Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/284809

İhale No: 2019/284809
DİKKAT!

Bu ihale için 1 düzeltme var!

İNCELE
İhale Adı İtm.294 Referanslı 154 Kv Hayrabolu Tm (Yeni) Yapımı
 • İhale No 2019/284809
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 19.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 25.06.2019 02:59
 • Telefon 3122038817
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
 • İşin Yeri Tekirdağ
 • Kurum Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(teiaş) Merkez
 • Üst İdare Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(teiaş)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı İtm.294 Referanslı 154 Kv Hayrabolu Tm (Yeni) Yapımı
TRAFO MERKEZİ YAPTIRILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) MERKEZ

İTM.294 Referanslı 154 kV Hayrabolu TM (Yeni) Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/284809
1-İdarenin
a) Adresi:Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122038817 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi:abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet 154 kV Trafo Merkezi Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Tekirdağ
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 420 (dört yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:19.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,

i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, i) ihaleye, ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortak olarak girecek olanlar; elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır. ii) iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye, ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortak olarak girecek olanlar; inşaat mühendisliği diploması benzer işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

 

A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

Bu formülde;

 

FPist    : İsteklinin fiyat puanını,

TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,

TFist    : İsteklinin teklif fiyatını

ifade eder.

 

B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1)

 

B-1  Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 

Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

 

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

154 KV Hayrabolu TM için SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

 

“İş Kalemi No İş Kalemi Kısa Adı Tanımı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Teklif Bedeli Puanı (STBP)

E.45,

E.46

Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni Montajı (120mm² örgülü bakır iletken)

iş kalemleri toplamı
1,20 1,48 4

E.47,

E.48,

E.49,

E.50,

E.51,

E.52,

E.53,

E.54

Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Temini (70 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Montajı(70 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni Temini (30x5 mm bakır lama),

Topraklama İletkeni Montajı (30x5 mm bakır lama)

iş kalemleri toplamı
0,21 0,32 4
İ.1 Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı) 1,30 1,80 5
İ.2 Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu) 2,20 2,90 5
İ.43 İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması (İhata h=2,30m) 2,00 2,50 5
İ.48 Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 2,00 2,70 5
İ.49 Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 0,28 0,50 5
“İ” Rumuzlu İnşaat Pozları “İ” Rumuzu ile başlayan inşaat işleri iş kalemleri toplamı 32,00 42,00 7
Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Toplam Puanı 40

B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN)

B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN)

Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının, işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

(Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun"nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi,

G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı,

Y: Gecikme Yüzdesi

 

S toplam  = S1+S2+S3+.....+SN

G toplam = G1+G2+G3+.....+GN

Y= (G toplam  / S toplam )*100

Gecikme Yüzdesi Puan

≤ 1

1 < Y ≤ 2

2 < Y ≤ 3

3 < Y ≤ 4

4 < Y ≤ 5

5 < Y ≤ 6

6 < Y ≤ 7

7 < Y ≤ 8

8 < Y ≤ 9

9 < Y ≤ 10

10 < Y ≤ 15

15 < Y ≤ 20

20 < Y ≤ 25

25 < Y ≤ 30

30 < Y ≤ 35

35 < Y ≤ 40

40 < Y ≤ 45

45 < Y ≤ 50

50 < Y ≤ 60

60 < Y ≤ 70

70 < Y ≤ 85

85 < Y ≤ 90

90 < Y ≤ 100

100 < Y

 

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

 

Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

İsteklinin İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır.

 

Örnek :

 

İş ortaklığının 2 ortak olması halinde;

 

A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

 

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 200

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1000

 

B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

 

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 400

 

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1600

 

A&B iş ortaklığının;

Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 =  45

SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 

B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN)

İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan,

 

İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan,

 

olarak hesaplanır.

 

İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda;

 

Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin)  Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

 

B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

 

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KTNP + SP

 

SP = SP1 + SP2

 

C-Toplam Puan (TP)

 

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP = FP + FDUP

 

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 

 İstekliler arasında toplam puanın eşit olması  halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli diğerine göre daha avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri gerekli olan netlikte belirlenememekte olup, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. İşin uzmanlık gerektiren kısımları; i) Transformatör merkezinin tüm elektrik işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması, ii) Transformatör merkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır. dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,

i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.

dir.


13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazetenin "İlanlar" bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır.
İhale Adı İtm.294 Referanslı 154 Kv Hayrabolu Tm (Yeni) Yapımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTM.294 Referanslı 154 kV Hayrabolu TM (Yeni) Yapımı

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) Merkez

b) Adresi:Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat - ÇANKAYA / ANKARA

c) Telefon numarası:3122038817

ç) Faks numarası:3122038288

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Cüneyt CEYLAN Şef (G.)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:İTM.294 Referanslı 154 kV Hayrabolu TM (Yeni) Yapımı

b) Yatırım proje no'su/kodu:16D001260

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 Adet 154 kV Trafo Merkezi Yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Tekirdağ

d) İşin uzmanlık gerektiren kısımlarına ilişkin bilgiler:
İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri gerekli olan netlikte belirlenememekte olup, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır.
İşin uzmanlık gerektiren kısımları;
i) Transformatör merkezinin tüm elektrik işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması,
ii) Transformatör merkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/284809

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 19.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15035/A Çankaya /ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK022.0/Y: Konsorsiyum Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.1/Y: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK024.2/Y: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK024.3/Y: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

e) 141 adet analiz formatı,

f) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. Konsorsiyumun her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması, (i) bendinde belirtilen belgenin ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin olarak sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,

i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.
İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,
i) ihaleye, ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortak olarak girecek olanlar; elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.
ii) iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye, ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortak olarak girecek olanlar; inşaat mühendisliği diploması benzer işe denk sayılacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2. Konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan Konsorsiyum Beyannamesini de teklifleriyle birlikte sunacaktır.

17.3. İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyum sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesini verecektir.

17.4. Konsorsiyum sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. nin TC Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi TEK Bürosundaki 00158007281639948 Nolu (IBAN:TR88 0001 5001 5800 7281 6399 48) Bankomat Hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

 

A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

Bu formülde;

 

FPist    : İsteklinin fiyat puanını,

TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,

TFist    : İsteklinin teklif fiyatını

ifade eder.

 

B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1)

 

B-1  Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 

Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

 

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

154 KV Hayrabolu TM için SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

 

“İş Kalemi No İş Kalemi Kısa Adı Tanımı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Teklif Bedeli Puanı (STBP)

E.45,

E.46

Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni Montajı (120mm² örgülü bakır iletken)

iş kalemleri toplamı
1,20 1,48 4

E.47,

E.48,

E.49,

E.50,

E.51,

E.52,

E.53,

E.54

Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Temini (70 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Montajı(70 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken),

Topraklama İletkeni Temini (30x5 mm bakır lama),

Topraklama İletkeni Montajı (30x5 mm bakır lama)

iş kalemleri toplamı
0,21 0,32 4
İ.1 Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı) 1,30 1,80 5
İ.2 Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu) 2,20 2,90 5
İ.43 İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması (İhata h=2,30m) 2,00 2,50 5
İ.48 Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 2,00 2,70 5
İ.49 Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 0,28 0,50 5
“İ” Rumuzlu İnşaat Pozları “İ” Rumuzu ile başlayan inşaat işleri iş kalemleri toplamı 32,00 42,00 7
Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Toplam Puanı 40

B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN)

B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN)

Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının, işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

(Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun"nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi,

G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı,

Y: Gecikme Yüzdesi

 

S toplam  = S1+S2+S3+.....+SN

G toplam = G1+G2+G3+.....+GN

Y= (G toplam  / S toplam )*100

Gecikme Yüzdesi Puan

≤ 1

1 < Y ≤ 2

2 < Y ≤ 3

3 < Y ≤ 4

4 < Y ≤ 5

5 < Y ≤ 6

6 < Y ≤ 7

7 < Y ≤ 8

8 < Y ≤ 9

9 < Y ≤ 10

10 < Y ≤ 15

15 < Y ≤ 20

20 < Y ≤ 25

25 < Y ≤ 30

30 < Y ≤ 35

35 < Y ≤ 40

40 < Y ≤ 45

45 < Y ≤ 50

50 < Y ≤ 60

60 < Y ≤ 70

70 < Y ≤ 85

85 < Y ≤ 90

90 < Y ≤ 100

100 < Y

 

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

 

Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

İsteklinin İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır.

 

Örnek :

 

İş ortaklığının 2 ortak olması halinde;

 

A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

 

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 200

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1000

 

B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

 

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 400

 

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1600

 

A&B iş ortaklığının;

Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 =  45

SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 

B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN)

İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan,

 

İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan,

 

olarak hesaplanır.

 

İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda;

 

Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin)  Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

 

B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

 

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KTNP + SP

 

SP = SP1 + SP2

 

C-Toplam Puan (TP)

 

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP = FP + FDUP

 

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 

 İstekliler arasında toplam puanın eşit olması  halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli diğerine göre daha avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

 

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 10

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye Elektrik, Malzeme ve Montaj ve İnşaat işlerine ait Fiyat Formlarında Türk Lirası (TL) baz birim fiyatlı olarak yer alan iş kalemleri için fiyat farkı verilecektir.
Sözleşme konusu trafo merkezi elektrik ve inşaat işlerinin yapılmasında kullanılacak her türlü malzemenin iş yerlerine ve şantiye içi taşımaları, yükleme, boşaltma, depolama bedelleri teklif fiyatlarına dahil olduğundan ayrıca nakliye, motorin fiyat farkı ve ilave hiçbir bedel ödenmez.
Elektrik, Malzeme ve Montaj ve İnşaat İşlerine ait Fiyat Formlarında Türk Lirası (TL) baz birim fiyatlı olarak yer alan iş kalemleri için fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayılar esas alınacaktır.

Fiyat Farkları 27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın, fiyat farkının hesabı ve ödenmesine ilişkin aşağıda verilen hükümlerine uygun olarak verilecektir.

(*) Tanımlar
(1) Bu Esaslarda geçen;
a) Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas toplam bedeli,
b) Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı,
c) Gün: Takvim gününü,
ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi,
d) İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
e) Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,
f) İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini,
g) İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve işin ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye esas iş kalemlerini,
ğ) İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri,
h) Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,
ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi,
i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,
j) Yıl: Takvim yılını,
ifade eder.

(**) Fiyat farkı hesabı
(1) Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

F = An x B x ( Pn - 1 )

İn Çn Dn Yn Kn Gn Mn
Pn = [ a —— + b1 —— + b2 —— + b3 —— + b4 —— + b5 —— + c —— ]
İ0 Ç0 D0 Y0 K0 G0 M0

(2) Formülde yer alan;
a) F: Fiyat farkını (TL),
b) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
c) B: 0,90 sabit katsayısını,
ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,
d) a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
e) b1: Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
f) b2: Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
g) b3: Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
ğ) b4: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
h) b5: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
ı) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın oranını temsil eden sabit katsayıyı,
ifade eder.
(3) İhale dokümanında gösterilen sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.
(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den;
a) İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı,
b) Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 26 numaralı “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri”, 261 numaralı “Cam ve Cam Ürünleri”, 262 numaralı “İnşaat Amaçlı Olanlardan Başka Ateşe Dayanıklı Olmayan Seramik Ürünler; Ateşe Dayanıklı Seramik Ürünler”, 263 numaralı “Seramik Karo ve Kaldırım Taşları”, 264 numaralı “Fırınlanmış Kilden Kiremit, Briket, Tuğla ve İnşaat Malzemeleri”, 265 numaralı “Çimento, Kireç ve Sıva Alçısı”, 266 numaralı “Beton, Sıva Alçı ve Çimentodan Yapılan Ürünler”, 267 numaralı “Bina Taşları ve Bunlarla İlgili Nesnelerin Süslenmesi, Kesilmesi, Şekillendirilmesi ve Tamamlanması” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
c) Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 27 numaralı “Ana Metaller”, 271 numaralı “Esas Demir, Çelik ve Demir Alaşımları”, 272 “Borular”, 273 numaralı “Diğer İlk İşlenmiş Demir ve Çelik Ürünleri”, 274 numaralı “Değerli Ana Metaller ve Diğer Demirli Olmayan Metaller”, 275 numaralı “Metal Döküm Hizmetleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ç) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı “Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri”, 231 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 232 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
d) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 20 numaralı “Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç); Hasır ve Örgü Malzemelerinden Yapılan Eşyalar”, 201 numaralı “Kereste - Biçilmiş, Planyalanmış veya Emprenye Edilmiş”, 202 numaralı “Ahşap Plaka; Kontraplak, Yonga Levha, Sunta, Diğer Pano ve Tahtalar” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
e) Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,
f) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı “Makine ve Teçhizat b.y.s.”, 291 numaralı “Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç Olmak Üzere Mekanik Güç Kullanımı ve Üretimi İçin Makineler”, 292 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 293 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 295 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ifade eder.
(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosundan alt sektörler itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan sütun veya sütunlar tespit edilerek hangi sütun veya sütunlardaki sayı veya sayıların kullanılacağının ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları veya yapmamaları durumlarda ise Go ve Gn endeksleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayılar esas alınır.
(6) İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde katsayılar belirlenerek ihale dokümanında gösterilir. (Diğer hususlar bölümü madde 46.4’de belirtilmektedir)
(7) İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas b1, b2, b3, b4 ve b5 değerleri için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı fiyat farkı katsayıları belirlenebilir.
(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(***) Uygulama esasları
(1) Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
(2) Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır.
(3) Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.
(4) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz. Türk parası ile yabancı para birimi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere toplam bedel üzerinden sözleşme yapılması halinde sözleşmenin Türk parası üzerinden ödeme yapılan kısmı için fiyat farkı hesaplanacağı öngörülebilir.
(5) Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz.
(6) Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez.
(7) Karma sözleşmelerde, işin anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı bölümleri için ayrı ayrı fiyat farkı hesaplanır.
(8) Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.
(9) Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
(10) Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır.
(11) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır.
(12) Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı,“Fiyat farkı hesabı” başlıklı (**) nci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir.

(****) İş programı ve ödenek dilimi
(1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.
(2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.
(3) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplanır.
(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.
(5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, işin fiilen yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(*****) İhzarat uygulaması
(1) Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile karma sözleşmelerde sözleşmenin birim fiyatlı kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.
(2) Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemeler için fiyat farkı hesabı yapılır.
(3) Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.

(******) Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler
(1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(*******) Endeks veya fiyat belirlenmeyen yapım işlerinde fiyat farkı
(1) İdare tarafından ihale dokümanında fiyat farkı verileceği öngörülmesine rağmen sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği durumlarda, temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00

Aşağıda yer alan ek hükümler, İdari Şartname, sözleşme maddeleri ile Genel Şartname Hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu hükümlere karşılık gelen sözleşme veya Genel Şartname maddeleri parantez içinde gösterilmiştir.

46.2 - İşin kapsamı
İşin kapsamı, Sözleşmenin 33.2 maddesinde belirtilmiştir.
Projeler aşağıdaki işleri kapsar;
* Etüd, mühendislik, uygulama projeleri ve dizayn hizmetleri,
* Gerekli olan malzemenin imalatı, testleri (rutin, özel ve tip), montajı, inşaatı ve temini,
* Tüm materyal, malzeme ve ekipmanın ilgili şantiyeye sevki,
* Malzemelerin ve ekipmanların kötü hava koşullarına ve diğer tabii afetlere (sel, zelzele ve toprak kayması gibi), hırsızlık ve yangına karşı korunması ve ambarlanması,
* Malzemelerin gümrüklenmesi ve diğer hizmetler (yükleme, boşaltma ve gümrük depolarında muhafazası gibi),
* Transformatör merkezleri için gerekli işlerin dizaynı, montajı ve inşaatı
* Transformatör merkezlerinin İdarenin mevcut sistemlerine bağlantısı dahil komple yapımı ve tesisi,
* Süpervizyon (transformatör merkezlerinin işveren'in mevcut sistemlerine bağlantıların süpervizyonu dahil),
* Transformatör merkezlerinin ara saha (2T) ve saha testleri ile işletmeye alma, testleri;
* Dizayn, montaj, inşaat ve testler (ara saha ve saha testleri dahil) için gerekli tüm enstrüman, özel aletler, cihazların geçici olarak temini,
* İdareye transformatör merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için projenin kontrolünü sağlayan tüm proje, çizim, plan, hesaplamalar, araştırma bilgileri, işletme ve bakım talimatları, diğer gerekli belgelerin hazırlanması ve verilmesi,
* Transformatör merkezlerinin dizayn, işletme ve bakım için İdarenin belirlediği personelin eğitimi.
Bu şartname içerisinde açıkça belirtilmeyen ancak temin edilen malzemenin ve trafo merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için gerekli bulunan tüm iş, malzeme ve servis hizmetleri İşin kapsamına dahil olarak kabul edilir.
İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri, gerekli olan netlikte belirlenememekte olup; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır.

46.3- Tekliflerin hazırlanması
İhale konusu projenin İhale dokümanına uygun olarak zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için İstekli, piyasadaki malzeme temin imkanlarını, imalatçılarını, teslim sürelerini, taşıma yollarını, mesafeleri, rayiçleri ve de malzeme, inşaat, montaj işleri içerisinde olan her türlü girdileri araştıracak, ihale konusu işlerin bu şartname esasları dahilinde tamamlanması için gerekebilecek tüm unsurları (işçilik, nakliye, sigorta, her türlü risk ve masraflar vs.) dikkate alacak ve teklif fiyatlarını buna göre hazırlayacaktır.
Bu ihalenin teklif dosyası, elektronik ortamda CD içerisinde verilmekte olup; ihale dokümanındaki tüm fiyat formları, boş tablo ve listeler, ilgili şartname bölümünde aksi belirtilmedikçe isteklilerce doldurularak tekliflerle birlikte verilecektir.
İsteklilerin tekliflerini süratle hazırlayabilmelerine yönelik olarak; satışa sunulan ihale dokümanı ile birlikte ayrıca Excel formatında birim fiyat teklif listeleri, Word formatında garantili karakteristikler listeleri ve standart formlar boş olarak verilecek olup, herhangi bir taahhüdü taşımayan bu dosyalardaki hata ve noksanlıklardan TEİAŞ sorumlu tutulamaz.
Teklifler, hiçbir ilave bilgi ve açıklamayı gerektirmeyecek şekilde detaylı ve noksansız olarak hazırlanacak ve bu şartnamede öngörülen tüm ekleri içerecektir.
Teklif isteme konusu işlerin bitirilme süreleri, resmi tatil günleri ile mevsim şartları nedeni ile çalışılamayan günleri de kapsamaktadır. İstenen bitirilme sürelerinden daha fazla bitirme süresi önerilen teklifler, değerlendirmeye dahil edilmeden REDDEDİLECEKTİR.
İdarece ihtiyaç duyulması halinde, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre bırakılarak, isteklilerin ve ilgili Grup Müdürlüklerinin de katılımı ile bir ‘Teklif Ön Bilgilendirme’ toplantısı yapılacaktır.
Trafo merkezleri inşaatları için (saha tesviyesi, bütün temeller, her türlü kanal kazılarından çıkan malzemelerin dolgu sahalarına serilmesinden sonra varsa artan miktarların istimlak sahası dışına atılması durumunda) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin amir hükümlerine göre, hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının üretilmesinden önce ilgili belediye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinlerin alınması, atıkların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre geri kazanım depolama sahasına taşınması, ruhsat ve taşıma harçlarının yatırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir.

46.4- Fiyat Farkı Hesaplaması

“Fiyat farkı hesaplamaları için aşağıdaki formül kullanılacaktır:
F = An x B x ( Pn - 1 )

An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
B: 0,90 sabit katsayısını ifade etmektedir.
İş programına göre hakedişe giren imalat ve montajların niteliğine bağlı olmaksızın tüm hakedişlerde aynı ağırlık katsayıları ve endeksler kullanılacak olup, aşağıdaki değerler kullanılacaktır:
Pn= [ a(İn/İo) + b1(Çn/Ço) + b2(Dn/Do) + b'2(D'n/D'o) + b3(Yn/Yo) + c(Mn/Mo)]

Endeks Ağırlık Oranı
a: İşçilik ağırlık oranını 0,10
b1: Çimento kireç alçı taşı 0,10
b2: Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 0,35
b’2: Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 0,25
b3: Rafine edilmiş petrol ürünleri 0,10
c: Makine ve ekipmanlar b.y.s. 0,10

İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı,
Ço, Çn: 23.5 numaralı “Çimento kireç ve alçı” sütunundaki sayıyı
Do, Dn: 24.1 numaralı “Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar” sütunundaki sayıyı
D’o, D’n: 24.4 numaralı “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller” sütunundaki sayıyı
Yo, Yn: 19.2 numaralı “Rafine edilmiş petrol ürünleri” sütunundaki sayıyı
Mo, Mn: 28 numaralı “Makine ve ekipmanlar b.y.s” sütunundaki sayıyı ifade edecektir.


Madde 47 - Fiyatlandırma
İstekliler önce, fiyat listelerine teklif tutarlarını ayrıntılı olarak yazılacaklar, daha sonra fiyat listelerinden alınan toplam tutarlar teklif formundaki ilgili yere yazılacaktır.
Trafo merkezlerinde tesis edilen 420 kV kesici, 170 kV tekrar kapamalı kesici, 420 kV ayırıcı ve toprak bıçakları ile 170 kV pantograf ve yarı pantograf ayırıcılar birbirinden mekaniki anlamda bağımsız çalışan ünitelerden oluşmakta olup, elektrik malzeme ve montaj işlerine ait birim fiyat cetvellerinde bu malzemelerin üç ünitesi bir adet olarak tanımlanmıştır.
İdare sözleşmeden sonra ön/kesin projeleri yükleniciye verecektir. Uygulama projeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
Listelerde belirtilen iş kalemleri miktarları TEİAŞ tarafından tekliflerin değerlendirilmesi için konulmuş miktarlar olup; bu miktarlar isteklilerce değiştirilmeyecektir.
"LOT" olarak tanımlanan iş kalemleri için İstekliler tekliflerinde keşif vermeyeceklerdir. Keşifli şartlı teklifler dikkate alınmayacaktır.
İstekliler, listelerde belirtilen iş kalemleri miktarlarındaki buldukları hataları ve şartnamelerde teklif fiyatları içerisinde olacağı belirtilen iş kalemleri dışında, işin yapımı için gerekli gördüğü ilave iş kalemlerini İdareye yazılı olarak bildirerek zeyilname ile fiyat formlarının düzetilmesini isteyeceklerdir.
TEİAŞ, İhale Dokümanında belirtilen sınırlar içinde kalmak üzere, tekliflerin verildiği tarihten itibaren başlayarak, işin devamı süresince ve Trafo Merkezinin Geçici Kabul Tutanağı imzalanıncaya kadar, iş kalemlerinde, işlerin miktarlarında, işin yapılması esasları ile karakteristiklerinde değişiklikler yapmaya, iş miktarları ve birimlerini azaltmaya, çoğaltmaya, bazı işlerden, iş kalemlerinden vazgeçmeye projelerde değişiklik yapmaya, yapılacak proje değişikliği nedeniyle oluşacak yeni iş kalemlerini iş kapsamına dahil etmeye tam olarak yetkilidir.
Gerek teklif değerlendirmesi aşamasında, gerekse sözleşmeden sonra bu şekilde çıkarılan iş ve iş kalemleri için mahrum kılınan kar vs. talep edilemez ve ödenmez.
İsteklinin, mevcut olan bütün dokümanları ve kayıtları dikkatlice incelediğini, şantiyede saha çalışması yaptığını, yapılacak işin niteliği ve karakteri, bölgeye egemen meteoroloji koşullarını, zeminaltı toprak koşulları, zemin ve zeminaltı su koşullarını, işin yürütülmesi için gerekli alet edavatların karakteri, bütün montaj, inşaat ve malzemelerin miktarları, yerel iş koşulları ve bu ihale dokümanı kapsamındaki İşlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm diğer konuları ve detayları bildiği kabul edilmiştir. Teklif sahibinin, olası tehlikeleri ve koşulları değerlendirerek kendi bilgisi dahilinde birim fiyatlar hazırladığı kabul edilmiştir.
İstekliler tekliflerini hazırlarken bu ihale dokümanında ve eklerinde belirtilen tüm hususları (özellikle iş programındaki aktivitelerin kış mevsiminde çalışılamayan sürelere gelmesi nedeniyle ilave bir bedel ve süre uzatımı verilmeyeceği, vs.) dikkate alacak, işin yapılacağı yerde arazi incelemelerini yapacak, arazinin genel koşulları, ulaşım imkanları, çevre ve iklim şartları ve özellikle gerektiğinde zemin etüdü yaparak zemin şartlarını belirlemesi yönlerinden teklif fiyatlarını etkileyecek tüm hususları göz önünde bulunduracaklardır.
Tüm İstekliler piyasa koşulları ve yönetmelikleri dikkatlice inceleyerek Fiyat Formlarındaki her kalem için tekliflerinde birim fiyatları, toplam fiyatları açıkça belirteceklerdir. Tüm ödemeler kesinlikle bu birim fiyatlar baz alınarak yapılacaktır.
Teklif Fiyatları, şartname ve yönetmeliklere göre işin tamamlanması için gerekli tüm harcama ve maliyetleri kapsayacak; zemin etüdü, proje kapsamında hazırlanacak olan resimler ve metodlar, malzemelerin kontrolu ve testleri, tüm gerekli ham, yarı mamül ve mamül malzeme bedelleri, çimento, kum, betonarme demiri gibi İstekliler tarafından temin edilecek olan inşaat malzemesi, topraklama, tesis, müşavirlik, testlerin yapılması ve başarılı işletme koşullarında devir; yerli ve yabancı işçilik ödemeleri, mühendislik, süpervizyon ve servis hizmetleri, yurtiçi ve dışı ambarlama, kiralama veya sahip olunan ekipmanın, alet ve araçların harcamalarını kapsar ancak bunlarla kısıtlı değildir.
Sözleşme dahilinde İstekli tarafından ödenecek tüm gümrük, vergi ve harçlar İstekliler tarafından verilen toplam teklif fiyatı ve birim fiyatlara dahil edilecek ve tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi ve mukayesesi buna göre yapılacaktır.
Sözleşmenin karar ve imzasıyla ilgili tüm damga pulu, resim ve harçlar İstekli tarafından karşılanacaktır.
Fiyatlar İdare'ye net olarak verilecektir, örneğin ambalaj, konsolosluk harcamaları, eğer varsa temsilcilik komisyonu, tetkik ve test masrafları ve diğer tüm harcamaları içerecektir.

Madde 48 - Şartlı teklifler
Bu şartname ve eklerindeki hükümlere tamamiyle uygun ve kesinlikle KARŞIT ŞARTSIZ teklif verilecek, şartname hükümlerine aykırı şartlar içeren teklifler değerlendirmeye alınmayarak REDDEDİLECEKTİR.


Madde 49 - 420 kV Bara koruma ve kesici arıza, event recorder panoları:
Söz konusu panolar, komple donanımlı olarak ve tip (master) projeleri ile birlikte (şematik ve wiring) verilecektir.

Madde 50 - Proje hizmetleri
Teşekkülümüzce verilecek projeler:
Teşekkülümüzce verilecek projeler (ön/kesin) bir liste halinde ekte verilmiştir. Bu listede yer alan projeler Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra yükleniciye verilecektir.
Yüklenici tarafından verilecek projeler:
TEİAŞ’ca verilecek projeler dışında işin tamamlanması için gerekli görülen tüm projeler (UYGULAMA) yüklenici tarafından hazırlanacaktır.
Bu bağlamda teklif sahibinin trafo merkezinin teknolojik gelişmelere ve sistemimize uygun olarak inşa ve tesis edilmesi için mühendislik ve proje hizmetlerini yürütecek bir servisi olması gerekmektedir.
Yeni merkezlerin tüm fiziki, elektriki projeleri ve tek hat diyagramları ile tadilat/tevsiat trafo merkezlerinin ihale kapsamında yapılan işi de kapsayacak şekilde komple nihai tek hat şeması ve komple fiziki resimleri (genel konum, genel yerleştirme, kesit, temel kanal, topraklama, aydınlatma v.s. resimleri) elektronik ortamda AutoCAD programı ile hazırlanacak ve CD içerisinde (2 kopya) verilecektir.

Madde 51 - Alt yükleniciler (İdari Şartname Madde 18)
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 52 - Tekliflerin sunulma şekli (İdari Şartname Madde 22)
Teklif belgeleri teklif sahiplerinin hazırladıkları yazı, form ve belgelerin asıllarından oluşacak, kesinlikle fotokopi suretlerini içermeyecektir.
Teklif belgeleri daktilo ya da silinmez mürekkeple yazılacaktır. Yazılar üzerinde silinti veya başka bir değişiklik yapılması halinde her bir silinti veya değişiklik teklife imza koyan tarafından paraf edilecektir.

Madde 53 - Vergi, harç, masraflar (İdari Şartname Madde 25)
Sözleşme imzasından önce ilgili firmaların kanuni pul yükümlülüklerini de yerine getirmesi ve TEİAŞ veznesinden buna ilişkin olarak alacakları makbuzları vermeleri şarttır. İhalenin yapılması ve sözleşme imzasından doğacak tüm vergi, resim ve harçlar ile sözleşme konusu işlerin yapılmasından, yapılacak işte geçici veya sürekli olarak kullanılacak malzeme, teçhizat, araç- gereçlerin teminine ait tüm vergi, gümrük masrafları, harç ve giderlerden teklif sahipleri ve yükleniciler sorumludur.
Katma Değer Vergisi, düzenlenecek her sitüasyonda TEİAŞ' ca yükleniciye ödenecektir.
29.07.1998 tarih, 23417 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Kanununun Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklik içeren 5. Bölümünün 59. Maddesi ile 14.08.1998 tarih ve 23433 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Seri No: 69 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ nde öngörülen TEİAŞ’ ın KDV istisnası hakları saklıdır. Sözleşmenin akdinden sonra bu yönde yapılacak uygulamaları teklif sahipleri ve yükleniciler itirazsız olarak peşinen kabul eder.
27.06.2002 tarih ve 24798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurumu’ nun 2002/3 sayılı tebliği gereği sözleşme bedelinin onbinde beşi (%0.05) oranında bir bedelin, sözleşme imzalanmasından evvel ihaleyi kazanan firmalar tarafından Kamu İhale Kurumu’ nun söz konusu Resmi Gazetede belirtilen banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
Faturalarla, avans ödemeleriyle ve diğer ödemelerle ilgili katma değer vergisi hariç, bütün damga vergileri, resimler, masraflar, stopaj ücretleri ve diğer harcamalar Yüklenici tarafından ödenecektir.
Yüklenici, Türkiye dışındaki bütün vergiler, damga resmi, lisans ücretleri ve öteki benzer harcamalardan tümüyle sorumlu olacaktır.
Katma Değer Vergisi İdare tarafından en son Yönetmelik ve genelgelere uygun olarak ödenecektir.
İstekli, ihalenin yapılması, işler, faturalar, hizmetler ve kendisinin çalıştırdığı personel ile ilgili olarak Türkiye içinde yasal biçimde tahakkuk eden tüm kurumlar vergisi, stopajlar ve diğer ticari vergileri, gelir vergilerini, bordro vergileri, emeklilik ücretleri, sigorta poliçe ödentileri ve diğer sosyal sigorta primleri ile vergileri, harçları, bütün damga vergileri, resimler, masraflar, ruhsat ücretlerini ve diğer benzer giderleri ödeyecektir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nedeniyle sözleşme bedelinde meydana gelen ilave iş ve/veya keşif artışı nedeniyle sözleşme baz bedelinde (fiyat farkları hariç) artış meydana geldiğinde; yapılacak ilk hak edişlerinden itibaren sözleşme ve karar pulu tahakkuk ettirilecektir.

Madde 54 - Tekliflerin değerlendirilmesi ve mukayesesi
Teklif değerlendirmesi, her teklifin İdareye maliyetini belirleyerek, teknik bakımdan kabul edilebilir en düşük değerlendirilmiş Teklifin bulunması için özünde uygun teklifler arasında anlamlı bir mukayesenin sağlanması amacını taşır.
İlgili Teklif Sahiplerince önerilen farklı tamamlama sürelerinin değerlendirilmesinde;
* Teklif İsteme Belgelerinde belirtilenden daha kısa tamamlama süresine kredi verilmeyecektir.
* Şartnamede belirtilen bitirme süresini aşacağı önerilen Tekliflerin, özünde uygun olmadığı kabul edilecek ve reddedilecektir.
Değerlendirme her trafo merkezi için ayrı ayrı yapılacaktır.
Teklif belgelerinde belirtilen ödeme koşullarında değişiklik öneren teklif özünde uygun düşünülmeyecek ve reddedilecektir.
İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dâhilinde sunmaları gerekir. Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.
Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.
Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;
* Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,
* Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,
* Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,
* Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,
* Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge,
ile tevsik edilir.
Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.


Madde 55 - Sözleşme Fesih Damga Vergisi
Sözleşmenin,
Sözleşme bölümünün “Borçluluk ve Hacizler” başlıklı 33.4.2. maddesi,
Yapım İşleri Genel Şartnamesi bölümünün; “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumlar�


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazetenin "İlanlar" bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır.


EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.1 Güç Trafosu Temini (154/33.6 kV, 50(62.5) MVA) adet 1
2 E.2 Güç Trafosu Montajı (154/33.6 kV, 50(62.5) MVA) adet 1
3 E.3 Yardımcı Servis Trafosu Temini (36 kV, 250 kVA) (Kuru Tip Olacaktır) adet 2
4 E.4 Yardımcı Servis Trafosu Montajı (36 kV, 250 kVA) (Kuru Tip Olacaktır) adet 2
5 E.5 Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı ) adet 3
6 E.6 Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı ) adet 3
7 E.7 Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız) adet 3
8 E.8 Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız) adet 3
9 E.9 Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) adet 14
10 E.10 Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) adet 14
11 E.11 Toprak Bıçaklı Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) adet 3
12 E.12 Toprak Bıçaklı Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) adet 3
13 E.13 Toprak Bıçağı Temini (170 kV, 31,5 kA) takım 2
14 E.14 Toprak Bıçağı Montajı (170 kV, 31,5 kA) takım 2
15 E.15 Akım Trafosu Temini (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA) adet 9
16 E.16 Akım Trafosu Montajı (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA) adet 9
17 E.17 Akım Trafosu Temini (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA) adet 6
18 E.18 Akım Trafosu Montajı (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA) adet 6
19 E.19 Gerilim Trafosu Temini (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/V3 kV, 4500pF) adet 10
20 E.20 Gerilim Trafosu Montajı (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/V3 kV, 4500pF) adet 10
21 E.21 Parafudr Temini (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: SM) adet 6
22 E.22 Parafudr Montajı (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: SM) adet 6
23 E.23 Metal-clad Trafo Giriş Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
24 E.24 Metal-clad Trafo Giriş Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
25 E.25 Metal-clad Hat Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 10
26 E.26 Metal-clad Hat Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 10
27 E.27 Metal-clad Kublaj Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 1
28 E.28 Metal-clad Kublaj Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 1
29 E.29 Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
30 E.30 Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
31 E.31 Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
32 E.32 Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) adet 2
33 E.33 Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple (çekmeceli tip)) adet 1
34 E.34 Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple (çekmeceli tip)) adet 1
35 E.35 OG Metal Clad Trafo Fideri Kesici 36 kV, 2500 A, 25 kA, Tekrar Kapamasız (Arabası ile birlikte komple, Yedek Malzeme) adet 1
36 E.36 OG Metal Clad Çıkış Fideri Kesici 36 kV, 1250 A, 25 kA, Tekrar Kapamalı (Arabası ile birlikte komple, Yedek Malzeme) adet 1
37 E.37 Parafudr Temini (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn: SM) adet 6
38 E.38 Parafudr Montajı (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:SM) adet 6
39 E.39 Nötr Direnci Temini (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM) adet 2
40 E.40 Nötr Direnci Montajı (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM) adet 2
41 E.41 Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Temini (1272 MCM) metre 2.400
42 E.42 Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Montajı (1272 MCM) metre 2.400
43 E.43 Yeraltı Kablosu Temini (36 kV, 1x240 mm² Bakır XLPE) metre 1.900
44 E.44 Yeraltı Kablosu Montajı (36 kV, 1x240 mm² Bakır XLPE) metre 1.900
45 E.45 Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken) metre 5.700
46 E.46 Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² örgülü bakır iletken) metre 5.700
47 E.47 Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken) metre 600
48 E.48 Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50 mm² örgülü bakır iletken) metre 600
49 E.49 Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Temini (70 mm² örgülü bakır iletken) metre 400
50 E.50 Topraklama İletkeni (Dahili Topraklama) Montajı(70 mm² örgülü bakır iletken) metre 400
51 E.51 Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken) metre 650
52 E.52 Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken) metre 650
53 E.53 Topraklama İletkeni Temini (30x5 mm bakır lama) metre 450
54 E.54 Topraklama İletkeni Montajı (30x5 mm bakır lama) metre 450
55 E.55 Topraklama Kazığı Temini (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı) adet 31
56 E.56 Topraklama Kazığı Montajı (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı) adet 31
57 E.57 Çelik Şerit Temini (30*3,5 mm² galvanizli, faraday kafesi için) metre 1.400
58 E.58 Çelik Şerit Montajı (30*3,5 mm² galvanizli, faraday kafesi için) metre 1.400
59 E.59 Koruma İletkeni Temini (96 mm² çelik) metre 450
60 E.60 Koruma İletkeni Montajı (96 mm² çelik) metre 450
61 E.61 Kumanda ve Koruma Kabloları (**) Temini (1 kV, Bakır Kablolar) lot 1
62 E.62 Kumanda ve Koruma Kabloları (**) Montajı (1 kV, Bakır Kablolar) lot 1
63 E.63 İletişim Kabloları Temini (Fiber, bakır ethernet kabloları vs.) lot 1
64 E.64 İletişim Kabloları Montajı (Fiber, bakır ethernet kabloları vs.) lot 1
65 E.65 Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C4-750, harici) adet 18
66 E.66 Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C4-750, harici) adet 18
67 E.67 Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C6-750, harici) adet 2
68 E.68 Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C6-750, harici) adet 2
69 E.69 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV'lik takım) takım 69
70 E.70 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV'lik takım) takım 69
71 E.71 Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV'lik takım (sis tipi)(cam/porselen)) takım 69
72 E.72 Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV'lik takım (sis tipi)(cam/porselen)) takım 69
73 E.73 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (36 kV'lik takım) takım 12
74 E.74 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (36 kV'lik takım) takım 12
75 E.75 Zincir İzolatör Grubu Temini (36 kV'lik takım (sis tipi)(cam/porselen)) takım 12
76 E.76 Zincir İzolatör Grubu Montajı (36 kV'lik takım (sis tipi)(cam/porselen)) takım 12
77 E.77 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV'lik akım bölücü takım) takım 15
78 E.78 Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV'lik akım bölücü takım) takım 15
79 E.79 Gergi Takımı Hırdavatı Temini (Koruma Teli Gergi Takımı) takım 28
80 E.80 Gergi Takımı Hırdavatı Montajı (Koruma Teli Gergi Takımı) takım 28
81 E.81 Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV, akım bölücü 3'lük takım (sis tipi)) takım 15
82 E.82 Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV, akım bölücü 3'lük takım (sis tipi)) takım 15
83 E.83 Koruma ve Kumanda Panosu Temini (154 kV donanımlı) adet 8
84 E.84 Koruma ve Kumanda Panosu Montajı (154 kV donanımlı) adet 8
85 E.85 Kumanda Panosu Temini (36 kV, Donanımlı) adet 3
86 E.86 Kumanda Panosu Montajı (36 kV, Donanımlı) adet 3
87 E.87 Senkron Panosu Temini (Donanımlı) adet 1
88 E.88 Senkron Panosu Montajı (Donanımlı) adet 1
89 E.89 Otomasyon Panosu Temini (ethernet switchler, 2 adet server bilgisayar, RTU (veya gateway) 2 adet FSK modem, ekran, klavye, mouse, GPS server, GPS anten, firewall, router, TM otomasyon sistemi ile ilgili tüm yazılımlar dahil) (2 adet 32" Operatör Monitörünün bedeli dahildir) Bu iş kaleminin %30'u geçici kabulden sonra ödenecektir. adet 2
90 E.90 Otomasyon Panosu Montajı (ethernet switchler, 2 adet server bilgisayar, RTU (veya gateway) 2 adet FSK modem, ekran, klavye, mouse, GPS server, GPS anten, firewall, router, TM otomasyon sistemi ile ilgili tüm yazılımlar dahil) (2 adet 32" Operatör Monitörünün bedeli dahildir) Bu iş kaleminin %30'u geçici kabulden sonra ödenecektir. adet 2
91 E.91 OG Switch Panosu Temini (OG fider denetim rölelerini otomasyon sistemine entegre edecek switchler bu panoya konulacaktır.) adet 1
92 E.92 OG Switch Panosu Montajı (OG fider denetim rölelerini otomasyon sistemine entegre edecek switchler bu panoya konulacaktır.) adet 1
93 E.93 Sayaç Panosu Temini (36 kV, donanımlı koruma ve kumanda panosu ölçülerinde 4 sayaçlı,) adet 1
94 E.94 Sayaç Panosu Montajı (36 kV, donanımlı koruma ve kumanda panosu ölçülerinde 4 sayaçlı,) adet 1
95 E.95 Saha Dağıtım Kutusu Temini (60x80x120 cm ölçülerinde) adet 6
96 E.96 Saha Dağıtım Kutusu Montajı (60x80x120 cm ölçülerinde) adet 6
97 E.97 Redresör Temini (110 V DC, 30 A.) adet 2
98 E.98 Redresör Montajı (110 V DC, 30 A.) adet 2
99 E.99 Redresör Temini (48 V DC, 30 A.) adet 2
100 E.100 Redresör Montajı (48 V DC, 30 A.) adet 2
101 E.101 Akü Temini (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 110 V DC için 200 Ah ) adet 108
102 E.102 Akü Montajı (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 110 V DC için 200 Ah ) adet 108
103 E.103 Akü Temini (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 48 V DC için 200 Ah ) adet 48
104 E.104 Akü Montajı (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 48 V DC için 200 Ah ) adet 48
105 E.105 48 V DC Pano Temini (2150x80x80 cm 2 giriş+kuplaj ) adet 1
106 E.106 48 V DC Pano Montajı (2150x80x80 cm 2 giriş+kuplaj) adet 1
107 E.107 DC Pano Temini (DONANIMLI (110V DC)) adet 3
108 E.108 DC Pano Montajı (DONANIMLI (110V DC)) adet 3
109 E.109 AC Pano Temini (DONANIMLI) (380Vf-f) adet 3
110 E.110 AC Pano Montajı (DONANIMLI) (380Vf-f) adet 3
111 E.111 Aydınlatma Direği Temini (Harici çevre aydınlatma için, çift konsollu, her bir konsola bir adet 250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple) adet 19
112 E.112 Aydınlatma Direği Montajı (Harici çevre aydınlatma için, çift konsollu, her bir konsola bir adet 250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple) adet 19
113 E.113 Harici Şalt Aydınlatma Temini (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple ) adet 10
114 E.114 Harici Şalt Aydınlatma Montajı (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple ) adet 10
115 E.115 Harici Şalt Aydınlatma Temini (250, 125 W AC sodyum buharlı armatür ile komple ) adet 10
116 E.116 Harici Şalt Aydınlatma Montajı (250, 125 W AC sodyum buharlı armatür ile komple ) adet 10
117 E.117 Harici Şalt Aydınlatma Temini (Projektör, 400 W) adet 8
118 E.118 Harici Şalt Aydınlatma Montajı (Projektör, 400 W) adet 8
119 E.119 Aydınlatma Panosu Temini (SDK Ölçülerinde) adet 1
120 E.120 Aydınlatma Panosu Montajı (SDK Ölçülerinde) adet 1
121 E.121 UPS Temini (TM otomasyon sisteminde yalnızca AC ile beslenen cihazları en az 2 saat beslemeye yetecek güçte) adet 1
122 E.122 UPS Montajı (TM otomasyon sisteminde yalnızca AC ile beslenen cihazları en az 2 saat beslemeye yetecek güçte) adet 1
123 E.123 İstasyon otomasyon sistemi eğitimi (Şartnamede detayları verilmiştir.) adet 3
124 E.124 Endüstriyel tip ethernet switch (yedek malzeme olarak serverların bağlandığı üst seviye ethernet switchten 1 adet verilecektir) adet 1
125 E.125 Endüstriyel tip ethernet switch (Alt grup (fider seviyesi) ethernet switchlerinden en fazla sayıda fiber optik porta sahip olan switchten 1 adet verilecektir.) adet 1
126 E.126 Hareketli Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini adet 2
127 E.127 Hareketli Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı adet 2
128 E.128 Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (8 metre boyunda, Poligonal, (hareketli kameralar için) adet 2
129 E.129 Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montaj (8 metre boyunda, Poligonal, (hareketli kameralar) için) adet 2
130 E.130 Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (6 metre boyunda, Poligonal, (sabit kameralar için) ) adet 10
131 E.131 Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montaj (6 metre boyunda, Poligonal, (sabit kameralar için) ) adet 10
132 E.132 Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı,siren,hafıza kartı ve IR aydınlatıcısı dahil) adet 19
133 E.133 Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı,siren,hafıza kartı ve IR aydınlatıcısı dahil) adet 19
134 E.134 Kontrol Merkezi IP Görüntü Aktarım Decoderi veya izleme ve kontrol Bilgisayarı Temini adet 1
135 E.135 Kontrol Merkezi IP Görüntü Aktarım Decoderi veya izleme ve kontrol Bilgisayarı Montajı adet 1
136 E.136 IP66 Saha Panosu (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Fiber Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları, Topraklama Ekipmanları) adet 5
137 E.137 IP66 Saha Panosu (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Fiber Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları,Topraklama Ekipmanları) adet 5
138 E.138 İç Ortam Kabinet (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Fiber Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları, Topraklama Ekipmanları) adet 4
139 E.139 İç Ortam Kabinet (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Fiber Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları, Topraklama Ekipmanları) adet 4
140 E.140 İzleme ve Kontrol Bilgisayarı (TM Güvenlik Sistemi) Temini (En az 32 IP Kamera Kapasiteli) adet 1
141 E.141 İzleme ve Kontrol Bilgisayarı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (En az 32 IP Kamera Kapasiteli) adet 1
142 E.142 Dijital Kayıt Cihazı Temini (TM Güvenlik sistemi) (Rack Kabini ile Birlikte) (8+2 veya Omurga Switch ile birlikte) adet 1
143 E.143 Dijital Kayıt Cihazı Montajı (TM Güvenlik sistemi) (Rack Kabini ile Birlikte) (8+2 veya Omurga Switch ile birlikte) adet 1
144 E.144 Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (sistem monitörü, 20-22 inch, renkli) adet 2
145 E.145 Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (sistem monitörü, 20-22 inch, renkli) adet 2
146 E.146 Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (sistem monitörü, 40-42 inch, renkli) adet 3
147 E.147 Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (sistem monitörü, 40-42 inch, renkli) adet 3
148 E.148 Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Temini adet 1
149 E.149 Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Montajı adet 1
150 E.150 Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Temini adet 1
151 E.151 Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı adet 1
152 E.152 Sekonder Malzeme Eğitimi Temini lot 1
153 E.153 Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir) lot 1
154 E.154 Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir) lot 1
155 E.155 Kontrol Merkezi Tarafı ( İlgili Yük Tevzi ) İçin FSK MODEM (Şartnamesine ve İletişim Sistemi Bilgileri tablosuna uygun olarak tesis edilecektir ) Temini adet 2
156 E.156 Kontrol Merkezi Tarafı ( İlgili Yük Tevzi ) İçin FSK MODEM (Şartnamesine ve İletişim Sistemi Bilgileri tablosuna uygun olarak tesis edilecektir ) Montajı adet 2
157 E.157 Trafo Diferansiyel Röle Temini (154/33 kV trafo için) adet 1
158 E.158 Mesafe Koruma Rölesi Temini ( 154 kV sistem için her tipten 1'er adet Yedek Malzeme) lot 1
159 E.159 Yönlü aşırı akım ve toprak koruma rölesi temini (154 kV için yedek malzeme) adet 1
160 E.160 Yönlü aşırı akım ve toprak koruma rölesi temini (33 kV sistem için fider yönetim özelliklerine haiz, yedek malzeme ( Farklı I/O sayısına sahip rölede varsa yüksek I/O sayısına sayısına sahip röle verilecektir.)) adet 1
161 E.161 BCU (Bay Kontrol Ünitesi) (154 kV sistem için yedek malzeme, Farklı I/O sayısına sahip BCU varsa yüksek I/O sayısına sahip BCU verilecek ve bu BCU'da 1 adet analog input kartı olacaktır.) adet 1
162 E.162 AC Yardımcı Servis için dizel jeneratör sistemi Temini (0,4 kV, 250 KVA güçte, harici kabinli tip ve otomatik devreye girebilen özellikte.) lot 1
163 E.163 AC Yardımcı Servis için dizel jeneratör sistemi Montajı (0,4 kV, 250 KVA güçte, harici kabinli tip ve otomatik devreye girebilen özellikte.) lot 1
164 İ.1 Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı) metreküp 16.000
165 İ.2 Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu) metreküp 18.000
166 İ.3 İstimlak sınırı etrafında gergi teli ve üzeri Ø 450 çapında helezonik, şalt sahası etrafında düz 3 kat çelik jiletli tel çekilmesi (imalat ve montaj bedeli) kilogram 610
167 İ.4 İstimlak sınırı etrafında duvar üzeri kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli) metrekare 760
168 İ.5 Şalt sahası etrafında zemine kutu profil direk, panel çit, trafo giriş kapıları ve tüm şalt içi kapıların imalatı ve montajı metrekare 432
169 İ.6 154 kV 3 raylı Trafo temeli yapılması adet 3
170 İ.7 154 kV Trafo ray yolu yapılması metre 23
171 İ.8 154 kV Trafo indirme platformu yapılması adet 1
172 İ.9 154 kV Trafo temellerine çıkış için rampa yapılması adet 1
173 İ.10 154 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 35 m³ iç hacimli) adet 1
174 İ.11 154 kV trafolar için yangın duvarı yapılması 6x9 adet 4
175 İ.12 154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması adet 82
176 İ.13 154 kV kesici mesnet temelleri yapılması adet 6
177 İ.14 Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması metreküp 165
178 İ.15 Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması (hasır çelikli ?188/188) metrekare 1.900
179 İ.16 K4 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması metre 150
180 İ.17 K6 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması metre 65
181 İ.18 K6-A tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması (OG Bara ile M.C. Arası, iç ölçüler 1,15x0,95) metre 35
182 İ.19 K7 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması metre 70
183 İ.20 K8 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması metre 30
184 İ.21 Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 1,40x2,00) (Aydınlatmalı) metre 100
185 İ.22 Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 2,00x2,00) (Aydınlatmalı) metre 60
186 İ.23 3/4 mm kalınlığında galvanizli baklavalı veya gözyaşı damlası desenli sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı ve yerine konulması kilogram 8.200
187 İ.24 1 m'lik sabit servis kapısı dahil umumi giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m'lik panel çitli, raylı ve butonla açılabilir şekilde motorlu) adet 1
188 İ.25 Güvenlik binası yapılması (B Tipi) BODRUM KATLI adet 1
189 İ.26 Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik binası içinB bölümü) adet 1
190 İ.27 154 kV Kumanda binası yapılması (Bina drenajı, izolasyonu, klima, elektrik ve ısıtma tesisatı bina fiyatına dahil olacaktır.) (su basman katı için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir) metrekare 461,07
191 İ.28 Metal clad binası yapılması,(Metal Clad ve bodrum katı; bodrum katı döşemeden döşemeye net yükseklik 3,00 m kablo galeri katı şeklinde olacaktır. Yardımcı servis odaları olacaktır.Bodrum kat bina m²sine dahil edilecektir. Bina drenajı, izolasyonu, klima, ısıtma tesisatı, elektrik tesisatı, yükleme platformu ve galeriye iniş merdivenleri bina fiyatına dahil olacaktır ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.) metrekare 531,19
192 İ.29 Interaktif Adresli Yangın Alarm Sistemi lot 1
193 İ.30 Özel Köpüklü Söndürme (Caf) Sistemi ( 2 adet trafo/reaktör için) lot 1
194 İ.31 Düşük Basınçlı Karbondioksit (LP CO2) Gazlı Söndürme Sistemi lot 1
195 İ.32 Karbondioksit Tankı Binası Yapılması.(Teknik Şartnamede tanımlandığı şekilde yapılacaktır) lot 1
196 İ.33 CAF cihazları binası yapılması (Bina karkas olup oda sıcaklığı 10°C altına düşmeyecektir. Isı bölgesine göre gerekli ısıtma ve ısı yalıtımları yapılacaktır) lot 1
197 İ.34 Su deposu binası yapılması (Teknik Şartnamede tanımlandığı şekilde yapılacaktır, prizmatik modüller paslanmaz çelik su deposu, yangın pompaları ve ekipmanları fiyata dahildir) lot 1
198 İ.35 Yangın Durdurucu Malzemeler lot 1
199 İ.36 Akü Odası Ex-proof Sistemleri lot 1
200 İ.37 Portatif Söndürücüler lot 1
201 İ.38 Network Tabanlı Arıza & Durum İzleme Sistemi lot 1
202 İ.39 Jeneratör temeli yapılması (kapı ve çevre fensi dahil) adet 1
203 İ.40 Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası içinA bölümü) adet 1
204 İ.41 Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (?200 lük PVC ile) metre 50
205 İ.42 Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (?200 Çelik boru, ?200 koruge boru ve yangın sifonu dahil) metre 70
206 İ.43 İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması (ihata h=2.30m) metreküp 700
207 İ.44 Drenaj sistemi yapılması metre 600
208 İ.45 Betonarme menfez yapılması metre 15
209 İ.46 Açık hava şalt sahalarına kireç, naylon ve 15 cm kalınlığında mıcır serilmesi metrekare 3.500
210 İ.47 Nötr direnci temeli yapılması adet 2
211 İ.48 Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) kilogram 68.000
212 İ.49 Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) kilogram 68.000
213 İ.50 Derin su kuyusu açılması (Kazı, boru döşenmesi, derin kuyu pompası dahil) metre 100
214 İ.51 İçme suyu hattı çekilmesi metre 700
215 İ.52 5 m³ hacimli hidroforlu prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu yapılması (Güvenlik Binası Bodrum Katına) (binalarla elektrik ve sıhhi bağlantıları dahil) lot 1
216 İ.53 Ağaç dikilmesi (en az 1 m boyunda, kavak ve meyve ağaçları hariç) adet 100
217 İ.54 Trafo merkezi tanıtım panosu adet 1
218 İ.55 Trafo merkezi isim panosu adet 1
219 İ.56 İnşaat Projeleri Yapılması (Bedeli As Build Projelerin Verilmesi İle Ödenecektir) lot 1
220 İ.57 Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı (*) adet 2
221 İ.58 Masa, 190x90x75 cm (*) adet 1
222 İ.59 Masa, 104x60x67 cm (*) adet 1
223 İ.60 Masa, Toplantı masası, 180x90x75 cm (*) adet 1
224 İ.61 Masa, İş tezgah masası (*) adet 1
225 İ.62 Masa, 120x64x75 cm (Güvenlik binası için) (*) adet 1
226 İ.63 Döner koltuk (*) adet 3
227 İ.64 Sandalye (*) adet 10
228 İ.65 Portmanto (*) adet 2
229 İ.66 Dosya dolabı ve kütüphane (*) adet 2
230 İ.67 Soyunma dolabı (*) adet 4
231 İ.68 Duvara monteli takım dolabı (*) adet 1
232 İ.69 Vantilatör (*) adet 1
233 İ.70 Buzdolabı (*) adet 2
234 İ.71 Masaüstü Bilgisayar (*) adet 1
235 İ.72 Yazıcı (*) adet 1
236 İ.73 Hesap makinesi (*) adet 1
237 İ.74 Çöp kutusu (*) adet 8
238 İ.75 Tekerlekli temizlik kovası (*) adet 1
239 İ.76 Perde (*) lot 1
240 İ.77 Atatürk portresi (*) adet 2
241 İ.78 Zaman saati (*) adet 1
242 İ.79 Dijital Multimetre (*) adet 3
243 İ.80 Barometre (*) adet 1
244 İ.81 Higrometre (*) adet 1
245 İ.82 Termometre (*) adet 1
246 İ.83 Pens Ampermetre (*) adet 2
247 İ.84 Dijital akü hidrometresi (yoğunluk ölçer) (*) adet 2
248 İ.85 Takım avadanlık (*) adet 1
249 İ.86 Elektrikli el breyzi (*) adet 1
250 İ.87 Elektrikli zımpara taşı (*) adet 1
251 İ.88 Baret (*) adet 8
252 İ.89 El feneri veya ışıldak (*) adet 2
253 İ.90 Stanka 154 kV İçin (2 Parça) (*) takım 2
254 İ.91 Topraklama teçhizatı, OG için (*) takım 2
255 İ.92 Sigorta değiştirme pensi (*) adet 1
256 İ.93 Seyyar izole halı, 100x100x1 cm (*) adet 2
257 İ.94 Gerilim dedektörü, OG için (*) adet 1
258 İ.95 Ark dayanımlı OG izole eldiven (*) adet 3
259 İ.96 Göz duşu (*) adet 2
260 İ.97 Asit eldiveni (akü için) (*) adet 2
261 İ.98 Asit gözlüğü (akü için) (*) adet 2
262 İ.99 Asit önlüğü (akü için) (*) adet 2
263 İ.100 Gaz maskesi (*) adet 2
264 İ.101 SF6 gaz filtresi (*) takım 2
265 İ.102 SF6 gaz elbisesi (*) takım 2
266 İ.103 Çalışma alanı ikaz şeridi (*) metre 1.000
267 İ.104 İzole merdiven (4 m.lik) (*) adet 1
268 İ.105 İzole merdiven (6 m.lik) (*) adet 1
269 İ.106 İş güvenliği malzeme dolabı (*) adet 1
270 İ.107 Ecza dolabı (*) adet 1
271 İ.108 İzole çizme (*) adet 1
272 İ.109 Tek Parçalı Yağmurluk (*) adet 5
273 İ.110 Gerilim altında çalışma var kartı (sarı) adet 50
274 İ.111 Özel durum kartı (beyaz) adet 50
275 İ.112 Dokunma tehlike var kartı (kırmızı) adet 100
276 İ.113 Topraklama teçhizatı, 154 kV için (*) takım 2
277 İ.114 Gerilim dedektörü, 154 kV için (*) adet 1
278 İ.115 Vizörlü Baret (*) adet 2
279 İ.116 İşaret Flaması (*) adet 15
280 İ.117 Duba (*) adet 8
Okas Kodu Okas Açıklaması
45232220 Trafo Merkezi İnşaatı İşi
45317200 Trafoların elektrik tesisatı işleri

< GERİ DÖN