Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/213959

İhale No: 2019/213959
DİKKAT!

Bu ihale için 17 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı KÖMÜR VE ODUN ALIMI
 • İhale No 2019/213959
 • Şehir Van
 • İhale Tarihi 23.05.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 16.05.2019 13:39
 • Telefon 4324861000
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI-İhale Komisyon Salonu Edremit/Van
 • İşin Yeri Satın Alınacak Her Bir Kısım Kömür ve Odunun Teslim Edileceği Yer ve Miktarları ile Van ve Hakkâri İline Mesafeleri Ek Çizelgelerde Belirtilmiştir.
 • Kurum Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı(Van) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 • Üst İdare Jandarma Genel Komutanlığı
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı KÖMÜR VE ODUN ALIMI
KÖMÜR VE ODUN SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI(VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İhale Kayıt Numarası:2019/213959
İşin Adı : Kömür Ve Odun Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:HACIBEKIR MAH HACIBEKIR KISLASI 65100
b) Telefon ve faks numarası:4324861000 - 4322144757
c) Elektronik posta adresi:asayis@jandarma.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:KÖMÜR VE ODUN ALIMI ( 22 KISIM)
b) Teslim [yeri / yerleri] :Satın Alınacak Her Bir Kısım Kömür ve Odunun Teslim Edileceği Yer ve Miktarları ile Van ve Hakkâri İline Mesafeleri Ek Çizelgelerde Belirtilmiştir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5’inci takvim gününde işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde şartname ekinde bulunan çizelgede belirtilen birliklere ve hizalarında belirtilen miktarlarda yüklenici tarafından defaten teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI-İhale Komisyon Salonu Edremit/Van
b) Tarihi ve saati:23.05.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart formu uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Şartname ekinde yer alan 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 9’uncu maddesinde belirlenen durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.) ve (4.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak iş deneyim belgesinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İstekliler Şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları ve EKAP' a kayıtlı olmaları zorunludur.

6.  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İsteklilerce, verdikleri tekliflerin ihale konusu alımın hangi kısım/kısımlarına ait olduğu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir. Birden fazla kısmın aynı yükleniciye ihale edilmesi halinde, her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme düzenlenecektir.

7.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8.  Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 ( YÜZELLİ ) takvim günü olacaktır.

9.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10.İhale sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

11. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

13.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI  İHALE KOMS.BŞK.lığı/Van adresine elden teslim edilebileceği gibi , aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir , posta vasıtası ile gönderilen teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

14.İstekliler, tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

15. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

16. İhale dokümanı J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI, LOJ.Ş.MD.LÜĞÜ, TED.KS.A.LİĞİ / VAN adresinden  bedelsiz olarak görülebilir ve 25,00 TL karşılığında satın alınabilir.

< GERİ DÖN