Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/257463

İhale No: 2019/257463
İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 Yerleşim Yerinden 148 Araç İle, 33 Taşıma Merkezi İlkokul - Ortaokul Müdürlüğüne Toplam 2493 Öğrencinin 09/09/2019 - 19/06/2020 Tarihleri Arasında, 181 İş Günü Boyunca Taşınması İşi
 • İhale No 2019/257463
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 19.07.2019 09:00
 • Eklenme Tarihi 21.06.2019 03:17
 • Telefon 2366531032
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA
 • İşin Yeri 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğü
 • Kurum Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Milli Eğitim Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 Yerleşim Yerinden 148 Araç İle, 33 Taşıma Merkezi İlkokul - Ortaokul Müdürlüğüne Toplam 2493 Öğrencinin 09/09/2019 - 19/06/2020 Tarihleri Arasında, 181 İş Günü Boyunca Taşınması İşi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ALAŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020 tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/257463
1-İdarenin
a) Adresi: CUMHURIYET CADDESI YENICE MAHALLESI 45600 YENİCE MAHALLESİ ALAŞEHİR/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2366531032 - 2366533021
c) Elektronik Posta Adresi:alasehir45@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2.493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020 tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA
b) Tarihi ve saati:19.07.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede, benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde öğrenci veya personel taşımacılığı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 Yerleşim Yerinden 148 Araç İle, 33 Taşıma Merkezi İlkokul - Ortaokul Müdürlüğüne Toplam 2493 Öğrencinin 09/09/2019 - 19/06/2020 Tarihleri Arasında, 181 İş Günü Boyunca Taşınması İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Taşıma Merkezi Okul Olan 1 BEŞEYLÜL İLKOKULU Osmaniye Kızıldağ Mh.+Topantaş Mevkii+Gürlek Mah.(2) güzergahından 16 öğrencinin 33 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
2 Taşıma Merkezi Okul Olan 2 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kale Mah.+Yanık Güney Mah+Daracıklar Mevkii güzergahından 17 öğrencinin 9 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
3 Taşıma Merkezi Okul Olan 3 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kayalar Mah. güzergahından 16 öğrencinin 13 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
4 Taşıma Merkezi Okul Olan 4 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Asmalık Mah.+Kavakkıran Mah. güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
5 Taşıma Merkezi Okul Olan 5 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Yenice Mah.+Yılancık Mah.+Abazlar Mevkii güzergahından 16 öğrencinin 13 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
6 Taşıma Merkezi Okul Olan 6 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kurudere Mah. güzergahından 21 öğrencinin 20 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
7 Taşıma Merkezi Okul Olan 7 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Sarıyer Mah. güzergahından 20 öğrencinin 5 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
8 Taşıma Merkezi Okul Olan 8 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Ahmettepesi Mah. güzergahından 16 öğrencinin 6 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
9 Taşıma Merkezi Okul Olan 9 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Ahmettepe Mah.(2) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
10 Taşıma Merkezi Okul Olan 10 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Balaballı Mah.+Keten Alanı güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
11 Taşıma Merkezi Okul Olan 11 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Kuyuboğazı Mah.+Merkez(1) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
12 Taşıma Merkezi Okul Olan 12 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -" Kuyuboğazı Mah.+Merkez(2) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
13 Taşıma Merkezi Okul Olan 13 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Hacıaliler İ.O.(1) güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
14 Taşıma Merkezi Okul Olan 14 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Hacıaliler İ.O.(2) güzergahından 15 öğrencinin 2 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
15 Taşıma Merkezi Okul Olan 15 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Kenan Paşa Mah.(1) güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
16 Taşıma Merkezi Okul Olan 16 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Kenan Paşa Mah.+Yeni Sağlık Ocağı güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
17 Taşıma Merkezi Okul Olan 17 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Camlıca Mah.+Güzle güzergahından 16 öğrencinin 7 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
18 Taşıma Merkezi Okul Olan 18 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (1) güzergahından 10 öğrencinin 3 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
19 Taşıma Merkezi Okul Olan 19 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (2) güzergahından 10 öğrencinin 3 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
20 Taşıma Merkezi Okul Olan 20 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Değirmenönü güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
21 Taşıma Merkezi Okul Olan 21 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (3) güzergahından 10 öğrencinin 2 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
22 Taşıma Merkezi Okul Olan 22 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Güzle İ.O. güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
23 Taşıma Merkezi Okul Olan 23 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Mahmutlar Mah. güzergahından 19 öğrencinin 2 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
24 Taşıma Merkezi Okul Olan 24 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O. (Merkez) güzergahından 15 öğrencinin 4 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
25 Taşıma Merkezi Okul Olan 25 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O (Merkez+Alipaşa) güzergahından 15 öğrencinin 6 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
26 Taşıma Merkezi Okul Olan 26 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O. (Merkez+H.Güzelbahçe) güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
27 Taşıma Merkezi Okul Olan 27 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Matarlı Mh.+Türkmen Mh. - 1 güzergahından 11 öğrencinin 9 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
28 Taşıma Merkezi Okul Olan 28 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Matarlı Mh.+Türkmen Mh. - 2 güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
29 Taşıma Merkezi Okul Olan 29 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - "Çarıktekke Mh. (Yenice+Erenbağ+Deveciler+Yapıcılar)" güzergahından 13 öğrencinin 27 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
30 Taşıma Merkezi Okul Olan 30 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Caberfakılı Mah.(1) güzergahından 17 öğrencinin 2 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
31 Taşıma Merkezi Okul Olan 31 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Caberfakılı Mah.(2) güzergahından 17 öğrencinin 2 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
32 Taşıma Merkezi Okul Olan 32 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Perihan ve Huriye Alvan İ.O. güzergahından 13 öğrencinin 10 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
33 Taşıma Merkezi Okul Olan 33 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Y.Narlıdere İ.O.+Yemişli Köprü Mevki+Körkuyu Mah.+Küçük Bahçe+N.Ziya Gökalp Merkez güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
34 Taşıma Merkezi Okul Olan 34 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Y.Narlıdere İ.O.+Körkuyu Mah.+Küçük Bahçe+N.Ziya Gökalp Merkez güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
35 Taşıma Merkezi Okul Olan 35 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Bahçedere Mh. Bahçedere Sk.+Ilıca Mh. Subay Lojmanları Küme Evleri+Evrenli Merkez(Orman Dairesi Yanı)" güzergahından 12 öğrencinin 7 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
36 Taşıma Merkezi Okul Olan 36 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Evrenli İ.O.Merkez+Yayla Mah.(1) güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
37 Taşıma Merkezi Okul Olan 37 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Evrenli İ.O.Merkez+Yayla Mah.(2) güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
38 Taşıma Merkezi Okul Olan 38 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Belenyaka Esentepe Mah. güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
39 Taşıma Merkezi Okul Olan 39 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Belenyaka Merkez güzergahından 15 öğrencinin 11 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
40 Taşıma Merkezi Okul Olan 40 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Belenyaka +Bağarası+Kemer+Mundarcı++Körkuyu Mah." güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
41 Taşıma Merkezi Okul Olan 41 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O (Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(1)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
42 Taşıma Merkezi Okul Olan 42 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O (Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(2)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
43 Taşıma Merkezi Okul Olan 43 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O (Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(3)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
44 Taşıma Merkezi Okul Olan 44 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Çataltepe Mevkii+Bağ Yolu Küme Evleri+Ilıca Mah.Ulupınar Bölgesi Küme Evleri+Yeni Hastane Yolu güzergahından 11 öğrencinin 10 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
45 Taşıma Merkezi Okul Olan 45 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Üzümlü Mah.Üzümlü Sk.+Taşlıgere Mevkii güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
46 Taşıma Merkezi Okul Olan 46 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Ilgın Mh. Ilgın Sk. güzergahından 17 öğrencinin 7 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
47 Taşıma Merkezi Okul Olan 47 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Eren Köy İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere(1)" güzergahından 20 öğrencinin 7 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
48 Taşıma Merkezi Okul Olan 48 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Eren Köy İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere(2)" güzergahından 15 öğrencinin 7 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
49 Taşıma Merkezi Okul Olan 49 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Akkeçili İ.O.+Zeytinçay Küme Evleri güzergahından 15 öğrencinin 7 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
50 Taşıma Merkezi Okul Olan 50 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Osmaniye Kızıldağ Mh.+Topantaş Mevkii+Gürlek Mah.(1)" güzergahından 16 öğrencinin 33 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
51 Taşıma Merkezi Okul Olan 51 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Osmaniye İ.O.+Ç.Yaylası+Kelarmut Mevkii güzergahından 15 öğrencinin 20 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
52 Taşıma Merkezi Okul Olan 52 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Kozluca İ.O.(Kaplançukuru Mah.+Yeni Mah.) güzergahından 15 öğrencinin 32 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
53 Taşıma Merkezi Okul Olan 53 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Kozluca İ.O.(Kayadibi Mah.+Yeni Mah.) güzergahından 20 öğrencinin 32 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
54 Taşıma Merkezi Okul Olan 54 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(1) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
55 Taşıma Merkezi Okul Olan 55 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(2) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
56 Taşıma Merkezi Okul Olan 56 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(3) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
57 Taşıma Merkezi Okul Olan 57 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(4) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
58 Taşıma Merkezi Okul Olan 58 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(5) güzergahından 20 öğrencinin 4 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
59 Taşıma Merkezi Okul Olan 59 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Eski Girelli+ Yol Üzeri güzergahından 20 öğrencinin 7 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
60 Taşıma Merkezi Okul Olan 60 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Mehmetçikler Mah.+Onbaşılar Mah.+Ara yol" güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
61 Taşıma Merkezi Okul Olan 61 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Gülenyaka İ.O.Merkez+Çamlık+Tepeyurt Mah." güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
62 Taşıma Merkezi Okul Olan 62 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Aydınçeşme Mahallesi güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
63 Taşıma Merkezi Okul Olan 63 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Ç.Bozdağ Merkez+Sarı Ahmetler+Akpınarlar" güzergahından 20 öğrencinin 19 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
64 Taşıma Merkezi Okul Olan 64 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Emir Ali+Kıroğlanlar Mahallesi güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
65 Taşıma Merkezi Okul Olan 65 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kocaören +Köprübaşı Mah.+AfşarDeğirmendere" güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
66 Taşıma Merkezi Okul Olan 66 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Bahçeli+Katlık+Kızıltepe Mah.+Çarıkbozdağ Mrk." güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
67 Taşıma Merkezi Okul Olan 67 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Merkez güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
68 Taşıma Merkezi Okul Olan 68 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Alakıraç Mah.+ Kurucuova Mah. güzergahından 20 öğrencinin 18 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
69 Taşıma Merkezi Okul Olan 69 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Elmacık Mah.+Sayan Mah. güzergahından 20 öğrencinin 18 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
70 Taşıma Merkezi Okul Olan 70 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Ketenburnu Mah.+ Yol Üzeri güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
71 Taşıma Merkezi Okul Olan 71 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Merkez+Yörükler Mah. güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
72 Taşıma Merkezi Okul Olan 72 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Yenice Mah. güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
73 Taşıma Merkezi Okul Olan 73 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Çarıkbozdağ Mrk.+Çeşme gediği güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
74 Taşıma Merkezi Okul Olan 74 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Caberkamara İ.O.(1) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
75 Taşıma Merkezi Okul Olan 75 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Caberkamara İ.O.(2) güzergahından 22 öğrencinin 4 km.mesafeden 22 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
76 Taşıma Merkezi Okul Olan 76 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinköy İ.O.+Caberkamara güzergahından 22 öğrencinin 7 km.mesafeden 22 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
77 Taşıma Merkezi Okul Olan 77 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- "Aydoğdu Merkez.+Beşirbaranlar Mah.+Yalınlar Mevkii(1)" güzergahından 20 öğrencinin 9 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
78 Taşıma Merkezi Okul Olan 78 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- "Aydoğdu Merkez.+Beşirbaranlar Mah.+Yalınlar Mevkii(2)" güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
79 Taşıma Merkezi Okul Olan 79 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +2.Kavşak-Çeşmeönü )(1)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
80 Taşıma Merkezi Okul Olan 80 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +2.Kavşak-Çeşmeönü )(2)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
81 Taşıma Merkezi Okul Olan 81 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +2.Kavşak-Çeşmeönü )(3)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
82 Taşıma Merkezi Okul Olan 82 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +2.Kavşak-Çeşmeönü )(4)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
83 Taşıma Merkezi Okul Olan 83 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +2.Kavşak-Çeşmeönü )(5)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
84 Taşıma Merkezi Okul Olan 84 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(1) " güzergahından 20 öğrencinin 12 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
85 Taşıma Merkezi Okul Olan 85 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(2) " güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
86 Taşıma Merkezi Okul Olan 86 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(3) " güzergahından 20 öğrencinin 25 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
87 Taşıma Merkezi Okul Olan 87 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- Göbekli+Karadut+Işıklar+H.Alayaka Mah.+Değirmendere+Yörükler+Mezarlık güzergahından 17 öğrencinin 25 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
88 Taşıma Merkezi Okul Olan 88 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "Karadağ+Hisar Mevkii+Fındıklı Mevki+Değirmendere+Yörükler+Mezarlık(1)" güzergahından 20 öğrencinin 30 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
89 Taşıma Merkezi Okul Olan 89 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "Karadağ+Hisar Mevkii+Fındıklı Mevki+Değirmendere+Yörükler+Mezarlık(2)" güzergahından 20 öğrencinin 30 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
90 Taşıma Merkezi Okul Olan 90 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "PeynirçukuruMah.+H.Keserler+Kalebaşı+Değirmendere+Yörükler+Mezarlık" güzergahından 20 öğrencinin 20 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
91 Taşıma Merkezi Okul Olan 91 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- Cumhuriyet Mah.(2.Kavşak-Çeşmeönü )(1) güzergahından 23 öğrencinin 2 km.mesafeden 23 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
92 Taşıma Merkezi Okul Olan 92 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(1) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
93 Taşıma Merkezi Okul Olan 93 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(2) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
94 Taşıma Merkezi Okul Olan 94 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(3) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
95 Taşıma Merkezi Okul Olan 95 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(4) güzergahından 16 öğrencinin 10 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
96 Taşıma Merkezi Okul Olan 96 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (1)" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
97 Taşıma Merkezi Okul Olan 97 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (2)" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
98 Taşıma Merkezi Okul Olan 98 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (3)" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
99 Taşıma Merkezi Okul Olan 99 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (4)" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
100 Taşıma Merkezi Okul Olan 100 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (5)" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
101 Taşıma Merkezi Okul Olan 101 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (6)" güzergahından 21 öğrencinin 10 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
102 Taşıma Merkezi Okul Olan 102 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.(Merkez 1) güzergahından 12 öğrencinin 4 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
103 Taşıma Merkezi Okul Olan 103 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.(Taşköy+ Camiyanı)" güzergahından 15 öğrencinin 5 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
104 Taşıma Merkezi Okul Olan 104 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.(Tepe+ Altınbaş+ Biroğullar)" güzergahından 17 öğrencinin 6 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
105 Taşıma Merkezi Okul Olan 105 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla (Abdi Hocalar+ Batanlar +Alabaşlı Mevkii) güzergahından 16 öğrencinin 10 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
106 Taşıma Merkezi Okul Olan 106 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla Keskinler Mah. Keskinler+Yamanlar+Kırcaaliler mevki)" güzergahından 15 öğrencinin 10 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
107 Taşıma Merkezi Okul Olan 107 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla Mah. (Kerimli Gökbel Mevki) güzergahından 18 öğrencinin 12 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
108 Taşıma Merkezi Okul Olan 108 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çağlayan İ.O.(1) güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
109 Taşıma Merkezi Okul Olan 109 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çağlayan İ.O.(2) güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
110 Taşıma Merkezi Okul Olan 110 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Alkan İ.O.(1) güzergahından 10 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
111 Taşıma Merkezi Okul Olan 111 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Alkan İ.O.(2) güzergahından 10 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
112 Taşıma Merkezi Okul Olan 112 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Soğukyurt İ.O.+Karakirse Mah.(1) güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
113 Taşıma Merkezi Okul Olan 113 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Soğukyurt İ.O.+Karakirse Mah.(2) güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
114 Taşıma Merkezi Okul Olan 114 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Azıtepe İ.O.+Mezarönü güzergahından 19 öğrencinin 20 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
115 Taşıma Merkezi Okul Olan 115 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Piyadeler Birlik İ.O güzergahından 25 öğrencinin 3 km.mesafeden 25 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
116 Taşıma Merkezi Okul Olan 116 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Şahyar İ.O. güzergahından 14 öğrencinin 5 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
117 Taşıma Merkezi Okul Olan 117 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kestanederesi İ.O.+Örencik Mevki+Mezarönü" güzergahından 17 öğrencinin 27 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
118 Taşıma Merkezi Okul Olan 118 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Gürsu+Serttaş Petrol güzergahından 14 öğrencinin 20 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
119 Taşıma Merkezi Okul Olan 119 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çeşneli İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere+Sülüklü Mevkii(1) güzergahından 19 öğrencinin 7 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
120 Taşıma Merkezi Okul Olan 120 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çeşneli İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere+Sülüklü Mevkii(2) güzergahından 19 öğrencinin 7 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
121 Taşıma Merkezi Okul Olan 121 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Selce İ.O güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
122 Taşıma Merkezi Okul Olan 122 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Karacalar İ.O+Hacıveliler Mah.+Selce İ.O(1) güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
123 Taşıma Merkezi Okul Olan 123 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Karacalar İ.O+Hacıveliler Mah.+Selce İ.O(2) güzergahından 20 öğrencinin 9 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
124 Taşıma Merkezi Okul Olan 124 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (1) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
125 Taşıma Merkezi Okul Olan 125 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (2) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
126 Taşıma Merkezi Okul Olan 126 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (3) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
127 Taşıma Merkezi Okul Olan 127 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (4) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
128 Taşıma Merkezi Okul Olan 128 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (5) güzergahından 17 öğrencinin 9 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
129 Taşıma Merkezi Okul Olan 129 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(1) güzergahından 18 öğrencinin 11 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
130 Taşıma Merkezi Okul Olan 130 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(2) güzergahından 17 öğrencinin 11 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
131 Taşıma Merkezi Okul Olan 131 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(3) güzergahından 20 öğrencinin 11 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
132 Taşıma Merkezi Okul Olan 132 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çiflikdere+Okulönü güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
133 Taşıma Merkezi Okul Olan 133 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çiflikdere+Kanlıharman Mevkii güzergahından 11 öğrencinin 10 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
134 Taşıma Merkezi Okul Olan 134 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Düdüklü (1) güzergahından 17 öğrencinin 5 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
135 Taşıma Merkezi Okul Olan 135 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Katlık+Düdüklü 2 güzergahından 18 öğrencinin 5 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
136 Taşıma Merkezi Okul Olan 136 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Atatürk ( Körez Mevki ) güzergahından 15 öğrencinin 15 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
137 Taşıma Merkezi Okul Olan 137 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü güzergahından 14 öğrencinin 7 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
138 Taşıma Merkezi Okul Olan 138 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü+Çamdere+Uzunalan(1) güzergahından 12 öğrencinin 15 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
139 Taşıma Merkezi Okul Olan 139 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü+Çamdere+Uzunalan(2) güzergahından 14 öğrencinin 15 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
140 Taşıma Merkezi Okul Olan 140 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Örnekköy güzergahından 11 öğrencinin 3 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
141 Taşıma Merkezi Okul Olan 141 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Kurudere güzergahından 20 öğrencinin 5 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
142 Taşıma Merkezi Okul Olan 142 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Horzumsazdere güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
143 Taşıma Merkezi Okul Olan 143 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Horzumembelli+Gökçealan+Keten Gediği Mevkii güzergahından 20 öğrencinin 25 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
144 Taşıma Merkezi Okul Olan 144 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- İbidiler Sk. güzergahından 12 öğrencinin 10 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
145 Taşıma Merkezi Okul Olan 145 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Taşkaldırıcak Sk. güzergahından 9 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
146 Taşıma Merkezi Okul Olan 146 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Değirmenyanı Sk. güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
147 Taşıma Merkezi Okul Olan 147 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Manavlar Sk. güzergahından 11 öğrencinin 4 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181
148 Taşıma Merkezi Okul Olan 148 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Kovanlık Sk. güzergahından 9 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi gün 181

İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 Yerleşim Yerinden 148 Araç İle, 33 Taşıma Merkezi İlkokul - Ortaokul Müdürlüğüne Toplam 2493 Öğrencinin 09/09/2019 - 19/06/2020 Tarihleri Arasında, 181 İş Günü Boyunca Taşınması İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020 tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: CUMHURIYET CADDESI YENICE MAHALLESI 45600 YENİCE MAHALLESİ - ALAŞEHİR / MANİSA

c) Telefon numarası: 2366531032

ç) Faks numarası: 2366533021

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: SEDAT KOYUNCU-ŞUBE MÜDÜRÜ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020 tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi

b) Miktarı ve türü:

149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2.493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020 tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi

149 yerleşim yerinden 148 araç ile , 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğüne toplam 2.493 öğrencinin 09/09/2019-19/06/2020  tarihleri arasında, 181 iş günü boyunca taşınması işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: 33 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2019/257463

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA

ç) İhalenin yapılacağı adres: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA

d) İhale tarihi: 19.07.2019

e) İhale saati: 09:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 ALAŞEHİR-MANİSA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede, benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde öğrenci veya personel taşımacılığı kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince, yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri vs. yükleniciye ait olacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşıma merkezi okullara öğrenci taşıyan araç sürücülerinin (148 araç) maaş, ssk, vb. giderleri

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.11.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ALAŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜNE yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

1-Öğrenci taşıma işi 09/09/2019 Tarihinden 19/06/2020 tarihine kadar devam edecek ve her hat için öğrenci sayısında ve güzergah uzunluğunda artış veya azalma olabileceği ve İdare, başka bir güzergahtan (mezra, köy altı, mahalle) öğrenci alınmasını isteyebileceği gibi (veli dilekçesi geldiği takdirde ve araç kapasitesi uygun ise), söz konusu istem yüklenici tarafından kabul edilecek, İdare tarafından alınan Kaymakamlık Makamı oluru yükleniciye tebliğ edildikten sonra bahsi geçen hattın sürücüsü taşıma işlemine başlayacaktır. Kaymakamlık Makamı Oluru uygulanmadığı takdirde yükleniciye, belirtilen güzergahtan alınmayan öğrenci ya da öğrenciler için, her alınmadığı gün için o güzergaha ait hakedişinin 5(Beş) katı para cezası kesilecektir.
2. Taşıma merkezi okullarda yapılan / yapılacak olan onarım, tadilat vb. nedenlerle onarım ve tadilat bitene kadar öğrenciler, İdarece belirlenecek başka taşıma merkezi okula taşınabilir. Bu konuda, yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
3. Herhangi bir nedenle taşınan okul veya okulsuz yerleşim birimindeki öğrenciler, idarece taşıma kapsamından çıkarılırsa söz konusu araca hak ediş ödenmeyecek olup, yükleniciler bu durumda idareden her hangi bir hak talebinde bulunamazlar.
4. Hizmetin ifası esnasında ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz sürücü çalıştırmaktan veya bir başka nedenden dolayı meydana gelecek kazalardan yüklenici sorumludur. Ayrıca, kaza dâhil herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara karşı doğabilecek maddi veya manevi sorumluluk yükleniciye aittir.
5. Yüklenici, iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre sürücü sağlığını korumak ve her türlü sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Sosyal Sigortalar mevzuatı her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı, işçi alınması, çıkarılması, kaçak işçi çalıştırılması, bildirimlerin zamanında yapılması, ücretlerin ödenmesi gibi tüm konularda sorumluluk yükleniciye aittir.
6. İdare, şoförün işteki başarısızlığı, Okul Müdürlüğünden gelecek şikayetler ve ahlaki durumlarından dolayı işine son vermesini, yükleniciden isteyebilir. Bu takdirde, yüklenici, şartları taşıyan yeni bir sürücüyü 24 saat içinde bulmak zorundadır. Taşıma işini üstlenen araç sürücüsünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildiği takdirde idare söz konusu sürücüyü değiştirme talebinde bulunabilir. 24 saat içerisinde şartlara uygun sürücü temin edilmek zorundadır. (Yedek sürücülerden teknik şartnamenin ilgili maddesi) Söz konusu sürücüye ait evraklar da aynı gün içerisinde İdareye verilecektir.
7-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Öğrenci Servisleri Denetleme Formunda belirtilen ,(Şehiriçi Öğrenci Servisleri veTaşımalı llköğretim Uygulaması Kapsamındaki Öğrenci Servisleri) hususlar aşağıda belirtilmiştir :
İdare veya taşıma merkezi okul müdürlüğü tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde ;
a-ARAÇLARDA EMNİYET KEMERİ YOK İSE,
b-TAŞIT SURUCUSUNUN EHLİYETİ YOK İSE,
c-OKUL TAŞITI YAZISI YOK İSE,
d-DUR YAZILI KIRMIZI IŞIKLI LAMBA YOK İSE,
e-İLKYARDIM ÇANTASI YOK İSE,
f-TRAFİK SETİ YOK İSE,
g-TAŞIT KAPILARI OTOMATİK Mİ DEĞİL İSE,
h-ARACIN FENNİ MUAYENESİ YAPILMAMIŞ İSE,
ı-ARACIN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI YOK İSE,
i-GÜZERGAHA GÖRE SERVİS YAPILMIYOR İSE,
j-ARACIN KAPASİTENİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ ALINIYOR İSE,
k-ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YOK İSE,
l-ARACIN ÖĞRENCİ ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI YOK İSE,
m-SÜRÜCÜ BELGESİ ARAÇ CİNSİNE UYGUN MU ?
n-SERVİS; ÖĞRENCİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNE UYGUN GELİP GİTMİYOR İSE,
o-ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN KILIK KIYAFETİ YÖNETMELİKLERE UYGUN DEĞİL İSE,
ö-ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN ÖĞRENCİLERE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI UYGUN DEĞİL İSE,
p-HIZ SINIRLARINA UYULMUYOR İSE,
r-ARACIN İÇ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLİYOR İSE,
s-ÖĞRENCİ DIŞINDA YOLCU,EŞYA VE MAL TAŞINIYOR İSE,
ş-AYLIK ARAÇ BAKIMI YAPILMIŞMI? ARAÇ BAKIM BELGESİ YOK İSE,
t-İDAREYE BİLDİRİLEN ARAÇLA VE ŞOFÖRLE TAŞIMA YAPILMIYOR İSE
u-ARAÇTA KAMERA YOK İSE ,Bu hususlardan 1 (Bir) tanesine veya 1'den(Bir) fazlasına uyulmadığı , Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Öğrenci Servisleri Denetleme Formuna yazılarak işlendiği yada tutanak altına alındığı takdirde Yüklenicinin o güzergaha ait hakedişinin 5(Beş) katı para cezası kesilecektir.Yüklenici bu hükmü peşinen kabul eder.herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamaz.
8-Taşıma yapacak araçlarda kamera sistemi olması zorunludur.Söz konusu kamera sistemi aracın içini ve dışını (yolu) gösterecek şekilde olacaktır.Kayıtlar net ve anlaşılır şekilde olacaktır.Taşıma yapılan saatlerde mutlaka açık olacaktır. İstenildiğinden kamere kayıt görüntüleri idareye ibraz edilecektir.İbraz edilmediği takdirde o güzergaha ait hakedişinin 5(Beş) katı para cezası kesilecektir.
9-İhale uhdesinde kalan firma 148 adet araç ile taşıma işlemini gerçekleştirecektir.Fakat İdareye ilave olarak bildirilen araçlar için;araca ait belgeleri ve şoföre ait belgeleri tam olarak ibraz edilmesi zorunludur.İlave araçların her güzergah için kapasitesi ,modeli ve şartları uygun olması zorunludur.Söz konusu araçların dönüşümlü olarak taşıma yapabilmesi için kaymakamlık makamından olur alınarak dönüşümlü olarak taşıma yapalirler.

10-İhaleye girecek isteklilerin Noter tasdikli Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütnamelerini teklif zarfı içinde sunacaklardır.
11-İdari şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda Teknik şartname hükümleri geçerlidir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Taşıma Merkezi Okul Olan 1 BEŞEYLÜL İLKOKULU Osmaniye Kızıldağ Mh.+Topantaş Mevkii+Gürlek Mah.(2) güzergahından 16 öğrencinin 33 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
2 Taşıma Merkezi Okul Olan 2 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kale Mah.+Yanık Güney Mah+Daracıklar Mevkii güzergahından 17 öğrencinin 9 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
3 Taşıma Merkezi Okul Olan 3 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kayalar Mah. güzergahından 16 öğrencinin 13 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
4 Taşıma Merkezi Okul Olan 4 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Asmalık Mah.+Kavakkıran Mah. güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
5 Taşıma Merkezi Okul Olan 5 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Yenice Mah.+Yılancık Mah.+Abazlar Mevkii güzergahından 16 öğrencinin 13 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
6 Taşıma Merkezi Okul Olan 6 DAĞARLAR İLKOKULU / ORTAOKULU - Kurudere Mah. güzergahından 21 öğrencinin 20 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
7 Taşıma Merkezi Okul Olan 7 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Sarıyer Mah. güzergahından 20 öğrencinin 5 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
8 Taşıma Merkezi Okul Olan 8 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Ahmettepesi Mah. güzergahından 16 öğrencinin 6 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
9 Taşıma Merkezi Okul Olan 9 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Ahmettepe Mah.(2) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
10 Taşıma Merkezi Okul Olan 10 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Balaballı Mah.+Keten Alanı güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
11 Taşıma Merkezi Okul Olan 11 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Kuyuboğazı Mah.+Merkez(1) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
12 Taşıma Merkezi Okul Olan 12 "DAĞHACIYUSUF İLKOKULU / ORTAOKULU -
" Kuyuboğazı Mah.+Merkez(2) güzergahından 16 öğrencinin 5 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
13 Taşıma Merkezi Okul Olan 13 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Hacıaliler İ.O.(1) güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
14 Taşıma Merkezi Okul Olan 14 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Hacıaliler İ.O.(2) güzergahından 15 öğrencinin 2 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
15 Taşıma Merkezi Okul Olan 15 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Kenan Paşa Mah.(1) güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
16 Taşıma Merkezi Okul Olan 16 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Kenan Paşa Mah.+Yeni Sağlık Ocağı güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
17 Taşıma Merkezi Okul Olan 17 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Camlıca Mah.+Güzle güzergahından 16 öğrencinin 7 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
18 Taşıma Merkezi Okul Olan 18 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (1) güzergahından 10 öğrencinin 3 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
19 Taşıma Merkezi Okul Olan 19 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (2) güzergahından 10 öğrencinin 3 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
20 Taşıma Merkezi Okul Olan 20 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Değirmenönü güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
21 Taşıma Merkezi Okul Olan 21 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Bağarası Mah+D.Dere (3) güzergahından 10 öğrencinin 2 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
22 Taşıma Merkezi Okul Olan 22 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Delemenler Güzle İ.O. güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
23 Taşıma Merkezi Okul Olan 23 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - D.Mahmutlar Mah. güzergahından 19 öğrencinin 2 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
24 Taşıma Merkezi Okul Olan 24 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O. (Merkez) güzergahından 15 öğrencinin 4 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
25 Taşıma Merkezi Okul Olan 25 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O (Merkez+Alipaşa) güzergahından 15 öğrencinin 6 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
26 Taşıma Merkezi Okul Olan 26 DELEMENLER İLKOKULU / ORTAOKULU - Subaşı İ.O. (Merkez+H.Güzelbahçe) güzergahından 16 öğrencinin 4 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
27 Taşıma Merkezi Okul Olan 27 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Matarlı Mh.+Türkmen Mh. - 1 güzergahından 11 öğrencinin 9 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
28 Taşıma Merkezi Okul Olan 28 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Matarlı Mh.+Türkmen Mh. - 2 güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
29 Taşıma Merkezi Okul Olan 29 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - "Çarıktekke Mh. (Yenice+Erenbağ+
Deveciler+Yapıcılar)" güzergahından 13 öğrencinin 27 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
30 Taşıma Merkezi Okul Olan 30 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Caberfakılı Mah.(1) güzergahından 17 öğrencinin 2 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
31 Taşıma Merkezi Okul Olan 31 EMİN ERSOY İLKOKULU / ORTAOKULU - Caberfakılı Mah.(2) güzergahından 17 öğrencinin 2 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
32 Taşıma Merkezi Okul Olan 32 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Perihan ve Huriye Alvan İ.O. güzergahından 13 öğrencinin 10 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
33 Taşıma Merkezi Okul Olan 33 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Y.Narlıdere İ.O.+Yemişli Köprü Mevki+Körkuyu Mah.+Küçük Bahçe+N.Ziya Gökalp Merkez güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
34 Taşıma Merkezi Okul Olan 34 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Y.Narlıdere İ.O.+Körkuyu Mah.+Küçük Bahçe+N.Ziya Gökalp Merkez güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
35 Taşıma Merkezi Okul Olan 35 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Bahçedere Mh. Bahçedere Sk.+
Ilıca Mh. Subay Lojmanları Küme Evleri+Evrenli Merkez(Orman Dairesi Yanı)" güzergahından 12 öğrencinin 7 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
36 Taşıma Merkezi Okul Olan 36 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Evrenli İ.O.Merkez+Yayla Mah.(1) güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
37 Taşıma Merkezi Okul Olan 37 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Evrenli İ.O.Merkez+Yayla Mah.(2) güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
38 Taşıma Merkezi Okul Olan 38 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Belenyaka Esentepe Mah. güzergahından 10 öğrencinin 14 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
39 Taşıma Merkezi Okul Olan 39 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Belenyaka Merkez güzergahından 15 öğrencinin 11 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
40 Taşıma Merkezi Okul Olan 40 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Belenyaka +Bağarası+Kemer+
Mundarcı++Körkuyu Mah." güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
41 Taşıma Merkezi Okul Olan 41 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O
(Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(1)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
42 Taşıma Merkezi Okul Olan 42 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O
(Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(2)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
43 Taşıma Merkezi Okul Olan 43 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Çakırcaali Mh. Çakıcaali Sk. +Badınca İ.O
(Eski Badınca Köyü Cami)Taşlıgere Mevkii(3)" güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
44 Taşıma Merkezi Okul Olan 44 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Çataltepe Mevkii+Bağ Yolu Küme Evleri+Ilıca Mah.Ulupınar Bölgesi Küme Evleri+Yeni Hastane Yolu güzergahından 11 öğrencinin 10 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
45 Taşıma Merkezi Okul Olan 45 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Üzümlü Mah.Üzümlü Sk.+Taşlıgere Mevkii güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
46 Taşıma Merkezi Okul Olan 46 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Ilgın Mh. Ilgın Sk. güzergahından 17 öğrencinin 7 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
47 Taşıma Merkezi Okul Olan 47 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Eren Köy İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+
Kurudere(1)" güzergahından 20 öğrencinin 7 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
48 Taşıma Merkezi Okul Olan 48 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Eren Köy İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+
Kurudere(2)" güzergahından 15 öğrencinin 7 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
49 Taşıma Merkezi Okul Olan 49 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Akkeçili İ.O.+Zeytinçay Küme Evleri güzergahından 15 öğrencinin 7 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
50 Taşıma Merkezi Okul Olan 50 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- "Osmaniye Kızıldağ Mh.+Topantaş Mevkii+
Gürlek Mah.(1)" güzergahından 16 öğrencinin 33 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
51 Taşıma Merkezi Okul Olan 51 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Osmaniye İ.O.+Ç.Yaylası+Kelarmut Mevkii güzergahından 15 öğrencinin 20 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
52 Taşıma Merkezi Okul Olan 52 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Kozluca İ.O.(Kaplançukuru Mah.+Yeni Mah.) güzergahından 15 öğrencinin 32 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
53 Taşıma Merkezi Okul Olan 53 EMİNE E. KAYACIK ORTAOKULU-YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU- Kozluca İ.O.(Kayadibi Mah.+Yeni Mah.) güzergahından 20 öğrencinin 32 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
54 Taşıma Merkezi Okul Olan 54 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(1) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
55 Taşıma Merkezi Okul Olan 55 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(2) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
56 Taşıma Merkezi Okul Olan 56 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(3) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
57 Taşıma Merkezi Okul Olan 57 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(4) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
58 Taşıma Merkezi Okul Olan 58 FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU- Ilıca Mah.(5) güzergahından 20 öğrencinin 4 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
59 Taşıma Merkezi Okul Olan 59 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Eski Girelli+ Yol Üzeri güzergahından 20 öğrencinin 7 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
60 Taşıma Merkezi Okul Olan 60 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Mehmetçikler Mah.+Onbaşılar Mah.+
Ara yol" güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
61 Taşıma Merkezi Okul Olan 61 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Gülenyaka İ.O.Merkez+Çamlık+
Tepeyurt Mah." güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
62 Taşıma Merkezi Okul Olan 62 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Aydınçeşme Mahallesi güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
63 Taşıma Merkezi Okul Olan 63 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Ç.Bozdağ Merkez+Sarı Ahmetler+
Akpınarlar" güzergahından 20 öğrencinin 19 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
64 Taşıma Merkezi Okul Olan 64 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Emir Ali+Kıroğlanlar Mahallesi güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
65 Taşıma Merkezi Okul Olan 65 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kocaören +Köprübaşı Mah.+Afşar
Değirmendere" güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
66 Taşıma Merkezi Okul Olan 66 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Bahçeli+Katlık+Kızıltepe Mah.+
Çarıkbozdağ Mrk." güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
67 Taşıma Merkezi Okul Olan 67 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Merkez güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
68 Taşıma Merkezi Okul Olan 68 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Alakıraç Mah.+ Kurucuova Mah. güzergahından 20 öğrencinin 18 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
69 Taşıma Merkezi Okul Olan 69 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Elmacık Mah.+Sayan Mah. güzergahından 20 öğrencinin 18 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
70 Taşıma Merkezi Okul Olan 70 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Ketenburnu Mah.+ Yol Üzeri güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
71 Taşıma Merkezi Okul Olan 71 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Bahadır Merkez+Yörükler Mah. güzergahından 20 öğrencinin 13 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
72 Taşıma Merkezi Okul Olan 72 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Yenice Mah. güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
73 Taşıma Merkezi Okul Olan 73 GİRELLİ ŞEHİT M.ŞİMŞEK İLKOKULU-ORTAOKULU- Çarıkbozdağ Mrk.+Çeşme gediği güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
74 Taşıma Merkezi Okul Olan 74 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Caberkamara İ.O.(1) güzergahından 21 öğrencinin 4 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
75 Taşıma Merkezi Okul Olan 75 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Caberkamara İ.O.(2) güzergahından 22 öğrencinin 4 km.mesafeden 22 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
76 Taşıma Merkezi Okul Olan 76 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinköy İ.O.+Caberkamara güzergahından 22 öğrencinin 7 km.mesafeden 22 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
77 Taşıma Merkezi Okul Olan 77 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- "Aydoğdu Merkez.+Beşirbaranlar Mah.+
Yalınlar Mevkii(1)" güzergahından 20 öğrencinin 9 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
78 Taşıma Merkezi Okul Olan 78 GÜMÜŞÇAY ŞEHİT M.YALÇIN İLKOKULU-ORTAOKULU- "Aydoğdu Merkez.+Beşirbaranlar Mah.+
Yalınlar Mevkii(2)" güzergahından 20 öğrencinin 15 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
79 Taşıma Merkezi Okul Olan 79 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +
2.Kavşak-Çeşmeönü )(1)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
80 Taşıma Merkezi Okul Olan 80 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +
2.Kavşak-Çeşmeönü )(2)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
81 Taşıma Merkezi Okul Olan 81 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +
2.Kavşak-Çeşmeönü )(3)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
82 Taşıma Merkezi Okul Olan 82 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +
2.Kavşak-Çeşmeönü )(4)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
83 Taşıma Merkezi Okul Olan 83 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "Cumhuriyet Mah.(Çay Kenarı+Bağ yolu Küme Evleri +
2.Kavşak-Çeşmeönü )(5)" güzergahından 20 öğrencinin 2 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
84 Taşıma Merkezi Okul Olan 84 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru
Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+
Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(1) " güzergahından 20 öğrencinin 12 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
85 Taşıma Merkezi Okul Olan 85 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru
Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+
Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(2) " güzergahından 20 öğrencinin 17 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
86 Taşıma Merkezi Okul Olan 86 KAVAKLIDERE ATATÜRK İLKOKULU- "H.Keserler Değirmendere Mah.+H.Keserler Peynirçukuru
Mah.+H.Keserler Kalebaşı Mah.+Göbekli+Karadut+
Horzumalayaka Mah.+Yörükler+Mezarlık+Işıklar(3) " güzergahından 20 öğrencinin 25 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
87 Taşıma Merkezi Okul Olan 87 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- Göbekli+Karadut+Işıklar+H.Alayaka Mah.+Değirmendere+Yörükler+Mezarlık güzergahından 17 öğrencinin 25 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
88 Taşıma Merkezi Okul Olan 88 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "Karadağ+Hisar Mevkii+Fındıklı Mevki+Değirmendere+
Yörükler+Mezarlık(1)" güzergahından 20 öğrencinin 30 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
89 Taşıma Merkezi Okul Olan 89 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "Karadağ+Hisar Mevkii+Fındıklı Mevki+Değirmendere+
Yörükler+Mezarlık(2)" güzergahından 20 öğrencinin 30 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
90 Taşıma Merkezi Okul Olan 90 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- "PeynirçukuruMah.+H.Keserler+Kalebaşı+Değirmendere+
Yörükler+Mezarlık" güzergahından 20 öğrencinin 20 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
91 Taşıma Merkezi Okul Olan 91 KAVAKLIDERE ORTAOKULU- Cumhuriyet Mah.(2.Kavşak-Çeşmeönü )(1) güzergahından 23 öğrencinin 2 km.mesafeden 23 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
92 Taşıma Merkezi Okul Olan 92 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(1) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
93 Taşıma Merkezi Okul Olan 93 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(2) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
94 Taşıma Merkezi Okul Olan 94 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(3) güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
95 Taşıma Merkezi Okul Olan 95 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- Gülpınar+Soğanlı +İsmetiye(4) güzergahından 16 öğrencinin 10 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
96 Taşıma Merkezi Okul Olan 96 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (1)
" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
97 Taşıma Merkezi Okul Olan 97 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (2)
" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
98 Taşıma Merkezi Okul Olan 98 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (3)
" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
99 Taşıma Merkezi Okul Olan 99 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (4)
" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
100 Taşıma Merkezi Okul Olan 100 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (5)
" güzergahından 20 öğrencinin 10 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
101 Taşıma Merkezi Okul Olan 101 KEMALİYE ŞEHİT AST.O.ERSOY İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kasaplı+Toygar+Yuvacalı (6)
" güzergahından 21 öğrencinin 10 km.mesafeden 21 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
102 Taşıma Merkezi Okul Olan 102 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.(Merkez 1) güzergahından 12 öğrencinin 4 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
103 Taşıma Merkezi Okul Olan 103 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.
(Taşköy+ Camiyanı)" güzergahından 15 öğrencinin 5 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
104 Taşıma Merkezi Okul Olan 104 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla ÇarıkAlabaşlı Mah.(Tepe+ Altınbaş
+ Biroğullar)" güzergahından 17 öğrencinin 6 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
105 Taşıma Merkezi Okul Olan 105 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla (Abdi Hocalar+ Batanlar +Alabaşlı Mevkii) güzergahından 16 öğrencinin 10 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
106 Taşıma Merkezi Okul Olan 106 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- "Serinyayla Keskinler Mah. Keskinler+
Yamanlar+Kırcaaliler mevki)" güzergahından 15 öğrencinin 10 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
107 Taşıma Merkezi Okul Olan 107 KİLLİK İLKOKULU-ORTAOKULU- Serinyayla Mah. (Kerimli Gökbel Mevki) güzergahından 18 öğrencinin 12 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
108 Taşıma Merkezi Okul Olan 108 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çağlayan İ.O.(1) güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
109 Taşıma Merkezi Okul Olan 109 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çağlayan İ.O.(2) güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
110 Taşıma Merkezi Okul Olan 110 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Alkan İ.O.(1) güzergahından 10 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
111 Taşıma Merkezi Okul Olan 111 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Alkan İ.O.(2) güzergahından 10 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
112 Taşıma Merkezi Okul Olan 112 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Soğukyurt İ.O.+Karakirse Mah.(1) güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
113 Taşıma Merkezi Okul Olan 113 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Soğukyurt İ.O.+Karakirse Mah.(2) güzergahından 20 öğrencinin 14 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
114 Taşıma Merkezi Okul Olan 114 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Azıtepe İ.O.+Mezarönü güzergahından 19 öğrencinin 20 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
115 Taşıma Merkezi Okul Olan 115 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Piyadeler Birlik İ.O güzergahından 25 öğrencinin 3 km.mesafeden 25 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
116 Taşıma Merkezi Okul Olan 116 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Şahyar İ.O. güzergahından 14 öğrencinin 5 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
117 Taşıma Merkezi Okul Olan 117 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- "Kestanederesi İ.O.+Örencik Mevki+
Mezarönü" güzergahından 17 öğrencinin 27 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
118 Taşıma Merkezi Okul Olan 118 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Gürsu+Serttaş Petrol güzergahından 14 öğrencinin 20 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
119 Taşıma Merkezi Okul Olan 119 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çeşneli İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere+Sülüklü Mevkii(1) güzergahından 19 öğrencinin 7 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
120 Taşıma Merkezi Okul Olan 120 PİYADELER İLKOKULU-ORTAOKULU- Çeşneli İ.O+Zeytinçay Küme Evleri+Kurudere+Sülüklü Mevkii(2) güzergahından 19 öğrencinin 7 km.mesafeden 19 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
121 Taşıma Merkezi Okul Olan 121 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Selce İ.O güzergahından 14 öğrencinin 2 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
122 Taşıma Merkezi Okul Olan 122 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Karacalar İ.O+Hacıveliler Mah.+Selce İ.O(1) güzergahından 15 öğrencinin 9 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
123 Taşıma Merkezi Okul Olan 123 TEPEKÖY İLKOKULU-ORTAOKULU- Karacalar İ.O+Hacıveliler Mah.+Selce İ.O(2) güzergahından 20 öğrencinin 9 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
124 Taşıma Merkezi Okul Olan 124 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (1) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
125 Taşıma Merkezi Okul Olan 125 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (2) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
126 Taşıma Merkezi Okul Olan 126 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (3) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
127 Taşıma Merkezi Okul Olan 127 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (4) güzergahından 16 öğrencinin 9 km.mesafeden 16 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
128 Taşıma Merkezi Okul Olan 128 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Örencik Mekez+Camiönü+Karakuyu+Bostanharımı (5) güzergahından 17 öğrencinin 9 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
129 Taşıma Merkezi Okul Olan 129 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(1) güzergahından 18 öğrencinin 11 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
130 Taşıma Merkezi Okul Olan 130 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(2) güzergahından 17 öğrencinin 11 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
131 Taşıma Merkezi Okul Olan 131 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çamlıbel+Bahçedere(3) güzergahından 20 öğrencinin 11 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
132 Taşıma Merkezi Okul Olan 132 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çiflikdere+Okulönü güzergahından 10 öğrencinin 10 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
133 Taşıma Merkezi Okul Olan 133 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Çiflikdere+Kanlıharman Mevkii güzergahından 11 öğrencinin 10 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
134 Taşıma Merkezi Okul Olan 134 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Düdüklü (1) güzergahından 17 öğrencinin 5 km.mesafeden 17 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
135 Taşıma Merkezi Okul Olan 135 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Katlık+Düdüklü 2 güzergahından 18 öğrencinin 5 km.mesafeden 18 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
136 Taşıma Merkezi Okul Olan 136 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Atatürk ( Körez Mevki ) güzergahından 15 öğrencinin 15 km.mesafeden 15 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
137 Taşıma Merkezi Okul Olan 137 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü güzergahından 14 öğrencinin 7 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
138 Taşıma Merkezi Okul Olan 138 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü+Çamdere+Uzunalan(1) güzergahından 12 öğrencinin 15 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
139 Taşıma Merkezi Okul Olan 139 ULUDERBENT İLKOKULU-ORTAOKULU- Alaçatı +Camiönü+Çamdere+Uzunalan(2) güzergahından 14 öğrencinin 15 km.mesafeden 14 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
140 Taşıma Merkezi Okul Olan 140 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Örnekköy güzergahından 11 öğrencinin 3 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
141 Taşıma Merkezi Okul Olan 141 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Kurudere güzergahından 20 öğrencinin 5 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
142 Taşıma Merkezi Okul Olan 142 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Horzumsazdere güzergahından 20 öğrencinin 8 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
143 Taşıma Merkezi Okul Olan 143 ZÜHAL-SELAHATTİN BARUTÇUOĞLU İLKOKULU-ORTAOKULU- Horzumembelli+Gökçealan+Keten Gediği Mevkii güzergahından 20 öğrencinin 25 km.mesafeden 20 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
144 Taşıma Merkezi Okul Olan 144 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- İbidiler Sk. güzergahından 12 öğrencinin 10 km.mesafeden 12 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
145 Taşıma Merkezi Okul Olan 145 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Taşkaldırıcak Sk. güzergahından 9 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
146 Taşıma Merkezi Okul Olan 146 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Değirmenyanı Sk. güzergahından 13 öğrencinin 4 km.mesafeden 13 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
147 Taşıma Merkezi Okul Olan 147 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Manavlar Sk. güzergahından 11 öğrencinin 4 km.mesafeden 11 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
148 Taşıma Merkezi Okul Olan 148 SARIPINAR İLKOKULU-ORTAOKULU- Kovanlık Sk. güzergahından 9 öğrencinin 4 km.mesafeden 10 kapasiteli 1 Araç ile taşınması işi
gün 181
Okas Kodu Okas Açıklaması
60170000 Yolcu taşıma araçlarının sürücüsü ile kiralanması

< GERİ DÖN