Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/291086

İhale No: 2019/291086
İhale Adı 387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
 • İhale No 2019/291086
 • Şehir Amasya
 • İhale Tarihi 30.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 25.06.2019 02:40
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA
 • İşin Yeri Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Suluova Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Taşova Devlet Hastanesi
 • Kurum Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı 387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

387 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/291086
1-İdarenin
a) Adresi:FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası:0 358 218 12 04 - 0 358 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi:amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Suluova Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Taşova Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 gün içerisinde yüklenici işe başlayacak olup, sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç duyuldukça Hastanelerin siparişi doğrultusunda peyder pey teslim alınacaktır. Sipariş verildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde teslimat yapılacak olup ,siparişler telefon veya faks veya mail yolu ile yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati:25.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekli, teklif edilecek malzemenin tedarikçisi değil ise teklif dosyasında teklif edeceği ürünün bayisi olduğunu belgelendirmelidir. Ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunulacaktır.


b) Ürüne ait  teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.

c) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyalarını da (KİK uzantılı XML dosyası) bir CD' ye yükleyerek teklif zarflarının içinde sunacaklardır. Sözkonusu teklif dosyası yüklü CD'yi teklif dosyasında sunmayan ya da hatalı, eksik hazırlayarak veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yerli malı teklif edecek olan istekliler  ihale sıra no belirtilmiş "Yerli Malı Belgesi" ni teklif dosyasında sunacaktır. İhale sıra numarası belirtilmeden sunulan belge değerlendirme dışı tutulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin  Numunelerini, üzerinde firma kaşesi ürün sıra no yazılı olarak, İhale saatinden önce teslim edecek olup;  Numune Teslim Tutanağını ihale zarfı ile birlikte sunacaklardır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü tıbbi sarf malzeme alımı işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 %1.8 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK adet %1.8 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK 1.500
2 %3 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK adet %3 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK 750
3 A TİPİ SİLİKON 1.ÖLÇÜ MADDESİ kutu SARF 30
4 A TİPİ SİLİKON 2.ÖLÇÜ MADDESİ kutu SARF 30
5 AĞIZ BAKIM SETİ adet AĞIZ BAKIM SETİ 3.950
6 ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2 M adet SARF 13.700
7 ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2 M adet SARF 15.100
8 ALÇI ALTI PAMUK 20 CM X 1,5 M adet SARF 6.300
9 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN adet SARF 614
10 ANESTEZİ DEVRESİ UZAYABİLEN PEDİATRİK adet SARF 620
11 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ adet ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ 1.970
12 ASPİRASYON HORTUMU adet ASPİRASYON HORTUMU 650
13 ASPİRASYON SETİ YANKAUER VAKUM KONTROLLÜ adet SARF 2.500
14 ASPİRASYON SONDASI NO:06 adet SARF 1.900
15 ASPİRASYON SONDASI NO:08 adet SARF 4.400
16 ASPİRASYON SONDASI NO:10 adet SARF 2.850
17 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF 3.500
18 ASPİRASYON SONDASI NO:14 adet SARF 5.350
19 ASPİRASYON SONDASI NO:16 adet SARF 3.650
20 ASPİRASYON SONDASI NO:18 adet SARF 350
21 ASPİRASYON SONDASI NO:20 adet SARF 150
22 ASPİRASYON SONDASI NO:22 adet SARF 150
23 ASPİRATÖR CİHAZI ANTİBAKTERİYEL FİLTRE(BASCOREL OB1000 UYUMLU) adet SARF 305
24 ASPİRATÖR CİHAZI ANTİBAKTERİYEL FİLTRE(SPENCER UYUMLU) adet SARF 305
25 AŞI ENJEKTÖRÜ 2CC adet AŞI ENJEKTÖRÜ 2CC 12.500
26 BAĞLAMA LOOP SİSTEMİ ENDOSKOPİK POLYESTER DİSPOSABLE 5MM(2/0 POLİGLACTİN BAĞLAMA) adet SARF 3
27 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKSIZ (4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 69.500
28 BESLENME SONDASI LATEKS 8F adet SARF 350
29 BESLENME SONDASI NAZOENTERİK 12F adet SARF 800
30 BESLENME SONDASI PVC 10 F adet SARF 165
31 BESLENME SONDASI PVC 6 F adet SARF 1.765
32 BESLENME SONDASI PVC 8 F adet SARF 1.765
33 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet BİSTÜRİ UCU NO:11 19.000
34 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet BİSTÜRİ UCU NO:15 29.000
35 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet BİSTÜRİ UCU NO:20 22.500
36 BOYUNLUK PEDİATRİK NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ(SMALL) adet BOYUNLUK PEDİATRİK NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ 20
37 BOYUNLUK PEDİATRİK NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ(MEDİUM) adet BOYUNLUK PEDİATRİK NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ 20
38 BÖBREK KÜVET PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 172.500
39 BPAP MASKESİ(SETİ LARGE) adet BPAP MASKESİ 560
40 BPAP MASKESİ(SETİ MEDİUM) adet BPAP MASKESİ 580
41 BPAP MASKESİ(SETİ SMALL) adet BPAP MASKESİ 325
42 CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK RADYOPAKLI 25X75 MM adet CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK RADYOPAKLI 25X75 MM 100
43 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ STERİL NO:8 3.500
44 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7 17.200
45 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 31.000
46 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 22.000
47 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7 5.100
48 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8,5 1.600
49 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 8.300
50 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 7.300
51 CİLT STAPLERİ 35 LİK adet SARF 2.360
52 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM adet CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM 150
53 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM(DOYLE TAMPON İNTERNAL NAZAL) adet SARF 250
54 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM(MEROCEL TAMPON NAZAL) adet SARF 600
55 DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI İÇİN TİROİD UCU EĞRİ KISA UÇLU 15(±2)MM 20 (±2)CM adet SARF 50
56 DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 36(±2)MM AÇIK CERRAHİ(KALIN UÇ 10 MM.) adet SARF 20
57 DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 36(±2)MM AÇIK CERRAHİ(TROİD UCU EĞRİ 5 MM) adet SARF 20
58 DAMLA AYAR SETİ adet DAMLA AYAR SETİ 15.000
59 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 15.000
60 DERİ PRİCK TESTİ 3ML adet SARF 300
61 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK NON STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK NON STERİL 25.000
62 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK STERİL 5.000
63 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL 350.000
64 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN STERİL 5.000
65 DİSTİLE SU 1000 ML PVC ŞİŞE STERİL adet SARF 2.550
66 DUBLİKAT AKRİLİĞİ kilogram SARF 150
67 DUBLİKAT JELİ kilogram SARF 100
68 EKG ELEKTRODU PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet EKG ELEKTRODU PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 2.800
69 EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 147.500
70 EKG JELİ adet EKG JELİ 1000ML 60
71 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LT(KONSANTRE) litre SARF 165
72 ELASTİK BANDAJ 15 CM X 1,5 M adet ELASTİK BANDAJ 15 CM X 1,5 M 4.200
73 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON STANDART adet EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON STANDART 1.060
74 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 2(±0,5)CMX 5(±0,5)CM adet EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 2(±0,5)CMX 5(±0,5)CM 100
75 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CMX 10(±5)CM adet EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CMX 10(±5)CM 200
76 ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) adet ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) 5.000
77 ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/33-35CM adet ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/33-35CM 3
78 ENDOSKOPİK MEŞ(MESH) SABİTLEYİCİ STAPLER TEK KULLANIMLIK ABSORBE OLABİLEN 5 MM(DİSPOSABLE HELİLCAL) adet SARF 50
79 ENDOSKOPİK SAKŞIN - İRRİGASYON SETİ 10 MM adet SARF 10
80 ENDOSKOPİK SAKŞIN - İRRİGASYON SETİ 5 MM adet SARF 250
81 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 1.130
82 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 1.380
83 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 1.330
84 ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) adet ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) 260.010
85 ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 724.000
86 ENJEKTÖR 2 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 2 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 190.000
87 ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 133.750
88 ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 850.000
89 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 9.600
90 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI(ÇAM UÇLU) adet ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 1.800
91 ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 31.000
92 ENJEKTÖR UCU 20G (SARI) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 20G (SARI) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 6.000
93 ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 109.000
94 ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 35.000
95 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI adet ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI 3.000
96 EPİDURAL SET 18G adet SARF 200
97 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 400
98 FİLE BANDAJ NO:4 OMUZ kutu FİLE BANDAJ NO:4 OMUZ 550
99 FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ kutu FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ 1.112
100 FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT adet FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT 100
101 FOLEY SONDA NO: 14 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 540
102 FOLEY SONDA NO: 16 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 830
103 FOLEY SONDA NO: 18 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 2.820
104 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 12 F adet SARF 330
105 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 900
106 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 20 F adet SARF 180
107 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 180
108 FORMALDEHİT STANDART ÇÖZELTİSİ adet SARF 200
109 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI BÜYÜK BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI BÜYÜK BOY 70
110 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI KÜÇÜK BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI KÜÇÜK BOY 250
111 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI ORTA BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI ORTA BOY 350
112 GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN adet GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN 700
113 GÖZ KAPAMA RONDELİ adet GÖZ KAPAMA RONDELİ 2.400
114 GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER) adet SARF 3.205
115 HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI YETİŞKİN (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) adet SARF 37.000
116 HASTA PERİNE SİLME BEZİ adet SARF 210.000
117 HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ HEPARİN KAPLI YETİŞKİN adet HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ HEPARİN KAPLI YETİŞKİN 400
118 HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 80
119 HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 1.750
120 HİPOALLERJENİK FLASTER 10CMX10M adet HİPOALLERJENİK FLASTER 10CMX10M 14.000
121 ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN adet ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN 2.000
122 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:20G - PEMBE adet SARF 25.000
123 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G - MAVİ adet SARF 143.000
124 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:24G - SARI adet SARF 63.500
125 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:26 MOR adet SARF 5.650
126 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 16G - GRİ adet SARF 1.500
127 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 18G - YEŞİL adet SARF 1.800
128 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) KAPALI DEVRE KORUMALI NO:20 adet SARF 25.000
129 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML adet İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML 56.500
130 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 88.500
131 İPEK FLASTER 10CMX5M adet İPEK FLASTER 10CMX5M 7.000
132 KAN VERME SETİ(KAN VERME TORBASI) adet SARF 4.000
133 KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ adet KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ 1.515
134 KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) adet KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) 3.000
135 KATI VAZELİN kilogram KATI VAZELİN 35
136 KAYGANLAŞTIRICI JEL LİDOKAİNLİ(CATHA JEL) adet SARF 8.000
137 KOTER KALEMİ EL KUMANDALI ÜÇ GİRİŞLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 4.000
138 KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 1.050
139 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 3/8(18'') adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 3/8 1.250
140 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L 3.125.000
141 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M 3.305.000
142 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S 898.000
143 NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M adet SARF 15.300
144 NATUREL ALÇILI SARGI 15CMX2M adet SARF 15.300
145 NATUREL ALÇILI SARGI 20CMX2M adet SARF 3.700
146 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ PEDİATRİK adet SARF 7.000
147 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN adet SARF 26.000
148 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:14 adet SARF 350
149 NEBÜLİZATÖR MASKESİ PEDİATRİK adet NEBÜLİZATÖR MASKESİ PEDİATRİK 22.500
150 NEBÜLİZATÖR MASKESİ YETİŞKİN adet NEBÜLİZATÖR MASKESİ YETİŞKİN 33.500
151 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 10 F(10 F) adet SARF 20
152 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 12 F(12 F) adet SARF 20
153 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 8F(8 F) adet SARF 10
154 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON BÜYÜK BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON BÜYÜK BOY 160
155 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON KÜÇÜK BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON KÜÇÜK BOY 110
156 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON ORTA BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON ORTA BOY 210
157 OFTALMİK BIÇAK 2.2 MM 45 DERECE Bİ-BEVEL ÇOK KULLANIMLIK adet SARF 100
158 OFTALMİK BIÇAK 2.8 MM 45 DERECE BEVEL UP adet SARF 100
159 OFTALMİK MVR BIÇAĞI DÜZ 20G adet OFTALMİK MVR BIÇAĞI DÜZ 20G 1.150
160 OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN adet OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN 6.500
161 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK adet OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK 9.000
162 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK(REZERVUARLI) adet SARF 2.010
163 OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI YETİŞKİN adet SARF 200
164 OKSİJENLİ SU adet SARF 100
165 ORAL AİRWAY NO 00 adet SARF 120
166 ORAL AİRWAY NO 000 adet SARF 220
167 ORAL AİRWAY NO 0 adet SARF 320
168 ORAL AİRWAY NO 1 adet SARF 410
169 ORAL AİRWAY NO 2 adet SARF 1.240
170 ORAL AİRWAY NO 3 adet SARF 1.590
171 ORAL AİRWAY NO 4 adet SARF 1.170
172 ORAL AİRWAY NO 5 adet SARF 1.420
173 ORAL AİRWAY NO 6 adet SARF 270
174 OTOMATIK TURNIKE adet OTOMATİK TURNİKE 210
175 ÖRDEK KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 29.200
176 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(ÖLÇEKLİ BAY BAYAN) adet SARF 1.600
177 ÖRTÜ SETİ STERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EXTREMİTE) adet SARF 1.600
178 PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI adet PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI 8.000
179 PCA AĞRI POMPASI (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet PCA AĞRI POMPASI (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 350
180 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20 adet PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20 50
181 POLİPROPİLEN ANATOMİK MESH BÜYÜK BOY adet SARF 300
182 POLİPROPİLEN MEŞ (MESH) 6(±2)X11(±2)CM adet SARF 420
183 POLİPROPİLEN NO: 2/0 20 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM adet POLİPROPİLEN NO: 2/0 20 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 180
184 POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI adet POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI 5.830
185 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 35MM BÜYÜK adet SARF 1.560
186 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 35MM BÜYÜK(XL) adet SARF 250
187 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(NELLCOR MARKA PROP PEDİATRİK) adet SARF 700
188 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(NELLCOR MARKA PROP YETİŞKİN) adet SARF 250
189 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,12F 16CM adet SARF 70
190 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,12F 20CM adet SARF 70
191 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 15CM adet SARF 105
192 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 20CM adet SARF 350
193 SERUM SETİ 21G LUER adet SARF 394.500
194 SERUM VALFİ TEK YÖNLÜ(KONTAMİNASYON ÖNLEYİCİ ÇEK VALFLİ) adet SARF 4.500
195 SİLİKON T DREN 14MM adet SİLİKON T DREN 14MM 100
196 SİSTOSKOPİ ÖRTÜ SETİ adet SARF 300
197 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 425.000
198 SPİNAL İĞNE (KALEM UÇLU) 25 G adet SARF 300
199 SPİNAL İĞNE 25G adet SARF 100
200 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 22G adet SARF 900
201 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 25G(.) adet SARF 3.500
202 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 26G adet SARF 100
203 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 27G adet SARF 100
204 SPİROMETRE BAKTERİ FİLTRESİ AĞIZLIKLI(SOLUNUM FONKSİYON TESTİ AĞIZLIK) adet SARF 10.000
205 STERİLİZASYON RULOSU 10CMX200M DÜZ adet SARF 120
206 STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ adet SARF 40
207 STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ adet SARF 30
208 STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ adet SARF 100
209 SÜT SAĞMA SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 3.500
210 ŞIRINGA POMPA SETİ 50ML (ENJEKTÖR PERFÜZYON SET) adet SARF 500
211 TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-L adet SARF 700
212 TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-L(STERİL DISPOSABLE) adet SARF 3.250
213 TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-XXL(DİKİŞSİZ LARGE DISPOSABLE ( SMS )) adet SARF 1.550
214 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7,5 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7,5 90
215 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7.0 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7.0 90
216 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 8.0 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 8.0 80
217 TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN TEK KULLANIMLIK adet SARF 500
218 TROKAR 10-12 MM adet TROKAR 10-12 MM 350
219 TROKAR 5 MM adet TROKAR 5 MM 350
220 ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ adet ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ 16.250
221 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML ÇİFT TROKARLI 10-12F adet SARF 1.200
222 VEN VALFİ İĞNESİZ TEKLİ adet SARF 4.500
223 VEN VALFİ İĞNESİZ UYGULAMA İÇİN, İKİLİ (VEN VALFİ İKİLİ, İĞNESİZ) adet SARF 10.000
224 VEN VALFİ İĞNESİZ UYGULAMA İÇİN, ÜÇLÜ (VEN VALFİ ÜÇLÜ, İĞNESİZ) adet SARF 19.500
225 VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN(ÇİFT ISITICILI ) adet SARF 50
226 Y TUR SETİ PUARSIZ adet Y TUR SETİ PUARSIZ 250
227 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 21 F(SLİKON NO 21) adet SARF 570
228 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 24 F(DREN SİLİKON NO 24) adet SARF 520
229 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 26-28 F(DREN SİLİKON NO 27) adet SARF 170
230 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8 6.000
231 GUEDEL AİRWAY, NO 3 adet SARF 3.000
232 GUEDEL AİRWAY, NO 4 adet SARF 1.500
233 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK adet SARF 2.800
234 ASPİRASYON TORBASI 3000 ML adet ASPİRASYON TORBASI 3000 ML 12.500
235 BRONKOSKOPİ LAVAJ TOPLAMA KABI 40ML adet BRONKOSKOPİ LAVAJ TOPLAMA KABI 40ML 1.300
236 İRRİGASYON KİSTOTOM 27G(DISPOABLE KISTOTOM KANÜL) adet SARF 1.050
237 STERİL DREP / DRAPE 100(±5) X 130(±5) CM(OFTALMİK DRAPE) adet SARF 1.700
238 CİLT NEMLENDİRME KREMİ adet CİLT NEMLENDİRME KREMİ 500
239 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 75MM MOR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0,75 MM.) adet SARF 250
240 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 26G 50MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0.50 MM.) adet SARF 750
241 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 28G 30MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0.30 MM.) adet SARF 100
242 ENDOSKOPİK HEMOSTATİK KLİP(ENDESKOPİK HEMO KLİP) adet ENDOSKOPİK HEMOSTATİK KLİP 270
243 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 2.000
244 İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML(ENJEKTÖR 50 CC. ÇAM UÇLU) adet SARF 25.000
245 SAFETY SLİT BIÇAK DÜZ 2.85MM (SİNGLE/DOUBLE BEVEL)(FAKO SLIT KNIFE KORUMALI 2,8 GÖZ İÇİN) adet SARF 1.000
246 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI)(1000 ML.) adet SARF 4.300
247 BEZ FLASTER 5CM X 5M adet BEZ FLASTER 5CM X 5M 2.000
248 HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX5M adet HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX5M 3.000
249 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) PEDİATRİK adet SARF 200
250 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YENİDOĞAN adet SARF 40
251 ENTERAL BESLENME TÜPÜ / SONDASI (POLİÜRETAN / SİLİKON) 14F adet SARF 1.500
252 HASTA VÜCUT SİLME BEZİ adet SARF 350.000
253 İRRİGASYON SETİ ARTROSKOPİK TEK YÖNLÜ VALFLİ adet SARF 200
254 ASPİRATÖR TORBASI 2000 ML VALFLİ(KÖPÜK ÖNLEYİCİLİ) adet SARF 1.000
255 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:16G - GRİ adet SARF 1.300
256 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 20G - PEMBE adet SARF 20.000
257 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 22G - MAVİ adet SARF 100.000
258 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 24G - SARI adet SARF 25.000
259 LUER LOCK KAPAĞI (STOPER)(İV. KANÜL KAPAĞI HEPARİNLİ) adet SARF 20.000
260 BARİYER YARA KREMİ 50 (±10) ML adet BARİYER YARA KREMİ 50 (±10) ML 120
261 BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI 30CM M/F-ÖRGÜLÜ 1200 PSİ adet SARF 5.000
262 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT)(8 KAT RADYOPAKLI) adet SARF 125.000
263 BATIN KOMPRESİ 35(±5) CM X 35(±5) CM RADYOPAKSIZ (4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 5.000
264 BİSTÜRİ UCU NO:22 adet BİSTÜRİ UCU NO:22 5.000
265 KEMİK MUMU 2-5 GR adet KEMİK MUMU 2-5 GR 110
266 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(İDRAR KABI - ÖLÇEKLİ ÖRDEK) adet SARF 2.000
267 İDRAR TORBASI 200ML STERİL PEDİATRİK (ERKEK)(İDRAR TORBASI STERİL ERKEK) adet SARF 9.300
268 İDRAR TORBASI 100ML PEDİATRİK (KIZ)(İDRAR TORBASI STERİL KIZ) adet SARF 10.300
269 İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU adet SARF 20.000
270 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:5 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:5 PHİLADELPHİA TİPİ 70
271 STERİL DREP / DRAPE 40(±5)X60(±5) CM(İBANLI DREP 65 CM * 45 CM.) adet SARF 2.150
272 CPAP NAZAL KANÜL YENİDOĞAN adet CPAP NAZAL KANÜL YENİDOĞAN 300
273 TUR ÖRTÜ SETİ adet SARF 800
274 PAMUK HİDROFİLLİ 1 KGLIK adet PAMUK HİDROFİLLİ 1 KGLIK 2.600
275 CİLT KAPAYICI ŞERİT 12(±1)MM X 100(±5)MM adet SARF 3.000
276 POLİVİDON İYOT İÇEREN %10 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 6.500
277 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 25 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
278 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 31-32 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
279 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 34 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
280 DERİ PRİCK TESTİ APLİKATÖRÜ 10 LUK adet SARF 2.000
281 SERUM SETİ 21G LUER LOCK adet SARF 330.000
282 SPİROMETRE (SFT) AĞIZLIĞI BAKTERİ FİLTRELİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(SOLUNUM TEST AĞIZLIĞI FİLTRELİ) adet SARF 18.000
283 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 6F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
284 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 8F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
285 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS PEDİATRİK 3CC 10F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
286 DRENAJ KATETERİ, 15-20 CM,6-8F adet DRENAJ KATETERİ, 15-20 CM,6-8F 100
287 PASİF TEKLİ DRENAJ ŞİŞESİ 2000CC adet SARF 5
288 PASİF TEKLİ DRENAJ ŞİŞESİ 700CC adet SARF 10
289 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 12F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 50
290 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 16 F adet SARF 4.700
291 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 3.200
292 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 350
293 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 14F adet SARF 150
294 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 1.000
295 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 100.000
296 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(16 KAT RADYOPASIZ) adet SARF 1.700.000
297 SPANÇ RADYOPAKLI 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(16 KAT) adet SARF 350.000
298 VAGİNAL SPEKULUM BÜYÜK 10-11CM adet SARF 8.000
299 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7,5 5.000
300 SPANÇ RADYOPAKLI 10(±2) CM X 20(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(8 * 18 CM - 12 KAT) adet SARF 250.000
301 ENDOSKOPİK AĞIZLIK TEK KULLANIMLIK YETİŞKİN adet SARF 2.000
302 LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 5MM adet LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 5MM 40
303 GRASPER LAPAROSKOPİK TİMSAH DİŞLİ 5 MM adet GRASPER LAPAROSKOPİK TİMSAH DİŞLİ 5 MM 20
304 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7.0 adet SARF 600
305 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8.0 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8.0 500
306 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONSUZ 3.5(±0,2)MM adet SARF 30
307 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4 adet SARF 10
308 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4.5 adet SARF 40
309 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5 adet SARF 40
310 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5.5 adet SARF 40
311 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6.5 adet SARF 60
312 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONSUZ 4.0(±0,2)MM adet SARF 30
313 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7.5 adet SARF 500
314 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 50
315 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 22F adet SARF 200
316 GÖZ İÇİN PAMUK TAMPON ÇUBUK TİP adet SARF 1.000
317 GÖZ YAŞI OZMOLARİTE ÖLÇME KARTI adet SARF 7.000
318 SÜRGÜ KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 25.500
319 VERESS İĞNESİ 120 MM adet SARF 200
320 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI  120X120 CM adet SARF 20.000
321 HASTA YIKAMA LİFİ adet HASTA YIKAMA LİFİ 30.000
322 ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU(ÖZEFAGUS VARİS BANDLİGASYONU) adet SARF 15
323 BİYOPSİ FORSEPSİ 190-230CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(KOLON BİOPSİ FORSEPSİ - JUMBO TEK KULLANIMLIK) adet SARF 7
324 YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATATERİ FİLELİ) adet SARF 10
325 KEMOTERAPİ İÇİN SEKONDER SET(KEMOTERAPİ İLAÇ ARA BAĞLANTYI SETİ SEKONDER SET TEKLİ İLAÇ BAĞLANTI SETİ) adet SARF 500
326 KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ İKİ İLAÇ(KEMOTERAPİ İLAÇ UYGULAMA İNFİZYON POMPA SETİ İKİLİ) adet SARF 500
327 KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ ÜÇ VE ÜZERİ İLAÇ(KEMOTERAPİ İLAÇ UYGULAMA İNFİZYON POMPA SETİ DÖTLÜ) adet SARF 250
328 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM(ANATOMİK ŞEKİLLİ LAPORSKOPİK AMAÇLI POLYESTER MESH SOL ) adet SARF 170
329 İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 6-8 MM adet İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 6-8 MM 7.000
330 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM(ANATOMİK LAPOROSKOPİK AMAÇLI POLYESTER MESH SAĞ) adet SARF 170
331 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML adet SARF 450
332 TROKAR 15 MM adet TROKAR 15 MM 15
333 ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI adet ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI 300
334 SERUM UZATMA SETİ(SERUM UZATMA HATTI) adet SARF 2.000
335 KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(KOTER PLAĞI ÇİFTLİ YETİŞKİN) adet SARF 10.500
336 TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY adet SARF 1.000
337 SIVI VAZELİN (1LT) adet SIVI VAZELİN (1LT) 95
338 TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA adet TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA 100
339 KEMOTERAPİ İÇİN SEKONDER SET(KEMOTERAPİ ARA BAĞLAMA SETİ FİLTRELİ) adet SARF 300
340 PACE MAKER ELEKTRODU 5-7F adet PACE MAKER ELEKTRODU 5-7F 10
341 VENTİLATÖR DEVRESİ PEDİATRİK(VENTİLATÖR SETİ YENİ DOĞAN - SLE 2000 CİHAZINA UYUMLU) adet SARF 450
342 OTOMATİK RESÜSİTATÖR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet OTOMATİK RESÜSİTATÖR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 150
343 POLİVİDON İYOT İÇEREN %7,5 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 1.050
344 OTOSKOP UCU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(OTOSKOP KULAK SPAKULUMU NO:2,5 HEİNE N100 CİHAZ UYUMLU) adet SARF 3.000
345 OTOSKOP UCU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(OTOTSKOP KULAK SPAKULUMU NO:4 HEİNE N100 CİHAZ UYUMLU) adet SARF 3.000
346 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKLİ-M(TERMOPLASTİK ALEMINYUM EXTERNAL NASAL SPLINT MEDIUM - LARGE) adet SARF 200
347 İLEOSTOMİ MACUNU(KOLOSTOMİ PASTASI) adet SARF 20
348 TRİPAN MAVİSİ adet SARF 220
349 GÖZ KAPAMA RONDELİ(GÖZ KAPAMA RONDELİ YAPIŞKANLI) adet SARF 1.250
350 CİLT İŞARETLEME KALEMİ - İNCE UÇ adet CİLT İŞARETLEME KALEMİ - İNCE UÇ 500
351 ÜRETRAL BALON DİLATASYON KATETERİ 6F adet SARF 5
352 ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) BÜYÜK BOY 10 MM VE ÜZERİ(LAPAROSKOPİK KLIP ATICI ( L 10 MM. )) adet SARF 120
353 ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ)-ORTA BOY 10 MM(LAPAROSKOPIK KLIP ATICI ( M - L ) 10 MM.) adet SARF 180
354 ELASTİK BANDAJ 10 CM X 1,5 M adet ELASTİK BANDAJ 10 CM X 1,5 M 1.000
355 KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML adet SARF 100
356 OTOMATİK KONTRAST POMPA ŞIRINGA SETİ TEK KULLANIMLIK adet OTOMATİK KONTRAST POMPA ŞIRINGA SETİ TEK KULLANIMLIK 100
357 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 10F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 10F 30-35CM 10
358 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 12F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 12F 30-35CM 20
359 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 8F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 8F 30-35CM 20
360 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) KAPAĞI TEKLİ HEPARİNLİ adet SARF 10.000
361 DİSTANSİYON BALON SİSTEMİ(LAPAROSKOPİK KÜT BALON KANÜLLÜ KÜRE DİSTASYON KİTİ) adet SARF 6
362 MEME İŞARETLEME İĞNESİ 20G 11CM J UÇ (GERİ ÇEKİLEBİLEN) adet SARF 20
363 TUR UCU-KESİCİ LOOP 24F adet TUR UCU-KESİCİ LOOP 24F 5
364 PROSTAT REZEKSİYON ELEKTRODU adet PROSTAT REZEKSİYON ELEKTRODU 20
365 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:12 adet SARF 600
366 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:16 adet SARF 1.700
367 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(PETAŞ MARKA CİHAZA UYUMLU) adet SARF 2.500
368 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CM X 7(±0,5)CM adet SARF 600
369 STAPLER KARTUŞU LİNEER KAPATICI-KESİCİ 55-60 MM KALIN DOKU adet SARF 10
370 STAPLER KARTUŞU LİNEER KAPATICI-KESİCİ 75-80 MM KALIN DOKU adet SARF 10
371 KATETER GİRİŞ YERİ ÖRTÜSÜ(10 * 10 CM.) adet SARF 1.000
372 TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA ENJEKTÖR SETİ adet SARF 300
373 TRAKEOSTOMİ TÜPÜ FİLTRESİ NEMLENDİRİCİ STERİL adet TRAKEOSTOMİ TÜPÜ FİLTRESİ NEMLENDİRİCİ STERİL 1.000
374 SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI adet SARF 200
375 KILAVUZ TEL ZEBRA TİP NİTİNOL 150 CM 0,035 İNÇ adet SARF 10
376 CİLT TEMİZLEME MENDİLİ(HEMODİYALİZ İÇİN) adet SARF 5.000
377 FAKO KASETİ TEK KULLANIMLIK(FAKO EMÜLSİF İKASYON CİHAZI KASETİ ) adet SARF 150
378 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.8 F 28 CM adet SARF 20
379 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ 50
380 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ 50
381 HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL RULO adet HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL RULO 8.000
382 ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/40-45CM(LAPAROSKOPİK GRASPER DİŞLİ TUTUCU 5 MM (ENDO CLİNCH II)) adet SARF 20
383 ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM adet ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM 20
384 ENDOSKOPİK DİŞSİZ TUTUCU 5MM/33-35CM(ENDOSKOPİK GRASPER 5MM) adet SARF 20
385 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:14 adet SARF 500
386 KISMİ EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA, 121 CM² - 230 CM² ARASI (230 CM² DAHİL) POLİPROPİLEN+POLİGLAKTİN/POLİPROPİLEN+POLİGLEKAPRON/POLİPROPİLEN+KOLAJEN/ POLYESTER+POLİLAKTİK ASİT (OR3990)(SAĞ) adet SARF 150
387 KISMİ EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA, 121 CM² - 230 CM² ARASI (230 CM² DAHİL) POLİPROPİLEN+POLİGLAKTİN/POLİPROPİLEN+POLİGLEKAPRON/POLİPROPİLEN+KOLAJEN/ POLYESTER+POLİLAKTİK ASİT (OR3990)(SOL) adet SARF 150

İhale Adı 387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme

Açık ihale usulü ile ihale edilen 387 KALEM TIBBİ SARF MALZEME mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 - AMASYA MERKEZ / AMASYA

c) Telefon numarası: 0 358 218 12 04

ç) Faks numarası: 0 358 252 74 20

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Turan ŞEN Satınalma Uzmanı , Esra ÖZTÜRK V.H.K.İ.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Varsa kodu: 03.02.06.01/03.02.06.02/03.02.06.06/03.07.01.03

c) Miktarı ve türü:

387 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler:

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü
Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
Suluova Devlet Hastanesi
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi
Taşova Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/291086

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi

ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 25.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İl Sağlık Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi /Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 AMASYA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi ihale dosyasında sunacaktır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

İsteklilerin iş deneyim belgesi değerlendirilirken, teklif etmiş oldukları her kısım için iş deneyim yeterliliği hesaplanacaktır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekli, teklif edilecek malzemenin tedarikçisi değil ise teklif dosyasında teklif edeceği ürünün bayisi olduğunu belgelendirmelidir. Ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunulacaktır.


b) Ürüne ait  teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.

c) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.

7.5.3.4.

İstekliler İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyalarını da (KİK uzantılı XML dosyası) bir CD' ye yükleyerek teklif zarflarının içinde sunacaklardır. Sözkonusu teklif dosyası yüklü CD'yi teklif dosyasında sunmayan ya da hatalı, eksik hazırlayarak veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yerli malı teklif edecek olan istekliler  ihale sıra no belirtilmiş "Yerli Malı Belgesi" ni teklif dosyasında sunacaktır. İhale sıra numarası belirtilmeden sunulan belge değerlendirme dışı tutulacaktır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin  Numunelerini, üzerinde firma kaşesi ürün sıra no yazılı olarak, İhale saatinden önce teslim edecek olup;  Numune Teslim Tutanağını ihale zarfı ile birlikte sunacaklardır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü tıbbi sarf malzeme alımı işi.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 387 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV Hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri, malzemelerin hastane depolarına teslimine ilişkin giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.12.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Türkiye Halk Bankası A.Ş. Amasya Merkez Şubesi TR20 0001 2009 3000 0005 0000 52 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. İstekliler tekliflerini virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da istekliler birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu birim fiyatlarını virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlayarak yazacaktır. Ancak tutar kısmı 2 hane olmak zorundadır.İhale Dokümanı CD olarak ya da istenilmesi halinde doküman olarak da verilebilir. Numune teslim tutanağı teklif zarfında sunulacaktır. İsteklilerin birim fiyat teklifleri yaklaşık maliyetin altında olsa dahi, teklif edilen ürünlerin UBB'sinden MKYS fiyat sorgulaması yapılacak, Teklif edilecek fiyatın MKYS ortalamasının üzerinde olması durumunda İhale Komisyonunca İlgili kalem iptal edilebilecektir. İhale için bırakılan numunelerin ihale uhdesinde kalmayan firmaların numuneleri ihale tarihinden sonra 60 (altmış) gün içinde dilekçe veya şahsen talep edilmemesi halinde imha edilecektir. İhale uhdesinde kalan firmanın numuneleri ise sözleşme bitiminde iade edilecektir.Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından, hastanelerimiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir. Yerli malı belgesi sunan firmalar belgenin hangi kaleme ait olduğunu belge üzerinde belirtmek zorundadırlar.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 %1.8 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK adet %1.8 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK 1.500
2 %3 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK adet %3 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK 750
3 A TİPİ SİLİKON 1.ÖLÇÜ MADDESİ kutu SARF 30
4 A TİPİ SİLİKON 2.ÖLÇÜ MADDESİ kutu SARF 30
5 AĞIZ BAKIM SETİ adet AĞIZ BAKIM SETİ 3.950
6 ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2 M adet SARF 13.700
7 ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2 M adet SARF 15.100
8 ALÇI ALTI PAMUK 20 CM X 1,5 M adet SARF 6.300
9 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN adet SARF 614
10 ANESTEZİ DEVRESİ UZAYABİLEN PEDİATRİK adet SARF 620
11 ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ adet ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUTUCU, BALONLU, FİLTRELİ 1.970
12 ASPİRASYON HORTUMU adet ASPİRASYON HORTUMU 650
13 ASPİRASYON SETİ YANKAUER VAKUM KONTROLLÜ adet SARF 2.500
14 ASPİRASYON SONDASI NO:06 adet SARF 1.900
15 ASPİRASYON SONDASI NO:08 adet SARF 4.400
16 ASPİRASYON SONDASI NO:10 adet SARF 2.850
17 ASPİRASYON SONDASI NO:12 adet SARF 3.500
18 ASPİRASYON SONDASI NO:14 adet SARF 5.350
19 ASPİRASYON SONDASI NO:16 adet SARF 3.650
20 ASPİRASYON SONDASI NO:18 adet SARF 350
21 ASPİRASYON SONDASI NO:20 adet SARF 150
22 ASPİRASYON SONDASI NO:22 adet SARF 150
23 ASPİRATÖR CİHAZI ANTİBAKTERİYEL FİLTRE(BASCOREL OB1000 UYUMLU) adet SARF 305
24 ASPİRATÖR CİHAZI ANTİBAKTERİYEL FİLTRE(SPENCER UYUMLU) adet SARF 305
25 AŞI ENJEKTÖRÜ 2CC adet AŞI ENJEKTÖRÜ 2CC 12.500
26 BAĞLAMA LOOP SİSTEMİ ENDOSKOPİK POLYESTER DİSPOSABLE 5MM(2/0 POLİGLACTİN BAĞLAMA) adet SARF 3
27 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKSIZ (4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 69.500
28 BESLENME SONDASI LATEKS 8F adet SARF 350
29 BESLENME SONDASI NAZOENTERİK 12F adet SARF 800
30 BESLENME SONDASI PVC 10 F adet SARF 165
31 BESLENME SONDASI PVC 6 F adet SARF 1.765
32 BESLENME SONDASI PVC 8 F adet SARF 1.765
33 BİSTÜRİ UCU NO:11 adet BİSTÜRİ UCU NO:11 19.000
34 BİSTÜRİ UCU NO:15 adet BİSTÜRİ UCU NO:15 29.000
35 BİSTÜRİ UCU NO:20 adet BİSTÜRİ UCU NO:20 22.500
36 BOYUNLUK PEDİATRİK NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ(SMALL) adet BOYUNLUK PEDİATRİK NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ 20
37 BOYUNLUK PEDİATRİK NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ(MEDİUM) adet BOYUNLUK PEDİATRİK NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ 20
38 BÖBREK KÜVET PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 172.500
39 BPAP MASKESİ(SETİ LARGE) adet BPAP MASKESİ 560
40 BPAP MASKESİ(SETİ MEDİUM) adet BPAP MASKESİ 580
41 BPAP MASKESİ(SETİ SMALL) adet BPAP MASKESİ 325
42 CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK RADYOPAKLI 25X75 MM adet CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK RADYOPAKLI 25X75 MM 100
43 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ STERİL NO:8 3.500
44 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7 17.200
45 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:7,5 31.000
46 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL NO:8 22.000
47 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7 5.100
48 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8,5 1.600
49 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:7,5 8.300
50 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ HİPOALLERJENİK STERİL NO:8 7.300
51 CİLT STAPLERİ 35 LİK adet SARF 2.360
52 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM adet CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM 150
53 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM(DOYLE TAMPON İNTERNAL NAZAL) adet SARF 250
54 CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ )KAPLI BURUN TAMPONU 8.0 CM(MEROCEL TAMPON NAZAL) adet SARF 600
55 DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI İÇİN TİROİD UCU EĞRİ KISA UÇLU 15(±2)MM 20 (±2)CM adet SARF 50
56 DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 36(±2)MM AÇIK CERRAHİ(KALIN UÇ 10 MM.) adet SARF 20
57 DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 36(±2)MM AÇIK CERRAHİ(TROİD UCU EĞRİ 5 MM) adet SARF 20
58 DAMLA AYAR SETİ adet DAMLA AYAR SETİ 15.000
59 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 15.000
60 DERİ PRİCK TESTİ 3ML adet SARF 300
61 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK NON STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK NON STERİL 25.000
62 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA PEDİATRİK STERİL 5.000
63 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL 350.000
64 DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN STERİL adet DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN STERİL 5.000
65 DİSTİLE SU 1000 ML PVC ŞİŞE STERİL adet SARF 2.550
66 DUBLİKAT AKRİLİĞİ kilogram SARF 150
67 DUBLİKAT JELİ kilogram SARF 100
68 EKG ELEKTRODU PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet EKG ELEKTRODU PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 2.800
69 EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 147.500
70 EKG JELİ adet EKG JELİ 1000ML 60
71 EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LT(KONSANTRE) litre SARF 165
72 ELASTİK BANDAJ 15 CM X 1,5 M adet ELASTİK BANDAJ 15 CM X 1,5 M 4.200
73 EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON STANDART adet EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON STANDART 1.060
74 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 2(±0,5)CMX 5(±0,5)CM adet EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 2(±0,5)CMX 5(±0,5)CM 100
75 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CMX 10(±5)CM adet EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CMX 10(±5)CM 200
76 ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) adet ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ(PİPEL KANÜLÜ) 5.000
77 ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/33-35CM adet ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/33-35CM 3
78 ENDOSKOPİK MEŞ(MESH) SABİTLEYİCİ STAPLER TEK KULLANIMLIK ABSORBE OLABİLEN 5 MM(DİSPOSABLE HELİLCAL) adet SARF 50
79 ENDOSKOPİK SAKŞIN - İRRİGASYON SETİ 10 MM adet SARF 10
80 ENDOSKOPİK SAKŞIN - İRRİGASYON SETİ 5 MM adet SARF 250
81 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7 1.130
82 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5 1.380
83 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:8 1.330
84 ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) adet ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) 260.010
85 ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 724.000
86 ENJEKTÖR 2 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 2 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 190.000
87 ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 133.750
88 ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI 850.000
89 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 9.600
90 ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI(ÇAM UÇLU) adet ENJEKTÖR 50 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 1.800
91 ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 31.000
92 ENJEKTÖR UCU 20G (SARI) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 20G (SARI) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 6.000
93 ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 109.000
94 ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet ENJEKTÖR UCU 22G (SİYAH) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 35.000
95 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI adet ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI 3.000
96 EPİDURAL SET 18G adet SARF 200
97 FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet FAKO KASETİ CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 400
98 FİLE BANDAJ NO:4 OMUZ kutu FİLE BANDAJ NO:4 OMUZ 550
99 FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ kutu FİLE BANDAJ NO:5 KAFA, BAŞ 1.112
100 FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT adet FİLE BANDAJ NO:7 SIRT GÖĞÜS GÖVDE SIRT 100
101 FOLEY SONDA NO: 14 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 540
102 FOLEY SONDA NO: 16 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 830
103 FOLEY SONDA NO: 18 F VALFLİ(İKİ YOLLU) adet SARF 2.820
104 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 12 F adet SARF 330
105 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 900
106 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 20 F adet SARF 180
107 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS 22 F adet SARF 180
108 FORMALDEHİT STANDART ÇÖZELTİSİ adet SARF 200
109 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI BÜYÜK BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI BÜYÜK BOY 70
110 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI KÜÇÜK BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI KÜÇÜK BOY 250
111 FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI ORTA BOY adet FOTOTERAPİ KORUYUCU GÖZ BANDI ORTA BOY 350
112 GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN adet GÖBEK KLEMPİ, KOLAY KİLİTLENEN 700
113 GÖZ KAPAMA RONDELİ adet GÖZ KAPAMA RONDELİ 2.400
114 GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER) adet SARF 3.205
115 HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI YETİŞKİN (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) adet SARF 37.000
116 HASTA PERİNE SİLME BEZİ adet SARF 210.000
117 HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ HEPARİN KAPLI YETİŞKİN adet HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ HEPARİN KAPLI YETİŞKİN 400
118 HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 80
119 HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) adet SARF 1.750
120 HİPOALLERJENİK FLASTER 10CMX10M adet HİPOALLERJENİK FLASTER 10CMX10M 14.000
121 ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN adet ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN 2.000
122 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:20G - PEMBE adet SARF 25.000
123 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G - MAVİ adet SARF 143.000
124 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:24G - SARI adet SARF 63.500
125 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:26 MOR adet SARF 5.650
126 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 16G - GRİ adet SARF 1.500
127 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 18G - YEŞİL adet SARF 1.800
128 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) KAPALI DEVRE KORUMALI NO:20 adet SARF 25.000
129 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML adet İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML 56.500
130 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 88.500
131 İPEK FLASTER 10CMX5M adet İPEK FLASTER 10CMX5M 7.000
132 KAN VERME SETİ(KAN VERME TORBASI) adet SARF 4.000
133 KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ adet KARMEN KANÜL ENJEKTÖR TEKLİ 1.515
134 KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) adet KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) 3.000
135 KATI VAZELİN kilogram KATI VAZELİN 35
136 KAYGANLAŞTIRICI JEL LİDOKAİNLİ(CATHA JEL) adet SARF 8.000
137 KOTER KALEMİ EL KUMANDALI ÜÇ GİRİŞLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 4.000
138 KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 1.050
139 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 3/8(18'') adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 3/8 1.250
140 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-L 3.125.000
141 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-M 3.305.000
142 MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S adet MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL-S 898.000
143 NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M adet SARF 15.300
144 NATUREL ALÇILI SARGI 15CMX2M adet SARF 15.300
145 NATUREL ALÇILI SARGI 20CMX2M adet SARF 3.700
146 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ PEDİATRİK adet SARF 7.000
147 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN adet SARF 26.000
148 NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:14 adet SARF 350
149 NEBÜLİZATÖR MASKESİ PEDİATRİK adet NEBÜLİZATÖR MASKESİ PEDİATRİK 22.500
150 NEBÜLİZATÖR MASKESİ YETİŞKİN adet NEBÜLİZATÖR MASKESİ YETİŞKİN 33.500
151 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 10 F(10 F) adet SARF 20
152 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 12 F(12 F) adet SARF 20
153 NEFROSTOMİ SETİ PİGTAİL TİPİ KİLİTLEMELİ 8F(8 F) adet SARF 10
154 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON BÜYÜK BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON BÜYÜK BOY 160
155 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON KÜÇÜK BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON KÜÇÜK BOY 110
156 NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON ORTA BOY adet NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON ORTA BOY 210
157 OFTALMİK BIÇAK 2.2 MM 45 DERECE Bİ-BEVEL ÇOK KULLANIMLIK adet SARF 100
158 OFTALMİK BIÇAK 2.8 MM 45 DERECE BEVEL UP adet SARF 100
159 OFTALMİK MVR BIÇAĞI DÜZ 20G adet OFTALMİK MVR BIÇAĞI DÜZ 20G 1.150
160 OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN adet OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN 6.500
161 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK adet OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK 9.000
162 OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK(REZERVUARLI) adet SARF 2.010
163 OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI YETİŞKİN adet SARF 200
164 OKSİJENLİ SU adet SARF 100
165 ORAL AİRWAY NO 00 adet SARF 120
166 ORAL AİRWAY NO 000 adet SARF 220
167 ORAL AİRWAY NO 0 adet SARF 320
168 ORAL AİRWAY NO 1 adet SARF 410
169 ORAL AİRWAY NO 2 adet SARF 1.240
170 ORAL AİRWAY NO 3 adet SARF 1.590
171 ORAL AİRWAY NO 4 adet SARF 1.170
172 ORAL AİRWAY NO 5 adet SARF 1.420
173 ORAL AİRWAY NO 6 adet SARF 270
174 OTOMATIK TURNIKE adet OTOMATİK TURNİKE 210
175 ÖRDEK KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 29.200
176 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(ÖLÇEKLİ BAY BAYAN) adet SARF 1.600
177 ÖRTÜ SETİ STERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EXTREMİTE) adet SARF 1.600
178 PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI adet PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI 8.000
179 PCA AĞRI POMPASI (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet PCA AĞRI POMPASI (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEM) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 350
180 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20 adet PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20 50
181 POLİPROPİLEN ANATOMİK MESH BÜYÜK BOY adet SARF 300
182 POLİPROPİLEN MEŞ (MESH) 6(±2)X11(±2)CM adet SARF 420
183 POLİPROPİLEN NO: 2/0 20 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM adet POLİPROPİLEN NO: 2/0 20 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 180
184 POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI adet POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI 5.830
185 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 35MM BÜYÜK adet SARF 1.560
186 PREZERVATİF SONDA, LATEKS 35MM BÜYÜK(XL) adet SARF 250
187 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(NELLCOR MARKA PROP PEDİATRİK) adet SARF 700
188 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(NELLCOR MARKA PROP YETİŞKİN) adet SARF 250
189 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,12F 16CM adet SARF 70
190 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,12F 20CM adet SARF 70
191 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 15CM adet SARF 105
192 SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 20CM adet SARF 350
193 SERUM SETİ 21G LUER adet SARF 394.500
194 SERUM VALFİ TEK YÖNLÜ(KONTAMİNASYON ÖNLEYİCİ ÇEK VALFLİ) adet SARF 4.500
195 SİLİKON T DREN 14MM adet SİLİKON T DREN 14MM 100
196 SİSTOSKOPİ ÖRTÜ SETİ adet SARF 300
197 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 425.000
198 SPİNAL İĞNE (KALEM UÇLU) 25 G adet SARF 300
199 SPİNAL İĞNE 25G adet SARF 100
200 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 22G adet SARF 900
201 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 25G(.) adet SARF 3.500
202 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 26G adet SARF 100
203 SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUİNCKE UÇLU ) 27G adet SARF 100
204 SPİROMETRE BAKTERİ FİLTRESİ AĞIZLIKLI(SOLUNUM FONKSİYON TESTİ AĞIZLIK) adet SARF 10.000
205 STERİLİZASYON RULOSU 10CMX200M DÜZ adet SARF 120
206 STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ adet SARF 40
207 STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ adet SARF 30
208 STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ adet SARF 100
209 SÜT SAĞMA SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 3.500
210 ŞIRINGA POMPA SETİ 50ML (ENJEKTÖR PERFÜZYON SET) adet SARF 500
211 TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-L adet SARF 700
212 TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-L(STERİL DISPOSABLE) adet SARF 3.250
213 TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK-XXL(DİKİŞSİZ LARGE DISPOSABLE ( SMS )) adet SARF 1.550
214 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7,5 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7,5 90
215 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7.0 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7.0 90
216 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 8.0 adet TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 8.0 80
217 TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN TEK KULLANIMLIK adet SARF 500
218 TROKAR 10-12 MM adet TROKAR 10-12 MM 350
219 TROKAR 5 MM adet TROKAR 5 MM 350
220 ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ adet ÜÇ YOLLU MUSLUK - MAVİ 16.250
221 VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML ÇİFT TROKARLI 10-12F adet SARF 1.200
222 VEN VALFİ İĞNESİZ TEKLİ adet SARF 4.500
223 VEN VALFİ İĞNESİZ UYGULAMA İÇİN, İKİLİ (VEN VALFİ İKİLİ, İĞNESİZ) adet SARF 10.000
224 VEN VALFİ İĞNESİZ UYGULAMA İÇİN, ÜÇLÜ (VEN VALFİ ÜÇLÜ, İĞNESİZ) adet SARF 19.500
225 VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN(ÇİFT ISITICILI ) adet SARF 50
226 Y TUR SETİ PUARSIZ adet Y TUR SETİ PUARSIZ 250
227 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 21 F(SLİKON NO 21) adet SARF 570
228 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 24 F(DREN SİLİKON NO 24) adet SARF 520
229 YUMUŞAK DREN - DRENAJ TORBALI 26-28 F(DREN SİLİKON NO 27) adet SARF 170
230 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:8 6.000
231 GUEDEL AİRWAY, NO 3 adet SARF 3.000
232 GUEDEL AİRWAY, NO 4 adet SARF 1.500
233 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK adet SARF 2.800
234 ASPİRASYON TORBASI 3000 ML adet ASPİRASYON TORBASI 3000 ML 12.500
235 BRONKOSKOPİ LAVAJ TOPLAMA KABI 40ML adet BRONKOSKOPİ LAVAJ TOPLAMA KABI 40ML 1.300
236 İRRİGASYON KİSTOTOM 27G(DISPOABLE KISTOTOM KANÜL) adet SARF 1.050
237 STERİL DREP / DRAPE 100(±5) X 130(±5) CM
(OFTALMİK DRAPE)
adet SARF 1.700
238 CİLT NEMLENDİRME KREMİ adet CİLT NEMLENDİRME KREMİ 500
239 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 75MM MOR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0,75 MM.) adet SARF 250
240 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 26G 50MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0.50 MM.) adet SARF 750
241 KONSANTRİK EMG İĞNESİ 28G 30MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(EMG İĞNESİ 0.30 MM.) adet SARF 100
242 ENDOSKOPİK HEMOSTATİK KLİP(ENDESKOPİK HEMO KLİP) adet ENDOSKOPİK HEMOSTATİK KLİP 270
243 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 2.000
244 İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML(ENJEKTÖR 50 CC. ÇAM UÇLU) adet SARF 25.000
245 SAFETY SLİT BIÇAK DÜZ 2.85MM (SİNGLE/DOUBLE BEVEL)(FAKO SLIT KNIFE KORUMALI 2,8 GÖZ İÇİN) adet SARF 1.000
246 EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI)(1000 ML.) adet SARF 4.300
247 BEZ FLASTER 5CM X 5M adet BEZ FLASTER 5CM X 5M 2.000
248 HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX5M adet HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX5M 3.000
249 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) PEDİATRİK adet SARF 200
250 AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YENİDOĞAN adet SARF 40
251 ENTERAL BESLENME TÜPÜ / SONDASI (POLİÜRETAN / SİLİKON) 14F adet SARF 1.500
252 HASTA VÜCUT SİLME BEZİ adet SARF 350.000
253 İRRİGASYON SETİ ARTROSKOPİK TEK YÖNLÜ VALFLİ adet SARF 200
254 ASPİRATÖR TORBASI 2000 ML VALFLİ(KÖPÜK ÖNLEYİCİLİ) adet SARF 1.000
255 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:16G - GRİ adet SARF 1.300
256 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 20G - PEMBE adet SARF 20.000
257 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 22G - MAVİ adet SARF 100.000
258 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 24G - SARI adet SARF 25.000
259 LUER LOCK KAPAĞI (STOPER)(İV. KANÜL KAPAĞI HEPARİNLİ) adet SARF 20.000
260 BARİYER YARA KREMİ 50 (±10) ML adet BARİYER YARA KREMİ 50 (±10) ML 120
261 BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI 30CM M/F-ÖRGÜLÜ 1200 PSİ adet SARF 5.000
262 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT)(8 KAT RADYOPAKLI) adet SARF 125.000
263 BATIN KOMPRESİ 35(±5) CM X 35(±5) CM RADYOPAKSIZ (4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 5.000
264 BİSTÜRİ UCU NO:22 adet BİSTÜRİ UCU NO:22 5.000
265 KEMİK MUMU 2-5 GR adet KEMİK MUMU 2-5 GR 110
266 ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(İDRAR KABI - ÖLÇEKLİ ÖRDEK) adet SARF 2.000
267 İDRAR TORBASI 200ML STERİL PEDİATRİK (ERKEK)(İDRAR TORBASI STERİL ERKEK) adet SARF 9.300
268 İDRAR TORBASI 100ML PEDİATRİK (KIZ)(İDRAR TORBASI STERİL KIZ) adet SARF 10.300
269 İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU adet SARF 20.000
270 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:5 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:5 PHİLADELPHİA TİPİ 70
271 STERİL DREP / DRAPE 40(±5)X60(±5) CM(İBANLI DREP 65 CM * 45 CM.) adet SARF 2.150
272 CPAP NAZAL KANÜL YENİDOĞAN adet CPAP NAZAL KANÜL YENİDOĞAN 300
273 TUR ÖRTÜ SETİ adet SARF 800
274 PAMUK HİDROFİLLİ 1 KGLIK adet PAMUK HİDROFİLLİ 1 KGLIK 2.600
275 CİLT KAPAYICI ŞERİT 12(±1)MM X 100(±5)MM adet SARF 3.000
276 POLİVİDON İYOT İÇEREN %10 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 6.500
277 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 25 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
278 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 31-32 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
279 DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 34 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 5
280 DERİ PRİCK TESTİ APLİKATÖRÜ 10 LUK adet SARF 2.000
281 SERUM SETİ 21G LUER LOCK adet SARF 330.000
282 SPİROMETRE (SFT) AĞIZLIĞI BAKTERİ FİLTRELİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(SOLUNUM TEST AĞIZLIĞI FİLTRELİ) adet SARF 18.000
283 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 6F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
284 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 8F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
285 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS PEDİATRİK 3CC 10F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 100
286 DRENAJ KATETERİ, 15-20 CM,6-8F adet DRENAJ KATETERİ, 15-20 CM,6-8F 100
287 PASİF TEKLİ DRENAJ ŞİŞESİ 2000CC adet SARF 5
288 PASİF TEKLİ DRENAJ ŞİŞESİ 700CC adet SARF 10
289 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 12F(5 - 10 CC. BALONLU) adet SARF 50
290 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 16 F adet SARF 4.700
291 FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F adet SARF 3.200
292 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 20F adet SARF 350
293 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 5-10CC(BALON) 14F adet SARF 150
294 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 1.000
295 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) adet SARF 100.000
296 SPANÇ 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(16 KAT RADYOPASIZ) adet SARF 1.700.000
297 SPANÇ RADYOPAKLI 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(16 KAT) adet SARF 350.000
298 VAGİNAL SPEKULUM BÜYÜK 10-11CM adet SARF 8.000
299 CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7,5 adet CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL NO:7,5 5.000
300 SPANÇ RADYOPAKLI 10(±2) CM X 20(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT)(8 * 18 CM - 12 KAT) adet SARF 250.000
301 ENDOSKOPİK AĞIZLIK TEK KULLANIMLIK YETİŞKİN adet SARF 2.000
302 LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 5MM adet LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 5MM 40
303 GRASPER LAPAROSKOPİK TİMSAH DİŞLİ 5 MM adet GRASPER LAPAROSKOPİK TİMSAH DİŞLİ 5 MM 20
304 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7.0 adet SARF 600
305 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8.0 adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8.0 500
306 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONSUZ 3.5(±0,2)MM adet SARF 30
307 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4 adet SARF 10
308 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:4.5 adet SARF 40
309 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5 adet SARF 40
310 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:5.5 adet SARF 40
311 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:6.5 adet SARF 60
312 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONSUZ 4.0(±0,2)MM adet SARF 30
313 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7.5 adet SARF 500
314 FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS 20-30CC (BALON) 18F adet SARF 50
315 FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 22F adet SARF 200
316 GÖZ İÇİN PAMUK TAMPON ÇUBUK TİP adet SARF 1.000
317 GÖZ YAŞI OZMOLARİTE ÖLÇME KARTI adet SARF 7.000
318 SÜRGÜ KAĞIT DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 25.500
319 VERESS İĞNESİ 120 MM adet SARF 200
320 STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI  120X120 CM adet SARF 20.000
321 HASTA YIKAMA LİFİ adet HASTA YIKAMA LİFİ 30.000
322 ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU(ÖZEFAGUS VARİS BANDLİGASYONU) adet SARF 15
323 BİYOPSİ FORSEPSİ 190-230CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(KOLON BİOPSİ FORSEPSİ - JUMBO TEK KULLANIMLIK) adet SARF 7
324 YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATATERİ FİLELİ) adet SARF 10
325 KEMOTERAPİ İÇİN SEKONDER SET(KEMOTERAPİ İLAÇ ARA BAĞLANTYI SETİ SEKONDER SET TEKLİ İLAÇ BAĞLANTI SETİ) adet SARF 500
326 KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ İKİ İLAÇ(KEMOTERAPİ İLAÇ UYGULAMA İNFİZYON POMPA SETİ İKİLİ) adet SARF 500
327 KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ ÜÇ VE ÜZERİ İLAÇ(KEMOTERAPİ İLAÇ UYGULAMA İNFİZYON POMPA SETİ DÖTLÜ) adet SARF 250
328 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM(ANATOMİK ŞEKİLLİ LAPORSKOPİK AMAÇLI POLYESTER MESH SOL ) adet SARF 170
329 İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 6-8 MM adet İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 6-8 MM 7.000
330 ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) 10(±2)X15(±2)CM(ANATOMİK LAPOROSKOPİK AMAÇLI POLYESTER MESH SAĞ) adet SARF 170
331 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML adet SARF 450
332 TROKAR 15 MM adet TROKAR 15 MM 15
333 ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI adet ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI 300
334 SERUM UZATMA SETİ(SERUM UZATMA HATTI) adet SARF 2.000
335 KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(KOTER PLAĞI ÇİFTLİ YETİŞKİN) adet SARF 10.500
336 TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY adet SARF 1.000
337 SIVI VAZELİN (1LT) adet SIVI VAZELİN (1LT) 95
338 TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA adet TRANSDERMAL DİFÜZYONEL (DİSK HERNİSİ İÇİN) YAMA 100
339 KEMOTERAPİ İÇİN SEKONDER SET(KEMOTERAPİ ARA BAĞLAMA SETİ FİLTRELİ) adet SARF 300
340 PACE MAKER ELEKTRODU 5-7F adet PACE MAKER ELEKTRODU 5-7F 10
341 VENTİLATÖR DEVRESİ PEDİATRİK(VENTİLATÖR SETİ YENİ DOĞAN - SLE 2000 CİHAZINA UYUMLU) adet SARF 450
342 OTOMATİK RESÜSİTATÖR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet OTOMATİK RESÜSİTATÖR DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 150
343 POLİVİDON İYOT İÇEREN %7,5 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML ŞİŞE adet SARF 1.050
344 OTOSKOP UCU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(OTOSKOP KULAK SPAKULUMU NO:2,5 HEİNE N100 CİHAZ UYUMLU) adet SARF 3.000
345 OTOSKOP UCU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(OTOTSKOP KULAK SPAKULUMU NO:4 HEİNE N100 CİHAZ UYUMLU) adet SARF 3.000
346 TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKLİ-M(TERMOPLASTİK ALEMINYUM EXTERNAL NASAL SPLINT MEDIUM - LARGE) adet SARF 200
347 İLEOSTOMİ MACUNU(KOLOSTOMİ PASTASI) adet SARF 20
348 TRİPAN MAVİSİ adet SARF 220
349 GÖZ KAPAMA RONDELİ(GÖZ KAPAMA RONDELİ YAPIŞKANLI) adet SARF 1.250
350 CİLT İŞARETLEME KALEMİ - İNCE UÇ adet CİLT İŞARETLEME KALEMİ - İNCE UÇ 500
351 ÜRETRAL BALON DİLATASYON KATETERİ 6F adet SARF 5
352 ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) BÜYÜK BOY 10 MM VE ÜZERİ(LAPAROSKOPİK KLIP ATICI ( L 10 MM. )) adet SARF 120
353 ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ)-ORTA BOY 10 MM(LAPAROSKOPIK KLIP ATICI ( M - L ) 10 MM.) adet SARF 180
354 ELASTİK BANDAJ 10 CM X 1,5 M adet ELASTİK BANDAJ 10 CM X 1,5 M 1.000
355 KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML adet SARF 100
356 OTOMATİK KONTRAST POMPA ŞIRINGA SETİ TEK KULLANIMLIK adet OTOMATİK KONTRAST POMPA ŞIRINGA SETİ TEK KULLANIMLIK 100
357 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 10F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 10F 30-35CM 10
358 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 12F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 12F 30-35CM 20
359 ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 8F 30-35CM adet ABSE DRENAJ KATETERİ PİGTAİL 8F 30-35CM 20
360 İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) KAPAĞI TEKLİ HEPARİNLİ adet SARF 10.000
361 DİSTANSİYON BALON SİSTEMİ(LAPAROSKOPİK KÜT BALON KANÜLLÜ KÜRE DİSTASYON KİTİ) adet SARF 6
362 MEME İŞARETLEME İĞNESİ 20G 11CM J UÇ (GERİ ÇEKİLEBİLEN) adet SARF 20
363 TUR UCU-KESİCİ LOOP 24F adet TUR UCU-KESİCİ LOOP 24F 5
364 PROSTAT REZEKSİYON ELEKTRODU adet PROSTAT REZEKSİYON ELEKTRODU 20
365 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:12 adet SARF 600
366 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:16 adet SARF 1.700
367 PULSE OKSİMETRE SENSÖR BANDI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)(PETAŞ MARKA CİHAZA UYUMLU) adet SARF 2.500
368 EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CM X 7(±0,5)CM adet SARF 600
369 STAPLER KARTUŞU LİNEER KAPATICI-KESİCİ 55-60 MM KALIN DOKU adet SARF 10
370 STAPLER KARTUŞU LİNEER KAPATICI-KESİCİ 75-80 MM KALIN DOKU adet SARF 10
371 KATETER GİRİŞ YERİ ÖRTÜSÜ(10 * 10 CM.) adet SARF 1.000
372 TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA ENJEKTÖR SETİ adet SARF 300
373 TRAKEOSTOMİ TÜPÜ FİLTRESİ NEMLENDİRİCİ STERİL adet TRAKEOSTOMİ TÜPÜ FİLTRESİ NEMLENDİRİCİ STERİL
1.000
374 SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI adet SARF 200
375 KILAVUZ TEL ZEBRA TİP NİTİNOL 150 CM 0,035 İNÇ adet SARF 10
376 CİLT TEMİZLEME MENDİLİ(HEMODİYALİZ İÇİN) adet SARF 5.000
377 FAKO KASETİ TEK KULLANIMLIK(FAKO EMÜLSİF İKASYON CİHAZI KASETİ ) adet SARF 150
378 DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.8 F 28 CM adet SARF 20
379 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:2 PHİLADELPHİA TİPİ 50
380 BOYUNLUK YETİŞKİN NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ adet BOYUNLUK YETİŞKİN NO:3 PHİLADELPHİA TİPİ 50
381 HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL RULO adet HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL RULO 8.000
382 ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/40-45CM(LAPAROSKOPİK GRASPER DİŞLİ TUTUCU 5 MM (ENDO CLİNCH II)) adet SARF 20
383 ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM adet ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM 20
384 ENDOSKOPİK DİŞSİZ TUTUCU 5MM/33-35CM(ENDOSKOPİK GRASPER 5MM) adet SARF 20
385 NAZOGASTRİK SONDA PVC NO:14 adet SARF 500
386 KISMİ EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA, 121 CM² - 230 CM² ARASI (230 CM² DAHİL) POLİPROPİLEN+POLİGLAKTİN/POLİPROPİLEN+POLİGLEKAPRON/POLİPROPİLEN+KOLAJEN/ POLYESTER+POLİLAKTİK ASİT (OR3990)(SAĞ) adet SARF 150
387 KISMİ EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA, 121 CM² - 230 CM² ARASI (230 CM² DAHİL) POLİPROPİLEN+POLİGLAKTİN/POLİPROPİLEN+POLİGLEKAPRON/POLİPROPİLEN+KOLAJEN/ POLYESTER+POLİLAKTİK ASİT (OR3990)(SOL) adet SARF 150
Okas Kodu Okas Açıklaması
33141000 Tek kullanımlık kimyasal olmayan tıbbi sarf malzemeleri ve sarf hematolojik malzemeleri

< GERİ DÖN