Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/238746

İhale No: 2019/238746
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
 • İhale No 2019/238746
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 17.06.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 23.05.2019 03:00
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA
 • İşin Yeri Karayolları Genel Müdürlüğü (ANKARA)
 • Kurum Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare Karayolları Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/238746
1-İdarenin
a) Adresi:Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:312 449 81 00 - 312 449 71 20 - 0312 449 71 23
c) Elektronik Posta Adresi:info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Karayolları Genel Müdürlüğü?ne bağlı muhtelif yerlerde 653 adet iş kalemine ait İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım işlerinin yapımıdır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Karayolları Genel Müdürlüğü (ANKARA)
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 190 (yüz doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati:17.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu” işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2, Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
İhale Adı Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 MBO.001 Ø200 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 20
2 MBO.002 EL İLE HENDEK VE TEMEL DOLGU YAPILMASI metreküp 40
3 MBO.003 KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI metreküp 1.880
4 MBO.004 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması metreküp 220
5 MBO.005 Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması metreküp 220
6 MBO.006 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) metreküp 515,04
7 MBO.007 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 120,476
8 MBO.008 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 170,375
9 MBO.009 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 150
10 MBO.010 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 90
11 MBO.011 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 25,872
12 MBO.012 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 6,65
13 MBO.013 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) ton 2,25
14 MBO.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 12
15 MBO.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 12
16 MBO.016 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi ton 1
17 MBO.017 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 750
18 MBO.018 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 350
19 MBO.019 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) metrekare 2.305
20 MBO.020 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 2.400
21 MBO.021 Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 600
22 MBO.022 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması metrekare 200
23 MBO.023 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 basınç dayanımı<200 KN/m2) metrekare 33,9
24 MBO.024 Ø 100 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi metre 22,6
25 MBO.025 Ocak taşı ile blokaj yapılması metreküp 50
26 MBO.026 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 130
27 MBO.027 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 225
28 MBO.028 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 350
29 MBO.029 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 375,96
30 MBO.030 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 1.387
31 MBO.031 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 762,42
32 MBO.032 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 230,36
33 MBO.033 2 mm kalınlıkta, tpo esaslı, (uv dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 50,82
34 MBO.034 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 216
35 MBO.035 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) metrekare 1.057,6
36 MBO.036 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 62
37 MBO.037 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 1.359,39
38 MBO.038 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 2.113,01
39 MBO.039 Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) metrekare 2.602
40 MBO.040 Alçı astar (perdah) yapılması (tamirat işlerinde) metrekare 700
41 MBO.041 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 2.702
42 MBO.042 Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık) metrekare 50,82
43 MBO.043 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması metrekare 100
44 MBO.044 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem) metrekare 10
45 MBO.045 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) metre 10
46 MBO.046 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 65
47 MBO.047 Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r>=1400 n/m2) (yangın sınıfı broof) metrekare 64
48 MBO.048 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 165
49 MBO.049 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 30,82
50 MBO.050 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 50,82
51 MBO.051 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 160
52 MBO.052 Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. metre 100
53 MBO.053 40 x 40 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli döseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 578,42
54 MBO.054 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli döseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 100
55 MBO.055 30 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 1.418,71
56 MBO.056 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 60,82
57 MBO.057 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 37,6
58 MBO.058 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 160
59 MBO.059 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 20
60 MBO.060 Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metre 10
61 MBO.061 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 200
62 MBO.062 75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 150
63 MBO.063 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 70
64 MBO.064 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) metrekare 65
65 MBO.065 Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.100
66 MBO.066 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 3.500
67 MBO.067 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) adet 343
68 MBO.068 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) adet 10
69 MBO.069 Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) adet 10
70 MBO.070 Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması adet 5
71 MBO.071 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı ve alüminyum) adet 147
72 MBO.072 Lastik başlı tamponun yerine takılması adet 27
73 MBO.073 Sürgünün yerine takılması (düşey tespit takımı) adet 5
74 MBO.074 Menteşenin yerine takılması adet 411
75 MBO.075 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 12
76 MBO.076 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 55
77 MBO.077 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 1.020
78 MBO.078 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 88,2
79 MBO.079 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması metrekare 191,1
80 MBO.080 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 54,62
81 MBO.081 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) metrekare 1.100
82 MBO.082 Tek prof.-40 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. metrekare 75
83 MBO.083 Çift prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5 mt metrekare 79,5
84 MBO.084 Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yap. metrekare 100
85 MBO.085 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı sist. asma tavan yapılması metrekare 321,48
86 MBO.086 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 200
87 MBO.087 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 341,42
88 MBO.088 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması metrekare 220,25
89 MBO.089 Ahşap yüzeylerin verniklenmesi metrekare 640
90 MBO.090 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 115,2
91 MBO.091 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 776
92 MBO.092 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) metrekare 3.752
93 MBO.093 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5.773,2
94 MBO.094 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5.046,31
95 MBO.095 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 650
96 MBO.096 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 400
97 MBO.097 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.800
98 MBO.098 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 10.700
99 MBO.099 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) metre 20
100 MBO.100 Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması,yerine konulması. kilogram 200
101 MBO.101 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI metrekare 600
102 MBO.102 15 mm kalinlikta lifler ile güçlendirilmis alçi levhalar (her iki yüzü cam elyaf silte kapli) ile mevcut konstrüksiyona kaplama yapilmasi metrekare 275
103 MBO.103 Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı metreküp 233,3
104 MBO.104 Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı metreküp 210
105 MBO.105 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı metreküp 120
106 MBO.106 Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi metrekare 450
107 MBO.107 Her türlü iç sıva sökülmesi metrekare 1.524,39
108 MBO.108 Her türlü dış sıva sökülmesi metrekare 1.137,6
109 MBO.109 Her türlü ahşap çatı sökülmesi metrekare 100
110 MBO.110 Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi metre 10
111 MBO.111 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi metrekare 100
112 MBO.112 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi metrekare 176
113 MBO.113 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi metrekare 2.124,39
114 MBO.114 Dökme mozayik sökülmesi metrekare 600
115 MBO.115 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi metrekare 100
116 MBO.116 Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi metrekare 31,8
117 MBO.117 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi metrekare 90,78
118 MBO.118 Her türlü ahşap dolap sökülmesi metrekare 152,4
119 MBO.119 Tezgah üstü mermeri sökülmesi metrekare 52,8
120 MBO.120 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi metrekare 298
121 MBO.121 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 115,63
122 MBO.122 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 4.740
123 MBO.123 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAP. metrekare 100
124 MBO.124 Düz mozayik döşeme kaplaması yapımı metrekare 80
125 MBO.125 Yumuşak toprağın 20-25 cm. derinlikte bellenmesi ar 10
126 MBO.126 Toprağın çapalanması ar 10
127 MBO.127 Bitkisel toprağın 10 -15 cm. kalınlıkta serilmesi metreküp 200
128 MBO.128 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ metreküp 200
129 MBO.129 Granülometrik Çakıl Serilmesi metreküp 4,623
130 MBO.130 Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması metrekare 737,6
131 MBO.131 Taraklı Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması metrekare 700
132 MBO.132 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması metrekare 85,36
133 MBO.133 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması metrekare 90
134 MBO.134 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması metrekare 36
135 MBO.135 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 800
136 MBO.136 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması metreküp 20
137 MBO.137 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi metrekare 100
138 MBO.138 Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi metrekare 100
139 MBO.139 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı kilogram 2.500
140 MBO.140 ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ metrekare 90
141 MBO.141 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE KAPAĞI VE ÇATI FENERİ DİBİ YAPILMASI metre 18
142 MBO.142 ÇAM KERESTESİ İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (TAHTA KAPLAMASI HARİÇ) metrekare 100
143 MBO.143 ALÜMÜNYUM PENCERE DOĞRAMALARI İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç) takım 20
144 MBO.144 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ adet 172
145 MBO.145 ALÜMÜNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ adet 5
146 MBO.146 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ adet 36
147 MBO.147 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI adet 39
148 MBO.148 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI PENCERE KOLU VE AYNASI adet 20
149 MBO.149 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI ALTI FIRÇASI metre 39
150 MBO.150 GRANİT PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI (EVIYELI) metrekare 22
151 MBO.151 ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE TIRMIKLANMASI ar 10
152 MBO.152 TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ (Gübre Dahil) ton 5
153 MBO.153 ÇİM TOHUMU EKME dekar 0,5
154 MBO.154 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI metrekare 750
155 MBO.155 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TEL ÇİTİN SÖKÜLMESİ metrekare 750
156 MBO.156 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TELÇİT DİREĞİNİN SÖKÜLMESİ adet 30
157 MBO.157 GALVANİZLİ DİKENLİ TEL TEMİNİ VE BETON ÇİT DİREKLERİ ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI metre 450
158 MBO.158 Her Türlü Yağmur Oluğu Sökülmesi metre 120
159 MBO.159 Kiremit Çatı Örtüsü Sökülmesi metrekare 50
160 MBO.160 Ahşap Döşeme veya Ahşap Parke Sökülmesi metrekare 456
161 MBO.161 Süpürgelik Sökülmesi (Her Türlü Malzemeden) metre 200
162 MBO.162 Ahşap Lambri ve Benzeri Duvar Kaplaması Sökülmesi metrekare 150
163 MBO.163 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Sökülmesi metrekare 145,82
164 MBO.164 Ahşap Kapı Kanadı Sökülmesi metrekare 322,89
165 MBO.165 Cüruf Dolgu Yapılması metreküp 55,2
166 MBO.166 3 cm Kalınlığında Granit Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 6
167 MBO.167 Lambri Yapılması metrekare 50
168 MBO.168 Laminat Kaplamalı Kapı Kasası Yapılması ve Yerine Takılması metrekare 39,99
169 MBO.169 Mevcut Kapilarin Suni Deri (Kapitone) Kaplanmasi ve Pirinç Tekmelik Yapilmasi metrekare 10
170 MBO.170 Mevcut Dolaplarin Sökülmesi ve Montajinin Yapilmasi metrekare 56
171 MBO.171 Mevcut Mutfak Tezgahinin Sökülmesi ve Montajinin Yapilmasi metrekare 30,8
172 MBO.172 Balon Kapak Mutfak Dolabı Yapılması metrekare 193
173 MBO.173 80 cm Lavabolu Banyo Dolabı Yapılması adet 6
174 MBO.174 Master Kilit Yapılması adet 80
175 MBO.175 Raylı Sürgü Sistem Cam Kapatma metrekare 8,25
176 MBO.176 Fotoselli Kapi Yapilmasi Çift Yöne Açılır adet 1
177 MBO.177 Fotoselli Kapi Yapilmasi Tek Yöne Açılır adet 14
178 MBO.178 Ahşap Kompozit Isı Yalıtımlı Lambri Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 60
179 MBO.179 Ahşap Kompozit Lambri Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 15
180 MBO.180 Ahşap Kompozit Pergola Yapılması metrekare 10
181 MBO.181 Mevcut ahşap kompozit pergolanın sökülüp - montajının yapılması metrekare 60
182 MBO.182 Alüminyum Mesh Yapılması metrekare 56
183 MBO.183 Mekanik Montaj Traverten Cephe Kaplaması Yapılması metrekare 24
184 MBO.184 Seksiyonel Kapı Yapılması (Kaçış Kapılı) adet 2
185 MBO.185 Alüminyum Giydirme Cephe Yapılması metrekare 10
186 MBO.186 Zincirli Giyotin ( Motorlu dikey açılır-kapanır) Cam Sistemi Yapılması İşi metrekare 25
187 MBO.187 Basketbol Sahasına 8+7 Mm Epdm Kauçuk Tartan Zemin Yapılması metrekare 800
188 MBO.188 Alüminyum Kasalı ve Alüminyum CNC İşlemeli Seperatör Yapılması metrekare 60
189 MBO.189 Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması (Mermer Dahil) metrekare 4,5
190 MBO.190 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 180
191 MBO.191 %100 Saf Akrilik, 14 Mm Hav Yüksekliğinde, 1.000.000 İlmek/M2, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması metrekare 20
192 MBO.192 Pvc ve alüminyum dogramaya profil ile 4 + 4 mm kalinlikta 16 mm ara bosluk çitali, dis cami temperli, nötral, isi kontrol kaplamali, iç cami düz cam pencere ünitesi takilmasi metrekare 90,9
193 MBO.193 Pvc ve alüminyum dogramaya profil ile4+4 mm kalynlykta renksiz saydam 0,76 pvb'li lamine cam pencere ünitesi takilmasi metrekare 10
194 MBO.194 40x50 cm vidalı lavabo adet 6
195 MBO.195 Demont.40 x 50 cm Yaylı, kancalı veya vidalı sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 6
196 MBO.196 Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 50
197 MBO.197 Demont.Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 50
198 MBO.198 Takriben 50x60 cm bedensel engelli sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 8
199 MBO.199 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf takım 70
200 MBO.200 Demont.Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf takım 70
201 MBO.201 Ayna takriben 40x50 cm adet 50
202 MBO.202 Demont.Ayna takriben 40x50 cm adet 50
203 MBO.203 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 8
204 MBO.204 Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 50
205 MBO.205 Demont.Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 50
206 MBO.206 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı adet 40
207 MBO.207 Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı adet 40
208 MBO.208 Demont.Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı takım 40
209 MBO.209 Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) takım 40
210 MBO.210 Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 20
211 MBO.211 Demont.Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 20
212 MBO.212 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS 800 EN 997) takım 8
213 MBO.213 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
214 MBO.214 Demont.Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
215 MBO.215 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 20
216 MBO.216 Demont.Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 20
217 MBO.217 Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 35x40x50 ekstra sınıf takım 15
218 MBO.218 Demont.Pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı)35x40x50 ekstra sınıf takım 15
219 MBO.219 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 15
220 MBO.220 Demont.Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 15
221 MBO.221 1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 15
222 MBO.222 Demont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 15
223 MBO.223 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 21
224 MBO.224 Demont.1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 6
225 MBO.225 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 6
226 MBO.226 Demont.2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 6
227 MBO.227 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
228 MBO.228 Demont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
229 MBO.229 İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
230 MBO.230 Demont.İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
231 MBO.231 El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) takım 6
232 MBO.232 Demont.El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) takım 6
233 MBO.233 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 70
234 MBO.234 Demont.Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 70
235 MBO.235 Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" adet 24
236 MBO.236 Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) adet 12
237 MBO.237 Demont.Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) adet 12
238 MBO.238 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 1
239 MBO.239 Demont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 40
240 MBO.240 Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası adet 8
241 MBO.241 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 10
242 MBO.242 Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 40
243 MBO.243 Demont.Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 40
244 MBO.244 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 18
245 MBO.245 Demont.Paslanmaz çelik kağıtlık adet 18
246 MBO.246 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 8
247 MBO.247 Askı fayans 10x16cm adet 40
248 MBO.248 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 8
249 MBO.249 Engelliler için klozet tutunma barı adet 8
250 MBO.250 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 8
251 MBO.251 Demont.Yer süzgeci pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı adet 80
252 MBO.252 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı adet 6
253 MBO.253 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı adet 80
254 MBO.254 Demont.Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı adet 6
255 MBO.255 Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
256 MBO.256 Demont.Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
257 MBO.257 Sıcak su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
258 MBO.258 Demont.Sıcak su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
259 MBO.259 50,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 2
260 MBO.260 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler adet 3
261 MBO.261 Sprey tip pop-up spring (ölçü:ad. ihzarat:%80) adet 20
262 MBO.262 Demont.Sprey tip pop-up spring adet 20
263 MBO.263 Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") adet 20
264 MBO.264 Demont.Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") adet 20
265 MBO.265 Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") adet 20
266 MBO.266 Demont.Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") adet 20
267 MBO.267 625 KW - 699 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları adet 1
268 MBO.268 Demont.625 KW - 699 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları adet 1
269 MBO.269 Demont.Pn' 10 bakır boru serpantinli eşanjör 40 m2 adet 2
270 MBO.270 Demont.Dökme dilimli kolonlu radyatör 221/800 mm. (TS EN 442-1) metrekare 40
271 MBO.271 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 50
272 MBO.272 Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 metre 50
273 MBO.273 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 80
274 MBO.274 Demont.Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 80
275 MBO.275 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 10
276 MBO.276 Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 10
277 MBO.277 4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
278 MBO.278 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
279 MBO.279 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
280 MBO.280 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 6
281 MBO.281 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 5
282 MBO.282 Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü adet 5
283 MBO.283 Yağlı boya ile radyatör ve konvektör boyanması metrekare 100
284 MBO.284 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
285 MBO.285 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
286 MBO.286 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
287 MBO.287 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
288 MBO.288 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
289 MBO.289 Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
290 MBO.290 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
291 MBO.291 Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
292 MBO.292 Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
293 MBO.293 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
294 MBO.294 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
295 MBO.295 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
296 MBO.296 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
297 MBO.297 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
298 MBO.298 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
299 MBO.299 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
300 MBO.300 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
301 MBO.301 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
302 MBO.302 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
303 MBO.303 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
304 MBO.304 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
305 MBO.305 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
306 MBO.306 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
307 MBO.307 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
308 MBO.308 Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
309 MBO.309 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
310 MBO.310 Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
311 MBO.311 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
312 MBO.312 Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
313 MBO.313 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
314 MBO.314 Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
315 MBO.315 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
316 MBO.316 Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 150
317 MBO.317 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 150
318 MBO.318 Dikişli galvanizli çelik boru 6" ø150 ortalama dış çap 165,1/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
319 MBO.319 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 6" ø150 ortalama dış çap 165,1/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
320 MBO.320 Pn 20 polipropilen 1/2" ø16/3,4 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 500
321 MBO.321 Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" ø16/3,4 mm temiz su boruları metre 500
322 MBO.322 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 500
323 MBO.323 Demont.Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metre 500
324 MBO.324 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
325 MBO.325 Demont.Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metre 300
326 MBO.326 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
327 MBO.327 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
328 MBO.328 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
329 MBO.329 Polipropilen plastik pis su borusu ø150/3,9 mm (Geçme muflu) (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 20
330 MBO.330 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
331 MBO.331 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm metre 300
332 MBO.332 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
333 MBO.333 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm metre 300
334 MBO.334 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
335 MBO.335 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm metre 300
336 MBO.336 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
337 MBO.337 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm metre 300
338 MBO.338 Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
339 MBO.339 Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
340 MBO.340 Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
341 MBO.341 Dış Çap ø110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
342 MBO.342 Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
343 MBO.343 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. metre 300
344 MBO.344 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" adet 32
345 MBO.345 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" adet 32
346 MBO.346 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" adet 42
347 MBO.347 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 40 mm adet 10
348 MBO.348 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 40 mm adet 10
349 MBO.349 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50 mm adet 10
350 MBO.350 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50 mm adet 10
351 MBO.351 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 65 mm adet 5
352 MBO.352 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 65 mm adet 5
353 MBO.353 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 40 mm (TS 3148) adet 12
354 MBO.354 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148) adet 10
355 MBO.355 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 65 mm (TS 3148) adet 4
356 MBO.356 Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, tam geçişli, ø 20 mm. adet 6
357 MBO.357 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 2
358 MBO.358 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 2
359 MBO.359 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm adet 6
360 MBO.360 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm adet 6
361 MBO.361 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
362 MBO.362 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
363 MBO.363 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
364 MBO.364 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
365 MBO.365 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
366 MBO.366 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
367 MBO.367 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 3
368 MBO.368 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 3
369 MBO.369 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı adet 3
370 MBO.370 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss adet 1
371 MBO.371 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 1
372 MBO.372 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss adet 1
373 MBO.373 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 200
374 MBO.374 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
375 MBO.375 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 200
376 MBO.376 Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
377 MBO.377 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ø 27 mm, 25mm metre 150
378 MBO.378 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1") ø 34 mm, 30mm metre 150
379 MBO.379 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") ø 42 mm, 30mm metre 250
380 MBO.380 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/2") ø 48 mm, 30mm metre 100
381 MBO.381 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/2") ø 48 mm, 40mm metre 12
382 MBO.382 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (2") ø 60 mm, 30mm metre 150
383 MBO.383 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 63 mm, 50mm metre 200
384 MBO.384 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 70 mm, 30mm metre 250
385 MBO.385 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 83 mm, 40mm metre 300
386 MBO.386 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 102 mm, 40mm metre 250
387 MBO.387 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 127 mm, 40mm metre 150
388 MBO.388 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 159 mm, 50mm metre 100
389 MBO.389 (1/4") dış çap:15 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
390 MBO.390 (1/2") dış çap:21 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
391 MBO.391 (3/4") dış çap:27 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
392 MBO.392 (1") dış çap:33 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
393 MBO.393 (1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
394 MBO.394 (1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
395 MBO.395 (2") dış çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
396 MBO.396 (2 1/2") dış çap:76 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
397 MBO.397 (3") dış çap:89 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
398 MBO.398 (4") dış çap:114 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
399 MBO.399 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar metre 500
400 MBO.400 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar metre 700
401 MBO.401 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar metre 400
402 MBO.402 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar metre 100
403 MBO.403 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 2000 m3/h. adet 1
404 MBO.404 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 3000 m3/h. adet 4
405 MBO.405 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 3
406 MBO.406 En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması metrekare 50
407 MBO.407 En geniş kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması metrekare 50
408 MBO.408 Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (bina içinde döşenmiş montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metrekare 30
409 MBO.409 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
410 MBO.410 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 10
411 MBO.411 Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 10
412 MBO.412 Poliüretan yanmaz levha ile akustik izole 10 mm. metrekare 100
413 MBO.413 500 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: (Ölçü: m ): metre 15
414 MBO.414 FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK adet 30
415 MBO.415 PASLANMAZ ÇELİK SABUNLUK adet 30
416 MBO.416 İKİLİ KÖŞE SÜNGERLİK adet 10
417 MBO.417 GAZ FLEXİ DOĞALGAZ HORTUMU (125CM) adet 6
418 MBO.418 AKRİLİK PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ VE DUŞA KABİNİ YAPILMASI - MEVCUT DUŞ TEKNESİ VE KABİNİN SÖKÜLMESİ takım 6
419 MBO.419 ø 160 mm.pe 100 polietilenden mamul 6 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu (bina dışında, toprağa döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
420 MBO.420 Mutfak Aspiratörü (Ev tipi) adet 6
421 MBO.421 Demont.Mutfak Aspiratörü (Ev tipi) adet 6
422 MBO.422 Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 2
423 MBO.423 Demont.Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 5
424 MBO.424 Mont.Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 2
425 MBO.425 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 1
426 MBO.426 Demont.Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 1
427 MBO.427 Mont.Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 2
428 MBO.428 İlave sac pano 800 mm. adet 2
429 MBO.429 Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
430 MBO.430 Demont.Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 1
431 MBO.431 Mont.Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 1
432 MBO.432 Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
433 MBO.433 Demont.Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
434 MBO.434 Mont.Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 2
435 MBO.435 Sıva üstü sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
436 MBO.436 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık adet 2
437 MBO.437 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 12 otomatik sigortalık adet 14
438 MBO.438 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 16 otomatik sigortalık adet 6
439 MBO.439 Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 120
440 MBO.440 Demont.Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 60
441 MBO.441 Mont.Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 15
442 MBO.442 3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 24
443 MBO.443 3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 5
444 MBO.444 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 30
445 MBO.445 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 30
446 MBO.446 B sınıfı 230v ac,100 ka (10/350ms), üç faz, nötr-toprak adet 2
447 MBO.447 Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
448 MBO.448 Seçici tip pako şalter 2*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
449 MBO.449 Seçici tip pako şalter 3*40 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
450 MBO.450 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 4
451 MBO.451 Normal tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 2
452 MBO.452 2 x 16 A.e kadar mandal buton adet 2
453 MBO.453 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 60
454 MBO.454 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 5
455 MBO.455 Zaman rölesi 0-60 san. adet 2
456 MBO.456 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı adet 4
457 MBO.457 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 4 mm2 metre 170
458 MBO.458 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 6 mm2 metre 70
459 MBO.459 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 10 mm2 metre 50
460 MBO.460 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 16 mm2 metre 45
461 MBO.461 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*1.5 mm2 NVV (NYM) metre 250
462 MBO.462 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*2.5 mm2 NVV (NYM) metre 350
463 MBO.463 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*4 mm2 NVV (NYM) metre 65
464 MBO.464 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*1.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 100
465 MBO.465 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 450
466 MBO.466 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 60
467 MBO.467 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 45
468 MBO.468 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 45
469 MBO.469 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 70
470 MBO.470 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 150
471 MBO.471 3x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
472 MBO.472 4x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 40
473 MBO.473 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
474 MBO.474 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 60
475 MBO.475 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 80
476 MBO.476 3x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 50
477 MBO.477 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 50
478 MBO.478 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 60
479 MBO.479 3x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 1.500
480 MBO.480 Normal aydınlatma sortisi adet 10
481 MBO.481 Demont.Normal aydınlatma sortisi adet 24
482 MBO.482 Mont.Normal aydınlatma sortisi adet 5
483 MBO.483 Komütatör aydınlatma sortisi adet 4
484 MBO.484 Demont.Komütatör aydınlatma sortisi adet 18
485 MBO.485 Mont.Komütatör aydınlatma sortisi adet 2
486 MBO.486 Paralel aydınlatma sortisi adet 16
487 MBO.487 Demont.Paralel aydınlatma sortisi adet 18
488 MBO.488 Mont.Paralel aydınlatma sortisi adet 12
489 MBO.489 Demont.Güvenlik hatlı normal sorti adet 4
490 MBO.490 Demont.Güvenlik hatlı komütatör sorti adet 4
491 MBO.491 Demont.Güvenlik hatlı paralel sorti adet 5
492 MBO.492 Güvenlik hatlı priz sortisi adet 2
493 MBO.493 Demont.Güvenlik hatlı priz sortisi adet 26
494 MBO.494 Mont.Güvenlik hatlı priz sortisi adet 16
495 MBO.495 Halogenfree kablo ile normal sorti adet 6
496 MBO.496 Halogenfree kablo ile komütatör sorti adet 8
497 MBO.497 Halogenfree kablo ile paralel sorti adet 22
498 MBO.498 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti adet 12
499 MBO.499 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti adet 12
500 MBO.500 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti adet 12
501 MBO.501 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 5
502 MBO.502 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 4
503 MBO.503 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 8
504 MBO.504 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 90
505 MBO.505 Linye hattı peşel, bergman veya pvc boru içerisinde, plastik izoleli (ho7z,o7z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 12
506 MBO.506 Boş boru döşemesi (14-18 mm) metre 80
507 MBO.507 Boş boru döşemesi (26-37 mm) metre 50
508 MBO.508 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 15
509 MBO.509 40-50 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 15
510 MBO.510 63-75 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 100
511 MBO.511 Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 120
512 MBO.512 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 85
513 MBO.513 Ø 90 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 90
514 MBO.514 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 12
515 MBO.515 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 100
516 MBO.516 Işık akısı en az 2000 lm, tüketim değeri en fazla 30W olan. LED Endirek Aydınlatma Armatürü adet 36
517 MBO.517 Işık akısı en az 3000 lm, tüketim değeri en fazla 50W olan. LED Endirek Aydınlatma Armatürü adet 22
518 MBO.518 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 12
519 MBO.519 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 20
520 MBO.520 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 12
521 MBO.521 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 4
522 MBO.522 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 27
523 MBO.523 Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 12
524 MBO.524 Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 12
525 MBO.525 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 12
526 MBO.526 Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 12
527 MBO.527 Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 8
528 MBO.528 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür adet 12
529 MBO.529 Işık akısı en az 10000 lm, tüketim değeri en fazla 120 W olan LED Yüksek Tavan Armatürü adet 18
530 MBO.530 Işık akısı en az 15000 lm, tüketim değeri en fazla 160 W olan LED Yüksek Tavan Armatürü adet 18
531 MBO.531 Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan. Led Projektörler adet 6
532 MBO.532 Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. Led Projektörler adet 8
533 MBO.533 Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. Led Projektörler adet 40
534 MBO.534 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü adet 14
535 MBO.535 Demont.Tip t1-2*20 w. (çift balastlı) plexiglas flöresan armatür adet 8
536 MBO.536 Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür adet 12
537 MBO.537 Sıva üstü topraklı priz adet 1
538 MBO.538 Kablo tava sistemleri kilogram 250
539 MBO.539 En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 2.025
540 MBO.540 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 80
541 MBO.541 En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 120
542 MBO.542 En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 2.510
543 MBO.543 En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 60
544 MBO.544 50x12 mm balık sırtı kablo kanalı metre 30
545 MBO.545 Hemşire çağrı konsolu 24 adres kapasiteli, adet 1
546 MBO.546 Oda / yatak adres kontrol modülü adet 4
547 MBO.547 Çağrı /reset ünitesi adet 4
548 MBO.548 Wc/banyo acil ipli çağrı butonu adet 4
549 MBO.549 Kapı üstü ikaz lambası adet 8
550 MBO.550 1 çevrimli, 12 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. adet 2
551 MBO.551 2 çevrimli, 24 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 2
552 MBO.552 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli Adresli yangın alarm santrali adet 2
553 MBO.553 4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli Adresli yangın alarm santrali adet 1
554 MBO.554 Network arabirim kartı (her santrala veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir. adet 4
555 MBO.555 Termal mini printer Yangın Algılama, Söndürme ve Yangın Alarm Sistemi adet 2
556 MBO.556 RS-232 Haberleşme Modülü Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü adet 2
557 MBO.557 RS-485 Haberleşme Modülü Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü adet 2
558 MBO.558 Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü adet 1
559 MBO.559 Adresli yangın alarm santralı MODBUS haberleşme modülü adet 1
560 MBO.560 Analog adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (ölçü: ad.; ihzarat: % 80) adet 2
561 MBO.561 Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü adet 555
562 MBO.562 Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü adet 16
563 MBO.563 Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü adet 12
564 MBO.564 Akıllı analog adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 58
565 MBO.565 Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü adet 16
566 MBO.566 Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü adet 6
567 MBO.567 Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni adet 58
568 MBO.568 Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah adet 10
569 MBO.569 Paralel ihbar lambası adet 20
570 MBO.570 Dedektör sıva üstü montaj kutusu adet 585
571 MBO.571 Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli adet 2
572 MBO.572 Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli adet 2
573 MBO.573 240 W (rms) Güç Amfisi adet 4
574 MBO.574 300 W (rms) Güç Amfisi adet 2
575 MBO.575 Tavan Hoparlörü adet 15
576 MBO.576 Duvar Hoparlörü adet 25
577 MBO.577 Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah (TS EN 54-4) adet 1
578 MBO.578 Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah (TS EN 54-4) adet 1
579 MBO.579 Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 12
580 MBO.580 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 3
581 MBO.581 3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı adet 40
582 MBO.582 Televizyon sortisi adet 1
583 MBO.583 17 elemanlı televizyon anteni adet 1
584 MBO.584 Splitters dağıtıcı cinsi 1/8 max db kaybı 12,0 (ts en 60728-6) adet 1
585 MBO.585 Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar metre 20
586 MBO.586 Utp cat6 sıva üstü tekli priz adet 16
587 MBO.587 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 25
588 MBO.588 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
589 MBO.589 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 10 çift. metre 100
590 MBO.590 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 20 çift. metre 120
591 MBO.591 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 50 çift. metre 80
592 MBO.592 Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çift adet 8
593 MBO.593 Plastik etanş telefon dağıtım kutusu 30 çift adet 6
594 MBO.594 Telefon tesisatı sortisi adet 4
595 MBO.595 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 250
596 MBO.596 2x2x0,8+0,8 mm2 LIH(St)H Halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) metre 8.250
597 MBO.597 2x1 mm2 LIH(St)H halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) metre 700
598 MBO.598 8 core sm zırhlı f/o kablo metre 175
599 MBO.599 Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" adet 3
600 MBO.600 Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19" adet 6
601 MBO.601 Ürüne ait aksesuar sabit raf 500 mm adet 10
602 MBO.602 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı adet 10
603 MBO.603 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 5
604 MBO.604 TRIPOD TURNIKE_1 (Yarım Boy, iki bacaklı, 304 paslanmaz çelik) adet 1
605 MBO.605 TRIPOD TURNIKE_2 (Yarım Boy, tek bacaklı, 304 paslanmaz çelik) adet 1
606 MBO.606 Elektrikli Kollu Bariyer (İki adeti bir set) set 1
607 MBO.607 MEVCUT YANGIN İHBAR SANTRALİNE (DMS) İLAVE YAPILMASI adet 1
608 MBO.608 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP DOME KAMERA adet 4
609 MBO.609 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP DOME KAMERA (Akıllı Video Analiz Özellikli) adet 2
610 MBO.610 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP BULLET KAMERA adet 2
611 MBO.611 RAID 5/6 KAYIT KORUMA SINIFI, 16-32 KANAL PROFESYONEL TİP NETWORK IP VIDEO KAYIT ÜNİTESİ (IP VİDEO KAYIT CİHAZI) adet 1
612 MBO.612 GÜVENLİK MERKEZİ KAMERA İZLEME ve YÖNETİM BİLGİSAYARI adet 1
613 MBO.613 HD IP ViDEO KOD ÇÖZÜCÜ DUVAR MONİTÖR, GÖRÜNTÜ AKTARMA ÜNİTESİ BİLGİSAYARI (VİDEO DECODER ) adet 1
614 MBO.614 24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Web Smart Ethernet Switch adet 1
615 MBO.615 8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo adet 4
616 MBO.616 4 PORTLU ENDÜSTRİYEL ETHERNET MEDİA CONVERTER adet 2
617 MBO.617 8TB 7200RPM 256MB NAS 7/24 SATA3 HDD adet 2
618 MBO.618 ENDÜSTRİYEL FİBER ETHERNET ÇEVİRİCİ MODÜL adet 2
619 MBO.619 İÇ ORTAM FİBER ETHERNET ÇEVİRİCİ MODÜL adet 2
620 MBO.620 DATA KORUMA PARAFUDURU, POE GİRİŞLİ adet 4
621 MBO.621 CİHAZ 220 V AC BESLEME GİRİŞİ KORUMA PARAFUDURU adet 2
622 MBO.622 22 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
623 MBO.623 27 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
624 MBO.624 32 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
625 MBO.625 42 inç LCD DUVAR MONİTÖRÜ adet 1
626 MBO.626 SABİT KAMERA MONTAJ DİREĞİ adet 6
627 MBO.627 HAREKETLİ KAMERA MONTAJ DİREĞİ adet 1
628 MBO.628 HAREKETLİ DOME KAMERA VE NVR KONTROL ÜNİTESİ KEYBOARD KONTROL KLAVYESİ adet 1
629 MBO.629 TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR adet 2
630 MBO.630 ANALOG DAHİLİ BOX KAMERA adet 1
631 MBO.631 ANALOG HARİCİ BOX KAMERA adet 1
632 MBO.632 ANALOG HARİCİ HAREKETLİ DOME KAMERA adet 1
633 MBO.633 ANALOG 16 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
634 MBO.634 ANALOG 8 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
635 MBO.635 Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması kilogram 500
636 MBO.636 1 Kollu 45 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 4
637 MBO.637 2 Kollu 90 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 4
638 MBO.638 1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 6
639 MBO.639 1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması adet 6
640 MBO.640 Dahili Tip 15W Hoparlör adet 2
641 MBO.641 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-3W-100 mm'ye kadar) adet 4
642 MBO.642 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-6W-200 mm'ye kadar) adet 4
643 MBO.643 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-9W-300 mm'ye kadar) adet 1
644 MBO.644 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-18W-600 mm'ye kadar) adet 2
645 MBO.645 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-27W-900 mm'ye kadar) adet 4
646 MBO.646 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar) adet 4
647 MBO.647 LED (Wall Washer) Armatür (Gömme-3W-100mm'e kadar) adet 4
648 MBO.648 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-6W-200 mm'ye kadar) adet 6
649 MBO.649 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-9W-300 mm'ye kadar) adet 4
650 MBO.650 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-18W-600 mm'ye kadar) adet 1
651 MBO.651 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-27W-900 mm'ye kadar) adet 1
652 MBO.652 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-36W-1200 mm'ye kadar) adet 1
653 MBO.653 Led Line ( Şerit Led- Soketli) adet 70

İhale Adı Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

b) Adresi:Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe - ÇANKAYA / ANKARA

c) Telefon numarası:312 449 81 00

ç) Faks numarası:312 449 71 20 - 0312 449 71 23

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Uğur AKKAŞ - Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, Sosyal Tesisleri ve Eğitim Tesislerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:2019E040150

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı muhtelif yerlerde 653 adet iş kalemine ait İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım işlerinin yapımıdır

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Karayolları Genel Müdürlüğü (ANKARA)

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/238746

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.06.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şube Müdürlüğü, D Blok, Kat 2

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2, Yücetepe/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2, Yücetepe/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):1.200 TRY (Türk Lirası) (bin iki yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 1 adet analiz formatı,

f)
Projeler
g) Birim fiyat tarifleri
h) Teknik Şartnameler ve Birim Fiyat Tarifleri
i) Yapılacak İşler Listeleri
j) Karayolları Teknik Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.) İdareden görülecektir.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu” işlerdir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.01.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Sözleşme noter tarafından tescil edilecek ve onaylanacaktır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 100

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

46.2. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tüm maddeleri "İdari Şartname" de yer almasalar bile geçerlidir.


4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.


EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 MBO.001 Ø200 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ metre 20
2 MBO.002 EL İLE HENDEK VE TEMEL DOLGU YAPILMASI metreküp 40
3 MBO.003 KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI metreküp 1.880
4 MBO.004 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması metreküp 220
5 MBO.005 Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması metreküp 220
6 MBO.006 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) metreküp 515,04
7 MBO.007 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 120,476
8 MBO.008 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 170,375
9 MBO.009 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 150
10 MBO.010 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 90
11 MBO.011 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 25,872
12 MBO.012 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 6,65
13 MBO.013 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) ton 2,25
14 MBO.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 12
15 MBO.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 12
16 MBO.016 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi ton 1
17 MBO.017 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 750
18 MBO.018 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 350
19 MBO.019 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) metrekare 2.305
20 MBO.020 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 2.400
21 MBO.021 Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 600
22 MBO.022 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması metrekare 200
23 MBO.023 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 basınç dayanımı<200 KN/m2) metrekare 33,9
24 MBO.024 Ø 100 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi metre 22,6
25 MBO.025 Ocak taşı ile blokaj yapılması metreküp 50
26 MBO.026 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 130
27 MBO.027 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 225
28 MBO.028 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 350
29 MBO.029 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 375,96
30 MBO.030 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 1.387
31 MBO.031 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 762,42
32 MBO.032 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 230,36
33 MBO.033 2 mm kalınlıkta, tpo esaslı, (uv dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması metrekare 50,82
34 MBO.034 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 216
35 MBO.035 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) metrekare 1.057,6
36 MBO.036 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 62
37 MBO.037 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 1.359,39
38 MBO.038 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 2.113,01
39 MBO.039 Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) metrekare 2.602
40 MBO.040 Alçı astar (perdah) yapılması (tamirat işlerinde) metrekare 700
41 MBO.041 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 2.702
42 MBO.042 Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık) metrekare 50,82
43 MBO.043 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması metrekare 100
44 MBO.044 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem) metrekare 10
45 MBO.045 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) metre 10
46 MBO.046 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 65
47 MBO.047 Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r>=1400 n/m2) (yangın sınıfı broof) metrekare 64
48 MBO.048 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 165
49 MBO.049 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 30,82
50 MBO.050 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 50,82
51 MBO.051 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 160
52 MBO.052 Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. metre 100
53 MBO.053 40 x 40 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli döseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 578,42
54 MBO.054 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli döseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 100
55 MBO.055 30 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliginde, i.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile) metrekare 1.418,71
56 MBO.056 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 60,82
57 MBO.057 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 37,6
58 MBO.058 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 160
59 MBO.059 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 20
60 MBO.060 Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metre 10
61 MBO.061 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 200
62 MBO.062 75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 150
63 MBO.063 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 70
64 MBO.064 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) metrekare 65
65 MBO.065 Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.100
66 MBO.066 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 3.500
67 MBO.067 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) adet 343
68 MBO.068 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) adet 10
69 MBO.069 Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) adet 10
70 MBO.070 Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması adet 5
71 MBO.071 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı ve alüminyum) adet 147
72 MBO.072 Lastik başlı tamponun yerine takılması adet 27
73 MBO.073 Sürgünün yerine takılması (düşey tespit takımı) adet 5
74 MBO.074 Menteşenin yerine takılması adet 411
75 MBO.075 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 12
76 MBO.076 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 55
77 MBO.077 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 1.020
78 MBO.078 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 88,2
79 MBO.079 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması metrekare 191,1
80 MBO.080 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 54,62
81 MBO.081 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) metrekare 1.100
82 MBO.082 Tek prof.-40 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. metrekare 75
83 MBO.083 Çift prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5 mt metrekare 79,5
84 MBO.084 Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yap. metrekare 100
85 MBO.085 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı sist. asma tavan yapılması metrekare 321,48
86 MBO.086 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 200
87 MBO.087 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 341,42
88 MBO.088 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması metrekare 220,25
89 MBO.089 Ahşap yüzeylerin verniklenmesi metrekare 640
90 MBO.090 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 115,2
91 MBO.091 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 776
92 MBO.092 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) metrekare 3.752
93 MBO.093 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5.773,2
94 MBO.094 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5.046,31
95 MBO.095 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 650
96 MBO.096 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 400
97 MBO.097 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.800
98 MBO.098 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 10.700
99 MBO.099 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) metre 20
100 MBO.100 Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması,yerine konulması. kilogram 200
101 MBO.101 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI metrekare 600
102 MBO.102 15 mm kalinlikta lifler ile güçlendirilmis alçi levhalar (her iki yüzü cam elyaf silte kapli) ile mevcut konstrüksiyona kaplama yapilmasi metrekare 275
103 MBO.103 Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı metreküp 233,3
104 MBO.104 Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı metreküp 210
105 MBO.105 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı metreküp 120
106 MBO.106 Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi metrekare 450
107 MBO.107 Her türlü iç sıva sökülmesi metrekare 1.524,39
108 MBO.108 Her türlü dış sıva sökülmesi metrekare 1.137,6
109 MBO.109 Her türlü ahşap çatı sökülmesi metrekare 100
110 MBO.110 Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi metre 10
111 MBO.111 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi metrekare 100
112 MBO.112 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi metrekare 176
113 MBO.113 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi metrekare 2.124,39
114 MBO.114 Dökme mozayik sökülmesi metrekare 600
115 MBO.115 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi metrekare 100
116 MBO.116 Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi metrekare 31,8
117 MBO.117 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi metrekare 90,78
118 MBO.118 Her türlü ahşap dolap sökülmesi metrekare 152,4
119 MBO.119 Tezgah üstü mermeri sökülmesi metrekare 52,8
120 MBO.120 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi metrekare 298
121 MBO.121 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 115,63
122 MBO.122 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 4.740
123 MBO.123 FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAP. metrekare 100
124 MBO.124 Düz mozayik döşeme kaplaması yapımı metrekare 80
125 MBO.125 Yumuşak toprağın 20-25 cm. derinlikte bellenmesi ar 10
126 MBO.126 Toprağın çapalanması ar 10
127 MBO.127 Bitkisel toprağın 10 -15 cm. kalınlıkta serilmesi metreküp 200
128 MBO.128 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ metreküp 200
129 MBO.129 Granülometrik Çakıl Serilmesi metreküp 4,623
130 MBO.130 Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması metrekare 737,6
131 MBO.131 Taraklı Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması metrekare 700
132 MBO.132 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması metrekare 85,36
133 MBO.133 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması metrekare 90
134 MBO.134 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması metrekare 36
135 MBO.135 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 800
136 MBO.136 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması metreküp 20
137 MBO.137 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi metrekare 100
138 MBO.138 Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi metrekare 100
139 MBO.139 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı kilogram 2.500
140 MBO.140 ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ metrekare 90
141 MBO.141 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE KAPAĞI VE ÇATI FENERİ DİBİ YAPILMASI metre 18
142 MBO.142 ÇAM KERESTESİ İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (TAHTA KAPLAMASI HARİÇ) metrekare 100
143 MBO.143 ALÜMÜNYUM PENCERE DOĞRAMALARI İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç) takım 20
144 MBO.144 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ adet 172
145 MBO.145 ALÜMÜNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ adet 5
146 MBO.146 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ adet 36
147 MBO.147 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI adet 39
148 MBO.148 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI PENCERE KOLU VE AYNASI adet 20
149 MBO.149 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI ALTI FIRÇASI metre 39
150 MBO.150 GRANİT PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI (EVIYELI) metrekare 22
151 MBO.151 ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE TIRMIKLANMASI ar 10
152 MBO.152 TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ (Gübre Dahil) ton 5
153 MBO.153 ÇİM TOHUMU EKME dekar 0,5
154 MBO.154 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI metrekare 750
155 MBO.155 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TEL ÇİTİN SÖKÜLMESİ metrekare 750
156 MBO.156 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TELÇİT DİREĞİNİN SÖKÜLMESİ adet 30
157 MBO.157 GALVANİZLİ DİKENLİ TEL TEMİNİ VE BETON ÇİT DİREKLERİ ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI metre 450
158 MBO.158 Her Türlü Yağmur Oluğu Sökülmesi metre 120
159 MBO.159 Kiremit Çatı Örtüsü Sökülmesi metrekare 50
160 MBO.160 Ahşap Döşeme veya Ahşap Parke Sökülmesi metrekare 456
161 MBO.161 Süpürgelik Sökülmesi (Her Türlü Malzemeden) metre 200
162 MBO.162 Ahşap Lambri ve Benzeri Duvar Kaplaması Sökülmesi metrekare 150
163 MBO.163 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Sökülmesi metrekare 145,82
164 MBO.164 Ahşap Kapı Kanadı Sökülmesi metrekare 322,89
165 MBO.165 Cüruf Dolgu Yapılması metreküp 55,2
166 MBO.166 3 cm Kalınlığında Granit Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 6
167 MBO.167 Lambri Yapılması metrekare 50
168 MBO.168 Laminat Kaplamalı Kapı Kasası Yapılması ve Yerine Takılması metrekare 39,99
169 MBO.169 Mevcut Kapilarin Suni Deri (Kapitone) Kaplanmasi ve Pirinç Tekmelik Yapilmasi metrekare 10
170 MBO.170 Mevcut Dolaplarin Sökülmesi ve Montajinin Yapilmasi metrekare 56
171 MBO.171 Mevcut Mutfak Tezgahinin Sökülmesi ve Montajinin Yapilmasi metrekare 30,8
172 MBO.172 Balon Kapak Mutfak Dolabı Yapılması metrekare 193
173 MBO.173 80 cm Lavabolu Banyo Dolabı Yapılması adet 6
174 MBO.174 Master Kilit Yapılması adet 80
175 MBO.175 Raylı Sürgü Sistem Cam Kapatma metrekare 8,25
176 MBO.176 Fotoselli Kapi Yapilmasi Çift Yöne Açılır adet 1
177 MBO.177 Fotoselli Kapi Yapilmasi Tek Yöne Açılır adet 14
178 MBO.178 Ahşap Kompozit Isı Yalıtımlı Lambri Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 60
179 MBO.179 Ahşap Kompozit Lambri Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 15
180 MBO.180 Ahşap Kompozit Pergola Yapılması metrekare 10
181 MBO.181 Mevcut ahşap kompozit pergolanın sökülüp - montajının yapılması metrekare 60
182 MBO.182 Alüminyum Mesh Yapılması metrekare 56
183 MBO.183 Mekanik Montaj Traverten Cephe Kaplaması Yapılması metrekare 24
184 MBO.184 Seksiyonel Kapı Yapılması (Kaçış Kapılı) adet 2
185 MBO.185 Alüminyum Giydirme Cephe Yapılması metrekare 10
186 MBO.186 Zincirli Giyotin ( Motorlu dikey açılır-kapanır) Cam Sistemi Yapılması İşi metrekare 25
187 MBO.187 Basketbol Sahasına 8+7 Mm Epdm Kauçuk Tartan Zemin Yapılması metrekare 800
188 MBO.188 Alüminyum Kasalı ve Alüminyum CNC İşlemeli Seperatör Yapılması metrekare 60
189 MBO.189 Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması (Mermer Dahil) metrekare 4,5
190 MBO.190 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 180
191 MBO.191 %100 Saf Akrilik, 14 Mm Hav Yüksekliğinde, 1.000.000 İlmek/M2, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması metrekare 20
192 MBO.192 Pvc ve alüminyum dogramaya profil ile 4 + 4 mm kalinlikta 16 mm ara bosluk çitali, dis cami temperli, nötral, isi kontrol kaplamali, iç cami düz cam pencere ünitesi takilmasi metrekare 90,9
193 MBO.193 Pvc ve alüminyum dogramaya profil ile4+4 mm kalynlykta renksiz saydam 0,76 pvb'li lamine cam pencere ünitesi takilmasi metrekare 10
194 MBO.194 40x50 cm vidalı lavabo adet 6
195 MBO.195 Demont.40 x 50 cm Yaylı, kancalı veya vidalı sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 6
196 MBO.196 Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 50
197 MBO.197 Demont.Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 50
198 MBO.198 Takriben 50x60 cm bedensel engelli sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar adet 8
199 MBO.199 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf takım 70
200 MBO.200 Demont.Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf takım 70
201 MBO.201 Ayna takriben 40x50 cm adet 50
202 MBO.202 Demont.Ayna takriben 40x50 cm adet 50
203 MBO.203 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 8
204 MBO.204 Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 50
205 MBO.205 Demont.Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 50
206 MBO.206 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı adet 40
207 MBO.207 Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı adet 40
208 MBO.208 Demont.Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı takım 40
209 MBO.209 Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) takım 40
210 MBO.210 Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 20
211 MBO.211 Demont.Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 20
212 MBO.212 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS 800 EN 997) takım 8
213 MBO.213 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
214 MBO.214 Demont.Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
215 MBO.215 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 20
216 MBO.216 Demont.Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 20
217 MBO.217 Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 35x40x50 ekstra sınıf takım 15
218 MBO.218 Demont.Pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı)35x40x50 ekstra sınıf takım 15
219 MBO.219 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 15
220 MBO.220 Demont.Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 15
221 MBO.221 1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 15
222 MBO.222 Demont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 adet 15
223 MBO.223 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 21
224 MBO.224 Demont.1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 6
225 MBO.225 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 6
226 MBO.226 Demont.2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 6
227 MBO.227 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
228 MBO.228 Demont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
229 MBO.229 İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
230 MBO.230 Demont.İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 6
231 MBO.231 El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) takım 6
232 MBO.232 Demont.El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) takım 6
233 MBO.233 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 70
234 MBO.234 Demont.Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) adet 70
235 MBO.235 Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" adet 24
236 MBO.236 Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) adet 12
237 MBO.237 Demont.Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) adet 12
238 MBO.238 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 1
239 MBO.239 Demont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası adet 40
240 MBO.240 Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası adet 8
241 MBO.241 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) adet 10
242 MBO.242 Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 40
243 MBO.243 Demont.Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm adet 40
244 MBO.244 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 18
245 MBO.245 Demont.Paslanmaz çelik kağıtlık adet 18
246 MBO.246 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 8
247 MBO.247 Askı fayans 10x16cm adet 40
248 MBO.248 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 8
249 MBO.249 Engelliler için klozet tutunma barı adet 8
250 MBO.250 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 8
251 MBO.251 Demont.Yer süzgeci pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı adet 80
252 MBO.252 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı adet 6
253 MBO.253 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı adet 80
254 MBO.254 Demont.Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı adet 6
255 MBO.255 Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
256 MBO.256 Demont.Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
257 MBO.257 Sıcak su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
258 MBO.258 Demont.Sıcak su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 6
259 MBO.259 50,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 2
260 MBO.260 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler adet 3
261 MBO.261 Sprey tip pop-up spring (ölçü:ad. ihzarat:%80) adet 20
262 MBO.262 Demont.Sprey tip pop-up spring adet 20
263 MBO.263 Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") adet 20
264 MBO.264 Demont.Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") adet 20
265 MBO.265 Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") adet 20
266 MBO.266 Demont.Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") adet 20
267 MBO.267 625 KW - 699 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları adet 1
268 MBO.268 Demont.625 KW - 699 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları adet 1
269 MBO.269 Demont.Pn' 10 bakır boru serpantinli eşanjör 40 m2 adet 2
270 MBO.270 Demont.Dökme dilimli kolonlu radyatör 221/800 mm. (TS EN 442-1) metrekare 40
271 MBO.271 Panel radyatör (tip 22) 600 metre 50
272 MBO.272 Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 metre 50
273 MBO.273 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 80
274 MBO.274 Demont.Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 80
275 MBO.275 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 10
276 MBO.276 Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 10
277 MBO.277 4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
278 MBO.278 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
279 MBO.279 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 1
280 MBO.280 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör takım 6
281 MBO.281 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 5
282 MBO.282 Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü adet 5
283 MBO.283 Yağlı boya ile radyatör ve konvektör boyanması metrekare 100
284 MBO.284 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
285 MBO.285 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
286 MBO.286 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
287 MBO.287 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
288 MBO.288 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
289 MBO.289 Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
290 MBO.290 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
291 MBO.291 Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 50
292 MBO.292 Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
293 MBO.293 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
294 MBO.294 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
295 MBO.295 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
296 MBO.296 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
297 MBO.297 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
298 MBO.298 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
299 MBO.299 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
300 MBO.300 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
301 MBO.301 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
302 MBO.302 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
303 MBO.303 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
304 MBO.304 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
305 MBO.305 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
306 MBO.306 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
307 MBO.307 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
308 MBO.308 Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
309 MBO.309 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
310 MBO.310 Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
311 MBO.311 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
312 MBO.312 Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
313 MBO.313 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
314 MBO.314 Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
315 MBO.315 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
316 MBO.316 Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 150
317 MBO.317 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 150
318 MBO.318 Dikişli galvanizli çelik boru 6" ø150 ortalama dış çap 165,1/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
319 MBO.319 Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 6" ø150 ortalama dış çap 165,1/5,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
320 MBO.320 Pn 20 polipropilen 1/2" ø16/3,4 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 500
321 MBO.321 Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" ø16/3,4 mm temiz su boruları metre 500
322 MBO.322 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 500
323 MBO.323 Demont.Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları metre 500
324 MBO.324 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
325 MBO.325 Demont.Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları metre 300
326 MBO.326 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
327 MBO.327 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
328 MBO.328 Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
329 MBO.329 Polipropilen plastik pis su borusu ø150/3,9 mm (Geçme muflu) (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 20
330 MBO.330 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
331 MBO.331 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm metre 300
332 MBO.332 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
333 MBO.333 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm metre 300
334 MBO.334 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
335 MBO.335 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm metre 300
336 MBO.336 Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
337 MBO.337 Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm metre 300
338 MBO.338 Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
339 MBO.339 Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
340 MBO.340 Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 200
341 MBO.341 Dış Çap ø110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 100
342 MBO.342 Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (bina içinde döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 300
343 MBO.343 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. metre 300
344 MBO.344 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" adet 32
345 MBO.345 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" adet 32
346 MBO.346 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" adet 42
347 MBO.347 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 40 mm adet 10
348 MBO.348 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 40 mm adet 10
349 MBO.349 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50 mm adet 10
350 MBO.350 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 50 mm adet 10
351 MBO.351 Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 65 mm adet 5
352 MBO.352 Demont.Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 65 mm adet 5
353 MBO.353 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 40 mm (TS 3148) adet 12
354 MBO.354 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148) adet 10
355 MBO.355 PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 65 mm (TS 3148) adet 4
356 MBO.356 Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, tam geçişli, ø 20 mm. adet 6
357 MBO.357 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 2
358 MBO.358 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 2
359 MBO.359 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm adet 6
360 MBO.360 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm adet 6
361 MBO.361 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
362 MBO.362 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 2
363 MBO.363 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
364 MBO.364 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm adet 2
365 MBO.365 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
366 MBO.366 Demont.Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm adet 2
367 MBO.367 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 3
368 MBO.368 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 3
369 MBO.369 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı adet 3
370 MBO.370 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss adet 1
371 MBO.371 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss adet 1
372 MBO.372 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss adet 1
373 MBO.373 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 200
374 MBO.374 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
375 MBO.375 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 200
376 MBO.376 Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 100
377 MBO.377 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ø 27 mm, 25mm metre 150
378 MBO.378 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1") ø 34 mm, 30mm metre 150
379 MBO.379 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") ø 42 mm, 30mm metre 250
380 MBO.380 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/2") ø 48 mm, 30mm metre 100
381 MBO.381 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/2") ø 48 mm, 40mm metre 12
382 MBO.382 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (2") ø 60 mm, 30mm metre 150
383 MBO.383 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 63 mm, 50mm metre 200
384 MBO.384 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 70 mm, 30mm metre 250
385 MBO.385 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 83 mm, 40mm metre 300
386 MBO.386 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 102 mm, 40mm metre 250
387 MBO.387 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 127 mm, 40mm metre 150
388 MBO.388 Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 159 mm, 50mm metre 100
389 MBO.389 (1/4") dış çap:15 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
390 MBO.390 (1/2") dış çap:21 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
391 MBO.391 (3/4") dış çap:27 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
392 MBO.392 (1") dış çap:33 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
393 MBO.393 (1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
394 MBO.394 (1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
395 MBO.395 (2") dış çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
396 MBO.396 (2 1/2") dış çap:76 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
397 MBO.397 (3") dış çap:89 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
398 MBO.398 (4") dış çap:114 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) metre 20
399 MBO.399 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar metre 500
400 MBO.400 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar metre 700
401 MBO.401 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar metre 400
402 MBO.402 Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar metre 100
403 MBO.403 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 2000 m3/h. adet 1
404 MBO.404 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 3000 m3/h. adet 4
405 MBO.405 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 3
406 MBO.406 En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması metrekare 50
407 MBO.407 En geniş kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması metrekare 50
408 MBO.408 Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (bina içinde döşenmiş montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metrekare 30
409 MBO.409 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
410 MBO.410 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 10
411 MBO.411 Kanat araları sabit tip anemostat 15 cm. adet 10
412 MBO.412 Poliüretan yanmaz levha ile akustik izole 10 mm. metrekare 100
413 MBO.413 500 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
: (Ölçü: m ):
metre 15
414 MBO.414 FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK adet 30
415 MBO.415 PASLANMAZ ÇELİK SABUNLUK adet 30
416 MBO.416 İKİLİ KÖŞE SÜNGERLİK adet 10
417 MBO.417 GAZ FLEXİ DOĞALGAZ HORTUMU (125CM) adet 6
418 MBO.418 AKRİLİK PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ VE DUŞA KABİNİ YAPILMASI - MEVCUT DUŞ TEKNESİ VE KABİNİN SÖKÜLMESİ takım 6
419 MBO.419 ø 160 mm.pe 100 polietilenden mamul 6 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu (bina dışında, toprağa döşenmiş boru montaj ve montaj malzemesi bedeli dahil) metre 250
420 MBO.420 Mutfak Aspiratörü (Ev tipi) adet 6
421 MBO.421 Demont.Mutfak Aspiratörü (Ev tipi) adet 6
422 MBO.422 Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 2
423 MBO.423 Demont.Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 5
424 MBO.424 Mont.Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) adet 2
425 MBO.425 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 1
426 MBO.426 Demont.Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 1
427 MBO.427 Mont.Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 2
428 MBO.428 İlave sac pano 800 mm. adet 2
429 MBO.429 Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 3
430 MBO.430 Demont.Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 1
431 MBO.431 Mont.Sıva üstü sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 1
432 MBO.432 Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
433 MBO.433 Demont.Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
434 MBO.434 Mont.Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 2
435 MBO.435 Sıva üstü sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 4
436 MBO.436 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık adet 2
437 MBO.437 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 12 otomatik sigortalık adet 14
438 MBO.438 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 16 otomatik sigortalık adet 6
439 MBO.439 Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 120
440 MBO.440 Demont.Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 60
441 MBO.441 Mont.Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 15
442 MBO.442 3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 24
443 MBO.443 3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 5
444 MBO.444 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 30
445 MBO.445 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 30
446 MBO.446 B sınıfı 230v ac,100 ka (10/350ms), üç faz, nötr-toprak adet 2
447 MBO.447 Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
448 MBO.448 Seçici tip pako şalter 2*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
449 MBO.449 Seçici tip pako şalter 3*40 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 5
450 MBO.450 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 4
451 MBO.451 Normal tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 2
452 MBO.452 2 x 16 A.e kadar mandal buton adet 2
453 MBO.453 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 60
454 MBO.454 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. adet 5
455 MBO.455 Zaman rölesi 0-60 san. adet 2
456 MBO.456 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı adet 4
457 MBO.457 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 4 mm2 metre 170
458 MBO.458 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 6 mm2 metre 70
459 MBO.459 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 10 mm2 metre 50
460 MBO.460 Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 16 mm2 metre 45
461 MBO.461 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*1.5 mm2 NVV (NYM) metre 250
462 MBO.462 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*2.5 mm2 NVV (NYM) metre 350
463 MBO.463 Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*4 mm2 NVV (NYM) metre 65
464 MBO.464 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*1.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 100
465 MBO.465 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 450
466 MBO.466 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 60
467 MBO.467 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metre 45
468 MBO.468 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 45
469 MBO.469 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 70
470 MBO.470 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 150
471 MBO.471 3x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
472 MBO.472 4x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 40
473 MBO.473 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
474 MBO.474 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 60
475 MBO.475 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 80
476 MBO.476 3x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 50
477 MBO.477 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 50
478 MBO.478 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 60
479 MBO.479 3x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 1.500
480 MBO.480 Normal aydınlatma sortisi adet 10
481 MBO.481 Demont.Normal aydınlatma sortisi adet 24
482 MBO.482 Mont.Normal aydınlatma sortisi adet 5
483 MBO.483 Komütatör aydınlatma sortisi adet 4
484 MBO.484 Demont.Komütatör aydınlatma sortisi adet 18
485 MBO.485 Mont.Komütatör aydınlatma sortisi adet 2
486 MBO.486 Paralel aydınlatma sortisi adet 16
487 MBO.487 Demont.Paralel aydınlatma sortisi adet 18
488 MBO.488 Mont.Paralel aydınlatma sortisi adet 12
489 MBO.489 Demont.Güvenlik hatlı normal sorti adet 4
490 MBO.490 Demont.Güvenlik hatlı komütatör sorti adet 4
491 MBO.491 Demont.Güvenlik hatlı paralel sorti adet 5
492 MBO.492 Güvenlik hatlı priz sortisi adet 2
493 MBO.493 Demont.Güvenlik hatlı priz sortisi adet 26
494 MBO.494 Mont.Güvenlik hatlı priz sortisi adet 16
495 MBO.495 Halogenfree kablo ile normal sorti adet 6
496 MBO.496 Halogenfree kablo ile komütatör sorti adet 8
497 MBO.497 Halogenfree kablo ile paralel sorti adet 22
498 MBO.498 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti adet 12
499 MBO.499 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti adet 12
500 MBO.500 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti adet 12
501 MBO.501 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 5
502 MBO.502 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 4
503 MBO.503 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 8
504 MBO.504 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 90
505 MBO.505 Linye hattı peşel, bergman veya pvc boru içerisinde, plastik izoleli (ho7z,o7z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 12
506 MBO.506 Boş boru döşemesi (14-18 mm) metre 80
507 MBO.507 Boş boru döşemesi (26-37 mm) metre 50
508 MBO.508 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 15
509 MBO.509 40-50 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 15
510 MBO.510 63-75 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu metre 100
511 MBO.511 Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 120
512 MBO.512 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 85
513 MBO.513 Ø 90 mm PE kablo muhafaza koruge boru metre 90
514 MBO.514 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 12
515 MBO.515 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 100
516 MBO.516 Işık akısı en az 2000 lm, tüketim değeri en fazla 30W olan. LED Endirek Aydınlatma Armatürü adet 36
517 MBO.517 Işık akısı en az 3000 lm, tüketim değeri en fazla 50W olan. LED Endirek Aydınlatma Armatürü adet 22
518 MBO.518 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 12
519 MBO.519 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 20
520 MBO.520 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 12
521 MBO.521 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 4
522 MBO.522 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 27
523 MBO.523 Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 12
524 MBO.524 Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 12
525 MBO.525 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 12
526 MBO.526 Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 12
527 MBO.527 Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür adet 8
528 MBO.528 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür adet 12
529 MBO.529 Işık akısı en az 10000 lm, tüketim değeri en fazla 120 W olan LED Yüksek Tavan Armatürü adet 18
530 MBO.530 Işık akısı en az 15000 lm, tüketim değeri en fazla 160 W olan LED Yüksek Tavan Armatürü adet 18
531 MBO.531 Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan. Led Projektörler adet 6
532 MBO.532 Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. Led Projektörler adet 8
533 MBO.533 Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. Led Projektörler adet 40
534 MBO.534 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü adet 14
535 MBO.535 Demont.Tip t1-2*20 w. (çift balastlı) plexiglas flöresan armatür adet 8
536 MBO.536 Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür adet 12
537 MBO.537 Sıva üstü topraklı priz adet 1
538 MBO.538 Kablo tava sistemleri kilogram 250
539 MBO.539 En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 2.025
540 MBO.540 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 80
541 MBO.541 En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 120
542 MBO.542 En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 2.510
543 MBO.543 En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 60
544 MBO.544 50x12 mm balık sırtı kablo kanalı metre 30
545 MBO.545 Hemşire çağrı konsolu 24 adres kapasiteli, adet 1
546 MBO.546 Oda / yatak adres kontrol modülü adet 4
547 MBO.547 Çağrı /reset ünitesi adet 4
548 MBO.548 Wc/banyo acil ipli çağrı butonu adet 4
549 MBO.549 Kapı üstü ikaz lambası adet 8
550 MBO.550 1 çevrimli, 12 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. adet 2
551 MBO.551 2 çevrimli, 24 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 2
552 MBO.552 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli Adresli yangın alarm santrali adet 2
553 MBO.553 4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli Adresli yangın alarm santrali adet 1
554 MBO.554 Network arabirim kartı (her santrala veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir. adet 4
555 MBO.555 Termal mini printer Yangın Algılama, Söndürme ve Yangın Alarm Sistemi adet 2
556 MBO.556 RS-232 Haberleşme Modülü Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü adet 2
557 MBO.557 RS-485 Haberleşme Modülü Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü adet 2
558 MBO.558 Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü adet 1
559 MBO.559 Adresli yangın alarm santralı MODBUS haberleşme modülü adet 1
560 MBO.560 Analog adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (ölçü: ad.; ihzarat: % 80) adet 2
561 MBO.561 Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü adet 555
562 MBO.562 Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü adet 16
563 MBO.563 Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü adet 12
564 MBO.564 Akıllı analog adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 58
565 MBO.565 Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü adet 16
566 MBO.566 Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü adet 6
567 MBO.567 Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni adet 58
568 MBO.568 Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah adet 10
569 MBO.569 Paralel ihbar lambası adet 20
570 MBO.570 Dedektör sıva üstü montaj kutusu adet 585
571 MBO.571 Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli adet 2
572 MBO.572 Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli adet 2
573 MBO.573 240 W (rms) Güç Amfisi adet 4
574 MBO.574 300 W (rms) Güç Amfisi adet 2
575 MBO.575 Tavan Hoparlörü adet 15
576 MBO.576 Duvar Hoparlörü adet 25
577 MBO.577 Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah (TS EN 54-4) adet 1
578 MBO.578 Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah (TS EN 54-4) adet 1
579 MBO.579 Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 12
580 MBO.580 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 3
581 MBO.581 3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı adet 40
582 MBO.582 Televizyon sortisi adet 1
583 MBO.583 17 elemanlı televizyon anteni adet 1
584 MBO.584 Splitters dağıtıcı cinsi 1/8 max db kaybı 12,0 (ts en 60728-6) adet 1
585 MBO.585 Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar metre 20
586 MBO.586 Utp cat6 sıva üstü tekli priz adet 16
587 MBO.587 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 25
588 MBO.588 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
589 MBO.589 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 10 çift. metre 100
590 MBO.590 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 20 çift. metre 120
591 MBO.591 Bina harici ana hat tesisatı 0.9 mm. 50 çift. metre 80
592 MBO.592 Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çift adet 8
593 MBO.593 Plastik etanş telefon dağıtım kutusu 30 çift adet 6
594 MBO.594 Telefon tesisatı sortisi adet 4
595 MBO.595 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 250
596 MBO.596 2x2x0,8+0,8 mm2 LIH(St)H Halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) metre 8.250
597 MBO.597 2x1 mm2 LIH(St)H halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) metre 700
598 MBO.598 8 core sm zırhlı f/o kablo metre 175
599 MBO.599 Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" adet 3
600 MBO.600 Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19" adet 6
601 MBO.601 Ürüne ait aksesuar sabit raf 500 mm adet 10
602 MBO.602 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı adet 10
603 MBO.603 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 5
604 MBO.604 TRIPOD TURNIKE_1 (Yarım Boy, iki bacaklı, 304 paslanmaz çelik) adet 1
605 MBO.605 TRIPOD TURNIKE_2 (Yarım Boy, tek bacaklı, 304 paslanmaz çelik) adet 1
606 MBO.606 Elektrikli Kollu Bariyer (İki adeti bir set) set 1
607 MBO.607 MEVCUT YANGIN İHBAR SANTRALİNE (DMS) İLAVE YAPILMASI adet 1
608 MBO.608 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP DOME KAMERA adet 4
609 MBO.609 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP DOME KAMERA (Akıllı Video Analiz Özellikli) adet 2
610 MBO.610 HARİCİ-DAHİLİ SABİT (FULL HD 1080P) IP BULLET KAMERA adet 2
611 MBO.611 RAID 5/6 KAYIT KORUMA SINIFI, 16-32 KANAL PROFESYONEL TİP NETWORK IP VIDEO KAYIT ÜNİTESİ (IP VİDEO KAYIT CİHAZI) adet 1
612 MBO.612 GÜVENLİK MERKEZİ KAMERA İZLEME ve YÖNETİM BİLGİSAYARI adet 1
613 MBO.613 HD IP ViDEO KOD ÇÖZÜCÜ DUVAR MONİTÖR, GÖRÜNTÜ AKTARMA ÜNİTESİ BİLGİSAYARI (VİDEO DECODER ) adet 1
614 MBO.614 24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Web Smart Ethernet Switch adet 1
615 MBO.615 8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo adet 4
616 MBO.616 4 PORTLU ENDÜSTRİYEL ETHERNET MEDİA CONVERTER adet 2
617 MBO.617 8TB 7200RPM 256MB NAS 7/24 SATA3 HDD adet 2
618 MBO.618 ENDÜSTRİYEL FİBER ETHERNET ÇEVİRİCİ MODÜL adet 2
619 MBO.619 İÇ ORTAM FİBER ETHERNET ÇEVİRİCİ MODÜL adet 2
620 MBO.620 DATA KORUMA PARAFUDURU, POE GİRİŞLİ adet 4
621 MBO.621 CİHAZ 220 V AC BESLEME GİRİŞİ KORUMA PARAFUDURU adet 2
622 MBO.622 22 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
623 MBO.623 27 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
624 MBO.624 32 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ adet 1
625 MBO.625 42 inç LCD DUVAR MONİTÖRÜ adet 1
626 MBO.626 SABİT KAMERA MONTAJ DİREĞİ adet 6
627 MBO.627 HAREKETLİ KAMERA MONTAJ DİREĞİ adet 1
628 MBO.628 HAREKETLİ DOME KAMERA VE NVR KONTROL ÜNİTESİ KEYBOARD KONTROL KLAVYESİ adet 1
629 MBO.629 TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR adet 2
630 MBO.630 ANALOG DAHİLİ BOX KAMERA adet 1
631 MBO.631 ANALOG HARİCİ BOX KAMERA adet 1
632 MBO.632 ANALOG HARİCİ HAREKETLİ DOME KAMERA adet 1
633 MBO.633 ANALOG 16 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
634 MBO.634 ANALOG 8 KANAL KAYIT CİHAZI adet 1
635 MBO.635 Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması kilogram 500
636 MBO.636 1 Kollu 45 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 4
637 MBO.637 2 Kollu 90 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 4
638 MBO.638 1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması adet 6
639 MBO.639 1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması adet 6
640 MBO.640 Dahili Tip 15W Hoparlör adet 2
641 MBO.641 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-3W-100 mm'ye kadar) adet 4
642 MBO.642 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-6W-200 mm'ye kadar) adet 4
643 MBO.643 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-9W-300 mm'ye kadar) adet 1
644 MBO.644 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-18W-600 mm'ye kadar) adet 2
645 MBO.645 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-27W-900 mm'ye kadar) adet 4
646 MBO.646 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar) adet 4
647 MBO.647 LED (Wall Washer) Armatür (Gömme-3W-100mm'e kadar) adet 4
648 MBO.648 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-6W-200 mm'ye kadar) adet 6
649 MBO.649 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-9W-300 mm'ye kadar) adet 4
650 MBO.650 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-18W-600 mm'ye kadar) adet 1
651 MBO.651 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-27W-900 mm'ye kadar) adet 1
652 MBO.652 Led Wall Washer Armatür ( Gömme-36W-1200 mm'ye kadar) adet 1
653 MBO.653 Led Line ( Şerit Led- Soketli) adet 70
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN