2
41 15.220.1001 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 53,99
42 15.220.1004 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 71,654
43 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 6,53
44 15.300.1001 Ahşap oturtma çatı yapılması ( Çatı örtüsü altı tahta kaplamalı ) metrekare 281,76
45 15.330.1010 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine) metrekare 304,024
46 15.340.1403 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 231
47 15.375.1052 30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 6,53
48 15.380.1056 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 45,144
49 15.400.1101 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) metrekare 19,175
50 15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 14
51 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 14
52 15.465.1010 Menteşenin yerine takılması adet 42
53 15.465.1110 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için) adet 9
54 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması adet 36
55 15.470.1002 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 52,457
56 15.495.1001 Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması metre 175,02
57 15.540.1221 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) metrekare 446,858
58 22.075/A Birinci sınıf çam keresteden çakma kepenk yapılması. metrekare 5,438
59 Özel -4 Kayrak Taşı Görünümünde Baskı Beton İmalatı yapılması metrekare 596,406
60 734.104 Güvenlik hatlı paralel sorti (Peşel, bergman veya PVC
boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları
en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre
renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat,
klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme
temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya
sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç).
Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.
adet 236
61 742-1152 LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet), LED'li
dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm,
tüketim değeri en fazla 24 W olan).
adet 175
62 742-1351 LED Glop Armatür: (Ölçü:Adet) Işık akısı en az 1800 lm,
tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma
derecesine sahip olan).
adet 25
63 742.127/2 360º sensörlü tavan armatürü ((Tip B1 armatür benzeri)
220-240 volt sebeke geriliminde çalısabilen, 25-35 cm
çapında opal cam gloplu, cam glop ortasında 360º dijital
optik algılayıcı sensörü bulunan, armatür kaidesi aluminyum
veya galvanizli sacdan mamül, içerisinde iki adet E 27
porselen duyu bulunan, maksimum iki tane 40 wat?lık ampul bağlanabilen (Ampul fiyatı dahil), iç tesisatı yanmaya
dayanıklı silikon kablo ile dösenmis, sensör üzerinden
trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ısığı ayarı
yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Elektrikli ve Elektronik esyalarda bazı zararlı
maddelerinkullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe
uygun, 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip
sıva üstü 360º sensörlü tavan armatürünün temini, isyerine
nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi
malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi.)
adet 6
64 833.676 Kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü
(3 saat süreli, çift yüzlü) (B.F.T. 833-650 da belirtilen
özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafi yapılmış tek veya çift yüzlü, TS 8710 EN 60598-2-22 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
adet 10
65 833.657 (En az 0.5 mm kalınlığında demir sacdan özel Profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde, 2X36w. floresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak
devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle
bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek
sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum
aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer
devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma
devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS 8710 EN 60598-2-22 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan
Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı)
adet 20
66 735.102 Güvenlik Hatlı Priz sortisi (Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz,nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması.) adet 133
67 727-523 3x25+16 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 3 x 25 + 16 mm2 metretül 20
68 791.312 3×1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). (Ölçü:m.) metretül 400
69 727.527 4×4 mm², 500 volt nvv (nym) kurşunsuz antigron kablo (a) Malzeme : Poz 32.a.' daki şartlarla.b) Montaj: Poz 32.b.' deki şartlarla.) metretül 400
70 726.101 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 4 mm2 (Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil) metretül 400
71 700-1307 ANA DAĞITIM PANOSU 167,532 kWÜst Başlık Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)Başlık Derinlik en az 600 mm:Tanım En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. adet 1
72 700-2203 Üst Başlık Galvaniz sac tablolar:Başlık Gömme tip galvaniz sac panolar: (Ölçü:Ad.)Tanım 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) adet 6
73 725-701 Üç fazlı elektrik sayaçları 3x230/400v.3x10 a adet 1
74 700-1505 KOMPANZASYON PANOSUBaşlık İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60)Tanım En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. adet 1
75 718-117 KOMPANZAYON KONTAKTÖRÜÜst Başlık KONTAKTÖRLER: (İhzarat: % 60) (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)Başlık Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)Tanım 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü adet 10
76 718-119 KOMPANZAYON KONTAKTÖRÜÜst Başlık KONTAKTÖRLER: (İhzarat: % 60) (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)Başlık Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)Tanım 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü adet 1
77 723-402 60,5 kVAR (ilk 30 kVAR için) KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜÜst Başlık KOMPANZASYON BATARYALARI: (İhzarat: % 60)Başlık Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k. VAR) (30 kVAR’a kadar)Tanım 450 V.a kadar kVar 30
78 723-422 60,5 kVAR(kalan 75 kVAR için) KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜÜst Başlık KOMPANZASYON BATARYALARI: (İhzarat: % 60)Başlık İlave kompanzasyon bataryaları (Ölçü: k.VAR)Tanım 450 V.a kadar kVar 30,5
79 723-520 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİÜst Başlık RÖLELER (Ölçü: Ad.)Tanım Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad ) adet 1
80 725-401 AKIM TRAFOSU 200/5 AÜst Başlık ÖLÇÜ ALETLERİ: (İhzarat: % 60).Başlık Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 - 1 ) ( Ölçü: Ad. ) (TS- 620 EN 60044-1 ) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.Tanım 100 - 500/5 A. adet 6
81 715-1055 3*200 A KOMPAKT ŞALTER 35 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit Tanım 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
82 715-1053 3*125 A KOMPAKT ŞALTER 35 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit Tanım 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
83 715-1452 3*80 A TMŞ 15 kAÜst Başlık Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. )Başlık 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma SabitTanım 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 2
84 724-606 3X25 A VOTM 6kA C TİPİÜst Başlık SİGORTALAR :Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.)Tanım Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA) adet 6
85 718-507 4 x 80 A.e kadar (30 m A)Üst Başlık Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) ( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 ) adet 2
86 724-406 3X16 A VOTM 3kA C TİPİÜst Başlık SİGORTALAR Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.)Tanım Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA) adet 2
87 724-401 Üst Başlık SİGORTALAR:Başlık Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.)Tanım 16 A'e kadar (3 kA) adet 81
88 727-525 4X10 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 10 mm2 metretül 100
89 727-526 4X6 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 6 mm2 metretül 100
90 727-527 4X4 mm2 NYYÜst Başlık ANA HAT VE BESLEME HATLARI: (İHZARAT: % 60)Başlık 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY): (Ölçü: m.) (TS IEC 60502-1+A1)Tanım 4 x 4 mm2 metretül 50
91 791-509 50 mm2 CU TOPRAKLAMA İLETKENİÜst Başlık Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60)Başlık Plastik izoleli iletken, (HO7Z,O7Z1,enaz 300/500 V)(Ölçü:m.)Tanım 1x50 mm2 kesitinde metretül 75
92 739-301 KABLO MUHAFAZA BORULARIÜst Başlık Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)Tanım Ø 50 mm PE koruge boru metretül 200
93 739-303 KABLO MUHAFAZA BORULARI Üst Başlık Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)Tanım Ø 110 mm PE koruge boru metretül 100
94 30.1/001 Galvanizli topraklama şeridi ve gömülmesi (a) Malzeme : Poz 30.' da belirtilen özelliklerde topraklama şeridi.b) Montaj: Gerektiğinde fazla galvanizli topraklama şeriti kullanılması halinde her fazla metre şeritin toprağa, kanala, duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.) metretül 300
95 30.1 Topraklama levhası, 5 m. galvanizli şerit ve bunların gömülmesi (a) Malzeme : Poz 30.' da belirtilen özelliklerde topraklama levhası ile 5m uzunluğunda topraklama şeridi.b) Montaj: Galvanizli levha ve şeritin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, şartname esaslarına göre en az üç cıvata ile şeritin levhaya bağlanması, şeritin 70cm derinlikte kanaldan geçirilmesi ve levhanın 2m derinliğe gömülmesi için her türlü zeminde hafriyat yapılması, şerit ve levhanın gömülmesi, çukur ve kanalın kapatılması, artan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması. (Şeritin topraklama noktalarına şartname esaslarına göre tespiti için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.) adet 8
96 815.101 Telefon tesisatı sortisi (Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile sıva altı veya
sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır.)
adet 18
97 819.101 Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.;İhzarat: % 60) 10 Çifte kadar adet 8
98 830.102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı (Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.) adet 8
99 832.102 Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı (Dedektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı ne olursa olsun, sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.) adet 4
100 832.106 Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (Detektör iyonizasyon yöntemi ile duman algılaması yapacaktır. Detektör rutubet, ortam
sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine sahip olacaktır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7
Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.)
adet 34
101 833-610 Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) adet 4
102 833.211 4 bölgeye kadar (dahil) konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı (Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, doğalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi sürücü kartı kullanılarak tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır.Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacakşekilde yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.) adet 4
103 880.2002 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 (Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.) metretül 600
104 791.614 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi,
boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu
tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034?e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.)
metretül 400
105 833.594 Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde
olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı
olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi
adet 4
106 071.112 Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 4
107 072.401 Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 ) takım 4
108 073.201 Ayna takriben 40x50 cm (kristal cam) adet 3
109 074.101 Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf adet 3
110 086.301 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. takım 1
111 097.302 Yer süzgeci alüminyum ızgaralı adet 5
112 117.304/1 Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri(TS2212EN 60335-2-21) adet 2
113 451.411 Çalışma tezgahı, eviyeli, pres baskılı 600 mm.eninde metretül 7,8
114 451.201 Çalışma tezgahı (paslanmaz çelik) 600 mm. metretül 14,94
115 475.400 Tam otomatik bulaşık makinası (500 tabak/saat) adet 2
116 465.706 Tezgah tipi soğutma dolabı 2 kapılı , 140 * 70 *85 adet 4
117 451.901 Paslanmaz çelik duvar dolabı adet 4
118 152.1104 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (120.000 kcal/h) 140 kw adet 1
119 216.907 Değişken devirli (frekanskonvertörlü) Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss adet 3
120 160.1205 Kapasite:200.000 kcal/h, primer devre kaybı maks.3mss ısıtma hattı eşanjörü adet 1
121 216.908 Değişken devirli (frekanskonvertörlü) Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss adet 4
122 173.103 Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru metretül 4
123 173.306 Kollektör ağzı ø 50 mm adet 4
124 201.109 Dikişli vidalı çelik boru2"50 mm,dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m metretül 427
125 204.987 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
126 204.984 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
127 204.960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm metretül 450
128 165.708 Panel radyatör (tip 22) 600 metretül 45
129 170.101 Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 70
130 210.632 Küresel vana (pn16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50mm (TS 3148) adet 13
131 227.301 Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm. adet 2
132 221.206 Pislik tutucu, pn 16,(buhar+su için, pik dök.) ø 50 mm,Vidalı veya Flanşlı adet 2
133 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 754,91
134 ÖZEL-KT1 Açık genleşme deposu adet 1
135 1002.118 Dn 2530 m TSE N671-1 normlarında tüplü model yangın
dolabı
adet 7
136 201.208 Dikişli galvanizli çelik boru 2"ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metretül 120
137 201.106 Dikişli vidalı çelik boru 1"25 mm,dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m metretül 30
138 201.107 Dikişli vidalı çelik boru 11/4"32 mm,dış cap42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m metretül 15
139 201.108 Dikişli vidalı çelik boru 11/2"40 mm,dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m metretül 15
140 201.110 Dikişli vidalı çelik boru 21/2"65 mm,dış cap76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m metretül 9
141 1003.104 Dn 20 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık) adet 39
142 1026.004 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6 kg adet 21
143 210.708 PN-10-16Gövdesi pikdöküm,küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten ve ya teflon tabak yay adet 3
144 ÖZEL-Y1 Davlumbaz Söndürme Sistemi adet 2
145 231.201 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm-50 mm, (1/2"-2") arası (2") dahil metretül 64
146 261.151 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 18
147 253.702 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 3
148 253.704 Kanal tipi aspiratör 400 m3/h adet 2
149 268.901 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 4
150 269.103 Panjur (alüminyumdan) metrekare 0,4
151 270.000 Tel kafes metrekare 0,4
152 201.205 Dikişli galvanizli çelik boru 1"ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm metretül 5
153 204.3103 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metretül 61
154 204.401 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 21
155 204.402 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø75-70/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 50
156 204.403 Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø100-110/3,0 mm (Geçme muflu) metretül 35
157 113.202 Havalandırma boru ve şapkası ø 100 mm.(pvc) adet 2
158 089.1103 Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) adet 21
159 103.103 Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm. adet 2
160 210.625 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P.T.F.E.) contalı, 25Ø mm, 1" (TS 3148) adet 11
161 221.203 Pislik tutucu, pn 16,(buhar+su için, pik dök.) ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 2
162 227.203 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" adet 2
163 210.710 PN-10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay adet 32
164 477.312 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metretül 3
165 201.206 Dikişli galvanizli çelik boru11/4"ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metretül 3
166 204.3104 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metretül 3
167 204.3105 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları metretül 3
168 204.404 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø125/3,2mm(Geçme muflu) metretül 6
169 103.105 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
170 210.626 Pirinç, preste imal edilmiş teflon,(P.T.F.E.) contalı,32 Ø mm, 1 1/4" (TS 3148) adet 2
171 221.204 Pislik tutucu,pn16,(buhar+su için,pikdök.)ø32mm,Vidalı veya Flanşlı adet 1
172 227.204 Geri tepme ventili, pirinç, pres döküm, vidalı. ø 32 mm, 11/4" adet 1
173 079.100 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı,35x55cm. takım 2
174 094.400 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 2
175 113.202 Havalandırma boru ve şapkası ø 100 mm.(pvc) adet 1
176 ÖZEL-ST1 Hamur Yoğurma Makinası 20kg/s 2 Kw adet 2
Okas Kodu Okas Açıklaması
45112700 Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN