Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9992/104581

İhale No: 9992/104581
İhale Adı Bina tadilatı yapılacaktır
 • İhale No 9992/104581
 • Şehir Diyarbakır
 • İhale Tarihi 22.07.2019 10:30
 • Eklenme Tarihi 04.07.2019 15:15
 • Telefon 0 (412) 2371216
 • E-Posta info@karacadag.gov.tr
 • Tür Yapım
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
 • İşin Yeri 1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır
 • Kurum KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Bina tadilatı yapılacaktır

KARACADAĞ KALKINMA AJANSIKaracadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Tadilat / Yapım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:19/A 21080 Bağlar / Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 / Faks: 0 (412) 2371214

c) Elektronik Posta Adresi

info@karacadag.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği; Yapım İşi,
Türü ve Miktarı; Yapım/Tadilat İşi (çeşitli)

b) Yapılacağı Yer

1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır

c) Süresi

4 Ay

3-İhalenin

a) Usulü

Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

22/07/2019 – Saat. 10:30

4- Doküman satış bedeli

500-TL

Satış bedelinin yatırılacağı hesap

T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi,
IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01


5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

  3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

  4. Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'üne denk gelen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

  5. İhale durum belgesi,

  6. Müteahhitlik yetki belgesi,

  7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  8. Değerlendirmede kullanılacak bilgi ve belgeler ile standart formlar,

Detaylar ve değerlendirme usulü idari şartnamede belirtilmiştir.
6. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak puanlama usulü ile belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hesaplama yöntemi ve diğer detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.
7. İhale dokümanı İdarenin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, yukarıda belirtilen gün /saat ve yerde açılacaktır. Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektuplarının geçerlilik tarihi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır. Teminat, İdarenin yukarıda belirtilen hesap numarasına nakden de yatırılabilir.
12. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya yükleniciye kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

< GERİ DÖN