Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/302493

İhale No: 2019/302493
İhale Adı Taşıma Kapsamında Bulunan 557 İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin 09/09/2019 - 18/06/2020 Tarihleri Arası Taşıma Merkezi Okullara 181 Gün 9 Taşıma Merkezine Günü Birlik Taşınması İşi
 • İhale No 2019/302493
 • Şehir Balıkesir
 • İhale Tarihi 22.07.2019 11:00
 • Eklenme Tarihi 01.07.2019 02:47
 • Telefon 2665763078
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR
 • İşin Yeri KEPSUT İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN TOPLAM 9 TAŞIMA MERKEZİ OKUL
 • Kurum Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Milli Eğitim Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Taşıma Kapsamında Bulunan 557 İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin 09/09/2019 - 18/06/2020 Tarihleri Arası Taşıma Merkezi Okullara 181 Gün 9 Taşıma Merkezine Günü Birlik Taşınması İşi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 557 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 09/09/2019-18/06/2020 TARİHLERİ ARASI TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 181 GÜN 9 TAŞIMA MERKEZİNE GÜNÜ BİRLİK TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/302493
1-İdarenin
a) Adresi:KASAPZADE MAH. HÜRRİYET CAD. NO: 2 10660 KEPSUT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2665763078 - 2665761026
c) Elektronik Posta Adresi:kepsut10@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 557 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 09/09/2019-18/06/2020 TARİHLERİ ARASI TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 181 GÜN 9 TAŞIMA MERKEZİNE GÜNÜ BİRLİK 35 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:KEPSUT İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN TOPLAM 9 TAŞIMA MERKEZİ OKUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR
b) Tarihi ve saati:22.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÖĞRENCİ VE YOLCU TAŞIMACILIĞI


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Taşıma Kapsamında Bulunan 557 İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin 09/09/2019 - 18/06/2020 Tarihleri Arası Taşıma Merkezi Okullara 181 Gün 9 Taşıma Merkezine Günü Birlik Taşınması İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1.Kısım : 20 Km Mesafedeki Armutlu-Karacaören Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması. gün 181
2 2.Kısım : 11 Km Mesafedeki Recepköy ve Tekka Işıklar Mahallelerinden 10 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
3 3.Kısım : 6 Km Mesafedeki Karaçaltı Mahallesinden 13 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
4 4. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet Mahallesinden 24 Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
5 5. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet Mahallesinden 23 Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
6 6.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-1 15 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması gün 181
7 7.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-2 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması gün 181
8 8.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Ortaokuluna Taşınması Evleri-3 24 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Taşınması gün 181
9 9.Kısım : 31 Km Mesafedeki Karahaliller-Yoğunoluk-Ahlatlıgedik Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
10 10.Kısım : 20 Km Darıçukuru-Danahisar- Araplar Mahallelerinden 8 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
11 11.Kısım : : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
12 12. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
13 13. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması gün 181
14 14. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması gün 181
15 15. Kısım : 7 Km Mesafedeki Şeremetler Mahallesinden 26 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
16 16. Kısım :7 Km Mesafedeki Akçaköy Mahallesinden 25 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
17 17. Kısım : 9 Km Mesafedeki Nusret Mahallesinden 11 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
18 18. Kısım : 45 Km Mesafedeki Işıklar-Karagöz-Eyüpbükü-Sarıfakılar-Bağtepe Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
19 19. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-1 Mahallesinden 16 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
20 20. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-2 Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması gün 181
21 21. Kısım : 9 Km Mesafedeki Örenharman-Mestanlar Mahallelerinden 22 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
22 22. Kısım : 15 Km Mesafedeki İsaalan- Durak Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
23 23. Kısım : 16 Km Mesafedeki İsaalan-Mehmetler Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
24 24. Kısım : 22 Km Mesafedeki Kayaeli-Kayacıklar-Dereli Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
25 25. Kısım : 5 Km Mesafedeki Bektaşlar Mahallesinden 9 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
26 26 Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 20 Öğrencinin Mahmudiye İlkokuluna Taşınması gün 181
27 27. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15 Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması gün 181
28 28. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15 Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması gün 181
29 29. Kısım : 6 Km Mesafedeki Kalburcu Mahallesinden 18 Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
30 30. Kısım : 23 Km Mesafedeki Tilkicik-Sarıçayır- Dombaydere-Dedekaşı-Koca Musalar Mahallelerinden 10 Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması gün 181
31 31. Kısım : 14 Km Mesafedeki K.Katrancı- B.Katrancı-Kızıloluk-Seçdere Mahallelerinden 10 Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması gün 181
32 32. Kısım : 5 Km Mesafedeki Gökköy Mahallesinden 9 Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması gün 181
33 33. Kısım : 5 Km Mesafedeki Örenli Mahallesinden 2 Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması gün 181
34 34. Kısım : 20 Km Mesafedeki Örencik-Yeşildağ-Alagüney Mahallelerinden 10 Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması gün 181
35 35. Kısım : 26 Km Mesafedeki Sayacık-Piyade-Dalköy Mahallesinden 23 Öğrencinin İsaalan İlkokuluna Taşınması gün 181

İhale Adı Taşıma Kapsamında Bulunan 557 İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin 09/09/2019 - 18/06/2020 Tarihleri Arası Taşıma Merkezi Okullara 181 Gün 9 Taşıma Merkezine Günü Birlik Taşınması İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 557 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 09/09/2019-18/06/2020 TARİHLERİ ARASI TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 181 GÜN 9 TAŞIMA MERKEZİNE GÜNÜ BİRLİK TAŞINMASI İŞİ

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: KASAPZADE MAH. HÜRRİYET CAD. NO: 2 10660 - KEPSUT / BALIKESİR

c) Telefon numarası: 2665763078

ç) Faks numarası: 2665761026

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: MEHMET ÇAĞLIYAN V.H.K.İ.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 557 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 09/09/2019-18/06/2020 TARİHLERİ ARASI TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 181 GÜN 9 TAŞIMA MERKEZİNE GÜNÜ BİRLİK TAŞINMASI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 557 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 09/09/2019-18/06/2020 TARİHLERİ ARASI TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 181 GÜN 9 TAŞIMA MERKEZİNE GÜNÜ BİRLİK 35 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: KEPSUT İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN TOPLAM 9 TAŞIMA MERKEZİ OKUL

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2019/302493

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR

ç) İhalenin yapılacağı adres: KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR

d) İhale tarihi: 22.07.2019

e) İhale saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASAPZADE MH HÜRRİYET CD NO: 2 KEPSUT BALIKESİR

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÖĞRENCİ VE YOLCU TAŞIMACILIĞI

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

1.Kısım : 20 Km Mesafedeki Armutlu-Karacaören Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması.

 

2.Kısım : 11 Km Mesafedeki Recepköy ve Tekka Işıklar  Mahallelerinden 10 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

3.Kısım : 6 Km Mesafedeki Karaçaltı Mahallesinden 13 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

4. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet  Mahallesinden 24  Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

5. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet  Mahallesinden 23  Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

6.Kısım:  4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-1  15  Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması

 

7.Kısım:  4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-2  16  Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması

 

8.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Ortaokuluna Taşınması Evleri-3  24  Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Taşınması

 

9.Kısım : 31 Km Mesafedeki Karahaliller-Yoğunoluk-Ahlatlıgedik Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

10.Kısım  : 20 Km Darıçukuru-Danahisar- Araplar Mahallelerinden 8 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

11.Kısım : : 6 Km Mesafedeki Beyköy  Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

12. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy  Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

13. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy  Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması

 

14. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy  Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması

 

15. Kısım : 7 Km Mesafedeki Şeremetler Mahallesinden 26 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

16. Kısım :7 Km Mesafedeki Akçaköy Mahallesinden 25  Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

17. Kısım : 9 Km Mesafedeki Nusret Mahallesinden  11  Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

18. Kısım : 45 Km Mesafedeki Işıklar-Karagöz-Eyüpbükü-Sarıfakılar-Bağtepe Mahallelerinden 16  Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

19. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-1 Mahallesinden 16  Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

20. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-2 Mahallesinden 17  Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

 

21. Kısım : 9 Km Mesafedeki Örenharman-Mestanlar Mahallelerinden 22 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

 

22. Kısım : 15 Km Mesafedeki İsaalan- Durak Mahallelerinden 16  Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

 

23. Kısım : 16 Km Mesafedeki İsaalan-Mehmetler Mahallelerinden 16  Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

 

24. Kısım : 22 Km Mesafedeki Kayaeli-Kayacıklar-Dereli Mahallelerinden 16  Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

 

25. Kısım : 5 Km Mesafedeki Bektaşlar Mahallesinden 9 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

 

26 Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 20  Öğrencinin Mahmudiye İlkokuluna Taşınması

 

27. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15  Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması

 

28. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15  Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması

 

29. Kısım : 6 Km Mesafedeki Kalburcu Mahallesinden 18  Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması

 

30. Kısım : 23 Km Mesafedeki Tilkicik-Sarıçayır- Dombaydere-Dedekaşı-Koca Musalar  Mahallelerinden 10  Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması

 

31. Kısım : 14 Km Mesafedeki K.Katrancı- B.Katrancı-Kızıloluk-Seçdere Mahallelerinden 10  Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması

 

32. Kısım : 5 Km Mesafedeki Gökköy  Mahallesinden 9  Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması

 

33. Kısım : 5 Km Mesafedeki Örenli Mahallesinden 2 Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması

 

34. Kısım : 20 Km Mesafedeki Örencik-Yeşildağ-Alagüney Mahallelerinden  10  Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması

 

35. Kısım : 26 Km Mesafedeki Sayacık-Piyade-Dalköy Mahallesinden 23  Öğrencinin İsaalan İlkokuluna  Taşınması

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. BÜTÜN GİDERLER TEKLİF FİYATA DAHİLDİR

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

BÜTÜN GİDERLER TEKLİF FİYATA DAHİLDİR

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.09.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların KEPSUT MAL MÜDÜRLÜĞÜ yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR
T.C.
KEPSUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TAŞIMALI EĞİTİM HİZMET ALIMI
İDARİ ŞARTNAMEYE EK ÖZEL ŞARTNAME

İLİ BALIKESİR İLÇESİ KEPSUT

KURUMU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2019-2020

TAŞINACAK ÖĞRENCİ SAYISI 557 TAŞIMA YAPACAK ARAÇ SAYISI 35

TAŞIMA MERKEZİ OKUL SAYISI 9

1- TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği taşıma merkezi okula kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu ve herhangi bir yük (eşya, hayvan yemi, süt güğümü vb.gibi) almayacaktır. (Taşıma araçları okul idarelerince belirlenecek saatlerde okulda hazır bulundurulacaktır.)
b)Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 14. Maddesinin ( 1. ) bölümüne göre her servis aracında 1 (Bir) rehber personel bulundurulacaktır.(Rehber Personel, Özel Eğitim Öğrencileri için geçerlidir)
Rehber personelde aranacak şartlar ve rehber personelin görevleri, teknik şartnamenin 3. bölümünde “2. Kısım Rehber Personel” başlıklı bölümde açıklanmıştır.
c)Öğrencileri aldıkları yerleşim birimde isim, isim kontrol etmek ve okul nöbetçi öğretmene ve müdür yardımcısına kaç öğrenci getirdi ise, sayılarını imza karşılığı okula bildirmek. Yine okul çıkışında aynı yöntemle öğrencileri teslim almak. Okul önünde ve ara yollarda öğrenci her ne gerekçe ile olursa olsun velisinden başkasına teslim edilmeyecek. Öğrencinin araçtan inmesine müsaade edilmeyecek. Ancak velisi kendisi herhangi bir iş için bekliyorsa velisine teslim şartı ile inebilir. Velisi dışında hiç kimseye öğrenci teslim edilmeyecektir.
d)Hiçbir şoför öğrenciye her ne gerekçe olursa olsun dayak atma, küfür ve hakaret edemez. Öğrenci hakkındaki olumsuz bir durumu okul idaresine ve öğrenci velisine bildirir.
e)Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmak Mecburiyetindedir.
f)Herhangi bir nedenle, geçici bir süre için; araç, şoför yada refakatçi personel değiştirmek gerektiğinde durum en az bir gün önceden Okul İdarelerine bildirilecektir.
g)Rehber personelin mecburiyetten dolayı izin alması (Rapor, yakınının ölümü vb gibi) durumlarda taşımacı şirket önceden haber verilmesi halinde önlemini alacaktır.
h)25.10.2017 tarih ve 30221 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin “Çeşitli Hükümler” başlıklı 15. Maddesi 3. Fıkrası ile yapılan düzenleme doğrultusunda, yükleniciler İhalesini kazandıkları özel eğitim öğrencilerinden taşınacak yerleşim birimine ait Ek-1 “Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi” alacaklardır. Bu belge yüklenici işe başladıktan itibaren 30 gün içinde alınacak ve bir örneği taşıma merkezi okul müdürlüğüne/müdürlüklerine teslim edilecektir. Bu belge; ilkokul/ortaokul, İmam Hatip Ortaokulları, ortaöğretim taşıma hatları için aynı madde de yapılan düzenlemeye göre alınmayacaktır.2- TAŞIMA ARAÇLARI
Taşıma araçları ile ilgili;
a) İstekli şahıs ve Tüzel kişiliklerin kiralayarak çalıştıracakları araçlara ait noter tasdikli kira sözleşmesinin aslı veya örneği,
Noter vekâletnamesi var ise aslı veya örneği,
Örneği sunulması durumunda, belgenin örneği idare yetkilisi tarafından “Aslı idarece görülmüştür” şeklinde imza edilecektir.
Kiralamalarda; kira süresi en az eğitim öğretim yılının sonuna kadar olmalıdır. Kira sözleşmesinde bu açıkça belirtilmez ise, bu tür kira sözleşmeleri dikkate alınmayacaktır.
b) İstekli kooperatif ise araç sahiplerinin kooperatif üyesi olduğuna dair kooperatif başkanlığından onaylı üye kayıt belgesi aslı ibraz edilecektir.
Kooperatiflerde araç kiralamaları durumunda, kiralayacakları araçlar için (a) bölümünde açıklandığı üzere, kiralayacakları araçları ait noter tasdikli kira sözleşmesinin aslı veya örneğini,
Noter vekâletnamesi var ise aslı veya örneği,
Örneği sunulması durumunda belgenin örneği idare yetkilisi tarafından aslı idarece görülmüştür şeklinde imza edilecektir.
Kiralamalarda kira süresi en az eğitim öğretim yılının sonuna kadar olmalıdır. Kira sözleşmesinde bu açıkça belirtilmez ise bu tür kira sözleşmeleri dikkate alınmayacaktır.
c) Taşıma araçlarının Trafik kazası ve kanunen el konması gibi zorunlu nedenlerden dolayı değişmesi halinde, yerine çalıştırılacak aracında evrakları ile birlikte idareye (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne) yazılı olarak başvurulacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğünden onay almadan araç değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
Okul müdürlükleri de onay gelmeden araç değişikliğine müsaade etmeyeceklerdir. Aracın kiralık olması durumunda noter tasdikli kira sözleşmesinin aslını ve örneğini ibraz edeceklerdir.
Kira süresi en az eğitim öğretim yılının sonuna kadar olmalıdır. Kira sözleşmesinde bu açıkça yazılı değil ise bu tür kira sözleşmeleri dikkate alınmayacaktır.
d) Araç ruhsatı örneği,
Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi örneğini,
Kiralık ise, kira sözleşmesinin aslı veya örneğini, vekâletname var ise aslı veya örneğini,
İhaleyi kazanan yüklenici, ihale sözleşmesinin imzalanmasına müteakip işe başlandığı güne kadar idareye vermek zorundadır. (İhale aşamasında sunulmayacaktır.)

Araç ruhsatının üzerine hangi kısım, hangi nolu hat için verildiği belirgin bir şekilde yazılacaktır.

Araç değişiklikleri, idarenin (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) onayı ile yapılacaktır. Araç değişikliğinde yeni görevlendirilecek araç önceki araç esvabında olacaktır. Araç değişikliği başvurusu, gerekli belgeleri ile birlikte idareye yapılacaktır.
Değişiklikler, mücbir sebepler hariç en az 3 iş gününden önce idareye bildirilmek ve onayını almak zorundadırlar. Buna göre yapılmayan değişikler ihale fesih sebebi sayılacaktır.

Şoför değişiklikleri idarenin (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) onayı ile yapılacaktır. Şoför değişikliği başvurusu idareye yapılacaktır.

3-TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
(Şoförlerde aranacak şartlar)

a)25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan okul servis araçları hizmet Yönetmeliğinin 9 inci maddesinin ( 1.) fıkrasında belirtilmiştir.
1- 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,
2-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
3- Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.
4-Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkûm olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kavuşturma bulunmamak.
5-Şoförler; D Sınıfı sürücü belgeleri için en az 5 yıllık, D1 sınıfı için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve piskoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.”
6-Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,
7-Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak,
8-Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
9-21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,
10- Okul servis araçları Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olmak.

4- ÖZEL EĞİTİM TAŞIMA ARAÇLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK REHBER PERSONEL
(Bu bölüm özel eğitim öğrencilerinin taşınmasında geçerlidir.)

1- 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9. Maddesinin (2.) bölümünde açıklanmıştır.
2- 9.maddenin 2.fıkrasının (a) bendine göre; 22 yaşını doldurmuş ve en az Ortaöğretim(Lise) mezunu olmak. Bayan veya bay olabilecektir. Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarının acil sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri hemşirelik ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunları tercih edilecektir.
3- 4- 9.maddenin 2.fıkrası ( b ) bendine göre; Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, aşağıdaki 4. Fıkrada sayılan suçlardan birisi olması halinde çalıştırılmayacaktır.
4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,
5- 9.maddenin 2.fıkrası (b) bendinin (2.) alt bendine göre; Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kavuşturma bulunmamak.
6- 15.maddenin 2.fıkrasına göre; Taşıt sürücüleri rehber personelin yapacağı dur ve geç işaretlerine uymak zorundadır. Uyarılara uymayan yer ve zaman tespit edilerek , EK-5’te yer alan “Rehber Personel Kural İhlali İhbar Tutanağı” tanzim edilerek okul yönetimine en geç üç iş günü içerisinde teslim eder.
7- 9.maddenin 2.fıkrası © bendine göre; Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak ve öğrenci çocuklar ile iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitime katılarak aynı yönetmeliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki belirtilen sertifikaya sahip olmak.
8- Okul servis rehber personeli olamaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden alınmış rapora sahip olmak.
9- TS EN ISO 20471 standardına uygun, sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ve ön ve arka kısmında “REHBER” yazılı ikaz yeleği giymek.
10- Görevlendirilecek rehber personel T.C. vatandaşı olacaktır.

Her servis aracına 1 (bir) adet Rehber personel görevlendirilecektir. Bu rehber personele bir asgari ücret tutarında ücret ödenecektir. İdare tarafından brüt asgari ücret tutarı yükleniciye ödenecek, yüklenici tarafında da personele ödenecektir. Personel sigorta işlemleri ve özlük haklarından yüklenici sorumludur. Yüklenici her ödemeden önce sigortalı şoför ve rehber personellere ait sigortalarının ve maaş ödemelerinin ödendiğine dair evraklarını idareye teslim edecektir. Ücret hesaplarına işveren katkı payı ilave edilmiştir. İşçilik Maliyeti hesaplamasında İş Kolu Kodu : 4936, Tehlike sınıfı II, İş Kazaları , meslek hastalıkları sigorta risk pirim oranı % 2 uygulanmıştır.

İlgili Evraklar;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi
c) Sabıka kaydı bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi.(Resmi Kurum için olan kısımdan alınacaktır.)
d) Beden ve ruh sağlığı yerinde olduğuna dair hekim raporu, (Tek Hekimden alınmış olması yeterli)

a, b, c ve d bentlerinde yazılı refakatçi personele ait belgeleri ihale kazanan yüklenicinin ihale sözleşmesini imzalanmasına müteakip, işe başlandığı güne kadar idareye sunacaktır.

Ayrıca bu personellerin sigorta girişleri belgelerini en geç işin başladığı günden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde 1 sureti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı bürosuna, 1 sureti ilgili okul idaresine teslim edilecektir.


5-TAŞIMA İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYGULANACAK CEZALAR
5/1 Taşıma aracının öğrencileri okula okul idarelerinin belirlediği zamanda okula getirmemesi ve okuldan almaması halinde.

5/2 Taşıma aracına öğrenci harici sivil yolcu alması halinde. (Şoförün 1.derce yakınları dahil.)
5/3 Öğrencileri nöbetçi öğretmen/öğretmenlere teslim etmeden okul alanını terk eden etmesi durumunda. (Bu hüküm İlkokul/Ortaokul- İmam Hatip Ortaokulları ve Özel Eğitim Taşımasında uygulanacaktır.)
5/4 Gelişi güzel öğrenci bindirmek veya indirmek. ( Örneğin iki Mahalle (köy) yol ayrımında öğrenci indirilmeyecektir.)
5/5 Şoför tarafından seyir halinde araç içerisinde sigara içmek. Öğrencilerin araç içerisinde sigara içmelerine müsamaha göstermek, temin etmek, araç içerisinde saklamalarını sağlamak.
5/6 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen indirme bindirme noktaları haricinden kendi belirlediği duraklara öğrenci indirmek bindirmek. (Bu hüküm ortaöğretim (Lise) taşımasında uygulanacaktır.)
5/7 Taşıma aracına eşya alınması. ( Bakkaliye eşyası, yem, süt güğümü, kömür, odun, alkol-bira ve benzeri maddeleri.)
5/8 2 veya daha fazla araç ile taşıma yapılan yerlerde, makul ve belgeli, ispatlanabilir gerekçesi olmadan öğrencileri 1 veya 2 araç ile getirip götürmek.
5/9 Hiçbir mazeret olmadan öğrencileri okula getirmemek. ( öngörülmeyen haller hariç)
5/10 Kış mevsiminde kar lastiği, zincir bulunmaması, kaloriferlerin çalışmaması, aracın düzenli olarak temizlenmemesi.
5/11 Taşıma aracının kalkışı olan ilk öğrencinin bindiği ve son öğrencinin araçtan indiği noktaya kadar müzik dinlenmesi.
5/12 Her sebeple olursa olsun, şoför tarafından öğrencilere küfür edilmesi, kaba söz ve davranışta bulunulması, öğrenciyi ara yollarda indirmek ve öğrencinin güvenliğini riske atmak.
5/13 Özel eğitim öğrencilerini velisi ve velisi tarafından izin verilen kişiden başkasına teslim etmek veya hiç kimseye teslim etmeden öğrenciyi indirmek.
5/14 Öğrencileri ırk, din, mezhep, siyasi düşünce gibi farklı yaşam ve inanç tarzları nedeniyle ayrıştırıcı, bölücü söylem ve eylemlerde bulunmak.
5/15 Şoförlerin öğrencilere karşı , adabı muaşeret kuralları ve toplumun gelenek göreneklerine uygun olmayan hal hareket ve davranışlarda bulunmak.
5/16 Öğrencilere karşı sözlü veya fiziksel cinsel taciz veya taciz girişiminde bulunmak.
5/17 Resmi kayıtlarda gösterilen araç veya şoför haricinde başka araç veya şoför çalıştırıldığının tespit edilmesi. Ayrıca idarenin onayı olmadan araç veya şoför değişikliği yapılması.
5/18 Okul idaresinin onayı olmadan refakatçi personel değişikliği yapılması halinde.
5/19 Aracın pencerelerinin sabit kilitli yaptırılmaması, kapıların şoför tarafından kumanda edilen manuel olarak otomatik açılır kapatılır hale getirilmemesinin tespit edilmesi.
5/20 Taşıma aracına/araçlarına kamera sistemi kurmamak.
5/21 Rehber personelelin, Okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen standartlarda ikaz yeleği giymemek.


Yukarıda maddeler halinde sayılan 5/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21. Maddelerdeki hususların vuku bulması ve okul idarelerince tutanak altına alınıp tespit edilmesi halinde;
Her bir tespit de, sözleşme bedelinin %1 oranında ceza uygulanır.
Cezalar tutanağa konu olan taşıma hattı tutarı değil toplam sözleşme tutarı üzerinden uygulanacaktır.
5/16. Maddesinde belirtilen olayın vukuu bulması, doğruluğu kesinleştirildikten sonra işin yürütülmesi geçici olarak durdurulur ve sözleşme 4735 sayılı kanunun 20.maddesine göre idarece feshedilecektir.
5/19-20. maddelerinde belirtilen hususların işe başlama tarihine kadar gerçekleştirilmesi ile ilgili, her gün için sözleşme bedelinin %1 oranında ceza uygulanacaktır. Ceza oranı %30’a ulaştığında 4735 sayılı kanunun 20.maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
Yukarıda belirtilmeyen durumlarda sözleşme bedeli üzerinden %1 oranında “Ceza” uygulanacaktır.
5/9 bendin vuku bulması durumunda o günkü taşıma puantaja yansıtılmayacaktır. Sözleşme bedeli üzerinden uygulanacak ceza, uygulama dönemi aya ait hak etmiş olduğu hak ediş üzerinden kesilecektir.
Taşıma aracının arızalanması nedeniyle öğrencilerin taşınamaması durumunda yüklenicinin o günkü yevmiyesi ödenmez. Taşımacı bu durumu ilgili okul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Aynı gün yapılan inceleme veya denetimde 1 veya 1 den fazla konunun 1 arada tespit edilmesi durumunda her bir konu için ayrı ayrı ceza işlemi uygulanacaktır.
İşin kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin, % 1’den fazla olmamak üzere, tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların 2’den az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır. Fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Ancak; ağır aykırılık halleri yazılacaktır. Ağır aykırılık halleri bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.
(Ek:16.03.2019-30716 R.G./87. md.; yürürlük:26.03.2019) Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
(Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 49. md.) Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

6-ÖNGÖRÜLEMEYEN HALLER
a) Taşıma aracının trafik kazası sonucu kullanılmaz duruma gelmesi, yangın veya teknik sebeplerle arızalanması.
b) Şoförün trafik kazası ve ani rahatsızlığı nedeniyle iş göremez hale gelmesi.
c) Aracın denetimlerde evrak eksikliği veya borç, kredi gibi nedenlerle resmi kurumlarca bağlanması, haciz edilmesi.
(Belgelendirilecektir)

7- ÖĞRENCİLERİN GELİŞ GİDİŞLERİ:
Öğrencilerin kayıtlı olduğu okullara göre idarece belirlenen, bindirme noktasından alınacak, indirme noktasına bırakılacak ve devamlı aynı noktalardan alınacaklardır.EKLER:
1 Adet EK:1 Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi
(Özel eğitim taşımasındaki araç için alınacaktır.)

İDAREEK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1.Kısım : 20 Km Mesafedeki Armutlu-Karacaören Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması.

gün 181
2 2.Kısım : 11 Km Mesafedeki Recepköy ve Tekka Işıklar Mahallelerinden 10 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
3 3.Kısım : 6 Km Mesafedeki Karaçaltı Mahallesinden 13 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
4 4. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet Mahallesinden 24 Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
5 5. Kısım : 11 Km Mesafedeki Eşeler-Servet Mahallesinden 23 Öğrencinin 1-4.sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
6 6.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-1 15 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması

gün 181
7 7.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Evleri-2 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması

gün 181
8 8.Kısım: 4 Km Mesafedeki İhsaniye Mahallesi Toki Ortaokuluna Taşınması Evleri-3 24 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Taşınması

gün 181
9 9.Kısım : 31 Km Mesafedeki Karahaliller-Yoğunoluk-Ahlatlıgedik Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması
gün 181
10
10.Kısım : 20 Km Darıçukuru-Danahisar- Araplar Mahallelerinden 8 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması
gün 181
11
11.Kısım : : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
12 12. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
13 13. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 18 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması

gün 181
14 14. Kısım : 6 Km Mesafedeki Beyköy Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna Taşınması

gün 181
15 15. Kısım : 7 Km Mesafedeki Şeremetler Mahallesinden 26 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
16 16. Kısım :7 Km Mesafedeki Akçaköy Mahallesinden 25 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
17 17. Kısım : 9 Km Mesafedeki Nusret Mahallesinden 11 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
18 18. Kısım : 45 Km Mesafedeki Işıklar-Karagöz-Eyüpbükü-Sarıfakılar-Bağtepe Mahallelerinden 16 Öğrencinin 1-4. Sınıflarının Hacer Özer İlkokuluna 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
19

19. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-1 Mahallesinden 16 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
20 20. Kısım : 10 Km Mesafedeki Saraç-2 Mahallesinden 17 Öğrencinin 5-8 Sınıflarının Oktay Koçman ve İmam Hatip Ortaokuluna Taşınması

gün 181
21 21. Kısım : 9 Km Mesafedeki Örenharman-Mestanlar Mahallelerinden 22 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
22 22. Kısım : 15 Km Mesafedeki İsaalan- Durak Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
23 23. Kısım : 16 Km Mesafedeki İsaalan-Mehmetler Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
24 24. Kısım : 22 Km Mesafedeki Kayaeli-Kayacıklar-Dereli Mahallelerinden 16 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
25 25. Kısım : 5 Km Mesafedeki Bektaşlar Mahallesinden 9 Öğrencinin Keçidere İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
26 26 Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 20 Öğrencinin Mahmudiye İlkokuluna Taşınması

gün 181
27 27. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15 Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması

gün 181
28 28. Kısım : 3 Km Mesafedeki Osmaniye Mahallesinden 15 Öğrencinin Mahmudiye Ortaokuluna Taşınması

gün 181
29 29. Kısım : 6 Km Mesafedeki Kalburcu Mahallesinden 18 Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
30 30. Kısım : 23 Km Mesafedeki Tilkicik-Sarıçayır- Dombaydere-Dedekaşı-Koca Musalar Mahallelerinden 10 Öğrencinin Mahmudiye İlk/ortaokuluna Taşınması

gün 181
31 31. Kısım : 14 Km Mesafedeki K.Katrancı- B.Katrancı-Kızıloluk-Seçdere Mahallelerinden 10 Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması

gün 181
32 32. Kısım : 5 Km Mesafedeki Gökköy Mahallesinden 9 Öğrencinin Bükdere İlkokuluna Taşınması

gün 181
33 33. Kısım : 5 Km Mesafedeki Örenli Mahallesinden 2 Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması

gün 181
34 34. Kısım : 20 Km Mesafedeki Örencik-Yeşildağ-Alagüney Mahallelerinden 10 Öğrencinin Serçeören İlkokuluna Taşınması

gün 181
35 35. Kısım : 26 Km Mesafedeki Sayacık-Piyade-Dalköy Mahallesinden 23 Öğrencinin İsaalan İlkokuluna Taşınması
gün 181
Okas Kodu Okas Açıklaması
80100000 İlköğretim hizmetleri

< GERİ DÖN