Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/290342

İhale No: 2019/290342
DİKKAT!

Bu ihale için 1 düzeltme var!

İNCELE
İhale Adı 392 Kalem Hırdavat ve Elektrik Malzemesi Alımı
 • İhale No 2019/290342
 • Şehir Kütahya
 • İhale Tarihi 23.07.2019 10:30
 • Eklenme Tarihi 26.06.2019 02:39
 • Telefon 2742236338
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA
 • İşin Yeri KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, S.B.Ü. EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YONCALI FTR HASTANESİ
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı 392 Kalem Hırdavat ve Elektrik Malzemesi Alımı
HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

392 KALEM HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/290342
1-İdarenin
a) Adresi:SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası:2742236338 - 2742236183
c) Elektronik Posta Adresi:kutahya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
392 KALEM HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, S.B.Ü. EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YONCALI FTR HASTANESİ
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanması müteakip 60 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati:23.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1.ELEKTRİK ALÇAK GERİLİM TESİSAT ŞALT MALZEMELERİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMANIN EN AZ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELRİNDEN OLAN , ISO 9001 KALİTE SİSTEMİ BELGESİ, ISO 14001 ÇEVREYÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIGI BELGESİ BULUNMALIDIR.ÜRÜN SİSTEMİ İÇİNDE TSE-VDE-GS STANDERTLARINDAN BİRİNE UYMALI VE CE BELGELİ OLMALIDIR.

2.EL ALETLERİ İÇİN İSE YİNE ÜREETİCİ FİRMANIN EN AZ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN OLAN, ISO 9001 KALİTE SİSTEMİ BELGESİ, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI BELGESİ BULUNMALIDIR.ÜRETİM SİSTEMİ İÇİNDE TSE-VDE-GS STANDARTLARINDAN BİRİNE UYMALI VE CE BELGELİ OLMALIDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü-Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 392 Kalem Hırdavat ve Elektrik Malzemesi Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
2 KUTU PROFİL DEMİR metre 180
3 KUTU PROFİL DEMİR metre 90
4 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
5 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
6 KUTU PROFİL DEMİR metre 30
7 SİLME LAMA DEMİR kilogram 60
8 SİLME LAMA DEMİR kilogram 30
9 KÖŞE BENT DEMİR metre 360
10 GALVENEZ TELDEN BAHÇE ÇİTİ metrekare 392
11 GALVENEZ DEMİR TEL kilogram 48
12 YUVARLAK İNŞAAT DEMİR kilogram 40
13 YUVARLAK İNŞAAT DEMİR kilogram 50
14 TRANSMİSYON YUVARLAK DEMİR metre 12
15 BASKILI SAC DEMİR LEVHA adet 10
16 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 1
17 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 1
18 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 192
19 ÇELİK DÜBEL adet 400
20 TRAPEZ SAC VİDA adet 1.500
21 GAZ ALTI KAYNAK TELİ adet 1
22 GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI TORÇ TEMİZLEME KİMYASALI adet 5
23 METAL KESME TAŞI adet 3
24 DEMİR ZIMPARA adet 10
25 MERMER KESME TAŞI adet 4
26 KAYNAK TELİ paket 12
27 YAĞLI BOYA adet 12
28 DEMİR KAPI KİLİTİ adet 20
29 DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ YAYLI adet 8
30 DEMİR MİL MENTEŞE adet 32
31 FERFORJE DEKORLU DEMİR MİL MENTEŞE adet 16
32 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
33 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 6
34 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 4
35 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 2
36 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 1
37 BETONCU KERPETENİ adet 1
38 KOLLU MANUEL GERDİRME CALASKALI adet 1
39 BEZ İŞÇİ ELDİVENİ adet 24
40 ARA MUSLUK FİLTRELİ adet 100
41 AYAKLI LAVABO MONTAJ ELEMANI adet 50
42 DUŞ BAŞLIĞI (FLEX TAKIMI İLE BİRLİKTE) adet 300
43 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 40 CM adet 150
44 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 20 CM adet 150
45 KELEBEK VANA 1/2 adet 20
46 KISA MUSLUK adet 150
47 KLOZET KAPAĞI adet 500
48 KAMAKOZ CONTA adet 100
49 KÜRESEL BAS 3/4 adet 100
50 KÜRESEL VANA 1/2 adet 100
51 KÜRESEL VANA 2'' adet 10
52 LAVABO MİX BATARYA adet 100
53 MERDİVEN ALÜMİNYUM (4 BASAMAKLI) adet 3
54 MUSLUK SALMASTIRASI VE BAŞLIĞI 1/2'' adet 50
55 MUSLUK SALMASTIRASI AÇ-KAPAT adet 50
56 RADYOTÖR MUSLUĞU adet 100
57 REKOR DÜZ 3/4 adet 75
58 REZERVUAR İÇ TAKIMI (BASMALI TİP) adet 100
59 TAHARET MUSLUĞU VOLAN BAŞLI adet 200
60 TEFLON BANT adet 200
61 TEKLİ BATARYA MİX adet 50
62 UZUN MUSLUK 1/2 adet 50
63 ALÇIPAN PLAKA adet 300
64 ALPIÇAN C PROFİL DUVAR adet 200
65 ALPIÇAN C PROFİLTAVAN adet 200
66 ALPIÇAN U PROFİL DUVAR adet 200
67 ALPIÇAN U PROFİLTAVAN adet 200
68 ALÜMİNYUM KAPI SÜRGÜSÜ adet 100
69 ASMA KİLİT adet 25
70 BARELLİ KİLİT TAKIM GENİŞ TİP adet 70
71 KİMYASAL DÜBEL EPOKSİ adet 50
72 KOLTUK TEKERİ adet 200
73 KOLTUK PİSTONU adet 100
74 KOMPAKT LAMİNANT WC KABİN MENTEŞESİ adet 100
75 KÖPÜK adet 100
76 MERMER VE FAYANS KESİCİ adet 20
77 SENTETİK BOYA adet 50
78 SENTETİK TİNER kilogram 50
79 SELÜLOZİK BOYA kilogram 30
80 SELÜLOZİK TİNER kilogram 50
81 SICAK MUM SİLİKON adet 150
82 SİLİKON BEYAZ adet 200
83 SİLİKON ŞEFFAF adet 100
84 SİLİNDİR KİLİT GÖBEĞİ 100MM adet 200
85 SİLİNDİR KİLİT GÖBEĞİ 68MM adet 200
86 SUNTA LAM metrekare 1.340
87 TESTERE LAMASI METAL adet 100
88 OTEL TİPİ KİLİT adet 150
89 WC KAPI KİLİTİ BARELİ adet 100
90 PANEL SANDWİÇ metrekare 250
91 PANEL RADYATÖR adet 100
92 PVC YER KAPLAMASI MALZ. metrekare 500
93 PVVC YER KAPLAMASI YAPIŞTIRICISI kilogram 60
94 PASLANMAZ ÇELİK KAYNAK ELEKTRODU adet 20
95 PROFİL KARE METAL 40*40*2MM kilogram 1.428
96 PROFİL L KÖŞEBENT 50*50*5MM kilogram 904,8
97 PROFİL METAL LAMA 50*10MM kilogram 471,6
98 PROFİL METAL 30*30*2MM kilogram 816
99 PROFİL METAL SİYAH BORU 3/4''*2,65MM kilogram 284,4
100 METAL DKP SAC 1000*2000*2MM kilogram 480
101 METAL BAKLAVALI SAC 1000*2000*3/4MM kilogram 560
102 SOGUTMA GAZI R134-A kilogram 136
103 SOGUTMA GAZI R410 GAZI kilogram 113,5
104 SOGUTMA GAZI R22 kilogram 81,6
105 BİTS TAKIMI EN AZ 109 PARÇALI adet 4
106 BORU ANAHTARI takım 3
107 BÜYÜTEÇLİ AKROBAT MASA LAMBASI (MASAYA MONTE EDİLENBİLEN SWAT) adet 2
108 CIMBIZ SETİ ELEKTRONİKÇİ ÇİP ESD-SMD takım 3
109 ÇEKİÇ 300GR LIK adet 4
110 ÇEKİÇ 1500GR LIK adet 4
111 DÜZ UZLU TOPAÇ TORNAVİDA adet 3
112 EL FENERİ adet 4
113 ELEKTRONİKÇİ TİP KLEMENS TORNAVİDA SETİ (6 PARÇA) takım 5
114 ELMAS MAKTAP GEÇMELİ SDS-20 adet 2
115 ELMAS MAKTAP GEÇMELİ SDS-30 adet 1
116 HSS MATKAP 2-3-4-5-6-7MM takım 8
117 HSS MATKAP 8-9-10MM takım 5
118 HSS MATKAP 12-14-16MM takım 3
119 KABLO SIYIRMA PENSESİ adet 3
120 KONTROL KALEMİ KÜÇÜK BOY adet 10
121 KONROL KALEMİ adet 10
122 KURBAÇIK 6'' adet 3
123 KURBAÇIK 10'' adet 5
124 LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ 8 PARÇA adet 1
125 MAKET BIÇAĞI adet 20
126 MANİFOLD SETİ adet 2
127 MENGENE ÇENE200-250 adet 3
128 SEGMAN PENSESİ SETİ İNCE UÇLU adet 1
129 SEGMEN PENSESİ DIŞ 125MM adet 2
130 SEGMEN PENSESİ DIŞ 130MM adet 2
131 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 2
132 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 3
133 TORX ALLEN ANAHTAR TAKIMI T TİPİ 8 PARÇA takım 4
134 TUTUCU TORNAVİDA T TİPİ MANYETİK BİTS adet 3
135 TORNAVİDA SETİ HASSAS ELEKTRONİLKÇİ TİP takım 4
136 TORNAVİDA SETİ TORK adet 3
137 YAĞ FİLTRESİ SÖKECEĞİ AYARLI adet 2
138 YAN KESKİ ELEKTRONİKÇİ TİP adet 3
139 YAN KESKİ OPAK 140 adet 3
140 YILDIZ UÇLU UZUN TOPAÇ TORNAVİDA 4,5*80MM PH1 165L MM adet 10
141 YILDIZ UÇLU UZUN TOPAÇ TORNAVİDA 6*100MM PH2 195L MM adet 10
142 KAFA LAMBASI adet 3
143 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 9
144 ALÇI ZIMBARA MAKİNASI adet 2
145 DEMİR KAYNAK MAKİNASI adet 2
146 ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI adet 2
147 ETİKETLEME MAKİNASI adet 1
148 KAYNAKÇI MASKESİ adet 2
149 KÜÇÜK FLEX adet 4
150 LAZER METRE-TERAZİ adet 1
151 PPRC KAYNAK MAKİNASI TAKIMI adet 2
152 SICAK SİLİKON TABANCASI adet 5
153 ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAME BAK adet 5
154 ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAME BAK adet 4
155 ŞARJLI SIKMA 14.4 V adet 3
156 ÜFLEME EMME MAKİNASI adet 2
157 HAVA REGÜLATÖRÜ adet 18
158 OKSİJEN REGÜLATÖRÜ adet 18
159 7,5 NUMARA KAZAN FIRÇASI SARI TELLİ adet 25
160 8 NUMARA KAZAN FIRÇASI SARI TELLİ adet 5
161 10-11 AÇIK AĞIZ ANAHTAR adet 2
162 10-11 YILDIZ ANAHTAR adet 2
163 12-13 AÇIK AĞIZ ANAHTAR adet 2
164 12-13 YILDIZ ANAHTAR adet 2
165 3'LÜK DEMİR MATKAP UCU adet 25
166 4'LÜK DEMİR MATKAP UCU adet 10
167 5'LİK DEMİR MATKAP UCU adet 10
168 KESME FLEX TAŞI KÜÇÜK adet 10
169 KESME FLEX TAŞI BÜYÜK adet 10
170 TAŞLAMA FLEX TAŞI BÜYÜK adet 10
171 MERMER KESİCİ KÜÇÜK adet 2
172 DÜZ TORNAVİDA TAKIMI takım 1
173 YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI takım 1
174 PAPAĞAN PENSE adet 1
175 DERZ KAZIYICI takım 2
176 SİLİKON TABANCASI DEMİR adet 3
177 SIVI CONTA adet 2
178 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 10
179 BEYAZ SPREY BOYA adet 3
180 SİYAH SPREY BOYA adet 3
181 30 CM'LİK RULO TAKIMI adet 10
182 METRİL 6 PUL adet 300
183 METRİK 8 PUL adet 300
184 70*50 VİDA kutu 1
185 PAS SÖKÜCÜ adet 5
186 30 CM RULO adet 10
187 PARMAK RULO adet 10
188 KESTİRME FIRÇASI ROBOT FIRÇA adet 5
189 DUVAR BOYASI 18 KG adet 10
190 TAVAN BOYASI 18 KG adet 5
191 ŞEFFAF SİLİKON adet 20
192 MASTİK adet 20
193 SPATULA 8 NUMARA AHŞAP SAPLI adet 10
194 TELESKOPİK FIRÇA SAPI 2 METRE adet 2
195 DERBY YAPIŞTIRICI kilogram 3
196 SANDALYE PİSTONU BS 5459 LEVEL S MODELİ 28 CM adet 10
197 ALYAN TAKIMI adet 1
198 DERZ SÜNGERİ adet 1
199 SPATULA 3 NUMARA adet 2
200 DERZ KYK torba 2
201 8'LİK ROKET DUBEL paket 1
202 VOLANLI TAHARET MUSLUGU adet 30
203 UZUN MUSLUK adet 20
204 ÇAMAŞIR MAKİNASI MUSLUĞU adet 20
205 SALMASTRA TAKIMI adet 30
206 DUŞ TAKIMI adet 40
207 KLOZET KAPAĞI adet 50
208 3/4 KÜRESEL VANA adet 5
209 3/4 NİPEL adet 10
210 3/4 KÖR TIPA adet 10
211 3/4 SARI REKOR adet 10
212 35'LİK AYAKLI KARTUS adet 20
213 BANYO BATARYASI adet 3
214 LAVABO SİFONU adet 30
215 20MM DİRSEK adet 30
216 25/20 REDİKSİYON adet 20
217 40 CM'LİK MİX BATARYA SİPREL adet 10
218 1/2 İÇ DİŞ 1/2 DIŞ DİŞ 50 CM SİPREL adet 20
219 3/4 BAS adet 20
220 BAS UZATMASI adet 10
221 MUSLUK CONTASI adet 50
222 3/4 KILINGIRİK CONTA adet 20
223 25'LİK DİRSEK adet 30
224 1/2 DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA DİŞ adet 20
225 3/4 DOĞALGAZ KELEPÇESİ adet 20
226 50'LİK PVC TIPA adet 20
227 150'LİK PVC TIP adet 5
228 ÇAMAŞIR MAKİNASI PİS SU HORTUMU adet 10
229 50'LİK VİDA kutu 6
230 20'LİK AKILLI VİDA kutu 2
231 25'LİK AKILLI VİDA kutu 3
232 DÜZ MENTEŞE adet 500
233 POLİRETAN KÖPÜK adet 10
234 BİTS UCU PZ 2 50 MM adet 25
235 70'LİK KİLİT GÖBEĞİ adet 25
236 90 LIK KİLİT GÖBEĞİ adet 25
237 CIRT ZIMPARA 11 CM 40 NUMARA adet 50
238 CIRT ZIMPARA 11 CM 60 NUMARA adet 50
239 TAKOZ ZIMPARA 11 CM adet 3
240 EL TESTERESİ AHŞAP SAP adet 1
241 250*48 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
242 250*100 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
243 KISA BOY HAVA TABANCASI adet 1
244 190*24 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
245 4'LÜ ISKARPİLE TAKIMI adet 1
246 ALTTAN DEPOLU BOYA TABANCASI adet 1
247 14 NMARA ZIMBA TELİ adet 1
248 2,5 NUMARA ELEKTROT kutu 2
249 JENERATÖR RESİSANS adet 15
250 JENERATÖR TERMOSTAT (KALEM TİPİ) adet 15
251 JENERATÖR MİNİ KONTAKTÖR (3*9 AMPER) adet 15
252 TTR 3*1,5 KABLO metre 600
253 İZOLABANT adet 50
254 HIZLI YAPIŞTIRICI TÜP adet 20
255 TÜP YAPIŞTIRICI (KÜÇÜK DERBY) adet 5
256 LED PROJEKTÖR 50 WATT adet 15
257 LED PROJEKTÖR ÇİPİ 50 WATT adet 30
258 KALEM TİPİ HAVYA 40 WATT adet 4
259 KAVUÇUKSUZ GRES ( TÜP TİPİ) adet 5
260 KAVUÇUKLU GRES (TÜP TİPİ) adet 5
261 ÇİFT KARIŞIMLI SIVI YAPIŞTIRICI ( ŞIRINGALI TİPİ) adet 5
262 LEHİM TELİ 0.50-0.55MM SOLDEX adet 5
263 LEHİM TELİ 0.70-0.75MM SOLDEX adet 5
264 LEHİM TELİ 1-1.25MM SOLDEX adet 5
265 TEMİZLEME SPREYLERİ (ANTİSTATİK KÖPÜK TEMİZLEYİCİ)( AFC) adet 15
266 TEMİZLEME SPREYLERİ (FLU FLUX ) adet 15
267 TEMİZLEME SPREYLERİ (SWA/SRI GENEL AMAÇLI TEMİZLEYİCİ) adet 15
268 SIVI CONTA adet 5
269 AMPUL E 27 DUYLU LED adet 400
270 AMPUL LED FLORASASN ARMATÜRLER İÇİN 18W60CM adet 100
271 ARMATÜR 60*60 SİLİM CLİP-IN SIVA ALTI LED adet 50
272 ARMATÜR SIVA ALTI LED SİLİM adet 200
273 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 50W adet 20
274 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 30W adet 10
275 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 100W adet 5
276 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 195W adet 3
277 BANT ERİYEN adet 50
278 BANT PVC İZOLE adet 1.000
279 BUAT PLASTİK adet 40
280 FİŞ TOPRAKLI ERKEK adet 130
281 FİŞ UPSLİ TOPRAKLI ERKEK adet 200
282 KABLO 5*4MM2 TTR metre 100
283 KABLO ANTEN metre 400
284 KABLO 2*0,75MM2 TTR metre 300
285 KABLO 3*2,5 MM2 TTR metre 200
286 KABLO 4*4 MM2 TTR metre 100
287 KABLO 4*6 MM2 TTR metre 100
288 KABLO 4*10 MM2 TTR metre 100
289 KABLO BAĞI 2,5*100MM paket 20
290 KABLO BAĞI 3,6*200MM paket 20
291 KABLO BAĞI 4,6*250MM paket 20
292 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 12*12CM metre 200
293 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 16*16CM metre 500
294 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 16*25CM metre 200
295 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 25*25CM metre 150
296 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 25*40 CM metre 150
297 KABLO KANALI PVC 100*50 CM metre 100
298 KABLO TELEFON TEK ÇİFT metre 300
299 KABLO TELEFON 2 ÇİFT metre 100
300 KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMONOFAZE 300MA adet 10
301 KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 AMONOFAZE 300MA adet 10
302 KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 A TRİFAZE 300MA adet 10
303 KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 A TRİFAZE 300MA adet 10
304 KAÇAK AKIM RÖLESİ 63 A TRİFAZE 300MA adet 10
305 KAÇAK AKIM RÖLESİ 63 A 4 KUTUP (NÖTR KESMELİ) 300MA adet 10
306 KOMİTATÖR ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 30
307 LIGHT ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 50
308 PRİZ KAPAKLI SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER adet 30
309 TOPRAKLI PRİZ adet 30
310 SIVA ÜSTÜ PRİZ adet 80
311 PRİZ 3 LÜ GRUP adet 100
312 PRİZ 3 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 100
313 PRİZ 4 LÜ GRUP adet 80
314 PRİZ 4 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
315 PRİZ 5 LÜ GRUP adet 80
316 PRİZ 5 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
317 PRİZ 6 LÜ GRUP adet 80
318 PRİZ 6 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
319 PRİZ SIVA ALTI adet 50
320 TEK ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 30
321 TERMOSTAT FANCOIL adet 10
322 W-OTOMAT 10 A MONOFAZE adet 10
323 W-OTOMAT 16 A MONOFAZE adet 20
324 W-OTOMAT 25 A MONOFAZE adet 20
325 W-OTOMAT 63 A MONOFAZE adet 5
326 W-OTOMAT 16 A TRİFAZE adet 20
327 W-OTOMAT 25 A TRİFAZE adet 20
328 W-OTOMAT 63 A TRİFAZE adet 5
329 W-OTOMAT 63 A 4 KUTUPLU(NÖTR KESMELİ) adet 5
330 E 27 DUY adet 50
331 KABLO PABUCU 10 MM adet 100
332 KABLO PABUCU 16MM adet 100
333 KABLO PABUCU 25MM adet 100
334 KABLO PABUCU 35MM adet 100
335 KABLO PABUCU 50MM adet 50
336 KABLO PABUCU 70MM adet 50
337 KABLO PABUCU 95MM adet 50
338 TERMOPLASTİK KARE BUAT 85*85MM adet 50
339 SIVA ÜSTÜ TAVANA DUY adet 50
340 STARTER S-2 adet 100
341 KAPI OTOMATİĞİ KAPAZLAMA adet 30
342 ZAMAN RÖLESİ ASTRONOMİK adet 6
343 ZAMAN RÖLESİ MEKANİK adet 4
344 ZİL TRAFOSU adet 30
345 AKÜ 12 V 150 AH adet 2
346 3*2,5 ANTİGRON KABLO adet 500
347 0,75 KORDON KABLO adet 300
348 18 W FLORASAN LAMBA adet 100
349 3'LÜ 5 M ARA KABLOSU adet 50
350 ERKEK FİŞ adet 50
351 KONTROL KALEMİ adet 50
352 KEPKEP adet 2
353 İZOLE BANT adet 50
354 2 ÇİFTLİ TELEFON KABLOSU adet 300
355 SIVA ÜSTÜ ADİ ANAHTAR adet 20
356 SIVA ÜSTÜ KOMİTATÖR ANAHTAR adet 10
357 SIVA ÜSTÜ PRİZ adet 20
358 3'LÜ GRUP PRİZ adet 30
359 7 WATT LED AMPÜL adet 50
360 3 NUMARA KROŞE adet 3
361 4 NUMARA KROŞE adet 3
362 180 DERECE S.Ü SENSÖR adet 20
363 360 DERECE S.Ü SENSÖR adet 20
364 RJ 45 ÇAKMA PENSESİ adet 2
365 3,6*300MM KABLO BAĞI adet 10
366 LEDLİ ŞARJLI EL FENERİ adet 1
367 ANTEN KABLOSU adet 200
368 SIVA ALTI PRİZ adet 50
369 KAUÇUK PRİZ adet 5
370 CCTV KABLOSU adet 200
371 POWER JACK adet 25
372 BNC UÇ adet 50
373 KABLO BULUCU adet 1
374 CAT 6 KABLO adet 1.500
375 RJ 45 KONNEKTÖR adet 2.000
376 TERMAL MACUN adet 1
377 MIKNATISLI FLEX VİDA TUTUCU adet 1
378 TESTIR KABLO TEST CİHAZI adet 1
379 RJ 11 KONNEKTÖR adet 200
380 220 VOLT RADYO TEYP KABLOSU adet 25
381 LEHİM PASTASI adet 1
382 LEHİM POMPASI adet 1
383 İLETKEN GÜMÜŞ KALEMİ adet 2
384 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
385 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
386 KUTU PROFİL DEMİR metre 30
387 DEMİR MİL MENTEŞE 20 MM adet 32
388 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
389 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
390 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 6
391 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 2
392 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 40 CM adet 150

İhale Adı 392 Kalem Hırdavat ve Elektrik Malzemesi Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 392 KALEM HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ - KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA

c) Telefon numarası: 2742236338

ç) Faks numarası: 2742236183

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Musa Durmuş (Sağlık Memuru) -Regayip ER (Uzman)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 392 KALEM HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

392 KALEM HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, S.B.Ü. EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YONCALI FTR HASTANESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/290342

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü-Merkezi Satın Alma Birimi

ç) İhalenin yapılacağı adres: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 23.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Merkezi Satın Alma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4.

1.ELEKTRİK ALÇAK GERİLİM TESİSAT ŞALT MALZEMELERİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMANIN EN AZ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELRİNDEN OLAN , ISO 9001 KALİTE SİSTEMİ BELGESİ, ISO 14001 ÇEVREYÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIGI BELGESİ BULUNMALIDIR.ÜRÜN SİSTEMİ İÇİNDE TSE-VDE-GS STANDERTLARINDAN BİRİNE UYMALI VE CE BELGELİ OLMALIDIR.

2.EL ALETLERİ İÇİN İSE YİNE ÜREETİCİ FİRMANIN EN AZ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN OLAN, ISO 9001 KALİTE SİSTEMİ BELGESİ, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI BELGESİ BULUNMALIDIR.ÜRETİM SİSTEMİ İÇİNDE TSE-VDE-GS STANDARTLARINDAN BİRİNE UYMALI VE CE BELGELİ OLMALIDIR.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 392 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

392 Kalem
Her kalem için ayrı teklif verilebilir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.12.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi (T.C Halk Bankası Kütahya Şubesi TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
2 KUTU PROFİL DEMİR metre 180
3 KUTU PROFİL DEMİR metre 90
4 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
5 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
6 KUTU PROFİL DEMİR metre 30
7 SİLME LAMA DEMİR kilogram 60
8 SİLME LAMA DEMİR kilogram 30
9 KÖŞE BENT DEMİR metre 360
10 GALVENEZ TELDEN BAHÇE ÇİTİ metrekare 392
11 GALVENEZ DEMİR TEL kilogram 48
12 YUVARLAK İNŞAAT DEMİR kilogram 40
13 YUVARLAK İNŞAAT DEMİR kilogram 50
14 TRANSMİSYON YUVARLAK DEMİR metre 12
15 BASKILI SAC DEMİR LEVHA adet 10
16 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 1
17 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 1
18 DÜZ SAC DEMİR LEVHA adet 192
19 ÇELİK DÜBEL adet 400
20 TRAPEZ SAC VİDA adet 1.500
21 GAZ ALTI KAYNAK TELİ adet 1
22 GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI TORÇ TEMİZLEME KİMYASALI adet 5
23 METAL KESME TAŞI adet 3
24 DEMİR ZIMPARA adet 10
25 MERMER KESME TAŞI adet 4
26 KAYNAK TELİ paket 12
27 YAĞLI BOYA adet 12
28 DEMİR KAPI KİLİTİ adet 20
29 DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ YAYLI adet 8
30 DEMİR MİL MENTEŞE adet 32
31 FERFORJE DEKORLU DEMİR MİL MENTEŞE adet 16
32 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
33 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 6
34 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 4
35 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 2
36 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 1
37 BETONCU KERPETENİ adet 1
38 KOLLU MANUEL GERDİRME CALASKALI adet 1
39 BEZ İŞÇİ ELDİVENİ adet 24
40 ARA MUSLUK FİLTRELİ adet 100
41 AYAKLI LAVABO MONTAJ ELEMANI adet 50
42 DUŞ BAŞLIĞI (FLEX TAKIMI İLE BİRLİKTE) adet 300
43 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 40 CM adet 150
44 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 20 CM adet 150
45 KELEBEK VANA 1/2 adet 20
46 KISA MUSLUK adet 150
47 KLOZET KAPAĞI adet 500
48 KAMAKOZ CONTA adet 100
49 KÜRESEL BAS 3/4 adet 100
50 KÜRESEL VANA 1/2 adet 100
51 KÜRESEL VANA 2'' adet 10
52 LAVABO MİX BATARYA adet 100
53 MERDİVEN ALÜMİNYUM (4 BASAMAKLI) adet 3
54 MUSLUK SALMASTIRASI VE BAŞLIĞI 1/2'' adet 50
55 MUSLUK SALMASTIRASI AÇ-KAPAT adet 50
56 RADYOTÖR MUSLUĞU adet 100
57 REKOR DÜZ 3/4 adet 75
58 REZERVUAR İÇ TAKIMI (BASMALI TİP) adet 100
59 TAHARET MUSLUĞU VOLAN BAŞLI adet 200
60 TEFLON BANT adet 200
61 TEKLİ BATARYA MİX adet 50
62 UZUN MUSLUK 1/2 adet 50
63 ALÇIPAN PLAKA adet 300
64 ALPIÇAN C PROFİL DUVAR adet 200
65 ALPIÇAN C PROFİLTAVAN adet 200
66 ALPIÇAN U PROFİL DUVAR adet 200
67 ALPIÇAN U PROFİLTAVAN adet 200
68 ALÜMİNYUM KAPI SÜRGÜSÜ adet 100
69 ASMA KİLİT adet 25
70 BARELLİ KİLİT TAKIM GENİŞ TİP adet 70
71 KİMYASAL DÜBEL EPOKSİ adet 50
72 KOLTUK TEKERİ adet 200
73 KOLTUK PİSTONU adet 100
74 KOMPAKT LAMİNANT WC KABİN MENTEŞESİ adet 100
75 KÖPÜK adet 100
76 MERMER VE FAYANS KESİCİ adet 20
77 SENTETİK BOYA adet 50
78 SENTETİK TİNER kilogram 50
79 SELÜLOZİK BOYA kilogram 30
80 SELÜLOZİK TİNER kilogram 50
81 SICAK MUM SİLİKON adet 150
82 SİLİKON BEYAZ adet 200
83 SİLİKON ŞEFFAF adet 100
84 SİLİNDİR KİLİT GÖBEĞİ 100MM adet 200
85 SİLİNDİR KİLİT GÖBEĞİ 68MM adet 200
86 SUNTA LAM metrekare 1.340
87 TESTERE LAMASI METAL adet 100
88 OTEL TİPİ KİLİT adet 150
89 WC KAPI KİLİTİ BARELİ adet 100
90 PANEL SANDWİÇ metrekare 250
91 PANEL RADYATÖR adet 100
92 PVC YER KAPLAMASI MALZ. metrekare 500
93 PVVC YER KAPLAMASI YAPIŞTIRICISI kilogram 60
94 PASLANMAZ ÇELİK KAYNAK ELEKTRODU adet 20
95 PROFİL KARE METAL 40*40*2MM kilogram 1.428
96 PROFİL L KÖŞEBENT 50*50*5MM kilogram 904,8
97 PROFİL METAL LAMA 50*10MM kilogram 471,6
98 PROFİL METAL 30*30*2MM kilogram 816
99 PROFİL METAL SİYAH BORU 3/4''*2,65MM kilogram 284,4
100 METAL DKP SAC 1000*2000*2MM kilogram 480
101 METAL BAKLAVALI SAC 1000*2000*3/4MM kilogram 560
102 SOGUTMA GAZI R134-A kilogram 136
103 SOGUTMA GAZI R410 GAZI kilogram 113,5
104 SOGUTMA GAZI R22 kilogram 81,6
105 BİTS TAKIMI EN AZ 109 PARÇALI adet 4
106 BORU ANAHTARI takım 3
107 BÜYÜTEÇLİ AKROBAT MASA LAMBASI (MASAYA MONTE EDİLENBİLEN SWAT) adet 2
108 CIMBIZ SETİ ELEKTRONİKÇİ ÇİP ESD-SMD takım 3
109 ÇEKİÇ 300GR LIK adet 4
110 ÇEKİÇ 1500GR LIK adet 4
111 DÜZ UZLU TOPAÇ TORNAVİDA adet 3
112 EL FENERİ adet 4
113 ELEKTRONİKÇİ TİP KLEMENS TORNAVİDA SETİ (6 PARÇA) takım 5
114 ELMAS MAKTAP GEÇMELİ SDS-20 adet 2
115 ELMAS MAKTAP GEÇMELİ SDS-30 adet 1
116 HSS MATKAP 2-3-4-5-6-7MM takım 8
117 HSS MATKAP 8-9-10MM takım 5
118 HSS MATKAP 12-14-16MM takım 3
119 KABLO SIYIRMA PENSESİ adet 3
120 KONTROL KALEMİ KÜÇÜK BOY adet 10
121 KONROL KALEMİ adet 10
122 KURBAÇIK 6'' adet 3
123 KURBAÇIK 10'' adet 5
124 LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ 8 PARÇA adet 1
125 MAKET BIÇAĞI adet 20
126 MANİFOLD SETİ adet 2
127 MENGENE ÇENE200-250 adet 3
128 SEGMAN PENSESİ SETİ İNCE UÇLU adet 1
129 SEGMEN PENSESİ DIŞ 125MM adet 2
130 SEGMEN PENSESİ DIŞ 130MM adet 2
131 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 2
132 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 3
133 TORX ALLEN ANAHTAR TAKIMI T TİPİ 8 PARÇA takım 4
134 TUTUCU TORNAVİDA T TİPİ MANYETİK BİTS adet 3
135 TORNAVİDA SETİ HASSAS ELEKTRONİLKÇİ TİP takım 4
136 TORNAVİDA SETİ TORK adet 3
137 YAĞ FİLTRESİ SÖKECEĞİ AYARLI adet 2
138 YAN KESKİ ELEKTRONİKÇİ TİP adet 3
139 YAN KESKİ OPAK 140 adet 3
140 YILDIZ UÇLU UZUN TOPAÇ TORNAVİDA 4,5*80MM PH1 165L MM adet 10
141 YILDIZ UÇLU UZUN TOPAÇ TORNAVİDA 6*100MM PH2 195L MM adet 10
142 KAFA LAMBASI adet 3
143 TAKIM ÇANTASI (TEKNİK ŞARTNAME BAK) adet 9
144 ALÇI ZIMBARA MAKİNASI adet 2
145 DEMİR KAYNAK MAKİNASI adet 2
146 ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI adet 2
147 ETİKETLEME MAKİNASI adet 1
148 KAYNAKÇI MASKESİ adet 2
149 KÜÇÜK FLEX adet 4
150 LAZER METRE-TERAZİ adet 1
151 PPRC KAYNAK MAKİNASI TAKIMI adet 2
152 SICAK SİLİKON TABANCASI adet 5
153 ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAME BAK adet 5
154 ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAME BAK adet 4
155 ŞARJLI SIKMA 14.4 V adet 3
156 ÜFLEME EMME MAKİNASI adet 2
157 HAVA REGÜLATÖRÜ adet 18
158 OKSİJEN REGÜLATÖRÜ adet 18
159 7,5 NUMARA KAZAN FIRÇASI SARI TELLİ adet 25
160 8 NUMARA KAZAN FIRÇASI SARI TELLİ adet 5
161 10-11 AÇIK AĞIZ ANAHTAR adet 2
162 10-11 YILDIZ ANAHTAR adet 2
163 12-13 AÇIK AĞIZ ANAHTAR adet 2
164 12-13 YILDIZ ANAHTAR adet 2
165 3'LÜK DEMİR MATKAP UCU adet 25
166 4'LÜK DEMİR MATKAP UCU adet 10
167 5'LİK DEMİR MATKAP UCU adet 10
168 KESME FLEX TAŞI KÜÇÜK adet 10
169 KESME FLEX TAŞI BÜYÜK adet 10
170 TAŞLAMA FLEX TAŞI BÜYÜK adet 10
171 MERMER KESİCİ KÜÇÜK adet 2
172 DÜZ TORNAVİDA TAKIMI takım 1
173 YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI takım 1
174 PAPAĞAN PENSE adet 1
175 DERZ KAZIYICI takım 2
176 SİLİKON TABANCASI DEMİR adet 3
177 SIVI CONTA adet 2
178 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 10
179 BEYAZ SPREY BOYA adet 3
180 SİYAH SPREY BOYA adet 3
181 30 CM'LİK RULO TAKIMI adet 10
182 METRİL 6 PUL adet 300
183 METRİK 8 PUL adet 300
184 70*50 VİDA kutu 1
185 PAS SÖKÜCÜ adet 5
186 30 CM RULO adet 10
187 PARMAK RULO adet 10
188 KESTİRME FIRÇASI ROBOT FIRÇA adet 5
189 DUVAR BOYASI 18 KG adet 10
190 TAVAN BOYASI 18 KG adet 5
191 ŞEFFAF SİLİKON adet 20
192 MASTİK adet 20
193 SPATULA 8 NUMARA AHŞAP SAPLI adet 10
194 TELESKOPİK FIRÇA SAPI 2 METRE adet 2
195 DERBY YAPIŞTIRICI kilogram 3
196 SANDALYE PİSTONU BS 5459 LEVEL S MODELİ 28 CM adet 10
197 ALYAN TAKIMI adet 1
198 DERZ SÜNGERİ adet 1
199 SPATULA 3 NUMARA adet 2
200 DERZ KYK torba 2
201 8'LİK ROKET DUBEL paket 1
202 VOLANLI TAHARET MUSLUGU adet 30
203 UZUN MUSLUK adet 20
204 ÇAMAŞIR MAKİNASI MUSLUĞU adet 20
205 SALMASTRA TAKIMI adet 30
206 DUŞ TAKIMI adet 40
207 KLOZET KAPAĞI adet 50
208 3/4 KÜRESEL VANA adet 5
209 3/4 NİPEL adet 10
210 3/4 KÖR TIPA adet 10
211 3/4 SARI REKOR adet 10
212 35'LİK AYAKLI KARTUS adet 20
213 BANYO BATARYASI adet 3
214 LAVABO SİFONU adet 30
215 20MM DİRSEK adet 30
216 25/20 REDİKSİYON adet 20
217 40 CM'LİK MİX BATARYA SİPREL adet 10
218 1/2 İÇ DİŞ 1/2 DIŞ DİŞ 50 CM SİPREL adet 20
219 3/4 BAS adet 20
220 BAS UZATMASI adet 10
221 MUSLUK CONTASI adet 50
222 3/4 KILINGIRİK CONTA adet 20
223 25'LİK DİRSEK adet 30
224 1/2 DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA DİŞ adet 20
225 3/4 DOĞALGAZ KELEPÇESİ adet 20
226 50'LİK PVC TIPA adet 20
227 150'LİK PVC TIP adet 5
228 ÇAMAŞIR MAKİNASI PİS SU HORTUMU adet 10
229 50'LİK VİDA kutu 6
230 20'LİK AKILLI VİDA kutu 2
231 25'LİK AKILLI VİDA kutu 3
232 DÜZ MENTEŞE adet 500
233 POLİRETAN KÖPÜK adet 10
234 BİTS UCU PZ 2 50 MM adet 25
235 70'LİK KİLİT GÖBEĞİ adet 25
236 90 LIK KİLİT GÖBEĞİ adet 25
237 CIRT ZIMPARA 11 CM 40 NUMARA adet 50
238 CIRT ZIMPARA 11 CM 60 NUMARA adet 50
239 TAKOZ ZIMPARA 11 CM adet 3
240 EL TESTERESİ AHŞAP SAP adet 1
241 250*48 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
242 250*100 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
243 KISA BOY HAVA TABANCASI adet 1
244 190*24 DİŞ ORTA GÖBEK 30 MM DAİRE TESTERE adet 1
245 4'LÜ ISKARPİLE TAKIMI adet 1
246 ALTTAN DEPOLU BOYA TABANCASI adet 1
247 14 NMARA ZIMBA TELİ adet 1
248 2,5 NUMARA ELEKTROT kutu 2
249 JENERATÖR RESİSANS adet 15
250 JENERATÖR TERMOSTAT (KALEM TİPİ) adet 15
251 JENERATÖR MİNİ KONTAKTÖR (3*9 AMPER) adet 15
252 TTR 3*1,5 KABLO metre 600
253 İZOLABANT adet 50
254 HIZLI YAPIŞTIRICI TÜP adet 20
255 TÜP YAPIŞTIRICI (KÜÇÜK DERBY) adet 5
256 LED PROJEKTÖR 50 WATT adet 15
257 LED PROJEKTÖR ÇİPİ 50 WATT adet 30
258 KALEM TİPİ HAVYA 40 WATT adet 4
259 KAVUÇUKSUZ GRES ( TÜP TİPİ) adet 5
260 KAVUÇUKLU GRES (TÜP TİPİ) adet 5
261 ÇİFT KARIŞIMLI SIVI YAPIŞTIRICI ( ŞIRINGALI TİPİ) adet 5
262 LEHİM TELİ 0.50-0.55MM SOLDEX adet 5
263 LEHİM TELİ 0.70-0.75MM SOLDEX adet 5
264 LEHİM TELİ 1-1.25MM SOLDEX adet 5
265 TEMİZLEME SPREYLERİ (ANTİSTATİK KÖPÜK TEMİZLEYİCİ)( AFC) adet 15
266 TEMİZLEME SPREYLERİ (FLU FLUX ) adet 15
267 TEMİZLEME SPREYLERİ (SWA/SRI GENEL AMAÇLI TEMİZLEYİCİ) adet 15
268 SIVI CONTA adet 5
269 AMPUL E 27 DUYLU LED adet 400
270 AMPUL LED FLORASASN ARMATÜRLER İÇİN 18W60CM adet 100
271 ARMATÜR 60*60 SİLİM CLİP-IN SIVA ALTI LED adet 50
272 ARMATÜR SIVA ALTI LED SİLİM adet 200
273 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 50W adet 20
274 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 30W adet 10
275 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 100W adet 5
276 ARMATÖR LED PROJEKTÖR 195W adet 3
277 BANT ERİYEN adet 50
278 BANT PVC İZOLE adet 1.000
279 BUAT PLASTİK adet 40
280 FİŞ TOPRAKLI ERKEK adet 130
281 FİŞ UPSLİ TOPRAKLI ERKEK adet 200
282 KABLO 5*4MM2 TTR metre 100
283 KABLO ANTEN metre 400
284 KABLO 2*0,75MM2 TTR metre 300
285 KABLO 3*2,5 MM2 TTR metre 200
286 KABLO 4*4 MM2 TTR metre 100
287 KABLO 4*6 MM2 TTR metre 100
288 KABLO 4*10 MM2 TTR metre 100
289 KABLO BAĞI 2,5*100MM paket 20
290 KABLO BAĞI 3,6*200MM paket 20
291 KABLO BAĞI 4,6*250MM paket 20
292 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 12*12CM metre 200
293 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 16*16CM metre 500
294 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 16*25CM metre 200
295 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 25*25CM metre 150
296 KABLO KANALI YAPIŞKANLI PVC 25*40 CM metre 150
297 KABLO KANALI PVC 100*50 CM metre 100
298 KABLO TELEFON TEK ÇİFT metre 300
299 KABLO TELEFON 2 ÇİFT metre 100
300 KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMONOFAZE 300MA adet 10
301 KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 AMONOFAZE 300MA adet 10
302 KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 A TRİFAZE 300MA adet 10
303 KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 A TRİFAZE 300MA adet 10
304 KAÇAK AKIM RÖLESİ 63 A TRİFAZE 300MA adet 10
305 KAÇAK AKIM RÖLESİ 63 A 4 KUTUP (NÖTR KESMELİ) 300MA adet 10
306 KOMİTATÖR ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 30
307 LIGHT ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 50
308 PRİZ KAPAKLI SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER adet 30
309 TOPRAKLI PRİZ adet 30
310 SIVA ÜSTÜ PRİZ adet 80
311 PRİZ 3 LÜ GRUP adet 100
312 PRİZ 3 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 100
313 PRİZ 4 LÜ GRUP adet 80
314 PRİZ 4 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
315 PRİZ 5 LÜ GRUP adet 80
316 PRİZ 5 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
317 PRİZ 6 LÜ GRUP adet 80
318 PRİZ 6 LÜ GRUP ANAHTARLI adet 80
319 PRİZ SIVA ALTI adet 50
320 TEK ANAHTAR SIVA ÜSTÜ adet 30
321 TERMOSTAT FANCOIL adet 10
322 W-OTOMAT 10 A MONOFAZE adet 10
323 W-OTOMAT 16 A MONOFAZE adet 20
324 W-OTOMAT 25 A MONOFAZE adet 20
325 W-OTOMAT 63 A MONOFAZE adet 5
326 W-OTOMAT 16 A TRİFAZE adet 20
327 W-OTOMAT 25 A TRİFAZE adet 20
328 W-OTOMAT 63 A TRİFAZE adet 5
329 W-OTOMAT 63 A 4 KUTUPLU(NÖTR KESMELİ) adet 5
330 E 27 DUY adet 50
331 KABLO PABUCU 10 MM adet 100
332 KABLO PABUCU 16MM adet 100
333 KABLO PABUCU 25MM adet 100
334 KABLO PABUCU 35MM adet 100
335 KABLO PABUCU 50MM adet 50
336 KABLO PABUCU 70MM adet 50
337 KABLO PABUCU 95MM adet 50
338 TERMOPLASTİK KARE BUAT 85*85MM adet 50
339 SIVA ÜSTÜ TAVANA DUY adet 50
340 STARTER S-2 adet 100
341 KAPI OTOMATİĞİ KAPAZLAMA adet 30
342 ZAMAN RÖLESİ ASTRONOMİK adet 6
343 ZAMAN RÖLESİ MEKANİK adet 4
344 ZİL TRAFOSU adet 30
345 AKÜ 12 V 150 AH adet 2
346 3*2,5 ANTİGRON KABLO adet 500
347 0,75 KORDON KABLO adet 300
348 18 W FLORASAN LAMBA adet 100
349 3'LÜ 5 M ARA KABLOSU adet 50
350 ERKEK FİŞ adet 50
351 KONTROL KALEMİ adet 50
352 KEPKEP adet 2
353 İZOLE BANT adet 50
354 2 ÇİFTLİ TELEFON KABLOSU adet 300
355 SIVA ÜSTÜ ADİ ANAHTAR adet 20
356 SIVA ÜSTÜ KOMİTATÖR ANAHTAR adet 10
357 SIVA ÜSTÜ PRİZ adet 20
358 3'LÜ GRUP PRİZ adet 30
359 7 WATT LED AMPÜL adet 50
360 3 NUMARA KROŞE adet 3
361 4 NUMARA KROŞE adet 3
362 180 DERECE S.Ü SENSÖR adet 20
363 360 DERECE S.Ü SENSÖR adet 20
364 RJ 45 ÇAKMA PENSESİ adet 2
365 3,6*300MM KABLO BAĞI adet 10
366 LEDLİ ŞARJLI EL FENERİ adet 1
367 ANTEN KABLOSU adet 200
368 SIVA ALTI PRİZ adet 50
369 KAUÇUK PRİZ adet 5
370 CCTV KABLOSU adet 200
371 POWER JACK adet 25
372 BNC UÇ adet 50
373 KABLO BULUCU adet 1
374 CAT 6 KABLO adet 1.500
375 RJ 45 KONNEKTÖR adet 2.000
376 TERMAL MACUN adet 1
377 MIKNATISLI FLEX VİDA TUTUCU adet 1
378 TESTIR KABLO TEST CİHAZI adet 1
379 RJ 11 KONNEKTÖR adet 200
380 220 VOLT RADYO TEYP KABLOSU adet 25
381 LEHİM PASTASI adet 1
382 LEHİM POMPASI adet 1
383 İLETKEN GÜMÜŞ KALEMİ adet 2
384 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
385 KUTU PROFİL DEMİR metre 60
386 KUTU PROFİL DEMİR metre 30
387 DEMİR MİL MENTEŞE 20 MM adet 32
388 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
389 HİLTİ BETON DELİCİ MATKAP UCU adet 2
390 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 6
391 DEMİR DELİCİ MATKAP UCU adet 2
392 FLEX BAĞLANTI HORTUMU 40 CM adet 150
Okas Kodu Okas Açıklaması
44316400 Avadanlık, hırdavat

< GERİ DÖN