Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/262933

İhale No: 2019/262933
İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
 • İhale No 2019/262933
 • Şehir Gümüşhane
 • İhale Tarihi 22.07.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 17.06.2019 03:05
 • Telefon 4563171029
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
 • İşin Yeri Kelkit Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo,Biyomedikal Depo ve Ayniyat Tüketim Deposu
 • Kurum Devlet Hastanesi - Kelkit Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -KELKİT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/262933
1-İdarenin
a) Adresi:Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası:4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi:kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
391 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kelkit Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi:İlgili deponun siparişinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:17.07.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB’ na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendirecekler ve aynı zamanda isteklilerin, İhale Dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde tekliflleri ile beraber sunmaları zorunludur Ancak, teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilgili Yönetmelik gereği üretici/ithalatçı firmalar karar verebileceğinden bu yönetmelikler kapsamında olmayan ürünlerin teklif edilmesi durumunda üretici/ithalatçı firmanın TİTUBB kaydı ile üretici/ithalatçı firmanın ürünün bu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır. Yapılacak sorgulamalar sonucunda,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığı  tespit edilen ürünler ile,  T.İ.T.U.B.B. Bilgi Formunun hatalı veya eksik doldurulması halinde eksik ve/veya hatalı kısımlara ilişkin teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

*Luzüm halinde ekonomik açıdan en avantajlı olan tekliflerden komisyon karar aşamasında en az bir numune (Teknik şartnamede birden fazla numune istenmiş ise teknik şartname dikkate alınacaktır) istenebilecektir.

*Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve kalem sıra no’ su yazılı olarak verilecektir. Teklif verilen kalemlere ait numuneler teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir.

*İstekliler sundukları numuneler için ücret talep etmeyecektir.

*Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale konusu işin uzmanlarınca kontrol edilecek, teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teklif edilecek her bir kalemi için firma teknik şartnameye uyduğuna dair taahhütte bulunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L kutu SARF 3
2 AERATÖR YAĞI 500 ML adet SARF 20
3 ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2,5 M adet SARF 5.000
4 ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2,5 M adet SARF 500
5 ALÇI ALTI PAMUK 20 CM X 2,5 M adet SARF 500
6 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK litre SARF 750
7 ALKOL (ETİL ALKOL) % 99 LUK litre SARF 500
8 ALÜMİNYUM PARMAK ATELİ 25 CM adet SARF 750
9 AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET 8-30 F adet SARF 5
10 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE 50 TANEV SAĞ 50 TENE SOL OLACAK ŞEKLDE adet SARF 30
11 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ adet SARF 1.000
12 ANESTEZİ HASTA (SOLUNUM) DEVRESİ PEDİATRİK adet SARF 250
13 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:1 adet SARF 20
14 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:2 adet SARF 20
15 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:3 adet SARF 20
16 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:4 adet SARF 20
17 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:5 adet SARF 20
18 ARGON LAZER ELEKTRO CERRAHİ ÜNİTESİ KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU 1 TANESİ KLS MARTIN ME411 UYUMLU- 1 TANESİ DE PETAŞ PEKKOT 600 MARKA VE MODELE UYUMLU OLMALIDIR adet SARF 2
19 ARKA KAMARA (SULKUS) PMMA LENSİ adet SARF 20
20 ARKA KAMARA (SULKUS) PMMA LENSİ HİDROFOBİK KATLANABİLİR ŞARTNAMEDE BELIRTILEN BOYUT VE ÖZELLIKLERDE. adet SARF 75
21 ARTROSKOPİK SHAVER UCU adet SARF 8
22 ARTROSKOPİK SHAVER UCU ARTROSKOPIK SHAVER BUR UCU BUR adet SARF 5
23 ASPİRASYON KAVANOZU KAPAKLI 3000 ML adet SARF 2
24 ASPİRASYON KAVANOZU KAPAKLI 5000 ML adet SARF 2
25 ASPİRASYON SETİ YANKAUER VAKUM KONTROLLÜ SOĞUK SET adet SARF 2.500
26 ASPİRASYON SONDASI NO:06 adet SARF 400
27 ASPİRASYON SONDASI NO:08 adet SARF 500
28 ASPİRASYON SONDASI NO:10 adet SARF 300
29 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF 500
30 ASPİRASYON SONDASI NO:14 adet SARF 2.000
31 ASPİRASYON SONDASI NO:16 adet SARF 2.000
32 AYARLANABİLİR TOTAL(TORP) (WİNDOWS KAFALI İÇEREN) HA/TİTANYUM OSSİKÜLER PROTEZ (4.00X3.25X3.00-7.00X0.86X1.27MM) TITANYUM, BOYU AYARLANABILIR, BAŞ KISMI GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYECEK ŞEKILDE ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR. adet SARF 15
33 BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER) adet SARF 300
34 BASKET KATETER TAŞ ÇIKARTMA DÜZ, DÖRT TELLİ , 3,8 F 16MM, 90 CM 10 adet üç tel olmalıdır. adet SARF 10
35 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT) 16 KATLI adet SARF 35.000
36 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet SARF 2.000
37 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet SARF 2.000
38 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet SARF 2.000
39 BİSTÜRİ UCU NO:22 adet SARF 1.000
40 BÖBREK KÜVET PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 4.000
41 BUHAR OTOKLAVI CONTA BAKIM SPREYİ SİLİKON adet SARF 300
42 BUHAR STERİLİZASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1 adet SARF 250.000
43 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 1 SAAT adet SARF 100
44 BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI SINIF 1 adet SARF 500
45 C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI DEDEKTÖR TEK KULLANIMLIK adet SARF 300
46 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:6,5 adet SARF 2.000
47 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 adet SARF 2.000
48 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 adet SARF 2.000
49 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:6,5 adet SARF 8.000
50 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7 adet SARF 8.000
51 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 adet SARF 5.000
52 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 adet SARF 10.000
53 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8,5 adet SARF 2.000
54 CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:7 adet SARF 300
55 CİLT İŞARETLEME KALEMİ - KALIN UÇ adet SARF 250
56 CİLT KAPAYICI ŞERİT 12(±1)MM X 100(±5)MM adet SARF 500
57 CİLT STAPLERİ 35 LİK adet SARF 500
58 CİLT STAPLERİ SÖKÜCÜSÜ(REMOVER) adet SARF 10
59 CRESCENT BIÇAĞI 20G 45 DERECE BEVEL UP adet SARF 200
60 DAMLA AYAR SETİ adet SARF 5.000
61 DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO 50 MM X 30 M adet SARF 100
62 DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO 56 MM X 30 M adet SARF 100
63 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL adet SARF 100.000
64 DİSTİLE SU 1000 ML PVC ŞİŞE STERİL adet SARF 500
65 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.2-1.3 M² adet SARF 500
66 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.5-1.6 M² adet SARF 2.500
67 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.8-1.9 M² DÜŞÜK AKIMLI adet SARF 3.000
68 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 2.0-2.2 M² DÜŞÜK AKIMLI adet SARF 1.000
69 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4,8 F 26 CM adet SARF 30
70 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4,8 F 28 CM adet SARF 30
71 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.7 F 26 CM adet SARF 20
72 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.7 F 28 CM adet SARF 20
73 EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 20.000
74 EKG KAĞIDI RULO 110 MM X 30 MT adet SARF 1.000
75 EKG KAĞIDI RULO 63 MM X 30 MT SFT CHEST HI-101 CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR adet SARF 100
76 EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 297 MM adet SARF 10.000
77 EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN takım SARF 5
78 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ KONSANTRE SIVI 1 LT adet SARF 250
79 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LT adet SARF 150
80 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML adet SARF 1.500
81 ELASTİK BANDAJ 10 CM X 2 M adet SARF 1.000
82 ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA, KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU TEK KUTUPLU adet SARF 2
83 ELEKTROKOTER UCU TEMİZLEME ZIMPARASI KOTER UCU ZIMPARASI adet SARF 1.000
84 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON 70(±5)X50(±5)X1(±5)MM SPONGOSTAN adet SARF 250
85 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 7(±0,5)CMX 10(±0,5)CM adet SARF 150
86 ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) adet SARF 200
87 ENDOSKOPİK DİSEKTÖR 5MM adet SARF 5
88 ENDOSKOPİK FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU YETİŞKİN adet SARF 2
89 ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM KARTONLU KAMERA KILIFI adet SARF 500
90 ENDOSKOPİK MAKAS ROTİKÜLASYONLU TEK KULLANIMLIK 5 MM 36CM adet SARF 5
91 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENS 30° adet SARF 2
92 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 0° PEDİATRİK adet SARF 1
93 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 0° YETİŞKİN adet SARF 1
94 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 60° 70 DERECE OLACAK adet SARF 1
95 ENDOSKOPİK TİMSAH DİŞLİ GRASPER 5 MM adet SARF 10
96 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2 adet SARF 50
97 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2.5 adet SARF 50
98 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3 adet SARF 50
99 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3.5 adet SARF 50
100 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4 adet SARF 50
101 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4.5 adet SARF 50
102 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5 adet SARF 100
103 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5.5 adet SARF 100
104 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6 adet SARF 150
105 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6.5 adet SARF 150
106 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 adet SARF 300
107 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 adet SARF 350
108 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 adet SARF 250
109 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8.5 adet SARF 250
110 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:4.5 KAFLI adet SARF 250
111 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:7.5 KAFLI adet SARF 300
112 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:8 KAFLI adet SARF 300
113 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:8.5 KAFLI adet SARF 250
114 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:4 KAFLI adet SARF 25
115 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:5 KAFLI adet SARF 100
116 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:5,5 KAFLI adet SARF 100
117 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:6 KAFLI adet SARF 150
118 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:6.5 KAFLI adet SARF 150
119 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:7 KAFLI adet SARF 300
120 ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) adet SARF 1.000
121 ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 50.000
122 ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 20.000
123 ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 100.000
124 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 5.000
125 ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 30.000
126 ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 30.000
127 EPİDURAL SET 18G adet SARF 150
128 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT adet SARF 250
129 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 adet SARF 1.250
130 FAKO İNFÜZYON KILIFI (SLEEVE) 19G adet SARF 3
131 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 50
132 FAKO TİP VE TİP SIKACAĞI adet SARF 2
133 FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 100
134 FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ adet SARF 10
135 FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT adet SARF 50
136 FLOWMETRE NEMLENDİRME KAVANOZU KAPAKLI 200 ML SET adet SARF 20
137 FLUOROPLASTİK PİSTON (0.6X0.6X6.00MM) TEFLON LOOP adet SARF 20
138 FLUROSAN SODYUM STRİP adet SARF 100
139 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 200
140 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 10 F adet SARF 200
141 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 12 F adet SARF 300
142 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 14 F adet SARF 250
143 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 16 F adet SARF 1.000
144 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 1.000
145 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 20 F adet SARF 300
146 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 300
147 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 10F adet SARF 150
148 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 12F adet SARF 250
149 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 16F adet SARF 250
150 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 14F adet SARF 300
151 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 200
152 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 200
153 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 8F adet SARF 150
154 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 6 F adet SARF 150
155 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 200
156 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 300
157 GIEMSA DOKU BOYASI (500 ML) adet SARF 1
158 GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN adet SARF 500
159 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML adet SARF 300
160 GÖZ İÇİN EMİCİ SÜNGER ÜÇGEN ŞEKLİNDE adet SARF 3.000
161 GROMMET TİP KULAK VENTİLASYON TÜPÜ, FLUOROPLASTİK, 1,14 MM KULAK VENTİLASYON TÜPÜ TELLİ 1.25 MM adet SARF 150
162 GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER) adet SARF 250
163 GÜMÜŞ NİTRAT KALEM adet SARF 3
164 HASTA ALT BEZİ HASTA ALT BEZİ (BÜYÜK) adet SARF 5.000
165 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU EKG adet SARF 5
166 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP adet SARF 5
167 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU adet SARF 5
168 HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI adet SARF 500
169 HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ adet SARF 5.000
170 HASTA PERİNE SİLME BEZİ adet SARF 70.000
171 HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN adet SARF 2
172 HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU PERASETİK ASİT SIVI 5 LT litre SARF 1.500
173 HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT bidon SARF 250
174 HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE adet SARF 50
175 HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE ENDO GAMBRO CİHAZI ILE UYUMLU U 9000 adet SARF 15
176 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G adet SARF 7.000
177 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 17G adet SARF 200
178 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN adet SARF 7.000
179 HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE MELT - BLOWN / SPUN GEÇİRGENLİK 20 MİKRON BOYU 10 İNÇ adet SARF 80
180 HEMODİYALİZ KATETERİ 12F - 20CM KALICI HEMODİYALİZ KATETERİ adet SARF 10
181 HİDRODİSEKTÖR KANÜL 45 DERECE AÇILI, 27G adet SARF 500
182 HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL ZİGZAG adet SARF 1.500
183 HİDROFİL SARGI BEZİ 10CMX10 M adet SARF 5.000
184 HİDROFİL SARGI BEZİ 15CMX2M adet SARF 2.000
185 HİDROFİL SARGI BEZİ 5CMX1.5M adet SARF 500
186 HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 50
187 HİDROFİLİK KILAVUZ TEL(GUİDE WİRE) DÜZ, 0,035 İNÇ,150 CM adet SARF 10
188 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:18G - YEŞİL adet SARF 500
189 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:20G - PEMBE adet SARF 20.000
190 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G - MAVİ adet SARF 50.000
191 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:24G - SARI adet SARF 10.000
192 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:26 MOR adet SARF 1.000
193 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML adet SARF 3.500
194 İNSÜLİN ENJEKTÖR UCU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 15.000
195 İPEK FLASTER 5CM X 5M adet SARF 1.500
196 İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML adet SARF 5.000
197 İRRİGASYON HORTUMU TUR CİHAZI İÇİN adet SARF 250
198 İŞİTME TARAMA CİHAZI PROB UCU TİMPANOMETRE PROBU 7.4 MM 5 ADET, 9 MM 5 ADET, 10 MM 5 ADET, 11 MM 10 ADET, 13 MM 50 ADET, 15 MM 20 ADET, 18 MM 5 ADET OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 100
199 KAĞIT FLASTER 5CM X 5M adet SARF 2.000
200 KAN VERME SETİ adet SARF 500
201 KANAMA DURDURUCU BİTKİSEL,SIVI EMDİRİLMİŞ 5(±1) CC BITKISEL HEMOSTATIK LIKIT/ HEMOSTATIK ETKEN IÇEREN, TAMPON FORMU (100 CM^2 DEN KÜÇÜK) BITKISEL HEMOSTATIK LIKIT IÇEREN ÜRÜNLER IÇIN ETKEN MIKTARI EN AZ 5 CC OLMALIDIR. adet SARF 150
202 KAPSÜL GERME HALKASI 12 X 10 MM ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EBATLARDA TEMİN EDİLECEK ŞEKİLDE adet SARF 30
203 KARMEN KANÜL 4MM adet SARF 300
204 KARMEN KANÜL 5MM adet SARF 300
205 KARMEN KANÜL 6MM adet SARF 150
206 KARMEN KANÜL 7MM adet SARF 150
207 KARMEN KANÜL 8MM adet SARF 75
208 KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ adet SARF 100
209 KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) adet SARF 750
210 KBRN KORUYUCU GÖZLÜK KORUYUCU GÖZLÜK adet SARF 150
211 KISMİ AYARLANABİLİR TİTANYUM OSSİKÜLER PROTEZ TİTANYUM, KISMİ AYARLANABİLİR BAŞ KISMI GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE, SARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE OLMALIDIR. adet SARF 40
212 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,0 MM adet SARF 50
213 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,2 MM adet SARF 50
214 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,5 MM adet SARF 50
215 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP2,2 MM adet SARF 50
216 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP2,5 MM adet SARF 50
217 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP3,0 MM adet SARF 50
218 KİSTOTOM EĞİK adet SARF 500
219 KLİP ATICI ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK ORTA BOY 10 MM adet SARF 40
220 KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML adet SARF 200
221 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,25 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 3.500
222 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,5 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 350
223 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,75 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 300
224 KOTER KALEMİ EL KUMANDALI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
225 KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
226 KOTERİZASYON AYAK PEDALI KABLOLU adet SARF 2
227 KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU adet SARF 3
228 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) BÜYÜK BOY adet SARF 50
229 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) KÜÇÜK BOY adet SARF 50
230 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ORTA BOY adet SARF 50
231 LAKRİMAL KANÜL 26G adet SARF 300
232 LAKRİMAL SİLİKON ENTÜBASYON SETİ, (DÜZ) adet SARF 50
233 LANSET (PARMAKTAN KAN ALMAK İÇİN) adet SARF 30.000
234 LAPAROSKOPİK DİŞSİZ GRASPER 5 MM adet SARF 10
235 LAPAROSKOPİK SPESİMEN TORBASI 5MM adet SARF 20
236 LARİNGOSKOP SETİ PEDİATRİK YETİŞKİN LARİNGOSKOP SETİ adet SARF 5
237 LARİNGOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI 3.5 VOLT BEYAZ IŞIK adet SARF 100
238 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 15(±2)MM X30(±2)CM adet SARF 300
239 MASA ÖRTÜSÜ (SIVI GEÇİRMEZ) LAMİNASYONLU MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ rulo SARF 300
240 MASKE 3 KATLI (BAĞCIKLI) adet SARF 7.000
241 MASKE 3 KATLI (LASTİKLİ) adet SARF 5.000
242 MAY GRUNWALD 1 LİTRELİK ŞİŞE adet SARF 1
243 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 0.7MMX70MM SİYAH RENKTE adet SARF 50
244 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 1.0MMX70MM KIRMIZI RENKTE adet SARF 150
245 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 1.4MMX70MM BEYAZ RENKTE adet SARF 150
246 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 2.0MMX70MM YEŞİL RENKTE adet SARF 150
247 METİLEN MAVİSİ adet SARF 5
248 MİKRO ASPİRATÖR ADAPTÖRÜ KULAK ASPİRATÖR UCU ADAPTÖRÜ adet SARF 100
249 MİKRO İRİS RETRAKTÖRÜ adet SARF 50
250 MONSEL SOLÜSYONU adet SARF 1
251 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet SARF 600.000
252 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet SARF 600.000
253 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet SARF 300.000
254 NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M adet SARF 5.000
255 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN adet SARF 10.000
256 NAZAL TAMPON, İPLİ - TÜPSÜZ, 8CM 80X15X20 MM adet SARF 400
257 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:08 adet SARF 100
258 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:10 adet SARF 150
259 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:12 adet SARF 150
260 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:14 adet SARF 200
261 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:16 adet SARF 100
262 NELATON KATETER, LATEKS STERİL , 20F adet SARF 25
263 NELATON SONDA STERİL 10F adet SARF 25
264 NELATON SONDA STERİL 12F adet SARF 25
265 NELATON SONDA STERİL 14F adet SARF 25
266 NELATON SONDA STERİL 16F adet SARF 25
267 NELATON SONDA STERİL 18F adet SARF 25
268 NST KAĞIDI Z KATLI 100 MM X 150 MM adet SARF 300
269 NST KAĞIDI Z KATLI 150 MM X 90 MM NST KAGIDI 150MM X 100 MM adet SARF 250
270 OFTALMİK BIÇAK DÜZ 45 DERECE TEK KULLANIMLIK adet SARF 100
271 OFTALMİK MVR BIÇAĞI AÇILI 45 DERECE .90 MM (20G) adet SARF 100
272 OKSİJEN MASKESİ NEBULİZATÖR SETİ İÇİN PEDİATRİK adet SARF 5.000
273 OKSİJEN MASKESİ NEBULİZATÖR SETİ İÇİN YETİŞKİN adet SARF 5.000
274 OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜM PROBU PARMAK TİPİ PEDİATRİK adet SARF 10
275 OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜM PROBU PARMAK TİPİ YETİŞKİN adet SARF 20
276 OKSİJENLİ SU adet SARF 30
277 ORAL AİRWAY NO 1 adet SARF 150
278 ORAL AİRWAY NO 2 adet SARF 100
279 ORAL AİRWAY NO 3 adet SARF 300
280 ORAL AİRWAY NO 4 adet SARF 400
281 ORAL AİRWAY NO 5 adet SARF 400
282 ORTOPEDİK CERRAHİ ÖRTÜ SETİ adet SARF 300
283 OTOKLAV ÇEK VALFİ adet SARF 2
284 OTOKLAV YAZICI KAĞIDI RULO 56 MM X 16 MT adet SARF 250
285 OTOMATIK TURNIKE adet SARF 250
286 ÖN KAMARA PMMA LENSİ TEK PARÇA PMMA ÖN KAMARA GÖZİÇİ LENSİ adet SARF 50
287 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 2.000
288 PAMUK 1000GR adet SARF 750
289 PARAFİN adet SARF 100
290 PCA AĞRI POMPA SETİ (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) adet SARF 300
291 PERKÜTAN MESANE DRENAJ KATETER SETİ BALONLU 12F adet SARF 50
292 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ GİRİŞ İĞNESİ 18G 20 CM OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 10
293 PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-İNCE UÇLU adet SARF 8
294 PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-KALIN UÇLU adet SARF 10
295 POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON adet SARF 700
296 POLİVİDON İYOT İÇEREN %7,5 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 600
297 POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI adet SARF 1.000
298 POMPA ENJEKTÖR CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 500
299 POPE TİPİ KULAK FİTİLİ 9X15 MM adet SARF 100
300 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 30MM ORTA adet SARF 500
301 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TAM OTOMATİK 16G 250MM adet SARF 20
302 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TAM OTOMATİK 18G 250MM adet SARF 20
303 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 150
304 RAHİM İÇİ İNSEMİNASYON(AŞILAMA) KANÜLÜ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON KATETERİ adet SARF 40
305 RAHİM İÇİ İNSEMİNASYON(AŞILAMA) KANÜLÜ METAL STİLETLİ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON KATETERİ(MANDRENLİ) adet SARF 40
306 SAKŞIN - İRRİGASYON SET - S/I SETİ İÇİN REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) PROB 10MM/33-34CM adet SARF 1
307 SAKŞIN - İRRİGASYON SET - S/I SETİ İÇİN REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) PROB 5MM/33-34CM adet SARF 1
308 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF 12 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 5
309 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF DİŞLİ 60 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 3
310 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF DİŞLİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARDA adet SARF 10
311 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EBATLARA GÖRE İSTENİLEN MİKTARLARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 5
312 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AÇILI AGRESİF 40 DERECE KONVEKS adet SARF 3
313 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AÇILI AGRESİF 60 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 3
314 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AGRESİF DİŞLİ 40 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 5
315 SİLİKON DOYLE TİP İNTERNAL NAZAL SPLİNT-L adet SARF 150
316 SİLİKON DOYLE TİP İNTERNAL NAZAL SPLİNT-M adet SARF 100
317 SİLİKON FRONTAL ASKI (PİTOZİS PROBU) adet SARF 10
318 SODA LİME 20 KG (100 KILOGRAM) bidon SARF 5
319 SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AMPÜLÜ XENON 250 WATT adet SARF 6
320 SPANÇ RADYOPAKLI 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 20.000
321 SPEKULUM PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.500
322 SPİNAL İĞNE 27G ATRAVMATİK UÇLU adet SARF 100
323 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 20G SARI KAPAK adet SARF 100
324 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 22G adet SARF 100
325 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 25G adet SARF 100
326 SPİROMETRE AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ AKIŞ SENSÖR BAŞLIĞI adet SARF 3
327 SPİROMETRE HAVA FİLTRESİ SPİROMETRE HAVA FİLTRESİ adet SARF 10
328 STERİL DREP / DRAPE 60(±5)X70(±5) CM adet SARF 400
329 STERİL İYOTLU DREP / DRAPE 45(±5)X65(±5) CM İOBAN DRAPE adet SARF 200
330 STERİL KAYGANLAŞTIRICI ( LUBRİKANT ) JEL LİDOKAİNLİ adet SARF 3.000
331 STERİLİZASYON RULOSU 35 CM İNDİKATÖRLÜ adet SARF 5
332 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI 160X160 CM 150X170 CM OLACAK ŞEKILDE adet SARF 20.000
333 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI  120X120 CM 110X130 CM OLACAK ŞEKILDE adet SARF 30.000
334 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI REÇİNE FİLTRESİ 1 TAKIM (2 ADET) adet SARF 1
335 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG adet SARF 350
336 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA adet SARF 2
337 SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ adet SARF 15
338 SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ adet SARF 15
339 SU ARITMA ÜNİTESİ ULTRAVİYOLE LAMBA PANOSU adet SARF 1
340 SUPRAPUBİK DRENAJ SET SİLİKON 15 F adet SARF 5
341 SÜRGÜ KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
342 ŞEKER STRIBI ILE KANDA GLUKOZ TESTI adet SARF 30.000
343 T.U.R. ÖRTÜ SETİ adet SARF 200
344 TANSİYON ALETİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN adet SARF 10
345 TAŞ ÇIKARMA KOİLİ NİTİNOL 3F 10MM adet SARF 10
346 TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAM-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİT GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKI, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİL) 7,6-10 CC/7501-10000 MM³ (SG1140) adet SARF 150
347 TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ adet SARF 5.000
348 TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY adet SARF 500
349 TENS ELEKTROD ARA KABLOSU adet SARF 6
350 TENS ELEKTROD ARA KABLOSU CHATA CHATANOGA TENS KABLOSU adet SARF 2
351 TENS ELEKTRODU TEK KULLANIMLIK adet SARF 2.500
352 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT KİT-L adet SARF 200
353 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT KİT-M adet SARF 200
354 TIBBİ ATIK KUTU VE KOVALARI TIBBİ ATIK KUTU 5 LT adet SARF 500
355 TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA adet SARF 150
356 TRİPAN MAVİSİ adet SARF 300
357 TROKAR V BIÇAKLI 5-11 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 35
358 TROKAR V BIÇAKLI 5MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 35
359 T-TÜP MODİFİYE KULAK VENTİLASYON TÜPÜ 1,32 MM İÇ ÇAPI 1.12 MM OLMALI adet SARF 60
360 TUR UCU ELMAS TÜM BOYLAR ŞARTAMEDE İSTENİLEN BOYUT VE ÖZELLİKLERDE İSTENİLEN MİKTARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 20
361 TUR UCU KESİCİ 4MM ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE VE EBATLARDA İSTENİLEN MİKTARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 20
362 TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) SUBAPSIZ adet SARF 100
363 ULTRASONOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME JELİ 1 LT adet SARF 1.000
364 UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 145CM VE ÜZERİ adet SARF 5.000
365 UZUN BIÇAK UÇLU KOTER UCU adet SARF 50
366 ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ adet SARF 2.000
367 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 3 F 70CM adet SARF 10
368 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 4 F 70CM adet SARF 10
369 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 5 F 70CM adet SARF 20
370 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 6 F 70CM adet SARF 10
371 ÜRİNERMETRE (İDRAR ÖLÇÜM KABI-SAATLİ) 2000 ML adet SARF 700
372 VAKUMLU KAN ALMA İĞNESİ adet SARF 40.000
373 VAKUMLU KAN ALMA KELEBEK SET adet SARF 3.000
374 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML ÇİFT TROKARLI 10-12F adet SARF 50
375 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 10-12F adet SARF 120
376 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 12-14F adet SARF 250
377 VAKUMLU, SEDIMANTASYON TÜPÜ, SITRATLI, SIYAH KAPAKLI adet SARF 1.000
378 VENTİLATÖR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN adet SARF 3
379 VERESS İĞNESİ 120 MM adet SARF 3
380 VERESS İĞNESİ 150 MM adet SARF 1
381 VİTREKTOMİ PROBU ÇİFT YÖNLÜ KESEN 23G AMO SIGNATURA CIHAZI IÇIN; TEKNIK ŞARTNAMEDE BELIRTILEN ÖZELLIKTE OLMALIDIR. adet SARF 50
382 Y TUR SETİ PUARLI adet SARF 250
383 Y TUR SETİ PUARSIZ adet SARF 10
384 YATAK KORUYUCU YATAK KORUYUCU ALEZ HASTA ALT KORUYUCU adet SARF 5.000
385 YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ adet SARF 720
386 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 16-18 F adet SARF 30
387 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 20-22 F adet SARF 60
388 YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU, TOPUZ UÇ (KABA ELMAS) ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE VE EBATLARDA İSTENİLEN BOYUTLARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 10
389 YÜKSEK DÜZEY TIBBİ ALET VE ENDOSKOPİK DEZENFEKTAN 5 LT litre SARF 1.000
390 YÜZ KORUYUCU MASKE TEK KULLANIMLIK GÖZ KORUYUCULU CERRAHİ MASKE kutu SARF 50
391 YÜZEY PROTEİN TESTİ adet SARF 360

İhale Adı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Devlet Hastanesi -Kelkit SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 104 29600 - KELKİT / GÜMÜŞHANE

c) Telefon numarası: 4563171029

ç) Faks numarası: 4563171572

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Barış ŞANLI

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

391 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Kelkit Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo,Biyomedikal Depo ve Ayniyat Tüketim Deposu

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/262933

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi

ç) İhalenin yapılacağı adres: Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

Geçici Teminat Mektubu, İş Ortaklığı Beyannamesi, Kesin Teminat Mektubu, Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli

*Aday veya istekliler, birim fiyat teklif cetvelinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilecektir, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

*İstekliler birim fiyat teklif cetvellerini excel dosyası halinde CD ortamında ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

*İstekliler teklif verecekleri kalemler için T.İ.T.U.B.B formunu doldurup teklifiyle birlikte sunacaktır.

*İstekliler sunacakları yerli malı belgelerinde, hangi kalemle ilgili olduğunu ayrıca belirteceklerdir (kalem sıra numarasını yazmak suretiyle).

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB’ na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendirecekler ve aynı zamanda isteklilerin, İhale Dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde tekliflleri ile beraber sunmaları zorunludur Ancak, teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilgili Yönetmelik gereği üretici/ithalatçı firmalar karar verebileceğinden bu yönetmelikler kapsamında olmayan ürünlerin teklif edilmesi durumunda üretici/ithalatçı firmanın TİTUBB kaydı ile üretici/ithalatçı firmanın ürünün bu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır. Yapılacak sorgulamalar sonucunda,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığı  tespit edilen ürünler ile,  T.İ.T.U.B.B. Bilgi Formunun hatalı veya eksik doldurulması halinde eksik ve/veya hatalı kısımlara ilişkin teklifler geçersiz sayılacaktır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

*Luzüm halinde ekonomik açıdan en avantajlı olan tekliflerden komisyon karar aşamasında en az bir numune (Teknik şartnamede birden fazla numune istenmiş ise teknik şartname dikkate alınacaktır) istenebilecektir.

*Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve kalem sıra no’ su yazılı olarak verilecektir. Teklif verilen kalemlere ait numuneler teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir.

*İstekliler sundukları numuneler için ücret talep etmeyecektir.

*Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale konusu işin uzmanlarınca kontrol edilecek, teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teklif edilecek her bir kalemi için firma teknik şartnameye uyduğuna dair taahhütte bulunacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 391 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale Kısmi Teklife açık olup 391 Kalemden oluşmaktadır. İhalenin her kalemi ayrı bir kısmı oluşturur. İhale listesindeki her kaleme ayrı olarak teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemlere verilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden istekliler ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, nakliye,her türlü sigorta giderleri, ihale dokümanında tariflenen her türlü giderler,depo istif gideri ile yükleniciye yapılacak ödemeler için kesilebilecek havale giderleri, vb. gibi işin yürütülmesi için gerekli tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.12.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kelkit Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Gümüşhane Şubesindeki TR400001200938100005000063 Nolu Hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L kutu SARF 3
2 AERATÖR YAĞI 500 ML adet SARF 20
3 ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2,5 M adet SARF 5.000
4 ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2,5 M adet SARF 500
5 ALÇI ALTI PAMUK 20 CM X 2,5 M adet SARF 500
6 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK litre SARF 750
7 ALKOL (ETİL ALKOL) % 99 LUK litre SARF 500
8 ALÜMİNYUM PARMAK ATELİ 25 CM adet SARF 750
9 AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET 8-30 F adet SARF 5
10 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE 50 TANEV SAĞ 50 TENE SOL OLACAK ŞEKLDE adet SARF 30
11 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ adet SARF 1.000
12 ANESTEZİ HASTA (SOLUNUM) DEVRESİ PEDİATRİK adet SARF 250
13 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:1 adet SARF 20
14 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:2 adet SARF 20
15 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:3 adet SARF 20
16 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:4 adet SARF 20
17 ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:5 adet SARF 20
18 ARGON LAZER ELEKTRO CERRAHİ ÜNİTESİ KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU 1 TANESİ KLS MARTIN ME411 UYUMLU- 1 TANESİ DE PETAŞ PEKKOT 600 MARKA VE MODELE UYUMLU OLMALIDIR adet SARF 2
19 ARKA KAMARA (SULKUS) PMMA LENSİ adet SARF 20
20 ARKA KAMARA (SULKUS) PMMA LENSİ HİDROFOBİK KATLANABİLİR ŞARTNAMEDE BELIRTILEN BOYUT VE ÖZELLIKLERDE. adet SARF 75
21 ARTROSKOPİK SHAVER UCU adet SARF 8
22 ARTROSKOPİK SHAVER UCU ARTROSKOPIK SHAVER BUR UCU BUR adet SARF 5
23 ASPİRASYON KAVANOZU KAPAKLI 3000 ML adet SARF 2
24 ASPİRASYON KAVANOZU KAPAKLI 5000 ML adet SARF 2
25 ASPİRASYON SETİ YANKAUER VAKUM KONTROLLÜ SOĞUK SET adet SARF 2.500
26 ASPİRASYON SONDASI NO:06 adet SARF 400
27 ASPİRASYON SONDASI NO:08 adet SARF 500
28 ASPİRASYON SONDASI NO:10 adet SARF 300
29 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF 500
30 ASPİRASYON SONDASI NO:14 adet SARF 2.000
31 ASPİRASYON SONDASI NO:16 adet SARF 2.000
32 AYARLANABİLİR TOTAL(TORP) (WİNDOWS KAFALI İÇEREN) HA/TİTANYUM OSSİKÜLER PROTEZ (4.00X3.25X3.00-7.00X0.86X1.27MM) TITANYUM, BOYU AYARLANABILIR, BAŞ KISMI GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYECEK ŞEKILDE ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR. adet SARF 15
33 BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER) adet SARF 300
34 BASKET KATETER TAŞ ÇIKARTMA DÜZ, DÖRT TELLİ , 3,8 F 16MM, 90 CM 10 adet üç tel olmalıdır. adet SARF 10
35 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT) 16 KATLI adet SARF 35.000
36 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet SARF 2.000
37 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet SARF 2.000
38 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet SARF 2.000
39 BİSTÜRİ UCU NO:22 adet SARF 1.000
40 BÖBREK KÜVET PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 4.000
41 BUHAR OTOKLAVI CONTA BAKIM SPREYİ SİLİKON adet SARF 300
42 BUHAR STERİLİZASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1 adet SARF 250.000
43 BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 1 SAAT adet SARF 100
44 BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI SINIF 1 adet SARF 500
45 C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI DEDEKTÖR TEK KULLANIMLIK adet SARF 300
46 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:6,5 adet SARF 2.000
47 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 adet SARF 2.000
48 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 adet SARF 2.000
49 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:6,5 adet SARF 8.000
50 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7 adet SARF 8.000
51 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 adet SARF 5.000
52 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 adet SARF 10.000
53 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8,5 adet SARF 2.000
54 CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:7 adet SARF 300
55 CİLT İŞARETLEME KALEMİ - KALIN UÇ adet SARF 250
56 CİLT KAPAYICI ŞERİT 12(±1)MM X 100(±5)MM adet SARF 500
57 CİLT STAPLERİ 35 LİK adet SARF 500
58 CİLT STAPLERİ SÖKÜCÜSÜ(REMOVER) adet SARF 10
59 CRESCENT BIÇAĞI 20G 45 DERECE BEVEL UP adet SARF 200
60 DAMLA AYAR SETİ adet SARF 5.000
61 DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO 50 MM X 30 M adet SARF 100
62 DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO 56 MM X 30 M adet SARF 100
63 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL adet SARF 100.000
64 DİSTİLE SU 1000 ML PVC ŞİŞE STERİL adet SARF 500
65 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.2-1.3 M² adet SARF 500
66 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.5-1.6 M² adet SARF 2.500
67 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.8-1.9 M² DÜŞÜK AKIMLI adet SARF 3.000
68 DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 2.0-2.2 M² DÜŞÜK AKIMLI adet SARF 1.000
69 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4,8 F 26 CM adet SARF 30
70 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4,8 F 28 CM adet SARF 30
71 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.7 F 26 CM adet SARF 20
72 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.7 F 28 CM adet SARF 20
73 EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 20.000
74 EKG KAĞIDI RULO 110 MM X 30 MT adet SARF 1.000
75 EKG KAĞIDI RULO 63 MM X 30 MT SFT CHEST HI-101 CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR adet SARF 100
76 EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 297 MM adet SARF 10.000
77 EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN takım SARF 5
78 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ KONSANTRE SIVI 1 LT adet SARF 250
79 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LT adet SARF 150
80 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML adet SARF 1.500
81 ELASTİK BANDAJ 10 CM X 2 M adet SARF 1.000
82 ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA, KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU TEK KUTUPLU adet SARF 2
83 ELEKTROKOTER UCU TEMİZLEME ZIMPARASI KOTER UCU ZIMPARASI adet SARF 1.000
84 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON 70(±5)X50(±5)X1(±5)MM SPONGOSTAN adet SARF 250
85 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 7(±0,5)CMX 10(±0,5)CM adet SARF 150
86 ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) adet SARF 200
87 ENDOSKOPİK DİSEKTÖR 5MM adet SARF 5
88 ENDOSKOPİK FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU YETİŞKİN adet SARF 2
89 ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM KARTONLU KAMERA KILIFI adet SARF 500
90 ENDOSKOPİK MAKAS ROTİKÜLASYONLU TEK KULLANIMLIK 5 MM 36CM adet SARF 5
91 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENS 30° adet SARF 2
92 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 0° PEDİATRİK adet SARF 1
93 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 0° YETİŞKİN adet SARF 1
94 ENDOSKOPİK TELESKOP OBJEKTİF LENSİ 60° 70 DERECE OLACAK adet SARF 1
95 ENDOSKOPİK TİMSAH DİŞLİ GRASPER 5 MM adet SARF 10
96 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2 adet SARF 50
97 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2.5 adet SARF 50
98 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3 adet SARF 50
99 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3.5 adet SARF 50
100 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4 adet SARF 50
101 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4.5 adet SARF 50
102 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5 adet SARF 100
103 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5.5 adet SARF 100
104 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6 adet SARF 150
105 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6.5 adet SARF 150
106 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 adet SARF 300
107 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 adet SARF 350
108 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 adet SARF 250
109 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8.5 adet SARF 250
110 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:4.5 KAFLI adet SARF 250
111 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:7.5 KAFLI adet SARF 300
112 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:8 KAFLI adet SARF 300
113 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:8.5 KAFLI adet SARF 250
114 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:4 KAFLI adet SARF 25
115 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:5 KAFLI adet SARF 100
116 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:5,5 KAFLI adet SARF 100
117 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:6 KAFLI adet SARF 150
118 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:6.5 KAFLI adet SARF 150
119 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:7 KAFLI adet SARF 300
120 ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) adet SARF 1.000
121 ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 50.000
122 ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 20.000
123 ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 100.000
124 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet SARF 5.000
125 ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 30.000
126 ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 30.000
127 EPİDURAL SET 18G adet SARF 150
128 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT adet SARF 250
129 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 adet SARF 1.250
130 FAKO İNFÜZYON KILIFI (SLEEVE) 19G adet SARF 3
131 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 50
132 FAKO TİP VE TİP SIKACAĞI adet SARF 2
133 FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 100
134 FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ adet SARF 10
135 FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT adet SARF 50
136 FLOWMETRE NEMLENDİRME KAVANOZU KAPAKLI 200 ML SET adet SARF 20
137 FLUOROPLASTİK PİSTON (0.6X0.6X6.00MM) TEFLON LOOP adet SARF 20
138 FLUROSAN SODYUM STRİP adet SARF 100
139 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 200
140 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 10 F adet SARF 200
141 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 12 F adet SARF 300
142 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 14 F adet SARF 250
143 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 16 F adet SARF 1.000
144 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 1.000
145 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 20 F adet SARF 300
146 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 300
147 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 10F adet SARF 150
148 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 12F adet SARF 250
149 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 16F adet SARF 250
150 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 14F adet SARF 300
151 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 200
152 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 200
153 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 8F adet SARF 150
154 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 6 F adet SARF 150
155 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 200
156 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 300
157 GIEMSA DOKU BOYASI (500 ML) adet SARF 1
158 GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN adet SARF 500
159 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML adet SARF 300
160 GÖZ İÇİN EMİCİ SÜNGER ÜÇGEN ŞEKLİNDE adet SARF 3.000
161 GROMMET TİP KULAK VENTİLASYON TÜPÜ, FLUOROPLASTİK, 1,14 MM KULAK VENTİLASYON TÜPÜ TELLİ 1.25 MM adet SARF 150
162 GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER) adet SARF 250
163 GÜMÜŞ NİTRAT KALEM adet SARF 3
164 HASTA ALT BEZİ HASTA ALT BEZİ (BÜYÜK) adet SARF 5.000
165 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU EKG adet SARF 5
166 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP adet SARF 5
167 HASTA BAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU adet SARF 5
168 HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI adet SARF 500
169 HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ adet SARF 5.000
170 HASTA PERİNE SİLME BEZİ adet SARF 70.000
171 HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN adet SARF 2
172 HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU PERASETİK ASİT SIVI 5 LT litre SARF 1.500
173 HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT bidon SARF 250
174 HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE adet SARF 50
175 HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE ENDO GAMBRO CİHAZI ILE UYUMLU U 9000 adet SARF 15
176 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G adet SARF 7.000
177 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 17G adet SARF 200
178 HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN adet SARF 7.000
179 HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE MELT - BLOWN / SPUN GEÇİRGENLİK 20 MİKRON BOYU 10 İNÇ adet SARF 80
180 HEMODİYALİZ KATETERİ 12F - 20CM KALICI HEMODİYALİZ KATETERİ adet SARF 10
181 HİDRODİSEKTÖR KANÜL 45 DERECE AÇILI, 27G adet SARF 500
182 HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL ZİGZAG adet SARF 1.500
183 HİDROFİL SARGI BEZİ 10CMX10 M adet SARF 5.000
184 HİDROFİL SARGI BEZİ 15CMX2M adet SARF 2.000
185 HİDROFİL SARGI BEZİ 5CMX1.5M adet SARF 500
186 HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 50
187 HİDROFİLİK KILAVUZ TEL(GUİDE WİRE) DÜZ, 0,035 İNÇ,150 CM adet SARF 10
188 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:18G - YEŞİL adet SARF 500
189 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:20G - PEMBE adet SARF 20.000
190 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G - MAVİ adet SARF 50.000
191 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:24G - SARI adet SARF 10.000
192 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:26 MOR adet SARF 1.000
193 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML adet SARF 3.500
194 İNSÜLİN ENJEKTÖR UCU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 15.000
195 İPEK FLASTER 5CM X 5M adet SARF 1.500
196 İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML adet SARF 5.000
197 İRRİGASYON HORTUMU TUR CİHAZI İÇİN adet SARF 250
198 İŞİTME TARAMA CİHAZI PROB UCU TİMPANOMETRE PROBU 7.4 MM 5 ADET, 9 MM 5 ADET, 10 MM 5 ADET, 11 MM 10 ADET, 13 MM 50 ADET, 15 MM 20 ADET, 18 MM 5 ADET OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 100
199 KAĞIT FLASTER 5CM X 5M adet SARF 2.000
200 KAN VERME SETİ adet SARF 500
201 KANAMA DURDURUCU BİTKİSEL,SIVI EMDİRİLMİŞ 5(±1) CC BITKISEL HEMOSTATIK LIKIT/ HEMOSTATIK ETKEN IÇEREN, TAMPON FORMU (100 CM^2 DEN KÜÇÜK) BITKISEL HEMOSTATIK LIKIT IÇEREN ÜRÜNLER IÇIN ETKEN MIKTARI EN AZ 5 CC OLMALIDIR. adet SARF 150
202 KAPSÜL GERME HALKASI 12 X 10 MM ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EBATLARDA TEMİN EDİLECEK ŞEKİLDE adet SARF 30
203 KARMEN KANÜL 4MM adet SARF 300
204 KARMEN KANÜL 5MM adet SARF 300
205 KARMEN KANÜL 6MM adet SARF 150
206 KARMEN KANÜL 7MM adet SARF 150
207 KARMEN KANÜL 8MM adet SARF 75
208 KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ adet SARF 100
209 KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) adet SARF 750
210 KBRN KORUYUCU GÖZLÜK KORUYUCU GÖZLÜK adet SARF 150
211 KISMİ AYARLANABİLİR TİTANYUM OSSİKÜLER PROTEZ TİTANYUM, KISMİ AYARLANABİLİR BAŞ KISMI GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE, SARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE OLMALIDIR. adet SARF 40
212 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,0 MM adet SARF 50
213 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,2 MM adet SARF 50
214 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,5 MM adet SARF 50
215 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP2,2 MM adet SARF 50
216 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP2,5 MM adet SARF 50
217 KİRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP3,0 MM adet SARF 50
218 KİSTOTOM EĞİK adet SARF 500
219 KLİP ATICI ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK ORTA BOY 10 MM adet SARF 40
220 KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML adet SARF 200
221 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,25 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 3.500
222 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,5 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 350
223 KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,75 CA GLUKOZLU 5 LT takım SARF 300
224 KOTER KALEMİ EL KUMANDALI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
225 KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
226 KOTERİZASYON AYAK PEDALI KABLOLU adet SARF 2
227 KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU adet SARF 3
228 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) BÜYÜK BOY adet SARF 50
229 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) KÜÇÜK BOY adet SARF 50
230 KULAK SPEKULUMU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ORTA BOY adet SARF 50
231 LAKRİMAL KANÜL 26G adet SARF 300
232 LAKRİMAL SİLİKON ENTÜBASYON SETİ, (DÜZ) adet SARF 50
233 LANSET (PARMAKTAN KAN ALMAK İÇİN) adet SARF 30.000
234 LAPAROSKOPİK DİŞSİZ GRASPER 5 MM adet SARF 10
235 LAPAROSKOPİK SPESİMEN TORBASI 5MM adet SARF 20
236 LARİNGOSKOP SETİ PEDİATRİK YETİŞKİN LARİNGOSKOP SETİ adet SARF 5
237 LARİNGOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI 3.5 VOLT BEYAZ IŞIK adet SARF 100
238 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 15(±2)MM X30(±2)CM adet SARF 300
239 MASA ÖRTÜSÜ (SIVI GEÇİRMEZ) LAMİNASYONLU MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ rulo SARF 300
240 MASKE 3 KATLI (BAĞCIKLI) adet SARF 7.000
241 MASKE 3 KATLI (LASTİKLİ) adet SARF 5.000
242 MAY GRUNWALD 1 LİTRELİK ŞİŞE adet SARF 1
243 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 0.7MMX70MM SİYAH RENKTE adet SARF 50
244 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 1.0MMX70MM KIRMIZI RENKTE adet SARF 150
245 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 1.4MMX70MM BEYAZ RENKTE adet SARF 150
246 METAL KULAK ASPİRATÖR UCU 2.0MMX70MM YEŞİL RENKTE adet SARF 150
247 METİLEN MAVİSİ adet SARF 5
248 MİKRO ASPİRATÖR ADAPTÖRÜ KULAK ASPİRATÖR UCU ADAPTÖRÜ adet SARF 100
249 MİKRO İRİS RETRAKTÖRÜ adet SARF 50
250 MONSEL SOLÜSYONU adet SARF 1
251 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet SARF 600.000
252 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet SARF 600.000
253 MUAYENE ELDİVENİ VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet SARF 300.000
254 NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M adet SARF 5.000
255 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN adet SARF 10.000
256 NAZAL TAMPON, İPLİ - TÜPSÜZ, 8CM 80X15X20 MM adet SARF 400
257 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:08 adet SARF 100
258 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:10 adet SARF 150
259 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:12 adet SARF 150
260 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:14 adet SARF 200
261 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:16 adet SARF 100
262 NELATON KATETER, LATEKS STERİL , 20F adet SARF 25
263 NELATON SONDA STERİL 10F adet SARF 25
264 NELATON SONDA STERİL 12F adet SARF 25
265 NELATON SONDA STERİL 14F adet SARF 25
266 NELATON SONDA STERİL 16F adet SARF 25
267 NELATON SONDA STERİL 18F adet SARF 25
268 NST KAĞIDI Z KATLI 100 MM X 150 MM adet SARF 300
269 NST KAĞIDI Z KATLI 150 MM X 90 MM NST KAGIDI 150MM X 100 MM adet SARF 250
270 OFTALMİK BIÇAK DÜZ 45 DERECE TEK KULLANIMLIK adet SARF 100
271 OFTALMİK MVR BIÇAĞI AÇILI 45 DERECE .90 MM (20G) adet SARF 100
272 OKSİJEN MASKESİ NEBULİZATÖR SETİ İÇİN PEDİATRİK adet SARF 5.000
273 OKSİJEN MASKESİ NEBULİZATÖR SETİ İÇİN YETİŞKİN adet SARF 5.000
274 OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜM PROBU PARMAK TİPİ PEDİATRİK adet SARF 10
275 OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜM PROBU PARMAK TİPİ YETİŞKİN adet SARF 20
276 OKSİJENLİ SU adet SARF 30
277 ORAL AİRWAY NO 1 adet SARF 150
278 ORAL AİRWAY NO 2 adet SARF 100
279 ORAL AİRWAY NO 3 adet SARF 300
280 ORAL AİRWAY NO 4 adet SARF 400
281 ORAL AİRWAY NO 5 adet SARF 400
282 ORTOPEDİK CERRAHİ ÖRTÜ SETİ adet SARF 300
283 OTOKLAV ÇEK VALFİ adet SARF 2
284 OTOKLAV YAZICI KAĞIDI RULO 56 MM X 16 MT adet SARF 250
285 OTOMATIK TURNIKE adet SARF 250
286 ÖN KAMARA PMMA LENSİ TEK PARÇA PMMA ÖN KAMARA GÖZİÇİ LENSİ adet SARF 50
287 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 2.000
288 PAMUK 1000GR adet SARF 750
289 PARAFİN adet SARF 100
290 PCA AĞRI POMPA SETİ (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) adet SARF 300
291 PERKÜTAN MESANE DRENAJ KATETER SETİ BALONLU 12F adet SARF 50
292 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ GİRİŞ İĞNESİ 18G 20 CM OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 10
293 PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-İNCE UÇLU adet SARF 8
294 PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-KALIN UÇLU adet SARF 10
295 POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON adet SARF 700
296 POLİVİDON İYOT İÇEREN %7,5 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 600
297 POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI adet SARF 1.000
298 POMPA ENJEKTÖR CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 500
299 POPE TİPİ KULAK FİTİLİ 9X15 MM adet SARF 100
300 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 30MM ORTA adet SARF 500
301 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TAM OTOMATİK 16G 250MM adet SARF 20
302 PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TAM OTOMATİK 18G 250MM adet SARF 20
303 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 150
304 RAHİM İÇİ İNSEMİNASYON(AŞILAMA) KANÜLÜ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON KATETERİ adet SARF 40
305 RAHİM İÇİ İNSEMİNASYON(AŞILAMA) KANÜLÜ METAL STİLETLİ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON KATETERİ(MANDRENLİ) adet SARF 40
306 SAKŞIN - İRRİGASYON SET - S/I SETİ İÇİN REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) PROB 10MM/33-34CM adet SARF 1
307 SAKŞIN - İRRİGASYON SET - S/I SETİ İÇİN REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) PROB 5MM/33-34CM adet SARF 1
308 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF 12 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 5
309 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF DİŞLİ 60 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 3
310 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) AGRESİF DİŞLİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARDA adet SARF 10
311 SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340) ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EBATLARA GÖRE İSTENİLEN MİKTARLARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 5
312 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AÇILI AGRESİF 40 DERECE KONVEKS adet SARF 3
313 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AÇILI AGRESİF 60 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 3
314 SHAVER UCU EĞRİ/EĞRİLEBİLEN UZUN (AE2380) AGRESİF DİŞLİ 40 DERECE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE EBATLARA UYGUN ŞEKİLDE adet SARF 5
315 SİLİKON DOYLE TİP İNTERNAL NAZAL SPLİNT-L adet SARF 150
316 SİLİKON DOYLE TİP İNTERNAL NAZAL SPLİNT-M adet SARF 100
317 SİLİKON FRONTAL ASKI (PİTOZİS PROBU) adet SARF 10
318 SODA LİME 20 KG (100 KILOGRAM) bidon SARF 5
319 SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AMPÜLÜ XENON 250 WATT adet SARF 6
320 SPANÇ RADYOPAKLI 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 20.000
321 SPEKULUM PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.500
322 SPİNAL İĞNE 27G ATRAVMATİK UÇLU adet SARF 100
323 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 20G SARI KAPAK adet SARF 100
324 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 22G adet SARF 100
325 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 25G adet SARF 100
326 SPİROMETRE AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ AKIŞ SENSÖR BAŞLIĞI adet SARF 3
327 SPİROMETRE HAVA FİLTRESİ SPİROMETRE HAVA FİLTRESİ adet SARF 10
328 STERİL DREP / DRAPE 60(±5)X70(±5) CM adet SARF 400
329 STERİL İYOTLU DREP / DRAPE 45(±5)X65(±5) CM İOBAN DRAPE adet SARF 200
330 STERİL KAYGANLAŞTIRICI ( LUBRİKANT ) JEL LİDOKAİNLİ adet SARF 3.000
331 STERİLİZASYON RULOSU 35 CM İNDİKATÖRLÜ adet SARF 5
332 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI 160X160 CM 150X170 CM OLACAK ŞEKILDE adet SARF 20.000
333 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI  120X120 CM 110X130 CM OLACAK ŞEKILDE adet SARF 30.000
334 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI REÇİNE FİLTRESİ 1 TAKIM (2 ADET) adet SARF 1
335 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG adet SARF 350
336 SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA adet SARF 2
337 SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ adet SARF 15
338 SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ adet SARF 15
339 SU ARITMA ÜNİTESİ ULTRAVİYOLE LAMBA PANOSU adet SARF 1
340 SUPRAPUBİK DRENAJ SET SİLİKON 15 F adet SARF 5
341 SÜRGÜ KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.000
342 ŞEKER STRIBI ILE KANDA GLUKOZ TESTI adet SARF 30.000
343 T.U.R. ÖRTÜ SETİ adet SARF 200
344 TANSİYON ALETİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN adet SARF 10
345 TAŞ ÇIKARMA KOİLİ NİTİNOL 3F 10MM adet SARF 10
346 TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAM-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİT GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKI, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİL) 7,6-10 CC/7501-10000 MM³ (SG1140) adet SARF 150
347 TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ adet SARF 5.000
348 TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY adet SARF 500
349 TENS ELEKTROD ARA KABLOSU adet SARF 6
350 TENS ELEKTROD ARA KABLOSU CHATA CHATANOGA TENS KABLOSU adet SARF 2
351 TENS ELEKTRODU TEK KULLANIMLIK adet SARF 2.500
352 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT KİT-L adet SARF 200
353 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT KİT-M adet SARF 200
354 TIBBİ ATIK KUTU VE KOVALARI TIBBİ ATIK KUTU 5 LT adet SARF 500
355 TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA adet SARF 150
356 TRİPAN MAVİSİ adet SARF 300
357 TROKAR V BIÇAKLI 5-11 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 35
358 TROKAR V BIÇAKLI 5MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 35
359 T-TÜP MODİFİYE KULAK VENTİLASYON TÜPÜ 1,32 MM İÇ ÇAPI 1.12 MM OLMALI adet SARF 60
360 TUR UCU ELMAS TÜM BOYLAR ŞARTAMEDE İSTENİLEN BOYUT VE ÖZELLİKLERDE İSTENİLEN MİKTARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 20
361 TUR UCU KESİCİ 4MM ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE VE EBATLARDA İSTENİLEN MİKTARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 20
362 TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) SUBAPSIZ adet SARF 100
363 ULTRASONOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME JELİ 1 LT adet SARF 1.000
364 UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 145CM VE ÜZERİ adet SARF 5.000
365 UZUN BIÇAK UÇLU KOTER UCU adet SARF 50
366 ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ adet SARF 2.000
367 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 3 F 70CM adet SARF 10
368 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 4 F 70CM adet SARF 10
369 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 5 F 70CM adet SARF 20
370 ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 6 F 70CM adet SARF 10
371 ÜRİNERMETRE (İDRAR ÖLÇÜM KABI-SAATLİ) 2000 ML adet SARF 700
372 VAKUMLU KAN ALMA İĞNESİ adet SARF 40.000
373 VAKUMLU KAN ALMA KELEBEK SET adet SARF 3.000
374 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML ÇİFT TROKARLI 10-12F adet SARF 50
375 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 10-12F adet SARF 120
376 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 12-14F adet SARF 250
377 VAKUMLU, SEDIMANTASYON TÜPÜ, SITRATLI, SIYAH KAPAKLI adet SARF 1.000
378 VENTİLATÖR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN adet SARF 3
379 VERESS İĞNESİ 120 MM adet SARF 3
380 VERESS İĞNESİ 150 MM adet SARF 1
381 VİTREKTOMİ PROBU ÇİFT YÖNLÜ KESEN 23G AMO SIGNATURA CIHAZI IÇIN; TEKNIK ŞARTNAMEDE BELIRTILEN ÖZELLIKTE OLMALIDIR. adet SARF 50
382 Y TUR SETİ PUARLI adet SARF 250
383 Y TUR SETİ PUARSIZ adet SARF 10
384 YATAK KORUYUCU YATAK KORUYUCU ALEZ HASTA ALT KORUYUCU adet SARF 5.000
385 YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ adet SARF 720
386 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 16-18 F adet SARF 30
387 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 20-22 F adet SARF 60
388 YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU, TOPUZ UÇ (KABA ELMAS) ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE VE EBATLARDA İSTENİLEN BOYUTLARDA OLACAK ŞEKİLDE adet SARF 10
389 YÜKSEK DÜZEY TIBBİ ALET VE ENDOSKOPİK DEZENFEKTAN 5 LT litre SARF 1.000
390 YÜZ KORUYUCU MASKE TEK KULLANIMLIK GÖZ KORUYUCULU CERRAHİ MASKE kutu SARF 50
391 YÜZEY PROTEİN TESTİ adet SARF 360
Okas Kodu Okas Açıklaması
33141000 Tek kullanımlık kimyasal olmayan tıbbi sarf malzemeleri ve sarf hematolojik malzemeleri

< GERİ DÖN