Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/306099

İhale No: 2019/306099
İhale Adı Muhtelif Hizmet Binalarında İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
 • İhale No 2019/306099
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 22.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 01.07.2019 02:33
 • Telefon 2164435600
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:2 34761 Ümraniye / İSTANBUL
 • İşin Yeri Ümraniye ilçe sınırları içi
 • Kurum Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Muhtelif Hizmet Binalarında İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF HİZMET BİNALARINDA İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/306099
1-İdarenin
a) Adresi: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2164435600 - 2163280107
c) Elektronik Posta Adresi:fenisleri@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
387 KALEMDEN OLUŞAN BAKIM ONARIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Ümraniye ilçe sınırları içi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 330 (üç yüz otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:2 34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:22.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu iş için; "(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III. GRUP: BİNA İŞLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale Adı Muhtelif Hizmet Binalarında İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 El ile yumuşak toprak kazılması( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 80
2 2 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 300
3 3 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 200
4 4 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 75
5 5 El ile kırmataş, kum çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi metreküp 30
6 6 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 80
7 7 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir. ) ton 2
8 8 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) ton 0,5
9 9 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.( Nakliyeler dahildir. ) ton 0,35
10 10 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti ( Nakliyeler dahildir. ) ton 1,5
11 11 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 250
12 12 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 150
13 13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 2.500
14 14 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 200
15 15 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması metrekare 350
16 16 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 250
17 17 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 300
18 18 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 150
19 19 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 75
20 20 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 600
21 21 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 200
22 22 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım metrekare 350
23 23 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 250
24 24 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 200
25 25 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 350
26 26 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 350
27 27 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 350
28 28 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 250
29 29 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 400
30 30 Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) metrekare 600
31 31 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 1.250
32 32 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 350
33 33 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) metrekare 1.400
34 34 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) metretül 300
35 35 12.nolu çinkodan ø 150 mm düşey yağmurborusu yapma( Nakliyeler dahildir. ) metretül 200
36 36 12 nolu çinkodan ø 90 mm yağmur oluğu yapılması metretül 200
37 37 14 nolu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması metretül 70
38 38 12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması metretül 50
39 39 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti( Nakliyeler dahildir. ) metretül 100
40 40 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti( Nakliyeler dahildir. ) metretül 200
41 41 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti( Nakliyeler dahildir. ) metretül 250
42 42 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 150
43 43 3 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 150
44 44 5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 100
45 45 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması metrekare 250
46 46 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 250
47 47 Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti metretül 300
48 48 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) metrekare 100
49 49 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 500
50 50 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 750
51 51 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 750
52 52 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 100
53 53 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 600
54 54 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 250
55 55 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 75
56 56 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 75
57 57 30 cm genişlikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması. metretül 100
58 58 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 25
59 59 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) kilogram 900
60 60 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 600
61 61 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.200
62 62 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
63 63 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
64 64 Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 90
65 65 Stopun yerine takılması (nikelajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
66 66 İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) adet 30
67 67 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) adet 30
68 68 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 100
69 69 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 150
70 70 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 75
71 71 Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması metrekare 75
72 72 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 metrekare 10
73 73 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 metrekare 10
74 74 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması metrekare 200
75 75 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması metrekare 250
76 76 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması metrekare 150
77 77 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 150
78 78 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 100
79 79 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması metrekare 200
80 80 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 600
81 81 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 3.500
82 82 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 50
83 83 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 300
84 84 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 300
85 85 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 250
86 86 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 350
87 87 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 2.500
88 88 Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı uv dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe) metrekare 200
89 89 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 200
90 90 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) kilogram 400
91 91 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) kilogram 1.000
92 92 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) kilogram 4.000
93 93 Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)( Nakliyeler dahildir. ) kilogram 500
94 94 300 dozlu demirsiz beton( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 10
95 95 Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 30
96 96 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 50
97 97 Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı( Nakliyeler dahildir. ) metreküp 100
98 98 Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 40
99 99 Her türlü iç sıva sökülmesi( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 200
100 100 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması metrekare 250
101 101 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi metretül 250
102 102 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi metretül 250
103 103 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi metrekare 150
104 104 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi metrekare 400
105 105 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi metrekare 250
106 106 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi metrekare 90
107 107 Her türlü ahşap dolap sökülmesi metrekare 25
108 108 Tezgah üstü mermeri sökülmesi metrekare 9
109 109 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 30
110 110 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 800
111 111 Çatıya 6cm cam yünü dolgulu 0.7mm trap.alü.levha örtülmesi metrekare 50
112 112 ø150 mm spiral sarımlı pvc boru döşenmesi (drenaj,y.suyu için) metretül 250
113 113 Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması.( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 200
114 114 Su basıncı olan mahallerde harç içine karışan maddelerle yalıtımlı şap yapılması.( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 100
115 115 Karotla betonarmede delik açma,kapama 24-52 mm. santimetre 1.000
116 116 Karotla betonarmede delik açma,kapama 88-122 mm. santimetre 1.000
117 117 Ahşap yüzünün boyanmaya hazır hale getirilmesi metrekare 45
118 118 Boyası bozulmuş ahşap imalata 2kat yağlıboya yapma metrekare 50
119 119 Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) metrekare 400
120 120 Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması.( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 25
121 121 350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 500
122 122 Alçı sıva yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 500
123 123 10 mm kalınl.dışta ve içte tamir gerekt.beton yüzeylere sıva file.çim.esaslı kuru kar.düz.sıvası metrekare 100
124 124 DEMİR YÜZEY.PARLAK OLANA KADAR ÖZEL KUMLA(SİLİS øUARTZ) RASPA EDİLMESİ( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 150
125 125 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması metrekare 20
126 126 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması( Nakliyeler dahildir. ) metrekare 100
127 127 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 250
128 128 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi metrekare 100
129 129 HER CİNS LAMBRİ KAPLAMA SÖKÜLMESİ metrekare 200
130 130 KOMPOZİT BACA KAPAĞI HER RENKTE YAZILI VE (B125 SINIFINDA) (BACA KAPAĞI ALT ELEMANI DAHİL 82X82X2) KALDIRIM HAMURUNDAN ÜRETİLMİŞ adet 8
131 131 Limra Taşından Mekanik Cephe Kaplaması Yapılması (30*60*5 40*80*5 cm Kalınlıkta ) metrekare 250
132 132 Elbise askılığı arkası 18 mm MDF taşıyıcıllı 5 `li temini ve montajı(30X100) adet 20
133 133 18 mm MDF temini ve kaplama yapılması metrekare 200
134 134 2 cm kalınlığında Mermerit tezgah ve lavabo yapılması metrekare 20
135 135 Kapı isimliği temini ve montajı adet 50
136 136 İzolasyon enjeksiyonu yapılması adet 100
137 137 Su durdurucu kimyasal toz uygulanması adet 100
138 138 Elyaf şilte takviyeli alçı esaslı dış cephe levha ile dış cephe kaplaması yapılması metrekare 250
139 139 Mermer üzeri ahşap abdesthane oturağı temini ve montajı adet 40
140 140 Klinker cephe karosu ile duvar kaplaması yapılması metrekare 100
141 141 8cm kalınlıkta 70kg/m2 yoğunlukta taş yünü ara bölme ısı yalıtım levhası ile yaslıtım yapılması metrekare 1.000
142 142 Poliürea bazlı (iki bileşenli) kullanıma hazır yalıtım harcı temini ve 2 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 750
143 143 40X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı metretül 30
144 144 60X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı metretül 20
145 145 80X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı metretül 20
146 146 210x220 cm ölçülerinde çelik kapı yapılması ve montajı (çift kanatlı,bir kanat sabit) adet 5
147 147 Üzeri masif ahşap kaplı paslanmaz çelikten sabit tabure temini ve montajı adet 20
148 148 Cam yünü temini ve montajı metrekare 200
149 149 AHŞAPTAN KAPAKLI RAY DOLAP TEMİNİ VE MONTAJI (2,13*3,37) metrekare 20
150 150 Saflı Mescid Halısı Temini ve Montajı (Nakliye dahil) metrekare 300
151 151 Doğal taş Kumlama İle Temizlenmesi metrekare 2.000
152 152 Doğal taş yüzeyin Emperenye Yapılması metrekare 2.000
153 153 Paslanmaz Izgaralı Lineer Süzgeç adet 25
154 154 Titanyum Kenetli Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 500
155 155 Titanyum Yağmur Oluğu Yapılması metretül 200
156 156 Titanyum Yağmur Suyu İnişi Yapılması metretül 200
157 157 Ahşaptan lambri yapılması metrekare 200
158 158 Antibakteriyel tezgah altı ve üstü oval lavabo 45*55 cm. adet 10
159 159 Antibakteriyel 50x60 cm konsollu bedensel engelli lavabo fayans camlaşmış çini ekstra sınıf adet 3
160 160 Ayna takriben 40x60 cm adet 10
161 161 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 3
162 162 Antibakteriyel etajer fayans 50x15 cm ekstra sınıf adet 10
163 163 Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı takım 3
164 164 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
165 165 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 5
166 166 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 5
167 167 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 1
168 168 Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) adet 10
169 169 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil. adet 30
170 170 Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası adet 1
171 171 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: adet 10
172 172 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli : adet 1
173 173 Lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı adet 20
174 174 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 20
175 175 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 3
176 176 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 3
177 177 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
178 178 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
179 179 Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı adet 20
180 180 Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 3
181 181 Flotör 3/4" 20Ømm. adet 4
182 182 10 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu adet 1
183 183 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
184 184 Elektrikli su ısıtıcı 40 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) adet 4
185 185 Min 20.000 kcal/h`lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
186 186 Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü adet 7
187 187 Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") adet 4
188 188 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 30
189 189 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metretül 25
190 190 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 20
191 191 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 170
192 192 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
193 193 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 50
194 194 Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 40
195 195 Pn 20 polipropilen 2" ø63/10,5 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 100
196 196 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
197 197 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
198 198 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 150
199 199 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 70
200 200 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 60
201 201 Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) adet 5
202 202 ø 15 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1/2" adet 6
203 203 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 4
204 204 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 16
205 205 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 14
206 206 Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 3
207 207 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası adet 3
208 208 Radyatör duvar konsolu adet 30
209 209 Radyatör ayaklı konsolu adet 30
210 210 Radyatör kelepçesi adet 30
211 211 Panel radyatör (tip 22) 600 metretül 20
212 212 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 20
213 213 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 20
214 214 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 3
215 215 Mekanik kazan besleme cihazı ø 15 mm. adet 2
216 216 Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 40
217 217 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
218 218 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
219 219 PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular.(boru montaj bedeli dahil) metretül 350
220 220 ø 50 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2" adet 2
221 221 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. adet 6
222 222 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 7
223 223 Basınç düşürücü vana su için 15 Ø mm Vidalı (1/2") adet 12
224 224 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 12
225 225 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 15mm, 1/2" adet 6
226 226 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
227 227 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
228 228 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
229 229 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 4
230 230 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss adet 2
231 231 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metretül 200
232 232 Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 6") arası (6") dahil metretül 200
233 233 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 5
234 234 Mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi (söndürücü sıvı tüpleri ve tesisatı) 11-15 lt adet 5
235 235 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg adet 10
236 236 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
237 237 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 80
238 238 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 60
239 239 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 6 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 50
240 240 33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu adet 1
241 241 Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW. duvar tipi iç ünite adet 4
242 242 Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
243 243 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
244 244 Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
245 245 Kablolu uzanktan kumanda cihazı adet 10
246 246 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı adet 1
247 247 Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
248 248 Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
249 249 Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 40
250 250 Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
251 251 Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 40
252 252 Bakır boru grubu 1 " 1,2 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 20
253 253 Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 30
254 254 Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 30
255 255 25 kw.`a kadar bağlantı (joint) elamanları takım 6
256 256 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları takım 4
257 257 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 5000 m3/h. adet 1
258 258 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 6000 m3/h. adet 1
259 259 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 3
260 260 Kanal tipi aspiratör 1250 m3/h adet 1
261 261 Kanal tipi aspiratör 1500 m3/h adet 1
262 262 Kanal tipi aspiratör 2000 m3/h adet 1
263 263 1000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
264 264 1500 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
265 265 2000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
266 266 3000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
267 267 2000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
268 268 3000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
269 269 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 200
270 270 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 50
271 271 Ø 160 mm e kadar 0,50 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 200
272 272 Ø 315 mm e kadar 0,60 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 150
273 273 Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları(boru montaj bedeli dahil) metrekare 120
274 274 Kontrol kapağı (çift cidarlı) 40x50 cm. adet 10
275 275 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
276 276 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
277 277 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 40 cm. adet 2
278 278 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 15
279 279 Panjur (alüminyumdan) metrekare 25
280 280 Tel kafes metrekare 50
281 281 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 9mm metrekare 200
282 282 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 13mm metrekare 200
283 283 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metretül 3
284 284 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metretül 6
285 285 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 2
286 286 Sıva üstü sac tablo 0,05 - 0,10m2`ye kadar (0,10 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) adet 5
287 287 Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2`ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) adet 5
288 288 Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 10
289 289 16 a.`e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 30
290 290 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 60
291 291 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 30
292 292 Üç fazlı 63 A`e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 5
293 293 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 10
294 294 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) adet 10
295 295 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) adet 10
296 296 Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 15
297 297 Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. adet 10
298 298 Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi adet 15
299 299 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları 3x230/400v..3x20 (120)a adet 2
300 300 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaçlar 3x230/400 v..3x5 (7,5) a adet 2
301 301 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*1.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metretül 100
302 302 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metretül 100
303 303 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metretül 30
304 304 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 100
305 305 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 500
306 306 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 1.000
307 307 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 100
308 308 4x16 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 200
309 309 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metretül 300
310 310 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti adet 30
311 311 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti adet 30
312 312 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti adet 30
313 313 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 30
314 314 Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC metretül 40
315 315 Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru metretül 750
316 316 Yeraltı kablo kofresı 3*200 a. adet 4
317 317 Yeraltı kablo başlığı 4*10 mm2 adet 10
318 318 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 50
319 319 Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 50
320 320 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 50
321 321 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 50
322 322 Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 20
323 323 Sıva altı, LED`li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 50
324 324 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür adet 40
325 325 Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. Led Projektörler adet 50
326 326 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty4- 4x18 w adet 20
327 327 Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür adet 20
328 328 Gömme komitatör anahtar adet 15
329 329 2 çevrimli, 24 bölgeli adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 4
330 330 Adresli yangın alarm santralı 5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. adet 4
331 331 Adresli optik duman dedektörü adet 30
332 332 Adresli sıcaklık dedektörü adet 10
333 333 Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü adet 10
334 334 Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 15
335 335 8 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı adet 20
336 336 Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli adet 4
337 337 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı adet 10
338 338 Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı adet 30
339 339 Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı adet 30
340 340 Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı adet 5
341 341 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 5
342 342 2 algılama,1 söndürme devreli konvansiyonel yangın söndürme santrali adet 4
343 343 Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı adet 5
344 344 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü(floresan lambalı) adet 20
345 345 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, adet 15
346 346 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, adet 15
347 347 50 w halojen lambalar için, 3saat süreli, adet 25
348 348 Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 25
349 349 Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 25
350 350 Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) adet 25
351 351 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 20
352 352 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 30
353 353 Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 w. adet 10
354 354 10 w çift taraflı hoparlör adet 20
355 355 Masa tipi mikrofon adet 2
356 356 Mikrofon hattı tesisatı metretül 100
357 357 El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti takım 5
358 358 Mikrofon sehpası adet 1
359 359 2 x 250 w power amplifikatör adet 2
360 360 2 x 450 w power amplifikatör adet 2
361 361 48 portlu utp cat6 patch panel adet 2
362 362 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 metretül 500
363 363 2x0.75mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu metretül 500
364 364 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metretül 650
365 365 Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" adet 3
366 366 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 20-25 mt adet 4
367 367 Çatı direği (aktif yakalama ucu için) adet 4
368 368 Yıldırım sayıcı adet 4
369 369 Aktif paratoner test cihazı adet 4
370 370 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken metretül 100
371 371 Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakır adet 5
372 372 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 5
373 373 Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar adet 5
374 374 Otomatik enversör şalter 3*100 a. (tablo arkasına) adet 1
375 375 Üç fazlı sayaç kaidesi adet 2
376 376 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 10
377 377 Tip e çelik tel kafesli etanş armatür adet 5
378 378 360º sensörlü tavan armatürü adet 30
379 379 360º asma tavan tipi sıva altı hareket sensörü adet 30
380 380 Tip s1-1*40 w. flöresan armatür adet 20
381 381 Dvd/ vcd/ cd/ mp3 okuyucu adet 3
382 382 1080p Sabit Compact True Day/Night İndoor IP Kamera (3-9mm Lensi ile birlikte) adet 20
383 383 1080p Sabit Compact True Day/Night Outdoor IP Kamera (3-9mm Lensi ile birlikte) adet 20
384 384 32" LED Monitör, 1920x1080 adet 4
385 385 1080P DVR KİT adet 4
386 386 6 MT AYDINLATMA DİREĞİ ,100W LED HARİCİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI adet 15
387 387 ELEKTRİK BAŞVURUSU PROJE VE TAKİP HİZMETİ adet 4

İhale Adı Muhtelif Hizmet Binalarında İnşaat, Mekanik ve Elektrik Bakım Onarım İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MUHTELİF HİZMET BİNALARINDA İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞİ

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 - ÜMRANİYE / İSTANBUL

c) Telefon numarası:2164435600

ç) Faks numarası:2163280107

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Ertuğrul ŞAHİN - Fen İşleri Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:MUHTELİF HİZMET BİNALARINDA İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞİ

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

387 KALEMDEN OLUŞAN BAKIM ONARIM

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Ümraniye ilçe sınırları içi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/306099

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:2 34761 Ümraniye / İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 22.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 1 adet analiz formatı,

f)
1) TEKNİK ŞARTNAME (4 Sayfa)
2) MEKANİK TEKNİK ŞARTNAME (103 Sayfa)
3) ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 Sayfa)
4) ELEKTRİK ŞARTNAME (34 Sayfa)
5) DIŞ CEPHE İŞ İSKELETİ (4 Sayfa)
6) POZ TARİFLERİ (79 sayfa)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu iş için; "(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III. GRUP: BİNA İŞLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR


7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.10.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

YILLAR               ÖDENEK %

--------                   ------------

2019                        50

2020                        50

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00


Sözleşmenin uygulanması esnasında doküman kapsamında yer almayan ve yapımına karar verilen imalatlarla ilgili yapılacak yeni fiyat tespitinde; Yapım İşleri Genel Şartnamesi`nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti" konulu bölümünde yer alan hususlara göre ve gerektiğinde fatura alınarak oluşturulmuş karsız fiyatlara %20 (yüzde yirmi) müteahhit karı ve genel gider eklenerek ödemeye esas birim fiyat belirlenecektir. (faturalı yeni fiyat tespitlerinde bu oran en düşük teklife uygulanır.)EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 El ile yumuşak toprak kazılması
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 80
2 2 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 300
3 3 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 200
4 4 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 75
5 5 El ile kırmataş, kum çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi metreküp 30
6 6 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 80
7 7 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
( Nakliyeler dahildir. )
ton 2
8 8 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
( Nakliyeler dahildir. )
ton 0,5
9 9 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
( Nakliyeler dahildir. )
ton 0,35
10 10 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
( Nakliyeler dahildir. )
ton 1,5
11 11 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 250
12 12 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 150
13 13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 2.500
14 14 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 200
15 15 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması metrekare 350
16 16 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 250
17 17 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 300
18 18 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 150
19 19 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 75
20 20 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 600
21 21 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 200
22 22 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım metrekare 350
23 23 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 250
24 24 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 200
25 25 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 350
26 26 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 350
27 27 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 350
28 28 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 250
29 29 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması metrekare 400
30 30 Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) metrekare 600
31 31 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması metrekare 1.250
32 32 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 350
33 33 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) metrekare 1.400
34 34 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) metretül 300
35 35 12.nolu çinkodan ø 150 mm düşey yağmurborusu yapma
( Nakliyeler dahildir. )
metretül 200
36 36 12 nolu çinkodan ø 90 mm yağmur oluğu yapılması metretül 200
37 37 14 nolu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması metretül 70
38 38 12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması metretül 50
39 39 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
( Nakliyeler dahildir. )
metretül 100
40 40 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
( Nakliyeler dahildir. )
metretül 200
41 41 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti
( Nakliyeler dahildir. )
metretül 250
42 42 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 150
43 43 3 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 150
44 44 5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 100
45 45 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması metrekare 250
46 46 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 250
47 47 Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti metretül 300
48 48 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) metrekare 100
49 49 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 500
50 50 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 750
51 51 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 750
52 52 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 100
53 53 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 600
54 54 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 250
55 55 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 75
56 56 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 75
57 57 30 cm genişlikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması. metretül 100
58 58 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 25
59 59 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

kilogram 900
60 60 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 600
61 61 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.200
62 62 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
63 63 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
64 64 Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 90
65 65 Stopun yerine takılması (nikelajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 30
66 66 İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) adet 30
67 67 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) adet 30
68 68 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 100
69 69 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) metrekare 150
70 70 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 75
71 71 Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması metrekare 75
72 72 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 metrekare 10
73 73 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 metrekare 10
74 74 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması metrekare 200
75 75 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması metrekare 250
76 76 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması metrekare 150
77 77 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 150
78 78 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 100
79 79 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması metrekare 200
80 80 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 600
81 81 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 3.500
82 82 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 50
83 83 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 300
84 84 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 300
85 85 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 250
86 86 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 350
87 87 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 2.500
88 88 Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı uv dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe) metrekare 200
89 89 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 200
90 90 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
( Nakliyeler dahildir. )
kilogram 400
91 91 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
( Nakliyeler dahildir. )
kilogram 1.000
92 92 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
( Nakliyeler dahildir. )
kilogram 4.000
93 93 Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)
( Nakliyeler dahildir. )
kilogram 500
94 94 300 dozlu demirsiz beton
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 10
95 95 Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 30
96 96 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 50
97 97 Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı
( Nakliyeler dahildir. )
metreküp 100
98 98 Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 40
99 99 Her türlü iç sıva sökülmesi
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 200
100 100 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması metrekare 250
101 101 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi metretül 250
102 102 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi metretül 250
103 103 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi metrekare 150
104 104 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi metrekare 400
105 105 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi metrekare 250
106 106 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi metrekare 90
107 107 Her türlü ahşap dolap sökülmesi metrekare 25
108 108 Tezgah üstü mermeri sökülmesi metrekare 9
109 109 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 30
110 110 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 800
111 111 Çatıya 6cm cam yünü dolgulu 0.7mm trap.alü.levha örtülmesi metrekare 50
112 112 ø150 mm spiral sarımlı pvc boru döşenmesi (drenaj,y.suyu için) metretül 250
113 113 Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması.
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 200
114 114 Su basıncı olan mahallerde harç içine karışan maddelerle yalıtımlı şap yapılması.
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 100
115 115 Karotla betonarmede delik açma,kapama 24-52 mm. santimetre 1.000
116 116 Karotla betonarmede delik açma,kapama 88-122 mm. santimetre 1.000
117 117 Ahşap yüzünün boyanmaya hazır hale getirilmesi metrekare 45
118 118 Boyası bozulmuş ahşap imalata 2kat yağlıboya yapma metrekare 50
119 119 Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) metrekare 400
120 120 Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması.
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 25
121 121 350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 500
122 122 Alçı sıva yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 500
123 123 10 mm kalınl.dışta ve içte tamir gerekt.beton yüzeylere sıva file.çim.esaslı kuru kar.düz.sıvası metrekare 100
124 124 DEMİR YÜZEY.PARLAK OLANA KADAR ÖZEL KUMLA(SİLİS øUARTZ) RASPA EDİLMESİ
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 150
125 125 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması metrekare 20
126 126 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
metrekare 100
127 127 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması kilogram 250
128 128 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi metrekare 100
129 129 HER CİNS LAMBRİ KAPLAMA SÖKÜLMESİ metrekare 200
130 130 KOMPOZİT BACA KAPAĞI HER RENKTE YAZILI VE (B125 SINIFINDA) (BACA KAPAĞI ALT ELEMANI DAHİL 82X82X2) KALDIRIM HAMURUNDAN ÜRETİLMİŞ adet 8
131 131 Limra Taşından Mekanik Cephe Kaplaması Yapılması (30*60*5 40*80*5 cm Kalınlıkta ) metrekare 250
132 132 Elbise askılığı arkası 18 mm MDF taşıyıcıllı 5 `li temini ve montajı(30X100) adet 20
133 133 18 mm MDF temini ve kaplama yapılması metrekare 200
134 134 2 cm kalınlığında Mermerit tezgah ve lavabo yapılması metrekare 20
135 135 Kapı isimliği temini ve montajı
adet 50
136 136 İzolasyon enjeksiyonu yapılması
adet 100
137 137 Su durdurucu kimyasal toz uygulanması
adet 100
138 138 Elyaf şilte takviyeli alçı esaslı dış cephe levha ile dış cephe kaplaması yapılması
metrekare 250
139 139 Mermer üzeri ahşap abdesthane oturağı temini ve montajı
adet 40
140 140 Klinker cephe karosu ile duvar kaplaması yapılması
metrekare 100
141 141 8cm kalınlıkta 70kg/m2 yoğunlukta taş yünü ara bölme ısı yalıtım levhası ile yaslıtım yapılması

metrekare 1.000
142 142 Poliürea bazlı (iki bileşenli) kullanıma hazır yalıtım harcı temini ve 2 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
metrekare 750
143 143 40X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı
metretül 30
144 144 60X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı
metretül 20
145 145 80X5 cm desenli poliüretan söve temini ve montajı
metretül 20
146 146 210x220 cm ölçülerinde çelik kapı yapılması ve montajı (çift kanatlı,bir kanat sabit)
adet 5
147 147 Üzeri masif ahşap kaplı paslanmaz çelikten sabit tabure temini ve montajı
adet 20
148 148 Cam yünü temini ve montajı metrekare 200
149 149 AHŞAPTAN KAPAKLI RAY DOLAP TEMİNİ VE MONTAJI (2,13*3,37)
metrekare 20
150 150 Saflı Mescid Halısı Temini ve Montajı (Nakliye dahil)
metrekare 300
151 151 Doğal taş Kumlama İle Temizlenmesi metrekare 2.000
152 152 Doğal taş yüzeyin Emperenye Yapılması metrekare 2.000
153 153 Paslanmaz Izgaralı Lineer Süzgeç adet 25
154 154 Titanyum Kenetli Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 500
155 155 Titanyum Yağmur Oluğu Yapılması metretül 200
156 156 Titanyum Yağmur Suyu İnişi Yapılması metretül 200
157 157 Ahşaptan lambri yapılması metrekare 200
158 158 Antibakteriyel tezgah altı ve üstü oval lavabo 45*55 cm. adet 10
159 159 Antibakteriyel 50x60 cm konsollu bedensel engelli lavabo fayans camlaşmış çini ekstra sınıf adet 3
160 160 Ayna takriben 40x60 cm adet 10
161 161 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 3
162 162 Antibakteriyel etajer fayans 50x15 cm ekstra sınıf adet 10
163 163 Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı takım 3
164 164 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti takım 10
165 165 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 5
166 166 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm adet 5
167 167 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm adet 1
168 168 Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) adet 10
169 169 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil. adet 30
170 170 Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası adet 1
171 171 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: adet 10
172 172 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli : adet 1
173 173 Lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı adet 20
174 174 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 20
175 175 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 3
176 176 Engelliler için 135 derece tutunma barı adet 3
177 177 Engelliler için klozet tutunma barı adet 3
178 178 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 3
179 179 Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı adet 20
180 180 Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. adet 3
181 181 Flotör 3/4" 20Ømm. adet 4
182 182 10 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu adet 1
183 183 Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor adet 1
184 184 Elektrikli su ısıtıcı 40 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) adet 4
185 185 Min 20.000 kcal/h`lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi adet 1
186 186 Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü adet 7
187 187 Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") adet 4
188 188 Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 30
189 189 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm metretül 25
190 190 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 20
191 191 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 170
192 192 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
193 193 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 50
194 194 Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 40
195 195 Pn 20 polipropilen 2" ø63/10,5 mm temiz su boruları(boru montaj bedeli dahil) metretül 100
196 196 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
197 197 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 80
198 198 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 150
199 199 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 70
200 200 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)(boru montaj bedeli dahil) metretül 60
201 201 Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) adet 5
202 202 ø 15 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1/2" adet 6
203 203 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 4
204 204 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 16
205 205 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 14
206 206 Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası adet 3
207 207 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası adet 3
208 208 Radyatör duvar konsolu adet 30
209 209 Radyatör ayaklı konsolu adet 30
210 210 Radyatör kelepçesi adet 30
211 211 Panel radyatör (tip 22) 600 metretül 20
212 212 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 20
213 213 Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 20
214 214 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 3
215 215 Mekanik kazan besleme cihazı ø 15 mm. adet 2
216 216 Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 40
217 217 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
218 218 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
219 219 PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular.(boru montaj bedeli dahil) metretül 350
220 220 ø 50 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 2" adet 2
221 221 Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. adet 6
222 222 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm adet 7
223 223 Basınç düşürücü vana su için 15 Ø mm Vidalı (1/2") adet 12
224 224 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı adet 12
225 225 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 15mm, 1/2" adet 6
226 226 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
227 227 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
228 228 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 2
229 229 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 4
230 230 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss
adet 2
231 231 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metretül 200
232 232 Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 6") arası (6") dahil metretül 200
233 233 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 5
234 234 Mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi (söndürücü sıvı tüpleri ve tesisatı) 11-15 lt adet 5
235 235 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg adet 10
236 236 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 100
237 237 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 80
238 238 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 60
239 239 Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 6 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 50
240 240 33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu adet 1
241 241 Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW. duvar tipi iç ünite adet 4
242 242 Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
243 243 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
244 244 Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW. duvar tipi iç ünite adet 2
245 245 Kablolu uzanktan kumanda cihazı adet 10
246 246 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı adet 1
247 247 Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
248 248 Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
249 249 Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 40
250 250 Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 50
251 251 Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 40
252 252 Bakır boru grubu 1 " 1,2 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 20
253 253 Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 30
254 254 Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı metretül 30
255 255 25 kw.`a kadar bağlantı (joint) elamanları takım 6
256 256 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları takım 4
257 257 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 5000 m3/h. adet 1
258 258 Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 6000 m3/h. adet 1
259 259 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 3
260 260 Kanal tipi aspiratör 1250 m3/h adet 1
261 261 Kanal tipi aspiratör 1500 m3/h adet 1
262 262 Kanal tipi aspiratör 2000 m3/h adet 1
263 263 1000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
264 264 1500 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
265 265 2000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
266 266 3000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
267 267 2000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
268 268 3000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
269 269 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 200
270 270 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 50
271 271 Ø 160 mm e kadar 0,50 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 200
272 272 Ø 315 mm e kadar 0,60 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 150
273 273 Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları(boru montaj bedeli dahil) metrekare 120
274 274 Kontrol kapağı (çift cidarlı) 40x50 cm. adet 10
275 275 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
276 276 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
277 277 Kanat araları ayarlanır tip anemostat 40 cm. adet 2
278 278 Ø 100 mm gemici tip anemostat adet 15
279 279 Panjur (alüminyumdan) metrekare 25
280 280 Tel kafes metrekare 50
281 281 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 9mm metrekare 200
282 282 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 13mm metrekare 200
283 283 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
metretül 3
284 284 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
metretül 6
285 285 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) adet 2
286 286 Sıva üstü sac tablo 0,05 - 0,10m2`ye kadar (0,10 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) adet 5
287 287 Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2`ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
adet 5
288 288 Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 ) adet 10
289 289 16 a.`e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) adet 30
290 290 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 60
291 291 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 30
292 292 Üç fazlı 63 A`e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 5
293 293 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 10
294 294 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) adet 10
295 295 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) adet 10
296 296 Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) adet 15
297 297 Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. adet 10
298 298 Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi adet 15
299 299 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları 3x230/400v..3x20 (120)a adet 2
300 300 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaçlar 3x230/400 v..3x5 (7,5) a adet 2
301 301 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*1.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) metretül 100
302 302 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metretül 100
303 303 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) metretül 30
304 304 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 100
305 305 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 500
306 306 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 1.000
307 307 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 100
308 308 4x16 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metretül 200
309 309 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metretül 300
310 310 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti adet 30
311 311 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti adet 30
312 312 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti adet 30
313 313 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 30
314 314 Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC metretül 40
315 315 Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru metretül 750
316 316 Yeraltı kablo kofresı 3*200 a. adet 4
317 317 Yeraltı kablo başlığı 4*10 mm2 adet 10
318 318 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 50
319 319 Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) adet 50
320 320 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 50
321 321 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 50
322 322 Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) adet 20
323 323 Sıva altı, LED`li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 50
324 324 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür adet 40
325 325 Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. Led Projektörler adet 50
326 326 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty4- 4x18 w adet 20
327 327 Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür adet 20
328 328 Gömme komitatör anahtar adet 15
329 329 2 çevrimli, 24 bölgeli adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 4
330 330 Adresli yangın alarm santralı 5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. adet 4
331 331 Adresli optik duman dedektörü adet 30
332 332 Adresli sıcaklık dedektörü adet 10
333 333 Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü adet 10
334 334 Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu adet 15
335 335 8 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı adet 20
336 336 Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli adet 4
337 337 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı adet 10
338 338 Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı adet 30
339 339 Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı adet 30
340 340 Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı adet 5
341 341 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 5
342 342 2 algılama,1 söndürme devreli konvansiyonel yangın söndürme santrali adet 4
343 343 Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı adet 5
344 344 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü
(floresan lambalı)
adet 20
345 345 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, adet 15
346 346 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, adet 15
347 347 50 w halojen lambalar için, 3saat süreli, adet 25
348 348 Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 25
349 349 Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) adet 25
350 350 Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) adet 25
351 351 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 20
352 352 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 30
353 353 Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 w. adet 10
354 354 10 w çift taraflı hoparlör adet 20
355 355 Masa tipi mikrofon adet 2
356 356 Mikrofon hattı tesisatı metretül 100
357 357 El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti takım 5
358 358 Mikrofon sehpası adet 1
359 359 2 x 250 w power amplifikatör adet 2
360 360 2 x 450 w power amplifikatör adet 2
361 361 48 portlu utp cat6 patch panel adet 2
362 362 Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 metretül 500
363 363 2x0.75mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu metretül 500
364 364 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metretül 650
365 365 Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" adet 3
366 366 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 20-25 mt


adet 4
367 367 Çatı direği (aktif yakalama ucu için) adet 4
368 368 Yıldırım sayıcı adet 4
369 369 Aktif paratoner test cihazı adet 4
370 370 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken metretül 100
371 371 Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakır adet 5
372 372 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 5
373 373 Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar adet 5
374 374 Otomatik enversör şalter 3*100 a. (tablo arkasına) adet 1
375 375 Üç fazlı sayaç kaidesi adet 2
376 376 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 10
377 377 Tip e çelik tel kafesli etanş armatür adet 5
378 378 360º sensörlü tavan armatürü adet 30
379 379 360º asma tavan tipi sıva altı hareket sensörü adet 30
380 380 Tip s1-1*40 w. flöresan armatür adet 20
381 381 Dvd/ vcd/ cd/ mp3 okuyucu adet 3
382 382 1080p Sabit Compact True Day/Night İndoor IP Kamera (3-9mm Lensi ile birlikte) adet 20
383 383 1080p Sabit Compact True Day/Night Outdoor IP Kamera (3-9mm Lensi ile birlikte) adet 20
384 384 32" LED Monitör, 1920x1080 adet 4
385 385 1080P DVR KİT adet 4
386 386 6 MT AYDINLATMA DİREĞİ ,100W LED HARİCİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI adet 15
387 387 ELEKTRİK BAŞVURUSU PROJE VE TAKİP HİZMETİ adet 4
Okas Kodu Okas Açıklaması
45000000 İnşaat işleri

< GERİ DÖN