Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/245687

İhale No: 2019/245687
İhale Adı Yıldızkent Kültür Mekezi Yapımı
 • İhale No 2019/245687
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 17.06.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 22.05.2019 12:15
 • Telefon 4423441000
 • E-Posta malihizmetler@erzurumbel.tr
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM
 • İşin Yeri ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİ
 • Kurum Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Üst İdare Erzurum İl Özel İdaresi
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Yıldızkent Kültür Mekezi Yapımı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


YILDIZKENT KÜLTÜR MEKEZİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/245687
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423441000 - 4423441285
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@erzurumbel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2989 m² Kapalı alana sahip betonarme bina
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 17.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan
B-III. GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mimarlığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İhale Adı Yıldızkent Kültür Mekezi Yapımı
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 087.501 Duş tesisatı (duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı) 1.kalite takım 4
2 089.1413 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 14
3 089.504 Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar.(spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.) adet 23
4 097.303 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 14
5 097.503 Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm adet 4
6 10.013/MK 500 kg çimento dozlu harç yapılması (derz ve şap işlerinde) (makine ile temin) metreküp 220
7 110.620/09 1000 Lt çift serpantinli hızlı boyler 2000 Lt/h adet 1
8 12.2192/1 1.00MT İÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ adet 7
9 12.21951/2-1 ÇIKIŞ ø 300 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) adet 6
10 12.21951/2-2 ÇIKIŞ ø 300 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (2 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) adet 1
11 12.2196/1 H=0.60 mt. İÇÇAP= 1.00 MT.BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI,500 DZ. MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ BACA T. adet 21
12 12.2196/2 H=0.35 mt. İÇÇAP= 1.00 MT.BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI,500 DZ. MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BAC adet 7
13 12.2201/anl Ø100 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 15
14 12.2201/anl1 Ø125 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 15
15 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) metreküp 4.500
16 15.125.1006 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 160
17 15.150.1001 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 350
18 15.150.1006 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 2.100
19 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 3
20 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 100
21 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 150
22 15.165.1001 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi ton 5
23 15.165.1003 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti ton 20
24 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 5.100
25 15.200.1003 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) metrekare 750
26 15.225.1306 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (g2 sınıfı) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 1.350
27 15.230.1002 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 200
28 15.230.1004 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 1.200
29 15.230.1006 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 1.200
30 15.245.1001 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.400
31 15.245.1002 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.500
32 15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 1.750
33 15.255.1005 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 2.000
34 15.260.1012 2 mm kalınlıkta, epdm esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 750
35 15.275.1102 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 300
36 15.275.1105 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 3.100
37 15.280.1002 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 4.000
38 15.280.1006 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 500
39 15.280.1007 Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık) metrekare 200
40 15.335.1106 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 1.550
41 15.335.1303 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 750
42 15.335.1504 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 1.250
43 15.335.1507 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 750
44 15.365.1006 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) metrekare 200
45 15.380.1055 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 1.150
46 15.390.1005 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 660
47 15.390.1008 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 450
48 15.410.1303 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 150
49 15.460.1006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.200
50 15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 87
51 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 80
52 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması adet 300
53 15.465.1202 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) adet 50
54 15.470.1010 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 115
55 15.485.1001 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 70
56 15.490.1002 Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 280
57 15.510.1103 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 125
58 15.530.1132 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması metrekare 340
59 15.535.1032 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 120
60 15.535.1034 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)delikli galvanize saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 1.500
61 15.540.1102 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 20
62 15.540.1201 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) metrekare 2.200
63 15.540.1215 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 350
64 15.540.1216 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 4.500
65 15.540.1304 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 1.800
66 15.540.1408 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 1.800
67 15.550.1001 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 410
68 18.071/2/MK Yatay delikli 19x19x13,5 cm fabrika tuğlası ile duvar yapılması (ts 4563 metreküp 35
69 18.139/A2anl Akustik duvar paneli yapılması(40mm kal. 95 kg/m3 yoğ. cam yün. ön yüzü akus. kumaş arka yüz cam tülü-metal iskeletli ) metrekare 370
70 18.233/11 6 cm polist.dolgulu üst 0.70 mm trapezoidal alt .50 mm düz alüm.levh. ısı yalıtımlı çatı örtüsü metrekare 21
71 18.233/6A 8 cm taş yünü dolg.üstvealtı 0.65 mm trap.boyalı galv.saçtan ısı yalıtımlı(sandviç)kenetli çatı ört. metrekare 340
72 19.046/7 4.3mm kal.bir yüzü min.kap.plast.esas.poly.keçe taş.pol.bit.örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması metrekare 200
73 192.211 56.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 1
74 204.804 Dış Çap ø40 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 5
75 204.961 Anma dış çapı (Ø mm ):16(oksijen bariyerli) yerden ısıtma tesisatında kullanılmak üzere silan ile çapraz bağlanmış (pe-xb) boyut sınıfı a, uygulama sınıfı 4, boru serisi 4 olan polietilen boru metre 1.800
76 21.262 1.sınıf çam kerestesi ile ahşap döşeme yapılması metrekare 420
77 210.612 Küresel vana (pirinç,perbunan contalı) 15 a mm. adet 6
78 22.001/A Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması yerine takılması metrekare 120
79 23.255/İB-6 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI adet 7
80 25.100.1019 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) adet 3
81 25.100.1023 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 8
82 25.104.1001 Ayna takriben 40x50 cm adet 25
83 25.106.1101 Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf adet 8
84 25.112.1203 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı takım 3
85 25.112.1260 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
86 25.112.1270 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 11
87 25.118.1201 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 7
88 25.120.1102 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 7
89 25.120/1 Tekstil döş.kapl.yapma (tafting tüylü polyamit esaslı, kesik havlı) metrekare 700
90 25.125.2202 Beyaz akrilik duş teknesi (mono blok gövde) 80x80x11 cm. kare adet 4
91 25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 12
92 25.135.2002 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 23
93 25.135.2003 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 3
94 25.135.4002 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 3
95 25.135.4003 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
96 25.135.4004 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
97 25.142.1103 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
98 25.150.1210 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
99 25.160.2201 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 2
100 25.170.1102 Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. metre 4
101 25.170.1103 Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 4" 100Ø mm. metre 4
102 25.170.1203 Kollektör ağzı ø 25 mm. adet 4
103 25.170.1205 Kollektör ağzı ø 40 mm. adet 6
104 25.200.1108 Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (250.000 kcal/h) 290 kw. adet 1
105 25.225.1501 Radyatör duvar konsolu adet 158
106 25.225.3025 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 121
107 25.230.1201 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 158
108 25.230.3001 Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü adet 79
109 25.245.1104 Kollektör borusu ø 133/4,0 mm.dikişli boru metre 6
110 25.245.2001 Kollektör ağzı ø 15 adet 6
111 25.245.2003 Kollektör ağzı ø 25 mm adet 8
112 25.245.2004 Kollektör ağzı ø 32 mm adet 8
113 25.245.2006 Kollektör ağzı ø 50 mm adet 6
114 25.245.2008 Kollektör ağzı ø 80 mm adet 4
115 25.245.2009 Kollektör ağzı ø 100 mm adet 4
116 25.245.2010 Kollektör ağzı ø 125 mm adet 2
117 25.245.3102 3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
118 25.245.3104 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 8
119 25.245.3106 7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 6
120 25.245.3107 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
121 25.245.3108 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
122 25.245.3109 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
123 25.250.2101 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 4
124 25.250.2302 Manometre ø 100 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü adet 6
125 25.255.1301 Silindirik havalandırma deposu 5 lt. adet 1
126 25.255.2008 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 2
127 25.255.4009 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 12 atm. adet 1
128 25.260.1111 75 m3/h , Ø400 , Ø200 kaynaklı denge tankı adet 1
129 25.264.1001 Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") adet 2
130 25.288.5207 Ø250 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) metre 16
131 25.300.1102 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m metre 5
132 25.300.1103 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m metre 5
133 25.300.1104 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m metre 10
134 25.300.1105 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m metre 6
135 25.300.1106 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m metre 90
136 25.300.1107 Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m metre 50
137 25.300.1108 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m metre 6
138 25.300.1401 Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm metre 5
139 25.300.1402 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm metre 100
140 25.300.1403 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm metre 200
141 25.300.1404 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metre 150
142 25.300.1405 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm metre 30
143 25.300.1406 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metre 5
144 25.300.1601 Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm metre 6
145 25.300.1606 Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm metre 30
146 25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 20
147 25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 90
148 25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 150
149 25.305.6104 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 30
150 25.305.6105 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 10
151 25.310.1303 1,5 mm. et kalınlığında ø 8 mm bakır boru metre 30
152 25.312.2102 Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) adet 1
153 25.320.2101 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 15
154 25.320.2102 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 40
155 25.320.2103 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 50
156 25.320.2104 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 30
157 25.320.2106 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 10
158 25.320.2506 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148) adet 2
159 25.320.2507 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 65 mm (TS 3148) adet 8
160 25.320.2508 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 80 mm (TS 3148) adet 18
161 25.320.2509 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 100 mm (TS 3148) adet 5
162 25.320.3101 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. adet 5
163 25.320.3106 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm. adet 3
164 25.325.1104 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. adet 1
165 25.325.1106 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. adet 3
166 25.325.3109 ø 100 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin adet 3
167 25.337.1303 Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm adet 3
168 25.337.2203 Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm adet 3
169 25.345.1106 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 50 (2") vidalı adet 1
170 25.345.2106 Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı adet 2
171 25.345.3205 Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624) adet 1
172 25.350.3002 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 4
173 25.365.1101 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 100
174 25.365.1102 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
175 25.365.1201 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 150
176 25.450.5103 Kanal tipi aspiratör 300 m3/h adet 2
177 25.470.1101 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 58
178 25.470.5201 Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları metrekare 10
179 25.475.6502 Ø 125 mm gemici tip anemostat adet 20
180 25.475.8101 Panjur (galvanizli saçtan) metrekare 2
181 25.625.1203 8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 90 x 190 cm net geçişli adet 1
182 25.625.2101 8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı, metrekare 16,8
183 25.625.2301 8 cm.kalınlığında modüler tip tavan paneli iki yüzeyi pvc kaplı, metrekare 7,8
184 25.625.2501 8 cm.kalınlığında modüler tip zemin paneli iç yüzeyi playwood kaplı, metrekare 7,8
185 25.627.1104 Paket soğuk depo cihazı (2500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara. adet 1
186 25.700.1203 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 6
187 26.206 3 cm renkli mermer plakla döşeme kaplaması yapımı metrekare 50
188 26.702/C1 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması (3x30xserbestboy) metrekare 40
189 267.501 Sabit kanatlı menfez, alüminyum 500 cm2 adet 5
190 27.566/2 Beyaz merm.pirinci ve beyaz çimentolu düz mozaik döşeme kaplaması metrekare 75
191 30.4.2 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ adet 8
192 35.100.6101 Sac panoları 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) adet 3
193 35.100.6102 Sac pano 900 mm. (TS EN 61439-1/2) adet 1
194 35.100.6502 Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
195 35.100.6504 Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
196 35.100.7000 Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması kilogram 45
197 35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 18
198 35.105.1130 Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 18
199 35.105.1332 Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 5
200 35.115.1020 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 35
201 35.115.1022 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) adet 15
202 35.115.1201 Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar adet 1
203 35.115.2101 B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak adet 3
204 35.120.1454 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 21
205 35.125.1701 Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. adet 18
206 35.130.1101 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları adet 60
207 35.130.2203 Reaktif güç kontrol rölesi En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) adet 1
208 35.130.2602 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler adet 3
209 35.130.2703 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör adet 1
210 35.135.1701 Multimetre (ts 4417) adet 1
211 35.150.1403 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 220
212 35.150.1404 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 100
213 35.150.1405 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 50
214 35.150.1406 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 40
215 35.150.1530 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 1.000
216 35.150.1561 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 600
217 35.150.1562 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 250
218 35.150.2171 3x35+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
219 35.150.2173 3x70+35 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
220 35.150.2193 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 250
221 35.150.2194 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 150
222 35.150.2195 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
223 35.150.3104 1x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 40
224 35.150.3120 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 650
225 35.150.3162 4x4re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 250
226 35.150.3165 4x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 50
227 35.160.1157 Güvenlik hatlı trifaze sorti adet 5
228 35.160.1611 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 32
229 35.160.1612 Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi adet 60
230 35.160.3208 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı trifaze paralel sorti adet 85
231 35.160.3331 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 96
232 35.160.3332 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 60
233 35.160.3334 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 85
234 35.160.3503 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 80
235 35.170.1106 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 132
236 35.170.1502 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 117
237 35.170.3050 Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı adet 80
238 35.170.3100 Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı adet 50
239 35.170.5101 Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (180º Hareket Sensörlü duvar tipi) adet 18
240 35.170.7302 Tip u-2*20 w.(çift balastlı) etanş flöresan armatür adet 12
241 35.185.1701 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu adet 1
242 35.190.1100 Kablo tava sistemleri kilogram 500
243 35.190.1704 Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) adet 42
244 35.410.1101 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. adet 1
245 35.410.2020 Adresli optik duman dedektörü adet 58
246 35.410.2060 Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü adet 10
247 35.410.2530 Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 12
248 35.415.1460 Paralel ihbar lambası adet 26
249 35.415.1580 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 6
250 35.415.1620 Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti adet 76
251 35.420.2150 Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı adet 6
252 35.440.1105 2 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) adet 16
253 35.440.1201 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, adet 60
254 35.450.1401 3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı adet 60
255 35.480.1000 Televizyon sortisi adet 21
256 35.480.1201 Televizyon kollektif anten santralı 4-20 db adet 1
257 35.505.1026 Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar metre 300
258 35.505.6200 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 21
259 35.505.7301 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
260 35.505.7302 48 portlu utp cat6 patch panel adet 1
261 35.510.1204 Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 20 çift. metre 100
262 35.510.2000 Telefon tesisatı sortisi adet 42
263 35.515.1002 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 metre 2.000
264 35.515.7030 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 2.000
265 35.550.1003 Rack kabinler 12u 600 mm * 500 mm 19" adet 3
266 35.550.2007 Dikili tip kabinetler 32u 600 mm * 600 mm 19" adet 1
267 35.550.4008 Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu adet 1
268 35.550.4011 Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) adet 1
269 35.550.4012 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı adet 15
270 35.550.4014 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı adet 2
271 35.550.4023 Ürüne ait aksesuar 12u dikey kablo düzenleyici adet 1
272 35.550.4030 Ürüne ait aksesuar 32u dikey kablo düzenleyici adet 1
273 35.720.1202 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg adet 1
274 35.725.2251 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kat kapıları çift girişli kabinler için ödenecek fark adet 3
275 35.750.1100 Madeni yakalama ucu adet 1
276 35.750.1503 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 40-50 mt adet 1
277 35.750.1504 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt adet 1
278 35.750.1600 Çatı direği (aktif yakalama ucu için) adet 1
279 35.750.2001 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken metre 50
280 35.750.3001 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel metre 35
281 35.750.3002 Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama metre 200
282 35.750.4003 İletken koruyucu borusu adet 2
283 401.104 Tam otom.ısıtıcısız brülör tek kademeli,normal çekişli 30 kg/h. metrekare 1
284 43.522.1054 ø 100 MM.PVC DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ (TAŞIMA HARİÇ, BORU VE BAŞ BAĞLAMA BEDELİ DAHİL) metre 160
285 43.527.1003 Ø300 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 100
286 457.103 Izgaralı istif rafı 400 mm metre 3
287 461.100 Et askı sistemi adet 1
288 477.300 DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 6
289 477.400 Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 10,4
290 48.125.1001 Granülometrik Çakıl Serilmesi metreküp 110
291 48.410.1002 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 6
292 48.420.1001 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) metre 100
293 591.600 Soğutucu akışkan f 407ctemini ve şarjı kilogram 25
294 838.101 Hoparlör tesisatı besleme hattı metre 360
295 İNŞ-ÖZEL1 KUMAŞ KAPLI KOLÇAKLI KONFERANS SALONU KOLTUĞU adet 276
296 İNŞ-ÖZEL2 PREKAST KAPLAMA YAPILMASI metrekare 100
297 MEK.ÖZEL.1 SERVİS KUTUSU FLEXİ (DN50) adet 1
298 MEK.ÖZEL.2 GAZ ALARM CİHAZI adet 1
299 MEK.ÖZEL.3 DOĞALGAZ SAYACI MUHAFAZA KUTUSU adet 1
300 MEK.ÖZEL.4 DOĞALGAZ PROJE ONAY BEDELİ adet 1
301 MSB.414/F1 Alçı Tavan Karosuyla Akustik Asma Tavan Yapılması (60*60*0.95) metrekare 350
302 MSB.676 Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpuşta Yapılması metrekare 70
303 MSB.805/A Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 900
304 Y.19.085/001 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 750
305 Y.21.050/C01 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası) metreküp 7.700
306 Y.21.050/C02 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m arası) metreküp 2.700
307 Y.21.050/C03 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) metreküp 2.100
308 Y.21.051/C01 Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) metrekare 1.900
309 Y.21.051/C03 Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) metreküp 5.100

İhale Adı Yıldızkent Kültür Mekezi Yapımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YILDIZKENT KÜLTÜR MEKEZİ YAPIMI

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:Erzurum Büyükşehir Belediyesi FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi:MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 - YAKUTİYE / ERZURUM

c) Telefon numarası:4423441000

ç) Faks numarası:4423441285

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Erdem OKÇU - İnşaat Yatırım Şube Müd.V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:YILDIZKENT KÜLTÜR MEKEZİ YAPIMI

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

2989 m² Kapalı alana sahip betonarme bina

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/245687

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.06.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:İHALE SALONU (İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):500 TRY (Türk Lirası) (beş yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 0 adet analiz formatı,

f) Projeler

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan

B-III. GRUP: BİNA İŞLERİ 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mimarlığı

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.10.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 40
2020 60

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanacaktır. İhale Tarihi itibariyle yürürlükte olan Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerine göre hesaplama yapılacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00

1. T.C. Başbakanlığının 5 EYLÜL 2011 tarihli 2011/13 sayılı genelgeleri doğrultusunda ;"Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydı ile ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır" ilkesi doğrultusunda ihale dokümanında belirtilen iş kalemlerinin tamamında ilgili şartname gereklerinin yerli ürünlerde de bulunması halinde yerli ürün tercih edilecektir.
2. Teklif edilecek fiyatlara nakliye ,montaj,boru montaj,malzeme bedelleri ve işçilik dahil edilecektir.
3.Yüklenici şantiye sahasında ve anayol bağlantı noktasında şehir trafiğini tehdit edebilecek kusurları ortadan kaldırmak üzere işaretleme ,yan yol genişletmesi ve giriş çıkış tedbirlerini almak zorundadır.
4.Yüklenici şantiye sahasında halihazırda çalışan iş yerlerinin ulaşım ve iş görmelerini engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacak ve azami dikkat gösterecektir.
5.Yüklenici şantiye sahasında ve anayol bağlantı noktasında şehir trafiğini tehdit edebilecek kusurları ortadan kaldırmak üzere, işaretleme, yan yol genişletilmesi ve giriş çıkış tedbirlerini almak zorundadır.
6.Yüklenici şantiye sahasında yoldan seyir halinde rahatlıkla görülüp okunabilecek en az iki adet tanıtıcı bilgi levhası bulundurmak zorundadır.
7. Yüklenici şantiye sahasına ve anayol bağlantı noktalarına saha aydınlatması yapmak zorundadır.
8.Yüklenici kesin projeler üzerinden uygulama projeleri ( mimari, statik,mekanik, elektrik ) hazırlatrak idarenin onayına sunmak zorundadır. İşin devamı esnasında ortaya çıkabilecek tüm değişiklikler için uygulama projelerindeki revizyonlar yüklenici tarafından bedelleri karşılanmak suretiyle yaptırılıp işin sonunda idareye teslim edilecektir.
9.Yüklenici yapılacak ihale konusu binaların elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile ilgili bütün işlemleri tamamlayarak ABONELİK DOSYALARINI idaremize sunmak zorundadır. Bu kapsamda yüklenici tarafından yapılmış bulunan elektrik , su , ve doğal gaz tesisatlarına yönelik sarfiyat varsa, bedelleri yüklenici tarafından ödenerek temiz ve borçsuz bir şekilde idaremize teslim edilecektir.
10.Yüklenici işin iş yeri tesliminden başlamak şartıyla idarenin kontrollük işlemlerini yapmak üzere şantiye mahallerine ulaşımını sağlamak zorundadır.EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 087.501 Duş tesisatı (duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı) 1.kalite takım 4
2 089.1413 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 14
3 089.504 Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar.(spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.) adet 23
4 097.303 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 14
5 097.503 Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm adet 4
6 10.013/MK 500 kg çimento dozlu harç yapılması (derz ve şap işlerinde) (makine ile temin) metreküp 220
7 110.620/09 1000 Lt çift serpantinli hızlı boyler 2000 Lt/h adet 1
8 12.2192/1 1.00MT İÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ adet 7
9 12.21951/2-1 ÇIKIŞ ø 300 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) adet 6
10 12.21951/2-2 ÇIKIŞ ø 300 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ,MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (2 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) adet 1
11 12.2196/1 H=0.60 mt. İÇÇAP= 1.00 MT.BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI,500 DZ. MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ BACA T. adet 21
12 12.2196/2 H=0.35 mt. İÇÇAP= 1.00 MT.BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI,500 DZ. MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BAC adet 7
13 12.2201/anl Ø100 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 15
14 12.2201/anl1 Ø125 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 15
15 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) metreküp 4.500
16 15.125.1006 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 160
17 15.150.1001 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 350
18 15.150.1006 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 2.100
19 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 3
20 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 100
21 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 150
22 15.165.1001 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi ton 5
23 15.165.1003 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti ton 20
24 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 5.100
25 15.200.1003 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) metrekare 750
26 15.225.1306 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (g2 sınıfı) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 1.350
27 15.230.1002 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 200
28 15.230.1004 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 1.200
29 15.230.1006 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 1.200
30 15.245.1001 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.400
31 15.245.1002 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.500
32 15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 1.750
33 15.255.1005 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 2.000
34 15.260.1012 2 mm kalınlıkta, epdm esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 750
35 15.275.1102 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 300
36 15.275.1105 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 3.100
37 15.280.1002 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 4.000
38 15.280.1006 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 500
39 15.280.1007 Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık) metrekare 200
40 15.335.1106 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 1.550
41 15.335.1303 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 750
42 15.335.1504 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 1.250
43 15.335.1507 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 750
44 15.365.1006 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) metrekare 200
45 15.380.1055 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 1.150
46 15.390.1005 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 660
47 15.390.1008 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 450
48 15.410.1303 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 150
49 15.460.1006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.200
50 15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 87
51 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 80
52 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması adet 300
53 15.465.1202 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) adet 50
54 15.470.1010 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 115
55 15.485.1001 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 70
56 15.490.1002 Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 280
57 15.510.1103 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 125
58 15.530.1132 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması metrekare 340
59 15.535.1032 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 120
60 15.535.1034 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)delikli galvanize saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 1.500
61 15.540.1102 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 20
62 15.540.1201 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) metrekare 2.200
63 15.540.1215 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 350
64 15.540.1216 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 4.500
65 15.540.1304 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 1.800
66 15.540.1408 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 1.800
67 15.550.1001 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 410
68 18.071/2/MK Yatay delikli 19x19x13,5 cm fabrika tuğlası ile duvar yapılması (ts 4563 metreküp 35
69 18.139/A2anl Akustik duvar paneli yapılması(40mm kal. 95 kg/m3 yoğ. cam yün. ön yüzü akus. kumaş arka yüz cam tülü-metal iskeletli ) metrekare 370
70 18.233/11 6 cm polist.dolgulu üst 0.70 mm trapezoidal alt .50 mm düz alüm.levh. ısı yalıtımlı çatı örtüsü metrekare 21
71 18.233/6A 8 cm taş yünü dolg.üstvealtı 0.65 mm trap.boyalı galv.saçtan ısı yalıtımlı(sandviç)kenetli çatı ört. metrekare 340
72 19.046/7 4.3mm kal.bir yüzü min.kap.plast.esas.poly.keçe taş.pol.bit.örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması metrekare 200
73 192.211 56.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 1
74 204.804 Dış Çap ø40 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru metre 5
75 204.961 Anma dış çapı (Ø mm ):16(oksijen bariyerli) yerden ısıtma tesisatında kullanılmak üzere silan ile çapraz bağlanmış (pe-xb) boyut sınıfı a, uygulama sınıfı 4, boru serisi 4 olan polietilen boru metre 1.800
76 21.262 1.sınıf çam kerestesi ile ahşap döşeme yapılması metrekare 420
77 210.612 Küresel vana (pirinç,perbunan contalı) 15 a mm. adet 6
78 22.001/A Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması yerine takılması metrekare 120
79 23.255/İB-6 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI adet 7
80 25.100.1019 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) adet 3
81 25.100.1023 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 8
82 25.104.1001 Ayna takriben 40x50 cm adet 25
83 25.106.1101 Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf adet 8
84 25.112.1203 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı takım 3
85 25.112.1260 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
86 25.112.1270 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 11
87 25.118.1201 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 7
88 25.120.1102 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 7
89 25.120/1 Tekstil döş.kapl.yapma (tafting tüylü polyamit esaslı, kesik havlı) metrekare 700
90 25.125.2202 Beyaz akrilik duş teknesi (mono blok gövde) 80x80x11 cm. kare adet 4
91 25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 12
92 25.135.2002 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 23
93 25.135.2003 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 3
94 25.135.4002 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 3
95 25.135.4003 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
96 25.135.4004 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
97 25.142.1103 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
98 25.150.1210 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
99 25.160.2201 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 2
100 25.170.1102 Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. metre 4
101 25.170.1103 Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 4" 100Ø mm. metre 4
102 25.170.1203 Kollektör ağzı ø 25 mm. adet 4
103 25.170.1205 Kollektör ağzı ø 40 mm. adet 6
104 25.200.1108 Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı, (250.000 kcal/h) 290 kw. adet 1
105 25.225.1501 Radyatör duvar konsolu adet 158
106 25.225.3025 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 121
107 25.230.1201 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 158
108 25.230.3001 Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü adet 79
109 25.245.1104 Kollektör borusu ø 133/4,0 mm.dikişli boru metre 6
110 25.245.2001 Kollektör ağzı ø 15 adet 6
111 25.245.2003 Kollektör ağzı ø 25 mm adet 8
112 25.245.2004 Kollektör ağzı ø 32 mm adet 8
113 25.245.2006 Kollektör ağzı ø 50 mm adet 6
114 25.245.2008 Kollektör ağzı ø 80 mm adet 4
115 25.245.2009 Kollektör ağzı ø 100 mm adet 4
116 25.245.2010 Kollektör ağzı ø 125 mm adet 2
117 25.245.3102 3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
118 25.245.3104 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 8
119 25.245.3106 7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 6
120 25.245.3107 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 4
121 25.245.3108 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
122 25.245.3109 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 2
123 25.250.2101 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 4
124 25.250.2302 Manometre ø 100 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü adet 6
125 25.255.1301 Silindirik havalandırma deposu 5 lt. adet 1
126 25.255.2008 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 2
127 25.255.4009 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 12 atm. adet 1
128 25.260.1111 75 m3/h , Ø400 , Ø200 kaynaklı denge tankı adet 1
129 25.264.1001 Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") adet 2
130 25.288.5207 Ø250 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) metre 16
131 25.300.1102 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m metre 5
132 25.300.1103 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m metre 5
133 25.300.1104 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m metre 10
134 25.300.1105 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m metre 6
135 25.300.1106 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m metre 90
136 25.300.1107 Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m metre 50
137 25.300.1108 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m metre 6
138 25.300.1401 Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm metre 5
139 25.300.1402 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm metre 100
140 25.300.1403 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm metre 200
141 25.300.1404 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metre 150
142 25.300.1405 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm metre 30
143 25.300.1406 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm metre 5
144 25.300.1601 Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm metre 6
145 25.300.1606 Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm metre 30
146 25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 20
147 25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 90
148 25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 150
149 25.305.6104 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 30
150 25.305.6105 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) metre 10
151 25.310.1303 1,5 mm. et kalınlığında ø 8 mm bakır boru metre 30
152 25.312.2102 Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) adet 1
153 25.320.2101 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 15
154 25.320.2102 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 40
155 25.320.2103 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 50
156 25.320.2104 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 30
157 25.320.2106 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 10
158 25.320.2506 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148) adet 2
159 25.320.2507 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 65 mm (TS 3148) adet 8
160 25.320.2508 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 80 mm (TS 3148) adet 18
161 25.320.2509 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 100 mm (TS 3148) adet 5
162 25.320.3101 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. adet 5
163 25.320.3106 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm. adet 3
164 25.325.1104 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. adet 1
165 25.325.1106 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. adet 3
166 25.325.3109 ø 100 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin adet 3
167 25.337.1303 Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm adet 3
168 25.337.2203 Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm adet 3
169 25.345.1106 Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 50 (2") vidalı adet 1
170 25.345.2106 Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı adet 2
171 25.345.3205 Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624) adet 1
172 25.350.3002 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 4
173 25.365.1101 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 100
174 25.365.1102 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
175 25.365.1201 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 150
176 25.450.5103 Kanal tipi aspiratör 300 m3/h adet 2
177 25.470.1101 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 58
178 25.470.5201 Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları metrekare 10
179 25.475.6502 Ø 125 mm gemici tip anemostat adet 20
180 25.475.8101 Panjur (galvanizli saçtan) metrekare 2
181 25.625.1203 8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 90 x 190 cm net geçişli adet 1
182 25.625.2101 8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı, metrekare 16,8
183 25.625.2301 8 cm.kalınlığında modüler tip tavan paneli iki yüzeyi pvc kaplı, metrekare 7,8
184 25.625.2501 8 cm.kalınlığında modüler tip zemin paneli iç yüzeyi playwood kaplı, metrekare 7,8
185 25.627.1104 Paket soğuk depo cihazı (2500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara. adet 1
186 25.700.1203 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 6
187 26.206 3 cm renkli mermer plakla döşeme kaplaması yapımı metrekare 50
188 26.702/C1 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması (3x30xserbestboy) metrekare 40
189 267.501 Sabit kanatlı menfez, alüminyum 500 cm2 adet 5
190 27.566/2 Beyaz merm.pirinci ve beyaz çimentolu düz mozaik döşeme kaplaması metrekare 75
191 30.4.2 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ adet 8
192 35.100.6101 Sac panoları 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) adet 3
193 35.100.6102 Sac pano 900 mm. (TS EN 61439-1/2) adet 1
194 35.100.6502 Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
195 35.100.6504 Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
196 35.100.7000 Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması kilogram 45
197 35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 18
198 35.105.1130 Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 18
199 35.105.1332 Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 5
200 35.115.1020 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 35
201 35.115.1022 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) adet 15
202 35.115.1201 Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar adet 1
203 35.115.2101 B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak adet 3
204 35.120.1454 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 21
205 35.125.1701 Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. adet 18
206 35.130.1101 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları adet 60
207 35.130.2203 Reaktif güç kontrol rölesi En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) adet 1
208 35.130.2602 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler adet 3
209 35.130.2703 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör adet 1
210 35.135.1701 Multimetre (ts 4417) adet 1
211 35.150.1403 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 220
212 35.150.1404 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 100
213 35.150.1405 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 50
214 35.150.1406 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metre 40
215 35.150.1530 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 1.000
216 35.150.1561 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 600
217 35.150.1562 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 250
218 35.150.2171 3x35+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
219 35.150.2173 3x70+35 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
220 35.150.2193 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 250
221 35.150.2194 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 150
222 35.150.2195 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 40
223 35.150.3104 1x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 40
224 35.150.3120 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 650
225 35.150.3162 4x4re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 250
226 35.150.3165 4x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 50
227 35.160.1157 Güvenlik hatlı trifaze sorti adet 5
228 35.160.1611 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 32
229 35.160.1612 Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi adet 60
230 35.160.3208 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı trifaze paralel sorti adet 85
231 35.160.3331 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 96
232 35.160.3332 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 60
233 35.160.3334 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 85
234 35.160.3503 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 80
235 35.170.1106 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 132
236 35.170.1502 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 117
237 35.170.3050 Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı adet 80
238 35.170.3100 Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı adet 50
239 35.170.5101 Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (180º Hareket Sensörlü duvar tipi) adet 18
240 35.170.7302 Tip u-2*20 w.(çift balastlı) etanş flöresan armatür adet 12
241 35.185.1701 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu adet 1
242 35.190.1100 Kablo tava sistemleri kilogram 500
243 35.190.1704 Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) adet 42
244 35.410.1101 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. adet 1
245 35.410.2020 Adresli optik duman dedektörü adet 58
246 35.410.2060 Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü adet 10
247 35.410.2530 Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 12
248 35.415.1460 Paralel ihbar lambası adet 26
249 35.415.1580 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 6
250 35.415.1620 Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti adet 76
251 35.420.2150 Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı adet 6
252 35.440.1105 2 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) adet 16
253 35.440.1201 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, adet 60
254 35.450.1401 3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı adet 60
255 35.480.1000 Televizyon sortisi adet 21
256 35.480.1201 Televizyon kollektif anten santralı 4-20 db adet 1
257 35.505.1026 Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar metre 300
258 35.505.6200 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 21
259 35.505.7301 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
260 35.505.7302 48 portlu utp cat6 patch panel adet 1
261 35.510.1204 Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 20 çift. metre 100
262 35.510.2000 Telefon tesisatı sortisi adet 42
263 35.515.1002 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 metre 2.000
264 35.515.7030 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 2.000
265 35.550.1003 Rack kabinler 12u 600 mm * 500 mm 19" adet 3
266 35.550.2007 Dikili tip kabinetler 32u 600 mm * 600 mm 19" adet 1
267 35.550.4008 Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu adet 1
268 35.550.4011 Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) adet 1
269 35.550.4012 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı adet 15
270 35.550.4014 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı adet 2
271 35.550.4023 Ürüne ait aksesuar 12u dikey kablo düzenleyici adet 1
272 35.550.4030 Ürüne ait aksesuar 32u dikey kablo düzenleyici adet 1
273 35.720.1202 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg adet 1
274 35.725.2251 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kat kapıları çift girişli kabinler için ödenecek fark adet 3
275 35.750.1100 Madeni yakalama ucu adet 1
276 35.750.1503 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 40-50 mt adet 1
277 35.750.1504 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt adet 1
278 35.750.1600 Çatı direği (aktif yakalama ucu için) adet 1
279 35.750.2001 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken metre 50
280 35.750.3001 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel metre 35
281 35.750.3002 Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama metre 200
282 35.750.4003 İletken koruyucu borusu adet 2
283 401.104 Tam otom.ısıtıcısız brülör tek kademeli,normal çekişli 30 kg/h. metrekare 1
284 43.522.1054 ø 100 MM.PVC DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ (TAŞIMA HARİÇ, BORU VE BAŞ BAĞLAMA BEDELİ DAHİL) metre 160
285 43.527.1003 Ø300 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 100
286 457.103 Izgaralı istif rafı 400 mm metre 3
287 461.100 Et askı sistemi adet 1
288 477.300 DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 6
289 477.400 Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 10,4
290 48.125.1001 Granülometrik Çakıl Serilmesi metreküp 110
291 48.410.1002 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 6
292 48.420.1001 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) metre 100
293 591.600 Soğutucu akışkan f 407ctemini ve şarjı kilogram 25
294 838.101 Hoparlör tesisatı besleme hattı metre 360
295 İNŞ-ÖZEL1 KUMAŞ KAPLI KOLÇAKLI KONFERANS SALONU KOLTUĞU adet 276
296 İNŞ-ÖZEL2 PREKAST KAPLAMA YAPILMASI metrekare 100
297 MEK.ÖZEL.1 SERVİS KUTUSU FLEXİ (DN50) adet 1
298 MEK.ÖZEL.2 GAZ ALARM CİHAZI adet 1
299 MEK.ÖZEL.3 DOĞALGAZ SAYACI MUHAFAZA KUTUSU adet 1
300 MEK.ÖZEL.4 DOĞALGAZ PROJE ONAY BEDELİ adet 1
301 MSB.414/F1 Alçı Tavan Karosuyla Akustik Asma Tavan Yapılması (60*60*0.95) metrekare 350
302 MSB.676 Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpuşta Yapılması metrekare 70
303 MSB.805/A Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 900
304 Y.19.085/001 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 750
305 Y.21.050/C01 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası) metreküp 7.700
306 Y.21.050/C02 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m arası) metreküp 2.700
307 Y.21.050/C03 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) metreküp 2.100
308 Y.21.051/C01 Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) metrekare 1.900
309 Y.21.051/C03 Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) metreküp 5.100
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN