Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/240265

İhale No: 2019/240265
İhale Adı 188 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzemesi Mal Alımı
 • İhale No 2019/240265
 • Şehir Gümüşhane
 • İhale Tarihi 17.06.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 21.05.2019 02:39
 • Telefon 4562135758
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Başhekimlik Makamı) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE
 • İşin Yeri Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Kelkit Devlet Hastanesi ve Şiran Devlet Hastanesi
 • Kurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 188 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzemesi Mal Alımı
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
GÜMÜŞHANE ŞEHİT EBE KEVSER CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

188 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEMESİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/240265
1-İdarenin
a) Adresi:Karsiyaka Mahallesi Halit Zarbun Sokak No: 5 29100 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası:4562135758 - 4562131350
c) Elektronik Posta Adresi:gumushaneagizdis@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
188 Kalem Diş Sarf Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Kelkit Devlet Hastanesi ve Şiran Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:İhale konusu malzemeler, sözleşme imzalanmasından itibaren ilgili sağlık tesislerinin talebi Doğrultusunda peyder pey olarak teslim edilecektir. Talebin yüklenici firmaya faks veya e-posta ile bildiriminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde sipariş edilen malzemelerin teslimatı ilgili sağlık tesislerinin Medikal Depolarına yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Başhekimlik Makamı) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE
b) Tarihi ve saati:17.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif verilen kalemler, teknik şartnamelerinde belirtilen ulusal veya uluslararası standartlara yönelik düzenlemelere uygun olacaktır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/01 sayılı genelgesi gereği aday veya isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranacaktır.

Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.

İstekliler teklif etmiş oldukları ihale konusu ürünlerden;

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanlar:T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (T.İ.T.U.B.B.) kayıtlı olmalıdır. Bu durum T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sayfalarından alınan belgeler ile belgelendirilmelidir. İhale Komisyonunca  yapılan sorgulama sonucunda "Sağlık Bakanlığınca Onaylı Olmadığı Anlaşılan ürünler ile, ilgili evrakın hatalı veya eksik doldurulduğu tespit edilen kısımlara ait teklifi geçersiz kabul edilecektir. Söz konusu belgelerin üzerinde, ürünlerin ihale numaralarını (kalem numarası) okunaklı olacak şekilde belirtmeleri gerekmektedir. 

İstekliler aşağıda verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayanlar,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) kayıt belgesi aranmayacak olup; bu husus için üreticinin veya ithalatçının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair, sınıfının gerektirdiği belgeler ve yazılı beyanı esas alınacaktır. İhale komisyonu bu hususla ilgili tereddüde düşmesi halinde; teklif edilen ürünlere ait bilgileri ve uygunluğunu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ayrıca teyit ettirebilecektir.

T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI (T.İ.T.U.B.B.) BİLGİ FORMU

İhale

Sıra No

Malzemenin/Ürünü Adı

Ana Firma

Tanımlayıcı No

Bayi Firma

Tanımlayıcı No

Küresel Ürün

Numarası

Marka Adı İthal/İmal Bilgisi

Menşei

Ülke

               

 

 

 

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale komisyonu gerekli gördüğü durumlarda numune talebinde bulunabilecektir.Numune talebi halinde, 5  iş günü içerisinde numuneleri tarafımıza ulaştırılmayan  firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numuneler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj içerisinde malzemeye ait teknik bilgileri, kullanma koşullarını düzenleyen belgeler bulunacaktır. Bu belgeler Türkçe olacak, Türkçe olmaması halinde Onaylı Türkçe Tercümeleri numune ile birlikte sunulacaktır.

Sunulan marka ve modellerin sundukları barkod numaralarındaki malzemeler ile aynı olması gerekmekte olup, olmaması halinde isteklilerin ilgili kalemlerdeki teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Verilen numunelerin miadı geçmemiş olmaldır.
İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecektir.

İstekliler tarafından verilen numuneler geri iade edilmeyecek olup,numune masrafları ile her türlü diğer masraflar isteklilere ait olacaktır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Satın Alma Birimi) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 250 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI TR780001200938100005000058 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Birimi (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale Adı 188 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzemesi Mal Alımı

İhale

Sıra No

Malzemenin/Ürünü Adı

Ana Firma

Tanımlayıcı No

Bayi Firma

Tanımlayıcı No

Küresel Ürün

Numarası

Marka Adı İthal/İmal Bilgisi

Menşei

Ülke

               

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IŞIKLA SERTLEŞEN AKICI HİBRİT KOMPOZİT (RENK A2) adet 135
2 IŞIKLA SERTLEŞEN AKICI HİBRİT KOMPOZİT (RENK A1) adet 135
3 AMALGAM VE DEĞERLİ METALLER İÇİN PARLATMA LASTİĞİ kutu 45
4 ARTİKÜLASYON KAĞIDI DÜZ kutu 155
5 BONDİNG FIRÇASI kutu 200
6 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 1 adet 65
7 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 2 (DOLGU AMAÇLI) adet 210
8 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 3 (DOLGU AMAÇLI IŞIKLA SERTLEŞEN) adet 170
9 ÇİNKO FOSFAT SİMAN adet 50
10 ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN adet 50
11 ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU adet 75
12 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇ) adet 375
13 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR) adet 375
14 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT) adet 400
15 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND) adet 300
16 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK) adet 150
17 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:15 blister 95
18 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:20 blister 155
19 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:20 blister 175
20 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:20 blister 215
21 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:25 blister 155
22 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:25 blister 175
23 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:25 blister 215
24 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:30 blister 145
25 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:30 blister 170
26 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:30 blister 210
27 PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ IŞIKLA SERTLEŞEN adet 80
28 GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ blister 60
29 GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR adet 160
30 GEÇİCİ KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRICI ÖJENOL İÇERMEYEN adet 130
31 GUTTA PERCHA NO:15 kutu 15
32 GUTTA PERCHA NO:20 kutu 140
33 GUTTA PERCHA NO:25 kutu 140
34 GUTTA PERCHA NO:30 kutu 140
35 GUTTA PERCHA NO:35 kutu 65
36 GUTTA PERCHA NO:40 kutu 50
37 GUTTA PERCHA NO:15-40 KARIŞIK kutu 30
38 GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK kutu 15
39 HARD FREZ CANAVAR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN adet 80
40 DİŞ HASTASI ÖNLÜĞÜ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) rulo 1.200
41 KOMPOZİT SETİ IŞIKLA SERTLEŞEN NANOHİBRİT set 110
42 KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ, 13G BAZ + 11G KATALİZÖR adet 125
43 DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR kutu 105
44 ENDOMETAZON İÇEREN KANAL DOLGU PATI adet 50
45 EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI adet 140
46 İODOFORM İÇEREN KANAL DOLGU MATERYALİ adet 20
47 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 8 blister 30
48 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 10 blister 30
49 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15 blister 165
50 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 20 blister 100
51 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 25 blister 100
52 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 30 blister 65
53 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 35 blister 65
54 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 40 blister 50
55 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15-40 blister 30
56 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 45-80 blister 30
57 AMALGAM KAPSÜL 1LİK kutu 20
58 AMALGAM KAPSÜL 2'LİK kutu 60
59 AMALGAM KAPSÜL 3'LİK kutu 150
60 KAVİTRON UCU KAVİTRON UCU (EMS) adet 35
61 KAVİTRON UCU (CASTELLİNİ) adet 100
62 KAVİTRON UCU (WOODPECKER) adet 285
63 KOMPOZİT BİTİRME FREZİ ALEV UÇ adet 325
64 KOMPOZİT BİTİRME FREZİ LABUT adet 300
65 TEK KOMPONENTLİ BONDİNG, TEK ŞİŞE LİKİT adet 275
66 BİTİRME VE POLİSAJ İÇİN ZIMPARA DİSK adet 20
67 ORTOFOSFORİK ASİT , 2,5 GR ŞIRINGA % 37 LİK adet 175
68 KOMPOZİT VE SİMANLAR İÇİN PARLATMA LASTİĞİ kutu 140
69 KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT kutu 80
70 POST CORE ÇİVİSİ kutu 24
71 LENTİLO 25 NO (25 MM) blister 50
72 LENTİLO 30 NO (25 MM) blister 50
73 MATRİKS BANDI DÜZ (4 mm) adet 165
74 MATRİKS BANDI DÜZ (5 mm) adet 170
75 MATRİKS BANDI DÜZ (6 mm) adet 170
76 MATRİKS BANDI DÜZ (7 mm) adet 165
77 PAPER POİNT 20 kutu 20
78 PAPER POİNT 25 kutu 25
79 PAPER POİNT 30 kutu 180
80 PAPER POİNT 35 kutu 200
81 PAPER POİNT 40 kutu 230
82 PAPER POİNT 15-40 kutu 30
83 PAPER POİNT 45-80 kutu 20
84 PAPER POİNT 15 kutu 20
85 DETARTRAJ FIRÇASI adet 6.000
86 POLİSAJ (POLİTÜR) PATI adet 70
87 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(SODYUM HİPOKLORİT İÇEREN) adet 370
88 DENTAL SPREADER 25MM NO 15 /40 KARMA PAKET blister 100
89 TİRNEF ASORTİ (KARMA PAKET) blister 40
90 TUNGSTEN CARBİDE FREZ ANGULDURVA İÇİN (ROND) adet 650
91 DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) paket 750
92 SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ adet 80
93 SİLİKONLU 2. ÖLÇÜ MADDESİ adet 110
94 IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ adet 10
95 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A1) adet 190
96 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A2) adet 350
97 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3) adet 170
98 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3.5) adet 130
99 STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ rulo 169
100 STERİLİZASYON RULOSU 10CMX200M DÜZ rulo 94
101 STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ rulo 47
102 STERİLİZASYON RULOSU 5CMX200M DÜZ rulo 30
103 STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ rulo 40
104 PARLATMA LASTİĞİ (MANDRENLİ) adet 1.600
105 FLOR LAKI(VERNİK) adet 200
106 DENTAL RULO PAMUK 500 LUK paket 700
107 OKSİJENLİ SU adet 25
108 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML adet 40
109 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON DENTAL adet 1.300
110 BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet 1.150
111 KANAL KAYGANLAŞTIRICI SOLÜSYON (EDTA) adet 20
112 MATRİKS BANDI YENGEÇ 3 DELİKLİ kutu 30
113 MATRİKS BANDI YENGEÇ 2 DELİKLİ kutu 30
114 ALJİNAT TİP 2, NORMAL DONAN SABİT RENKLİ paket 1.250
115 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN DİREK UYGULANAN SERT adet 10
116 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN, GEÇİCİ YUMUŞAK adet 5
117 PEMBE MUM paket 100
118 BOL KAŞIĞI adet 46
119 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(KLORHEKSİDİN İÇEREN) adet 30
120 DENTİN PİNİ BEYAZ kutu 25
121 K TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET 31MM blister 90
122 KORUYUCU GECE PLAĞI(YUMUŞAK) adet 50
123 KORUYUCU GECE PLAĞI(SERT) adet 100
124 POLİVİDON İYOT %10 100 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON (BATİCON) adet 15
125 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 20 (±3) 1/2 YUVARLAK 75 CM kutu 10
126 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 20 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM kutu 30
127 MATRİKS TAŞIYICI YENGEÇ adet 15
128 ENDOBLOK adet 8
129 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet 100.000
130 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet 100.000
131 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet 100.000
132 KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET adet 160
133 POLİKARBOKSİLAT KRON, KÖPRÜ VE KAİDE SİMANI adet 105
134 PROTEZ ZIMPARA LASTİĞİ adet 100
135 AYNA BAŞI adet 1.225
136 AYNA SAPI adet 425
137 BİSTÜRİ SAPI adet 240
138 PRESEL adet 240
139 ORAK SOND adet 300
140 SOND adet 90
141 SİMAN FULVARI adet 250
142 AĞIZ SPATÜLÜ adet 255
143 EKSKAVATÖR adet 280
144 AMALGAM FULVARI adet 300
145 BRİNİSUVAR (BURNİSHER) adet 20
146 SİMAN SPATÜLÜ adet 220
147 KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ OTOMATİK adet 15
148 PORTEGÜ PORTEGÜ (AVUÇ İÇİ) adet 25
149 PORTEGÜ PORTEGÜ (PARMAK) adet 25
150 DOKU MAKASI adet 10
151 PENSET DİŞLİ adet 40
152 PENSET DİŞSİZ adet 40
153 CERRAHİ KÜRET ÇİFT TARAFLI adet 80
154 KROŞE PENSİ DÜZ adet 100
155 KEMİK EĞESİ adet 40
156 KRETUAR adet 60
157 AERATÖR BAŞLIĞI (BİLYELİ) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) STANDART BOY adet 110
158 AERATÖR YAĞI 500 ML adet 40
159 ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK adet 100
160 ENDODONTİK MOTOR APEX LOCATER DUDAK KLİPSİ adet 4
161 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ adet 2
162 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) ELEKTRİKLİ (BUTONLU) LED IŞIKLI adet 4
163 PİYASEMEN (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) adet 2
164 ŞALOMA / MEŞALE / TORCH / ÇAKMAK EL TİPİ adet 18
165 EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT adet 25
166 EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT adet 15
167 DENTAL FOSFOR PLAK NO:2 (3 CM X 4 CM) adet 20
168 DENTAL FOSFOR PLAK NO:0 (2.2 CM X 3.1 CM) adet 4
169 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 2 adet 9.000
170 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL adet 200.000
171 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT adet 250
172 BUHAR OTOKLAVI CONTA BAKIM SPREYİ SİLİKON adet 126
173 BUHAR STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 adet 1.500
174 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ KONSANTRE SIVI 5 LT adet 80
175 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT adet 1.900
176 DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI HAND PIECE - ÇALIŞMA ELEMANI adet 5
177 BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI KAUÇUK DAİRESEL KALINLIK 3MM adet 8
178 DİŞ KÖK BOYU TESPİT CİHAZI-APEX LOCATER-APEX FINDER 4. JENERASYON DİRENÇ VE KAPASİTANS TEMELLİ MİNİ adet 15
179 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 0.55 ORTOFİTALALDEHİT ASİT SIVI 4,01 - 5 LT adet 100
180 CERRAHİ PAS VE KOROZYON GİDERİCİ adet 12
181 TEDAVİ TEPSİSİ adet 46.000
182 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo 500
183 YÜZ KORUYUCU MASKE adet 14
184 DİŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI takım 500
185 RULO PAMUK KUTUSU adet 22
186 DEZENFEKTAN KAPLARI adet 21
187 CERRAHİ ALET KONTEYNER FİLTRESİ adet 200
188 AKRİLİK TAKIM DİŞ 28'LİK takım 1.000

İhale Adı 188 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzemesi Mal Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 188 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEMESİ MAL ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Karsiyaka Mahallesi Halit Zarbun Sokak No: 5 29100 - GÜMÜŞHANE MERKEZ / GÜMÜŞHANE

c) Telefon numarası: 4562135758

ç) Faks numarası: 4562131350

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Atife ÖZENER

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Diş Sarf Malzemesi Mal Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

188 Kalem Diş Sarf Malzemesi Mal Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Kelkit Devlet Hastanesi ve Şiran Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/240265

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Birimi (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE

ç) İhalenin yapılacağı adres: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Başhekimlik Makamı) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.06.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Başhekimlik Makamı) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Satın Alma Birimi) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Satın Alma Birimi) (Karşıyaka Mah.Halit Zarbun Sok.No:5 GÜMÜŞHANE

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)

d) Yurt içi için: İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 150 TRY (Türk Lirası)

Yurt dışı için: İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 250 TRY (Türk Lirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d) Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler}

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

Teklif verilen kalemler, teknik şartnamelerinde belirtilen ulusal veya uluslararası standartlara yönelik düzenlemelere uygun olacaktır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/01 sayılı genelgesi gereği aday veya isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranacaktır.

Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.

İstekliler teklif etmiş oldukları ihale konusu ürünlerden;

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanlar:T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (T.İ.T.U.B.B.) kayıtlı olmalıdır. Bu durum T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sayfalarından alınan belgeler ile belgelendirilmelidir. İhale Komisyonunca  yapılan sorgulama sonucunda "Sağlık Bakanlığınca Onaylı Olmadığı Anlaşılan ürünler ile, ilgili evrakın hatalı veya eksik doldurulduğu tespit edilen kısımlara ait teklifi geçersiz kabul edilecektir. Söz konusu belgelerin üzerinde, ürünlerin ihale numaralarını (kalem numarası) okunaklı olacak şekilde belirtmeleri gerekmektedir. 

İstekliler aşağıda verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayanlar,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) kayıt belgesi aranmayacak olup; bu husus için üreticinin veya ithalatçının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair, sınıfının gerektirdiği belgeler ve yazılı beyanı esas alınacaktır. İhale komisyonu bu hususla ilgili tereddüde düşmesi halinde; teklif edilen ürünlere ait bilgileri ve uygunluğunu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ayrıca teyit ettirebilecektir.

T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI (T.İ.T.U.B.B.) BİLGİ FORMU

İhale

Sıra No

Malzemenin/Ürünü Adı

Ana Firma

Tanımlayıcı No

Bayi Firma

Tanımlayıcı No

Küresel Ürün

Numarası

Marka Adı İthal/İmal Bilgisi

Menşei

Ülke

               

 

 

 

 

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İhale komisyonu gerekli gördüğü durumlarda numune talebinde bulunabilecektir.Numune talebi halinde, 5  iş günü içerisinde numuneleri tarafımıza ulaştırılmayan  firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numuneler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj içerisinde malzemeye ait teknik bilgileri, kullanma koşullarını düzenleyen belgeler bulunacaktır. Bu belgeler Türkçe olacak, Türkçe olmaması halinde Onaylı Türkçe Tercümeleri numune ile birlikte sunulacaktır.

Sunulan marka ve modellerin sundukları barkod numaralarındaki malzemeler ile aynı olması gerekmekte olup, olmaması halinde isteklilerin ilgili kalemlerdeki teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Verilen numunelerin miadı geçmemiş olmaldır.
İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecektir.

İstekliler tarafından verilen numuneler geri iade edilmeyecek olup,numune masrafları ile her türlü diğer masraflar isteklilere ait olacaktır. 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 188 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhalenin her kalemi ayrı bir kısmı oluşturur. İhale listesindeki her kaleme ayrı olarak teklif verilebilecektir.Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemlere verilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden istekliler ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince (KDV hariç) ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri. tanıtım ve nakliye, hammaliye, kantar tartım ücreti, numune analiz bedelleri, numune gönderim kargo bedelleri ve benzeri giderler teklif fiyata dâhil edilmiş masraflardır

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.10.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Halk Bankası Gümüşhane Şubesi TR780001200938100005000058 iban Nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IŞIKLA SERTLEŞEN AKICI HİBRİT KOMPOZİT (RENK A2) adet 135
2 IŞIKLA SERTLEŞEN AKICI HİBRİT KOMPOZİT (RENK A1) adet 135
3 AMALGAM VE DEĞERLİ METALLER İÇİN PARLATMA LASTİĞİ kutu 45
4 ARTİKÜLASYON KAĞIDI DÜZ kutu 155
5 BONDİNG FIRÇASI kutu 200
6 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 1 adet 65
7 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 2 (DOLGU AMAÇLI) adet 210
8 CAM İYONOMER KAİDE SİMANI TİP 3 (DOLGU AMAÇLI IŞIKLA SERTLEŞEN) adet 170
9 ÇİNKO FOSFAT SİMAN adet 50
10 ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN adet 50
11 ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU adet 75
12 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇ) adet 375
13 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR) adet 375
14 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT) adet 400
15 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND) adet 300
16 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK) adet 150
17 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:15 blister 95
18 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:20 blister 155
19 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:20 blister 175
20 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:20 blister 215
21 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:25 blister 155
22 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:25 blister 175
23 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:25 blister 215
24 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) %2 NO:30 blister 145
25 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:30 blister 170
26 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:30 blister 210
27 PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ IŞIKLA SERTLEŞEN adet 80
28 GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ blister 60
29 GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR adet 160
30 GEÇİCİ KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRICI ÖJENOL İÇERMEYEN adet 130
31 GUTTA PERCHA NO:15 kutu 15
32 GUTTA PERCHA NO:20 kutu 140
33 GUTTA PERCHA NO:25 kutu 140
34 GUTTA PERCHA NO:30 kutu 140
35 GUTTA PERCHA NO:35 kutu 65
36 GUTTA PERCHA NO:40 kutu 50
37 GUTTA PERCHA NO:15-40 KARIŞIK kutu 30
38 GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK kutu 15
39 HARD FREZ CANAVAR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN adet 80
40 DİŞ HASTASI ÖNLÜĞÜ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) rulo 1.200
41 KOMPOZİT SETİ IŞIKLA SERTLEŞEN NANOHİBRİT set 110
42 KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ, 13G BAZ + 11G KATALİZÖR adet 125
43 DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR kutu 105
44 ENDOMETAZON İÇEREN KANAL DOLGU PATI adet 50
45 EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI adet 140
46 İODOFORM İÇEREN KANAL DOLGU MATERYALİ adet 20
47 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 8 blister 30
48 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 10 blister 30
49 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15 blister 165
50 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 20 blister 100
51 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 25 blister 100
52 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 30 blister 65
53 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 35 blister 65
54 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 40 blister 50
55 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15-40 blister 30
56 H TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 45-80 blister 30
57 AMALGAM KAPSÜL 1LİK kutu 20
58 AMALGAM KAPSÜL 2'LİK kutu 60
59 AMALGAM KAPSÜL 3'LİK kutu 150
60 KAVİTRON UCU KAVİTRON UCU (EMS) adet 35
61 KAVİTRON UCU (CASTELLİNİ) adet 100
62 KAVİTRON UCU (WOODPECKER) adet 285
63 KOMPOZİT BİTİRME FREZİ ALEV UÇ adet 325
64 KOMPOZİT BİTİRME FREZİ LABUT adet 300
65 TEK KOMPONENTLİ BONDİNG, TEK ŞİŞE LİKİT adet 275
66 BİTİRME VE POLİSAJ İÇİN ZIMPARA DİSK adet 20
67 ORTOFOSFORİK ASİT , 2,5 GR ŞIRINGA % 37 LİK adet 175
68 KOMPOZİT VE SİMANLAR İÇİN PARLATMA LASTİĞİ kutu 140
69 KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT kutu 80
70 POST CORE ÇİVİSİ kutu 24
71 LENTİLO 25 NO (25 MM) blister 50
72 LENTİLO 30 NO (25 MM) blister 50
73 MATRİKS BANDI DÜZ (4 mm) adet 165
74 MATRİKS BANDI DÜZ (5 mm) adet 170
75 MATRİKS BANDI DÜZ (6 mm) adet 170
76 MATRİKS BANDI DÜZ (7 mm) adet 165
77 PAPER POİNT 20 kutu 20
78 PAPER POİNT 25 kutu 25
79 PAPER POİNT 30 kutu 180
80 PAPER POİNT 35 kutu 200
81 PAPER POİNT 40 kutu 230
82 PAPER POİNT 15-40 kutu 30
83 PAPER POİNT 45-80 kutu 20
84 PAPER POİNT 15 kutu 20
85 DETARTRAJ FIRÇASI adet 6.000
86 POLİSAJ (POLİTÜR) PATI adet 70
87 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(SODYUM HİPOKLORİT İÇEREN) adet 370
88 DENTAL SPREADER 25MM NO 15 /40 KARMA PAKET blister 100
89 TİRNEF ASORTİ (KARMA PAKET) blister 40
90 TUNGSTEN CARBİDE FREZ ANGULDURVA İÇİN (ROND) adet 650
91 DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) paket 750
92 SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ adet 80
93 SİLİKONLU 2. ÖLÇÜ MADDESİ adet 110
94 IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ adet 10
95 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A1) adet 190
96 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A2) adet 350
97 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3) adet 170
98 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3.5) adet 130
99 STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ rulo 169
100 STERİLİZASYON RULOSU 10CMX200M DÜZ rulo 94
101 STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ rulo 47
102 STERİLİZASYON RULOSU 5CMX200M DÜZ rulo 30
103 STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ rulo 40
104 PARLATMA LASTİĞİ (MANDRENLİ) adet 1.600
105 FLOR LAKI(VERNİK) adet 200
106 DENTAL RULO PAMUK 500 LUK paket 700
107 OKSİJENLİ SU adet 25
108 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML adet 40
109 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON DENTAL adet 1.300
110 BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet 1.150
111 KANAL KAYGANLAŞTIRICI SOLÜSYON (EDTA) adet 20
112 MATRİKS BANDI YENGEÇ 3 DELİKLİ kutu 30
113 MATRİKS BANDI YENGEÇ 2 DELİKLİ kutu 30
114 ALJİNAT TİP 2, NORMAL DONAN SABİT RENKLİ paket 1.250
115 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN DİREK UYGULANAN SERT adet 10
116 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN, GEÇİCİ YUMUŞAK adet 5
117 PEMBE MUM paket 100
118 BOL KAŞIĞI adet 46
119 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(KLORHEKSİDİN İÇEREN) adet 30
120 DENTİN PİNİ BEYAZ kutu 25
121 K TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET 31MM blister 90
122 KORUYUCU GECE PLAĞI(YUMUŞAK) adet 50
123 KORUYUCU GECE PLAĞI(SERT) adet 100
124 POLİVİDON İYOT %10 100 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON (BATİCON) adet 15
125 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 20 (±3) 1/2 YUVARLAK 75 CM kutu 10
126 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 20 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM kutu 30
127 MATRİKS TAŞIYICI YENGEÇ adet 15
128 ENDOBLOK adet 8
129 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet 100.000
130 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet 100.000
131 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet 100.000
132 KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET adet 160
133 POLİKARBOKSİLAT KRON, KÖPRÜ VE KAİDE SİMANI adet 105
134 PROTEZ ZIMPARA LASTİĞİ adet 100
135 AYNA BAŞI adet 1.225
136 AYNA SAPI adet 425
137 BİSTÜRİ SAPI adet 240
138 PRESEL adet 240
139 ORAK SOND adet 300
140 SOND adet 90
141 SİMAN FULVARI adet 250
142 AĞIZ SPATÜLÜ adet 255
143 EKSKAVATÖR adet 280
144 AMALGAM FULVARI adet 300
145 BRİNİSUVAR (BURNİSHER) adet 20
146 SİMAN SPATÜLÜ adet 220
147 KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ OTOMATİK adet 15
148 PORTEGÜ PORTEGÜ (AVUÇ İÇİ) adet 25
149 PORTEGÜ PORTEGÜ (PARMAK) adet 25
150 DOKU MAKASI adet 10
151 PENSET DİŞLİ adet 40
152 PENSET DİŞSİZ adet 40
153 CERRAHİ KÜRET ÇİFT TARAFLI adet 80
154 KROŞE PENSİ DÜZ adet 100
155 KEMİK EĞESİ adet 40
156 KRETUAR adet 60
157 AERATÖR BAŞLIĞI (BİLYELİ) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) STANDART BOY adet 110
158 AERATÖR YAĞI 500 ML adet 40
159 ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK adet 100
160 ENDODONTİK MOTOR APEX LOCATER DUDAK KLİPSİ adet 4
161 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ adet 2
162 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) ELEKTRİKLİ (BUTONLU) LED IŞIKLI adet 4
163 PİYASEMEN (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) adet 2
164 ŞALOMA / MEŞALE / TORCH / ÇAKMAK EL TİPİ adet 18
165 EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT adet 25
166 EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT adet 15
167 DENTAL FOSFOR PLAK NO:2 (3 CM X 4 CM) adet 20
168 DENTAL FOSFOR PLAK NO:0 (2.2 CM X 3.1 CM) adet 4
169 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 2 adet 9.000
170 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL adet 200.000
171 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT adet 250
172 BUHAR OTOKLAVI CONTA BAKIM SPREYİ SİLİKON adet 126
173 BUHAR STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 adet 1.500
174 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ KONSANTRE SIVI 5 LT adet 80
175 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT adet 1.900
176 DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI HAND PIECE - ÇALIŞMA ELEMANI adet 5
177 BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI KAUÇUK DAİRESEL KALINLIK 3MM adet 8
178 DİŞ KÖK BOYU TESPİT CİHAZI-APEX LOCATER-APEX FINDER 4. JENERASYON DİRENÇ VE KAPASİTANS TEMELLİ MİNİ adet 15
179 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 0.55 ORTOFİTALALDEHİT ASİT SIVI 4,01 - 5 LT adet 100
180 CERRAHİ PAS VE KOROZYON GİDERİCİ adet 12
181 TEDAVİ TEPSİSİ adet 46.000
182 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo 500
183 YÜZ KORUYUCU MASKE adet 14
184 DİŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI takım 500
185 RULO PAMUK KUTUSU adet 22
186 DEZENFEKTAN KAPLARI adet 21
187 CERRAHİ ALET KONTEYNER FİLTRESİ adet 200
188 AKRİLİK TAKIM DİŞ 28'LİK takım 1.000
Okas Kodu Okas Açıklaması
33711700 Ağız ve diş sağlığı için malzeme ve ilaçlar

< GERİ DÖN