Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/298950

İhale No: 2019/298950
İhale Adı Muhtelif Malzeme Alımı
 • İhale No 2019/298950
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 07.08.2019 14:30
 • Eklenme Tarihi 01.07.2019 02:58
 • Telefon 3126161689
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ASKİ Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No:12 Yenimahalle /ANKARA
 • İşin Yeri Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı İvedik Ambarı
 • Kurum Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Muhtelif Malzeme Alımı
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muhtelif Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/298950
1-İdarenin
a) Adresi:İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3126161689 - 3123964042
c) Elektronik Posta Adresi:nuri.kali@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 Grup 575 Kalem Muhtelif Malzeme- Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı İvedik Ambarı
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde tek bir seferde malzemeler teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Aski Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mah. 1502-1 Sok No:12 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati:31.07.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ek bir listede teklif verdikleri her malzemenin markasını belirteceklerdir. Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aski Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mah. 1502-1 Sok No:12 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Muhtelif Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM ( ELEKTRİK MALZEMESİ)
1 SEYYAR RULO UZATMA (220VOLT - 25 METRE) adet 5
2 FLATÖR (5 METRE) adet 50
3 INFRARED TERMOSTAT (2000W) adet 50
4 INFRARED REZİSTANS CAMI 2000 W adet 50
5 BANT TİPİ ISITICI 5 METRE adet 15
6 BANT TİPİ ISITICI 3 METRE adet 15
7 INFRARED REZİSTANS (2300W) adet 50
8 INFRARED REZİSTANS (2000W) adet 50
9 BANT TİPİ ISITICI 10 METRE adet 30
10 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 1 adet 6
11 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 2 adet 4
12 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 3 adet 4
13 5 KÜTÜKLÜ PNÖMATİK YÖN VALFİ grup 3
14 AKIŞ ÖLÇER (GF P51530-PO 515 ROTOR-X) adet 6
15 BASINÇ TRANSMİTTERİ 1 adet 15
16 BASINÇ TRANSMİTTERİ 2 adet 10
17 BASINÇ TRANSMİTTERİ 3 adet 10
18 BASINÇ TRANSMİTTERİ 4 adet 5
19 SELENOİD VALF BOBİNİ 1 adet 30
20 SELENOİD VALF BOBİNİ 2 adet 15
21 SELENOİD VALF BOBİNİ 3 adet 5
22 SEVİYE SENSÖRÜ 1 adet 8
23 SEVİYE SENSÖRÜ 2 adet 5
24 SEVİYE SENSÖRÜ 3 adet 6
2. KISIM (KLORLAMA EKİPMANI MALZEMESİ)
1 CAM DEBİMETRE AAB5427 adet 3
2 CAM DEBİMETRE AAB2623 adet 3
3 CAM DEBİMETRE 1 adet 5
4 CAM DEBİMETRE 2 adet 10
5 VAKUM REGÜLATÖRÜ KÂĞIT FİLTRE adet 100
6 ÖN KLORLAMA AYAR ŞAFTI adet 10
7 SON KLOR AYAR ŞAFTI adet 5
8 KLOR VAKUM MANOMETRESİ adet 20
9 EVAPORATOR(BUHARLAŞTIRICI) adet 3
10 EVAPORATOR İÇİ HELEZON adet 3
11 AVOPERATÖR KATOTU adet 30
3. KISIM (AYDINLATMA MALZEMESİ)
1 360 DERECE HAREKETLİ SENSÖR adet 200
2 5W AMPUL LED adet 100
3 7W AMPUL LED adet 100
4 10W AMPUL LED adet 100
5 18 WATT FLORESAN AMPÜL adet 200
6 36 WATT FLORESAN AMPÜL adet 200
7 ARMUT AMPÜL 60W adet 160
8 ARMUT AMPÜL 75W adet 160
9 ARMUT AMPÜL 100W adet 160
10 LED SOKAK ARMATÜRÜ (75 WATT) adet 500
11 LED TÜP LAMBA adet 2.000
12 LED AMPUL(12W-50CM) adet 50
13 LED PROJEKTÖR (100WATT, 265 VOLT) adet 25
14 PROJEKTÖR (100 WATT 220V) adet 6
15 TAVAN ARMATÜR (GLOP TİPİ) adet 5
16 2X36 W ETANJ ARMATÜR adet 70
17 2X18 W ETANJ ARMATÜR adet 20
18 SOKAK ARMATÜRÜ LAMBASI 150W adet 100
19 STARTER S10 adet 200
20 STARTER S2 adet 100
4. KISIM (KİMYASAL DEPOLAMA TANKI)
1 KİMYASAL DEPOLAMA TANKI (10 TON) adet 10
2 KİMYASAL DEPOLAMA TANKI 2 (5 TON) adet 10
5. KISIM (EL ALETLERİ MALZEMESİ)
1 SICAK HAVA MAKİNESİ adet 5
2 PENS AMPERMETRE 1 adet 4
3 ÇANTA KAYNAK MAKİNASI adet 3
4 ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNASI adet 2
5 SPİRAL MAKİNASI adet 1
6 YÜZÜK PENSESİ adet 5
7 HAVA ÜFLEME VE EMME KOMPRESSÖRÜ(PANO İÇİ) adet 2
8 5-36KV YÜKSEK GERILIM KONTROL KALEMI adet 5
9 KONUMLANDIRMA KEMERİ adet 6
10 LEDLİ AKROBAT BÜYÜTEÇ IŞIKLI MERCEK 80 LED adet 2
11 TRUE RMS ÖLÇÜ ALETİ adet 4
12 PENS AMPERMETRE 2 adet 4
13 ŞARJLI DARBELİ MATKAP 18 VOLT adet 2
14 DEKUBAJ TESTERE adet 1
15 10 KG KIRICILI DELİCİLİ MATKAP adet 1
16 36 VOLT ŞARJLI KIRICILI DELİCİ adet 1
17 AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA MAKİNESİ adet 1
18 KIRICI/DELİCİ MAKİNESİ adet 1
19 EL GRES POMPASI adet 5
20 KAYNAK PENSESİ adet 5
21 AĞAÇ KESME EL TESTERESİ adet 7
22 AĞAÇ KESME TESTERESİ adet 1
23 AĞAÇ BUDAMA MAKASI adet 15
24 OT KIRPMA MAKASI adet 6
25 LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ adet 4
26 KAYIŞ YAĞ FİLTRESİ SÖKECEĞİ adet 3
27 CONTA KESME MAKASI adet 5
28 CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR (10-13-16-17-19-24) adet 10
29 ÜNİVERSAL FORT PENSE adet 5
30 BİTS UÇ YILDIZ 1 adet 10
31 BİTS UÇ YILDIZ 2 adet 10
32 BİTS UÇ YILDIZ 3 adet 10
33 BİTS UÇ YILDIZ 4 adet 50
34 MAŞALI BORU ANAHTARI 1 adet 2
35 MAŞALI BORU ANAHTARI 2 adet 5
36 ÇEKİÇ SAPLI 1 adet 5
37 KLAVUZ TAKIMI takım 5
38 PAFTA TAKIMI takım 3
39 DÜZ FREZE UCU SERİSİ takım 10
40 TORNA KALEMİ YÜZEY TALAŞ ALMA M16 adet 5
41 TORNA KALEMİ DİŞ AÇMA M12 adet 2
42 TORNA KALEMİ ALIN TORNALAMA M12 adet 2
43 ELMAS UÇ DİŞ AÇMA ELMAS 60 (TALAŞ ALMA) adet 30
44 ELMAS UÇ DİŞ AÇMA ELMAS 60 (DİŞ AÇMA) adet 20
45 ELMAS UÇ DELİK İÇİ TORNALAMA 666X adet 30
46 ELMAS UÇ ALIN TORNALAMA 333X adet 30
47 NOKTA (DELİCİ) 19`LUK adet 5
48 NOKTA (DELİCİ) 20`LİK adet 5
49 NOKTA (DELİCİ) 11`LİK adet 10
50 NOKTA (DELİCİ) 10`LUK adet 10
51 MANDREN 1-16 MM adet 5
52 MANDREN 1-20 MM adet 5
53 MANDREN 1-24 MM adet 5
54 SEKMAN PENSESİ İÇ DÜZ adet 6
55 SEKMAN PENSESİ DIŞ DÜZ adet 6
56 SEKMAN PENSESİ İÇ EĞRİ adet 9
57 SEKMAN PENSESİ DIŞ EĞRİ adet 9
58 PLAZMA KESİM MAKİNASI KESME KİTİ takım 1
59 SIRALI TEL FIRÇA adet 20
60 ÇELİK HALAT metre 400
61 BEZ HALAT adet 10
62 BEZ YUVARLAK HALAT metre 200
63 BEZ YUVARLAK İNCE HALAT metre 300
64 FREZE TEZGÂHI adet 1
65 METAL TAKIM ÇANTASI adet 5
66 TEKNİSYEN EL ALETİ ÇANTASI adet 5
67 YÜZÜK PENSESİ. adet 5
68 KUMPAS adet 5
69 DEMİR TESTERESİ adet 10
70 DEMİR TESTERE AĞZI adet 50
71 9-32 MM KOMBİNE CIRCIR ANAHTAR SETİ adet 8
72 9-32 MM KOMBİNE ANAHTAR SETİ adet 6
73 100 LÜK ZİNCİRLİ ANAHTAR 4`` adet 1
74 LOKMA TAKIMI adet 5
75 ÜÇGEN EĞE 1 adet 6
76 YUVARLAK EĞE 1 adet 6
77 ÇEKİÇ (0,5 KG) adet 10
78 ÇEKİÇ (1 KG) adet 10
79 AĞIZ ANAHTAR TAKIMI 6-32 (2) takım 1
80 YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 6-32 takım 1
81 1`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
82 1 1/2`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
83 2`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
84 3`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
85 TEL FIRÇA adet 5
86 TÖRPÜ İNCE DİŞ 1 adet 7
87 TÖRPÜ KALIN DİŞ 1 adet 6
88 KESME TAŞI 1 paket 5
89 KESME TAŞI 2 paket 5
90 SAPLI MOP ZIMPARALAR paket 2
91 SAPLI TAŞLAR (FORM-D) paket 2
92 HİLTİ UCU TAKIMI takım 5
93 ŞERİT METRE adet 10
94 ZIMPARA TAŞI(SABİT) adet 5
95 SARI SAÇAKLI ÇANAK TEL FIRÇA adet 5
96 SİYAH BURGULU ÇANAK TEL FIRÇA adet 5
97 100 NUMARA KÂĞIT ZIMPARA adet 50
98 TAŞLAMA VE KESME MAKİNASI SPİRAL CİHAZI adet 1
99 AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI adet 3
100 SU JETİ adet 20
6. KISIM (MEKANİK MALZEMESİ)
1 RUTİL ELEKTROT (2,5MM) 1 paket 20
2 RUTİL ELEKTROT (3,25MM) paket 10
3 BAZİK ELEKTROT (2,5MM) 1 paket 60
4 BAZİK ELEKTROT (3,25MM) paket 30
5 SELÜLOZİK ELEKTROT 1 paket 5
6 SELÜLOZİK ELEKTROT 2 paket 5
7 PASLANMAZ ELEKTROT 1 paket 10
8 V KAYIŞI SPC 2800 adet 10
9 V KAYIŞI SPB 3000 adet 10
10 V KAYIŞI XPB 2650 adet 15
11 V KAYIŞI DİŞLİ 22X8X675 adet 20
12 V KAYIŞI PIX XPB 3150 LP adet 10
13 V KAYIŞI 17X1775 Lİ adet 12
14 V KAYIŞI 9.5X1350 LA adet 8
15 V KAYIŞI 17X1800 Lİ adet 8
16 V KAYIŞI SPA 2000 LW adet 6
17 V KAYIŞI SPZ 1420 adet 10
18 V KAYIŞI XPB 2120 adet 12
19 EL GRES POMPASI HORTUMU adet 10
20 GRESÖRLÜK – METAL METRİK 8 adet 20
21 GRESÖRLÜK – METAL METRİK 10 adet 20
22 METAL YAĞDANLIK adet 5
23 TÜPLÜ PÜRMÜZ KARTUŞU adet 20
24 DİŞLİ PENSTOK MİLİ adet 10
25 PENSTOK MİLİ SARI DİŞLİ adet 100
26 GAZ ALTI KAYNAK TELİ metre 200
27 SARI KAYNAK TELİ kilogram 2
28 SARI KAYNAK TELİ PASTASI kilogram 3
29 POLYEMİD DOLU MALZEME 150MM metre 5
30 POLYEMİD DOLU MALZEME 110MM metre 5
31 POLYEMİD DOLU MALZEME 75MM metre 5
32 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (13 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
33 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (17 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
34 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (20 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
35 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (24 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
36 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (32 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
37 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (36 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
38 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (40 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
39 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (46 ANAHTAR AĞIZ) metre 10
40 KALAYLI BRONZ DOLU MALZEME 90 MM metre 5
41 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 20MM metre 20
42 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 32MM metre 20
43 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 50MM metre 20
44 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 63MM metre 20
45 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 75MM metre 20
46 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 90MM metre 10
47 PİSLİK TUTUCU CAM YÜNÜ ELYAF kilogram 10
48 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (1/2") adet 200
49 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (3/4") adet 100
50 NİPEL 3/4" (SARI) adet 10
51 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (1") adet 50
52 NİPEL 1" (SARI) adet 10
53 BAKIR BORU metre 300
54 4*35 AKILLI VİDA kutu 3
55 4*50AKILLI VİDA kutu 3
56 M14X200 CİVATA VE SOMUN kutu 5
57 M16X90 CİVATA VE SOMUN kutu 5
58 M16X140 CİVATA VE SOMUN kutu 5
59 M18X110 CIVATA VE SOMUN kutu 5
60 M18X320 CİVATA VE SOMUN kutu 5
61 PAS SÖKÜCÜ SPREY adet 50
62 1/2 DIŞ DİŞ MUSLUK (UZUN) adet 50
63 GRES (KAVUÇUKLU) kilogram 20
64 PASLANMAZ ELEKTROT 2 paket 5
65 CİVATA+SOMUN 1 adet 60
66 PUL 1 adet 150
67 CİVATA+SOMUN 2 adet 60
68 PUL 2 adet 150
7. KISIM (BOYA MALZEMESİ)
1 PLASTİK BOYA İÇ CEPHE (BEYAZ ) litre 300
2 PLASTİK BOYA DIŞ CEPHE (FISTIK YEŞİLİ ) litre 75
3 PLASTİK BOYA DIŞ CEPHE MAVİ litre 300
4 YAĞLI BOYA KOYUMAVİ litre 300
5 YAĞLI BOYA BEYAZ litre 90
6 YAĞLI BOYA LACİVERT litre 150
7 YAĞLI BOYA GRİ litre 150
8 ASTAR BOYA(ANTİPAS) GRİ litre 300
9 BOYA FIRÇASI 1 NUMARA adet 20
10 BOYA FIRÇASI 2 NUMARA adet 20
11 BOYA FIRÇASI 3 NUMARA adet 20
12 BOYA RULOSU 10 CM adet 500
13 BOYA RULOSU 20 CM adet 20
8. KISIM (HIRDAVAT VE SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ)
1 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 20 CM. adet 10
2 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 50 CM. adet 5
3 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 70 CM. adet 10
4 3/8 D FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 70 CM. adet 10
5 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 1 MM adet 3
6 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 2 MM adet 3
7 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 3 MM adet 3
8 CONTA 50`LİK adet 50
9 CONTA 65`LİK adet 100
10 CONTA 75`LİK adet 50
11 CONTA 100`LÜK adet 80
12 1/2 ARA MUSLUĞU adet 20
13 MUSLUK 1/2" adet 10
14 1/2 DIŞ DİŞ MUSLUK (UZUN) adet 10
15 ALTTAN ÇIKIŞLI MUTFAK BATARYASI adet 10
16 ALTTAN ÇIKIŞLI BANYO LAVABO BATARYASI adet 10
17 KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU adet 20
18 PVC 1/2 BORU metre 90
19 PVC BORU Ø25 metre 120
20 PVC BORU Ø40 metre 210
21 PVC BORU Ø75 metre 120
22 PVC BORU Ø110 metre 60
23 METAL GALVANİZLİ BORU 1/2" metre 60
24 METAL GALVANİZLİ BORU 3/4" metre 60
25 METAL GALVANİZLİ BORU 1`` metre 60
26 PPRC BORU 20 MM metre 120
27 PPRC ATLAMA MANŞON 20 MM adet 30
28 PPRC DİRSEK 20 MM, 45° AÇIYA SAHİP adet 30
29 PPRC DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 100
30 PPRC TE 20 MM adet 40
31 PPRC İÇ DİŞ TE 20 MM adet 30
32 PPRC DIŞ DİŞ TE 20 MM adet 30
33 PPRC MANŞON 20 MM adet 100
34 PPRC VANA (KÜRESEL) 20 MM adet 20
35 PPRC REKORLU VANA 20 MM adet 15
36 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
37 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
38 PPRC İÇ DİŞ REKOR 20 MM adet 20
39 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 20 MM adet 20
40 PPRC BORU 25 MM metre 120
41 PPRC REDİKSİYON 25 - 20 adet 25
42 PPRC 25*1/2*25 TE adet 20
43 PPRC 25*20*25 TE adet 20
44 PPRC DİRSEK 25 MM. 45° AÇIYA SAHİP adet 30
45 PPRC DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 100
46 PPRC TE 25 MM adet 25
47 PPRC MANŞON 25 MM adet 100
48 PPRC VANA (KÜRESEL) 25 MM adet 20
49 PPRC REKORLU VANA 25 MM adet 20
50 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 25
51 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
52 PPRC İÇ DİŞ TE 25 MM adet 20
53 PPRC DIŞ DİŞ TE 25 MM adet 20
54 PPRC İÇ DİŞ REKOR 25 MM adet 20
55 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 25 MM adet 20
56 PPRC ATLAMA MAŞONU 25 MM adet 25
57 PPRC BORU 32 MM metre 90
58 PPRC REDİKSİYON 32 - 25 adet 20
59 PPRC DİRSEK 32 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
60 PPRC TE 32 MM adet 20
61 PPRC REKORLU VANA 32 MM adet 15
62 PPRC MANŞON 32 MM adet 50
63 PPRC VANA (KÜRESEL) 32 MM adet 20
64 PPRC İÇ DİŞ REKOR 32 MM adet 20
65 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 32 MM adet 20
66 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 32 MM. 90° adet 20
67 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 32 MM. 90° adet 20
68 PPRC 32*25*32 TE adet 15
69 PPRC 32*3/4*32 TE adet 10
70 PPRC BORU 40 MM metre 60
71 PPRC REDİKSİYON 40 - 32 adet 15
72 PPRC DİRSEK 40 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
73 PPRC TE 40 MM adet 20
74 PPRC REKORLU VANA 40 MM adet 10
75 PPRC MANŞON 40 MM adet 20
76 PPRC VANA (KÜRESEL) 40 MM adet 10
77 PPRC İÇ DİŞ REKOR 40 MM adet 10
78 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 40 MM adet 10
79 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 40 MM. 90° adet 10
80 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 40 MM. 90° adet 10
81 PPRC BORU 50 MM metre 60
82 PPRC REDİKSİYON 50 - 40 adet 10
83 PPRC DİRSEK 50 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
84 PPRC TE 50 MM adet 20
85 PPRC REKORLU VANA 50 MM adet 10
86 PPRC MANŞON 50 MM adet 20
87 PPRC VANA (KÜRESEL) 50 MM adet 10
88 PPRC İÇ DİŞ REKOR 50 MM adet 10
89 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 50 MM adet 10
90 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 50 MM. 90° adet 10
91 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 50 MM. 90° AÇIYA adet 10
92 PPRC 2`Lİ BORU KELEPÇESİ adet 50
93 PPRC BORU KELEPÇESİ. 20MM. adet 50
94 PPRC 2’Lİ BORU KELEPÇESİ. 25MM. adet 50
95 PPRC BORU KELEPÇESİ adet 50
96 METAL KÜRESEL VANA 1/2" MİNİ adet 30
97 METAL KÜRESEL VANA 1/2" adet 50
98 METAL KÜRESEL VANA 3/4" adet 30
99 METAL KÜRESEL VANA 1" adet 20
100 METAL KÜRESEL VANA 2" adet 30
101 PVC VANA Ø 75 PN 16 adet 50
102 PVC VANA Ø 90 PN 16 adet 20
103 PVC VANA Ø 110 PN 16 adet 40
104 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 25 adet 30
105 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 32 adet 30
106 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 32. adet 30
107 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 40 adet 30
108 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 75 adet 30
109 PVC FLANŞ Ø 75 adet 60
110 PVC ADAPTÖR adet 60
111 METAL MANŞON-GALVANİZ 1/2" adet 200
112 METAL MANŞON-GALVANİZ 3/4" adet 200
113 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 1/2" adet 50
114 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 3/4" adet 50
115 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 1" adet 30
116 PVC MANŞON Ø 75 adet 200
117 PVC MANŞON Ø 90 adet 50
118 PVC MANŞON Ø 110 adet 30
119 PVC T PARÇA 1 adet 30
120 PVC T PARÇA 2 adet 30
121 PVC T PARÇA 3 adet 20
122 PVC DİRSEK 90º 1 adet 50
123 PVC DİRSEK 90º 2 adet 60
124 PVC DİRSEK 90º 3 adet 40
125 PVC DİRSEK 90º 4 adet 20
126 METAL REDÜKSİYON-GALVANİZ adet 200
127 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 1/2" adet 50
128 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 3/4" adet 30
129 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 1" adet 30
130 Ø32 / Ø25 REDİKSİYON PVC adet 30
131 Ø40 / Ø32 REDİKSİYON PVC adet 30
132 Ø50 / Ø40 REDİKSİYON PVC adet 30
133 Ø75 / Ø63 REDİKSİYON PVC adet 20
134 Ø90 / Ø75 REDİKSİYON PVC adet 20
135 Ø110 / Ø90 REDİKSİYON PVC adet 10
136 PVC DOLU MALZEME Ø 25 metre 50
137 PVC DOLU MALZEME Ø 32 metre 50
138 PVC DOLU MALZEME Ø 40 metre 50
139 PVC DOLU MALZEME Ø 50 metre 50
140 PVC DOLU MALZEME Ø 63 metre 50
141 PVC DOLU MALZEME Ø 75 metre 50
142 PVC DOLU MALZEME Ø 90 metre 50
143 PVC DOLU MALZEME Ø 110 metre 30
144 LASTİK KEÇE adet 50
145 SIVI CONTA adet 150
146 POLİÜRETAN KÖPÜK adet 50
147 TEFLON BANT adet 250
148 PVC YÜZEY TEMİZLEYİCİ adet 50
149 80 LİK LASTİK CONTA adet 40
150 125 LİK LASTİK CONTA adet 20
151 Ø63 PN10 PVC VANA adet 50
152 KLİNGRİT CONTA LEVHA adet 10
153 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 20 adet 50
154 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 25 adet 150
155 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 32 adet 150
156 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 40 adet 100
157 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 50 adet 100
158 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø63 adet 150
159 TE Ø 20 adet 50
160 TE Ø 25 adet 50
161 TE Ø 32 adet 50
162 TE Ø 40 adet 100
163 TE Ø 50 adet 50
164 TE Ø 63 adet 150
165 TE Ø225 adet 2
166 DİRSEK Ø 20 adet 50
167 DİRSEK Ø 25 adet 50
168 DİRSEK Ø 32 adet 50
169 DİRSEK Ø 40 adet 100
170 DİRSEK Ø 50 adet 50
171 DİRSEK Ø 63 adet 200
172 BORU Ø 20 metre 30
173 BORU Ø 25 metre 30
174 BORU Ø 32 metre 30
175 BORU Ø 50 metre 30
176 MANŞON adet 10
177 BORU HDPE Ø 90 metre 30
178 KAUÇUK HORTUM metre 50
179 HORTUM ¾” metre 100
180 1/2" BAHÇE HORTUMU metre 200
181 LASTİK SU HORTUMU ÇAP: 1" metre 200
182 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 75 Min: 7 BAR metre 200
183 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 63 Min: 7 BAR metre 200
184 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 50 Min: 7 BAR metre 300
185 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 40 Min: 7 BAR metre 300
9. KISIM (PANO MALZEMESİ)
1 BIÇAKLI SİGORTA 160A adet 50
2 BIÇAKLI SİGORTA 125A adet 50
3 BIÇAKLI SİGORTA 100A adet 50
4 BIÇAKLI SİGORTA 63A adet 70
5 BIÇAKLI SİGORTA 32A adet 70
6 BIÇAKLI SİGORTA 25A adet 70
7 BIÇAKLI SİGORTA 16A adet 70
8 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 25A adet 10
9 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 32A adet 10
10 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 50A adet 10
11 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 16A adet 25
12 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 20 A adet 25
13 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 25A adet 25
14 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 32A adet 25
15 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1 adet 10
16 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 2 adet 10
17 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 3 adet 10
18 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 4 adet 10
19 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 5 adet 10
20 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 6 adet 10
21 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 7 adet 10
22 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 8 adet 10
23 TİMER (ZAMAN RÖLESİ) adet 5
24 FAZ KORUMA RÖLESİ adet 5
25 KONTAKTÖR 1 adet 10
26 KONTAKTÖR 2 adet 10
27 KONTAKTÖR 3 adet 10
28 KONTAKTÖR 4 adet 10
29 YARDIMCI KONTAK 1 adet 15
30 YARDIMCI KONTAK 2 adet 15
31 RÖLE 1 adet 10
32 KONTAKTÖR 5 adet 10
33 KONTAKTÖR 6 adet 10
34 KONTAKTÖR 7 adet 10
35 KONTAKTÖR 8 adet 10
36 KONTAKTÖR 9 adet 10
37 KONTAKTÖR 10 adet 10
38 KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 1 adet 10
39 KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 2 adet 10
40 OTOMATİK KURMALI ŞALTER adet 3
41 ALÇAK BASINÇ ŞALTERİ (-0,2 / +7,5 BAR) 1 adet 4
42 YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ (8 / 16 BAR) 1 adet 4
43 SİGORTA 1 adet 10
44 SİGORTA 2 adet 10
45 SİGORTA 3 adet 10
46 SİGORTA 4 adet 2
47 TERMİK 1 adet 5
48 TERMİK 2 adet 5
49 LODD CELL adet 6
50 YARDIMCI KONDAKTÖR adet 15
51 DR240_2A adet 5
52 HITACHI X200_040HFEF adet 2
53 HITACHI L100-002NFE adet 10
54 SCHNİDER TELAMATİK(LRD-05) adet 25
55 SCHNİDER MOTOR KORUMA ŞARTERİ TERMİK MANYETİK adet 10
56 SCHNİDER KONDAKTÖR(LC1009) adet 25
57 YÜKSEK GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ SİGORTASI adet 15
58 PANO İKAZ LAMBASI SARI 220V 1 adet 150
59 PANO İKAZ LAMBASI YEŞİL 220V 1 adet 150
60 PANO İKAZ LAMBASI KIRMIZI 220V adet 150
61 PANO İKAZ LAMBASI 24VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 100
62 PANO İKAZ LAMBASI 12 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 50
63 PANO İKAZ LAMBASI 6 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
64 PANO İKAZ LAMBASI 30 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
65 PANO İKAZ LAMBASI 130 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
66 PANO İKAZ LAMBASI 240 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 50
67 RÖLE 2 adet 500
68 RÖLE YUVASI adet 400
69 KABLO YÜZÜĞÜ 0,75MM² kutu 5
70 KABLO YÜZÜĞÜ 1,5MM² kutu 5
71 KABLO YÜZÜĞÜ 2,5MM² kutu 5
72 KABLO YÜZÜĞÜ 4MM² kutu 5
73 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X4MM2) adet 30
74 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X10MM2) adet 30
75 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X16MM2) adet 20
76 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X25MM2) adet 30
77 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X35MM2) adet 20
78 KABLO PABUCU 2,5MM adet 100
79 KABLO PABUCU 4 MM adet 100
80 KABLO PABUCU 6 MM adet 100
81 KABLO PABUCU 10MM adet 100
82 KABLO PABUCU 16MM adet 100
83 YÜKSEK GERİLİM AKIM SINIRLAYICI SİGORTA 1 adet 80
84 YÜKSEK GERİLİM AKIM SINIRLAYICI SİGORTA 2 adet 80
85 PARAFODUR adet 45
86 3X2,5 MM² TTR KABLO metre 700
87 3X1,5 MM² TTR KABLO metre 2.000
88 AKTİF-REAKTİF ELEKTRİK SAYACI adet 1
89 EN 2.5MM BOY 203MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
90 EN 3.6MM BOY 368MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
91 EN 4.8MM BOY 432MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
92 TRAFO adet 4
93 5,5 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 3
94 7,5 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 10
95 11 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 2
96 15 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 2
10. KISIM (PLC MALZEMESİ)
1 ETHERNET SWİTCH 1 adet 20
2 ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ adet 2
3 40/50/60A UC, AKIM TRAFOLU 0… 10 V / 0(4) … 20 MA SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ adet 14
4 4-20MA SİNYAL İZOLATÖRÜ adet 30
5 ANALOG İNPUT KARTI (6ES7 331-1KF02-0AB0) 1 adet 7
6 DİJİTAL İNPUT KARTI (6ES7 321-1BLOO-OAA0) adet 7
7 DİJİTAL ÇIKIŞ MODÜLÜ (6ES7 322-1BL00-0AA0) adet 5
8 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (6ES7 414-3EM06-0AB0) 1 adet 1
9 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (6ES7 315-2EH14-0AB0) adet 1
10 HABERLEŞME MODÜLÜ (CP) adet 4
11 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (DX561/8DI 24 VDC-8DO-T/24VDC 0,5 adet 5
12 DİJİTAL ÇIKIŞ MODÜLÜ (PLC DO561/8DO-T 24VDC) adet 5
13 ANALOG İNPUT KARTI (PLC AI 561/4AI U/I) adet 5
14 DİJİTAL İNPUT KARTI (PLC DI562/16DI 24VDC) adet 5
15 ETHERNET SWİTCH 2 adet 4
16 FİBER ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ (SİEMENS) adet 2
17 GSM MODEM (ENDÜSTRİYEL 3G/4G VPN ROUTER) (ROBUSTEL) adet 5
18 ANALOG İNPUT KARTI (6ES7 431-1KF00-0AB0) 2 adet 1
19 ÖN ADAPTÖR(PHOENIX) adet 1
20 ARABİRİM MODÜLÜ(KLEMENS GRUBU) (PHOENIX) adet 1
21 UPS adet 1
22 GÜÇ KAYNAĞI 1 adet 4
23 GÜÇ KAYNAĞI 2 adet 30
24 UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) adet 10
25 ANALOG İNPUT KARTI(ABB AI 523) adet 5
26 ANALOG İNPUT KARTI MONTAJ RAYI(RACK) (ABB TU516) adet 5
27 ETERNET KABLOSU 1 adet 20
28 ETERNET KABLOSU 2 adet 20
29 ETERNET KABLOSU 3 adet 20
30 ETERNET KABLOSU 4 adet 20
31 SWITCHING REGULATOR POWER FACTOR CORRECTION adet 10
11. KISIM (DOZLAMA POMPASI VE VANA MALZEMESİ)
1 DOZLAMA POMPASI 1 adet 2
2 DOZLAMA POMPASI 2 adet 4
3 DOZLAMA POMPASI 3 adet 2
4 DOZLAMA POMPASI 4 adet 2
5 DOZLAMA POMPASI 5 adet 1
6 DOZLAMA POMPASI 6 adet 2
7 DOZLAMA POMPASI 7 adet 4
8 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 1 adet 1
9 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 1 adet 6
10 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 2 adet 6
11 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 2 adet 1
12 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 3 adet 1
13 VARİL TİPİ TRANSFER POMPASI adet 10
14 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 3 adet 1
15 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 4 adet 1
16 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 5 adet 1
17 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 6 adet 1
18 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 7 adet 1
19 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 8 adet 1
20 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA adet 50
21 HİDROFOR adet 1
22 STATÖR TİP adet 10
23 MEKANİK SALMASTRA adet 10
24 TRANSFER POMPASI adet 10
25 NUMUNE ALMA POMPASI adet 10

İhale Adı Muhtelif Malzeme Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi: İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: 3126161689

ç) Faks numarası: 3123964042

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Tahir TOP Satınalma Şefliği

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Muhtelif Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

11 Grup 575 Kalem Muhtelif Malzeme- Mal Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı İvedik Ambarı

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/298950

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Aski Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mah. 1502-1 Sok No:12 Yenimahalle/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Aski Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mah. 1502-1 Sok No:12 Yenimahalle/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 31.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Aski Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mah. 1502-1 Sok No:12 Yenimahalle/ANKARA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İstekliler ek bir listede teklif verdikleri her malzemenin markasını belirteceklerdir. Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 11 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhalenin tamamına teklif verilebileceği gibi bir veya birden fazla kısmı için de kısmî teklif verilebilecektir. İşin tamamına ya da bir veya birden fazla kısmına teklif verilmesi halinde Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Birim Fiyat Teklif Cetveli, her bir kısım için kısım numaraları ve kısımlara teklif edilen fiyatları da içerecek şekilde verilecektir. İsteklinin yeterlilik değerlendirilmesi, teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İhalenin tamamına yada birden fazla kısmına ait verilen teklifler en uygun olarak değerlendirilip İhale ilgili istekliler üzerinde kalır ise ayrı ayrı Sözleşme yapılmayacak, tek bir Sözleşme imzalanabilecektir

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - altmış(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.

İstekliler tekliflerine vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil edilecektir.
Ayrıca araçlarla nakliye, yükleme, boşaltma giderleri ve her türlü test ve analiz masrafları teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.10.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM ( ELEKTRİK MALZEMESİ)
1 SEYYAR RULO UZATMA (220VOLT - 25 METRE) adet 5
2 FLATÖR (5 METRE) adet 50
3 INFRARED TERMOSTAT (2000W) adet 50
4 INFRARED REZİSTANS CAMI 2000 W adet 50
5 BANT TİPİ ISITICI 5 METRE adet 15
6 BANT TİPİ ISITICI 3 METRE adet 15
7 INFRARED REZİSTANS (2300W) adet 50
8 INFRARED REZİSTANS (2000W) adet 50
9 BANT TİPİ ISITICI 10 METRE adet 30
10 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 1 adet 6
11 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 2 adet 4
12 KUM VE KARBON FİLTRELERİ KONTROL VALFİ YEDEK PARÇALARI 3 adet 4
13 5 KÜTÜKLÜ PNÖMATİK YÖN VALFİ grup 3
14 AKIŞ ÖLÇER (GF P51530-PO 515 ROTOR-X) adet 6
15 BASINÇ TRANSMİTTERİ 1 adet 15
16 BASINÇ TRANSMİTTERİ 2 adet 10
17 BASINÇ TRANSMİTTERİ 3 adet 10
18 BASINÇ TRANSMİTTERİ 4 adet 5
19 SELENOİD VALF BOBİNİ 1 adet 30
20 SELENOİD VALF BOBİNİ 2 adet 15
21 SELENOİD VALF BOBİNİ 3 adet 5
22 SEVİYE SENSÖRÜ 1 adet 8
23 SEVİYE SENSÖRÜ 2 adet 5
24 SEVİYE SENSÖRÜ 3 adet 6
2. KISIM (KLORLAMA EKİPMANI MALZEMESİ)
1 CAM DEBİMETRE AAB5427 adet 3
2 CAM DEBİMETRE AAB2623 adet 3
3 CAM DEBİMETRE 1 adet 5
4 CAM DEBİMETRE 2 adet 10
5 VAKUM REGÜLATÖRÜ KÂĞIT FİLTRE adet 100
6 ÖN KLORLAMA AYAR ŞAFTI adet 10
7 SON KLOR AYAR ŞAFTI adet 5
8 KLOR VAKUM MANOMETRESİ adet 20
9 EVAPORATOR(BUHARLAŞTIRICI) adet 3
10 EVAPORATOR İÇİ HELEZON adet 3
11 AVOPERATÖR KATOTU adet 30
3. KISIM (AYDINLATMA MALZEMESİ)
1 360 DERECE HAREKETLİ SENSÖR adet 200
2 5W AMPUL LED adet 100
3 7W AMPUL LED adet 100
4 10W AMPUL LED adet 100
5 18 WATT FLORESAN AMPÜL adet 200
6 36 WATT FLORESAN AMPÜL adet 200
7 ARMUT AMPÜL 60W adet 160
8 ARMUT AMPÜL 75W adet 160
9 ARMUT AMPÜL 100W adet 160
10 LED SOKAK ARMATÜRÜ (75 WATT) adet 500
11 LED TÜP LAMBA adet 2.000
12 LED AMPUL(12W-50CM) adet 50
13 LED PROJEKTÖR (100WATT, 265 VOLT) adet 25
14 PROJEKTÖR (100 WATT 220V) adet 6
15 TAVAN ARMATÜR (GLOP TİPİ) adet 5
16 2X36 W ETANJ ARMATÜR adet 70
17 2X18 W ETANJ ARMATÜR adet 20
18 SOKAK ARMATÜRÜ LAMBASI 150W adet 100
19 STARTER S10 adet 200
20 STARTER S2 adet 100
4. KISIM (KİMYASAL DEPOLAMA TANKI)
1 KİMYASAL DEPOLAMA TANKI (10 TON) adet 10
2 KİMYASAL DEPOLAMA TANKI 2 (5 TON) adet 10
5. KISIM (EL ALETLERİ MALZEMESİ)
1 SICAK HAVA MAKİNESİ adet 5
2 PENS AMPERMETRE 1 adet 4
3 ÇANTA KAYNAK MAKİNASI adet 3
4 ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNASI adet 2
5 SPİRAL MAKİNASI adet 1
6 YÜZÜK PENSESİ adet 5
7 HAVA ÜFLEME VE EMME KOMPRESSÖRÜ(PANO İÇİ) adet 2
8 5-36KV YÜKSEK GERILIM KONTROL KALEMI adet 5
9 KONUMLANDIRMA KEMERİ adet 6
10 LEDLİ AKROBAT BÜYÜTEÇ IŞIKLI MERCEK 80 LED adet 2
11 TRUE RMS ÖLÇÜ ALETİ adet 4
12 PENS AMPERMETRE 2 adet 4
13 ŞARJLI DARBELİ MATKAP 18 VOLT adet 2
14 DEKUBAJ TESTERE adet 1
15 10 KG KIRICILI DELİCİLİ MATKAP adet 1
16 36 VOLT ŞARJLI KIRICILI DELİCİ adet 1
17 AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA MAKİNESİ adet 1
18 KIRICI/DELİCİ MAKİNESİ adet 1
19 EL GRES POMPASI adet 5
20 KAYNAK PENSESİ adet 5
21 AĞAÇ KESME EL TESTERESİ adet 7
22 AĞAÇ KESME TESTERESİ adet 1
23 AĞAÇ BUDAMA MAKASI adet 15
24 OT KIRPMA MAKASI adet 6
25 LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ adet 4
26 KAYIŞ YAĞ FİLTRESİ SÖKECEĞİ adet 3
27 CONTA KESME MAKASI adet 5
28 CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR (10-13-16-17-19-24) adet 10
29 ÜNİVERSAL FORT PENSE adet 5
30 BİTS UÇ YILDIZ 1 adet 10
31 BİTS UÇ YILDIZ 2 adet 10
32 BİTS UÇ YILDIZ 3 adet 10
33 BİTS UÇ YILDIZ 4 adet 50
34 MAŞALI BORU ANAHTARI 1 adet 2
35 MAŞALI BORU ANAHTARI 2 adet 5
36 ÇEKİÇ SAPLI 1 adet 5
37 KLAVUZ TAKIMI takım 5
38 PAFTA TAKIMI takım 3
39 DÜZ FREZE UCU SERİSİ takım 10
40 TORNA KALEMİ YÜZEY TALAŞ ALMA M16 adet 5
41 TORNA KALEMİ DİŞ AÇMA M12 adet 2
42 TORNA KALEMİ ALIN TORNALAMA M12 adet 2
43 ELMAS UÇ DİŞ AÇMA ELMAS 60 (TALAŞ ALMA) adet 30
44 ELMAS UÇ DİŞ AÇMA ELMAS 60 (DİŞ AÇMA) adet 20
45 ELMAS UÇ DELİK İÇİ TORNALAMA 666X adet 30
46 ELMAS UÇ ALIN TORNALAMA 333X adet 30
47 NOKTA (DELİCİ) 19`LUK adet 5
48 NOKTA (DELİCİ) 20`LİK adet 5
49 NOKTA (DELİCİ) 11`LİK adet 10
50 NOKTA (DELİCİ) 10`LUK adet 10
51 MANDREN 1-16 MM adet 5
52 MANDREN 1-20 MM adet 5
53 MANDREN 1-24 MM adet 5
54 SEKMAN PENSESİ İÇ DÜZ adet 6
55 SEKMAN PENSESİ DIŞ DÜZ adet 6
56 SEKMAN PENSESİ İÇ EĞRİ adet 9
57 SEKMAN PENSESİ DIŞ EĞRİ adet 9
58 PLAZMA KESİM MAKİNASI KESME KİTİ takım 1
59 SIRALI TEL FIRÇA adet 20
60 ÇELİK HALAT metre 400
61 BEZ HALAT adet 10
62 BEZ YUVARLAK HALAT metre 200
63 BEZ YUVARLAK İNCE HALAT metre 300
64 FREZE TEZGÂHI adet 1
65 METAL TAKIM ÇANTASI adet 5
66 TEKNİSYEN EL ALETİ ÇANTASI adet 5
67 YÜZÜK PENSESİ. adet 5
68 KUMPAS adet 5
69 DEMİR TESTERESİ adet 10
70 DEMİR TESTERE AĞZI adet 50
71 9-32 MM KOMBİNE CIRCIR ANAHTAR SETİ adet 8
72 9-32 MM KOMBİNE ANAHTAR SETİ adet 6
73 100 LÜK ZİNCİRLİ ANAHTAR 4`` adet 1
74 LOKMA TAKIMI adet 5
75 ÜÇGEN EĞE 1 adet 6
76 YUVARLAK EĞE 1 adet 6
77 ÇEKİÇ (0,5 KG) adet 10
78 ÇEKİÇ (1 KG) adet 10
79 AĞIZ ANAHTAR TAKIMI 6-32 (2) takım 1
80 YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 6-32 takım 1
81 1`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
82 1 1/2`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
83 2`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
84 3`` BORU ANAHTARI (MAŞALI) adet 2
85 TEL FIRÇA adet 5
86 TÖRPÜ İNCE DİŞ 1 adet 7
87 TÖRPÜ KALIN DİŞ 1 adet 6
88 KESME TAŞI 1 paket 5
89 KESME TAŞI 2 paket 5
90 SAPLI MOP ZIMPARALAR paket 2
91 SAPLI TAŞLAR (FORM-D) paket 2
92 HİLTİ UCU TAKIMI takım 5
93 ŞERİT METRE adet 10
94 ZIMPARA TAŞI(SABİT) adet 5
95 SARI SAÇAKLI ÇANAK TEL FIRÇA adet 5
96 SİYAH BURGULU ÇANAK TEL FIRÇA adet 5
97 100 NUMARA KÂĞIT ZIMPARA adet 50
98 TAŞLAMA VE KESME MAKİNASI SPİRAL CİHAZI adet 1
99 AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI adet 3
100 SU JETİ adet 20
6. KISIM (MEKANİK MALZEMESİ)
1 RUTİL ELEKTROT (2,5MM) 1 paket 20
2 RUTİL ELEKTROT (3,25MM) paket 10
3 BAZİK ELEKTROT (2,5MM) 1 paket 60
4 BAZİK ELEKTROT (3,25MM) paket 30
5 SELÜLOZİK ELEKTROT 1 paket 5
6 SELÜLOZİK ELEKTROT 2 paket 5
7 PASLANMAZ ELEKTROT 1 paket 10
8 V KAYIŞI SPC 2800 adet 10
9 V KAYIŞI SPB 3000 adet 10
10 V KAYIŞI XPB 2650 adet 15
11 V KAYIŞI DİŞLİ 22X8X675 adet 20
12 V KAYIŞI PIX XPB 3150 LP adet 10
13 V KAYIŞI 17X1775 Lİ adet 12
14 V KAYIŞI 9.5X1350 LA adet 8
15 V KAYIŞI 17X1800 Lİ adet 8
16 V KAYIŞI SPA 2000 LW adet 6
17 V KAYIŞI SPZ 1420 adet 10
18 V KAYIŞI XPB 2120 adet 12
19 EL GRES POMPASI HORTUMU adet 10
20 GRESÖRLÜK – METAL METRİK 8 adet 20
21 GRESÖRLÜK – METAL METRİK 10 adet 20
22 METAL YAĞDANLIK adet 5
23 TÜPLÜ PÜRMÜZ KARTUŞU adet 20
24 DİŞLİ PENSTOK MİLİ adet 10
25 PENSTOK MİLİ SARI DİŞLİ adet 100
26 GAZ ALTI KAYNAK TELİ metre 200
27 SARI KAYNAK TELİ kilogram 2
28 SARI KAYNAK TELİ PASTASI kilogram 3
29 POLYEMİD DOLU MALZEME 150MM metre 5
30 POLYEMİD DOLU MALZEME 110MM metre 5
31 POLYEMİD DOLU MALZEME 75MM metre 5
32 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (13 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
33 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (17 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
34 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (20 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
35 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (24 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
36 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (32 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
37 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (36 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
38 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (40 ANAHTAR AĞIZ) metre 20
39 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 6 KÖŞELİ (46 ANAHTAR AĞIZ) metre 10
40 KALAYLI BRONZ DOLU MALZEME 90 MM metre 5
41 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 20MM metre 20
42 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 32MM metre 20
43 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 50MM metre 20
44 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 63MM metre 20
45 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 75MM metre 20
46 PİRİNÇ(SARI) DOLU MALZEME 90MM metre 10
47 PİSLİK TUTUCU CAM YÜNÜ ELYAF kilogram 10
48 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (1/2") adet 200
49 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (3/4") adet 100
50 NİPEL 3/4" (SARI) adet 10
51 METAL NİPEL-GALVANİZLİ (1") adet 50
52 NİPEL 1" (SARI) adet 10
53 BAKIR BORU metre 300
54 4*35 AKILLI VİDA kutu 3
55 4*50AKILLI VİDA kutu 3
56 M14X200 CİVATA VE SOMUN kutu 5
57 M16X90 CİVATA VE SOMUN kutu 5
58 M16X140 CİVATA VE SOMUN kutu 5
59 M18X110 CIVATA VE SOMUN kutu 5
60 M18X320 CİVATA VE SOMUN kutu 5
61 PAS SÖKÜCÜ SPREY adet 50
62 1/2 DIŞ DİŞ MUSLUK (UZUN) adet 50
63 GRES (KAVUÇUKLU) kilogram 20
64 PASLANMAZ ELEKTROT 2 paket 5
65 CİVATA+SOMUN 1 adet 60
66 PUL 1 adet 150
67 CİVATA+SOMUN 2 adet 60
68 PUL 2 adet 150
7. KISIM (BOYA MALZEMESİ)
1 PLASTİK BOYA İÇ CEPHE (BEYAZ ) litre 300
2 PLASTİK BOYA DIŞ CEPHE (FISTIK YEŞİLİ ) litre 75
3 PLASTİK BOYA DIŞ CEPHE MAVİ litre 300
4 YAĞLI BOYA KOYUMAVİ litre 300
5 YAĞLI BOYA BEYAZ litre 90
6 YAĞLI BOYA LACİVERT litre 150
7 YAĞLI BOYA GRİ litre 150
8 ASTAR BOYA(ANTİPAS) GRİ litre 300
9 BOYA FIRÇASI 1 NUMARA adet 20
10 BOYA FIRÇASI 2 NUMARA adet 20
11 BOYA FIRÇASI 3 NUMARA adet 20
12 BOYA RULOSU 10 CM adet 500
13 BOYA RULOSU 20 CM adet 20
8. KISIM (HIRDAVAT VE SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ)
1 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 20 CM. adet 10
2 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 50 CM. adet 5
3 1/2 FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 70 CM. adet 10
4 3/8 D FLEX ÇELİK LAVABO HORTUMU 70 CM. adet 10
5 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 1 MM adet 3
6 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 2 MM adet 3
7 KLİNGRİK CONTA TABAKASI 3 MM adet 3
8 CONTA 50`LİK adet 50
9 CONTA 65`LİK adet 100
10 CONTA 75`LİK adet 50
11 CONTA 100`LÜK adet 80
12 1/2 ARA MUSLUĞU adet 20
13 MUSLUK 1/2" adet 10
14 1/2 DIŞ DİŞ MUSLUK (UZUN) adet 10
15 ALTTAN ÇIKIŞLI MUTFAK BATARYASI adet 10
16 ALTTAN ÇIKIŞLI BANYO LAVABO BATARYASI adet 10
17 KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU adet 20
18 PVC 1/2 BORU metre 90
19 PVC BORU Ø25 metre 120
20 PVC BORU Ø40 metre 210
21 PVC BORU Ø75 metre 120
22 PVC BORU Ø110 metre 60
23 METAL GALVANİZLİ BORU 1/2" metre 60
24 METAL GALVANİZLİ BORU 3/4" metre 60
25 METAL GALVANİZLİ BORU 1`` metre 60
26 PPRC BORU 20 MM metre 120
27 PPRC ATLAMA MANŞON 20 MM adet 30
28 PPRC DİRSEK 20 MM, 45° AÇIYA SAHİP adet 30
29 PPRC DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 100
30 PPRC TE 20 MM adet 40
31 PPRC İÇ DİŞ TE 20 MM adet 30
32 PPRC DIŞ DİŞ TE 20 MM adet 30
33 PPRC MANŞON 20 MM adet 100
34 PPRC VANA (KÜRESEL) 20 MM adet 20
35 PPRC REKORLU VANA 20 MM adet 15
36 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
37 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 20 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
38 PPRC İÇ DİŞ REKOR 20 MM adet 20
39 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 20 MM adet 20
40 PPRC BORU 25 MM metre 120
41 PPRC REDİKSİYON 25 - 20 adet 25
42 PPRC 25*1/2*25 TE adet 20
43 PPRC 25*20*25 TE adet 20
44 PPRC DİRSEK 25 MM. 45° AÇIYA SAHİP adet 30
45 PPRC DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 100
46 PPRC TE 25 MM adet 25
47 PPRC MANŞON 25 MM adet 100
48 PPRC VANA (KÜRESEL) 25 MM adet 20
49 PPRC REKORLU VANA 25 MM adet 20
50 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 25
51 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 25 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 20
52 PPRC İÇ DİŞ TE 25 MM adet 20
53 PPRC DIŞ DİŞ TE 25 MM adet 20
54 PPRC İÇ DİŞ REKOR 25 MM adet 20
55 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 25 MM adet 20
56 PPRC ATLAMA MAŞONU 25 MM adet 25
57 PPRC BORU 32 MM metre 90
58 PPRC REDİKSİYON 32 - 25 adet 20
59 PPRC DİRSEK 32 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
60 PPRC TE 32 MM adet 20
61 PPRC REKORLU VANA 32 MM adet 15
62 PPRC MANŞON 32 MM adet 50
63 PPRC VANA (KÜRESEL) 32 MM adet 20
64 PPRC İÇ DİŞ REKOR 32 MM adet 20
65 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 32 MM adet 20
66 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 32 MM. 90° adet 20
67 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 32 MM. 90° adet 20
68 PPRC 32*25*32 TE adet 15
69 PPRC 32*3/4*32 TE adet 10
70 PPRC BORU 40 MM metre 60
71 PPRC REDİKSİYON 40 - 32 adet 15
72 PPRC DİRSEK 40 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
73 PPRC TE 40 MM adet 20
74 PPRC REKORLU VANA 40 MM adet 10
75 PPRC MANŞON 40 MM adet 20
76 PPRC VANA (KÜRESEL) 40 MM adet 10
77 PPRC İÇ DİŞ REKOR 40 MM adet 10
78 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 40 MM adet 10
79 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 40 MM. 90° adet 10
80 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 40 MM. 90° adet 10
81 PPRC BORU 50 MM metre 60
82 PPRC REDİKSİYON 50 - 40 adet 10
83 PPRC DİRSEK 50 MM. 90° AÇIYA SAHİP adet 50
84 PPRC TE 50 MM adet 20
85 PPRC REKORLU VANA 50 MM adet 10
86 PPRC MANŞON 50 MM adet 20
87 PPRC VANA (KÜRESEL) 50 MM adet 10
88 PPRC İÇ DİŞ REKOR 50 MM adet 10
89 PPRC DIŞ DİŞ REKOR 50 MM adet 10
90 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 50 MM. 90° adet 10
91 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK 50 MM. 90° AÇIYA adet 10
92 PPRC 2`Lİ BORU KELEPÇESİ adet 50
93 PPRC BORU KELEPÇESİ. 20MM. adet 50
94 PPRC 2’Lİ BORU KELEPÇESİ. 25MM. adet 50
95 PPRC BORU KELEPÇESİ adet 50
96 METAL KÜRESEL VANA 1/2" MİNİ adet 30
97 METAL KÜRESEL VANA 1/2" adet 50
98 METAL KÜRESEL VANA 3/4" adet 30
99 METAL KÜRESEL VANA 1" adet 20
100 METAL KÜRESEL VANA 2" adet 30
101 PVC VANA Ø 75 PN 16 adet 50
102 PVC VANA Ø 90 PN 16 adet 20
103 PVC VANA Ø 110 PN 16 adet 40
104 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 25 adet 30
105 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 32 adet 30
106 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 32. adet 30
107 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 40 adet 30
108 PVC ÇEKVALF(TOPLU) Ø 75 adet 30
109 PVC FLANŞ Ø 75 adet 60
110 PVC ADAPTÖR adet 60
111 METAL MANŞON-GALVANİZ 1/2" adet 200
112 METAL MANŞON-GALVANİZ 3/4" adet 200
113 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 1/2" adet 50
114 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 3/4" adet 50
115 METAL KÖR TAPA-GALVANİZ 1" adet 30
116 PVC MANŞON Ø 75 adet 200
117 PVC MANŞON Ø 90 adet 50
118 PVC MANŞON Ø 110 adet 30
119 PVC T PARÇA 1 adet 30
120 PVC T PARÇA 2 adet 30
121 PVC T PARÇA 3 adet 20
122 PVC DİRSEK 90º 1 adet 50
123 PVC DİRSEK 90º 2 adet 60
124 PVC DİRSEK 90º 3 adet 40
125 PVC DİRSEK 90º 4 adet 20
126 METAL REDÜKSİYON-GALVANİZ adet 200
127 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 1/2" adet 50
128 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 3/4" adet 30
129 METAL KUYRUKLU DİRSEK-GALVANİZ 1" adet 30
130 Ø32 / Ø25 REDİKSİYON PVC adet 30
131 Ø40 / Ø32 REDİKSİYON PVC adet 30
132 Ø50 / Ø40 REDİKSİYON PVC adet 30
133 Ø75 / Ø63 REDİKSİYON PVC adet 20
134 Ø90 / Ø75 REDİKSİYON PVC adet 20
135 Ø110 / Ø90 REDİKSİYON PVC adet 10
136 PVC DOLU MALZEME Ø 25 metre 50
137 PVC DOLU MALZEME Ø 32 metre 50
138 PVC DOLU MALZEME Ø 40 metre 50
139 PVC DOLU MALZEME Ø 50 metre 50
140 PVC DOLU MALZEME Ø 63 metre 50
141 PVC DOLU MALZEME Ø 75 metre 50
142 PVC DOLU MALZEME Ø 90 metre 50
143 PVC DOLU MALZEME Ø 110 metre 30
144 LASTİK KEÇE adet 50
145 SIVI CONTA adet 150
146 POLİÜRETAN KÖPÜK adet 50
147 TEFLON BANT adet 250
148 PVC YÜZEY TEMİZLEYİCİ adet 50
149 80 LİK LASTİK CONTA adet 40
150 125 LİK LASTİK CONTA adet 20
151 Ø63 PN10 PVC VANA adet 50
152 KLİNGRİT CONTA LEVHA adet 10
153 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 20 adet 50
154 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 25 adet 150
155 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 32 adet 150
156 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 40 adet 100
157 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø 50 adet 100
158 YAPIŞTIRMA MANŞON Ø63 adet 150
159 TE Ø 20 adet 50
160 TE Ø 25 adet 50
161 TE Ø 32 adet 50
162 TE Ø 40 adet 100
163 TE Ø 50 adet 50
164 TE Ø 63 adet 150
165 TE Ø225 adet 2
166 DİRSEK Ø 20 adet 50
167 DİRSEK Ø 25 adet 50
168 DİRSEK Ø 32 adet 50
169 DİRSEK Ø 40 adet 100
170 DİRSEK Ø 50 adet 50
171 DİRSEK Ø 63 adet 200
172 BORU Ø 20 metre 30
173 BORU Ø 25 metre 30
174 BORU Ø 32 metre 30
175 BORU Ø 50 metre 30
176 MANŞON adet 10
177 BORU HDPE Ø 90 metre 30
178 KAUÇUK HORTUM metre 50
179 HORTUM ¾” metre 100
180 1/2" BAHÇE HORTUMU metre 200
181 LASTİK SU HORTUMU ÇAP: 1" metre 200
182 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 75 Min: 7 BAR metre 200
183 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 63 Min: 7 BAR metre 200
184 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 50 Min: 7 BAR metre 300
185 LASTİK HORTUM ÇAP: Ø 40 Min: 7 BAR metre 300
9. KISIM (PANO MALZEMESİ)
1 BIÇAKLI SİGORTA 160A adet 50
2 BIÇAKLI SİGORTA 125A adet 50
3 BIÇAKLI SİGORTA 100A adet 50
4 BIÇAKLI SİGORTA 63A adet 70
5 BIÇAKLI SİGORTA 32A adet 70
6 BIÇAKLI SİGORTA 25A adet 70
7 BIÇAKLI SİGORTA 16A adet 70
8 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 25A adet 10
9 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 32A adet 10
10 TRİFAZE OTOMATİK SİGORTA 50A adet 10
11 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 16A adet 25
12 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 20 A adet 25
13 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 25A adet 25
14 MONOFAZE OTOMATİK SİGORTA 32A adet 25
15 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1 adet 10
16 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 2 adet 10
17 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 3 adet 10
18 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 4 adet 10
19 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 5 adet 10
20 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 6 adet 10
21 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 7 adet 10
22 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 8 adet 10
23 TİMER (ZAMAN RÖLESİ) adet 5
24 FAZ KORUMA RÖLESİ adet 5
25 KONTAKTÖR 1 adet 10
26 KONTAKTÖR 2 adet 10
27 KONTAKTÖR 3 adet 10
28 KONTAKTÖR 4 adet 10
29 YARDIMCI KONTAK 1 adet 15
30 YARDIMCI KONTAK 2 adet 15
31 RÖLE 1 adet 10
32 KONTAKTÖR 5 adet 10
33 KONTAKTÖR 6 adet 10
34 KONTAKTÖR 7 adet 10
35 KONTAKTÖR 8 adet 10
36 KONTAKTÖR 9 adet 10
37 KONTAKTÖR 10 adet 10
38 KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 1 adet 10
39 KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 2 adet 10
40 OTOMATİK KURMALI ŞALTER adet 3
41 ALÇAK BASINÇ ŞALTERİ (-0,2 / +7,5 BAR) 1 adet 4
42 YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ (8 / 16 BAR) 1 adet 4
43 SİGORTA 1 adet 10
44 SİGORTA 2 adet 10
45 SİGORTA 3 adet 10
46 SİGORTA 4 adet 2
47 TERMİK 1 adet 5
48 TERMİK 2 adet 5
49 LODD CELL adet 6
50 YARDIMCI KONDAKTÖR adet 15
51 DR240_2A adet 5
52 HITACHI X200_040HFEF adet 2
53 HITACHI L100-002NFE adet 10
54 SCHNİDER TELAMATİK(LRD-05) adet 25
55 SCHNİDER MOTOR KORUMA ŞARTERİ TERMİK MANYETİK adet 10
56 SCHNİDER KONDAKTÖR(LC1009) adet 25
57 YÜKSEK GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ SİGORTASI adet 15
58 PANO İKAZ LAMBASI SARI 220V 1 adet 150
59 PANO İKAZ LAMBASI YEŞİL 220V 1 adet 150
60 PANO İKAZ LAMBASI KIRMIZI 220V adet 150
61 PANO İKAZ LAMBASI 24VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 100
62 PANO İKAZ LAMBASI 12 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 50
63 PANO İKAZ LAMBASI 6 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
64 PANO İKAZ LAMBASI 30 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
65 PANO İKAZ LAMBASI 130 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 30
66 PANO İKAZ LAMBASI 240 VOLT(ÇİFT TIRNAKLI) adet 50
67 RÖLE 2 adet 500
68 RÖLE YUVASI adet 400
69 KABLO YÜZÜĞÜ 0,75MM² kutu 5
70 KABLO YÜZÜĞÜ 1,5MM² kutu 5
71 KABLO YÜZÜĞÜ 2,5MM² kutu 5
72 KABLO YÜZÜĞÜ 4MM² kutu 5
73 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X4MM2) adet 30
74 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X10MM2) adet 30
75 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X16MM2) adet 20
76 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X25MM2) adet 30
77 ISI BÜZÜŞMELİ REÇİNELİ EK MUF (4X35MM2) adet 20
78 KABLO PABUCU 2,5MM adet 100
79 KABLO PABUCU 4 MM adet 100
80 KABLO PABUCU 6 MM adet 100
81 KABLO PABUCU 10MM adet 100
82 KABLO PABUCU 16MM adet 100
83 YÜKSEK GERİLİM AKIM SINIRLAYICI SİGORTA 1 adet 80
84 YÜKSEK GERİLİM AKIM SINIRLAYICI SİGORTA 2 adet 80
85 PARAFODUR adet 45
86 3X2,5 MM² TTR KABLO metre 700
87 3X1,5 MM² TTR KABLO metre 2.000
88 AKTİF-REAKTİF ELEKTRİK SAYACI adet 1
89 EN 2.5MM BOY 203MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
90 EN 3.6MM BOY 368MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
91 EN 4.8MM BOY 432MM PLASTİK KABLO BAĞI paket 10
92 TRAFO adet 4
93 5,5 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 3
94 7,5 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 10
95 11 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 2
96 15 KW YUMUŞAK YOL VERME SOLF STARTER adet 2
10. KISIM (PLC MALZEMESİ)
1 ETHERNET SWİTCH 1 adet 20
2 ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ adet 2
3 40/50/60A UC, AKIM TRAFOLU 0… 10 V / 0(4) … 20 MA SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ adet 14
4 4-20MA SİNYAL İZOLATÖRÜ adet 30
5 ANALOG İNPUT KARTI (6ES7 331-1KF02-0AB0) 1 adet 7
6 DİJİTAL İNPUT KARTI (6ES7 321-1BLOO-OAA0) adet 7
7 DİJİTAL ÇIKIŞ MODÜLÜ (6ES7 322-1BL00-0AA0) adet 5
8 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (6ES7 414-3EM06-0AB0) 1 adet 1
9 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (6ES7 315-2EH14-0AB0) adet 1
10 HABERLEŞME MODÜLÜ (CP) adet 4
11 MERKEZ İŞLEMCİ BİRİMİ (CPU) (DX561/8DI 24 VDC-8DO-T/24VDC 0,5 adet 5
12 DİJİTAL ÇIKIŞ MODÜLÜ (PLC DO561/8DO-T 24VDC) adet 5
13 ANALOG İNPUT KARTI (PLC AI 561/4AI U/I) adet 5
14 DİJİTAL İNPUT KARTI (PLC DI562/16DI 24VDC) adet 5
15 ETHERNET SWİTCH 2 adet 4
16 FİBER ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ (SİEMENS) adet 2
17 GSM MODEM (ENDÜSTRİYEL 3G/4G VPN ROUTER) (ROBUSTEL) adet 5
18 ANALOG İNPUT KARTI (6ES7 431-1KF00-0AB0) 2 adet 1
19 ÖN ADAPTÖR(PHOENIX) adet 1
20 ARABİRİM MODÜLÜ(KLEMENS GRUBU) (PHOENIX) adet 1
21 UPS adet 1
22 GÜÇ KAYNAĞI 1 adet 4
23 GÜÇ KAYNAĞI 2 adet 30
24 UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) adet 10
25 ANALOG İNPUT KARTI(ABB AI 523) adet 5
26 ANALOG İNPUT KARTI MONTAJ RAYI(RACK) (ABB TU516) adet 5
27 ETERNET KABLOSU 1 adet 20
28 ETERNET KABLOSU 2 adet 20
29 ETERNET KABLOSU 3 adet 20
30 ETERNET KABLOSU 4 adet 20
31 SWITCHING REGULATOR POWER FACTOR CORRECTION adet 10
11. KISIM (DOZLAMA POMPASI VE VANA MALZEMESİ)
1 DOZLAMA POMPASI 1 adet 2
2 DOZLAMA POMPASI 2 adet 4
3 DOZLAMA POMPASI 3 adet 2
4 DOZLAMA POMPASI 4 adet 2
5 DOZLAMA POMPASI 5 adet 1
6 DOZLAMA POMPASI 6 adet 2
7 DOZLAMA POMPASI 7 adet 4
8 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 1 adet 1
9 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 1 adet 6
10 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 2 adet 6
11 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 2 adet 1
12 YÜKSEK BASINÇ POMPASI 3 adet 1
13 VARİL TİPİ TRANSFER POMPASI adet 10
14 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 3 adet 1
15 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 4 adet 1
16 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 5 adet 1
17 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 6 adet 1
18 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 7 adet 1
19 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA 8 adet 1
20 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA adet 50
21 HİDROFOR adet 1
22 STATÖR TİP adet 10
23 MEKANİK SALMASTRA adet 10
24 TRANSFER POMPASI adet 10
25 NUMUNE ALMA POMPASI adet 10
Okas Kodu Okas Açıklaması
09310000 Elektrik
34913000 Yedek parça
31000000 Elektrikli makine, cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri; aydınlatma
44611400 Depolama tankları
44512000 Diğer çeşitli el aletleri
37411140 Bağlantı elemanları
44000000 İnşaat yapı ve malzemeleri; inşaatlarda kullanılan yardımcı/destek ürünler (elektrikli araçlar hariç)
44162100 Boru malzemeleri, boru tesisat malzemeleri
30195000 Panolar
43323000 Sulama ekipmanı

< GERİ DÖN