Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/292281

İhale No: 2019/292281
İhale Adı Kdpu Müh Fef, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin 28 Kısım Laboratuar Cihazı ve Sarf Malzeme
 • İhale No 2019/292281
 • Şehir Kütahya
 • İhale Tarihi 24.07.2019 10:30
 • Eklenme Tarihi 28.06.2019 03:02
 • Telefon 2744431112
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
 • İşin Yeri Kısım adında yazan Fakülte ve bölüm laboratuvarları ve depolarına teslim edilecektir.
 • Kurum İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Üst İdare Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • En Üst İdare Yükseköğretim Kurumları
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Kdpu Müh Fef, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin 28 Kısım Laboratuar Cihazı ve Sarf Malzeme
LABORATUAR CİHAZI VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/292281
1-İdarenin
a) Adresi:Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası:2744431112 - 2742652077
c) Elektronik Posta Adresi:ihalebilgi@dpu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kısım adında yazan Fakülte ve bölüm laboratuvarları ve depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:1. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 2. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 3. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 4. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 5. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 6. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 7. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 8. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 9. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 10. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 11. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 12. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 13. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 14. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 15. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 16. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 17. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 18. kısım için teslim süresi 60 (Altmış) takvim günüdür. 19. kısım için teslim süresi 15 (Onbeş) takvim günüdür. 20. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 21. kısım için teslim süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 22. kısım için teslim süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. 23. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 24. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 25. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 26. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 27. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 28. kısım için teslim süresi 30 (otuz)) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati:24.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

3. kısım, 6. kısım, 12. kısım, 18. kısım, 20. kısım, 21. kısım, 22. kısım, 26. kısım ve 27. kısım için Yetki Belgeleri sunulacaktır. Diğer kısımlar için herhangi bir yetki belgesi sunulmasına gerek yoktur.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç)İsteklinini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi

d)İsteklinin alım konusu ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları içeren doküman veya fotoğrafları birlikte sunulmak zorundadır. Sunulan katalogların her sayfasında istekliye ait kaşe bulunmalıdır ya da istekliye ait firmanın anteti olmalıdır. Türkçe dışında bir dil ile verilen kataloglara ait türkçe açıklamalar kataloga ek olarak konulmalıdır. Türkçe tercümelerin noter tasdikli olmasına gerek yoktur. Kısımlar birbirinden bağımsızdır. Farklı kısımlarda benzer ya da aynı cihaz ve malzemeler olabilir. Her kısım ve kısımlarda bulunan kalemler için teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmelidir ve her kısım için ayrı ayrı katalog verilmelidir.
KAŞESİZ YA DA ANTETSİZ, SİLİK YA DA OKUNAMAYAN KATALOGLAR VERİLMEMİŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; uzman üyelerin talep etmesi durumunda numune ya da demonstrasyon istenebilir.

Kimyasal sarf malzemeler için herhangi bir katalog-teknik şartnameye cevap konulmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Kdpu Müh Fef, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin 28 Kısım Laboratuar Cihazı ve Sarf Malzeme
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım Bilgisayar Müh.)
1 İOT uygulama kartı adet 30
2. KISIM (2. kısım Elektronik Müh. )
1 Easy Mx Pro V7 stm32 adet 5
2 mcu card stm32f407vgt6 easy mx pro adet 5
3 mbp50rj-120 igbt ipm 50a 1200v r series adet 6
4 akım sensörü adet 6
5 gerilim sensörü adet 9
6 sarf malzeme adet 1
3. KISIM (3. kısım Endüstri Müh.)
1 İç hava kalitesi ölçüm cihazı ve probu adet 1
4. KISIM (4. kısım Endüstri Müh. )
1 Oluklu çivileme tahtası adet 1
5. KISIM (5. kısım İnşaat Müh.)
1 Beton mikseri adet 1
2 Gerinim ölçer adet 120
3 Dijital deplasman çerçevesi adet 1
4 Kür tankı adet 1
5 Dijital USB mikroskop adet 1
6 PH mehre adet 1
7 Cam mezür 500 ml hacimli adet 10
8 Cam mezür 1000 ml hacimli adet 10
9 Manuel likit limit aleti adet 3
10 Etüv fanı adet 3
11 Pirinç oluk açma bıçağı adet 10
12 Beher 600 ml hacimli adet 5
13 Beher 1000 ml hacimli adet 5
14 Mikro dalga fırın adet 1
15 Kumpas 300 mm adet 1
6. KISIM (6. kısım Jeoloji Müh.)
1 Karot alma cihazı adet 1
7. KISIM (7. kısım Jeoloji Müh.)
1 Uzun saplı jeolog çekici - sivri uç adet 2
2 Kısa saplı jeolog balyozu adet 2
3 Uzun saplı jeolog balyozu adet 2
4 Keski adet 2
5 Keski adet 2
6 Koruyucu jeolog gözlüğü adet 4
7 Cam pH elektrodu adet 1
8 Buffer solution ph 4,00 1 lt adet 1
9 Buffer solution ph 7,00 1 lt adet 1
10 Buffer solution ph 10,00 1 lt adet 1
11 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis (acs, iso, reag, ph eur 2,5lt) adet 1
12 Hydrofluoric acid 38-40% extrapure litre 5
13 Kaiser's glycerol gelatine for microscopy adet 2
14 Analiz eleği (10 mikron) adet 1
15 agat havan bıçağı (pu türü) adet 1
16 Toplama kabı (200x50mm) adet 1
17 400 mm testere adet 4
18 Jeolog çekici adet 2
8. KISIM (8. kısım Maden Müh.)
1 Elek seti paket 1
2 Tüp Fırçası, 70x15 mm adet 5
3 Tüp Fırçası, 90x25 mm adet 5
4 Havlu 12 li adet 20
5 LDPE Damlalıklı Şişe, 100 ml adet 1
6 Manyetik Balık, Teflon, 30x6 mm 10 ad/pk paket 10
7 Ekonomik Termometre, Kırmızı -20+110°C, Taks.1°C, 76 mm, 305 mm adet 10
8 Puar, Pastör Pipeti İçin (25adet/paket) paket 1
9 Saat Camı,80 mm adet 5
10 Saat Camı,120 mm adet 5
11 Spatül, Kaşıklı Makro 180 mm adet 10
12 Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm adet 10
13 Spatül, Mikro 150 mm adet 10
14 Kaba Filtre Kağıdı 40*40 50 gr 250 ad/pk paket 4
15 PTFE Manyet Balık Yakalayıcısı, 150x10 mm adet 1
16 Hydrogen peroxide 35% suitable for use as excipient exp 2.5L adet 1
17 Sodium chloride, 99.5%, for analysis 1 kg adet 2
18 Amonyak Sol. % 25 Extra pure 2,5 lt adet 1
19 Vanadium(V) oxide, 99.2% 250gr adet 1
20 LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 500 ml adet 1
21 Şaşula Büyük Boy adet 1
22 Dereceli pipet,1.0 ml Hacim adet 10
23 Dereceli pipet,2.0 ml Hacim adet 10
24 Dereceli pipet,5.0 ml Hacim adet 10
25 Dereceli pipet,10.0 ml Hacim adet 10
26 Saklama Düzenleme Kutusu çeşitli ebatlarda adet 2
27 Cam Baget, 300x8 mm 10 ad/pkhttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpg adet 2
28 D-Mannitol, 98+% 1 KG adet 1
29 Hydrofluoric acid 38-40% extra pure 2,5LT adet 1
30 4-Methyl-2-pentanol, 99+% 500ml adet 1
31 2-Propanol for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 LT adet 1
32 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2.5LT adet 1
33 Nitric acid 65% for analysis ISO 2.5 Lt. adet 1
34 Sulfuric acid 95-97% for analysis ISO 2,5 LT adet 1
35 Potassium Hydroxide, Pellets 1kg adet 1
36 Sodium Hydroxide Pellets ; Extra pure adet 1
37 Beher, Kısa form 250ml adet 10
38 Beher, Kısa form 600ml adet 10
39 Erlen, Dar boyunlu 500 ml Hacim adet 10
40 Mezür, Uzun tip, Altıgen tabanlı 500 ml Hacim adet 5
41 Mezür, Uzun tip, Altıgen tabanlı 1000 ml Hacim adet 5
42 Balon Joje - Şeffaf - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 14/23 - 100 ml adet 15
43 Balon Joje - Şeffaf - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 14/23 - 250 ml adet 15
44 Saat Camı, Soda Lime, Kenarları Traşlı, 80 mm 10ad./pkt. paket 2
45 Saat Camı,120 mm adet 22
46 Cam Baget, 200x6 mm 10ad./pkt. paket 1
47 Cam Baget, 300x8 mm 10 ad/pk paket 1
48 Huni 120 mm,CAM adet 10
49 Huni Cam Analitik , Borosilikat, Uzun Boyunlu, 80 mm adet 10
50 Puar Üç Yollu, Standart adet 10
51 BÜRET STANDI , 200*125 MM , DİKDÖRTGEN TABANLI adet 5
52 Beyaz Bant Filtre Kagıdı 125 Mmhttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpg adet 1
53 Manyetik Balık, Teflon, 10x6 mm 10 ad/pk adet 1
54 Manyetik Balık, Teflon, 30x6 mm adet 1
55 Pipet Pompası (PI-PUMP), Plastik, 2 ml, mavi adet 1
56 Pipet Pompası (PI-PUMP), Plastik, 10 ml, yeşil adet 1
57 Penset, ( Cımbız ) Düz Sivri Kıvrık Uçlu 130 mm adet 2
58 Spatül, Kaşıklı MİKRO 180 mm adet 1
59 Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm adet 1
60 Fırça, Balon-Erlen için adet 1
61 Asetik asit 2,5 litrelik adet 1
62 Piknometre adet 1
63 Vakumlu desikatör adet 1
64 Çelik küvet adet 3
65 Paslanmaz tabak adet 3
66 Sodyum hidroksit 1 kilogram adet 1
67 Sodyum klorit 1 kilogram adet 1
68 Hidroklorit asit 2,5 litre adet 1
69 Sodyum sülfit nanohidrat 500 gram adet 1
70 Sirkülasyon su banyosu adet 1
9. KISIM (9. kısım Maden Müh.)
1 Kesme kutusu cihazı kalıbı adet 1
10. KISIM (10. kısım Maden Müh.)
1 Taş kesme testeresi adet 1
11. KISIM (11. kısım Maden Müh.)
1 Karot bıçağı adet 1
2 Yedek lastik ceket adet 1
12. KISIM (12. kısım Maden Müh. )
1 Gaz Analiz Cihazı 1 adet 1
2 Gaz Analiz Cihazı 2 adet 1
13. KISIM (13. kısım Makine ve Jeoloji Müh.)
1 Black decker şarjlı matkap 18v adet 1
2 3mm rakam takımı adet 1
3 3mm harf takımı adet 1
4 bits uç takımı adet 1
5 matkap uçlu vida kutu 2
6 19'lu M ucu seti MTE 1mm'den 10mm adet 3
7 3mm 5*10 cm alüminyum adet 100
8 Partner takım dolabı (en az 5 bölmeli en az 121 parça) adet 1
14. KISIM (14. kısım Makine Müh.)
1 İnfrared termometre 1500 dereceye kadar adet 1
2 Malzeme nemi ölçüm cihazı adet 1
3 Mutlak basınç ölçüm cihazı adet 1
4 Sıcaklık ve nem için mini datalogger adet 1
5 Pervane anemometre (kanal içi ölümler için) adet 1
6 3 kanallı sıcaklık ölçüm cihazı adet 1
7 Yüksek hassasiyetli pt100 daldırma/batırma probu adet 1
8 İç hava kalitesi ölçüm probu (t480'e uyumlu) adet 1
9 4 kanallı sıcaklık veri kayıt cihazı adet 1
10 Esnek termookupil - TC K tipi sıcaklık sensörü (fiberglass) adet 4
11 Mini usb kablo adet 1
15. KISIM (15. kısım Makine müh.)
1 12*50 lt mnf saf azot 230 bar adet 1
16. KISIM (16. kısım Makine Müh.)
1 Daire kesitli içi dolu çubuk takım 1
2 Kutu profiller takım 1
3 L köşebentler takım 1
4 Lama ve silmeler takım 1
17. KISIM (17. kısım Makine Müh.)
1 Bi metal şerit testere adet 4
2 Rog s130 şerit testere adet 1
3 Sağ elmas uç adet 1
4 Sol elmas uç adet 1
5 HSS matkap uçları adet 1
6 Oksi asetilen seti adet 1
7 Elektrik ark kaynağı elektrodu adet 1
8 1/200 kumpas adet 1
9 Flex taşı adet 1
10 İşkence adet 1
11 Parmak freze adet 1
12 Bor yağı adet 1
13 Sanayi üstübü adet 1
14 İş eldiveni adet 1
18. KISIM (18. kısım Malzeme Müh.)
1 Dijital mikro vickers sertlik ölçüm cihazı adet 1
19. KISIM (19. kısım Malzeme Müh.)
1 Kalsiyum Fosfat 96% kilogram 1
2 Mangan II 98+% gram 250
3 Kobalt II 98% gram 250
4 Demir II 97% gram 100
5 Nikel Asetat Hidrat 99+% gram 250
6 ÇinkoAsetat Dihidrat kilogram 1
7 Magnezyum Asetat Tetrahidrat 97.5% gram 250
8 Bakır Oksit 97% gram 500
20. KISIM (20. kısım Rektörlük )
1 Yer Temizleme Makinasıakülü 24v- arkadan itmeli- temiz/kirli su tankı en az 30 litre adet 2
21. KISIM (21. kısım Biyoloji Böl.)
1 Vakum konsantratör adet 1
22. KISIM (22. kısım Biyoloji böl.)
1 Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı adet 2
2 Dijital Terazi adet 1
3 pH Metre adet 2
4 Kamara Fırın adet 1
5 Viskozimetre ve helezon hareket için adaptör adet 1
6 Erime Noktası Tayin Cihazı adet 1
23. KISIM (23. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Roll up bunner stand 82x200 cm adet 1
2 Fotoğraf makinesi seti adet 1
3 Canon eos lens (canon eos 7d mark II +18-55 mm lens +55-250 mm lens) adet 1
4 Sigma 20 mm geniş açılı objektif adet 1
5 Tripod adet 1
6 Fotoğraf makinesi (En az 30,4 mp) adet 1
24. KISIM (24. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Işıklı animasyon çizim masası adet 10
2 Çift fonksiyonlu ışıklı çizim masası adet 2
3 Üzeri cam kaplı çizim - kesim masası adet 10
4 Işıklı çizim masası adet 5
5 Ürün teşhir vitrini adet 4
25. KISIM (25. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Tekerlekli metal stand üzerinde standart iskelet adet 2
2 Nefertity büstü adet 3
3 Kafatası modeli adet 2
4 Milo venüsü heykeli adet 1
5 Yüz kalıbı adet 3
6 Üst vücut kalıbı adet 2
7 Afrodit heykeli adet 2
26. KISIM (26. kısım Simav TEF)
1 Beyin dalgası kaydedici adet 1
27. KISIM (27. kısım Simav TEF)
1 Dijital osiloskop adet 10
2 Temel elektrik elektronik eğitim seti adet 10
3 AC devreler uygulama modülleri adet 5
4 DC devreler uygulama modülleri adet 10
5 Dijital devreler uygulama modülleri adet 10
28. KISIM (28. kısım Simav TEF)
1 Set 1 adet 1
2 Set 2 adet 1
3 Set 3 adet 1
4 Set 4 adet 1
5 Set 5 adet 1
6 Set 6 adet 1
7 Set 7 adet 1
8 Step 7 Basic TIA V15 programlar adet 1

İhale Adı Kdpu Müh Fef, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin 28 Kısım Laboratuar Cihazı ve Sarf Malzeme

Açık ihale usulü ile ihale edilen KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi 43100 - KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA

c) Telefon numarası: 2744431112

ç) Faks numarası: 2742652077

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Yusuf BİLGİÇ / Bilgisayar İşletmeni

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Kısım adında yazan Fakülte ve bölüm laboratuvarları ve depolarına teslim edilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/292281

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 24.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: KDPU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: KDPU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

3. kısım, 6. kısım, 12. kısım, 18. kısım, 20. kısım, 21. kısım, 22. kısım, 26. kısım ve 27. kısım için Yetki Belgeleri sunulacaktır. Diğer kısımlar için herhangi bir yetki belgesi sunulmasına gerek yoktur.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç)İsteklinini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi

d)İsteklinin alım konusu ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları içeren doküman veya fotoğrafları birlikte sunulmak zorundadır. Sunulan katalogların her sayfasında istekliye ait kaşe bulunmalıdır ya da istekliye ait firmanın anteti olmalıdır. Türkçe dışında bir dil ile verilen kataloglara ait türkçe açıklamalar kataloga ek olarak konulmalıdır. Türkçe tercümelerin noter tasdikli olmasına gerek yoktur. Kısımlar birbirinden bağımsızdır. Farklı kısımlarda benzer ya da aynı cihaz ve malzemeler olabilir. Her kısım ve kısımlarda bulunan kalemler için teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmelidir ve her kısım için ayrı ayrı katalog verilmelidir.
KAŞESİZ YA DA ANTETSİZ, SİLİK YA DA OKUNAMAYAN KATALOGLAR VERİLMEMİŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; uzman üyelerin talep etmesi durumunda numune ya da demonstrasyon istenebilir.

Kimyasal sarf malzemeler için herhangi bir katalog-teknik şartnameye cevap konulmayacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 28 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Kısımlar birbirinden bağımsızdır. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif verebilir. Kısım içindeki kalemler bütündür ve tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - altmış(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek KDV hariç resim, harç, KİK payı ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri dahil olacaktır.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.10.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da Ziraat Bankası Kütahya şubesinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR79 0001 0001 7935 0642 6450 01 no'lu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım Bilgisayar Müh.)
1 İOT uygulama kartı adet 30
2. KISIM (2. kısım Elektronik Müh. )
1 Easy Mx Pro V7 stm32 adet 5
2 mcu card stm32f407vgt6 easy mx pro adet 5
3 mbp50rj-120 igbt ipm 50a 1200v r series adet 6
4 akım sensörü adet 6
5 gerilim sensörü adet 9
6 sarf malzeme adet 1
3. KISIM (3. kısım Endüstri Müh.)
1 İç hava kalitesi ölçüm cihazı ve probu adet 1
4. KISIM (4. kısım Endüstri Müh. )
1 Oluklu çivileme tahtası adet 1
5. KISIM (5. kısım İnşaat Müh.)
1 Beton mikseri adet 1
2 Gerinim ölçer adet 120
3 Dijital deplasman çerçevesi adet 1
4 Kür tankı adet 1
5 Dijital USB mikroskop adet 1
6 PH mehre adet 1
7 Cam mezür 500 ml hacimli adet 10
8 Cam mezür 1000 ml hacimli adet 10
9 Manuel likit limit aleti adet 3
10 Etüv fanı adet 3
11 Pirinç oluk açma bıçağı adet 10
12 Beher 600 ml hacimli adet 5
13 Beher 1000 ml hacimli adet 5
14 Mikro dalga fırın adet 1
15 Kumpas 300 mm adet 1
6. KISIM (6. kısım Jeoloji Müh.)
1 Karot alma cihazı adet 1
7. KISIM (7. kısım Jeoloji Müh.)
1 Uzun saplı jeolog çekici - sivri uç adet 2
2 Kısa saplı jeolog balyozu adet 2
3 Uzun saplı jeolog balyozu adet 2
4 Keski adet 2
5 Keski adet 2
6 Koruyucu jeolog gözlüğü adet 4
7 Cam pH elektrodu adet 1
8 Buffer solution ph 4,00 1 lt adet 1
9 Buffer solution ph 7,00 1 lt adet 1
10 Buffer solution ph 10,00 1 lt adet 1
11 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis (acs, iso, reag, ph eur 2,5lt) adet 1
12 Hydrofluoric acid 38-40% extrapure litre 5
13 Kaiser's glycerol gelatine for microscopy adet 2
14 Analiz eleği (10 mikron) adet 1
15 agat havan bıçağı (pu türü) adet 1
16 Toplama kabı (200x50mm) adet 1
17 400 mm testere adet 4
18 Jeolog çekici adet 2
8. KISIM (8. kısım Maden Müh.)
1 Elek seti paket 1
2 Tüp Fırçası, 70x15 mm adet 5
3 Tüp Fırçası, 90x25 mm adet 5
4 Havlu 12 li adet 20
5 LDPE Damlalıklı Şişe, 100 ml adet 1
6 Manyetik Balık, Teflon, 30x6 mm 10 ad/pk paket 10
7 Ekonomik Termometre, Kırmızı -20+110°C, Taks.1°C, 76 mm, 305 mm adet 10
8 Puar, Pastör Pipeti İçin (25adet/paket) paket 1
9 Saat Camı,80 mm adet 5
10 Saat Camı,120 mm adet 5
11 Spatül, Kaşıklı Makro 180 mm adet 10
12 Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm adet 10
13 Spatül, Mikro 150 mm adet 10
14 Kaba Filtre Kağıdı 40*40 50 gr 250 ad/pk paket 4
15 PTFE Manyet Balık Yakalayıcısı, 150x10 mm adet 1
16 Hydrogen peroxide 35% suitable for use as excipient exp 2.5L adet 1
17 Sodium chloride, 99.5%, for analysis 1 kg adet 2
18 Amonyak Sol. % 25 Extra pure 2,5 lt adet 1
19 Vanadium(V) oxide, 99.2% 250gr adet 1
20 LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 500 ml adet 1
21 Şaşula Büyük Boy adet 1
22 Dereceli pipet,1.0 ml Hacim adet 10
23 Dereceli pipet,2.0 ml Hacim adet 10
24 Dereceli pipet,5.0 ml Hacim adet 10
25 Dereceli pipet,10.0 ml Hacim adet 10
26 Saklama Düzenleme Kutusu çeşitli ebatlarda adet 2
27 Cam Baget, 300x8 mm 10 ad/pkhttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpg adet 2
28 D-Mannitol, 98+% 1 KG adet 1
29 Hydrofluoric acid 38-40% extra pure 2,5LT adet 1
30 4-Methyl-2-pentanol, 99+% 500ml adet 1
31 2-Propanol for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 LT adet 1
32 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2.5LT adet 1
33 Nitric acid 65% for analysis ISO 2.5 Lt. adet 1
34 Sulfuric acid 95-97% for analysis ISO 2,5 LT adet 1
35 Potassium Hydroxide, Pellets 1kg adet 1
36 Sodium Hydroxide Pellets ; Extra pure adet 1
37 Beher, Kısa form 250ml adet 10
38 Beher, Kısa form 600ml adet 10
39 Erlen, Dar boyunlu 500 ml Hacim adet 10
40 Mezür, Uzun tip, Altıgen tabanlı 500 ml Hacim adet 5
41 Mezür, Uzun tip, Altıgen tabanlı 1000 ml Hacim adet 5
42 Balon Joje - Şeffaf - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 14/23 - 100 ml adet 15
43 Balon Joje - Şeffaf - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 14/23 - 250 ml adet 15
44 Saat Camı, Soda Lime, Kenarları Traşlı, 80 mm 10ad./pkt. paket 2
45 Saat Camı,120 mm adet 22
46 Cam Baget, 200x6 mm 10ad./pkt. paket 1
47 Cam Baget, 300x8 mm 10 ad/pk paket 1
48 Huni 120 mm,CAM adet 10
49 Huni Cam Analitik , Borosilikat, Uzun Boyunlu, 80 mm adet 10
50 Puar Üç Yollu, Standart adet 10
51 BÜRET STANDI , 200*125 MM , DİKDÖRTGEN TABANLI adet 5
52 Beyaz Bant Filtre Kagıdı 125 Mmhttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpghttps://shop.thgeyer-lab.com/erp/pic/200x200/owweb/s151_1.jpg adet 1
53 Manyetik Balık, Teflon, 10x6 mm 10 ad/pk adet 1
54 Manyetik Balık, Teflon, 30x6 mm adet 1
55 Pipet Pompası (PI-PUMP), Plastik, 2 ml, mavi adet 1
56 Pipet Pompası (PI-PUMP), Plastik, 10 ml, yeşil adet 1
57 Penset, ( Cımbız ) Düz Sivri Kıvrık Uçlu 130 mm adet 2
58 Spatül, Kaşıklı MİKRO 180 mm adet 1
59 Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm adet 1
60 Fırça, Balon-Erlen için adet 1
61 Asetik asit 2,5 litrelik adet 1
62 Piknometre adet 1
63 Vakumlu desikatör adet 1
64 Çelik küvet adet 3
65 Paslanmaz tabak adet 3
66 Sodyum hidroksit 1 kilogram adet 1
67 Sodyum klorit 1 kilogram adet 1
68 Hidroklorit asit 2,5 litre adet 1
69 Sodyum sülfit nanohidrat 500 gram adet 1
70 Sirkülasyon su banyosu adet 1
9. KISIM (9. kısım Maden Müh.)
1 Kesme kutusu cihazı kalıbı adet 1
10. KISIM (10. kısım Maden Müh.)
1 Taş kesme testeresi adet 1
11. KISIM (11. kısım Maden Müh.)
1 Karot bıçağı adet 1
2 Yedek lastik ceket adet 1
12. KISIM (12. kısım Maden Müh. )
1 Gaz Analiz Cihazı 1 adet 1
2 Gaz Analiz Cihazı 2 adet 1
13. KISIM (13. kısım Makine ve Jeoloji Müh.)
1 Black decker şarjlı matkap 18v adet 1
2 3mm rakam takımı adet 1
3 3mm harf takımı adet 1
4 bits uç takımı adet 1
5 matkap uçlu vida kutu 2
6 19'lu M ucu seti MTE 1mm'den 10mm adet 3
7 3mm 5*10 cm alüminyum adet 100
8 Partner takım dolabı (en az 5 bölmeli en az 121 parça) adet 1
14. KISIM (14. kısım Makine Müh.)
1 İnfrared termometre 1500 dereceye kadar adet 1
2 Malzeme nemi ölçüm cihazı adet 1
3 Mutlak basınç ölçüm cihazı adet 1
4 Sıcaklık ve nem için mini datalogger adet 1
5 Pervane anemometre (kanal içi ölümler için) adet 1
6 3 kanallı sıcaklık ölçüm cihazı adet 1
7 Yüksek hassasiyetli pt100 daldırma/batırma probu adet 1
8 İç hava kalitesi ölçüm probu (t480'e uyumlu) adet 1
9 4 kanallı sıcaklık veri kayıt cihazı adet 1
10 Esnek termookupil - TC K tipi sıcaklık sensörü (fiberglass) adet 4
11 Mini usb kablo adet 1
15. KISIM (15. kısım Makine müh.)
1 12*50 lt mnf saf azot 230 bar adet 1
16. KISIM (16. kısım Makine Müh.)
1 Daire kesitli içi dolu çubuk takım 1
2 Kutu profiller takım 1
3 L köşebentler takım 1
4 Lama ve silmeler takım 1
17. KISIM (17. kısım Makine Müh.)
1 Bi metal şerit testere adet 4
2 Rog s130 şerit testere adet 1
3 Sağ elmas uç adet 1
4 Sol elmas uç adet 1
5 HSS matkap uçları adet 1
6 Oksi asetilen seti adet 1
7 Elektrik ark kaynağı elektrodu adet 1
8 1/200 kumpas adet 1
9 Flex taşı adet 1
10 İşkence adet 1
11 Parmak freze adet 1
12 Bor yağı adet 1
13 Sanayi üstübü adet 1
14 İş eldiveni adet 1
18. KISIM (18. kısım Malzeme Müh.)
1 Dijital mikro vickers sertlik ölçüm cihazı adet 1
19. KISIM (19. kısım Malzeme Müh.)
1 Kalsiyum Fosfat 96% kilogram 1
2 Mangan II 98+% gram 250
3 Kobalt II 98% gram 250
4 Demir II 97% gram 100
5 Nikel Asetat Hidrat 99+% gram 250
6 ÇinkoAsetat Dihidrat kilogram 1
7 Magnezyum Asetat Tetrahidrat 97.5% gram 250
8 Bakır Oksit 97% gram 500
20. KISIM (20. kısım Rektörlük )
1 Yer Temizleme Makinasıakülü 24v- arkadan itmeli- temiz/kirli su tankı en az 30 litre adet 2
21. KISIM (21. kısım Biyoloji Böl.)
1 Vakum konsantratör adet 1
22. KISIM (22. kısım Biyoloji böl.)
1 Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı adet 2
2 Dijital Terazi adet 1
3 pH Metre adet 2
4 Kamara Fırın adet 1
5 Viskozimetre ve helezon hareket için adaptör adet 1
6 Erime Noktası Tayin Cihazı adet 1
23. KISIM (23. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Roll up bunner stand 82x200 cm adet 1
2 Fotoğraf makinesi seti adet 1
3 Canon eos lens (canon eos 7d mark II +18-55 mm lens +55-250 mm lens) adet 1
4 Sigma 20 mm geniş açılı objektif adet 1
5 Tripod adet 1
6 Fotoğraf makinesi (En az 30,4 mp) adet 1
24. KISIM (24. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Işıklı animasyon çizim masası adet 10
2 Çift fonksiyonlu ışıklı çizim masası adet 2
3 Üzeri cam kaplı çizim - kesim masası adet 10
4 Işıklı çizim masası adet 5
5 Ürün teşhir vitrini adet 4
25. KISIM (25. kısım Güzel Sanatlar Fak.)
1 Tekerlekli metal stand üzerinde standart iskelet adet 2
2 Nefertity büstü adet 3
3 Kafatası modeli adet 2
4 Milo venüsü heykeli adet 1
5 Yüz kalıbı adet 3
6 Üst vücut kalıbı adet 2
7 Afrodit heykeli adet 2
26. KISIM (26. kısım Simav TEF)
1 Beyin dalgası kaydedici adet 1
27. KISIM (27. kısım Simav TEF)
1 Dijital osiloskop adet 10
2 Temel elektrik elektronik eğitim seti adet 10
3 AC devreler uygulama modülleri adet 5
4 DC devreler uygulama modülleri adet 10
5 Dijital devreler uygulama modülleri adet 10
28. KISIM (28. kısım Simav TEF)
1 Set 1 adet 1
2 Set 2 adet 1
3 Set 3 adet 1
4 Set 4 adet 1
5 Set 5 adet 1
6 Set 6 adet 1
7 Set 7 adet 1
8 Step 7 Basic TIA V15 programlar adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
30237140 Anakartlar
31700000 Elektronik, elektromekanik ve elektroteknik malzemeler
38400000 Fiziksel özelliklerin denetlenmesine yarayan alet, araç ve gereçler
38000000 Laboratuar, optik ve hassas ekipmanları (gözlük hariç)
44316400 Avadanlık, hırdavat
24111700 Azot
24000000 Kimyasal ürünler
39713410 Zemin temizleme makineleri
39100000 Mobilyalar
39298400 Heykelcikler

< GERİ DÖN