Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/229510

İhale No: 2019/229510
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Z kütüphane yaptırılacaktır
 • İhale No 2019/229510
 • Şehir Tokat
 • İhale Tarihi 22.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 14.05.2019 15:15
 • Telefon 3562289030
 • E-Posta destekhizmetleri@tokatozelidaresi.gov.tr
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası (Karşıyaka Mah.Orhangazi Cad.26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200)
 • İşin Yeri Merkez/TOKAT
 • Kurum TOKAT İL ÖZEL İDARESİ
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Z kütüphane yaptırılacaktır

TOKAT DEVLET HASTANESİ ANAOKULU, TOKAT ALPARSLAN – TOKİ – FATİH – ALİ OSMAN TEPE KARDEŞLER İLKOKULLARI

Z KÜTÜPHANE YAPIM İŞİ
TOKAT ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu, Tokat Alparslan – Toki – Fatih – Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulları Z Kütüphane Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/229510
1-İdarenin

a) Adresi : Karşıyaka Mah. Orhan Gazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562289030 - 3562121217
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@tokatozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu, Tokat Alparslan – Toki – Fatih – Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulları Z Kütüphane Yapım İşi. Projesinde, Ataşmanında ve Mahal listesinde belirtilen işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Merkez/TOKAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası (Karşıyaka Mah.Orhangazi Cad.26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200)
b) Tarihi ve saati : 22.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B-III. Grubu veya bu gruba ait Onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası (Karşıyaka Mah.Orhangazi Cad.26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası (Karşıyaka Mah.Orhangazi Cad.26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

< GERİ DÖN