Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/286211

İhale No: 2019/286211
DİKKAT!

Bu ihale için 1 düzeltme 8 iptal ilanı var!

İNCELE
İhale Adı Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin)
 • İhale No 2019/286211
 • Şehir ޞırnak
 • İhale Tarihi 30.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 01.07.2019 03:16
 • Telefon 4862161828
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve BAĞLI (Şırnak D.H - Şırnak ADSM - Cizre ADSM - Silopi D.H - İdil D.H - B.Şebap D.H - Uludere D.H) SAĞLIK TESİSLERİ
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İptal Edilmiş
İhale Adı Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin)
DİŞ TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz için) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/286211
1-İdarenin
a) Adresi:CUMHURİYET MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ÖZEL İDARE KARŞISI 12 73000 - MERKEZ / ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası:4862161828 - 4862161829
c) Elektronik Posta Adresi:sirnak@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
203 Kalem DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve BAĞLI (Şırnak D.H - Şırnak ADSM - Cizre ADSM - Silopi D.H - İdil D.H - B.Şebap D.H - Uludere D.H) SAĞLIK TESİSLERİ
c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 15 (onbeş) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 15 (onbeş) gün içerisinde peyderpey yapılacaktır. İşin süresi 365 takvim günüdür. İhale konusu mallar mesai günleri 09:00-15:00 saatleri arasında, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Muayene Kabul Komisyonu Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati:30.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin (üretici/ithalatçı ve bayilerinin) , T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya ÜTS’de kayıtlı olması ve teklif verdikleri malzemenin de TITUBB`da veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. İstekliler tarafından teklif verdikleri malzemenin (cihaz ve testlerin tamamının) (TITUBB veya ÜTS Kodunun (barkod) belirtilmesi zorunludur. (T.C. Sağlık Bankalığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı duyuru ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2008/36 sayılı genelge) ( Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi bulunmayan malzemeleri teklif eden isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin UBB veya ÜTS’de tedarikçisi ya da tedarikçi firmanın kayıtlı bayisi olmak zorundadır.( Bir malzemenin UBB veya ÜTS’ye kayıtlı olması yeterli olmayıp aynı zamanda distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de UBB veya ÜTS’de tanımlanmış olması gereklidir.)Firmalar teklif etmiş oldukları malzemelerin UBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri ve UBB veya ÜTS kayıt numaralarını birim fiyat teklif cetvellerinde göstermelidirler. Belgelerin çıktılarını ihale dosyasına sunmalıdırlar. Sunmuş oldukları UBB veya ÜTS çıktıların kaçıncı kaleme ait olduğu sağ üst köşelerine yazılacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Malzemelere ait numune getirilmesi zorunludur. Numunesi istenen tıbbi malzemelerin ihale saatinden önce teklif zarfı ile birlikte numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, bütün numuneler bir koliye konarak üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp, numune teslim tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir. Numunesi olmayan veya İhale Komisyonu incelemesi neticesinde numunesi teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 2- İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı olarak ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel teşebbüslerden alınmış her türlü tıbbi sarf malzeme alım işi benzer iş sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin)
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 YÜZ KORUYUCU MASKE (ŞEFFAF SİPER) adet SARF 280
2 HASTA ÖNLÜĞÜ rulo SARF 764
3 HEKİM ÖNLÜĞÜ NON STERİL (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 310
4 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo SARF 1.140
5 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet SARF 257.000
6 AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ paket SARF 220
7 DENTAL RULO PAMUK 600 LUK rulo SARF 515
8 PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET) paket SARF 255
9 TETİYER KILIFI kutu SARF 165
10 DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) (TEK KULLANIMLIK) paket SARF 784
11 PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI kutu SARF 300
12 PERİAPİKAL FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI kutu SARF 735
13 AERATÖR BAŞLIĞI (HAVA YASLIKLI) BUTONLU (LED IŞIKLI) STANDART BOY adet SARF 108
14 AERATÖR BAŞLIĞI (HAVA YASLIKLI) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) STANDART BOY adet SARF 45
15 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (ANAHTARLI) LED IŞIKSIZ adet SARF 65
16 ANGULDRUVA (KLİNİK) ANAHTARLI (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK adet SARF 76
17 PİYASEMEN (CERRAHİ) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) adet SARF 15
18 PİYASEMEN (KLİNİK) ANAHTARLI (LED IŞIKSIZ) adet SARF 21
19 KAVİTRON CİHAZI / DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI (ÜNİTE MONTE) adet SARF 45
20 IŞINLI DOLGU CİHAZI(ÜNİTE MONTE) adet SARF 43
21 AERATÖR YAĞI 500 ML adet SARF 112
22 TUNGSTEN CARBİDE FREZ ROND CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 45
23 TUNGSTEN CARBİDE FREZ FİSSÜR CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 25
24 ÇELİK FREZ KONİK CANAVAR CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 42
25 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND) adet SARF 3.720
26 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR) adet SARF 3.510
27 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇLU) adet SARF 2.525
28 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT) adet SARF 2.070
29 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK) adet SARF 520
30 ÇELİK FREZ ANGULDURVA İÇİN (ROND) adet SARF 1.850
31 GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ adet SARF 70
32 ELMAS FREZ ANGULDURVA İÇİN (FİSSÜR) adet SARF 370
33 HARD FREZ CANAVAR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN adet SARF 143
34 PORSELEN FREZİ adet SARF 75
35 CAM PETRI KUTUSU adet SARF 135
36 PETRI KUTUSU adet SARF 70
37 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:1 kutu SARF 85
38 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:2 kutu SARF 261
39 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:3 kutu SARF 295
40 KAİDE LAKI (AMALGAM LİNER) adet SARF 23
41 AMALGAM ZIMPARASI DÜZ paket SARF 63
42 KOMPOZİT SETİ (A1+A2+A3) set SARF 352
43 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A1) tüp SARF 272
44 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A2) tüp SARF 422
45 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3) tüp SARF 215
46 IŞIKLI AKIŞKAN KOMPOZİT SETİ adet SARF 345
47 IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ adet SARF 48
48 PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ IŞIKLA SERTLEŞEN adet SARF 58
49 KOMPOZİT CİLA LASTİĞİ KAHVE,ALEV kutu SARF 145
50 KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT kutu SARF 91
51 ASİT ETCHİNG JEL adet SARF 85
52 BONDİNG FIRÇASI adet SARF 367
53 ASİTLEME GEREKTİRMEYEN KENDİNDEN JENERASYONLU BONDİNG adet SARF 132
54 TEK FAZLI, ÜNİVERSAL, IŞIKLA SERTLEŞEN BONDİNG AJANI, SET 5 ML LİKİT adet SARF 229
55 IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER SİMAN paket SARF 289
56 CAM İYONOMER RESTORASYON MATERYALİ DOLGU İÇİN (TOZ+LİKİD) kutu SARF 127
57 GEÇİCİ YAPISTIRICILAR / YAPIŞTIRICI SİMAN set SARF 87
58 POLİKARBOKSİLAT KRON, KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI kutu SARF 155
59 ÇİNKO FOSFAT SİMAN kutu SARF 130
60 ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN, 40GR. TOZ, 15 ML LİKİT kutu SARF 213
61 DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR kutu SARF 101
62 SİMAN CAMI adet SARF 355
63 GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR kutu SARF 145
64 KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ kutu SARF 172
65 KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI kutu SARF 278
66 KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET kutu SARF 184
67 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(KLORHEKSİDİN İÇEREN) kutu SARF 319
68 SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (500 ML) set SARF 631
69 KANAL KAYGANLAŞTIRICI JEL (EDTA) set SARF 171
70 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK litre SARF 347
71 BATİKAR ANTİSEPTİK 100 ML ÇÖZELTİ adet SARF 212
72 OKSİJENLİ SU 100 CC litre SARF 298
73 KANAL EĞESİ 25MM NO: 10 kutu SARF 110
74 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ 25MM NO 15/40 kutu SARF 195
75 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ 25MM NO 45/80 kutu SARF 73
76 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ KARMA PAKET kutu SARF 80
77 H TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET kutu SARF 210
78 H TİPİ KANAL EĞESİ 45/80 kutu SARF 55
79 K TİPİ KANAL EĞESİ 45/80 KARMA PAKET kutu SARF 35
80 H TİPİ KANAL EĞESİ NO: 45-80 kutu SARF 35
81 KANAL EĞESİ 25MM NO: 45/80 kutu SARF 45
82 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK blister SARF 1.260
83 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK blister SARF 705
84 TİRNEF SARI blister SARF 15
85 TİRNEF KIRMIZI blister SARF 45
86 TİRNEF MAVİ blister SARF 35
87 DENTAL SPREADER 15/40 KARMA PAKET blister SARF 125
88 LENTİLO 15-40 NO kutu SARF 155
89 PAPER POİNT 15-40 kutu SARF 344
90 PAPER POİNT 45-80 kutu SARF 84
91 GUTTA PERCHA NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 80
92 GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK kutu SARF 70
93 GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 1.360
94 GUTTA PERCHA 05 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 120
95 GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 470
96 KÖK KANAL VİDASI, TİTANYUM, 120?LİK set SARF 29
97 GUTTA KESME CİHAZI adet SARF 19
98 ENDOBLOK adet SARF 21
99 ENDOBOX adet SARF 18
100 KAN DURDURUCU SÜNGER kutu SARF 96
101 HEMOSTATİK LİKİT AJAN, KANAMA DURDURUCU 5(±1)CC kutu SARF 72
102 ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU kutu SARF 32
103 ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ 500 (±50) GR POŞET paket SARF 700
104 SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ adet SARF 80
105 SİLİKONLU 2. ÖLÇÜ MADDESİ (KATALİZÖR+BASE) adet SARF 80
106 ARTİKÜLASYON KAĞIDI, KIRMIZI kutu SARF 172
107 POLİSAJ DETERTRAJ FIRÇASI kutu SARF 232
108 POLİSAJ LASTİK DİŞ PARLATMA SETİ kutu SARF 124
109 POLİSAJ (POLİTÜR) PATI kutu SARF 81
110 PULPA DEVİTALİZASYON PATI kutu SARF 46
111 DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA KİTİ kutu SARF 22
112 DİŞ ETİ RETRAKSİYON İPİ kutu SARF 40
113 DENTİN KORUYUCU VE HASSASİYET GİDERİCİ LİKİT kutu SARF 29
114 FLORLAMA JELİ adet SARF 30
115 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 24 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM kutu SARF 128
116 BİSTÜRİ UCU kutu SARF 94
117 BİSTURİ SAPI adet SARF 81
118 MATRİKS BANDI kutu SARF 857
119 MATRİKS TAŞIYICI PORT adet SARF 220
120 KAVİTRON UCU set SARF 170
121 AYNA SAPI adet SARF 675
122 AYNA BAŞI adet SARF 3.575
123 SOND adet SARF 500
124 PRESEL adet SARF 290
125 SİMAN FULVARI adet SARF 480
126 AMALGAM FULVARI adet SARF 320
127 KRETUAR adet SARF 265
128 AĞIZ SPATÜLÜ adet SARF 590
129 SİMAN SPATÜLÜ adet SARF 490
130 BURNİSHER ( AMALGAM ŞAKİLLENDİRİCİ ) adet SARF 200
131 EXCAVATÖR adet SARF 205
132 CERRAHİ KÜRET adet SARF 240
133 CERRAHİ MAKAS adet SARF 101
134 PORTEGÜ adet SARF 123
135 KEMİK PENSİ adet SARF 26
136 KEMİK EĞESİ kutu SARF 43
137 DAVYE TAKIMI set SARF 49
138 ELEVATÖR BEİN adet SARF 190
139 ELEVATÖR FLOHR (SAĞ-SOL) adet SARF 55
140 ELEVATÖR CRAYER (SAĞ-SOL) adet SARF 60
141 ELAVATÖR WİNTER (SAĞ-SOL) adet SARF 35
142 PERİOST ELEVATÖRÜ adet SARF 52
143 CERRAHİ KÜVET METAL adet SARF 19
144 OTOMATİK AĞIZ EKARTÖRÜ adet SARF 40
145 AMALGAM TABANCASI adet SARF 15
146 KRON SÖKÜCÜ (OTOMATİK) adet SARF 38
147 KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ MANUEL adet SARF 33
148 ÖLÇÜ KAŞIĞI (DİŞSİZ ALT-ÜST, 1, 2, 3 NOLU) adet SARF 100
149 ÖLÇÜ KAŞIĞI (DİŞLİ ALT-ÜST, 1, 2, 3 NOLU) adet SARF 50
150 KENNEDY MODİFİKASYONLU ÖLÇÜ KAŞIĞI (1, 2, 3 NOLU) adet SARF 100
151 FLOR JEL KAŞIĞI KÜÇÜK,ORTA,BÜYÜK BOY adet SARF 130
152 AKRİLİK DİŞ( 28’LİK) TAKIM takım SARF 1.050
153 AKRİL DİŞ(16 LIK) takım SARF 500
154 IŞINLI BAS PLAK kutu SARF 17
155 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN DİREK UYGULANAN SERT takım SARF 12
156 TORCH adet SARF 100
157 ATEŞ SPATÜLÜ adet SARF 21
158 DENTAL BEYAZ ALÇI torba SARF 12
159 BOL KAŞIĞI adet SARF 35
160 BOL adet SARF 20
161 CAM GODE adet SARF 59
162 KROŞE PENSİ( VALZAKS) adet SARF 17
163 KROŞE PENSİ (DÜZ) adet SARF 17
164 ALÇI MODEL AYIRICI (LAK ) kutu SARF 20
165 LAK FIRÇASI adet SARF 10
166 SEPARE MANDRENİ adet SARF 20
167 MODELAJ MUMU kutu SARF 110
168 MODELAJ SPATÜLÜ adet SARF 25
169 POLİSAJ MOTORU İÇİN PAMUKLU FIRÇA adet SARF 30
170 POLİSAJ MOTORU İÇİN KIL FIRÇA SİYAH adet SARF 10
171 DENTAL SERT ALÇI 1 KG. paket SARF 50
172 SOĞUK AKRİLİK 500 GR + 250 ML LİKİT TAKIM takım SARF 23
173 SICAK AKRİLİK, 1 KG TOZ+500 ML LİKİT TAKIM takım SARF 30
174 TEL FIRÇALAR adet SARF 235
175 ALCI BIÇAĞI adet SARF 18
176 PROTEZ ZIMPARA LASTİĞİ adet SARF 205
177 ALEV KAYNAĞI / OCAK, BUNZEN BEKİ MASA ÜSTÜ GAZLI adet SARF 5
178 MÖL VE MÖLET adet SARF 30
179 TOZ MASKELERİ adet SARF 31
180 KARBON SEPARE kutu SARF 2
181 KORUYUCU GECE PLAĞI kutu SARF 15
182 DENTAL POMZA 500 GR. paket SARF 42
183 MUFLA adet SARF 40
184 PARLATMA LASTİĞİ (MANDRENSİZ) adet SARF 1
185 PARLATMA PASTASI kutu SARF 13
186 OKLÜZÖR adet SARF 15
187 MUFLA BRİTİ İKİLİ adet SARF 40
188 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 1 adet SARF 25
189 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 2 adet SARF 5.000
190 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 3 adet SARF 15
191 DENTAL FOSFOR PLAK KASEDİ NO:2 adet SARF 15
192 ÇOCUK DEVYE SETİ set SARF 6
193 HAVA SU SPREY BAŞLIĞI (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.200
194 DİŞ ÜNİT ÖRTÜSÜ(ÜNİT İÇİN KOMPLE) adet SARF 120
195 KİMYASAL İNDİKATÖR adet SARF 1.000
196 BİYOLOJİK İNDİKATÖR adet SARF 250
197 KOMPOZİT POLİSAJ DİSK SETİ(MANDRENLİ) set SARF 35
198 KİRLİ ALET DEZENFEKTAN KÜVETİ(SÜZGEÇLİ) adet SARF 20
199 ASPİRATÖR DEZENFEKTANI litre SARF 120
200 ÖJENOLLÜ ÖLÇÜ MADDESİ adet SARF 20
201 YENGEÇ MATRİKS TAŞIYICISI adet SARF 20
202 YENGEÇ MATRİKS BANDI adet SARF 20
203 CAM İYONOMER SİMAN(DOLGU İÇİN) (TOZ+LİKİD) set SARF 127

İhale Adı Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin)

Açık ihale usulü ile ihale edilen DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz için) mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ÖZEL İDARE KARŞISI 12 73000 - MERKEZ / ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK - ŞIRNAK MERKEZ / ŞIRNAK

c) Telefon numarası: 4862161828

ç) Faks numarası: 4862161829

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Osman BABAT - Uzman

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz için)

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

203 Kalem DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve BAĞLI (Şırnak D.H - Şırnak ADSM - Cizre ADSM - Silopi D.H - İdil D.H - B.Şebap D.H - Uludere D.H) SAĞLIK TESİSLERİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/286211

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

ç) İhalenin yapılacağı adres: ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 30.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.0/M: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK026.2/M: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK026.3/M: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

her ikisinin de idarelerce istenmesi zorunludur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. İsteklilerin (üretici/ithalatçı ve bayilerinin) , T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya ÜTS’de kayıtlı olması ve teklif verdikleri malzemenin de TITUBB`da veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. İstekliler tarafından teklif verdikleri malzemenin (cihaz ve testlerin tamamının) (TITUBB veya ÜTS Kodunun (barkod) belirtilmesi zorunludur. (T.C. Sağlık Bankalığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı duyuru ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2008/36 sayılı genelge) ( Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi bulunmayan malzemeleri teklif eden isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin UBB veya ÜTS’de tedarikçisi ya da tedarikçi firmanın kayıtlı bayisi olmak zorundadır.( Bir malzemenin UBB veya ÜTS’ye kayıtlı olması yeterli olmayıp aynı zamanda distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de UBB veya ÜTS’de tanımlanmış olması gereklidir.)Firmalar teklif etmiş oldukları malzemelerin UBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri ve UBB veya ÜTS kayıt numaralarını birim fiyat teklif cetvellerinde göstermelidirler. Belgelerin çıktılarını ihale dosyasına sunmalıdırlar. Sunmuş oldukları UBB veya ÜTS çıktıların kaçıncı kaleme ait olduğu sağ üst köşelerine yazılacaktır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

1-Malzemelere ait numune getirilmesi zorunludur. Numunesi istenen tıbbi malzemelerin ihale saatinden önce teklif zarfı ile birlikte numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, bütün numuneler bir koliye konarak üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp, numune teslim tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir. Numunesi olmayan veya İhale Komisyonu incelemesi neticesinde numunesi teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 2- İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı olarak ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel teşebbüslerden alınmış her türlü tıbbi sarf malzeme alım işi benzer iş sayılacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 203 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kısımlar dahilinde, teklif edilen her bir iş kısmının biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir.
İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.12.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Şırnak Halk Bankası TR 32 0001 2009 6760 0044 0000 07 İBAN NOLU Hesabına veya Şırnak Defterdarlık Muhasebe Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. *4734 Sayaılı Kamu İhale Kanununun 11/g Maddesine istinaden firma yetkilisince imzalanmış taahütname teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 YÜZ KORUYUCU MASKE (ŞEFFAF SİPER) adet SARF 280
2 HASTA ÖNLÜĞÜ rulo SARF 764
3 HEKİM ÖNLÜĞÜ NON STERİL (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 310
4 DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ rulo SARF 1.140
5 DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI adet SARF 257.000
6 AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ paket SARF 220
7 DENTAL RULO PAMUK 600 LUK rulo SARF 515
8 PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET) paket SARF 255
9 TETİYER KILIFI kutu SARF 165
10 DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) (TEK KULLANIMLIK) paket SARF 784
11 PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI kutu SARF 300
12 PERİAPİKAL FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI kutu SARF 735
13 AERATÖR BAŞLIĞI (HAVA YASLIKLI) BUTONLU (LED IŞIKLI) STANDART BOY adet SARF 108
14 AERATÖR BAŞLIĞI (HAVA YASLIKLI) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) STANDART BOY adet SARF 45
15 DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (ANAHTARLI) LED IŞIKSIZ adet SARF 65
16 ANGULDRUVA (KLİNİK) ANAHTARLI (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK adet SARF 76
17 PİYASEMEN (CERRAHİ) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) adet SARF 15
18 PİYASEMEN (KLİNİK) ANAHTARLI (LED IŞIKSIZ) adet SARF 21
19 KAVİTRON CİHAZI / DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI (ÜNİTE MONTE) adet SARF 45
20 IŞINLI DOLGU CİHAZI(ÜNİTE MONTE) adet SARF 43
21 AERATÖR YAĞI 500 ML adet SARF 112
22 TUNGSTEN CARBİDE FREZ ROND CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 45
23 TUNGSTEN CARBİDE FREZ FİSSÜR CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 25
24 ÇELİK FREZ KONİK CANAVAR CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN adet SARF 42
25 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND) adet SARF 3.720
26 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR) adet SARF 3.510
27 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇLU) adet SARF 2.525
28 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT) adet SARF 2.070
29 ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK) adet SARF 520
30 ÇELİK FREZ ANGULDURVA İÇİN (ROND) adet SARF 1.850
31 GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ adet SARF 70
32 ELMAS FREZ ANGULDURVA İÇİN (FİSSÜR) adet SARF 370
33 HARD FREZ CANAVAR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN adet SARF 143
34 PORSELEN FREZİ adet SARF 75
35 CAM PETRI KUTUSU adet SARF 135
36 PETRI KUTUSU adet SARF 70
37 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:1 kutu SARF 85
38 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:2 kutu SARF 261
39 AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:3 kutu SARF 295
40 KAİDE LAKI (AMALGAM LİNER) adet SARF 23
41 AMALGAM ZIMPARASI DÜZ paket SARF 63
42 KOMPOZİT SETİ (A1+A2+A3) set SARF 352
43 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A1) tüp SARF 272
44 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A2) tüp SARF 422
45 DİREK KOMPOZİT DOLGU TEK TÜP ( RENK:A3) tüp SARF 215
46 IŞIKLI AKIŞKAN KOMPOZİT SETİ adet SARF 345
47 IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ adet SARF 48
48 PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ IŞIKLA SERTLEŞEN adet SARF 58
49 KOMPOZİT CİLA LASTİĞİ KAHVE,ALEV kutu SARF 145
50 KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT kutu SARF 91
51 ASİT ETCHİNG JEL adet SARF 85
52 BONDİNG FIRÇASI adet SARF 367
53 ASİTLEME GEREKTİRMEYEN KENDİNDEN JENERASYONLU BONDİNG adet SARF 132
54 TEK FAZLI, ÜNİVERSAL, IŞIKLA SERTLEŞEN BONDİNG AJANI, SET 5 ML LİKİT adet SARF 229
55 IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER SİMAN paket SARF 289
56 CAM İYONOMER RESTORASYON MATERYALİ DOLGU İÇİN (TOZ+LİKİD) kutu SARF 127
57 GEÇİCİ YAPISTIRICILAR / YAPIŞTIRICI SİMAN set SARF 87
58 POLİKARBOKSİLAT KRON, KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI kutu SARF 155
59 ÇİNKO FOSFAT SİMAN kutu SARF 130
60 ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN, 40GR. TOZ, 15 ML LİKİT kutu SARF 213
61 DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR kutu SARF 101
62 SİMAN CAMI adet SARF 355
63 GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR kutu SARF 145
64 KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ kutu SARF 172
65 KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI kutu SARF 278
66 KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET kutu SARF 184
67 KÖK KANAL DEZENFEKTANI(KLORHEKSİDİN İÇEREN) kutu SARF 319
68 SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (500 ML) set SARF 631
69 KANAL KAYGANLAŞTIRICI JEL (EDTA) set SARF 171
70 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK litre SARF 347
71 BATİKAR ANTİSEPTİK 100 ML ÇÖZELTİ adet SARF 212
72 OKSİJENLİ SU 100 CC litre SARF 298
73 KANAL EĞESİ 25MM NO: 10 kutu SARF 110
74 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ 25MM NO 15/40 kutu SARF 195
75 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ 25MM NO 45/80 kutu SARF 73
76 NİKEL TİTANYUM KANAL EĞESİ KARMA PAKET kutu SARF 80
77 H TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET kutu SARF 210
78 H TİPİ KANAL EĞESİ 45/80 kutu SARF 55
79 K TİPİ KANAL EĞESİ 45/80 KARMA PAKET kutu SARF 35
80 H TİPİ KANAL EĞESİ NO: 45-80 kutu SARF 35
81 KANAL EĞESİ 25MM NO: 45/80 kutu SARF 45
82 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK blister SARF 1.260
83 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK blister SARF 705
84 TİRNEF SARI blister SARF 15
85 TİRNEF KIRMIZI blister SARF 45
86 TİRNEF MAVİ blister SARF 35
87 DENTAL SPREADER 15/40 KARMA PAKET blister SARF 125
88 LENTİLO 15-40 NO kutu SARF 155
89 PAPER POİNT 15-40 kutu SARF 344
90 PAPER POİNT 45-80 kutu SARF 84
91 GUTTA PERCHA NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 80
92 GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK kutu SARF 70
93 GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 1.360
94 GUTTA PERCHA 05 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 120
95 GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK kutu SARF 470
96 KÖK KANAL VİDASI, TİTANYUM, 120?LİK set SARF 29
97 GUTTA KESME CİHAZI adet SARF 19
98 ENDOBLOK adet SARF 21
99 ENDOBOX adet SARF 18
100 KAN DURDURUCU SÜNGER kutu SARF 96
101 HEMOSTATİK LİKİT AJAN, KANAMA DURDURUCU 5(±1)CC kutu SARF 72
102 ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU kutu SARF 32
103 ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ 500 (±50) GR POŞET paket SARF 700
104 SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ adet SARF 80
105 SİLİKONLU 2. ÖLÇÜ MADDESİ (KATALİZÖR+BASE) adet SARF 80
106 ARTİKÜLASYON KAĞIDI, KIRMIZI kutu SARF 172
107 POLİSAJ DETERTRAJ FIRÇASI kutu SARF 232
108 POLİSAJ LASTİK DİŞ PARLATMA SETİ kutu SARF 124
109 POLİSAJ (POLİTÜR) PATI kutu SARF 81
110 PULPA DEVİTALİZASYON PATI kutu SARF 46
111 DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA KİTİ kutu SARF 22
112 DİŞ ETİ RETRAKSİYON İPİ kutu SARF 40
113 DENTİN KORUYUCU VE HASSASİYET GİDERİCİ LİKİT kutu SARF 29
114 FLORLAMA JELİ adet SARF 30
115 ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 24 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM kutu SARF 128
116 BİSTÜRİ UCU kutu SARF 94
117 BİSTURİ SAPI adet SARF 81
118 MATRİKS BANDI kutu SARF 857
119 MATRİKS TAŞIYICI PORT adet SARF 220
120 KAVİTRON UCU set SARF 170
121 AYNA SAPI adet SARF 675
122 AYNA BAŞI adet SARF 3.575
123 SOND adet SARF 500
124 PRESEL adet SARF 290
125 SİMAN FULVARI adet SARF 480
126 AMALGAM FULVARI adet SARF 320
127 KRETUAR adet SARF 265
128 AĞIZ SPATÜLÜ adet SARF 590
129 SİMAN SPATÜLÜ adet SARF 490
130 BURNİSHER ( AMALGAM ŞAKİLLENDİRİCİ ) adet SARF 200
131 EXCAVATÖR adet SARF 205
132 CERRAHİ KÜRET adet SARF 240
133 CERRAHİ MAKAS adet SARF 101
134 PORTEGÜ adet SARF 123
135 KEMİK PENSİ adet SARF 26
136 KEMİK EĞESİ kutu SARF 43
137 DAVYE TAKIMI set SARF 49
138 ELEVATÖR BEİN adet SARF 190
139 ELEVATÖR FLOHR (SAĞ-SOL) adet SARF 55
140 ELEVATÖR CRAYER (SAĞ-SOL) adet SARF 60
141 ELAVATÖR WİNTER (SAĞ-SOL) adet SARF 35
142 PERİOST ELEVATÖRÜ adet SARF 52
143 CERRAHİ KÜVET METAL adet SARF 19
144 OTOMATİK AĞIZ EKARTÖRÜ adet SARF 40
145 AMALGAM TABANCASI adet SARF 15
146 KRON SÖKÜCÜ (OTOMATİK) adet SARF 38
147 KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ MANUEL adet SARF 33
148 ÖLÇÜ KAŞIĞI (DİŞSİZ ALT-ÜST, 1, 2, 3 NOLU) adet SARF 100
149 ÖLÇÜ KAŞIĞI (DİŞLİ ALT-ÜST, 1, 2, 3 NOLU) adet SARF 50
150 KENNEDY MODİFİKASYONLU ÖLÇÜ KAŞIĞI (1, 2, 3 NOLU) adet SARF 100
151 FLOR JEL KAŞIĞI KÜÇÜK,ORTA,BÜYÜK BOY adet SARF 130
152 AKRİLİK DİŞ( 28’LİK) TAKIM takım SARF 1.050
153 AKRİL DİŞ(16 LIK) takım SARF 500
154 IŞINLI BAS PLAK kutu SARF 17
155 PROTEZ BESLEME MATERYALİ AKRİLİK REZİN DİREK UYGULANAN SERT takım SARF 12
156 TORCH adet SARF 100
157 ATEŞ SPATÜLÜ adet SARF 21
158 DENTAL BEYAZ ALÇI torba SARF 12
159 BOL KAŞIĞI adet SARF 35
160 BOL adet SARF 20
161 CAM GODE adet SARF 59
162 KROŞE PENSİ( VALZAKS) adet SARF 17
163 KROŞE PENSİ (DÜZ) adet SARF 17
164 ALÇI MODEL AYIRICI (LAK ) kutu SARF 20
165 LAK FIRÇASI adet SARF 10
166 SEPARE MANDRENİ adet SARF 20
167 MODELAJ MUMU kutu SARF 110
168 MODELAJ SPATÜLÜ adet SARF 25
169 POLİSAJ MOTORU İÇİN PAMUKLU FIRÇA adet SARF 30
170 POLİSAJ MOTORU İÇİN KIL FIRÇA SİYAH adet SARF 10
171 DENTAL SERT ALÇI 1 KG. paket SARF 50
172 SOĞUK AKRİLİK 500 GR + 250 ML LİKİT TAKIM takım SARF 23
173 SICAK AKRİLİK, 1 KG TOZ+500 ML LİKİT TAKIM takım SARF 30
174 TEL FIRÇALAR adet SARF 235
175 ALCI BIÇAĞI adet SARF 18
176 PROTEZ ZIMPARA LASTİĞİ adet SARF 205
177 ALEV KAYNAĞI / OCAK, BUNZEN BEKİ MASA ÜSTÜ GAZLI adet SARF 5
178 MÖL VE MÖLET adet SARF 30
179 TOZ MASKELERİ adet SARF 31
180 KARBON SEPARE kutu SARF 2
181 KORUYUCU GECE PLAĞI kutu SARF 15
182 DENTAL POMZA 500 GR. paket SARF 42
183 MUFLA adet SARF 40
184 PARLATMA LASTİĞİ (MANDRENSİZ) adet SARF 1
185 PARLATMA PASTASI kutu SARF 13
186 OKLÜZÖR adet SARF 15
187 MUFLA BRİTİ İKİLİ adet SARF 40
188 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 1 adet SARF 25
189 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 2 adet SARF 5.000
190 DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 3 adet SARF 15
191 DENTAL FOSFOR PLAK KASEDİ NO:2 adet SARF 15
192 ÇOCUK DEVYE SETİ set SARF 6
193 HAVA SU SPREY BAŞLIĞI (TEK KULLANIMLIK) adet SARF 1.200
194 DİŞ ÜNİT ÖRTÜSÜ(ÜNİT İÇİN KOMPLE) adet SARF 120
195 KİMYASAL İNDİKATÖR adet SARF 1.000
196 BİYOLOJİK İNDİKATÖR adet SARF 250
197 KOMPOZİT POLİSAJ DİSK SETİ(MANDRENLİ) set SARF 35
198 KİRLİ ALET DEZENFEKTAN KÜVETİ(SÜZGEÇLİ) adet SARF 20
199 ASPİRATÖR DEZENFEKTANI litre SARF 120
200 ÖJENOLLÜ ÖLÇÜ MADDESİ adet SARF 20
201 YENGEÇ MATRİKS TAŞIYICISI adet SARF 20
202 YENGEÇ MATRİKS BANDI adet SARF 20
203 CAM İYONOMER SİMAN(DOLGU İÇİN) (TOZ+LİKİD) set SARF 127
Okas Kodu Okas Açıklaması
38000000 Laboratuar, optik ve hassas ekipmanları (gözlük hariç)

< GERİ DÖN