Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/301473

İhale No: 2019/301473
İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu - Altınova Ortaokulu İle Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi
 • İhale No 2019/301473
 • Şehir Tokat
 • İhale Tarihi 19.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 28.06.2019 02:40
 • Telefon 3566112023
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
 • İşin Yeri ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU
 • Kurum Artova - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Milli Eğitim Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu - Altınova Ortaokulu İle Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARTOVA -İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu-Altınova Ortaokulu ile Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/301473
1-İdarenin
a) Adresi:Alparslan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi: 08 Artova/TOKAT 60670 ARTOVA/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası:3566112023 - 3566112168
c) Elektronik Posta Adresi:201642@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019/2020 Öğretim Yılında İlçemizde Taşımalı Temel Eğitim Kapsamına Alınan 171 (YÜZ YETMİŞ BİR) İlkokul-Ortaokul öğrencilerinin 180 (YÜZ SEKSEN) İş Günü 3 (Üç) Taşıma Merkezi Okuluna Taşınması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati:19.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

 *Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu - Altınova Ortaokulu İle Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Mertekli Köyü-Tanyeli Köyü-Bayırlı Köylerinden 15 (ON BEŞ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
2 Bayırlı Köyü-Gümüşyurt Köylerinden 16 (ON ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 1.800
3 Ulusulu Köyü-Gazipınarı Köyü-Evlidere Köylerinden 16 (ON ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
4 Aktaş Köyü-Bebekdere Köyü-Yenice Köylerinden 17 (ON YEDİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
5 Kunuduzağılı Köyü-Kunduz Köylerinden 14 (ON DÖRT) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
6 Salur-Köyü-İğdir Köyü-Tuzla Köylerinden 26 (YİRMİ ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
7 Boyunpınar Köyü-Yukarıgüçlü Köyü-Aşağıgüçlü Köyü-Taşpınar Köylerinden 18 (ON SEKİZ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
8 Poyrazalan Köyü-Kayaönü Köyü-Sağlıca Köylerinden 10 (ON) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
9 DevicikarkınKöyü-Ahmetdanişment Köylerinden 22 (YİRMİ İKİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Artova Ağmusa İlkokuluna ve Ağmusa Ortaokuluna Taşınması gün 180
10 Gürardıç Köyünden 17 (ON YEDİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Artova Ağmusa İlkokuluna ve Ağmusa Ortaokuluna Taşınması gün 1.800

İhale Adı 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu - Altınova Ortaokulu İle Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu-Altınova Ortaokulu ile Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Artova -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Alparslan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi: 08 Artova/TOKAT 60670 - ARTOVA / TOKAT

c) Telefon numarası: 3566112023

ç) Faks numarası: 3566112168

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: AHMET ERGÜN ŞUBE MÜDÜRÜ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 26 (Yirmi Altı) Köydeki Yerleşim Birimindeki İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin 3 (Üç) Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokulu-Altınova Ortaokulu ile Ağmusa İlkokulu ve Ortaokuluna 180 (Yüz Seksen) İş Günü Taşıma İşi

b) Miktarı ve türü:

2019/2020 Öğretim Yılında İlçemizde Taşımalı Temel Eğitim Kapsamına Alınan 171 (YÜZ YETMİŞ BİR) İlkokul-Ortaokul öğrencilerinin 180 (YÜZ SEKSEN) İş Günü 3 (Üç) Taşıma Merkezi Okuluna Taşınması İşi

2019/2020 Öğretim Yılında İlçemizde Taşımalı Temel Eğitim Kapsamına Alınan 171 (YÜZ YETMİŞ BİR) İlkokul-Ortaokul öğrencilerinin 180 (YÜZ SEKSEN) İş Günü 10 (On) Güzergahtan 12 (ON İKİ) Araç ve Şoförle 3 (Üç) Taşıma Merkezi Okuluna  Taşınması İşi 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2019/301473

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU

ç) İhalenin yapılacağı adres: ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

d) İhale tarihi: 19.07.2019

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ARTOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ TAŞIMA BÜROSU

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e)
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
Taşınacak Yerleşim Yerlerinin Bilgilerini Gösterir Tablo

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 *Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve her türlü harç giderleri teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Teminat mektupları dışındaki teminatların ARTOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ HESABINA yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

1-Hizmet araçları, haftanın mesai günleri olan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde sabah ders başlama saatinden 15 dakika önce öğrencileri okula bırakmış olacak, akşam ders bitiş saatinden 10 dakika önce öğrencileri almak üzere okulda hazır olacaklardır. Temel Eğitim Kapsamında taşıma yapan araçlar okullara 07.40’dan önce giriş yapmayacaklardır. Ortaöğretim taşıma kapsamında taşıma yapan araçlar il merkezindeki okullara 07.20’den önce giriş yapmayacaklardır. Yüklenici birden fazla taşıma merkezi okula taşıma yapıyorsa öğrencileri en son okula ders başlamadan 10 dakika bırakacak şekilde kendilerini ayarlayacaktır.
2-Taşıma merkezi İlkokul ve Ortaokul yöneticileri ve nöbetçi öğretmenler tarafından, servis araçlarının takip ve kontrolü yapılır. Öğrenciler, araç sürücüleri tarafından sabah okula getirildiğinde nöbetçi öğretmene teslim edilecek, araç takip çizelgesi imzalanacak, aynı şekilde okul çıkışında da nöbetçi öğretmen nezaretinde öğrenciler alınacak, araç takip çizelgesi imzalanacak. Öğrencinin unutulması halinde zaman kaybetmeksizin öğrenci bulunduğu mahalden alınacaktır. Araç takip çizelgesi imzalanmamış ise o güne ait taşıma yapılmamış sayılacak ve o güne ait yevmiye ödenmeyecektir.
3-Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 36. Maddeleri gereği, sürücü olarak çalışan/ çalıştırılanların;
a. Taşıtın niteliğine uygun Sürücü Belgesine sahip olmaları; (Minibüs sınıfı için en az 7 yıllık B sınıfı sürücü belgesine), (Otobüs sınıfı için, Oturma yeri 18 ve daha fazla olan araçlar en az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesine) sahip olmaları,
b. Okul Servis aracını kullanacak sürücülerin, (SRC) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları,
c. Okul Servis aracını kullanacak sürücülerin, 26 yaşından gün almış olmaları,
d. 66 yaşından gün almamış olmaları,
e.Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almaları şarttır.
4-Servis araçlarında OKUL TAŞITI ve ışıklı DUR levhasını mutlaka araçlarda bulunduracak ve faal olacaktır. Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulacaktır. Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı firen lambaları ile ayrı olacak şekilde dizayn edilecektir. Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtların aydınlatma ve elektrik donanımı karayolları trafik kanunu, tüzük ve esaslarına uygun olacaktır.
5-Yüklenici öğrenci taşıması yapılan saatlerde açık kalmak kaydıyla araç içerisinde kamera takması zorunlu olup, kameraların anlaşılabilir ses ve görüntü kalitesinde olması, araç içi kamera açılarının şoför koltuğu dahil ön koltukları da gösterecek biçimde ayarlanmış olması, hem araç içerisini, hem de araç dışını ayrı ayrı kayıt altına alması ve alınan kayıtların istenmesi halinde yetkili kişi ve kurumlara kayıtları vermek zorundadır. Yapılan kayıtların dönem sonuna ( Sözleşme bitim tarihine) kadar saklanması zorunludur. Kamera teknik özellikleri aşağıda belirlenen özelliklerde olacaktır.
Teknik Özellikler:
Video çözünürlüğü: VGA (1280 * 480)
Video formatı: AVI
Güç kaynağı: Dâhili lityum batarya / araç çakmak girişinden şarj olur
Hafıza: En az60 Saate kadar kayıt yapabilme özelliği
Kayıt Özellikleri: -Gece görüş ve sesli kayıt yapabilme özelliği,
-Araç içi ve yol güzergâhını aynı anda kayıt edebilecek şekilde çift yönlü çekim yapabilme özelliği,
-Tarih, Saat belirtir özellikte kayıt yapabilme
6-Emniyet Genel Müdürlüğünün 06.02.2017 tarih ve 30279 sayılı emirleri ve İl Trafik Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı gereği Okul Servis Araçlarına 2017/2018 Eğitim ve Öğretim Yılı başından itibaren GPS takılması ve takip edilmesi zorunludur. GPS şifreleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildireceklerdir.
7-Yüklenici öğrenci servislerine taşıma kapsamında olan öğrenci dışında yolcu, özel okul öğrencisi, üniversite öğrencisi, taşıma merkezi olmayan okul öğrencisi, eşya ve yük almayacaktır.
8-Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlardan minibüs, otobüs ve benzeri araçlar (Danıştay 8.Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas No: 2009/10048 Sayılı Kararı uyarınca) 12 (On iki) yaştan büyük olmamalıdır (2006 model ve yukarısı).Taşıtların yaşları fabrika imal edildiği tarihten sonraki ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Aracın yaşı uygun olsa bile idarece belirlenen komisyon tarafından öğrenci taşımaya uygun olmadığı tespit edildiğinde araç taşımadan men edilir.
9-Yüklenici idare tarafından belirlenen öğrenci duraklarından öğrenci velilerinin talepleri de dikkate alınarak öğrencileri almak zorundadır
10-Yüklenici bir araçla en fazla bir temel eğitim taşıma hattında bir de ortaöğretim taşıma hattında sözleşme imzalayabilir. Bir araçla iki hattın taşıması yapıldığı durumlarda, öğrencilerin erken bırakılıp geç alınması ve derse geç kalması söz konusu olduğunda idarenin uygun gördüğü bir hattın sözleşmesi idare tarafından iptal edilir. Yüklenici o hat için farklı bir araçla sözleşme yapar. Aksi takdirde yüklenici sözleşme hükümlerini yerine getirmemiş sayılır.
11-Okul servis aracı; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olması ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemelerin okul servis aracında kullanılabilir durumda bulundurulması zorunludur.
12-Okul servis taşıtlarında; ilkyardım çantası TSE 4019 a uygun olacaktır. (sargı bezi, oksijenli su. Tentürdiyot, tampon, suni nefeslik) bulundurulacaktır. Okul servis taşıtlarının cinsine göre, minibüs olması halinde en az 1 adet 2 kilogram, otobüs ve midibüs olması halinde en az 2 adet 5 kilo gram yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
13- Okul servis araçlarının kapıları sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik( havalı, hidrolikliv.b.) olabileceği gibi; araç sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik ) de olabilecek, otomatik olduğu takdirde, kapıların açık kapalı olduğu sürücüye optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır. Kapılar öğrenciler tarafından içeriden kesinlikle açılamayacak şekilde olmalıdır.
14-Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtlarda, her koltuğunda üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat olacak. Her koltukta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacak. Camlar ve pencereler sabit olacak, sabit değilse dışarıdan demir kafesle muhafaza altına alınmış olacak. İç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam olmayacak, camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılmayacak. İç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kapatılması sağlanacaktır.
15-Sürücü, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen kılık kıyafete uymak zorundadır. Araç sürücülerinin kıyafetleri düzgün, temiz olacak, sakal-bıyık temiz ve düzenli olacak, araçlar günlük temizlenecektir. Taşıtların cinsine göre karayolları trafik yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri yapılacaktır.
16-Araç sürücüleri; araca binecek ve inecek öğrencilerin, okul önüne veya okul bahçesine getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması ile yolun karşısına geçmesi gerektiği tehlikeli yollarda, öğrencilerin araçlara inmesinde-binmesinde öğrencilere yardımcı olacaktır, öğrencilerin her türlü güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
17-Öğrenci taşıma servisi esnasında, öğrenciler kesinlikle ayakta olmayacak, okul idaresi tarafından verilecek olan listeye göre koltuklarda oturacaklar, Öğrencilerin yerleşim yerinden alınmasında, okula getirilmesinde, okuldan alınarak yerleşim yerlerine götürülmesi, karşıdan karşıya geçirilmesi anında meydana gelebilecek tüm olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacaktır.
18-Öğrenci sayısının çokluğu dikkate alınarak, taşıma işi büyük bir araçla planlanmış, ancak istenilen vasıfta araç bulunamadığı takdirde ya da arazi ve yol şartları uygun değilse, yüklenici daha küçük kapasiteli birkaç araçtaahhüdünde bulunabilecektir.(Küçük araçların toplam yolcu koltuk sayıları, en az büyük aracın koltuk sayıları kadar olacaktır.) Yüklenici bunun için ek ücret talep edemeyecektir. İhale aşamasında belirtilen araçlar dışında araç sayılarında değişiklik talep edilmesi maliyeti değiştirmeyecektir.
19-Yüklenici, aracın ağır hasarlı olması, aracın satılmış olması, şoförün ölümü, şoförün il dışına nakil gitmesi, şoförün ağır hasta olması, şoförün birinci dereceden yakınının hastalığı, ölümü ya da düğününün olması halleri dışında idareye Araç ve Şoför değişikliği talebinde bulunamayacak, Araç ve Şoför değiştirme gerekçesini (hastalık, arıza, kaza, düğün vs. durumlarını) ilgili makamlarca verilecek olan belgelerin ve açıklamalı dilekçelerinin, geçici kullanılacak araç veya şoförün evraklarının eksiksiz olarak, ASIL’ larının yanı sıra suretlerini hem Taşıma merkezi bulunan okul müdürlüğüne, hem de İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne en az 1 (Bir) iş günü öncesinden teslim edecektir. Yeni bildirilen araç ihale şartlarına uygun olmalıdır. Günü birlik değişiklikler Okul Müdürlüğüne ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, 2 (İki) veya daha uzun süreli aralıksız değişikliklerde ise yine Okul Müdürlüğüne ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve ilgili makamların onayı ile araç veya şoför çalışmaya başlayacaktır. Yeni araç kamera ve GPS cihazı takılmış olarak çalışmaya başlayacaktır. Bu hükümlere aykırı durumlarda, ihale İdari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Sözleşme maddelerinde yer alan, ‘’Cezai işlemler ve sözleşmenin Feshi’’ başlığında yer alan yaptırımlar uygulanır.
20-Sürücülerin, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere genel ahlak kurallarına ve adaba aykırı davranışlarda bulundukları tutanakla tespit edilmesi durumunda veya okul idaresinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı ile bildirmesi durumunda ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda sürücünün görevine son verilecek ve yüklenici şartnameye uygun şekilde yeni bir sürücü bulup evraklarını idareye ibraz edecektir.
21-Belediye sınırları içerisinde bulunan, ancak Belediye Başkanlıklarınca toplu taşıma hizmeti verilmediği taahhüt edilen yerleşim yerlerindeki öğrencilerin taşıma ihalesine, Belediye Başkanlıkları alınmayacaktır. Alınması halinde ihalesi yapılan yerleşim yeri taşıma kapsamından çıkarılacaktır.
22-Sözleşme imzalama aşamasında ihaleyi alan yüklenici; SGK ilişiği, Sigorta borcu yoktur belgesi, Vergi Borcu Yoktur belgesi, şoföre ait ehliyet ve nüfus cüzdanı fotokopisi, şoföre ait sağlık raporu, şoförün hangi sosyal güvenlik kapsamında olduğuna dair ilgili kurumdan alınan belge, şoföre ait sabıka kaydı, aracın ruhsat fotokopisi, sigorta belgeleri, araç muayene belgeleri, SRC belgelerini bildirecektir. Araçlar başka birine ait ise, tüm bu belgelere ilave olarak Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi belgelerini sözleşme imzalanmasından önce İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Tüm belgeler asıllarıyla birlikte ibraz edilecektir.
23-İdareye teslim edilen her türlü bilgi, belge, evrak ve dokümanlarla ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir.
24-Taşıma merkezi okullarda yapılan/yapılacak olan onarım, tadilat sebebiyle iş bitimine kadar öğrenciler yükleniciler tarafından idarece belirlenecek taşıma merkezi okula taşınacak ve hiçbir ek ücret talebinde bulunamayacaktır.
Taşıma merkezi okulu müdürlüğünce “Yetiştirme Destekleme vb.” kurslar açılırsa; yükleniciler, öğrencileri kurs bitiş saatinde alacaklardır.
25-Okulun açıldığı günden itibaren araçların okula geliş-gidişleri, Resmi bayram ve kutlama günleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler ile yetiştirme kurslarına bağlı olarak, idarece taşıtların geliş ve gidiş saatlerinde değişiklik yapılabilecek ve yükleniciler bu belirtilen saatlere kesinlikle uyacaklardır. Milli bayramlar hafta içine denk geldiği takdirde ödeme yapılacaktır. Milli bayramlar, hafta sonuna denk gelirse ve okul müdürlüğü yükleniciye öğrencilerin okula getirilmesi yönünde beyanda bulunursa öğrenciler okula getirilecek olup, hafta sonu ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, taşımalı eğitim araçları, taşıma kapsamındaki öğrenci velileri ile yapılacak olan veli toplantılarına bir öğretim yılında Üçten fazla olmamak üzere velileri taşıma merkezi okula getirerek, toplantı sonunda ikamet ettikleri köye götürecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir.
26-Taşınacak öğrencilerin isim listeleri, taşıma yol güzergâhı, öğrencileri indirme-bindirme durakları taşıma merkezi okul müdürlüğünce hazırlanacak, yüklenicilere yazılı olarak bildirilecek olup, yükleniciler bu bilgileri araçlarında görülebilecek yerlere asacaklardır. Belirtilen güzergâh dışına çıkılmayacaktır. Güzergâh seçilen yerlerde bulunan öğrenciler, köyün belirtilen toplanma noktalarında ve belirtilen saatte hazır bulunacaklardır. Hazır bulunmayan öğrenciler veya velileri bu hususta hiçbir hak talep edemeyecektir. Taşıyıcı taşıta bindirilen öğrencileri merkez okula belirlenen saatler içerisinde götürüp getirecektir.
27-Taşıma işlerinde kullanılan araçlar ile araç sürücüleri; Eğitim-öğretim süresince taşıma merkezi okul müdürlükleri, Jandarma trafik yetkilileri, trafik polisleri ve maarif müfettişleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü İdari Amirleri ile taşımalı eğitim biriminden sorumlu şef ve memurlar tarafından denetlenebilecektir. Sadece bu kişilerin tespitleri ve denetlemelerde tutulan tutanak ve resmi yazılar sözleşmede belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanmasında dikkate alınacaktır.
28-Herhangi bir nedenle idare tarafından; taşınan öğrencilerin taşınma özelliklerinin ortadan kalkması durumunda sözleşme feshedilecektir. Aynı yerleşim yerinde ve güzergâhta birden fazla araç istenmiş ise öğrenci sayılarında eksilme olması halinde öğrenci sayıları ve araç kapasiteleri göz önüne alınarak fiyat bakımından en yüksek olan araç iptal edilecek ve yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
29-Hizmetin ifası esnasında; ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz sürücü çalıştırmak veya başka nedenlerden dolayı meydana gelecek kazalardan doğrudan yükleniciler sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, kaza dâhil Üçüncü bir şahsa karşı doğabilecek maddi ve manevi zararlar, yüklenici firma çalışanları tarafından açılacak alacak davaların da (iş kazası alacağı, kıdem/ihbar tazminatı, ücret alacağı, sigorta tespiti vb.) Kaymakamlığımız/Valiliğimiz veya Bakanlığımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Ölümlü/ yaralanmalı kazalar dava sonucu istenebilecek her türlü maddi/ manevi( destekten yoksun kalma, iş kaybı vb.) tazminatlar da yükleniciye ait olacaktır. İdare bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. İdarenin bu tip taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi halinde yükleniciye rücu hakkı bulunmaktadır. İdare bu sebepten dolayı zarara uğrarsa, doğmuş olan bu zararı yüklenici ödeyecektir.
30-Sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uymamaktan dolayı idarece uygulanacak cezalar zamanında ödenmediği takdirde Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacaktır.
31-Yüklenici, iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre sürücü sağlığını korumak, her türlü sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Sosyal Sigortalar mevzuatınca her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı; işçi alınması, çıkarılması, kaçak işçi çalıştırılması, bildirimlerin zamanında yapılıp yapılmaması, ücretlerin zamanında ödenip ödenmemesi gibi tüm konularda sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
32-Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtların kalorifer tesisatı en soğuk havalarda dahi, oda sıcaklığında (20-23 derece) güçte olacaktır. Egzoz gazından yararlanılarak ısıtma sistemi olmayacak, kalorifer tesisatı çalışırken koku ve gürültü yapmayacaktır. Kalorifer tesisatı verimli çalışmayan araç tamir edilene kadar taşıma yapmayacak ve yerine aynı özelliklerde araç tahsis edilecek.
33-Yükleniciler her ay SGK bildirgesini Müdürlüğümüze ibraz edecektir. SSK’dan gelecek her türlü cezadan sorumlu olacaktır.
34-İhaleyi kazanan tüm araçlar sözleşme öncesinde gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla ihale komisyonu ve Kaymakamlıkça görevlendirilecek komisyon tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.
35-Hizmetin ifası 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
36-Sözleşme imzalama aşamasında yüklenici şoförlere ait “İş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım belgesi”ni (OSGB’den-3 yıl geçerli) ibraz edecektir.
37- Sözleşme imzalama aşamasında yüklenici şoförlere ait “İşe giriş sağlık muayenesi (İş yeri hekiminden, OSGB-HER YIL) ibraz edecektir.
38-Taşıt sürücüsünün, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve belirlenen hız limiti kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olması, şerefe karşı, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hakkında dava açılmamış veya hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
39-Taşıma işini üstlenen araç sürücüsünün, gerek yetkili personellerce yapılan denetimlerde, gerekse de Taşıma merkezi okul müdürlüklerinin yazıları ile belirlenen trafik kurallarına uymadığının tespit edilmesi durumunda, idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
40-Öğrenci taşıma işinde, çeşitli nedenlerle ihale edilen güzergahın öğrenci sayısında azalma olabileceği gibi artışlarda görülebilir. Bu opsiyon araç kapasitesinin % 20’ sine kadar olacaktır. Yüklenici bu öğrenci artışından dolayı ek ücret talep etmeyecektir. (Yerleşim yerlerinde bulunan mezralardaki öğrencilerde taşıma kapsamına dahildir.) Öğrenci sayısının artması ve idarenin uygun görmesi durumunda, istenilen sayıda şartname ve sözleşmede belirtilen özellik ve kapasitede araç temin etmek zorundadır. Etmediği takdirde, idarece sözleşme fesih edilir. Şartnamede belirtilen araç kapasitelerinden daha büyük kapasiteli araçla taşıma yapılması halinde ek bir ücret talep edilmeyecektir. Öğrenci eksilmesi durumunda idarece değerlendirme yapılarak, gerekli görülmesi halinde güzergâha ait sözleşme fesih edilebilecek, bu hususta yüklenici idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Taşıma hatlarındaki yerleşim yerlerinden, İl/İlçe merkezi okullarına taşınacak Öğrenciler arasından, okul türü değiştirecek olan öğrencilerin taşınması işi, o hattı çeken araçla yapılacaktır. Yüklenici ek ücret talep etmeyecektir.
41-Araçlarda, resim veya slogan ya da reklâm içerikli sticker, yapıştırma, poster vb. şeyler bulunmayacak, gereksiz nitelikte ve aksesuar amaçlı renkli ışık ya da lambalar olmayacaktır.
42-“Sürücü hatalarını İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün (……………..) no’lu telefona bildiriniz.” Yazısını ihaleyi alan firma veya araç sahipleri araçlarının arka camından görülebilecek şekilde uygun bir yere yazacaklardır.
43-Hak sahiplerine ödeme ile ilgili olarak Yüklenici firmanın ya da gerçek kişinin hizmet verdiği ayın hak edişi, takip eden ay içinde Milli Eğitim Bakanlığınca ödenek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Saymanlık hesabına aktarılmasının ardından 15 (onbeş) iş günü içerisinde ödenir. Ödeme yapılabilmesi için;
a-SGK’ na muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer ’ilerinden oluşan borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeyi
b-Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgeyi
c-Faturayı İbraz etmek zorundadır.
Ödeneğin aktarılmasındaki gecikmeden dolayı ödemelerin geç yapılması halinde bu gecikmeden dolayı firma ya da gerçek kişi hiçbir şekilde gecikme zammı talebinde bulunamaz.
44-Yüklenici; Noter tasdikli sözleşme ile kiraladığı araçlara ve taşıma işinde çalışanlarına ücretlerini ödemediğinde (Banka dekontları idareye ibraz edilecektir.) İdare tarafından bir sonraki dönemin hak edişi ödenmeyecektir. Kiralanan araç sahiplerine ödemenin yapıldığını belgeledikten sonra ödeme yapılacaktır.
45-Taşıt sürücüsünün, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve belirlenen hız limiti kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olması, şerefe karşı, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hakkında dava açılmamış veya hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
46- Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,
c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
şartlarını haiz olması zorunludur.
İhale aşamasında ve sözleşme aşamasından sonra yukarıda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen yüklenici ve istekliler 4734 sayılı ihale kanunu kapsamında sözleşmesi fesh edilir, ihalelere girmekten yasaklanır, teminatı gelir kaydedilir. Bir daha ihalelere alınmaz. Tespit edilen şoförler ise derhal taşıma işinden çıkarılır ve yerine şoför temin edilir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Mertekli Köyü-Tanyeli Köyü-Bayırlı Köylerinden 15 (ON BEŞ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
2 Bayırlı Köyü-Gümüşyurt Köylerinden 16 (ON ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 1.800
3 Ulusulu Köyü-Gazipınarı Köyü-Evlidere Köylerinden 16 (ON ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
4 Aktaş Köyü-Bebekdere Köyü-Yenice Köylerinden 17 (ON YEDİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
5 Kunuduzağılı Köyü-Kunduz Köylerinden 14 (ON DÖRT) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
6 Salur-Köyü-İğdir Köyü-Tuzla Köylerinden 26 (YİRMİ ALTI) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
7 Boyunpınar Köyü-Yukarıgüçlü Köyü-Aşağıgüçlü Köyü-Taşpınar Köylerinden 18 (ON SEKİZ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
8 Poyrazalan Köyü-Kayaönü Köyü-Sağlıca Köylerinden 10 (ON) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Altınova İlkokuluna ve Altınova Ortaokuluna Taşınması gün 180
9 DevicikarkınKöyü-Ahmetdanişment Köylerinden 22 (YİRMİ İKİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Artova Ağmusa İlkokuluna ve Ağmusa Ortaokuluna Taşınması gün 180
10 Gürardıç Köyünden 17 (ON YEDİ) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Olan Artova Ağmusa İlkokuluna ve Ağmusa Ortaokuluna Taşınması gün 1.800
Okas Kodu Okas Açıklaması
60170000 Yolcu taşıma araçlarının sürücüsü ile kiralanması

< GERİ DÖN